Category Archives: Zonder categorie

Twee gemeenteraden tegelijk?

Maandag 9 september opnieuw gemeenteraadsdag.
De zitting dreigt woelig te verlopen aangezien leden van de oppositie met vele bijkomende agendapunten het (onvoldragen) beleid van bepaalde schepenen onder de loep zullen nemen en scherp bevragen.
Het zou dus kunnen dat onze verkozenen – net als in de Raad van juli – alweer frenetiek heen en weer twitteren. In de zitting van juli liep het waarlijk de spuigaten uit. Ook facebook bleef toen niet ongebruikt. Aldaar konden zelfs foto’s gepubliceerd.
En wij, Kortrijkzanen, moeten daar lijdzaam op toekijken. (We kijken eigenlijk niet, en maar goed ook.)

Beste kiezers.
Er is een tijd geweest dat uw verkozenen er niet zouden aan gedacht hebben om iets (een papier) of iemand te fotograferen (het was trouwens verboden, zonder toelating van de voorzitter) of om zomaar om de haverklap te gaan telefoneren of SMS’en. Of om onnozel te doen. Men vond dat toen blijkbaar onbeleefd, niet respectvol. Laat ons zeggen: nergens voor nodig en storend. Niet werkzaam. Zinloos.

We brengen hier nu even een stukje uit de krant “De Tijd” in herinnering ( 6 juli, katern ‘Ondernemen’, pag.22), gepubliceerd naar aanleiding van die fameuze twitterende raadszitting van juli.

“Er is bij enkele Kortrijkse politici onvrede omdat in de stad parallel twee gemeenteraadszittingen plaatsvinden: een in de zaal en een andere gelijktijdig op Twitter. Via kleine berichtjes worden daar de tussenkomsten en houding van andere gemeenteraadsleden druk becommentarieerd, niet altijd in de meeste beschaafde termen. Sommige raadsleden zijn af en toe zo druk aan het twitteren dat de échte gemeenteraad bijzaak wordt.
Voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V), nu in de oppositie, wil dat tijdens de gemeenteraad een twitterverbod wordt ingevoerd. Huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de man die de Belgen leerde twitteren, is daar niet voor te vinden. ‘Twitter is geen stoorzender maar een meerwaarde tijdens het debat’, zei hij in Het Laatste Nieuws.”

Jongens, jongens!
Een meerwaarde!…
De burgemeester heeft “de berichtjes” zeker niet asap gelezen. Had daar natuurlijk tijdens de zitting geen tijd voor.

P.S.
In de vorige bestuursperiode bestonden al die zgn. ‘sociale media’ ook. Geen raadslid dat het nodig achtte om ermee te spelen, de populist uit te hangen, of om zijn verveling en onkunde te camoufleren.

Burgemeester vertelt onjuistheden aan een kwaliteitskrant ! (1)

De krant “De Tijd” van zaterdag 29 juni (katern “Politiek&Economie, pag. 8 en 9) liet vier burgemeesters aan het woord om hun bekommernissen te uiten inzake de penibele financiële toestand van hun stad. Onze Kortrijkse burgemeester ontbrak niet op het appel.
Tja, zelfs zo’n journalist van een kwaliteitskrant als Gwen Declerk kan niet alles weten over het politieke reilen en zeilen in steden als Roeselare, Oostende, Gent en Kortrijk. Dus liet hij maar betijen toen Vincent Van Quickenborne vertelde dat hij bij zijn aantreden als burgemeester “grote ogen heeft opengetrokken”. Over de megalomane projecten en de personeelsaanwervingen. Dus liet de journalist toen na om te vragen of de burgemeester dan vergeten was dat zijn partij mee bestuurde in de CD&V-VLD coalitie. De interviewer kon ook niet weten dat de raadsleden van zijn VLD-fractie (waaronder ook Vincent himself) gedurende zes jaar op geen enkel ogenblik ook maar één beslissing (of project) van het vorige Schepencollege hebben gecontesteerd.

Bij een eerste lectuur van het interview vond onze gemeenteraadwatcher alreeds vier – laat ons zeggen – foutieve beweringen vanwege onze nieuwe burgemeester.
We zetten ze op een rij in een volgend stukje.

