Category Archives: Zonder categorie

Schepen Weydts mengt soorten van verbintenissen door mekaar

De schepen van Mobiliteit Axel Weydts heeft een keer uitgelegd waarom dat lang verwachte Lokaal Mobiliteitsplan (L.MPL) er in deze legislatuur niet meer komt. (Drie studiebureaus werken daar al drie jaar aan. Kostprijs tot op heden 175.000 euro.)
Die uitleg deed hij wél in een zgn. Raadscommissie (8 maart) maar niet in de gemeenteraad van die maand. (In de Raad zelf weigert hij ostentatief om daarover vragen van de VB-fractie te beantwoorden.)
We lichtten hier vroeger al toe wat de ware reden is van die verdaging: Weydts wil absoluut vermijden dat mobiliteit een thema wordt in de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 en waarschijnlijk (dat gissen we) is er daarenboven binnen het College geen eensgezindheid over de inhoud van dat L.MPL.
Maar we hebben het daar nu niet over.

De schepen gaf in die raadscommissie van maart een paar plausibele redenen aan die de verlate opmaak van het mobiliteitsplan aannemelijk maken. Jawel. We citeren ongeveer woordelijk.
1. Het Regionaal Mobiliteitsplan (R.MPL) in de schoot van de Vervoerregio (VVR) is nog in opmaak. Beter is om hierop te wachten en rekening te houden met de uitkomsten van dit plan.
2. We gaan richting verkiezingen en vanuit democratisch oogpunt is het niet netjes om nu nog even een mobiliteitsplan vast te stellen dat sowieso pas kan uitgevoerd in een volgende bestuursperiode.

Dat is verstandige praat, duidelijk komende van een deontologisch correcte politicus. Schepen Axel Weydts verbindt er zich hier namelijk impliciet toe om in deze nog lopende legislatuur inzake mobiliteit géén beleidsdaden meer te stellen die het volgende, toekomstige stadsbestuur zouden kunnen bezwaren.
We noemen zo’n voornemen, zo’n toezegging, zo’n belofte een resultaatverbintenis en zeker geen inspanningsverbintenis. (Bij die laatste soort van verbintenis garandeert men enkel dat men zijn best zal doen om een bepaalde doelstelling na te komen. En als dat niet lukt, dan is dat jammer genoeg het geval.)

Maar onze perverse gemeenteraadwatcher heeft voor altijd beslist om schepen Weydts te beschouwen als een “caractériel” en zit dus al sinds maart ongeduldig te wachten tot het eerste moment waarop de schepen zijn aangegane resultaatverbintenis NIET zou nakomen.
Dat is dus nu al het geval! De met stelligheid geponeerde toezegging is verbroken. Onze gemeenteraadwatcher verschiet daar absoluut niet van, de schepen kennende. (Onze Axel noemt beslissingen zonder MPL “voorafnames” op dat nog op te maken MPL.)

Het Schepencollege (dus ook Weydts) heeft op 17 april een zgn. ‘startnota’ goedgekeurd omtrent een wijziging van een – nog wel – bovenlokaal fietsroutenetwerk. Concreet gaat het om een nog te maken ‘projectnota’ en een daaropvolgende ‘ontwerpstudie’ voor een alternatieve verbinding ten oosten van een huidig tracé langs de huidige Gullegemstraat in Wevelgem. (Op de details van die werken gaan we hier niet nader in. Doet er in deze optiek niet toe.)
Wat ons wel interesseert is dat Stad Kortrijk (Weydts) bemerkingen heeft gemaakt over dat voorkeurstracé, en vooral – ten tweede – dat er bij de realisatie van dat tracé gronden moeten verworven worden op Kortrijks grondgebied. (Hier is een goedkeuring van de gemeenteraad voor vereist.)
Dit alles geschiedt dus zonder te wachten op het Regionaal Mobiliteitsplan en – voor wat de verkoop van gronden betreft – zonder Lokaal Mobiliteitsplan. Dat is niet netjes.

U merkt: kortrijkwatcher is een Pietje Precies.


Nogmaals commentaar bij de verjaardagwensen voor de voorzitter van de Kortrijkse gemeenteraad (2)

Helaas moeten we nog een keer terugkomen op dat feest van vorige maandag.
Er kwam een kink in de kabel…Helga kreeg weeral klachten aan haar been.
Maar het stuk zal voor morgen zijn.
De burgemeester(es) gaat ook niet vrijuit, achteraf bekeken.
Het loopt werkelijk de spuigaten uit, met dit College, en met het verloop en de kwaliteit van de gemeenteraadszittingen.
Kortrijkwatcher is als gemeenteraadwacher dan in genen dele van plan om voortaan nog aan zelfcensuur te doen.
Teveel is teveel.

Nieuwe rubriek in deze elektronische, alternatieve stadskrant: “Actualiteit”

Ja, de weblog “kortrijkwatcher” groeit en bloeit.
Om vlugger in te spelen op ietwat onverwachte gebeurtenissen in de Kortrijkse politiek starten we vandaag met een rubriek, doodgewoon genaamd “ACTUALITEIT”.

We willen daarbij eventjes met een korte toelichting reageren op wat er zich plotseling voordoet en daarbij wat nadere commentaar of uitleg behoeft.
Straks zeggen we dus bijv. iets over de “belasting op masten en pylonen”, en over de “erfpacht van de Pentascoop” (nu Budascoop). Wie de gazetten of andere media enigszins volgt zal wel weten wat de aanleiding hiertoe is.
En zoals steeds probeert deze krant over dat actuele, plots opgedoken onderwerp iets te zeggen wat u anders (elders) niet verneemt.

Een serie geheel onzichtbare veranderingen voor dit jaar (2)

Wat er ter stede NIET gebeurt, dat is dus ook nieuws, maar daarover verneemt u nooit iets. Of toch weinig, beetje toevallig of omdat het toch wel zéér opvalt.
Hier en daar is er in dit verband nog wel een Kortrijkzaan te vinden die nog vaag weet dat stad ooit de Doorniksesteenweg opnieuw zou aanleggen met het oog op een verbinding met een trambus naar ‘t Hoge. Daarvoor was 6 miljoen begroot. Op vandaag staat er daarvan nog 300.000 euro op het budget (actiepunt 2.4.6). Of er van dat project nog wel eens iets van terecht zal komen, dat zullen we misschien vernemen als schepen Axel Weydts met zijn sinds eeuwen verwachte mobiliteitsplan voor de dag komt.

Soms is er ook nog een Kortrijkzaan te vinden die zich herinnert dat er een prachtige overdekte markthal zou komen op de Veemarkt. Dat was actiepunt 9.1.8 van onze tripartite (een investeringscollege!), met een budget van niet minder dan 4,3 miljoen. Dat voornemen is waarschijnlijk definitief van de baan, des te meer omdat de instigator (de bekende groentehandel Callens) nu toch gaat verhuizen en de Veemarkt verlaat.
Voornoemde geschrapte of toch uitgestelde projecten golden ofwel als een gevolg van overmacht (‘De Lijn’ die in geldnood zat) of als een noodzakelijke besparing om het hoofd te bieden aan een of ander risico.

Zoals verteld in de vorige editie van deze alternatieve elektronische stadskrant wil het stadsbestuur dit jaar inzake investeringsuitgaven voor 35,3 miljoen “besparen”, – meer speciaal inzake “grote werven” dan subsidiair voor 21,4 miljoen euro.
Hieronder krijgt u een lijstje van de meest opvallende geschrapte investeringsuitgaven (uit het ‘prioritair beleid) die nochtans voorzien waren voor dit jaar 2023. Met de nummering van de actiepunten in het budget (voor onze lokale journalisten die er dieper willen op ingaan) en het krediet dat ooit oorspronkelijk was ingeschreven in het meerjarenplan voor de periode 2020-2025.
Dat is nieuws van de bovenste plank: accuraat aangeven wat het beleid dit keer NIET meer van plan is om te doen, of toch voor even – in afwachting van betere tijden – wil uitstellen. (Dit belangrijke onderscheid wordt zéér vaak helemaal niet aangegeven, neem ons niet kwalijk dat wij het dus ook niet kunnen doen.)

Actiepunt 10.1.2 : renovatie van het stadhuis (-6M)
Initieel begroot bedrag: 6 miljoen (!) “bespaart”
6.2.2 : sportpark Wembley (-3M)
– tribune: -255.000 euro
– kleedkamers voetbal NS Heule: -2 miljoen
– atletiek piste + gebouw: -1 miljoen
Een totale besparing (=non-realisatie) van zowat 3 miljoen.
Voor dit project was ooit 5,11 miljoen voorzien. Voor dit jaar nog 2,11 miljoen ingeschreven.
6.6.14 : vernieuwen muziekcentrum (-2,3M)
Oorspronkelijk op 2,12 miljoen geraamd, wat later 2,93 miljoen, – nu nog 501.41 euro begroot.
Besparing, afgerond: -2,3 miljoen.
3.3.8 : binnengebied Marke (tuinen) (-2,0M)
Fase 1: -2 miljoen (Er staan wel nog 3.570 euro op de begroting).
2.2.6 : fietsroutes (-1,4M)
Ja, zelfs schepen Axel Weydts moet dit jaar wat inleveren !
Het budget gaat van 4 miljoen naar 1,71 miljoen.
Subprojecten worden uitgesteld: de Mewafsite, 3Duikers. De Vandevaertstraat wordt niet uitgevoerd.
Besparing: -1,4 miljoen.
2.2.8 : fietssnelwegen (-1,3M)
N50C + FGKN (toegankelijkheid Heulebeekvallei): -1,3 miljoen (volgens de toelichting).
In het budget zien we twee bedragen dalen: één van 3,63 miljoen (later 5,03) naar 1,37miljoen en een ander van 1,93 naar en half miljoen.
9.1.13 : verfraaien Rollegemplaats en Tombroekstraat (-0,9M)
Van 1 miljoen naar 100.000 euro. Dat is: -0,9 miljoen.
3.2.1 : stadsgroen Ghellinck (-0,8M)
De boekhouder heeft het over een besparing van -0,8 miljoen.
We zien dat fase 3 is uitgesteld: -640.000 euro en fase Waterhoennest -600.000 euro.
9.1.4 : Stationsomgeving (- 0,5M)
Stationsplein: -586.500 euro

PNK
Daar nog even aan toevoegen dat men NU nog altijd bezig is met het verrichten van uitgaven die slaan op het afwerken van projecten uit het vorige bestuursakkoord “Plan Nieuw Kortrijk” van 2014-2019. Voor dit jaar zijn er nog investeringsuitgaven gebudgetteerd voor niet minder dan 23,91 miljoen euro. (Gelukkig staan daar nog ontvangsten tegenover voor 14,6 miljoen euro.)
Maar! Er zijn zelfs nu nog van die uitgaven die weer eens worden uitgesteld:
– bufferbekken Cannaertstraat: 286.712 euro
– Cyriel Buyssestraat (afkoppelen RWA): 1.619.717 euro.
Dat aanziet men ook als “besparingen”.
(In een raadscommissies was sprake van 3,2 miljoen minuitgaven voor PNK, – wij vinden dat bedrag niet terug. Soit.)

Denkwerk
We kunnen het niet laten om nog te gewagen van twee beleidstudies waar blijkbaar niets meer wordt aan uitgegeven. Het gaat dus om toekomstige “werven” die blijkbaar helemaal worden opgedoekt.
2.5.1 : haalbaarheidstudie Park 17 (overbrugging Ring): -250.000 euro.
9.1.6 : studiebudget Ramblas (Jan Palfijnstraat): -120.000 euro.


Dienstmededeling (2)

De verhuis van de voltallige redactie heeft bloed en tranen en veel tijd gekost maar is uiteindelijk geslaagd. (Slechts drie parkeerboetes.)
Het archief is tot een minimum herleid, iets wat ons wellicht nog zal zorgen baren…Parten spelen.
We zijn nog altijd telefonisch bereikbaar: GSM 0498 54 74 75.
E-mail: frans.lavaert@gmail.com.
Zitten ook zo nu en dan op FB op alles en iedereen te foeteren en te schelden. Beheren aldaar nog een elitaire groep genaamd “slechte kortrijkzanen“.

Dienstmededeling (1)

De voltallige redactie van kortrijkwatcher is aan het verhuizen.
Vandaar dat onze edities deze week nog onregelmatiger verschijnen dan gewoonlijk.
Vooraleer het verslepen en triëren (weggooien, ramsjen) van het archief van enkelen honderden kilo’s papier is een hels werk.
Bedankt voor uw geduldig wachten.