Huurprijs voor het detentiehuis : 35.000 euro per maand

De plaatselijke CD&V heeft in oktober ontdekt dat het voormalige woonzorgcentrum Lichtendal (OCMW-eigendom) in de Etienne Sabbelaan (dichtbij de universiteit) voor een periode van vijf jaar zal omgetoverd worden tot een gevangenis voor een kleine groep gedetineerden (<60) die met lichte straffen zijn bedacht (<3 jaar) en een laag veiligheidsrisico vertonen. Terroristen en zedenschenners zijn niet welkom.
Men spreekt daarom niet van een gevangenis maar wel van een “detentiehuis”.
De huidige bezetters (Home Bethanie en VIVES) en de toekomstige koper van het pand (KULAK) wisten totaal nergens van. Wouter Vermeersch, VB-fractieleider, kon uitvissen dat de beslissing geheel in het geheim al was gevallen in april van dit jaar.

Nu is bekend geraakt wat het Ministerie van Justitie (in feite de Regie der Gebouwen) aan het OCMW zal betalen voor de huur van de site. 35.000 euro per maand dus. De huur gaat in op 1 april 2022 en loopt tot 31 maart 2017.
Maar in een eerste fase (tot 31 december 2022) mogen de “kwetsbare” meisjes van het begeleidingscentrum Bethanie in een gedeelte van de site nog verblijven. Pal naast de gebouwen die bezet worden door de gedetineerden. (Home Bethanie hoopt tegen die tijd een nieuw gebouw te betrekken in de Zandstraat.)
In die periode betaalt de Regie der Gebouwen slechts de helft van de huurprijs, zijnde 17.500 euro.

P.S.
Stad heeft aan de KULAK nu al beloofd dat de univ vanaf 1 april 2027 kan eigenaar worden van de site voor een bedrag van 2,9 miljoen euro. Er komt dus geen openbare aanbesteding.


Stemgedrag: zoek de verschillen

De vzw Ajko (een geesteskind van SP.A-schepen Bert Herrewyn) doet aan jeugdwelzijnswerk met specifieke aandacht voor “de meest kwestbare jongeren”.
Aangezien de organisatie nog altijd (waarom?) een gemeentelijke vzw is zijn alle fracties in de gemeenteraad ipso facto en statutair bepaald vertegenwoordigd in het bestuur.
Zo konden in de gemeenteraad van 9 december 2019 alle voorgedragen kandidaten “eenparig goedgekeurd”. Anders gezegd: men ging niet eens over tot de stemming. Zo kwam dus ook Jacques Demeersseman namens het Vlaams Belang zonder enig probleem in het bestuur terecht. Maar omdat hij zich in juli 2021 bekeerde tot onafhankelijk raadslid moest er dus voor een vervanger gezorgd worden als vertegenwoordiger van het VB in het bestuur van Ajko.

VB-raadslid Wouter Vermeersch werd in de gemeenteraad van 15 november dit jaar voorgedragen als kandidaat.
Groen raadslid David Wemel vroeg zich nog even vertwijfeld af waarom er over die voordracht eigenlijk nog moest gestemd als het immers principieel toch zo is overeengekomen dat er 6 gemeenteraadsleden deel uitmaken van het Ajko-bestuur “evenredig bepaald over de (momenteel 6) fracties”.
Voorzitter Helga Kints liet het toch tot een stemming komen.
Op de 41 raadsleden namen er de in een opgesplitste stemming de ene keer (volgens de notulen) slechts 36 deel aan de stemming, de andere keer 28. (Er was nochtans slechts één lid verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering van Ajko was de uitslag voor Vermeersch als volgt:
– 4 ja (van het VB)
– 11 neen (tegen)
– 21 onthoudingen
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 10 neen (tegen)
– 14 onthoudingen
Besluit van de voorzitter: VB-raadslid Wouter Vermeersch haalt onvoldoende stemmen (wat is hier eigenlijk “voldoende”?) en maakt bijgevolg geen deel uit van het bestuur van Ajko.