Wordt vervolgd.
(De gemeenteraad van 1 juli begint…)

IMOG houdt zijn woord niet !

De intercommunale IMOG staat in voor de verwerking van het afval van elf gemeenten uit onze regio. (Eigenaardig: ook Kruishoutem).
Volgens “Het Laatste Nieuws” van vandaag zou het bestuur (het directiecomité?) beslist hebben om de prijs van de huisvuilzakken te verhogen: van 1,30 euro naar 1,60 euro.
Onze ervaring is dat dit soort zaken een meer dan gewone opschudding veroorzaken bij de burger en niet in het minst bij vele gemeenteraadsleden. Zo laat onze schepen van Milieu Bert Herrewyn (lid van het directoiecomité van IMOG) al vandaag in voormelde gazet weten dat hij die prijsverhoging niet zal toepassen in onze geliefde stede. Hij wil ten hoogste een indexaanpassing tolereren van 20 cent. 1,50 euro dus in plaats van 1,60.

Kortrijkwatcher wil de gemoederen bij de bevolking en onze bestuurders nog meer opzwepen door een citaat weer te geven uit het “Strategie- en Actieplan 2013” van IMOG.
Op pag. 14 staat dit te lezen: “Er werd het engagement gesteld om de kostprijs van de restafvalzak VOOR DE REST VAN DE LEGISLATUUR op 1,30 euro te houden.”
En nu we toch bezig zijn, nog enkele wetenswaardigheden.

IMOG zelf raamt voor Kortrijk de IMOG-uitgaven voor dit jaar op 4,6 miljoen euro. Een stijging van 5,99 procent. De netto-uitgaven zouden 2,77 miljoen euro bedragen.

Uit het Kortrijkse budget 2013 leren we dat Stad bij IMOG huisvuilzakken zal kopen ter waarde van 205.885 euro. En verkopen voor 1.482.24 euro. Winst: 1,27 miljoen.

Maar wat betalen we aan IMOG volgens ons eigenste stadsbegrotingsdocument 2013?
– Milieuheffing: 142.932 euro.
– Deelname in de exploitatiekosten: 911.724 euro.
– Deelname in de beheerskosten: 70.536 euro.
– Bijdrage (schulduitgave): 3.291.661 euro.
Totaal: 4,41 miljoen.

De “exploitatie/ophaling afval” kost ons bruto in het totaal: 6,1 miljoen (werkingskosten en personeel inbegrepen, maar zonder de investeringen).
Vanwege de opbrengst van de huisvuilzakken en de retributie op de ophaling van bedrijfsafval (654.560 euro) bedraagt de netto-afvalkost 3,98 miljoen euro.

Zo.
Dat weten we dan alweer.

P.S.
Kortrijkse raadsleden die lid zijn van Raad van Bestuur van IMOG: Bert Herrewyn (SP.A), Eline Brugman (VLD), Kelly Detavernier (N-VA), Marie-Claire Vandenbulcke (VLD), Lieven Lybeer (CD&V).
De 21 leden van de Raad van Bestuur worden maandelijks bijeengeroepen. Voor een etentje.

Hoeveel geld hebben we vorig jaar besteed aan “cultuur”?

De roep gaat dat centrumstad Kortrijk een koploper is inzake uitgaven voor cultuur. Kortrijkwatcher beschikt niet over de nodige gegevens om die stelling al of niet te ondersteunen. Maar dat er veel geld naar het domein “cultuur” gaat is zeker. Bijna 10 miljoen euro. Gewone uitgaven, dus zonder de investeringen.
Ter vergelijking. Naar het domein “burger en welzijn” (met o.a. jeugdwerking, preventie, sociale economie) vloeide vorig jaar 17,9 miljoen euro (netto-kost 15,1 mio). Politie: 13,9 miljoen (netto-kost evenveel). Voor leefmilieu: 12,8 miljoen (netto 9,4 mio). Mobiliteit en infrastructuur: 8,4 miljoen (netto 6,4 mio).

Naar “cultuur” in de brede zin van het woord (promotie en toerisme zit er ook bij met 523.000 euro) ging vorig jaar dus welgeteld 9,61 miljoen euro aan gewone uitgaven. Maar wat men niet mag vergeten is dat daar ook ontvangsten tegenover staan: 2,76 miljoen! De netto-kost inzake gewone uitgaven bedroeg dus 6,84 miljoen.

Een overzicht van enkele van die ontvangsten:
– bibliotheek: 1,2 miljoen
– schouwburg en muziekcentrum: 355.000 euro
– musea: 418.000 euro
– evenementen: 263.000 euro
– allerhande toelagen: 378.000 euro.

Enkele uitgaven nu, met tussen haakjes de netto-kost:
– bibliotheek: 2,5 miljoen (1,2 mio)
– schouwburg en muziekcentrum: 1,8 miljoen (1,4 mio)
– musea: 1,7 miljoen (1,3 mio)
– evenementen: 1,3 miljoen (1,1 mio)
– cultuurbeleid: 714.000 euro (336.000 euro)
– steun aan actoren: 432.000 (idem)
– Buda-eiland: 359.000 euro (idem)

P.S.
Nogmaals benadrukken dat we het hier niet hebben over de zgn. buitengewone uitgaven, de gedane investeringen. De herinrichting van het Vlasmuseum, de Buda-fabriek, de projectoren voor de Budascoop, de Broeltorens, bijvoorbeeld.

Bron
Een uitermate interessant en informatief document met de naam: “Overzicht activiteiten opgenomen in de begrotingrekening 2012”. (287 bladzijden.)

Belasting op geldautomaten komt er aan…

Begin deze maand heeft het schepencollege het reglement van de nieuwe heffing vastgesteld.
MAAR WIE HEEFT DAT NU EIGENLIJK BEDACHT?? BINNEN DE TRIPARTITE?

In de zitting van juli zal de meerderheid in de gemeenteraad deze – ja ! – geheel nieuwe belasting gedwee goedkeuren. De VLD’ers “met de dood in hart”? (VLD is toch nu opnieuw de term “pestbelastingen” aan het uitvinden?)

Hiermee heeft de tripartite (met aan het hoofd een liberale burgemeester) dus twee geheel nieuwe bedrijfsonvriendelijke belastingen ingevoerd. (De andere is de zgn. ‘verblijfsheffing’ die hotels moeten betalen per bezette kamer.)
De belasting op geldautomaten van bank- en financieringsinstellingen zal 500 euro per apparaat en per jaar bedragen. En dit ongeacht de datum waarop de dienstverlening aanvangt of eindigt. Als de belasting ambtshalve wordt ingekohierd (bijvoorbeeld bij gebrek aan aangifte door de bankinstelling) verhoogt de heffing met 25 procent.

Hoe motiveert het nieuwe bestuur de invoering van deze belasting?
“Bank- en financieringsinstellingen creëren door de invoering van geldautomaten extra risico’s en deze vergen bijgevolg extra toezicht qua veiligheid.”
In een eerdere gemeenteraad achtte burgemeester Van Quickenborne (VLD) de heffing ook nodig omdat de stoep in de buurt van cash-automaten vlugger vervuild geraakt en dientengevolge meer optreden vergt van onze reinigingsdiensten. (Niet bedoeld als klucht hoor. Hij meent dat. Eerlijk gezegd.)

In de (eerste) begroting 2013 raamt men de opbrengst van de heffing op 25.000 euro.
(Volgens “tomtom” – op Tinternet – zijn er in Kortrijk 35 plaatsen waar men één of meer geldautomaten kan vinden.)

P.S.
Volgens het stadsbudget 2013 (dat nog kan veranderen) stijgt de opbrengst van de “belastingen op ondernemingen” van ca. 1,1 miljoen naar 1,7 miljoen euro.
En het totaal van de belastingen en retributies loopt op van 57,9 miljoen naar 62 miljoen.
Kortrijkwatcher wil dit nog wel een keer of twee – zelfs drie desnoods – herhalen omdat:
1) de gemiddelde en andere Kortrijkzanen dit alles – een gevolg van de “embedded press” – gewoon niet weten.
2) het bestuursakkoord van de tripartite (het zgn. Plan Nieuw Kortrijk) heeft beloofd dat men “sober gaat besturen zonder één euro belastingverhogingen voor mensen en bedrijven”.

Bon.
Dat fragment uit het PNK is dus een dikke leugen.

De steunverlening van het OCMW in cijfers (2)

Misschien nog wat mogelijke misvattingen uit de wereld helpen?…

Aantal ingeschreven allochtonen
2010: 4.310 (5,76 procent van de bevolking)
2011: 4.591 (6,10 procent)
2012: 4.547 (6,05 procent)
De “kaap” van de 5% is overschreden in 2008 met 3.793 personen (5,1 procent)
In 2012: 1.792 personen uit EU en 1.065 uit Afrikaans land.

Aantal asielzoekers met tussen haakjes het aantal dat een vorm van OCMW-steun krijgt
2010: 374 (80)
2011: 479 (80)
2012: 574 (75)
Een topjaar was 2005 met 1034 personen. Daarna telkenjare gestage daling. In 2009 nog 451 asielzoekers.

Aantal dossiers leefloon
2010: 1.141
2011: 1.105
2012: 1.102

Aantal dossiers equivalent leefloon
Personen die niet voldoen aan leeftijds- en nationaliteitsvoorwaarden kunnen in bepaalde gevallen toch beroep doen op equivalent leefloon.
2010: 569
2011: 609
2012: 537

Nationaliteit rechthebbenden leefloon
Belg: 72,60 procent
Omringende landen (NL, D, F, GB): 3,07 procent
EU: 1,88 procent
Niet-Belg/niet EU: 1,88 procent

Steun medische kosten
2010: 732
2011: 742
2012: 717

Steun huur en huurwaarborg
2010: 304
2011: 289
2012: 180

Bron
Jaarverslag OCMW 2012

Telkens als de nieuwe schepen van Financiën iets zegt…

…houden wij allen op de redactie van kortrijkwatcher de adem in.
Wat zegt kersvers schepen Catherine Waelkens (N-VA) in “Het Nieuwsblad” van 30 maart?
Dit.
“Het geld dat niet opbrengt voor de stad, geven we niet meer uit.”

Hier op KW ligt iedereen nu in coma.

Overigens is de info in dat artikel in de krant geheel misleidend. De kop is: “Stad bespaart ook op toelagen.”
1. Het totale bedrag is ongeveer hetzelfde als vorig jaar begroot.
2. Een aantal toelagen zijn doorgeschoven naar ander instanties.

Embedded press…

Zijn die notulen nu al gescand?

Notulen van de gemeenteraad en van het schepencollege zijn pas van in de jaren ’90 digitaal beschikbaar, en dan nog.
Vandaar dat men in augustus van vorig jaar (we herhalen: vorig jaar dus) besliste om vijf firma’s aan te schrijven met als opdracht om de notulen van de gemeenteraad te digitaliseren voor de periode november 1969 tot december 1994, en die van het schepencollege voor de periode maart 1970 tot december 1999.
De opdracht werd pas in december gegund aan een Brugse firma. Het was het goedkoopste bedrijf: 4,7795 euro (incl. BTW per 100 bladzijden). Maar de opgelegde termijn van vier maanden werd overschreden. De levering gebeurde pas halfweg mei . En wat bleek? Men stelde allerlei gebreken vast, bijvoorbeeld ontbrekende pagina’s. In de maand juli van dit jaar heeft de betrokken firma beloofd om “het hele dossier” te herscannen.
Hoever zou het daar nu mee staan? ICT-boys? Ongeveer één jaar na de beslissing om te digitaliseren.

P.S. Geraamd budget was 7.500 euro.

Update van de gemeentelijke profielschetsen

Zopas is online een actualisering van de gemeentelijke profielschetsen gepubliceerd. Zie www.lokalestatistieken.be
De gegevens voor de periode 2000-2009 zijn nu eindelijk volledig beschikbaar. En voor de jaren 2010-2011 zijn de datacellen her en der aangevuld, maar nog altijd veel te weinig.
Het is nog steeds treurig gesteld met onze statistische ijver, zowel in Vlaanderen als in geheel het land.

Voor het jaar 2011 zijn nog héél weinig gegevens verzameld, en wat we voor dat jaar te lezen krijgen is niet echt interessant voor het brede publiek.
Voor 2010 ontbreken nog altijd de meest essentiële economische data (bijv over werkgelegenheid) terwijl die toch gekend zijn.

Au fond zijn die gemeentelijke profielschetsen vooral interessant omdat ze een evolutie weergeven over een periode van tien jaar. En vergelijkingen mogelijk maken met de ratio’s in regionale steden en de totaliteit van de Vlaamse gemeenten.
Enkele voorbeelden.
– Aantal vreemdelingen in Kortrijk: 4.295. Dat is 57,3 op 1000 inwoners. In regionale steden gemiddeld 73,7 per 1000.
– Ontvangsten in gewone dienst: 1.546 euro per inwoner. In regionale steden 1.605 euro.
– Uitgaven: 1.518 euro, tegenover 1.531 euro.
– Uitstaande schuld per inwoner: 2.179 euro. In de regionale steden: 1.361 euro.
– Gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond per m²: 136,2 euro tegenover 140,4 euro in regionale steden.
– Gemiddelde verkoopprijs van gewoon woonhuis: 153.798 euro tegenover 175.989 euro in regionale steden.

De lichtstudie is nog niet af hoor

U las het toch in de gazetten?
Men overweegt nu (eindelijk) om de Onze-Lieve-Vrouwekerk te verlichten. Ook het historisch stadhuis en het Belfort zal worden “aangestraald”. (Wat het stadhuis betreft zouden we best eerst de gevel een wasbeurt kunnen geven, mijn gedacht.)

Heeft men daar lang over moeten nadenken om tot die projectvoorstellen te komen?
Ja. Dat staat niet in de gazetten.
In de gemeenteraad van juli 2007 (KW weet het nog goed hoor) werden de voorwaarden vastgelegd voor het opmaken van een lichtstudie voor geheel de stad, met de deelgemeenten. Men zou werken met een algemene offerteaanvraag. In de begroting 2007 is daarvoor (toen) niet minder dan 100.000 euro ingeschreven. In oktober 2007 liepen drie offertes binnen ter waarde van 91.000, 94.000 en 95.000 euro. Pas in januari 2008 gaf het schepencollege de opdracht voor de studie aan de NV Technum die voorstelde om daarbij samen te werken met de “lighting designer” Susanne Antico uit Milaan. 94.000 euro. Het Atelier Roland Jéol uit Lyon kon nochtans veel indrukwekkender referenties voorleggen (Pisa, Jeruzalem, Parijs) en was ook goedkoper.

De opdracht bevatte twee te onderscheiden luiken. Men vroeg om een algemene visie over de verlichting in de stad te ontwikkelen en daarnaast specifiek aandacht te schenken aan het aanstralen van ons architectorale patrimonium.
Wanneer is Susanne daarmee klaar gekomen? Op 9 november laatstleden, in het jaar 2011. Vier jaar na het indienen van de offerte.

En – luister nu eens goed – enkel het eerste deel van de studie is in november vorig jaar daarbij gepresenteerd! De algemene visie.
Daaruit kunnen we twee dingen onthouden. Ten eerste dat de verlichting moet aangepast volgens te onderscheiden gebieden: historisch centrum, woongebied, agrarisch gebied, industrieterrein, commerciële diensten, groen en parken, hoofdwegen, spoorwegen, invalswegen. (Dat u zelf daar niet aan dacht zeg?)

Ten tweede dat we gaan werken met wit licht. Met wit licht verhoogt men het veiligheidsgevoel en is de kleurweergave van de omgeving realistischer. Wit licht is wel duurder dan geel, maar het bureau Technum voorspelt dat het prijsverschil binnen enkele jaren zal verdwijnen. We gaan werken met metaaljodide lampen variërend van 2800 Kelvin (warme kleurtemperatuur) tot 4000 K (koud).

Voor het tweede deel van de studie zegt het College nu dat er werk moet gemaakt van het aanstralen van het stadhuis (met Belfort) en de O.L.Vrouwekerk. De Broeltorens komen pas aan bod als de kaaien zijn afgewerkt.

P.S.
Lichtontwerpster Susanne Antico kreeg intussen nog opdrachten in Mechelen, Hasselt, Antwerpen. In Brugge ook. En daar liet ze aan het schepencollege weten dat ze wit licht veel te koud vindt. Aan bestaande lampen wil ze ander glas aanbrengen.