Category Archives: Zonder categorie

Dienstmedeling

De voltallige redactie van de stadskrant “kortrijkwatcher” blijft plakken op een terras op de Grote Markt. Een editie van de krant voor vandaag zit er niet meer in. Maar dat betekent niet dat er geluierd wordt. Zo zijn we er stilaan over eens geraakt dat het golfterrein op ‘t Hoge niet mag aangezien als een “betonstop” en dus ook niet als dusdanig mag worden verdedigd door vroegere tegenstanders. Of door de triparte. (We blijven bij het onderwerp van vorige stukken zoals u ziet.)

Noodkreet van de redactie

Ons lang en treurig stuk van gisteren over de investeringsuitgaven in het voorbije jaar is spoorloos verdwenen. (Sommige laatavond-lezers hebben het nog wel net kunnen inkijken.)
Onhandigheid van de drukker? Van de eindredacteur? Geen idee.
We proberen het artikel terug op te vissen.
Desnoods maken we er een samenvatting van. Misschien wordt dat dan wellicht beter leesbaar en verteerbaar…
Cf. infra!

Nogmaals excuus voor onze trouwe abonnees

Mist u ons?
Die rotatiepers van onze drukkerij genaamd “Proximus” valt continu in panne. Er zijn al drie technicici voorbij gekomen en die zeggen telkens dat “nu alles in orde is”.
Stukje over de retorische pathos waarmee de geverfde vogel Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne naar het federale niveau in Brussel is weggevlogen en dat heeft geprobeerd goed te praten is nochtans drukklaar, maar het blijft raadselachtig wanneer die pers weer gaat draaien. Nu lukt het dus even wel. Maar het kan vlug weer gedaan zijn.

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (2)

Dat gaan we dus eens doen bij haar bewering ‘(Kortrijks Handelsblad’ van 15 december) dat de tripartite tussen 2014 en 2020 meer dan 200 miljoen zal geïnvesteerd hebben.
Kelly Detavernier (N-VA) doet hierbij alsof de begrote investeringen (dat zijn ramingen!) daadwerkelijk worden uitgevoerd (vastgelegd) én betaald (aangerekend).
Dat er dus in 2017 voor 38.927.323 euro wordt geïnvesteerd en in 2018 voor niet minder dan 49.280.797 euro.  ( In 2019 en 2020 wordt die bedragen volgens het meerjarenplan plots aanzienlijk minder: resp. 22.886.483 euro en 17.108.293 euro.)

Het verleden wijst uit dat de realisatiegraad van de geplande investering telkenjare laag ligt.  Een keer zelfs heel laag.
In 2013 (het eerste jaar van de nieuwe coalitie (VLD-N-VA en SP.a) voorzag men in “buitengewone dienst” (dat was toen nog de gangbare term) voor 20.637.227 euro “pure” investeringen (zonder de overdrachten en schulduitgaven).  In werkelijkheid is er toen voor slechts 14.477.598 euro aan uitgaven vastgelegd.  (De tripartite kon toen maandenlang niets investeren bij gebrek aan begroting. ) Realisatiegraad: 71%.
– In 2014 is er op het eerste zicht geweldig geïnvesteerd: 45.186.772 euro.  Maar dit bedrag is zéér vertekend omdat daarin een deelname van een kapitaalsverhoging bij Gaselwest stak van maar liefst 23,4 miljoen.  Abstractie gemaakt van die kapitaalsverhoging bedroeg de werkelijke realisatie eigenlijk 21.779.285 euro.
– In 2015 gaven we volgens de rekening slechts 17.561.061 euro uit aan investeringen.  Realisatiegraad tegenover het voorziene budget van 48.666.211 euro? 36 procent!
– 2016 nu.  Dat is het laatste jaar waarbij we de jaarrekening kennen en die reële cijfers dus kunnen afzetten tegenover het budget.  Gedane investeringsuitgaven: 18.596.389 euro.  Budget? 35.019.532 euro.  Een realisatiegraad van 53%.

(Wordt nog vervolgd.)

VLD-raadslid Marie-Claire Vandenbulcke neemt ontslag

Verrassend nieuws.
Want Marie-Claire is altoos aangezien als een onverwoestbare, vaste waarde in de partij en de fractie.  (Zij was ook drie jaar schepen en een tijd fractieleider.)
Maar aangezien zij verhuist naar de kust (daar heeft ze met haar echtgenoot Raymond al lang een tweede verblijf) liet ze in een brief van 20 november (op het stadhuis pas ontvangen op 29 november) weten dat zij per 31 december wenst  ontslag te nemen als gemeenteraadslid.

Wie haar opvolger wordt is (ook door haar) nog niet gekend.  Maar de partijleiding (zeg maar gewoon: de  burgemeester) zal daar al wel een mening over hebben gevormd.
De ambitieuze Tiene Castelein  (tweede opvolger) maakt zeker een kans maar dan moet zij haar adviseurschap bij schepen Wout Maddens laten vallen.  (Ze kunnen natuurlijk nog naar mekaar bellen, als het nodig is.)
Stephanie Demeyer is eerste opvolger maar zetelt alreeds in de OCMW-raad.
De derde opvolger Moniek Gheysens  (gewezen raadslid) heeft er waarschijnlijk nog weinig zin in.
Vierde opvolger is Henri Vanneste en de vijfde is Liselot Vermeersch.

De aktename van haar ontslag is geagendeerd op de gemeenteraad van 11 december (niet die van 4 december).  Zolang er geen opvolger is geïnstalleerd blijft Marie-Claire nog raadslid.  Dan is zij dat al 23 jaar!

Interessante vragen en antwoorden

Raadsleden kunnen schriftelijk informatieve vragen stellen en krijgen daar in principe binnen de maand een antwoord op in het zogenaamde “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Dat Bulletin kan men raadplegen op de website van Stad.  Klik op dienstverlening en bestuur>bestuur>gemeenteraad> bulletin (onderaan).
We vermoeden dat weinig burgers dat doen, en weinig journalisten ook.  De  plaatselijke gazetten  citeren nooit een of ander interessant antwoord op een interessante vraag. (Ze doen dit dan wel voor bepaalde parlementaire vragen, omdat ze die van de vraagsteller krijgen toegestuurd.)
Matthias Vandemaele (Groen) is alhier de kampioen vragensteller .

Hierna enkele voorbeelden van belangwekkende thema’s die dit en vorig jaar aan bod kwamen.  Lees maar eens.

2016
maart:
de strategie van Stad in de sociale media
april
kinderoppas in de stad
evaluatie van de ‘shop en go’ plaatsen
mei
bouwvergunningen en verkavelingen 2012-2015

2015
januari
evolutie van de armoede
februari
stadsubsidies aan KV Kortrijk
april
ambities van het stadsbestuur inzake stadsplanning
mei
evolutie woongelegenheden
juni
evaluatie van de livestream uitzendingen van de gemeenteraad
juni
de werking van Fluvia
september
raming kostprijs evenement “De Grote Verleieding”

“Stad Kortrijk” spreekt zich niet uit over milieuvergunningsaanvraag windturbines (1)

Opmerkelijk onverhoeds persbericht deze middag vandaag, uitgaande van schepen Bert Herrewyn (leefmilieu) en schepen Maddens (bouw en wonen).
“Stad Kortrijk” deelt mee dat men zich niet uitspreekt over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel NV en Yard Energy tot het realiseren van 4 windturbines in Bellegem, nabij de A17 de ter hoogte van de Kwabrugstraat, de Ijzerhandstraat en de Ronsevaalstraat.
Een zeldzaam feit. Wat nu??

Volgens het persbericht zijn “in het aanvraagdossier nog niet alle vormen van hinder bestudeerd en geëvalueerd” (o.a. geluid, slagschaduw, veiligheid). En het is onduidelijk of de exploitant in staat is om de nodige garanties te bieden dat de windturbines kunnen voldoen aan de gestelde normen hieromtrent.

Kortrijkwatcher doet nog navraag waarom men de aanvraag niet vlakaf heeft geweigerd.
Want nog in dat persbericht zegt men dat de aanvraag moet geweigerd indien niet kan voldaan worden de wettelijke voorwaarden en/of er twijfel is dat er aan één van de voorwaarden om technische of financiële redenen niet kan voldaan worden, en/of er twijfel is over het uiteindelijke rendement van de turbines.

Het openbaar onderzoek liep van 30 november 2015 tot 29 december 2015.
Een petitie tegen de komst van het windmolenpark kreeg na enig nazicht 1.658 handtekeningen. Er liepen 64 individuele bezwaren binnen. (De actievoerders hoopten op 3.000 handtekeningen.)n
Maar er waren tevens 22 positieve ‘bezwaren’ (19 collectieve en 3 individuele). Groen was voor!

(Wordt vervolgd.)