In de gemeenteraad van 13 december laatstleden is de stemming hernomen, met wel degelijk dezelfde kandidaat Wouter Vermeersch.
Uitslag? (Er was geen enkel van de 41 raadsleden verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering:
– 4 ja
– 30 neen
Voorzitter Helga Kints maakt – mondeling – geen melding van enige onthouding!
(We moeten dus wachten op de notulen om de juiste toedracht te kennen.)
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 31 neen
– 4 onthoudingen (hier is dus wel sprake van onthoudingen)

Wat nu?
Het bestuur van Ajko is bijgevolg onvolledig samengesteld en statutair onjuist ingevuld…
Het stadsbestuur heeft intussen het Agentschap van Binnenlands Bestuur om raad gevraagd.
Het Agentschap liet weten dat de procedure wel degelijk moet herhaald worden wanneer de voorgedragen kandidaat niet de vereiste meerderheid haalt. Als steeds dezelfde kandidaat wordt voorgedragen en niet verkozen wordt, – tja – dan raakt het mandaat niet ingevuld…
Volgens het Agentschap moet de fractie dan maar leven met deze consequentie.
Tja.

P.S.
Fijn dat u hebt gekeken.


De KULAK-campus krijgt nu al verkoop/aankoopbelofte over Lichtendal

Het is niet aan iedereen gegeven hoor!
Het zit zo.
Bij elke vervreemding van onroerend goed behorend tot het patrimonium van een gemeente is de openbare verkoop de absolute regel. Voldoende publiciteit is hierbij een basiswet om zodoende zoveel mogelijk kandidaat-kopers aan te trekken en daarmee een gunstige verkoopprijs te kunnen bedingen. Een bestuur wordt nu eenmaal geacht om bij een verkoop de mededinging en transparantie te garanderen.
En helemaal bij grote uitzondering mag het bestuur enkel van deze principes afwijken wegens redenen van algemeen belang. We herhalen: van ALGEMEEN BELANG.
Nu ja, als bij een verkoop aan machtige instituten (een universiteit en een hogeschool) in het geding zijn is het algauw mogelijk om aan zo’n een kandidaat-koper (lobby) – in strijd met het principe – op voorhand een eenzijdige verkoopbelofte te doen. Zelfs vijf jaar op voorhand zeg.

De feiten.
Ons OCMW (stad nu) is eigenaar van de grond en de gebouwen van het voormalige woonzorgcentrum Lichtendal, waar straks een aantal jaren (5??) onze titelvoerend burgemeester en minister van Justitie een detentiehuis (gevangenis) wenst te installeren. De nabijgelegen campus van KU Leuven wenst al geruime tijd dit eigendom aan te kopen om samen met de hogeschool VIVES een “one-campusmodel” te realiseren. Groot was de verbazing bij die schoolbesturen toen ze plotsklaps via-via vernamen dat minister Quickie had besloten om op die site licht gestrafte gedetineerden onder te brengen.
Daar werd een mouw aan gepast.
KULAK werd getroost met de mededeling dat het OCMW de site na afloop van lopende huurovereenkomsten, in casu vanaf 1 april 2027, wel degelijk wenst te verkopen. (Misschien wel voor een lagere prijs? Wie zal het zeggen?)
In de gemeenteraad van gisteren 13 december heeft de Raad van Maatschappelijk Welzijn aan de KULAK een verkoop/aankoop-belofte gedaan waarbij de universiteit uiterlijk tot 1 juni 2026 een aankoopoptie is verleend. Gevraagde verkooprijs is in achterkamers nu al bepaald: 2.900.000 euro.

Van een openbare verkoop is totaal geen sprake.
Er moet dus wettelijk bekeken een reden van “openbaar belang” in het spel zijn.
Maar die wordt nergens UITDRUKKELIJK in de tekst van de overeenkomst aangegeven. Wat nochtans is verplicht.
In een raadscommissie van 7 december vroeg men aan schepen Wout Maddens welke invulling KULAK zal geven aan de site. Daar had hij geen weet van. Wat is dan volgens de schepen het algemeen belang? Er komen zeker geen studentenverblijven want die zijn enkel nog mogelijk op een andere site. (In de gemeenteraad van gisteren liet CD&V-raadslid Hannelore Vanhoenacker uitschijnen dat Lichtendal – in het algemeen belang?- zal worden gesloopt.)

In de goedgekeurde tekst en toelichting over de toekomstige verkoop van Lichtendal aan KULAK zijn nog een paar mankementen te vinden.
– Bestuurshandelingen moeten gemotiveerd. Wat is bij het OCMW de reden van verkoop?
– Hoe is de prijszetting tot stand gekomen? Waarom is prijs lager dan voorheen gevraagd? Waar is het schattingsverslag? (Hoe kan men nu al schatten wat de waarde van de site is over vijf jaar?)
– Wat zal OCMW/stad doen met de opbrengst?

Misschien is het nuttig om nog iets zeggen over de wijze waarop de bespreking van de overeenkomst in de gemeenteraad is verlopen. Heel vreemd namelijk. Weerom om als Kortrijks burger kierewiet van te worden. Kunt u zich voorstellen dat de motivering van verkoop/aankoopbelofte geeneens ter sprake kwam? Geen seconde. Enkel de CD&V-fractie had het agendapunt als discussiepunt aangeduid. Maar om geheel andere reden: de kwestie van dat detentiehuis.

Fractieleider Vanhoenacker had twee voorstellen.
– Een brief richten aan Leiedal met de vraag om nu al uit te kijken naar een toekomstige, meer geschikte plaats voor een detentiehuis.
– In de gemeenteraad zelf een hoorzitting met de buurtbewoners organiseren. (Dat was vorige maand een vraag van Jean de Bethune.)
Bij géén van beide voorstellen kwam het evenwel tot een stemming…
Aan de stemming over het agendapunt zelf (de optie) namen 38 (op 41) raadsleden deel. (Er waren nochtans geen verontschuldigingen.)
Uitslag: 33 voor, 1 tegen, 4 onthoudingen.
De onthoudingen kwamen waarschijnlijk van het Vlaams Belang. Maar die ene tegenstem??

P.S.
De gemeenteraadszittingen verlopen steeds vreemder. Met absurde stemmingen. Met tussenkomsten die enkel getuigen van onkunde. Met onnozele mondelinge vragen. Geharrewar. Met raadsleden van het Team Burgemeester die nergens van afweten. Fractieleiders van de meerderheid die die gewoon niks zeggen. Niets te vertellen hebben. Een kampbewaakster als voorzitster. Geheel ongezellig. Kil. Het wordt steeds erger.

Staat niet in de gazetten.


Er zijn ook corona-gerelateerde ontvangsten…

Maar daar hoor je waarlijk nooit iets over.
Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) had het daar maar weer eens NIET over toen ze het in “Het Laatste Nieuws” (onze stadsmoniteur) recent wat uitleg verschafte over de min-inkomsten in het exploitatiebudget ten gevolge van corona.
Zij gaf drie voorbeelden: min 550.0000 euro toegangsgelden, min 400.000 euro ondergrondse parkeergelden, min 300.000 euro consumpties in cafetaria. De berekeningswijze van deze “verliezen” bleven achterwege.

En gaat het bij al die dalingen wel om een netto-verlies? We vermoeden dat er ook compensaties te vinden zijn vanwege lagere werkingskosten. Minder uitgaven, voornamelijk in de vrijetijdsdiensten. (Ja, dat is een cynisch gevolg…)

Onze schepenen zijn altoos sterk in het debiteren van halve waarheden. (Kortrijkse persjongens weten nergens van. Zien dat niet. Raadplegen geen dossiers. Gaan gewoon altijd af op wat schepenen vertellen. Heel soms op wat de oppositie zegt. Kunnen daar evenwel nooit eigen kennis tegenover stellen. Dat is het trieste, fundamentele kwaliteitsverschil met de beroepsjournalisten in de nationale pers.)

Kelly had vooral even kunnen benadrukken wat staat in de tweede Aanpassing van het MeerJarenPlan 2020-2025 (AMJP-2) op pag.173. “De hogere overheid komt nog steeds tussen in geleden omzetverliezen (bijv. zorg) of meeruitgaven (bijv. steun) en zorgt voor een degelijke financiering van nieuwe taken (bijv. vaccinatie-centrum)”
Spijtig dat er in dat AMJP-2 geen helder, geordend overzicht te vinden is van de subsidies van hogere overheden om de negatieve corona-impact in onze stad te compenseren. In de tabel van de exploitatie-ontvangsten in 2021 zijn geen details te vinden van de specifieke werkingssubsidies die we hebben gekregen voor het bestrijden van de corona-crisis.
We moeten die een beetje overal gaan zoeken in de 185 pagina’s van het AMJP-2, maar de oogst blijft zeer globaal.

Pag. 9
Er werden heel wat Corona-subsidies toegekend, zowel van de federale overheid (bv. COVID19 steun, voedselhulp, 50 euro extra steun per maand…) als van de Vlaamse overheid (bv. consumptiebonnen, lokale armoedebestrijding).
(…) Het aandeel ontvangsten in 2021 bedraagt 1,7M.
Pag. 10
We ramen de kost VAXPO op 3,2M. We voorzien evenveel subsidie. In principe is méér subsidiëring voorzien. VAXPO (het vaccinatie-centrum) is dus budgetneutraal in AMJP-2.

Nu ja.
We weten ook wel dat corona geen winstpost is in onze gemeentefinanciën.
Op vraag van raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) raamde onze boekhouder in een raadscommissie de netto-impact van Corona op min 3,61 M maar dat bedrag wordt niet echt toegelicht in een latere, toegestuurde bijlage.
Flopperdeflopperperdeflop

In oktober konden Kortrijkzanen middels een bevraging (genoemd “digitaal referendum”) kiezen welk kunstwerk stad zou kunnen kopen als blijvend aandenken aan de voorbije triënnale “Paradise”. Er waren twee voorstellen.
Het “referendum” is volkomen geflopt. Ongeldig verklaard omdat de vereiste 2.000 stemmen niet eens werden behaald.
Op de gemeenteraad van gisteren wou VB-raadslid Carmen Ryheul wel een keer weten welk kunstwerk stad intussen heeft aangekocht of zou aankopen.
Zoals het betaamt liet Helga, de voorzitter van de Raad, bij die vraag het woord aan schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA).
Lange stilte… (de zitting verliep digitaal). Het bleef maar stil, zodat Helga ten einde raad het woord gaf aan burgemeester Ruth Vandenberghe.
Ruth, kurkdroog: “Er is geen aankoop.”

Schepen Ronse zou men best toch nog eens ter verantwoording roepen.
Waarom laat hij de keuze niet over aan een adviesraad? We hebben hier toch een zgn. “Kunstenplatform” en een “Adviesraad voor kunst in publieke ruimte”?
Of wilden die raden misschien zelf geen keuze maken?
Het grootse en succesvolle kunstenfestival “Paradise” is in de vergeetput terecht gekomen…

Lage realisatiegraad van de investeringen en “de capaciteit aan projectieleiders”


Vanavond 6 april om 19 uur dus alweer gemeenteraad. Een héél speciale, belangrijke want gewijd aan de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (AMJP-2).
Kortrijkwatcher zal het daar natuurlijk nog over hebben, na gehoord te hebben wat er allemaal is verteld in de Raad, en alleszins na lectuur van de mogelijke verslaggeving van onze plaatselijke reporters. (Altijd interessant, ook als ze niks schrijven!)

We kunnen het evenwel nu al niet laten om te wijzen op enkele intrigerende zinnetjes op pag. 167 uit dat nieuwe AMJP-2.
De tripartite zit met één zaak (van de vele) opnieuw zéér verveeld: de lage realisatiegraad van de investeringen in dit aflopend jaar 2021.
In het initiële meerjarenplan (MJP-nul) budgetteerde men de investeringen al heel hoog op 51,74 miljoen.
En bij de eerste aanpassing van het plan (AMJP-1) zag men het zelfs nog grootser: nu zou men voor 61,24 miljoen investeren. Een ongezien bedrag.
De tweede aanpassing van vandaag (AMJP-2) is inmiddels al veel discreter: men beoogt een meer nederig bedrag van 45,29 miljoen euro te verwezenlijken. (De jaarrekening 2021 zal nog moet uitwijzen of dit streefcijfer wel zal gehaald worden. Dat weten we normaal pas in mei 2022 – of zelfs later.)

Hoe legt de tripartite die lagere raming nu uit?
Vooreerst met enig jargon: “de transactiemomenten zijn geëvalueerd en bijgestuurd”. Dat wil gewoon zeggen dat een of ander werk, of dienstverlening of levering niet (op tijd) kon doorgaan.
Er zijn externe oorzaken:
– de Corona-crisis (dat is een klassieker);
– een recente oververhitting van de bouwsector (haha, aannemers hebben nu plots elders teveel werk?);
– moeizaam verloop van offertes of overheidsopdrachten die moeten hernomen worden (wiens schuld?);
– moeizaam verloop van grondverwerving;
– etc.

Maar het stadsbestuur erkent ook een interne oorzaak van de lagere raming: de capaciteit van de projectleiders die nog in uitbouw is. (Men beweerde ooit dat vanwege corona geen aanwervingen – testen – konden gebeuren.)
Vandaar: “Om de realisatiegraad te verhogen in deze budgetronde is beslist de capaciteit aan projectleiders nogmaals uit te breiden met 3 VTE.
Hoeveel van die leiders er nu al ter beschikking staan en om welke projecten het zal gaan of reeds gaat wordt niet gezegd.

Evolutie van de schuld (3): de nieuwe leningen

In een vorige, overigens fel gelezen editie van deze krant (we hebben moet bijdrukken), gaven we een overzicht van de evolutie van de schulden voor de periode 2020-2025. Hierbij constateerden we dat die ramingen binnen de tijdspanne van één jaar of zelfs binnen een half jaar geweldige bokkesprongen kunnen maken. Die zouden best eens kunnen uitgelegd in de volgende gemeenteraad (6 december) waarbij een tweede aangepast meerjarenplan 2020-2025 wordt besproken.
Financiële schulden van een gemeente bestaan uit vijf componenten: de schulden die al bestaan bij het begin van het jaar, nieuwe leningen, aflossingen, overboekingen en soms een keer “andere mutaties”.
Laat ons nu eens kijken welke jo-jo-bewegingen de voorgenomen bedragen van de nieuwe leningen maken, volgens drie documenten die nochtans binnen één jaar zijn opgemaakt. Van december vorig jaar tot december dit jaar!

We hebben het over:
– AMJP-2: de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, recent opgemaakt in de maand november en zal voorgelegd in de aanstaande gemeenteraad van december;
– Rekening 2020: met daarin een overzicht van de voorgenomen nieuwe leningen voor de periode 2020-2025 en nog halfweg dit jaar vastgesteld in de gemeenteraad van juni;
– AMJP-1: eerste aanpassing van het meerjarenplan, vorig jaar goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2020.

Let op de verschillen, vooral in dit jaar en in 2023. Ze zeggen veel over de schommelende, vaak lage realisatiegraad van de beloofde investeringen. Vergelijk hiervoor AMJP 1 en 2.

2020
AMJP-2: 11.749.823 euro
Rekening: 11.749.832 – idem (de rekening is goedgekeurd- het is geen raming meer)
AMJP-1: 12.354.283 euro

2021
AMJP-2: slechts 1.557.461 euro
Rekening: men voorzag 24.432.461 euro op te nemen leningen
AMPJ-1: 24.432.461 – idem, zelfde bedrag toen ook voorzien

2022
AMJP-2: 32.607.461
Rekening: 46.132.461
AMJP-1: idem

2023
AMJP-2: 62.857.461 (inhaalbeweging)
Rekening: 47.532.461
AMJP-1 idem

2024
AMJP-2: 38.707.461
Rekening: 29.882.461
AMJP-1: idem

2025
AMJP-2: 36.387.461
Rekening: 26.287.461
AMJP-1: idem

Wat valt er dus op?
Voor de jaren 2020, 2021, 2022 is het (in december 2020) voorziene bedrag van de op te nemen leningen telkens hoger gebudgetteerd dan het laatste (in december 2021) voorziene bedrag. Overigens is dit ook het geval voor het jaar 2019, het eerste jaar van de huidige bestuursperiode. Men voorzag voor ca. 19 miljoen leningen en daarvan is er ca. 13 miljoen gerealiseerd. Men was nog in “rodage“, zo vond de schepen van Financiën.
Anders gezegd: deze tripartite verwezenlijkt(e) de eerste vier jaren van deze legislatuur (meer dan de helft van de bestuursperiode) minder dan beoogt. U zal dat in geen enkele regionale gazet lezen…
In 2023 naderen de verkiezingen dan alweer en zet men zijn beste beentje voor qua investeringen.

Commentaren volgen nog wel.
Evolutie van de schuld (2): de stijgingspercentages !

In een vorige editie van deze krant is hier gemeld dat de “absolute” totale schuld in de periode 2020-2025 volgens de laatste (tweede) aanpassing van het Meerjarenplan (AMJP-2) zal stijgen van 191.070.974 euro naar 255.072.052 euro. Dat is met 33,4 procent.
(Met absolute schuld bedoelt men die van eigen leningen van stad én OCMW plus de doorgeefleningen en boekhoudkundige leningen. Dus alles. Ook wat ooit later van geen tel meer kan zijn.

Maar hoe zit het in verhouding met de pure eigen leningen van stad én OCMW?
Ha! Die gaan van 147.016.934 (in 2020) naar 212.360.776 euro (in 2025). Dat stijgingspercentage is wel hoger: 44,4 procent.

Meerjarenplannen slaan voor dit jaar decretaal verplicht op de periode van 2020 tot en met 2025.
Interessant om weten is evenwel hoeveel het stijgingspercentage volgens de ramingen bedraagt gedurende de huidige bestuursperiode. Daar heeft men het nooit over. Die termijn loopt van 2019 tot en met 2024.
Hier gaat het om een geconsolideerd bedrag van 199.710.930 euro naar 243.325.214 euro. Stijgingspercentage: 21,8 procent.

Kwaadaardige, meer populistische burgers en zeker de koele minnaars van de tripartite weten dolgraag hoeveel de schuld bedraagt per capita (baby’s inbegrepen).
Daar hebben we het nog niet over gehad.
Een overzicht. Zelf berekend. (De gehanteerde bevolkingscijfers per jaar komen van de officiële website https:///statbel.fgov.be.)

2019: 2.603 euro (reëel cijfer)
2020: 2.478 euro (ook)
2021: 2.225 (vanaf nu ramingen)
2022: 2.376
2023: 2.897
2024: 3.093 (de kaap van 3.000 overschreden)
2025: 3.226 euro.
Voor de huidige, lopende bestuursperiode (2019-2024) bedraagt de stijging per capita 18,8 procent.
Al die bedragen zijn natuurlijk héél voorlopig en zéér afhankelijk van de moeilijk voorspelbare echte bevolkingsgroei. Maar toch even zeggen dat deze cijfers beter uitvallen dan verwacht in de eerste aanpassing van het meerjarenplan. Maar ja, dat wil ook niks zeggen… Politiek bekeken is het de realisatiegraad die telt. Wat wou men doen, en wat is niet gebeurd?

Ha!
Slechte, door en door slechte Kortrijkzaan! U verlangt zeker nog te weten hoeveel er in de loop der jaren nog zoal zal geleend worden?

Evolutie van de schuld 2020-2025 (1): een rare cijfermatige vaststelling

Ja, de tweede Aanpassing van het MeerJarenplan 2020-2025 (AMJP-2) is aangekomen, die waarvan de schepen van Financiën in de laatste gemeenteraad van 15 november nog niks wilde vertellen. We moesten erop wachten tot op de gemeenteraad van 6 december.
Bij de lectuur van meerjarenplannen gaat onze ongezonde cijfermatige nieuwsgierigheid vooral uit naar de evolutie van de schuld en van de belastingen.
Maar we hadden nu vanwege corona even wat tijd over en bedachten iets wat we nog nooit hebben gedaan.
We dachten: laten we ons nu toch met iets bezighouden, en eens kijken in hoeverre de cijfers van de schulden in het document AMJP-2 gelijken of verschillen van die zoals te lezen in 1) de jaarrekening 2020 en in die van 2) de eerste aanpassing van het meerjarenplan (AMJP-1).
We vergelijken:
– Het document AMJP-2 dat is opgemaakt in november van dit jaar.
– De prognose-gegevens uit de jaarrekening 2020 die dateren van juni van dit jaar.
– De AMJP-1 die is goedgekeurd in december 2020.

Hierna krijgt u de cijfers van de totale financiële schulden per jaar volgens de drie bekeken documenten.
Die schulden zijn geconsolideerd: het gaat om eigen leningen van stad en OCMW, plus de doorgeefleningen aan VLAS of aan XOM of aan kerkfabrieken (sommen die we eigenlijk ooit wel eens terug krijgen) plus eventuele boekhoudkundige leningen (die geen kasstromen genereren).

2020
AMJP-2: 191.070.974 euro
Rekening: idem
AMJP-1: 191.260.813

2021
AMJP-2: 172.488.699
Rekening: 195.046.055
AMJP-1: 195.235.894

2022
AMJP-2: 185.038.208
Rekening: 219.877.091
AMJP-1: 220.066.931

2023
AMJP-2: 226.734.179
Rekening: 244.647.441
AMJP-1: 244.837.281

2024
AMJP-2: 243.734.379
Rekening: 251.264.441
AMJP-1: 251.454.693

2025
AMJP-2: 255.072.052
Rekening: 252.277.307
AMJP-1: 252.467.146

Toch verbazingwekkend.
Hoe ramingen binnen één jaar tijd zo kunnen verschillen. En zelfs binnen een half jaar: vergelijk de prognoses van juni met deze van deze maand november. Hoe relatief is dat dan, als we nu al stellen dat de totale schuld tussen 2020 en 2025 met 32 procent stijgt?

Een al te gekke gemeenteraad (2)

Dat de gemeenteraad van 15 november alweer virtueel moest verlopen kwam titelvoerend burgemeester én raadslid van Kortrijk én Minister van Justitie goed uit.
Zo kon Vincent Van Quickenborne zich verschuilen achter zijn PC en kwam hij helemaal niet lichamelijk (met de nodige mimiek) in beeld tijdens de interpellaties over zijn voornemen om in Kortrijk een eerste ‘detentiehuis” in te richten in het voormalig zorgcentrum Lichtendal.
Daar waar men nu verpleegkundigen van de hogeschool Vives opleidt en waar men nog altijd (ook volgend jaar!) “kwetsbare meisjes” van de vzw Bethanie begeleidt en huisvest.

We vinden dat dus volkomen kierewiet.
Dat Quickie, DE instigator van detentiehuizen zich ontslagen voelt om in zijn gemeenteraad ook maar één woord te zeggen over zijn Kortrijks project. Dat hij het zich veroorlooft om bijvoorbeeld niet in te gaan op een pertinente bemerking van raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) dat detentiehuizen volgens experten best bevolkt worden door slechts een 30-tal gedetineerden met een homogene samenstelling. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe vond het op haar beurt overbodig om daar wat dieper op in te gaan. (Wijselijk is dat, gezien haar kennis in deze materie, zo kunnen we wel stellen.)

Onze Ruthie kon op vragen van raadslid Wouter Vermeersch (VB) ook weinig vertellen of diep ingaan, hoewel zij dat zelf zeker anders denkt. Bijvoorbeeld over het uitstel met minstens een half jaar van de plannen. (Reden?) Bijv. geen toelichting over de huurprijs die stad zal aanrekenen voor de huur van Lichtendal door Justitie. Niets over de verkoopprijs van de site Lichtendal die men over 5 jaar zal vragen aan de KULAK.
Onze nieuwe (waarnemend) burgemeester Ruthie zou dus best ietwat oppassen.
Opdat men haar het imago niet zal beginnen aanmeten als dat van een doorsnee politieker die dingen durft te verzwijgen of zaken “bezijden de waarheid” vertelt.
Zelf vindt zij wel degelijk dat het bestuur in geheel de zaak “Lichtendal” heel transparant is en blijft.
Is dat niet om hoorndol van te worden? Het is raadslid Vermeersch die kon achterhalen dat de definitieve keuze voor een detentiehuis op Lichtendal al begin april is gemaakt, terwijl dit pas openbaar is geworden door een persbericht (breaking news) van de CD&V op 15 november. Betrokken partners (KULAK, VIVES, Bethanie, de buurt) stonden perplex. Zij waren al die tijd nooit ingelicht. Intussen zijn “de gesprekken lopende”, aldus onze sussende Ruthie.

VB’er Vermeersch diende nog een voorstel in om heel de kwestie te onderwerpen aan een zgn. digitaal referendum. Tevergeefs natuurlijk. Men vond dat zo’n vraag mensen tegen elkaar zou opzetten. (Referenda doen dit per definitie toch?) Ook de oppositiepartijen CD&V en Groen stemden tegen. (CD&V was nochtans vroeger wel even geneigd om dat voor te leggen als referendum. Soit.)
CD&V’er Jean de Bethune pakte onverhoeds uit met een verrassend ander voorstel. Hij wil dat het College een hoorzitting over de zaak zal houden. Een hoorzitting. Met wie en waar (corona!) kreeg geen toelichting.
En Jean dreigt! Als het College tegen de volgende gemeenteraad daar niet zou op ingaan, dan zal hij zelf wel op eigen houtje het voorstel ter stemming brengen. Iedereen nu al benieuwd zeg!

We slaan een paar kleine kierewiet-tussenkomsten over en gaan over naar agendapunt 7: de vervanging van een bestuurslid bij de gemeentelijke (nog altijd!) vzw Ajko.
Dat is een vereniging die zich hoofzakelijk bezighoudt met jeugdwerking bij jongeren van niet-Europese origine. (In de praktijk vooral moslima.) Aangezien een VB’er niet meer behoort tot de fractie (hij verklaarde zich onafhankelijk) moet hij vervangen worden door een andere VB’er. In een gemeentelijke vzw heeft iedere fractie immers automatisch recht op een vertegenwoordiger. Bon. Wouter Vermeersch stelt zich voor als vervanger.
En hier gebeurt opnieuw iets knettergek. De kandidatuur wordt waarlijk ter stemming gelegd! Enkel raadslid David Wemel (Groen) vindt dit krankjorum. Wat als Vermeersch geen meerderheid haalt? Zal het Vlaams Belang dan niet meer vertegenwoordigd zijn in de vzw Ajko? “Wel, neen,” zegt voorzitter Helga Kints. Bloed-nuchter hoor!
Uitslag? Vermeersch krijgt vier stemmen voor (van zijn fractie), tien stemmen tegen, en de rest zijn onthoudingen. Zaak geklaard! VB’er buiten. Leg dit maar eens uit aan een gewone mens! Dat een gemeenteraad een eigen regel (zeg maar een wet of decreet!) overtreedt.

Over naar punt 19, want we dreigen ons verstand te verliezen.
Dat handelt over de capaciteit van de stedelijke Academie. De capaciteit ervan vastleggen geeft de mogelijkheid om leerlingen te weigeren indien de capaciteit voor een bepaalde opleiding is bereikt. En dit om niet in de problemen te komen op het vlak van omkadering, infrastructuur en personeel. De vastlegging van het kader van de capaciteit (minimum en maximumgrenzen) is in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. maar voor de werkbaarheid vindt ons stadsbestuur dat het aangewezen is om het College daarmee te belasten. Raadslid Jean de Bethune vindt dit allemaal goed en wel, maar zou toch graag hebben dat het College jaarlijks rapporteert over de stand van zaken. Schepen Kelly Detavernier (NV-A) belooft van dit te doen. Dwarse Wouter Vermeersch vindt dat die belofte best moet geformaliseerd in een amendement. Het amendement wordt uiteraard verworpen. Ook door Jean, want hij vindt dat het woord van de schepen volstaat. (Noteer dat volgens de laatste stadsmonitor 37% van de Kortrijkzanen het bestuur niet vertrouwt.)

Oei.
Nog een andere aandoenlijke gekheid waren we bijna vergeten.
Raadslid Vermeersch had uitgevist dat de dividenden van Gaselwest vanaf 2022 jaar na jaar aanzienlijk (met méér dan 1 miljoen) zullen dalen. Op legislatuurbasis spreken we van bijna 5,7 miljoen. Maar vanwege een compensatiefonds van de Vlaamse regering wordt de netto-impact afgerond tot 3,4 miljoen.
Vermeersch wou nu wel eens voor een keertje dan graag weten of het College al enig idee had hoe men die put zal dempen.
Schepen van Financiën Kelly Detavernier legt als een juf gelijk en zonder verpinken ernstig uit aan de kleuterklas dat een budget bestaat uit ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie en investeringen. Jawel! En vertelt dan dat de gemeenteraad op 6 december bij de bespreking van een aangepast meerjarenplan zal kunnen kennis nemen van de getroffen maatregelen om de minontvangsten op te vangen. Zij vergat daarbij eventjes dat de agenda van een gemeenteraad over een meerjarenplan met toelichting lang op voorhand moet medegedeeld aan de Raad.

P.S.
Dat is trouwens intussen gebeurd.
Vooral opvallend is dat bepaalde grote projecten (soms deels) worden geschrapt.
Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert