Een actualiteitsbericht nu: over de indexatie van de belasting op “masten en pylonen”

In maart vorig jaar werd – zoals in vele gemeenten en steden – een belasting op masten en pylonen ingevoerd. Zo ook in Kortrijk.
De meerderheid (22 ervan aanwezig) stemde toen natuurlijk voor, terwijl de CD&V plus het VB tegen was (10 stemmen). Zoals traditioneel tegen alle gemeentebelastingen. Groen (3 stemmen) daarentegen onthield zich.
Die belasting werd ingevoerd omdat men de aanwezigheid van die tuigen (minstens 15 meter hoog) landschapverstorend vond en ook visueel vervuilend.
Nog vorig jaar op 14 november is men het tarief van diezelfde belasting (net als van een aantal andere belastingen) gaan verhogen door de indexering ervan. Hier viel alleszins nog duidelijker op dat men daarmee louter en alleen de stadskas wou opfleuren. Het tarief zou voor 2023 daarmee verhogen van 2.750 euro per mast of pyloon (en per jaar) naar 2.875 euro. In die gemeenteraad van november stemden 22 leden van de meerderheid voor, maar ONTHIELD de oppositie zich opmerkelijk genoeg met 12 stemmen. Dat wil zeggen: het Vlaams Belang, Groen, – maar merkwaardig toch ook de CD&V waren voor noch tegen…

In de eerstkomende gemeenteraad van volgende maandag zal men die indexatie weer afschaffen (de belasting blijft vooralsnog). De CD&V- fractie steekt die beslissing tot afschaffing van de indexatie nu als een pluim op haar hoed. Zegt dat zij altijd tegen die belasting is geweest omdat die immers toch wordt afgewenteld, doorgerekend in de elektriciteitsfactuur.
Nou. Dat is juist. Maar dit ook:
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers liet begin december weten dat het geïndexeerde tarief niet compatibel is als men tegelijk wil intekenen op het zgn. (Vlaams) Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Dat politiek akkoord (LEKP 2.0) met steden en gemeenten (een tweede versie, daterend van 8 juli 2022) voorziet zes nieuwe doelstellingen. En daaronder de verplichting dat de ondertekende steden en gemeenten geen nieuwe belasting invoeren op een lokale heffing op “masten en sleuven” van Elia. En meer nog: de bestaande heffingen moeten stopgezet tegen 1 januari 2026 ! Ja, de reden hiervoor is dat de belasting wordt doorgerekend, terwijl de Vlaamse regering die elektriciteitsfactuur net wil verlagen met het oog op een doorbraak van waterpompen en elektrische wagens.

Het staat (ook) alweer niet in de gazetten, maar die belasting in Kortrijk brengt zéér veel op.
Ziehier het kohier van 12/09/2022:
– Elia Transmission Belgium NV met 69 pylonen = 189.750 euro.
– Orange Belgium NV met 20 pylonen = 55.000 euro.
– Proximus NV (voorzitter: Stefaan De Clerck) met 5 masten en 7 pylonen = 33.000 euro.
– Telenet Group NV met10 masten/pylonen = 27.500 euro.
Het nadeel van het niet indexeren van die nochtans hoge belastingontvangsten (305.250 euro) wordt gecompenseerd door de trekkingsrechten die stad kan incasseren bij de ondertekening van LEKP 2.0. (Het verschil met of zonder indexering bedraagt per jaar slechts 13.875 euro…)
We hebben het even voor u opgezocht.
Als er 300 gemeenten zouden intekenen op LEKP 2.0 krijgt stad een subsidie van 106.044 euro. Dat is een indicatie. Want er zullen zich wellicht maar 2/3 gemeenten tot LEKP 2.0 bekeren. Het wordt dus méér…

Zo, nu weet u ook alweer wat meer, over de actualiteit.

P.S.
– Eigenaardig toch dat LEK 2.0 de term “pylonen en masten” niet gebruikt. Het ook over sleuven heeft. Komen er dan geen pylonen meer? (Het verschil: een pyloon staat op de grond. Een mast op een andere constructie.)
– LEK 1.0 voorziet in 24,87 miljoen euro trekkingsrechten voor de gemeenten.
– LEK 2.0 in nog 8,75 miljoen euro, te verdelen over de gemeenten die intekenen op de vernieuwingen.
De gemeenten krijgen een aandeel berekend op het aantal inwoners en de criteria van het Gemeentefonds. Stad + OCMW Kortrijk had volgens de criteria van het jaar 2021 recht op 81.239 aandelen.


Nieuwe rubriek in deze elektronische, alternatieve stadskrant: “Actualiteit”

Ja, de weblog “kortrijkwatcher” groeit en bloeit.
Om vlugger in te spelen op ietwat onverwachte gebeurtenissen in de Kortrijkse politiek starten we vandaag met een rubriek, doodgewoon genaamd “ACTUALITEIT”.

We willen daarbij eventjes met een korte toelichting reageren op wat er zich plotseling voordoet en daarbij wat nadere commentaar of uitleg behoeft.
Straks zeggen we dus bijv. iets over de “belasting op masten en pylonen”, en over de “erfpacht van de Pentascoop” (nu Budascoop). Wie de gazetten of andere media enigszins volgt zal wel weten wat de aanleiding hiertoe is.
En zoals steeds probeert deze krant over dat actuele, plots opgedoken onderwerp iets te zeggen wat u anders (elders) niet verneemt.

Een serie geheel onzichtbare veranderingen voor dit jaar (2)

Wat er ter stede NIET gebeurt, dat is dus ook nieuws, maar daarover verneemt u nooit iets. Of toch weinig, beetje toevallig of omdat het toch wel zéér opvalt.
Hier en daar is er in dit verband nog wel een Kortrijkzaan te vinden die nog vaag weet dat stad ooit de Doorniksesteenweg opnieuw zou aanleggen met het oog op een verbinding met een trambus naar ‘t Hoge. Daarvoor was 6 miljoen begroot. Op vandaag staat er daarvan nog 300.000 euro op het budget (actiepunt 2.4.6). Of er van dat project nog wel eens iets van terecht zal komen, dat zullen we misschien vernemen als schepen Axel Weydts met zijn sinds eeuwen verwachte mobiliteitsplan voor de dag komt.

Soms is er ook nog een Kortrijkzaan te vinden die zich herinnert dat er een prachtige overdekte markthal zou komen op de Veemarkt. Dat was actiepunt 9.1.8 van onze tripartite (een investeringscollege!), met een budget van niet minder dan 4,3 miljoen. Dat voornemen is waarschijnlijk definitief van de baan, des te meer omdat de instigator (de bekende groentehandel Callens) nu toch gaat verhuizen en de Veemarkt verlaat.
Voornoemde geschrapte of toch uitgestelde projecten golden ofwel als een gevolg van overmacht (‘De Lijn’ die in geldnood zat) of als een noodzakelijke besparing om het hoofd te bieden aan een of ander risico.

Zoals verteld in de vorige editie van deze alternatieve elektronische stadskrant wil het stadsbestuur dit jaar inzake investeringsuitgaven voor 35,3 miljoen “besparen”, – meer speciaal inzake “grote werven” dan subsidiair voor 21,4 miljoen euro.
Hieronder krijgt u een lijstje van de meest opvallende geschrapte investeringsuitgaven (uit het ‘prioritair beleid) die nochtans voorzien waren voor dit jaar 2023. Met de nummering van de actiepunten in het budget (voor onze lokale journalisten die er dieper willen op ingaan) en het krediet dat ooit oorspronkelijk was ingeschreven in het meerjarenplan voor de periode 2020-2025.
Dat is nieuws van de bovenste plank: accuraat aangeven wat het beleid dit keer NIET meer van plan is om te doen, of toch voor even – in afwachting van betere tijden – wil uitstellen. (Dit belangrijke onderscheid wordt zéér vaak helemaal niet aangegeven, neem ons niet kwalijk dat wij het dus ook niet kunnen doen.)

Actiepunt 10.1.2 : renovatie van het stadhuis (-6M)
Initieel begroot bedrag: 6 miljoen (!) “bespaart”
6.2.2 : sportpark Wembley (-3M)
– tribune: -255.000 euro
– kleedkamers voetbal NS Heule: -2 miljoen
– atletiek piste + gebouw: -1 miljoen
Een totale besparing (=non-realisatie) van zowat 3 miljoen.
Voor dit project was ooit 5,11 miljoen voorzien. Voor dit jaar nog 2,11 miljoen ingeschreven.
6.6.14 : vernieuwen muziekcentrum (-2,3M)
Oorspronkelijk op 2,12 miljoen geraamd, wat later 2,93 miljoen, – nu nog 501.41 euro begroot.
Besparing, afgerond: -2,3 miljoen.
3.3.8 : binnengebied Marke (tuinen) (-2,0M)
Fase 1: -2 miljoen (Er staan wel nog 3.570 euro op de begroting).
2.2.6 : fietsroutes (-1,4M)
Ja, zelfs schepen Axel Weydts moet dit jaar wat inleveren !
Het budget gaat van 4 miljoen naar 1,71 miljoen.
Subprojecten worden uitgesteld: de Mewafsite, 3Duikers. De Vandevaertstraat wordt niet uitgevoerd.
Besparing: -1,4 miljoen.
2.2.8 : fietssnelwegen (-1,3M)
N50C + FGKN (toegankelijkheid Heulebeekvallei): -1,3 miljoen (volgens de toelichting).
In het budget zien we twee bedragen dalen: één van 3,63 miljoen (later 5,03) naar 1,37miljoen en een ander van 1,93 naar en half miljoen.
9.1.13 : verfraaien Rollegemplaats en Tombroekstraat (-0,9M)
Van 1 miljoen naar 100.000 euro. Dat is: -0,9 miljoen.
3.2.1 : stadsgroen Ghellinck (-0,8M)
De boekhouder heeft het over een besparing van -0,8 miljoen.
We zien dat fase 3 is uitgesteld: -640.000 euro en fase Waterhoennest -600.000 euro.
9.1.4 : Stationsomgeving (- 0,5M)
Stationsplein: -586.500 euro

PNK
Daar nog even aan toevoegen dat men NU nog altijd bezig is met het verrichten van uitgaven die slaan op het afwerken van projecten uit het vorige bestuursakkoord “Plan Nieuw Kortrijk” van 2014-2019. Voor dit jaar zijn er nog investeringsuitgaven gebudgetteerd voor niet minder dan 23,91 miljoen euro. (Gelukkig staan daar nog ontvangsten tegenover voor 14,6 miljoen euro.)
Maar! Er zijn zelfs nu nog van die uitgaven die weer eens worden uitgesteld:
– bufferbekken Cannaertstraat: 286.712 euro
– Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA): 1.619.717 euro.
Dat aanziet men ook als “besparingen”.
(In een raadscommissies was sprake van 3,2 miljoen minuitgaven voor PNK, – wij vinden dat bedrag niet terug. Soit.)

Denkwerk
We kunnen het niet laten om nog te gewagen van twee beleidstudies waar blijkbaar niets meer wordt aan uitgegeven. Het gaat dus om toekomstige “werven” die blijkbaar helemaal worden opgedoekt.
2.5.1 : haalbaarheidstudie Park 17 (overbrugging Ring): -250.000 euro.
9.1.6 : studiebudget Ramblas (Jan Palfijnstraat): -120.000 euro.


Onzichtbare veranderingen voor dit jaar (1)

Bij het begin van een nieuw jaar pakken gemeentebesturen altijd graag uit met de nieuwigheden waarop ze ons ditmaal weer eens willen vergasten. Zie maar eens hoe goed we bezig zijn, met vele gloednieuwe investeringen, ” grootse werven” genoemd. In Kortrijk brengt onze slaafse lokale pers daar dan op gerede tijden stipt (door de schepenen bepaald) verslag over, – indien mogelijk met charmerende, gekleurde prentjes, gemaakt door de architectenbureaus (met boompjes, altijd met boompjes) en gratis gekregen van de betrokken schepenen. Ja, ook met foto’s van die schepenen (liefst twee concullega’s), nog wel ter plekke genomen.
Ach, niets – en totaal niets – op tegen hoor! Ja, het is nieuws!
Zie maar. Dat nieuw “belevingsmuseum” in het Groeningepark (5,5 miljoen). En we verlagen nog wat Leieboorden (5,3 miljoen). Zullen het historische centrum even aanpakken (1,5 miljoen). Dat is allemaal goed zichtbaar, springt in het oog.
Maar weet u wat er OOK nieuws is? En in het geheel niet te zien?
Al datgene wat men (dit jaar althans) een keer NIET gaat uitvoeren, terwijl men dat toch wel van plan was. Terwijl dat oorspronkelijk zelfs begroot was. Maar ja. “Correcties”, of “verschuivingen”, of “bijstellingen”, waren nodig. “Transactiemomenten” moesten verplaatst. ‘t Is crisis !

Wel, daar wil onze alternatieve stadskrant het ook eens over hebben.
Voor dit jaar 2023 is er immers inzake investeringen een besparingsoefening geweest die 35,3 miljoen euro moet opbrengen. Beste lezer, hierna krijgt u in primeur (staat niet in de gazetten van de dode bomen) een lijstje te lezen van net die investeringen die men niet zal aangaan.
We beperken ons hierbij tot de grootste (in geld uitgedrukt) investeringen, uit de categorie “prioritair beleid”. Die specifieke besparingen zouden in totaal 21,4 miljoen moeten opleveren. We geven er tegelijk het nummer bij van die actiepunten, voor het geval een geïnteresseerde lezer (of journalist!) daarover wat meer info wil opvragen bij de bevoegde instanties. U krijgt er ook telkens het oorspronkelijke begrote bedrag bij van die niet uit te voeren investering.
(Wordt vervolgd.)

Stad gaat weer op zoek naar vaste exploitant van de raadskelder

Het lastenboek komt ter sprake op de eerstvolgende gemeenteraad van 16 januari.
Stad wil opnieuw een poging doen om de middeleeuws aandoende kelder onder het stadhuis in concessie te geven.
Aangezien er nogal wat (kostelijke) investeringen vallen te verrichten is de maandelijke concessieprijs heel laag gehouden, minimaal ingesteld op 850 euro per maand. Om dezelfde reden is de gebruikelijke termijn van 9 jaar uitgebreid tot 15 jaar, concreet vanaf 1 juni dit jaar tot 31 mei 2038.
We herinneren ons een laatste poging om de raadskelder (als pop-up) aan een concessiehouder toe te vertrouwen onder voormalig schepen Arne Vandendriessche. De minimale prijs was toen 950 euro en de concessie zou lopen van 1 december 2018 tot 1 december 2027. (Er was toen mogelijkheid tot het inrichten van een bovengronds terras!)
Zou de nieuwe schepen van Economie en Middenstand Wouter Allijns nu zicht hebben op potentiële én valabele kandidaten? Anders waag je je daar toch niet weer aan?

P.S.
Ooit bestonden er concrete plannen om een trap aan te leggen vanuit de Beatrijszaal van het historisch stadhuis naar de Raadskelder, met het oog op het inrichten van een bijkomende receptieruimte voor huwelijken en dergelijke. Schepen Koen Bytebier (VLD) was toen bevoegd voor dit soort van zaken en dacht dat alles in kannen en kruiken zou komen tegen 2005. Ik herinner me zelfs nog het voorziene budget: 300.000 euro, én het architectenbureau.
En iedereen herinnert zich nog de taalstrijd die schepen Scherpereel ontketende rondom de naamgeving “sous-sol”.

Bepaalde lokale (gemeente)belastingen worden nu niet meer “aangepast” maar “geïndexeerd”

Als men het heeft over stijgende belastingen (lokaal of niet) – maar men heeft het daar meestal niet over! – wordt de term “verhogingen” zorgvuldig geweerd. Liever spreekt men van “aanpassingen”.
Zo zijn er inzake onze lokale belastingen de laatste jaren serieuze “aanpassingen” “gebeurd bij bijvoorbeeld reclamedrukwerk, bankautomaten, hoteltaks. Voor andere dan, zoals afkoppeling hemelwater, ontgraving, BID-belasting (de betrokkenen weten wel waarop dit slaat!), filmbelasting zijn die aanpassingen al zodanig vele jaren uitgebleven dat het eigenlijk wel verdedigbaar is dat die tarieven nu toch een keer worden verhoogd.
De triparite heeft evenwel voor dit en volgende jaren een nieuwe methode van “aanpassen” in voege gebracht. De verhoging is nu berekend op een indexering van de tarieven, wel te verstaan: toegepast op het indexcijfer van de laatste aanpassing. Voor sommige belastingen valt die verhoging dan procentueel geweldig mee: voor ontgraving bijv. gaat om een stijging met 101,6%, voor filmvoorstellingen met 47,9%, voor afkoppeling hemelwater met 25%, afgifte van administratieve stukken met 17,9%.

De raming van het effect van de nieuwe indexering van (14) lokale belastingen zou dit jaar 519.029 euro méér moeten opbrengen dan vorig jaar. In de (derde) aanpassing van het meerjarenplan is hiervoor een optimistische verhoging van de belastingontvangsten ingeschreven ten bedrage van 543.800 euro.
Hierna een tabelletje van de lokale belastingen waarbij de indexering het meeste zal opbrengen.

Reclamedrukwerk
– tariefvoorstel: 0,070 i.p.v. 0,062 euro
– verwachte mééropbrengst: +154.839 euro
– budget 2022: 1.200.000 euro (raming)
Afgifte administratieve stukken
– tariefvoorstellen: divers
– verwachte mééropbrengst: + 86.050 euro
– budget 2022: 600.000 euro
Leegstand
– tariefvoorstel: divers (voor woningen bijv. 1.100 i.p.v. 1000)
– verwachte mééropbrengst: +71.500 euro (maar in meerjarenplan +170.000 euro ingeschreven op basis van reële ontvangsten in 2021 en verhoogde controle!)
– budget 2022: 842.000 euro
Hoteltaks
– tariefvoorstel: 2 i.p.v 1,75 euro
– verwachte mééropbrengst: +69.286 euro
– budget 2022: 270.00 euro
Filmbelasting
– tariefvoorstel: 0,50 i.p.v. 0,35 euro
– verwachte mééropbrengst: +60.000 euro
– budget 2022: 115.000 euro
BID-belasting
– tariefvoorstel: divers (laagste tarief 265 i.p.v. 200 euro)
– verwachte mééropbrengst: +31.430 euro
– budget 2022: 98.200 euro

Laten we het nog even hebben over de taks op bankautomaten…
We gaan het tarief nog verhogen van 550 euro naar 610 euro, en dit terwijl de socialisten (drie schepenen behorend tot de tripartite) geweldig van hun tak maken over het verdwijnen van die toestellen. De verwachte mééropbrengst bedraagt slechts 3.273 euro. In het budget 2022 is als krediet 34.650 euro ingeschreven. Voor dit jaar 2023 toch nog 36.540 euro. Het stadsbestuur verwacht dus geen opvallende daling van het aantal apparaten…De oplage van de stadsblog “kortrijkwatcher” maakt alweer een sprong

Voor het jaar 2022 geeft onze teller 113.739 bezoekers aan en 452.141 bezoeken.
In 2021 ging het nog om resp. 81.776 en 299.643 in aantal.
Ten opzichte van het jaar tevoren was dit een onwaarschijnlijke stijging: toen telde men slechts 39.544 bezoekers en 177.521 bezoeken. Niet te begrijpen, want deze krant wordt steeds saaier.
“Kortrijkwatcher” bestaat sinds 5 januari 2005, en is waarschijnlijk de oudste nog bestaande stadsblog in Vlaanderen. (Hoeveel zijn er eigenlijk nog?)
Dat deze alternatieve stadskrant door onze lokale politiekers van de tripartite straal genegeerd wordt, het is net onze drijfveer. En dat de plaatselijke gazetschrijvers van onze Kortrijkse “embedded press” doen alsof ‘kortrijkwatcher’ niet bestaat – maar wel lezen – is te begrijpen.
We doen voort !
Superdeboer !
Bedankt voor het kijken.


Kortrijk voert wel degelijk een dier- en babyvriendelijk pyrotechnisch beleid

Uitgerekend op zaterdag 31 december vond woelwater-reporter Peter Lanssens het nog nodig om in zijn gazet “Het Laatste Nieuws” over een halve bladzijde (pag.21) uitvoerig reclame te maken voor een vuurwerkwinkel in Marke. Dikke kop: “Het zal zwaar knallen, minder den 5% bestelt geluidsarm vuurwerk”. En als toemaatje , de ondertitel: “Record in vuurwerkwinkel: 1.000 klanten op 10 dagen tijd.” De gazet is ook nog zo goed om het adres, de email en de openingsuren van de winkel te vermelden.
Stokebrand Lanssens laat als professioneel opgeleid journalist de zaakvoerder Thomas Desmet van de vuurwerkwinkel aan het woord: “Geluidsarm vuurwerk is een modewoord, er is daar wettelijk niets specifiek rond bepaald.” En de (huis)dieren dan, die opgeschrikt worden? Thomas Desmet: “Blijf vooral zelf rustig, als baasje. Want wie opgefokt doet (sic) als er vuurwerk wordt afgeschoten, zet die emotie op zijn of haar huisdier over.”
Tja.
Intussen heeft het schepencollege op 14 november beslist van enkel op de nieuwjaarsreceptie van 7 januari een geluidsarme en diervriendelijke vuurwerkshow te offreren aan de bewoners. En dan nog heel vroeg, zodat de kindjes rustig kunnen gaan slapen. Om 18u15 en slechts voor tien (10) minuten. Plus: het soort vuurwerk in gebruik kan weinig kwaad: het gaat om categorie F2, ook te koop voor pubers van 16 jaar. De verantwoordelijke die van stad de toelating kreeg voor de show is traditioneel Toon Sintobin uit Heule met zijn firma SPARKS-EFX.
In dat verband wijst onze deskundige gemeenteraadwatcher even terloops op een juridische misser in dat Collegebesluit van 14 november. Daarin staat dat vuurwerk afsteken federaal verboden is, tenzij de gemeente hiervoor toelating geeft.
Onze gemeenteraadwatcher heeft totaal geen weet van enig federaal vuurwerkverbod. En de Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden evenmin. Zie “De Morgen” van 31 december (pag.4) waarin zij zegt open te staan voor een debat over de kwestie. (Men praat daar al minstens zeven jaar over.) We vermoeden dat ook onze titelvoerend burgemeester, de minister Van Justitie Vincent Van Quickenborne, geen weet heeft van een federaal verbod.
Waaraan is dat kind- en diervriendelijk vuurwerk in Kortrijk te danken?
We verdenken de schepen van dierenwelzijn Bert Herrewyn (van “Vooruit” met de SP.a) als instigator daarvan. Hij is waarlijk de meest diervriendelijke schepen uit de Kortrijkse geschiedenis. Is bezorgd om zwerfkatten, rattenplagen, zwaluwnesten. En heeft daar ook geld voor over, wat weinig is geweten. Mensen met een beperkt inkomen bijvoorbeeld kunnen voor 20 euro per jaar gratis twee huisdieren laten verzorgen (vaccinatie, sterilisatie) in de dierenkliniek “Prins Laurent” in Gent. Onze 5 (of is het 7?) hondenloopweiden kosten 20.711 euro, excl. BTW. Het dierenasiel Leiestreek krijgt 47.049 euro per jaar. Beschermde zwaluwnesten: voor 1.500 euro aan premies. Een heel innovatieve methode om ratten te bestrijden (95.971 euro). Het bestaan van een voederpas. De kinderboerderij (84.248 euro).
Dat uitgerekend deze alternatieve stadskrant ‘Kortrijkwatcher” op al deze mooie dier- en mensvriendelijke initiatieven van ons bestuur moet wijzen is echt niet meer normaal.

Dat “Tijdloze” VRT-evenement van hieruit gemaakt en uitgezonden brengt stad Kortrijk “de facto” geld op !

De gazetten reppen daar weer niet over, maar als ‘t goed is zeggen wij het ten minste ook !
In het stadspark ‘t Plein verzorgt Studio Brussel in de week van 26 tot en met 30 december zijn befaamde uitzending genaamd “De Tijdloze Countdown” van de 100 “beste” muzikale stukken. Een muzikale eindejaarslijst. Digitaal te beluisteren. Canvas wijdt er van uit de Budafabriek ook (zes) live TV-uitzendingen aan (wel op de dag na de opname).
De inbreng van Stad voor van alles en nog wat (bijv. hotelkosten, catering) zou 120.000 euro bedragen.
Maar daar staat heel wat tegenover. Reclame voor het evenement en dus ook voor Stad.
TV-campagnes (commerciële spots op Canvas en VRT MAX), integratie van Kortrijk in trailers en generieken, nieuwsbrieven van Studio Brussel) en niet te vergeten de uitzendingen – in prime time dan nog – vanuit Kortrijkse locaties.
De totale commerciële waarde van dit alles wordt geschat op 320.000 euro.
Goed zo !
Zo zien we het graag ! Virtueel is eigenlijk “de facto”.Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.