Is een inhaalbeweging mogelijk inzake gedane investeringen halverwege het jaar en aan eind van het jaar?


Iets voor de cijferfanaten onder ons…

In onze vorige editie zagen we dat voor dit jaar per 30 juni voor 48,5% van de investeringsuitgaven is vastgelegd (afgesproken) en daarvan 19,7% is geboekt (aangerekend). Interessant zal zijn om na te gaan of men aan het eind van het jaar bijvoorbeeld aan 100 procent vastleggingen kan komen. (70 procent zou al veel zijn…)

Voor vorig 2020 jaar beschikken we over de realisatiegraad halfweg het jaar plus ook over de gerealiseerde uitgaven aan het eind van jaar. We kunnen dus als burger voor het eerst zien of er een inhaalbeweging is gebeurd.

Vorig jaar per 30 juni was er toen voor slechts 38,5% aan projecten vastgelegd (25,84 miljoen).
Hoe was de stand van zaken dan eind van dat jaar?
– Tegenover het initieel budget van 61,78 miljoen euro stond dus een gerealiseerde uitgave van slechts 31,02 miljoen (5 miljoen meer in vergelijking met de eerste helft van het jaar.) Dat is een realisatiegraad van – verschiet niet – van net 50,2 procent.
– Maar daar is een mouw aangepast. In de loop van het jaar 2020 is het eindbudget inzake investeringen waarlijk gedaald tot 35,90 miljoen.
Alles de schuld van corona…! Zo kon de realisatiegraad toen opgesmukt tot 86,4 procent.
Boerenbedrog. Goed gedaan hé?

P.S..
Staat allemaal niet in de pers.
Stand van de realisaties inzake investeringen halverwege dit jaar 2021

Sinds vorig jaar dient stad een semesterieel opvolgingrapport op te maken aangaande de stand van zaken van de prioritaire actieplannen, de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. Een goede zaak waarover onze lokale pers het alweer niet nuttig vindt om daar aandacht aan te wijden.
Zo komt het dat menig Kortrijkzaan vindt dat het er veel verandert in onze stad…Geen mens kent de realisatiegraden van de gewone uitgaven en ontvangsten of van de investeringsbudgetten.
Wel, hoe staat het daar u mee per 30 juni van dit jaar, en hoe was het halverwege vorig jaar?

Eerst even zeggen dat het uitgavenbudget 2021 voor investeringen na overdracht uit de jaarrekening momenteel 66,11 miljoen bedraagt.
Daarvan is eind juli van dit jaar 32,05 miljoen vastgelegd (er bestaat een verbintenis) maar slechts 13,01 miljoen effectief geboekt (aangerekend). De realisatiegraad inzake investeringen bedraagt dus resp. 48,5% en slechst 18,7%. Maar dat is toch al wat beter dan halverwege vorig jaar met realisatiegraden van resp. 36,5% en 13,1%.

Welke projecten kenden per 30 juni de grootste geboekte uitgaven?
Nogal vaak die van schepen Axel Weydts. Bijv. fietspaden en rioleringen N43 (1,9 M), vernieuwen starten (1,1 M), parking stat ion (819K). Van het onderhoud van gebouwen is nu ook werk van gemaakt (1,2M).

Duivels interessant is het om een keer na te gaan voor welke projecten er halfweg dit jaar nog geen cent is geboekt.
– Heraanleg Doornikseweg
– Fietszone Heule en Marke
– Haalbaarheidsstudie Park 17
– Stadsgroen Marionetten
– Herbestemming kerk Kooigem
– Depot Ruimte-site KGM
– Aanpassing containerparken
– Doortrekken verlaagde Leieboorden
– Corona
– Bovenaanleg plein Texture

Voorts zijn er nog zeer weinig investerinstoelagen aangerekend. Voor slechts 7 procent!
Nog niet geboekt bijv.: dotatie Fluvia en het kazerneringsplan, vele kerkfabrieken, overeenkomst Kortrijk Voetbalt, Natuurbank, Street Art.

Schepen Arne Vandendriessche haalt weerom de pers

Dat gebeurt vaak en gaat altijd gepaard met een foto van hemzelf.
De laatste tijd komt hij vooral in de pers als CEO van het ICT-bedrijf Signpost omdat de firma stilaan een quasi monopolie-positie heeft verworven in het leveren van hard- en software (digitale educatieve content) aan scholen in binnen- en buitenland.
In het weekblad Knack van 8 september (p. 38-39) komt evenwel ook zijn politiek functioneren ter sprake. (Dat is in onze lokale perse ondenkbaar!) Men noemt Kortrijks schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”) soms de meest linkse liberaal.

Anonieme bronnen bestempelen hem als een harde werker.
Daar kunnen we inkomen. Arne zelf vraagt zich “ieder kwartaal” af hoe hij zijn schepenambt kan combineren met zijn werk als bedrijfsleider van Signpost. Wij ook!
Even zijn bevoegdheden als schepen opsommen? Voor het gemak heeft men het altijd over drie portefeuilles: economie, energie en sport. We vervolledigen even dat lijstje van drie. Hij is nog in detail bevoegd en bekommerd voor ondernemen, middenstand, markten, braderieën en foren, landbouw, toerisme, facility, ‘beleef Kortrijk’, digitale transformatie. Oef. Nog andere mandaten laten we even – coulant – buiten beschouwing.

Dezelfde anonieme bronnen zeggen nog dat voor Arne alles meteen moet gebeuren. En dat hij daarbij wel een keer grof uit de hoek kan komen. Zijn medewerkers publiekelijk kan uitkafferen. Zijn “eigengereide houding” wekt weerstand op. “Collega’s en medewerkers hebben het moeilijk met zijn manier van doen.” Hij heeft de neiging om zijn omgeving plat te walsen. Hij is tomeloos zelfzeker, altijd overtuigd van zijn eigen gelijk. Citaat: “als hij het honderd procent bij het verkeerde eind heeft, is hij nog altijd zeker van zijn stuk.”

Politiek is hij eerder een doener dan een denker. Zeg maar: een marketeer.
Persoonlijk herinneren wij daar een sterk staaltje van. Hij heeft altijd gezworen dat hij niet in de politiek zou stappen.
Maar bij de aanloop naar de verkiezingen van 2012 lanceerde hij een filmpje waarbij hij de vraag lanceerde: “doet hij het of doet hij het niet?” Met andere woorden: wordt hij kandidaat op de lijst of niet? (We herinneren ons ook nog zeer goed dat hij toen drie programmapunten wou verwezenlijken die het toenmalige CVP-bestuur eigenlijk aan het realiseren waren. Ja, Arne is eerder een doener dan een denker.)

De schepen is super-ambitieus.
Knack vraagt zich af of hij op nationaal vlak nog een rol wil spelen in de politiek. Zijn moeder zegt dat hij ooit nog minister wordt. En dit strookt wel met wat Arne zelf daarover denkt. Hij heeft er namelijk geen behoefte aan om gewoon in een parlement te gaan zetelen. Neen, hij wil eventueel een uitvoerend mandaat: staatssecretaris of minister. Of ja: misschien gaat hij wel voor het voorzitterschap van Open VLD, want dat is ook een uitvoerend mandaat.
De twee vernietigingsbesluiten in verband met het spreekrecht van raadsleden (3)

Dit stadsbestuur zou eigenlijk het liefst regeren zonder de gemeenteraad, in elk geval zonder interpellaties en hardnekkige vragen van ambetanteriken als Wouter Vermeersch (VB), Benjamin Vandorpe (CD&V) en Matti Vandermaele (Groen).
De juridische dienst van de tripartite dacht het slim te spelen door onder meer het aantal mogelijke interpellaties en vragen zowel in de zitting van de gemeenteraad als in die van raad voor maatschappelijk welzijn (samen) drastisch te beperken.
Naar aanleiding van een aantal bezwaren en een klacht van raadslid Wouter Vermeersche (VB) bij het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft gouverneur Decaluwé op 30 augustus twee fundamenteel belangrijke besluiten uit het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de “OCMW-raad” vernietigd.

Lees eens goed wat de tripartite van plan was om het spreekrecht (initiatiefrecht) van raadsleden te beperken, en welke teksten de gouverneur dus heeft vernietigd.
Geschrapt in art. 45:
” Voor de gemeenteraadszitting en de zitting voor maatschappelijk welzijn samen kan elke fractie per twee zetels waarover zij beschikken maximaal één interpellatie indienen, met een absoluut maximum van vier interpellaties in zijn totaliteit per fractie.
Fracties die over minder dan twee zetels beschikken alsook individuele raadsleden die geen deel uitmaken van een fractie kunnen maximaal één interpellatie indien voor de gemeenteraadzitting en de zitting voor de aad van maatschappelijk welzijn samen.”

Art. 46 is volkomen gelijklopend maar slaat op het mogelijk aantal mondelinge vragen.
Die tekst is dus ook nietig verklaard.

Voorts legt de gouverneur aan onze juridische dienst nog iets uit dat men aldaar blijkbaar niet wist.
Hij leert de bollebozen-juristen op het stadhuis dat de gemeente en het OCMW nog steeds twee aparte rechtspersonen uitmaken, en er aparte vergaderingen plaatsgrijpen met aparte agenda’s.
De berekeningswijze van het maximaal aantal interpellaties en/of vragen moet daarom gebeuren per rechtspersoon en niet voor de twee rechtspersonen samen.
Voorts leert de gouverneur onze ambtenaren nog dat de gemeenteraad niet bevoegd is om in zijn huishoudelijk reglement modaliteiten vast te stellen voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. (Art. 74 van het Decreet Lokaal Bestuur).

Het besluit van de gemeenteraad van Kortrijk van 5 juli (over het nieuwe huishoudelijk reglement) is dus genomen “met overschrijding van zijn bevoegdheid”. Betekent dit dan dat geheel het reglement (alle artikels) ongeldig is goedgekeurd?

P.S.
Vandaag 13 augustus (om 19 uur) is het alweer gemeenteraadsdag. De zitting zal dus moeten verlopen volgens het
oude reglement, met onbeperkte interpellaties en vragen. Het wordt weer spannend…

Gouverneur vernietigt inperking spreekrecht van gemeenteraadsleden in Kortrijk (2)

Waarlijk, de oppositiepartijen beginnen te lijden aan het stockholm-syndroom. In de raad van de maand juli hebben zowel de CD&V als Groen samen met de meerderheid (de tripartite) het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd.
NIET TE GELOVEN !

Bijv. het punt (art.45) waarbij gesteld wordt dat er binnen een termijn van zes maanden geen tweemaal eenzelfde interpellatie over een eenzelfde onderwerp kan ingediend, tenzij er zich binnen die termijn nieuwe feiten hebben voorgedaan.
Welnu, wie regelmatig de gemeenteraad volgt weet dat voorzitter (nu leeuwentemster Helga Kint) wel eens interpellaties weigert of kan het gebeuren dat het antwoord of een repliek van een schepen of burgemeester volstrekt onbevredigend is. (Dan herhaalt een politiek bewust raadslid zijn vraag in een volgende zitting…)

Nog in art.45 staat dat het de voorzitter van de Raad is die de ontvankelijkheid van een interpellatie beoordeelt. Onze Helga is daar sterk in. Al wat de tripartite onwelgevallig is of een schepen in moeilijkheden kan brengen wordt door haar halsstarrig geweigerd.
Nu is het zo dat volgens de Raad van State de al dan niet toelaatbaarheid (opportuniteit)van een vraag of initiatief enkel door de gemeenteraad zelf kan worden beoordeeld.

