Waarom is de Kortrijkse gemeenteraad van 8 mei historisch te noemen? (deel 2)

In de vorige editie van deze alternatieve stadskrant kreeg u een nauwkeurige weergave van de speech die Helga Kints (H.K.) als voorzitter van de Raad bracht op die merkwaardige zitting van de maand mei. Eigenlijk ging het om een soort zedenpreek waarbij Helga zorgvuldig de kern van de zaak uit de weg ging zodat een buitenstaander uit wat ze vertelde ten hoogste kon uitmaken dat er iets niet erg goed loopt in de Kortrijkse gemeenteraad. (Maar zij heeft daar geen schuld aan, dat maakt ze wél duidelijk.)

Hierna volgt (cursief) een bijna letterlijke, maar wel ingekorte versie, van de toespraak die VB-fractieleider Wouter Vermeersch (ditmaal zonder onderbreking) kon houden als een soort aanvulling en repliek op de speech van onze raadsvoorzitster.
Onze lezers zullen hiermee al wat meer en beter begrijpen waar het allemaal om draait.

“Geachte voorzitter, beste raadsleden,
We stellen spijtig genoeg vast dat u de feiten weigert bij naam te noemen. Wat is de aanleiding van uw verklaring? Een klacht die we hebben ingediend bij de deontologische commissie waar u voorzitter van bent. Samen met de fractieleiders hebben we toen duidelijk gezegd : als u een verklaring brengt in de gemeenteraad, zorg dan dat u de feiten bij naam noemt en vermeldt dat ALLE fractieleiders gezegd hebben dat dergelijke feiten niet kunnen. Dat hebt u niet gedaan.

N.v.d.R. (1) Er bestaat hier zoiets als “het Bureau van de Fractieleiders”. Dat bespreekt bijwijlen de gang van zaken in de gemeenteraad (in verband met het huishoudelijk reglement) en indien nodig ook problemen of incidenten die zich voordoen. Raadsleden krijgen niet automatisch de agenda of de verslagen van het Bureau, daar moeten de fractieleiders zelf maar voor zorgen. Zo kan het zijn dat die raadsleden eigenlijk ook en zelfs hier niet eens ten volle beseffen waarover het gaat!)

Dus laat mij uw taak vervullen, namelijk de feiten bij naam noemen. Na mijn tussenkomst over de erkenning van de Kortrijkse moskee hebben schepen Axel Weydts (die vandaag afwezig is) en schepen Wout Maddens heel duidelijk ‘racist’ geroepen. Bovendien heeft Maddens het gewaagd om met handgebaren te verwijzen naar Adolf Hitler. Hij heeft hierbij zowel de bles als de hiltlersnor uitgebeeld. Dat gaat natuurlijk heel ver.
N.v.d.R. (2) De vraag kan gesteld of Weydts hier niet met opzet afwezig was, wetend dat Vermeersch verontschuldigingen zou kunnen eisen. Overigens zijn de gedragingen van meer speciaal deze schepen in woord én daad ten overstaan van de raadsleden van het Vlaams Belang van een onvoorstelbaar laag allooi. Hij bestaat het bijvoorbeeld om te weigeren om op een vraag te antwoorden. Maar het is nu niet echt de gelegenheid om in detail over Weydts’ gedragingen nogmaals uitvoerig te vertellen. (Soms lijkt het ons aangewezen om bij zijn angstaanjagende, heftige, driftige manier van optreden de hulp in te roepen van het aanwezige N-VA-raadslid en arts, dr. P.Dejaegher. )
Het belangrijkste is nu om vast te stellen dat Helga Kints – als voorzitter – alles zomaar laat voorbijgaan, zonder de schepen tot de orde te roepen. Ook dat is in de geschiedenis van onze raadszittingen historisch te noemen. De wijze van (niet) optreden van de voorzitter – als het om leden van het College gaat tenminste – moet duidelijk en voor eens en altijd in vraag gesteld. De vraag namelijk of zij niet best wordt vervangen.

“Er hebben al heel wat scheldpartijen plaatsgevonden. Wij werden hier reeds fascisten genoemd, kemels, smeerlappen, sukkelaars. Voor dat laatste is de burgemeester (Ruth Vandenberghe) trouwens terecht gewezen door de gouverneur.
Wij hebben met onze partij een steekproef laten uitvoeren in Vlaanderen. En er is dus geen enkele centrumstad, noch een kleine gemeente, waar dergelijke feiten voorvallen of waar een gemeenteraadsvoorzitter zo vaak op vingers werd getikt door de gouverneur. Wat hier gebeurt en wordt getolereerd in de gemeenteraad is ongezien in Vlaanderen.

N.vd.R. (3) Kortrijkzanen weten dat niet. Staat niet in onze gazetten. Onze plaatselijke “journalisten” verdienen die naam niet. Zij voldoen gewoon niet aan hun maatschappelijke en deontologische verantwoordelijkheid. Dat is méér dan een beroepsfout.
(We vernemen intussen dat schepen Maddens nu ook al een CD&V-raadslid heeft uitgemaakt voor “zak“. Met name Benjamin Vandorpe. De maat is vol.)

“Wat er gebeurd is, is dat ik in de publieke zitting werd beticht van een strafrechtelijk misdrijf, namelijk ‘racisme’. Wat hier dus gebeurd is, is pure laster. En het feit dat u er niet in slaagt, mevrouw de voorzitter, om daar een gevolg aan te koppelen, om dat terug te koppelen naar het schepencollege (wat wij met de fractieleiders hebben beslist), dat betreuren wij. Er werd afgesproken dat er een duidelijke verklaring zou komen waar de feiten bij naam worden genoemd en er ook afstand van wordt genomen. Dat is niet gebeurd.
Dus we vragen dat er publieke verontschuldigingen zullen komen van de twee collega’s voor deze pure laster. Bovendien zullen wij ons beraden over verdere stappen
.

—-
Het vervolg?
Helga geeft geen kik. Wout Maddens ook niet.
Hannelore Vanhoenacker, CD&V-fractieleider, neemt het woord.

(Zie volgende editie.)


Kortrijkse gemeenteraad van mei is historisch te noemen, maar waarom? (1)

Uit de lokale edities van onze kranten HN (“Dichtbij”) en HLN (“Regio Kortrijk-Ieper”) zult u de reden(en) niet kunnen achterhalen waarom we die zitting als historisch bestempelen, want die gezagsgetrouwe gazettenschrijvers hebben het ook nooit gehad over de voorgeschiedenis, met name hoe het er echt aan toegaat in onze gemeenteraad.
Kortrijkwatcher zal het daar nu een keer in het lang en het breed over hebben.
We zullen dit hierna (en in volgende uitgaven van deze alternatieve stadskrant) exceptioneel doen – omdat het nodig is – door ongeveer in extenso de tussenkomsten weer te geven van 1) de voorzitter van de Raad, Helga Kints, 2) de VB-fractievoorzitter Wouter Vermeersch, 3) de CD&V fractievoorzitter Hannelore Van Hoenacker. Met daarna nog wat duiding van onzentwege over deontologie en subsidiair maar noodgedwongen voor de zoveelste keer overgaan tot het laken van het optreden van onze huidige gemeenteraadsvoorzitter (H.K.).


Maandag 8 mei dus, 18u45.
De camera voor de live-stream over de gemeenteraad is uitzonderlijk al opgestart en we zien H.K alreeds een beetje doelloos rondlopen in de nog compleet lege vergaderzaal in het oude stadhuis. Zij spuit een paar keer iets onbestemd rond de hals en is daarmee blijkbaar uitgerust om de zitting even na 19 uur op te starten.
Zonder enige toelichting (situering) opent zij de vergadering met een eigen toespraak. Dat is op zichzelf al zeer ongebruikelijk, maar blijkbaar moet haar iets heel ingrijpend van het hart. (Dit feit is uniek in onze politieke stadsgeschiedenis.) Een buitenstaander kan evenwel absoluut niet begrijpen waarover het gaat. Het lijkt wel een zondagspreek.

Beste raadsleden, beste collega’s,
Als raadsleden van deze mooie stad is het onze taak en ons voorrecht om te waken over het goed bestuur van deze stad en om goed en respectvol te communiceren met onze mede-inwoners. En dat begint hier in de gemeenteraad, met goed en respectvol communiceren onder elkaar.
De fractieleiders en ikzelf als voorzitter stellen vast dat dit de voorbije maanden niet goed zat.


– N.v.d.R. (1). Wat zat er dan wel niet goed? Helga heeft hier een zéér relevante zin uit haar oorspronkelijke tekst geschrapt, niet uitgesproken. Daarin stond: “Wat recentelijk heeft geleid tot twee klachten en een deontologische commissie.” We mogen dat dus niet weten.
Hierna komt dan wel een nieuwe, moralistische zin (zo geplukt uit de Bond zonder Naam) in haar toespraak. We parafraseren : “Vandaar mijn oproep. Laat ons ordelijk en volwassen met elkaar omgaan.”
“Ik ben ervan overtuigd dat elk raadslid hier zich oprecht inzet voor de stad en bereid is om op een respectvolle en constructieve manier het debat aan te gaan.”
– N.v.d.R. (2). Dit laatste is natuurlijk niet waar, zeker niet geldig voor de schepenen Weydts en Maddens. (Philippe De Coene beheerst zich zoveel als mogelijk. Hij prefereert een eerder denigrerende houding tegenover de oppositie. Soms op het randje af wel heel vernederend. Bijvoorbeeld in de trant van ‘als je dat nog niet weet’…)
Vandaar ook dat H.K. nu opnieuw een cruciale zin uit de originele versie van haar speech heeft weggelaten: “We roepen dan ook op om scheldwoorden of andere kwetsende woorden of gedragingen vanaf nu te laten in deze gemeenteraad.” Geen voorbeelden vermeld en ze liggen voor het rapen.
– N.v.d.R. (3). Net onze voorzitter Helga heeft altijd nagelaten om leden van het schepencollege tot de orde te roepen bij “onwelvoeglijkheden”. En dat is juist haar taak!
We lezen (luisteren) verder:
“Laten we ons richten op constructieve discussies en het nemen van weloverwogen beslissingen in het belang van onze stad en de inwoners.”
N.v.d.R. (4). Helga heeft hier een passage toegevoegd waar een objectieve waarnemer van de gemeenteraad kan van flauwvallen. Als er nu een keer iemand is die de democratische werking van de gemeenteraad uitholt en de oppositie boycot, dan is het wel onze GR-voorzitster. Zij werd daar trouwens al meerder keren voor op de vingers getikt door de gouverneur. Uniek in de geschiedenis!
Wat zegt zij nu? (We parafraseren even.)
“Laat ons niet verliezen in formalisme, de democratie doen ten ondergaan. Het moet voor de oppositie mogelijk zijn om suggesties en vragen in te dienen. Maar er moet een wisselwerking zijn: ook het College moet de mogelijkheid krijgen om debat te voeren en de vragen ordentelijk te beantwoorden.”
N.v.d.R. (5) Ja zeg. Het is duidelijk. Helga beseft zelf niet hoe zij functioneert. Zo’n schepenen als De Coene en Herrewyn bijv. mogen hun spreektijd (bij tijd en wijle) overschrijden. Ene Vermeersch daarentegen krijgt het woord niet. Helga presteert het om een nietszeggende repliek van de burgemeester als “voldoende” te beoordelen. Helga laat toe dat een schepen als Weydts weigert te antwoorden. Enz.

Nv.d.R. (5) Er komen nog twee alinea’s. Geen zin meer om die te citeren.
Allerlei flauwe kul passeert nog de revue over “verantwoordelijke vertegenwoordigers”, “vertrouwen tonen”, “met respect luisteren”, “van mening mogen verschillen”. Ach…

Helga krijgt geen applaus van de raadsleden.

(Wordt uiteraard vervolgd.)


Maakt stad nu eigenlijk winst of niet?

Een stad is natuurlijk geen bedrijf, en zeker niet te vergelijken met een gezin.
Vandaar dat we bij het beoordelen van de financiële toestand van een gemeente het altijd hebben over bijv. het “beschikbaar budgettair resultaat”, dat wil zeggen de som van alle uitgaven en ontvangsten evenals de financiering ervan (door leningen). Plus nog het resultaat van vorige boekjaren. Voor 2022 gaat het volgens de jaarrekening dan om + 8,2 miljoen. (Het is wel ooit beter geweest ! )
Meer perverse cijferaars wijzen ook graag op “het budgettair resultaat van het boekjaar” zelf. Voor vorig jaar ging het om -12,2 miljoen. (En nu we toch weer negatief bezig zijn – voor de kenners -: onze autofinancieringsmarge (AFM) is voor het eerst negatief, en dit zou te wijten zijn aan de hyperinflatie van vorig jaar.

Ooh, ja ! Het ging om de vraag van X miljoen.
We zouden het hebben over winst of verlies, dat wil zeggen over het saldo van de kosten en opbrengsten.
Dan gaat het niet over uitgaven en ontvangsten. Als je iets koopt en de factuur nog niet hebt betaald, dan heb je een kost en geen uitgave. En als je iets verkoopt en nog geen geld ontving is dat geen ontvangst maar een wel een opbrengst.
Inzake ons onderwerp (de financies van stad) is het zeker nog van belang in te zien dat afschrijvingen kosten zijn en geen uitgaven. En leningen zijn ontvangsten en geen opbrengsten.
Daar gaan we dan. Maakt stad winst??
We bekijken het boekhoudkundig resultaat (het zgn. het vennootschapsresultaat).
(Nog even dit: het gaat om rekeningen van Stad, OCMW, vroegere AGB’s én VZW’s samen.)

2022
– Kosten: 243,25 miljoen
– Opbrengsten: 252,56 miljoen (= omzet)
– Overschot: 9,30 miljoen (= winst!).
We maakten vorig jaar dus (grote) winst, niettegenstaande het budgettair resultaat van het boekjaar negatief was (-12,2 M)
Die winst hebben we vooral te danken aan die verkoop van Blauwpoort in Waregem. De meerwaarde van materiële vaste activa bedroeg +19,2 M. Met dientengevolge voor de balans – niet zonder belang! – een stijging van het netto-actief (zeg maar: eigen vermogen) tot 354,7 M. (In 2021 was dat 345,1 M.)

2021
– Kosten: 224,11 M
– Opbrengsten: 227,22 M
– Overschot: 3,10 M
Dus toch weer (ietwat) winst, met nochtans een groot negatief budgettair resultaat van het boekjaar (-15,5 M). We zien eigenlijk maar een grotere opbrengst t.o.v. 2020: die uit de werking: van 31,9 M naar 49,8 M. (Corona-jaar is voorbij…)

2020
– Kosten: 191,79 M
– Opbrengsten: 236,15 M
– Overschot: 44,36 M
Die zeer uitzonderlijke “winst” van toen was helemaal te wijten aan het feit dat NU (in dat jaar) ook de twee voormalige AGB’s (SOK en Parko) plus de zeven gemeentelijke vzw’s werden ingekapseld in de geïntegreerde rekening van stad. De meerwaarde van materiële vaste activa bedroeg +23,56 M !!
(Het budgettair resultaat van het boekjaar was toen -2,2 M.)Enkele cijfergegevens waar Kortrijkzanen wel belangstelling voor hebben, maar vaak geen benul van hebben

We baseren ons op de recente jaarrekening, dat wil zeggen die van 2022.
Voor het geval u voor bepaalde items soms wenst te weten hoeveel dat dan bedraagt per inwoner: deel het cijfer door 78.841. Dat is het officiële aantal inwoners op 1 januari 2023, in feite dus eind 2022.
(De stadsadministratie hanteert bij een berekening als aantal inwoners in de voorliggende jaarrekening evenwel het getal 77.736. U mag kiezen.)

Ha, dat PARKEREN !
Daar doen onvoorstelbare opvattingen over de ronde. Fabeltjes. Men vergeet dat er ook kosten zijn. En dat het saldo jaar na jaar anders is, bijvoorbeeld afhankelijk van al of niet de gedane investeringen. (In 2022: 1 M.) Of ja, ook afhankelijk van de blunders van bevoegd schepen Weydts.
De totale parkeerontvangsten bedroegen 8,96 miljoen.
Aan NAheffingen (boetes) betaalden we 1,26 miljoen. Het is ooit al meer geweest. Samen met de “gewone” heffingen en GAS-parkeren (ook boetes) ging het om bijna 4,3 M. Daar moet je nog de retributies voor het garageparkeren bij tellen: bijna 4,1 miljoen. Alles samen genomen is de opbrengst beter dan in 2021: +1,5 M.
Maar nu de kosten !
Hier ging het vorig jaar om 6,26 miljoen. (Waaronder voor bezoldigingen 1,97 miljoen.)
Er zijn nu (2022) wel enkel nog twee parkings (van de 11) die verlieslatend zijn: Budabrug en ‘K in Kortrijk’ (waarvoor we nu 1.182.059 euro huur betalen!). Grootste winst maakt de parking Schouwburg: ietwat meer dan 1 miljoen. Maar de meeste “winsten” zijn bijna verwaarloosbaar klein.

En die SOCIALE STEUN dan ?
Er is voor ietwat 15 miljoen steun uitgekeerd. Dat is 2,4 M meer dan in 2021, vooral te wijten aan de Oekraïne-crisis. Voor die vluchtelingen is vorig jaar 1,6 M steun uitgekeerd. Maar vergeet niet dat die steun integraal wordt gesubsidieerd. Overigens bedroegen de totale steunsubsidies (ontvangsten van hogere overheden) 10,37 miljoen en de terugvorderingen van steuntrekkers (“cliënten”) bijna 1 miljoen, zodat de netto-tussenkomsten van het OCMW “slechts” 3,73 miljoen bedraagt. Die netto-kost is toch wel nogal fors toegenomen met zowat 840.000 euro.
Resultante van dit alles? 25 procent van alle steunuitgaven valt ten laste van Stad, van ons dus.

De SCHULD !!
Daar willen Kortrijkzanen ook alles over weten, en ze zitten er altijd naast…
Vorig jaar hebben we voor 32,5 miljoen nieuwe leningen ingeschreven, waarvan 30 M voor stad zelf. De rest zijn onder meer zgn. doorgeefleningen (die we ooit moeten terugkrijgen) voor politie.
De aflossingen bedroegen 20,05 miljoen. De openstaande schuld stijgt dus met 12,5 M.
Maar u smacht om de totale schuld te kennen, nietwaar.
We geven even met opzet de niet-afgeronde bedragen.
– Voor stad én OCMW samen is dat 141.635.538 euro. Oftewel (volgens de administratie: 1.822 euro per inwoner. Is dat veel? Volgens de tabel met de evolutie van de schuld: NEEN! Het is wel wat meer dan vorig jaar, maar in de periode 2014 tot en met 2019 ging het telkens om méér dan 2.000 euro…
– Voor Stad alleen gaat het om 111.020.959 euro en voor het OCMW apart om 30.614.580 euro.
– We kunnen het eventjes erger maken en bij die schuld ook nog de doorgeefleningen en de “boekhoudkundige leningen” bijtellen. Dan komen we aan 185.176.471 euro, of 2.382 euro per inwoner, baby’s inbegrepen.
De schuldgraad is een interessant begrip. Dat is de totale schuld afgezet tegenover de ontvangsten uit exploitatie. Die bedraagt 80,8 procent. Vgl. met 2021 (78,7%) en 2020 (91,9%).

Over de BELASTINGEN…
Daar willen Kortrijkzanen ook alles over weten. Hoeveel per persoon (inclusief baby’s)?
In totaal “realiseerden” we 74,00 miljoen aan belastingontvangsten. Dat is 1,12 M méér dan initieel gedacht. Al uitgerekend per inwoner??
Die meerontvangsten zijn vooral te danken aan de stijgende ontvangsten uit de aanvullende belastingen: 65,75 M, dat is bijna 3 M méér dan in 2021. (Het zijn ook de belangrijkste…)
Tussen haakjes: de onroerende voorheffing (opcentiemen) brengt meer op dan de aanvullende personenbelasting. APB is nu 26,97 M en OV is 37,28 M.
De “pure” (eigen) gemeentebelastingen namen fors toe: van 1,24 M naar 1,59 M, dat is met name een stijging van 28 procent. En dit vinden we al jaren heel eigenaardig: de belasting op sluikstorten brengt niets op . NUL euro. Grootste ontvangsten: de belasting op afgifte van administratieve stukken (ca. 727.000 euro) maar eigenlijk is dat geen zuivere winst. Leegstand? Ca. 772.000 euro.

En ja, die REALISATIEGRAAD VAN DE INVESTERINGEN.
Dat is ons stokpaardje. Altoos vernemen Kortrijkzanen namelijk vanuit de lokale “embedded press” met de nodige bombarie wat de Stad zo allemaal doet. Met de obligate foto’s van de schepenen Wout Maddens en Axel Weydts erbij, ook wanneer het om pure particuliere investeringen gaat, bij bouwprojecten bijvoorbeeld.
Nu, vorig jaar heeft men wel echt zijn best gedaan.
Er is voor 59,53 miljoen geïnvesteerd. Vergelijk maar eens met het jaar 2021: toen investeerden we slechts 37,3 M. We gaven dus nu voor niet minder dan 22 M méér uit dan het jaar tevoren, dat is 60 procent méér! (Een ware inhaalbeweging want in 2020 deed zich waarlijk een catastrofe voor: 31 M uitgegeven.)
Van belang is evenwel die realisatiegraad. De vraag voor hoeveel centen had men eigenlijk begroot, met andere woorden: in den beginne echt gepland? Het stadsbestuur vergelijkt de werkelijke investeringsuitgaven absoluut niet graag met het oorspronkelijk budget. Men doet dat altijd liever ten opzichte van een bijgesteld zgn. eindbudget. Altijd minder hoog dan het initiële budget. Dat gecorrigeerd budgettair cijfer bedroeg 61,5 M. De realisatiegraad is dan – vanuit die optiek – zelfs een ongeziene 96 procent!
Maar toch. In 2021 had men aanvankelijk wel degelijk voor niet minder dan 71,9 M investeringen voorzien! De realisatiegraad is dan wel minder hoog: 82,8 procent. Dat is in vergelijking met vroegere jaren zeker niet slecht. We hebben véél ergere jaren gekend. Een keer, we vergeten het nooit: 51 procent en nog een andere keer 36 procent (2015).
Ja, de verkiezingen naderen.
Voor 14 investeringsprojecten is meer dan 1 miljoen uitgegeven. Vaak gaat het al jaren steeds om dezelfde projecten: de zorgcampus Sint-Jozef (10 M!), de fietsroutes (met de N43!), vernieuwen van straten, de deelfabriek. (Men hoort dat in ‘t echt helemaal niet graag, maar het gaat vooral om verwezenlijkingen die behoren tot de bevoegdheid van de “sossen”: schepenen als De Coene en Weydts.)
De grootste investeringssubsidies (uitgaven) gaan naar het kazerneringsplan Fluvia, de kerkfabrieken, het Jongerenatelier.
Vergeet ook niet dat er ook ontvangsten zijn. Men noemt dat dan desinvesteringen. Verkopen. Bijvoorbeeld de verkoop van Blauwpoort in Waregem (eindelijk!) met een netto-opbrengst van 18,8 miljoen, en ander patrimonium (voor een totaal van 26,9 miljoen.) Tevens zijn er nog investeringssubsidies (ontvangsten) van andere overheden ter waarde van 3,7 miljoen. Bijvoorbeeld voor de campus Sint-Jozef, het masterplan Bissegem, het begijnhof.
Eerder pikante investeringen zijn: Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030 (2.405 euro), camerabewaking (128.326 euro), renovatie stadhuis (nul euro), mobiliteitsplan (55.243 euro), beleidstudies (475.352 euro), KVK (nul euro).
Maar wat zijn “opportuniteitsaankopen“? (532.000 euro.)

Bedankt voor het kijken !


Schepen Weydts mengt soorten van verbintenissen door mekaar

De schepen van Mobiliteit Axel Weydts heeft een keer uitgelegd waarom dat lang verwachte Lokaal Mobiliteitsplan (L.MPL) er in deze legislatuur niet meer komt. (Drie studiebureaus werken daar al drie jaar aan. Kostprijs tot op heden 175.000 euro.)
Die uitleg deed hij wél in een zgn. Raadscommissie (8 maart) maar niet in de gemeenteraad van die maand. (In de Raad zelf weigert hij ostentatief om daarover vragen van de VB-fractie te beantwoorden.)
We lichtten hier vroeger al toe wat de ware reden is van die verdaging: Weydts wil absoluut vermijden dat mobiliteit een thema wordt in de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 en waarschijnlijk (dat gissen we) is er daarenboven binnen het College geen eensgezindheid over de inhoud van dat L.MPL.
Maar we hebben het daar nu niet over.

De schepen gaf in die raadscommissie van maart een paar plausibele redenen aan die de verlate opmaak van het mobiliteitsplan aannemelijk maken. Jawel. We citeren ongeveer woordelijk.
1. Het Regionaal Mobiliteitsplan (R.MPL) in de schoot van de Vervoerregio (VVR) is nog in opmaak. Beter is om hierop te wachten en rekening te houden met de uitkomsten van dit plan.
2. We gaan richting verkiezingen en vanuit democratisch oogpunt is het niet netjes om nu nog even een mobiliteitsplan vast te stellen dat sowieso pas kan uitgevoerd in een volgende bestuursperiode.

Dat is verstandige praat, duidelijk komende van een deontologisch correcte politicus. Schepen Axel Weydts verbindt er zich hier namelijk impliciet toe om in deze nog lopende legislatuur inzake mobiliteit géén beleidsdaden meer te stellen die het volgende, toekomstige stadsbestuur zouden kunnen bezwaren.
We noemen zo’n voornemen, zo’n toezegging, zo’n belofte een resultaatverbintenis en zeker geen inspanningsverbintenis. (Bij die laatste soort van verbintenis garandeert men enkel dat men zijn best zal doen om een bepaalde doelstelling na te komen. En als dat niet lukt, dan is dat jammer genoeg het geval.)

Maar onze perverse gemeenteraadwatcher heeft voor altijd beslist om schepen Weydts te beschouwen als een “caractériel” en zit dus al sinds maart ongeduldig te wachten tot het eerste moment waarop de schepen zijn aangegane resultaatverbintenis NIET zou nakomen.
Dat is dus nu al het geval! De met stelligheid geponeerde toezegging is verbroken. Onze gemeenteraadwatcher verschiet daar absoluut niet van, de schepen kennende. (Onze Axel noemt beslissingen zonder MPL “voorafnames” op dat nog op te maken MPL.)

Het Schepencollege (dus ook Weydts) heeft op 17 april een zgn. ‘startnota’ goedgekeurd omtrent een wijziging van een – nog wel – bovenlokaal fietsroutenetwerk. Concreet gaat het om een nog te maken ‘projectnota’ en een daaropvolgende ‘ontwerpstudie’ voor een alternatieve verbinding ten oosten van een huidig tracé langs de huidige Gullegemstraat in Wevelgem. (Op de details van die werken gaan we hier niet nader in. Doet er in deze optiek niet toe.)
Wat ons wel interesseert is dat Stad Kortrijk (Weydts) bemerkingen heeft gemaakt over dat voorkeurstracé, en vooral – ten tweede – dat er bij de realisatie van dat tracé gronden moeten verworven worden op Kortrijks grondgebied. (Hier is een goedkeuring van de gemeenteraad voor vereist.)
Dit alles geschiedt dus zonder te wachten op het Regionaal Mobiliteitsplan en – voor wat de verkoop van gronden betreft – zonder Lokaal Mobiliteitsplan. Dat is niet netjes.

U merkt: kortrijkwatcher is een Pietje Precies.


Waarom de CD&V-fractie de Kortrijkse gemeenteraad verliet: nog een slotbeschouwing (4)

Ja, het is in zekere zin jammer dat de fractie de zitting (van 17 april) verliet.
Daardoor heeft de fractie de gelegenheid gemist om in te gaan op de wijze waarop in die zitting andere raadsleden (én de voorzitter van de Raad) hebben gereageerd op de klaagzang van de CD&V m.b.t. de wijze waarop hun interpellaties worden behandeld evenals de manier waarop alhier bestuursmandaten worden toegekend.
David Wemel van de oppositiepartij Groen deed het op de wijze hem geheel eigen: heel bedaard, waarlijk helemaal Zen. Wat de CD&V is overkomen is nu eenmaal “niet voor herhaling vatbaar”, dat vond hij ook. Het was zelfs eventjes “hemeltergend”. Maar dat de tripartite op een ingrijpende, structurele wijze de oppositie al jaren monddood maakt, dit soort van vaststelling is – in zijn opvatting over hoe men aan politiek doet – te polariserend. Voor David moet er Peis en Vree heersen in de gemeenteraad. In de pers (Het Nieuwsblad van 19 april) reageerde hij zelfs heel laconiek. Hij denkt namelijk niet dat de gemiddelde Kortrijkzaan daar van wakker ligt. Meer nog. De fractieleider van Groen meent zelfs dat het bij “sommige” raadsleden een bewuste strategie is om van de gemeenteraad een “onwerkbaar systeem te maken”. (Waarlijk, – en het is niet de eerste maal: David Wemel ontpopt zich stilaan helemaal als de sherpa van de meerderheid.)

VB-fractieleider Wouter Vermeersch ging integendeel recht naar de kern van de zaak.
Ook hij vindt uiteraard, net als Hannelore Vanhoenacker, dat de meerderheid het de oppositie steeds moeilijker maakt.
Maar! Het merkwaardige is dat de CD&V-fractie in het verleden nooit – maar dan ook nooit – in de bres sprong wanneer raadsleden van het Vlaams Belang op een werkelijk “hemeltergende” manier werden behandeld door de voorzitter van de gemeenteraad (Helga Kints) of door leden van het schepencollege.
Het is trouwens in die zin dat we hierboven opmerkten dat we het spijtig vinden dat de CD&V de zitting van 17 april niet heeft bijgewoond.
Bijvoorbeeld had CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker (of beter nog: de minder coulante Benjamin Vandorpe) dan even kunnen de boel op stelten zetten toen weer eens bleek dat schepen Weydts voor de tweede maal weigerde te antwoorden op een vraag van VB-raadslid Carmen Ryheul over het uitblijven van het mobiliteitsplan. De GR-voorzitster Helga Kints deed die tussenkomst (zoals gewoonlijk) af door doodgemoedereerd over te gaan naar het volgende agendapunt, nog wel met een “oké” als afsluiter.
En wat heeft de CD&V in die zitting nog gemist om een keer ter plekke concreet mee te maken hoe “onheus en zonder fair play” Helga Kints de oppositie behandelt? Bij een aktename van een document (punt 4 over organisatiebeheersing) vond de GR-voorzitster het niet kunnen dat VB-raadslid Vermeersch voorstellen ter tafel legde. Zou de CD&V – indien aanwezig – dit zomaar laten passeren?

De lezer begrijpt wat we willen zeggen.
Wat de CD&V-raadsleden voor een keer is overkomen is in feite dagelijkse (hier: maandelijkse) kost. (Idem in de politieraad.) Maar als het Vlaams Belang daarvan het slachtoffer is, dan vindt men de klachten van die fractie plotseling “poujadistisch”, gewoon verplichte nummertjes van “lastpakken”.
CD&V kreeg een koekje van eigen deeg. Dat is het.
Ja, het wordt de oppositie steeds moeilijker en moeilijker gemaakt.
Maar noodgedwongen moeten we hier een oude koe uit de gracht halen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is zeker al driemaal ‘aangepast’, en die aanpassingen kwamen telkens neer op een beknotting van het controle- en initiatiefrecht van de gemeenteraad. Een keer zelfs dusdanig flagrant dat de gouverneur twee artikels liet schrappen. De CD&V-fractie (en Groen ook) heeft die versies telkens volmondig goedgekeurd. De laatste versie van maart 2022 dus ook waarbij spreektijden én interpellaties (jawel) weer eens werden ingeperkt en hoogstens twee themadebatten per jaar zijn toegestaan, dan nog in een zgn. “Verenigde Raad”, dat is buiten de gemeenteraad en dus zonder stemming.

HITLER
Nog iets voor, laat ons zeggen: de ‘petite histoire’ van deze legislatuur en het gehalte van dit schepencollege.
In de gemeenteraad van februari heeft de CD&V-fractie Helga Kints nog in de bloemen gezet aangezien zij net op die dag verjaarde. (CD&V vindt trouwens dat Helga dat goed doet als voorzitter.) De fractie had er juister aan gedaan om in de zitting van maart die bloemtuil terug op te eisen. Waarom?
In die zitting van maart heeft schepen (uitgerekend!) Wout Maddens (VLD) er niets beter op gevonden dan VB-raadslid Vermeersch uit te schelden voor ‘racist’, terwijl hij hierbij handmatig de snor en haarsnit van Hitler nabootste. Helga heeft dat niet gezien of gehoord. (Burgemeester Ruthie ook niet.) De zeven raadsleden van de CD&V en de vier van Groen (die recht tegenover de schepen zetelen, op 1,5 meter afstand) ook niet. Niemand heeft geprotesteerd tegen wat we toch als iets méér dan een ‘onheuse behandeling’ van de oppositie kunnen beschouwen. Dat is toch onvoorstelbaar?
Stel een keer in gedachten voor dat in een of ander parlement een minister hetzelfde zou doen tegenover een parlementariër. Wat zou er met die minister gebeuren, denkt u?
Dat is geen ‘petite histoire’ meer.
Waarom verliet CD&V de Kortrijkse gemeenteraad? Een slotbeschouwing (3)

Zoals gemeld zijn intussen de live-beelden beschikbaar van de eerste minuten van de zitting van 17 maart waarbij Hannelore Vanhoenacker uiteenzet hoe slecht de CD&V-fractie wordt behandeld bij het indienen van interpellaties en bij het aanduiden van kandidaturen (hier voor het bestuur van een nieuwe woonmaatschappij). En waarom de fractie dan de raadzaal verlaat.

Onze lezers weten ondertussen uit vorige edities wat de concrete aanleiding was voor deze ongezien opstandige daad voor een fractie als deze van de christen-democratie.
Spijtig dat we het moeten zeggen, maar Hannelore heeft het niet zo best gedaan. Politiek niet handig en vooral niet overweldigend significant.
Zij begon wel goed, met de ironische begroeting: “Welkom op het forum van de democratie.” Maar voor het overige verviel ze al te veel in een soort klaagzang. Je moest ten andere echt wel een insider zijn om te begrijpen waarover het nu echt ging. (Er vielen termen als “verkeerde keuzeknop”, “artificiële regels”.)
Het ging er uiteindelijk over dat de zovele brave, hardwerkende, constructieve, positieve raadsleden (ook van de oppositie) zo hun best deden om van deze stad de beste stad van Vlaanderen te maken, terwijl dit allemaal niet genoeg wordt geapprecieerd door de meerderheid. De oppositie wordt monddood gemaakt, niet ‘au sérieux’ genomen. En wat de CD&V-fractie de laatste week had meegemaakt, dat was toch “hemeltergend”.

Voor wie goed toekijkt ziet op de beelden dat de klacht van Hannelore door de overgrote meerderheid van de Raad met de grootste onverschilligheid werd aangehoord. (Zij had beter al kunnen beginnen met het verwekken van enige commotie door onmiddellijk van wal te steken met de ingrijpende mededeling dat men het zou aftrappen.) Velen luisterden niet eens. Mawal Maghroud, de fractieleidster van “Vooruit” (met de Sp.a) bijvoorbeeld, tokkelde als een bakvis gelijk lustig maar wat op haar GSM. Meest flagrant was Tiene Castelein (de voormalige GR-voorzitter, – die wel eens de huidige Helga Kints moet vervangen). Zij zat doodgemoedereerd te eten en duidelijk beroepshalve druk te typen op haar laptop. Het schouwspel was (is) waarlijk niet om aan te zien.
Over de reacties van de oppositie (Groen en Vlaams Belang) hebben we het later nog.

Op de zgn. ‘social media’ (FB) verspreidde de CD&V twee mededelingen over de zaak.
Een eerste was eenvoudig opgesteld:
” Gisteren besloot onze fractie de gemeenteraad te verlaten. Omdat het zo niet verder kan! Het wordt ons steeds moeilijker en moeilijker gemaakt om op een constructieve manier oppositie te voeren.”
En met deze simpele mededeling verwees men dan naar een bericht van Bas De Wilde op Radio 2 met de titel: “Historisch dieptepunt tijdens de gemeenteraad in Kortrijk: CD&V-fractie verlaat de zaal nog voor die van start gaat.”
In dat bericht is sprake van “een onvriendelijk behandeling door de meerderheid en een gebrek aan fair play”. En: “De druppel die de emmer deed overlopen was een vraag die werd geweigerd en de voorstelling van een kandidaat voor het bestuur van de nieuwe regionale woonmaatschappij.” (Onze lezers weten dat dit een niet al te juiste, niet accurate voorstelling van zaken is.)

Een tweede commentaar van de CD&V op de ‘social media’ luidde zo:
“Wij zijn niet de lastpakken van de oppositie, maar de ogen en oren van de burgers. Oppositie voeren is voor ons geen verplicht nummer dat we iedere maand opvoeren. Integendeel: wij zijn geëngageerde Kortijkzanen die mee willen werken aan onze mooie stad.” (P.S. van kortrijkwatcher: Een ware insider ruikt al – of hoort hier – dat de partij zich niet wenst te vereenzelvigen met de oppositie van het Vlaams Belang.)

Twee lokale kranten hebben aandacht geschonken aan het “historisch” gebeuren.
(Zoals te verwachten: NIET “Het Laatste Nieuws” met de gazetteschrijver Peter Lanssens die de naam van “journalist” gewoon niet waardig is. )
In “Het Nieuwsblad” (19 april) stelt men vast dat de CD&V zich “onheus behandeld voelt”, terwijl men nog in het algemeen aanstipt dat de Kortrijkse gemeenteraad de laatste tijd “verziekt lijkt”.
Het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” (21 april) heeft het over een protest tegen “het fnuiken van autonomie in het kader van regeltjes”. Maar zoals het een journalist betaamt die denkt zijn stiel te kennen, laat de reporter Jan Steenhoudt al onmiddellijk GR-voorzitter Helga Kints aan het woord om zichzelf te verdedigen.

Ach, dit alles roept om nog een stevig slotcommentaar, méér dan een nuance.
Als waarnemer van de Raad, al decennia lang, beschouwt de redactie van Kortrijkwatcher wat de CD&V nu een keer ZELF is overkomen als een “accident de parcours”. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de vaststelling volkomen terecht is dat de aan het bewind zijnde tripartite via meerdere middelen de gemeenteraad op een politiek tergende manier monddood maakt.

(Wordt dus vervolgd. Het is een historische gebeurtenis!)

Waarom verliet de CD&V-fractie de Kortrijkse gemeenteraad ? (2)

Vorige maandag 17 april verlieten de CD&V-raadsleden al vanaf het begin de raadszitting, iets wat op zichzelf al zeer ongewoon is aangezien fractieleider Hannelore Vanhoenacker bekend staat als een eerder coulant oppositielid en er in het verleden in feite al meerdere pijnlijke gelegenheden aanleiding konden geven tot enige verbolgenheid over de gang van zaken in de Raad. Het moet toch ergens een geval geweest zijn van de klassieke kruik die te lang te water ging en nu is gebarsten. Heel spijtig dat van dit incident net nu geen beelden bestaan want de apparatuur voor live-stream van de gemeenteraadszitting werkte op dit moment nog niet. Een panne van zowat 20 minuten.

Belangrijke aanvulling.
Intussen zijn de beelden van de eerste twintig minuten beschikbaar gesteld op de website van Stad..
Aan de inhoud van dit stuk moet gelukkig niets essentieel veranderd. Zal wel wat invloed hebben op onze latere commentaar achteraf.


Nu ja, hier een poging tot reconstructie van het gebeuren.
Hannelore vond wat haar fractie de week tevoren (“nog maar eens“) meemaakte hemeltergend. “Artificiële regeltjes” maken de raadsleden monddood. En wat het agendapunt over de aanstelling van bestuurders van de nieuwe woonmaatschappij Kortrijk-Wevelgem betreft wordt de Raad eigenlijk gevraagd om een verplicht nummertje op te voeren, een en al komedie.

Wat was er dan de week voor de gemeenteraad gebeurd?
0p donderdag 13 april bracht een ambtenaar via een e-mail – wél namens de gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints – de CD&V-fractie op de hoogte van het feit dat twee CD&V-raadsleden elk een interpellatie hadden ingediend die evenwel niet behoren tot de materie van het aangeduide, passende orgaan. Een procedure-fout dus.
– Raadslid Benjamin Vandorpe had namelijk voor agenda van de Raad van Maatschappelijk Welzijn een interpellatie ingediend met als titel “De Lijn zal knippen, maar hoe zal het stadsbestuur over de Kortrijkse noden waken?”
– Raadslid Mia Cattebeke op haar beurt diende een interpellatie in, voor de Gemeenteraad dan, met als titel “Het OCMW breekt’ uit én er komt een brede Eerstelijnspraktijk in Kortrijk. Dat heeft zo zijn consequenties.”
Volgens de ambtenaar (namens de voorzitter Helga Kints) konden die punten dus niet geagendeerd want ingediend bij de verkeerde vergadering. Zowel Vandorpe als Cattebeke moesten blijkbaar hun problemen net hebben toewezen aan het tegenovergestelde bestuur. Omgekeerd: Vandorpe bij de gemeenteraad en Cattebeke bij de welzijnsraad.
Over dat twistpunt gaan we hier geen inhoudelijke discussie aan. (Ja, de titels van de interpellaties zijn wel nogal misleidend, maar uit de vraagstelling blijkt toch ook dat daarover discussie mogelijk is.)
Véél interessanter als gespreksstof zijn de volgende bemerkingen.
Het is wel degelijk de voorzitter van de Raad die de agenda bepaalt en dat is Helga Kints.
– Heeft zij – of integendeel de ambtenarij – beslist dat de interpellaties in de verkeerde zitting werden geagendeerd?
– Waarom heeft zij de betrokken raadsleden niet onmiddellijk (vriendelijk als ze is) geattendeerd op een mogelijke (beetje domme?) procedure-fout? Daar had zij alle tijd voor. Vandorpe heeft zijn tekst ingediend op dinsdag 11 april om 11:02 en Cattebeke de hare (ook reglementair) op woensdag 12 april om 09:35.
Helga Kints had dus nog tot woensdagnacht 12 april om 24 uur de gelegenheid om even wat orde op zaken te stellen. Dat deed zij dus niet. Integendeel. De ambtenarij heeft (namens onze Helga…) pas op donderdag 13 april laten weten aan de betrokkenen dat hun tussenkomsten onontvankelijk waren. Een simpele correctie was volgens het huishoudelijk reglement dus niet meer mogelijk.

Ja, en dan was er nog die kwestie van wie zoal bestuurder zou worden van de nieuwe woonmaatschappij.
Ook over de aanpak van deze zaak was fractieleider Vanhoenacker niet te spreken. (In de Raadscommissie was hier trouwens ook veel herrie en verwarring over.)
Nog weinig Kortrijkzanen zijn daarvan op de hoogte maar er wordt dus nog dit jaar (9 juni) een woonmaatschappij opgericht met Kortrijk én Wevelgem als werkgebied. Op die gemeenteraad van 17 april zou gestemd worden over de kandidaat-bestuurders die Kortrijk (stad en OCMW) toekomen.
Nu moest Hannelore tot haar verbazing vaststellen dat haar partij niet snel genoeg kandidaten kon naar voor schuiven. Er kwamen tot drie aanmaningen toe om dat in één dag klaar te spelen. Geen enkele partij van de meerderheid had dit moeten doen. (Er waren strenge voorwaarden verbonden aan de kandidaturen: gendergelijkheid, bekwaamheid, expertise.) Uit de memorie van toelichting voor de gemeenteraad bleek dat op de (onduidelijke) deadline officieel slechts kandidaten van het VB en de CD&V waren binnengelopen. (Overigens werd het punt door schepen Maddens zonder enige motivering verdaagd en kreeg het VB vanwege voorzitter Helga Kints niet eens de kans om naar de reden ervan te vragen.)

P.S.
Hannelore vroeg ook om zo spoedig mogelijk het Bureau van de fractieleiders samen te roepen om de zaak uit te klaren. Probleem is wel dat het juist tot de bevoegdheid van Helga Kints behoort om dit te doen. Zij moet dus een vergadering bijeenroepen waarvan zijzelf het heikel onderwerp is…

(Wordt vervolgd.)
Waarom verliet de CD&V-fractie de Kortrijkse gemeenteraad ? (1)

Al van bij het begin van de raadszitting van vorige maandag 17 april verliet de 7-koppige fractie de zaal.
Dat was even na 19 uur en op de live-stream is het gebeuren niet te zien want die installatie werkte toen jammer genoeg nog niet…
Voor zover de media het er even over hebben, is de concrete aanleiding van het incident onduidelijk (gewoon niet vermeld) en daarom willen we hier over de zaak (de feiten) even een en ander uit de doeken doen. De gazet “Het Laatste Nieuws” (DE spreekbuis van de triparite aan het bewind) heeft nog geen tijd gevonden om over het incident te rapporteren. Integendeel, uit een stuk gewijd aan één punt uit de agenda over de zitting zou me kunnen opmaken dat de fractie wél aanwezig was…(Men laat CD&V’er Benjamin Vandorpe aan het woord!)
De aanleiding van het gebeuren is op het eerste gezicht nogal banaal. Of beter gezegd: de houding van het stadsbestuur tegenover de feiten die geleid hebben tot het incident zijn pietluttig, maar de mentaliteit die er achter zit is dat helemaal niet. (Vooral die procedure-kwestie over ingediende en geweigerde interpellaties is nogal belachelijk en was me dunkt te vermijden.)
Terecht zegt de CD&V in een commentaar “dat het zo niet verder kan, dat het ons (de fractie) steeds moeilijker wordt gemaakt om op een constructieve manier oppositie te voeren.”

Wordt dus vervolgd.
Eerst de feiten in volgende editie van deze alternatieve stadskrant (sorry hoor, we moeten nog iets opzoeken, navraag doen en dat kost tijd), en later komt dan commentaar. Heel het gebeuren is in de Kortrijkse politiek zeker niet onbelangrijk. En dat “Groen” in “Het Nieuwsblad” van vandaag als oppositiepartij de zaak minimaliseert is ook weer niet zonder betekenis. Die fractie wordt overigens steeds meer geleid door een Grote Verzoener, door iemand waarvan men her en der begint te vermoeden dat hij een Boeddhistisch monnik in opleiding is. David Wemel is waarlijk stilaan helemaal Zen aan het worden.
Ja, lach maar.
We willen zeggen wat we al lang zeggen: in Kortrijk voert (voerde) de laatste tijd enkel nog het VB een degelijke, gefundeerde oppositie. Goed dat een fractie, alom bekend staand als een respectabele, traditionele partij een keer wakker schiet.


Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.