Category Archives: Zonder categorie

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (2)

Dat gaan we dus eens doen bij haar bewering ‘(Kortrijks Handelsblad’ van 15 december) dat de tripartite tussen 2014 en 2020 meer dan 200 miljoen zal geïnvesteerd hebben.
Kelly Detavernier (N-VA) doet hierbij alsof de begrote investeringen (dat zijn ramingen!) daadwerkelijk worden uitgevoerd (vastgelegd) én betaald (aangerekend).
Dat er dus in 2017 voor 38.927.323 euro wordt geïnvesteerd en in 2018 voor niet minder dan 49.280.797 euro.  ( In 2019 en 2020 wordt die bedragen volgens het meerjarenplan plots aanzienlijk minder: resp. 22.886.483 euro en 17.108.293 euro.)

Het verleden wijst uit dat de realisatiegraad van de geplande investering telkenjare laag ligt.  Een keer zelfs heel laag.
In 2013 (het eerste jaar van de nieuwe coalitie (VLD-N-VA en SP.a) voorzag men in “buitengewone dienst” (dat was toen nog de gangbare term) voor 20.637.227 euro “pure” investeringen (zonder de overdrachten en schulduitgaven).  In werkelijkheid is er toen voor slechts 14.477.598 euro aan uitgaven vastgelegd.  (De tripartite kon toen maandenlang niets investeren bij gebrek aan begroting. ) Realisatiegraad: 71%.
– In 2014 is er op het eerste zicht geweldig geïnvesteerd: 45.186.772 euro.  Maar dit bedrag is zéér vertekend omdat daarin een deelname van een kapitaalsverhoging bij Gaselwest stak van maar liefst 23,4 miljoen.  Abstractie gemaakt van die kapitaalsverhoging bedroeg de werkelijke realisatie eigenlijk 21.779.285 euro.
– In 2015 gaven we volgens de rekening slechts 17.561.061 euro uit aan investeringen.  Realisatiegraad tegenover het voorziene budget van 48.666.211 euro? 36 procent!
– 2016 nu.  Dat is het laatste jaar waarbij we de jaarrekening kennen en die reële cijfers dus kunnen afzetten tegenover het budget.  Gedane investeringsuitgaven: 18.596.389 euro.  Budget? 35.019.532 euro.  Een realisatiegraad van 53%.

(Wordt nog vervolgd.)

VLD-raadslid Marie-Claire Vandenbulcke neemt ontslag

Verrassend nieuws.
Want Marie-Claire is altoos aangezien als een onverwoestbare, vaste waarde in de partij en de fractie.  (Zij was ook drie jaar schepen en een tijd fractieleider.)
Maar aangezien zij verhuist naar de kust (daar heeft ze met haar echtgenoot Raymond al lang een tweede verblijf) liet ze in een brief van 20 november (op het stadhuis pas ontvangen op 29 november) weten dat zij per 31 december wenst  ontslag te nemen als gemeenteraadslid.

Wie haar opvolger wordt is (ook door haar) nog niet gekend.  Maar de partijleiding (zeg maar gewoon: de  burgemeester) zal daar al wel een mening over hebben gevormd.
De ambitieuze Tiene Castelein  (tweede opvolger) maakt zeker een kans maar dan moet zij haar adviseurschap bij schepen Wout Maddens laten vallen.  (Ze kunnen natuurlijk nog naar mekaar bellen, als het nodig is.)
Stephanie Demeyer is eerste opvolger maar zetelt alreeds in de OCMW-raad.
De derde opvolger Moniek Gheysens  (gewezen raadslid) heeft er waarschijnlijk nog weinig zin in.
Vierde opvolger is Henri Vanneste en de vijfde is Liselot Vermeersch.

De aktename van haar ontslag is geagendeerd op de gemeenteraad van 11 december (niet die van 4 december).  Zolang er geen opvolger is geïnstalleerd blijft Marie-Claire nog raadslid.  Dan is zij dat al 23 jaar!

Interessante vragen en antwoorden

Raadsleden kunnen schriftelijk informatieve vragen stellen en krijgen daar in principe binnen de maand een antwoord op in het zogenaamde “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Dat Bulletin kan men raadplegen op de website van Stad.  Klik op dienstverlening en bestuur>bestuur>gemeenteraad> bulletin (onderaan).
We vermoeden dat weinig burgers dat doen, en weinig journalisten ook.  De  plaatselijke gazetten  citeren nooit een of ander interessant antwoord op een interessante vraag. (Ze doen dit dan wel voor bepaalde parlementaire vragen, omdat ze die van de vraagsteller krijgen toegestuurd.)
Matthias Vandemaele (Groen) is alhier de kampioen vragensteller .

Hierna enkele voorbeelden van belangwekkende thema’s die dit en vorig jaar aan bod kwamen.  Lees maar eens.

2016
maart:
de strategie van Stad in de sociale media
april
kinderoppas in de stad
evaluatie van de ‘shop en go’ plaatsen
mei
bouwvergunningen en verkavelingen 2012-2015

2015
januari
evolutie van de armoede
februari
stadsubsidies aan KV Kortrijk
april
ambities van het stadsbestuur inzake stadsplanning
mei
evolutie woongelegenheden
juni
evaluatie van de livestream uitzendingen van de gemeenteraad
juni
de werking van Fluvia
september
raming kostprijs evenement “De Grote Verleieding”

“Stad Kortrijk” spreekt zich niet uit over milieuvergunningsaanvraag windturbines (1)

Opmerkelijk onverhoeds persbericht deze middag vandaag, uitgaande van schepen Bert Herrewyn (leefmilieu) en schepen Maddens (bouw en wonen).
“Stad Kortrijk” deelt mee dat men zich niet uitspreekt over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel NV en Yard Energy tot het realiseren van 4 windturbines in Bellegem, nabij de A17 de ter hoogte van de Kwabrugstraat, de Ijzerhandstraat en de Ronsevaalstraat.
Een zeldzaam feit. Wat nu??

Volgens het persbericht zijn “in het aanvraagdossier nog niet alle vormen van hinder bestudeerd en geëvalueerd” (o.a. geluid, slagschaduw, veiligheid). En het is onduidelijk of de exploitant in staat is om de nodige garanties te bieden dat de windturbines kunnen voldoen aan de gestelde normen hieromtrent.

Kortrijkwatcher doet nog navraag waarom men de aanvraag niet vlakaf heeft geweigerd.
Want nog in dat persbericht zegt men dat de aanvraag moet geweigerd indien niet kan voldaan worden de wettelijke voorwaarden en/of er twijfel is dat er aan één van de voorwaarden om technische of financiële redenen niet kan voldaan worden, en/of er twijfel is over het uiteindelijke rendement van de turbines.

Het openbaar onderzoek liep van 30 november 2015 tot 29 december 2015.
Een petitie tegen de komst van het windmolenpark kreeg na enig nazicht 1.658 handtekeningen. Er liepen 64 individuele bezwaren binnen. (De actievoerders hoopten op 3.000 handtekeningen.)n
Maar er waren tevens 22 positieve ‘bezwaren’ (19 collectieve en 3 individuele). Groen was voor!

(Wordt vervolgd.)

De evenementen rondom “De Grote Verleieding” mogen wat kosten

Vanaf 23 mei tot en met 27 september viert Kortrijk onder de titel “De Grote Verleieding” (let op de woordspeling) het einde van de Leiewerken.
(Er moet wel nog een fiets- en voetgangersbrug komen.)
De tripartite maakt er met behulp van een heus leger van ambtenaren en verschrikkelijk veel geld een superprestige zaak van. Over de programmering en locaties van de gebeurtenissen kon u via de media al heel veel vernemen, maar het communicatiebureau B.AD uit Roeselare (kostprijs 55.000 euro) is wel karig met informatie over de financiering van de evenementen (spektakels, tentoonstellingen, publicaties, studiedag, picknics, belevenissen, toerisme, Metamorfosen, Flux, enz.)

Heikele taak dus voor de elektronische krant “Kortrijkwatcher” om de Kortrijkse burger zo veel als het kan te informeren over wat het allemaal mag kosten.

Eind maart bedroeg het uitgavenbudget voor “De Grote Verleieding” 1.277.618 euro.
De voorlopig gegarandeerd financiering bedroeg 1.099.241o. En er zijn nog gekende potentiële extra-inkomsten voor een bedrag van 168.300 euro.
Stad hoopt de inbreng in de kosten te kunnen herleiden tot 40 procent van de uitgaven. De rest moet komen van andere overheden (provincie, gemeenten), de vele partners in het project en sponsoring.

Een lijstje van de belangrijkste subsidiekanalen tot op heden:
– Waterwegen en Zeekanaal is de hoofdsponsor met 95.000 euro.
– De provincie staat in voor 25.000 euro.
– De intercommunale Leidal geeft 15.000 euro.
– Diverse grote en kleine sponsors staan (met cash geld, natura, mediadeal) in voor 114.100 euro.

Het stadsaandeel is moeilijk te achterhalen.
Het activiteitenverslag van dit jaar 2015 begroot onder de meest diverse posten gaf samengeteld een totaalbedrag van 392.500 euro.
Maar dit zegt weinig. Het is immers zo dat allerhande instanties die door Stad worden gesubsidieerd net een deel van die overdrachten dit jaar zullen besteden aan een vorm van participatie aan “De Grote Verleieding”. Heel wat verenigingen stellen hun reguliere werking in het teken van het evenement en we hebben het raden naar de kosten ervan.
Een voorbeeld.
Zo blijkt nu dat de gemeentelijke VZW “De Kortrijkse Musea” de loonkost betaalt van een speciaal aangeworven halftijdse ‘productiemedewerker”.

P.S.
Het huidige stadsbestuur wil zich met het evenement op de kaart zetten: men mikt op 300.000 medewerkers en bezoekers.

De werken aan de Houtmarkt en omgeving zijn gegund, maar de gunning wordt betwist

In september vorig jaar besliste het schepencollege om de werken aan de Houtmarkt (een ondergrondse parking en bovenaanleg) en omgeving (Lange Brugstraat) te gunnen via een algemene offerteaanvraag.
Hierbij wint niet noodzakelijk de inschrijver met de laagste prijs, maar wel de “voordeligste” prijsbieder. Dat wil zeggen: de firma die het best voldoet aan de gestelde gunningscriteria (timing, waarborgen, materialen, prijzen,…).

Winnaar is de THV Artes-Depret NV uit Zeebrugge.
Prijs: 7.339.841 euro, inclusief BTW. Het stadsaandeel voor wegenis en riolering bedraagt 2.163.445 euro. Het aandeel van het AGB Parko voor de ondergrondse parking (en van het RVT Sint-Vincentius?) kennen we niet.
Wel weten we dat het studiebureau Okra-SBE-Zwart&Jansma vorig jaar de kostprijs voor de werken raamde op 6.590.093 euro, excl. BTW.
Aandeel Stad: 2.070.606 euro. Parko: 4.519.486 euro. Alles exclusief BTW.

Het schepencollege is heel karig met informatie over de inschrijvers. We weten niet eens hoeveel offertes er zijn binnengelopen en de toegekende punten aan de winnaar zijn zelfs niet openbaar gemaakt. Dat alles is zéér abnormaal.
Intussen is bekend geraakt dat er twee aanemers een vordering hebben ingesteld bij de Raad van State. Het gaat om de NV Persyn uit Zwevegem en de NV Aannemersbedrijf CFE uit Brussel. Ook hierover is het College (schepen Axel Weydts) zeer karig met informatie. Het zou gaan om een (klassieke) betwisting inzake de keuze van materialen door het winnende bedrijf uit Zeebrugge.

Nu, we zullen het over afzienbare tijd wel allemaal kunnen lezen op de website van de Raad van State.
De zaak komt voor op 19 februari. Stad laat zich hierbij traditioneel vertegenwoordigen door mr. Dirk Van Heuven.

Opvallende stijgende uitgaven in het exploitatiebudget 2014

De volgende begrotingswijziging voor dit jaar heeft als resultaat een tekort van 38 miljoen euro, terwijl het oorspronkelijke budget 2014 een negatief saldo van 22,2 miljoen vertoonde.
Hierna ter info een serie opvallende meeruitgaven in het exploitatiebudget, gerangschikt volgens actiepunten.

Het totaal van de exploitatie-uitgaven stijgt van (oorspronkelijk) 114,2 naar 117,5 miljoen euro. Verschil: 3,2 miljoen. Maar het saldo blijft wél positief: 4,7 miljoen.

Actiepunt 01.01: Kortrijk spreekt. Gaat van 152.332 naar 297.581 euro.
Hierin valt op:
– organisatiebeheersing: van nul naar 39.979 euro
– communicatie: van 63.264 naar 173.947 euro.

Actiepunt O1.02: we werken aan vitale wijken en buurten.
– gebiedswerking: van nul naar 30.498 euro.

Actiepunt 05.01: we bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Gaat in het totaal van 51.376 naar 1.011.175 euro.

Actiepunt 06.01: we creëren een kindvriendelijke stad.
– jeugdcentrum Tranzit: van nul naar 29.893 euro.
(De post “jeugdcentrum Tranzit komt meerdere malen voor. In totaal een meeruitgave van 116.745 euro.)

Actiepunt 09.01: we realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Van 296.678 naar 521.912 euro.
– grote evenementen: van 193.000 naar 378.000 euro. (Maar elders wordt een bedrag hiervoor herleidt van 864.990 naar 421.587 euro.)

Gelijkblijvend beleid Schepencollege. In totaal van 103,9 miljoen naar 105,5 miljoen.
Hierin valt op:
– personeel en vorming: van 4,0 miljoen nar 4,2 miljoen
– administratieve dienstverlening: 6.693 naar 940.624 euro
– wegen: van 425.963 naar 1.689.040 euro
– gewoon onderhoudsportefeuille wegen: van nul 883.685 euro
– beheer van regen- en afvalwater: van 368.87 naar 609.99& euro
– natuur, groen en bos: van nul naar 150.932 euro
– dierenbescherming: van nul naar 33.000 euro
– bestrijding krotwoningen: van 4.588 naar 326.477 euro
– straatverlichting van 709.450 naar 1.549.143 euro
– groene ruimte: van 766.193 naar 1.635.516 euro
– project IMAGO: van nul naar 231.217 euro
– Warande: van 57.931 naar 102.304 euro
– Europees (?): van nul naar 115.960 euro.

Een voorlopige berekening van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (3)

Dat valt eigenlijk nog mee, in vergelijking met vroegere ramingen. We komen aan 6,5 miljoen euro.
Nauwkeurig: 6.558.586 euro.
In dit bedrag is wel nog geen rekening gehouden met de erelonen (11 procent) voor de architecten (NoA) en de scenografen (MADOC).
Ook niet met de kosten voor de luiken “grafiek” en “research en redactie” noch met kosten voor het communicatiebureau.
Het wordt dus zeker – alles bijeen gerekend – minstens 7 miljoen euro.

Wat zit er wel in deze totaalsom van 6,5 miljoen?
– Voorbereidende werken, plus verbouwing en afwerking (loten 1 tot 5): 3.387.174 euro.
– Museale inrichting (loten 6 tot 9): 843.897 euro.
– Andere inrichtingen (loten 10 tot 12): 168.361 euro.
– Erfpacht: 2.034.050 euro.
– Museumplein: 55.000 euro.

Over mogelijke subsidies en deelnemingen hebben we het nog een andere keer.
Men hoopt op 3,6 miljoen, de opbrengst van de verkoop van het vroegere vlasmuseum (die 1 miljoen) inbegrepen.

Wat kost(t)en onze zwembaden? (2)

Laat ons eens nagaan welk van de vier Kortrijkse zwembaden het meeste kost aan Stad. Per uitgavenpost, gerangschikt van hoog naar laag.

EXPLOITATIEKOSTEN

Totaal van de exploitatiekosten (in één jaar):
– Mimosa: 612.123 euro
– Magdalena: 544.346 euro
– Abdijkaai: 491.055 euro
– Lagae: 446.449 euro

Personeel:
– Mimosa: 373.500 euro (10,9 voltijds equivalenten)
– Magdalena: 342.497 euro (10,8 VTE)
– Lagae: 306.047 euro (10,2 VTE)
– Abdijkaai: 252.432 euro (8,7 VTE)

Nuts- en onderhoudskosten en herstellingen:
– Mimosa: 146.949 euro
– Magdalena: 128.679 euro
– Lagae: 72.581 euro
– Abdijkaai: 51.219 euro

Andere kosten:
– Abdijkaai: 187.404 euro
– Mimosa: 91.674 euro
– Magdalena: 73.170 euro
– Lagae: 67.820 euro

Elektriciteit:
– Mimosa: 61.865 euro
– Magdalena: 38.353 euro
– Lagae: 26.983 euro
– Abdijkaai: 11.374 euro

Gas:
– Magdalena: 65.674 euro
– Mimosa: 57.747 euro
– Lagae: 34.961 euro
– Abdijkaai: 21.858 euro

Water:
– Magdalena: 23.885 euro
– Mimosa: 18.539 euro
– Lagae: 4.393 euro
– Abdijkaai: 3.559 euro

Kostprijs per m² water:
– Mimosa: 1.542 euro
– Lagae: 1.276 euro
– Magdalena: 1.111 euro
– Abdijkaai: 461 euro

Kostprijs per m³ water:
– Mimosa: 1.089 euro
– Lagae: 831 euro
– Magdalena: 663 euro
– Abdijkaai: 294 euro

Kostprijs per dag waarop het zwembad open is:
– Abdijkaai: 3.928 euro
(Het openluchtzwembad is natuurlijk geen heel jaar open: 4 of 5 maanden)
– Magdalena: 1.930 euro
– Mimosa: 1.930 euro
– Lagae: 1.321 euro.

Saldo uitgaven min inkomsten:
– Mimosa: 449.306 euro
– Abdijkaai: 431.371 euro
– Magdalena: 409.699 euro
– Lagae: 285.064 euro

Besluit voor wat de exploitatie betreft: op al deze posten scoort het Mimosa-bad zevenmaal als het duurst.

WERKEN IN DE PERIODE 2001-2010
– Lagae: 1.132.805 euro
(Grote renovatiewerken in 2008, betonrot herstellen in 2007, aanpassingen peuterbad in 2003.)
– Abdijkaai: 780.643 euro
– Magdalena: 500.279 euro
– Mimosa: 325.079 euro

BRON
De werkgroep “abdijkaaimannen” die het openluchtzwembad aan de Abdijkaai wil behouden.
Voor de nieuwsbrief van de werkgroep: registreer u op http://bit.ly/kaaiman