Art.43 is ook weer een zeer illustratief voorbeeld van de wijze waarop de tripartite de Raad buiten spel wil zetten.
Er kan namelijk slechts tweemaal per jaar een themadebat (over een breed onderwerp) georganiseerd worden en het initiatief moet uitgaan en gesteund door minsten 11 raadsleden. (Het Vlaams Belang maakt dus geen kans. En Groen ook niet als de fractie (denk aan een revolutionair voorstel van Matti!) geen steun vindt.) Daarenboven geschiedt zo’n themadebat in een zgn. Verenigde Raadscommissie en niet in een gemeenteraad. Daar komt geen publiek of pers op af. De kiezer zal dus nergens weet van hebben. Komt daarbij dat in een Verenigde Raadscommissie niet kan gestemd worden.

Men moet waarlijk behept zijn met het politiek bewustzijn van een kwal om als raadslid bovenstaande ergerlijke, dictatoriale oekazen te aanvaarden.
Enkel het Vlaams Belang, bij monde van fractieleider Wouter Vermeersch, heeft op 7 juli klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat heeft op 30 augustus geleid tot twee vernietigingsbesluiten van de Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.

Daarover meer in onze volgende editie.


Gouverneur vernietigt inperking spreekrecht gemeenteraad Kortrijk (1)

Op 5 juli 2021 keurde de gemeenteraad bijna unaniem het nieuwe huishoudelijk reglement goed.
Al op 7 juli diende het Vlaams Belang klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en op 6 augustus laatsleden heeft VB-fractieleider Wouter Vermeersch twee vernietigingsbesluiten ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé, een christen-democraat.
Het gaat om paragrafen van art. 45 en 46 die au fond interpellaties en themadebatten wilden beperken.
Maar over het inhoudelijk aspect van de zaak gaan we nu niet in. Dat komt nog wel!
Want er is een partijpolitieke kant aan de zaak verbonden die ons bij de stemming over het reglement in juli danig met verstomming sloeg en waar de lokale pers uiteraard alweer geen aandacht heeft aan besteed. Misschien niet eens heeft opgemerkt.

1.
Een lid van de meerderheid heeft namelijk tegen het voorstel van zijn eigen tripartite gestemd. Met name Niels Lybeer (zoon van voormalig CD&V-raadslid en waarnemend burgemeester Lieven Lybeer), fractielid van de kiesvereniging van Vincent Van Quickenborne, genaamd “Team Burgemeester”. Dat is durven want bij ons weten nog nooit gebeurd.
Niels zegt weinig of niets in de gemeenteraad maar nu blijkt dat we voortaan zijn stemgedrag zullen moeten in de gaten houden. Wordt hij recidivist?
(Iemand als Moniek Gheysens, ook lid van het Team Burgemeester, zou wel eens durven opperen dat zij niet mag zeggen wat zij denkt maar daar blijft het ook bij.)

2.
Uitgezonderd de vijf raadsleden van het VB heeft de oppositie (CD&V, Groen) dus tot onze immense verbazing het reglement (dat de gemeenteraad aan banden wil leggen!) goedgekeurd. Door de vernietigingsbesluiten van de gouverneur krijgen zij nu het deksel op de neus. Eind dit jaar zal dat nieuwe reglement geëvalueerd worden. Dat wordt dus zeker met betrekking tot de artikels 45 en 46 voor die oppositie-leden een beschamende herstemming.

3.
Hoe verliep de stemming? Wie krijgt het deksel op neus?
In Kortrijk zijn er 41 raadsleden (CBS incluis).
36 leden namen deel aan de stemming.
– Twee raadsleden waren verontschuldigd: Koen Byttebier (Team Burgemeester) en Jean de Béthune (CD&V).
– Zes leden stemden tegen. Zoals gezegd: de vijf van het Vlaams Belang en dissident Niels Lybeer van Team Burgemeester.
– Er waren 30 ja-stemmen.
Dat klopt dus niet.
Dat komt omdat het stemgedrag van drie raadsleden uit de meerderheid in het officieel verslag niet is genotuleerd. Hadden ze een paspauze ingelast? Het gaat om Mohamed Ahouna (Team Burgemeester), N-VA-schepen Axel Ronse, N-VA-fractieleider Philippe Dejaegher.Een zitting van het Kortrijkse schepencollege van 11 minuten

De zitting van het schepencollege van 23 augustus telde in totaal 36 agendapunten en die zijn in de recordtijd van 11 minuten afgehandeld. Kortrijk centrumstad! Op gebied van efficiënt vergaderen maakt het bestuur wel de ambitie waar om “de beste stad van Vlaanderen” een kans.
De zitting begon stipt om 15 uur. Vier schepenen (het CBS telt 9 leden) waren “verontschuldigd”: Axel Weydts, Axel Ronse, Arne Vandendriessche, Bert Herrewyn. Ook de algemeen directeur was er niet.

Welke punten zijn er zoal doorgejaagd in deze tijdspanne? (Een document van 192 bladzijden.)
– Twee hoogdringende vacatures.
– Zeven juridische geschillenprocedures (belasting op reclame, leegstand).
– Drie over immobiliën (met bijvoorbeeld een wijziging van erfpacht van Texture).
– Negentien bouwdossiers.
– Twee straatnaamgevingen.
– Twee projectsubsidies voor handelscentra.
– Vijf ontheffingen van belastingen op leegstand.
– Zes evenementen.
– Twee personeelskwesties.
– Drie vacantverklaringen.

Afgehaspeld om 15u10. In tien minuten.

En toen moest men nog starten met de agenda van het Vast Bureau (van de Raad van Maatschappelijk Welzijn).
Gelukkig maar één punt, maar wat voor één!
Over een bijzonder wonderlijk regionaal project genaamd “De Gele Doos” waar niemand nog van weet.
Bedoeling is om in de gemeenten van de W13 de 80-plussers een gele doos te schenken die ze dan verstoppen in de koelkast.
En wat moet er dan wel in die gele doos steken? Van alles en nog wat dat kan dienstig zijn bij incidentele interventies van bijv. brandweer, politie, ambulance, artsen. Voor het geval dat iemand die 80jarige dood of in coma of geheel verward aantreft. Dus allerhande persoonlijke info zoals naam, geboortedatum, wilsbeschikking, ziektebeelden, bloedgroep, enz. Hoe men wil begraven worden. Wie er niet mag komen. Naam van de kuisvrouw. Namen van de niet publiek gekende natuurlijke en gewone kinderen. Testament. Enz.
Burgemeester of schepenen hebben zichzelf blijkbaar geen vragen gesteld. (Wat als een of ander iemand – de buurvrouw, een kleinkind – in het geniep in die doos kijkt?)
De behandeling en goedkeuring van dit agendapunt (met de financiering van het project) duurde welgeteld één minuut! Eén.
Einde van de zitting: 15u11.


Quote van de dag over betogingsrecht in een rechtsstaat

Het Vlaams Belang beraadt zich over de vraag of men een nieuwe betoging zal organiseren tegen de komst van een nieuwe moskee In Kortrijk. In ‘Het Laatste Nieuws’ van vandaag 1 september betreurt de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk(ICVK) deze intentie.
Yassin EL Attar, de woordvoerder van ICVK, wil hierbij Wouter Vermeersch (raadslid en fractieleider van het VB) “er graag aan herinneren dat we in een rechtsstaat leven en dat betogen geen deel uitmaakt van de procedure van de rechtsstaat”.

Wij op onze beurt willen de heer Yassin EL Attar herinneren aan art. 26 van de Belgische Grondwet, aan art. 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aan art.11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van da Mens.
Yassin!!
Vreedzaam demonsteren is een mensenrecht. In ons land.

Begijnhofbewoners weten weer nergens van

Op 24 februari 2020 heeft het zogenaamd Vast Bureau van het OCMW de opmaak van een beheersplan voor het Sint-Elisabethbegijnhof gegund aan het architectenbureau Serck uit Gent voor een bedrag van 35.428 euro (incl. BTW). Dat beheersplan – dat slaat op een periode van komende 24 jaar (!) – is nu pas klaar en deze maand goedgekeurd door het schepencollege.
Tijdens de opmaak van het plan heeft de erfgoedconsulent (wie is dat?) evenwel aanbevolen om ook het gebied rondom het begijnhof bij het plan te betrekken, met name de woningen gelegen aan de Begijnhofstraat en heel het parkeerzone achter het begijnhof, zijde Abdijpark. Dat bracht een meerkost teweeg van 5.033 euro (incl. BTW). De opmaak van het plan kost dus nu 40.461 euro.
Noch de bewoners van het begijnhof, noch die van de Begijnhofstraat werden betrokken bij de opmaak van het beheersplan. Zij weten zelfs niet dat het bestaat, laat staan dat zij de inhoud ervan kennen.
Het plan moet nu nog goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen (Sint-Michiels).

We zouden aan dat Agentschap ietwat willen vragen.
1. Staat er in dat plan dat er op de parking Van het vroegere RVT Sint-Vincentius een compostpark komt? (De naaste bewoners van het begijnhof kregen daar geen melding van.)
2. Staat er in dat plan dat de voormalige parking van Sint-Vincentius weer volop in gebruik is? Waarschijnlijk gehuurd door een naburig hotel. (Bewoners weten weer nergens van, kregen zelfs ooit de stellige verzekering dat daar geen wagens meer zouden komen.)
3. Staat er in dat plan wanneer de parking Sint-Vincentius én de privé-parking van de bewoners van het begijnhof zullen verdwijnen en wat een mogelijk alternatief kan zijn? (Bewoners weten nergens van.)
4. Komt er een nieuwe conciërge in het begijnhof voor de volgende 24 jaar? (Begijnhofbewoners vielen van hun stokken toen ze per toeval vernamen dat de huidige – tegen hun zin – weg moest.)
5. Is het beheersplan conform aan de plannen tot heraanleg van het “Historisch Hart” van Kortrijk?

Belasting op geldautomaten

Bij het aantreden van de tripartite beloofde men in het bestuursakkoord “Plan Nieuw Kortrijk” dat er geen belastingverhoging zou komen, niet voor personen en ook niet voor bedrijven.
Promt werden al in 2013 drie geheel nieuwe bedrijfsonvriendelijke belastingen ingevoerd: op logies, op sampling en op geldautomaten. Die laatste belasting heet officieel “heffing op banken en financieringsinstellingen”.
In 2013 bedroeg die heffing 500 euro per automaat en bracht 50.500 euro op. 46 instellingen met 101 toestellen werden er toen door getroffen. Burgemeester Van Quickenborne gaf toen nog in alle ernst als reden voor de heffing aan dat er rond die automaten vaak moest gereinigd worden door de stadsdiensten (papier, peuken). De officiële reden luidt dat die automaten een veiligheidsrisico meebrengen.
In december 2019 werd de belasting voor de periode 2020-2025 hernieuwd met als tarief 550 euro per automaat.
Stemden voor: de triparite (dus ook de sossen). Stemden tegen: het Vlaams Belang, terwijl de CD&V en Groen zich onthielden.
In 2020 bedroeg de opbrengst 47.300 euro wat doet veronderstellen dat het nog om 68 toestellen ging.
We zeggen dit allemaal omdat Harelbeeks federaal parlementariër Melissa Depraetere (van Vooruit met de SP.A) pleit voor één geldautomaat in een straal van vijf kilometer. Zij zou dus best aan haar Kortijkse kameraden vragen om de belasting alhier op te heffen. Des te meer omdat er sinds 2020 alweer 24 automaten zijn verdwenen in Groot-Kortrijk.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert