Category Archives: vzw’s

Over geldstromen bij de stedelijke vzw’s (2)

Eerlijk gezegd, er is stilaan een beetje audit nodig over al onze stedelijke vzw’s, net als in Antwerpen.

Momenteel zijn er dus elf stedelijke vzw’s werkzaam in Kortrijk. Op de meest diverse terreinen. Cultuur (schouwburg, bibliotheek, musea, ontmoetingscentra), entertainment (Bruisende Stad), sport en recreatie (Sportplus), jeugdwerk (Jeugdontmoetingscentrum), recreatie en zo (de Warande), infrastructuur voor jeugdactiviteiten (Jeugdinfra), en van alles wat, tot en met een jeugdherberg (Groeningeheem en andere ontmoetingscentra).
Eén vzw is spoorloos verdwenen (Natuur in Kortrijk), maar nog dit jaar voorziet men de oprichting van twee geheel nieuwe vzw’s voor “Promotie en Toerisme” en voor het “Muziekcentrum”.

Eerstkomende vrijdag 8 juli (dat is morgen) worden de jaarrekeningen en jaarverslagen 2004 van deze vzw’s besproken in de gemeenteraad. Dat zal niet zolang duren hoor, tenzij de perikelen van Bruisende Stad roet in het eten gooien. Een raadslid dat een beetje zinnig woord wil uitbrengen over deze agendapunten dient namelijk ook nog even inzage te nemen van de gemaakte budgettaire ramingen voor 2004 en de voorgenomen actieplannen voor datzelfde jaar.
Interessant ware ook om een vergelijking te maken met 2005. De opeengestapelde documenten hieromtrent zijn evenwel bijna 10 centimeter hoog. Wie wil daar nu aan beginnen ? Terwijl de stad bruist?

Niettegenstaande herhaalde beloften van schepen Bral zijn de voorliggende stukken nog altijd niet uniform. Men zou het de raadsleden bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen maken door netjes en per post in kolommen een overzicht te geven van rekeningen en begrotingen. Ook de besturen van de vzw’s zouden hun best kunnen doen en zich alweer in kolommen aan een overzicht wagen van de geplande en daadwerkelijk uitgevoerde acties.
Ook zou men de terminologie inzake opbrengsten/kosten versus inkomsten (ontvangsten)/uitgaven wat kunnen gelijkschakelen.
Even tussendoor. De documenten van Sportplus en de Schouwburg zijn wel goed geredigeerd maar te uitvoerig. (De papieren waarvoor schepen Lieven Lybeer verantwoordelijk is zijn de minder goede.)

Van de Stedelijke Musea vind ik geen balans terug, wel een resultatenrekening. En bij de ingediende balansen is er nergens een sociale balans (personeelsbezetting en zo) terug te vinden. Vaak ontbreekt er kommentaar van de bedrijfsrevisoren.
Zéér uniek voor de gemeentelijke vzw’s te lande is dat de balans voor de vzw Ontmoetingscentra is opgemaakt door een raadslid zelf! Met name door onze toekomstige schepen en burgemeester Filip Santy (nu CD&V-fractieleider). Die moet dan natuurlijk de raadszitting verlaten als dit punt ter sprake komt.

Hoeveel geld gaat er om bij die stedelijke vzw’s?
Omwille van het niet uniforme karakter van de documenten is het niet altijd mogelijk om voor iedere vzw de bedrijfsopbrengsten en de omzet te achterhalen.
We moeten ons dus beperken tot een overzicht van de begrotingen 2004 en de daadwerkelijke gedane ontvangsten en uitgaven. Die bedragen verschillen in bepaalde gevallen nogal wat.
Zie verder onderaan bij het overzicht. En een uitleg hieromtrent wordt zelden of nooit gegeven. (In de raadscomissies werd er zelfs niet om gemaald.)

Voor 2004 hebben alle vzw’s om een niet te achterhalen reden een” begroting” (meestal een balans) in evenwicht ingediend. Ontvangsten dan gelijk aan de uitgaven. Dat bleek achteraf natuurlijk niet haalbaar. Die vzw’s voeren namelijk een beleid, in plaats van zich te beperken tot de uitvoering van een beleid dat door de gemeenteraad is bepaald. (Vandaar ook dat we die vzw’s gisteren illegaal noemden.)
Wel opvallend is dat Sportplus als enige vzw een volstrekt sluitende rekening indient, tot op de euro juist. Echt een staaltje van creatief boekhouden.

In het totaal hebben de elf vzw’s voor ca. 4,1 miljoen ontvangsten en uitgaven geraamd.
De ontvangsten bedroegen in 2004 4,3 miljoen. En de uitgaven 4,2 miljoen. Globaal genomen zit men er dus niet zoveel naast. Er zijn bij sommige vzw’s wel grote verschillen tussen de globale ramingen van het budget en de rekeningen. Zie de Schouwburg, Bruisende Stad, de Stedelijke Musea, de Warande bijvoorbeeld.

Stadstoelagen ?
De vzw’s krijgen stadstoelagen. Voor een totaal van 1,6 miljoen euro. Soms krijgen ze nog afzonderlijke projectsubsidies van de stad. En van de provincie ! En van Vlaanderen ! En van Europa ! (In de politiek hangt alles af van personen, netwerken en representatief voorkomen.)
Die stadstoelagen zijn niet altijd even duidelijk vermeld. En naargelang het document dat men raadpleegt stoot men ook wel eens op verschillende bedragen.
Voor Bruisende Stad bijvoorbeeld vind ik drie verschillende cijfergegevens: 420.000, 445.000 en 474.918 euro. En in de gazetten spreekt schepen Bral zelfs van 500.000 euro.
Sportplus geeft in zijn balans slechts 1.982 euro aan, en heeft het nog over een subsidie van de Vlaamse overheid van 124.387 euro. Terwijl datzelfde bedrag in de stadsbegroting als een stadstoelage wordt vermeld.
De Warande kreeg zogezegd van de stad 75.733 euro, maar daarnaast toch ook een lening van 195.757 euro.
De bibliotheek vermeldt nergens een stadstoelage, maar in de stadsbegroting vind ik een bedrag van 192.000 euro terug.
Krijgt het Vlasmuseum dan niks? Onze brave mevrouw Annick Dewilde? Bijgestaan door de stoute Felix (Decabooter)? Men heeft het daar enkel over toelagen van de provincie en de Vlaamse overheid voor een totaal van 126.900 euro.

Bon.
Een en ander kan dus wat duidelijker. En er kan in het vervolg ook wat meer uitleg gegeven worden over bepaalde boni en mali. Op zichzelf zijn die niet belangrijk. Het gaat erom te weten wat men al of niet heeft uitgericht.
EN OOK OM DE VRAAG HOEVEEL SCHULDEN ER NOG ZIJN TE BETALEN !

Voor de ware liefhebbers hierna wat cijfergegevens voor 2004 waarvoor de reguliere pers vanwege ongelukken, overstromingen, branden en teveel aan advertenties geen ruimte ter beschikking heeft.

Ontmoetingscentra
(Het gaat om Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Marke, Kooigem, Rollegem, plus de dekenij en “de koepel”.)
Begroting 2004: 328.437
Stadstoelage: 10.216
Ontvangsten: 365.619
Uitgaven: 335.828
Boni: 29.791
Begroting 2005: opbrengsten 274.667 en kosten 296.367

Kortrijkse Schouwburg
Begroting 2004: 856.848
Stadstoelage: 53.213 + 118.928 (?)
Ontvangsten: 976.997
Uitgaven: 991.714
Mali: min 14.717
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 777.233

Stedelijke bibliotheken
Begroting 2004: 369.000
Stadstoelage: 192.000 (?)
Ontvangsten: 420.470
Uitgaven: 415.488
Boni: 4.981
Begroting 2005: bedrijfsopbrengsten en kosten 391.803

Bruisende Stad
Begroting 2004: 636.458
Stadstoelage: 474.918 (?)
Ontvangsten: 741.293 (niet vermeld in de memorie van toelichting)
Uitgaven: 699.701 (niet vermeld in de memorie van toelichting voor de gemeenteraad)
Boni: 41.592
Begroting 2005: inkomsten 719.250 en uitgaven 717.015

Nationaal Vlas- Kant en Linnenmuseum
Begroting 2004: 163.130
Stadstoelage: ?
Ontvangsten: 101.523
Uitgaven: 187.492
Mali: min 85.969
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 280.160

Stedelijke Musea
Begroting 2004: 441.860
Stadstoelage: 263.375 (?)
Ontvangsten: 306.222
Uitgaven: 305.992
Boni: 229
Begroting 2005: (nog opzoeken)

Sportplus
Begroting 2004: 775.500
Stadstoelage: 1.922 + 124.387 (?)
Opbrengsten: 889.088
Kosten: 889.088
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 832.000

Ontmoetingscentrum Groeningeheem
Begroting 2004: 3.696 (?!) maar er is werkingstoelage van 39.898
Stadstoelage: 39.898
Ontvangsten: 74.233
Uitgaven: 100.622
Mali: 26.389
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 89.900

Jeugdinfra
Begroting 2004: 140.000
Stadstoelage: 206.371
Ontvangsten: 221.309
Uitgaven: 149.526
Boni: 71.782
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 140.000

Jeugdontmoetingscentrum (JOC)
Begroting 2004: 86.295
Stadstoelage: 12.500
Ontvangsten: 79.596
Uitgaven: 88.721
Mali: 9.125
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 92.543, 68 (tot op de komma!)

De Warande
Begroting 2004: 336.500
Stadstoelage: 75.733
Ontvangsten: 161.397
Uitgaven: 86.043
Boni: 75.354
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 186.950

U merkt: vragen te over voor de gemeenteraad, nog wel zonder te praten over de jaarverslagen zelf.
Dat Groeningeheem bijvoorbeeld.

Sta me toe om te overpeinzen dat al die cijfers nogal onwerkelijk zijn.
Maar als ze over de jaren heen consistent blijven, wat dan?

……

Elf illegale stedelijke vzw’s in Kortrijk (1)

In de eerstkomende gemeenteraad van vrijdag 8 juli komen de jaarrekeningen 2004 aan bod van onze 11 stedelijke vzw’s.
(Schepen Stefaan Bral speelt het bij die gelegenheid nog klaar om eindelijk met zijn begroting 2005 en jaaractieplan 2005 van de vzw Bruisende Stad voor de dag te komen. We zijn halverwege het jaar. Het College van Burgemeester en Schepen heeft pas op 28 juni kunnen kennis nemen van deze documenten. En eigenlijk moest het al een week eerder ! Collegialiteit kent geen grenzen en geen tijd.)

Het is een goede aanleiding voor Kortrijkwatcher om hier een publiek geheim te verklappen.
In het verleden hebben zowel de overheid als het gerecht herhaaldelijk gewezen op het principieel onwettig karakter van gemeentelijke vzw’s. (Het nieuwe gemeentelijk decreet zal daar een mouw aan passen.)

Daar zijn diverse redenen voor.
Alléén de gemeenteraad regelt de gemeentelijke belangen en deze bevoegdheid kan niet gedelegeerd worden.
Daarenboven hebben handelingen van openbare besturen zo hun eigen kenmerken.
Beleidsvorming gebeurt door verkozen vertegenwoordigers. Het fameuze primaat van de politiek !
Actieve en passieve openbaarheid van bestuur is geboden. Ga nu maar eens kijken naar de websites van onz Kortrijkse vzw’s.
Bestuurshandelingen vragen een motiveringsplicht. Opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten zijn onderworpen aan de wet op de overheidopdrachten (het principe van de mededinging).
Onze Kortrijkse gemeentelijke vzw’s lappen dit allemaal aan hun laarzen. Ze kopen en kopen maar.

Niettegenstaande de afkeurende houding van overheid en gerecht worden gemeentelijke VZW’s in de praktijk toch gedoogd.
Dat heeft namelijk zo zijn voordelen.
Naar buiten uit tenminste wordt hiermee de schijn gewekt dat er minder personeelskosten zijn voor de stad. Een vzw kan een klein beetje meer dan een gemeentelijk ambtenaar creatief omgaan met de boekhouding. Vriendjes van vriendjes kunnen als contractuelen aangeworven worden. Bestellingen (werken, leveringen, diensten) passeren niet langs de gemeenteraad. Over de bestedingen van de gemeentelijke dotatie beslist de vzw in principe autonoom.

Kortom zo’n gemeentelijke vzw is een paradijs voor de meer ondernemende, creatieve bestuurder.
Je kunt zelf uw stylo’s kopen waar je wil. Beslissen of je nog een keer gaat telefoneren of niet. Een studiereisje organiseren. Declaraties indienen. Een studieopdracht uitschrijven. Uw huisstijl moderniseren. Uw kantoor wat opsmukken. De juridische figuur “gemeentelijke VZW” is voor de bestuursleden aan de top een waar “temptation island” om allerlei dagelijkse zonden te begaan.

Wordt zo’n bestuurder van een stedelijke vzw dan door niemand gecontroleerd?
Jawel. Jawel. Niet ongerust zijn nu.

Er is een Raad van Bestuur, maar de bevoegde schepenen (hier Stefaan Bral en Lieven Lybeer) hebben er van bij den beginne goed voor gezorgd dat die Raden door kennissen of vrienden zijn bevolkt.
Er is bij iedere vzw ook een Algemene Vergadering, maar die komt bijna nooit samen, weet totaal niet waarover het gaat en kan enkel vaststellen dat alles al van te voren beslist. Bepaalde documenten krijgt men staande de vergadering of zelfs een keer via een koerier de avond tevoren. Overigens daagt de helft van de leden van die Algemene Vergaderingen niet eens op.

Een gemeentelijke vzw dient ook zijn jaarrekening, begroting, jaarverslag en jaaractieplan aan de gemeenteraad voor te leggen.
Maar Рvandaag nog uitgerekend Р84,85 procent van de gemeenteraadsleden hebben gewoon de tijd niet om al die documenten te lezen of interesseren er zich niet voor. (Probeer maar eens niet ̩̩n, maar elf balansen te lezen. )

Nochtans is hier een theoretische oplossing voor voorzien.
In de Algemene Vergadering van de VZW’s zetelen er bijvoorbeeld telkens 11 leden die door de verschillende fracties (partijen) uit de gemeenteraad zijn voorgedragen. Zij worden geacht van hun raadsleden van de partij te briefen over wat er in hun vzw zoal gebeurt. Men moet dan wel geconfronteerd worden met een raadslid dat er zich ook mee bezig houdt.
Zoals gezegd komen die Algemene Vergaderingen nauwelijks bijeen, en geven de meeste van die afgevaardigden er al na enkele zittingen de brui aan. Agenda’s en verslagen van de Raad van Bestuur krijgen ze ook al niet, of veel te laat.

Tenslotte zijn er sinds enige tijd nog bedrijfsrevisoren in de Kortrijkse stedelijke vzw’s. Soms vraag ik me af of die zelf geen boekhouder of penningmeester spelen. In elk geval leggen ze zich neer bij alle bestuurshandelingen als de sommetjes maar enigszins kloppen. Om de motiveringen ervan bekommeren ze zich uiteraard niet.

In een volgend stukje geven we een overzicht van de elf Kortrijkse stedelijke VZW’s met aanduiding van hun bestuursdomein en de gelden die daarbij worden omgezet.
Ter info: straks komen er nog twee bij: Promotie Toerisme Kortrijk (moest al zijn opgericht) en het Muziekcentrum.

Maar ik zou nu toch al een keer willen aanstippen dat er bij de toelichting van de elf VZW-jaarrekeningen die in de volgende gemeenteraad moeten worden goedgekeurd er één jaarrekening is van dewelke NIET expliciet wordt aangegeven dat die is nagezien en goedgekeurd door de Commissarissen-bedrijfsrevoren. En dat is die van de vzw “Bruisende Stad”.
De vzw Bruisende Stad is ook de enige van de elf stedelijke vzw’s die er een eigen bedrijfsrevisorenkantoor op na houdt. Al de andere werken met het Bureau VRC.
Dit is zo afgesproken in de gemeenteraad van februari 2004. Schepen Stefaan Bral veegt daar allemaal zijn voeten aan.

Bruisende Stad in cijfers

Zoals beloofd gaan we eerst nog wat “foeteren”.
(Zie nog even de stukken van 11/6, 8/6, 3/6, 7/2, 13/1 als u helemaal op de hoogte wil blijven.)

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag zaterdag 11 juni zegt schepen Stefaan Bral nog dat de vzw Bruisende Stad werkt met een budget van 750.000 euro. Misschien heeft hij het cijfer ietwat afgerond om het journalisten wat gemakkelijk te maken, maar in de mij bekende begroting 2005 van de vzw heeft men het over 719.250 euro aan inkomsten en 717.015 eur aan uitgaven.
Nu, dat verschil is niet erg.

Voorts vertelt schepen Bral aan de gazetten dat de stad zorgt voor een toelage van 500.000 euro. Dat is al geen afronding meer.
In de stadsbegroting 2005 vind ik 379.335 euro aan toelagen voor Bruisende Stad.
Maar nog merkwaardiger is dat de begroting 2005 van Bruisende Stad zelf een stadstoelage vermeldt van 289.335 euro. Dat klopt dus helemaal niet. Evenwel. Plots leest men dan een beetje verder dat Bruisende Stad een extra toelage verwacht vanuit het cultuurbeleidsplan van 25.000 euro. En onder de rubriek PTK (Promotie en Toerisme Kortrijk) ziet men nog een extra stadstoelage opduiken van 50.000 euro. Het totaal van de stadstoelage wordt hier dan 364.335 euro.

Ben ik hier nu nog wel aan het gewone doordeweekse “foeteren” bezig?
Een schepen die beweert dat hij 500.000 euro krijgt van de stad, terwijl zijn eigenste begroting en die van de stad geheel andere bedragen vermeldt?
Zijn eindconclusie in de gazet was dat Bruisende Stad uiteindelijk nog zelf 125.000 euro moet zien te verwerven. Op basis van de mij bekende cijfers kom ik zelfs aan meer ! Zie verder.

Schepen Bral zegt nog dat de sponsors 125.000 euro “ophoesten”. In zijn eigen begroting zie ik een bedrag van 115.000 euro. Nu dat scheelt niet veel. Maar we hopen dat schepen Bral in de praktijk wel aan dat bedrag komt. Nog in maart was de toestand op dit gebied niet al te rooskleurig. Er zijn enkele grote sponsors weggevallen, bijvoorbeeld Xpo. En ik zie in de balans 2004 dat er voor de jaren 2002-2003 ook nog “oninbare” sponsoring was.

Aan de acquisitie van die sponsoring zijn ook “kosten” verbonden. Vorig jaar kreeg de inzamelaar 10 procent op de buit en die wervingskosten werden geraamd op 10.000 euro. Er zou in werkelijkheid slechts een forfait van 6.000 euro uitbetaald zijn.
Voor dit jaar krijgt de schooier gemiddeld 7,7 procent op de ingezamelde gelden. Hoe meer hij bijeenscharrelt hoe hoger het procent. Van 100 tot 135.000 bijvoorbeeld: 10 procent. Boven de 160.000 euro ? 15 procent !
Wie is die acquisiteur van sponsorgelden eigenlijk? Een firma, of een ambtenaar? Of beide samen? Welk raadslid zorgt voor een oplossing van deze zéér cruciale en ultra-gevaarlijke vraag?

We hebben gedaan met foeteren en snellen nu waarlijk schepen Bral ter hulp.
In zijn versie moet de vzw op eigen houtje 125.000 euro zien te bemachtigen om rond te komen. Hoe komt hij daarbij?
Het budget is 750.000 euro. De stad en de sponsers dragen daartoe 625.000 euro bij. Tekort: 125.000 euro. Ja.

Maar nu mijn versie, gebaseerd op de begrotingsdocumenten van Bruisende Stad zelf.
Budget: 719.250 euro. Bijdragen van stad en sponsors: 479.335 euro.
Het “tekort” dat de vzw moet zien aan te vullen is dus: 239.915 euro !

Stefaan !
Ik ben geen negativo !
U hebt het nog lastiger dan u zelf wist.

EN IN EEN OF ANDER STUK ALHIER BEN IK AL EEN KEER AAN DE ZIJDE VAN SCHEPEN
BRAL GAAN STAAN DOOR ER OP TE WJZEN DAT DE ECHTE BELASTING OP TERRASSEN IN 2004 VOLGENS DE STADSREKENING NIETS HEEFT OPGEBRACHT.
In het jargon: nul centiemen vastgestelde rechten.

We kijken nu even naar de balansen van de vzw Bral.
De te verwerken winst van het boekjaar 2003 bedroeg 24.174 euro.
En die van het boekjaar 2004 meer: 41.592 euro.
Maar voor dat jaar waren er ook weer “schulden op ten hoogste één jaar”: 92.009 euro.
(De handelsvorderingen bedroegen 87.614 euro.)

Het jaar 2003 was het eerste volledige werkjaar van de vzw.
Het eigen vermogen bedroeg toen 31.134 euro. In 2004 is dit gestegen naar 72.727 euro.

Ik heb altijd veel last met de cijfers van Bruisende Stad.
Soms begrijp ik er niet veel van en denk zelfs dat het gaat om een beetje virtuele driedubbele boekhouding.

Eén voorbeeld slechts van een totaal ondoorzichtige post.
Volgens de jaarrekening 2004 heeft het project “Ad!dicted to Kortrijk” een winst opgeleverd van 10.847 euro. Inkomsten 67.602 euro. Uitgaven: 56.755 euro.

Wat moet je daar eigenlijk allemaal van geloven?
In de laatste Algemene vergadering wist men niet eens te zeggen hoeveel boeken er werden verkocht, – of weggegeven. (Men voorzag een oplage van 6.500 exemplaren.)
Het “city branding” project werd volgens de notulen van het College begroot op 159.725 euro, zonder BTW. De Stad zou 31.750 euro bijleggen en men verwachtte nog veel inkomsten via advertentieverwerving, verkoop boek, subsidies van het Vlaamse Gewest, sponsoring (o.a. 50.000 euro van Barco).

Het is aan de gemeenteraad om dit alles en nog veel meer een keer uit te pluizen.
Dit is niet enkel een taak van de oppositie. Het gaat hier om deugdelijk bestuur. Ook de meerderheid dient zijn schepenen te controleren.
Schepen Bral moet nu maar eens gaan beseffen dat mensen zullen “stoppen met foeteren en leren samenwerken aan het nieuwe Kortrijk in wording” als het beleid volkomen transparant wordt gevoerd en als hij zich persoonlijk dan wat anders gaat gedragen, en zich als schepen houdt aan de wetten van het land.
Zo simpel is dat.

Openbaarheid van bestuur : nog iets over Bruisende Stad

Eerst even voor alle duidelijkheid: we hebben niets tegen de vzw Bruisende Stad.
Die vzw doet goed werk. En een aantal bestuursleden zetten zich werkelijk terdege in voor de goede zaak.

Dit gezegd zijnde brengen we hier wat verslag uit over de werkzaamheden van deze stedelijke vzw. Volgens schepen Bral, die de vzw Bruisende Stad als zijn eigenste territorium beschouwt,
mag dat niet. We riskeren dus een sanctie.

Gisteren 21 maart was er weer een Algemene Vergadering.
Op de agenda stond ondermeer het “overlopen” (dus niet goedkeuren) van het verslag van de vorige vergadering”. Die vergadering dateert van december vorig jaar.
Volgens schepen Bral mogen we eigenlijk blij zijn dat er zowat om de drie maanden een Algemene Vergadering doorgaat.

Op die vorige vergadering heb ik om duidelijkheid gevraagd omtrent de vergoeding die bepaalde bestuurders voor hun werk ontvangen. Volgens schepen Bral zijn die mensen die vergoed worden géén bestuursleden. Dat is dus tenminste in één geval niet waar. Verder is het maar de vraag of de ambtenaar-secretaris ook nog een vergoeding moet ontvangen bovenop zijn wedde.
Maar ja. Schepen Bral is in tweede instantie van oordeel dat het hier niet gaat om “vergoedingen” maar wel om “onkostenvergoedingen” zonder geldelijk voordeel. Een en ander is dus niet strijdig met art. 10 van de statuten dat zegt dat bestuursleden van de vzw geen geldelijk of stoffelijk voordeel mogen halen uit hun lidmaatschap, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks. Zo. Dat is dan alweer opgelost. Geen haan die hierover nog zal kraaien.
(Toen hierover gestemd werd zei schepen Bral dat zijn stem dubbel telt.)

Nog op die vorige Algemene Vergadering zei schepen Bral dat er tegen de gemeenteraad van januari een beheerscontract met de stad zou afgewerkt worden. Dat is niet gebeurd.
De smoes is dat men voorziet om nóg een vzw op te richten, ditmaal voor Promotie en Toerisme.

Op de agenda van de Algemene Vergadering van gisteren 21 maart werd ook de stand van zaken aangegeven omtrent de sponsoring van Bruisende Stad. Er werd ons een keurig lijstje bezorgd van sponsers en bijhorende bedragen.
Aangezien er hier nog onderhandelingen gaande zijn is enige discretie op deze weblog voorlopig nog wel zinvol. Het kan niet in de bedoeling liggen om zaken in de war te sturen.

Maar het loopt dus niet zo best met de inzameling van fondsen. Men had zowat 114.000 euro begroot voor dit jaar en we staan op ongeveer 60.000 euro. Een slechte zaak ook voor de “instantie” die zorgt voor de acquisitie. Want die krijgt een percentage op de ingezamelde gelden.

De “definitieve” jaarkalender 2005 werd ook besproken.
Onze beroemde stadsgenoot Ozark Henry komt niet want men vindt hem te duur.
Kan men zich voortstellen dat Piet niet wil komen? Musikale Brain Drain? Er moet hier iets aan de gang zijn. Want LIST komt wel.

Daadwerkelijke realisaties van Bruisende Stad zijn: de Sinksenfeesten, Kortrijk Strand(t), Kortrijk Paard(t), Kortrijk Danst (geen stadsbal van Bral meer!), de intrede van de Sint, boterhammen op het Plein, en Eiland van Licht met eindejaarsactiviteiten.

Nieuw is dat Lisbeth List komt, “in concert”.
Mooie vrouw. Kan er iemand voor haar overkomst naar Bruisende Stad een goede reden bedenken? Mag die ouwe van haar niet meekomen? Als ik als lid van de Algemene Vergadering van Bruisende Stad toevallig nog een keer Brigitte Bardot zie, mag ik haar dan ook vragen om voor een keer naar Kortrijk te komen?
Ook nieuw is “muziek in de stad” (30 april).
En het slotspektakel bij de onthulling van Minneke van Bissegem (thuisbasis van schepen Bral).
Nog nieuw is “Kortrijk Proeft” en en het Internationaal Volksdansfestival. Maar het is nog niet helemaal zeker of die activiteiten wel zullen doorgaan.

Voor volgend jaar loop ik met een plan rond voor een nieuw evenement dat in heel de wereld nog niet is opgezet. Ik zal dit plan op de volgende Algemene Vergadering van mei voorleggen.
Heb het eigenlijk al een keer gedaan bij de Stedelijke Musea, maar men verstond het niet.

In de vorige Raad van Bestuur (23 februari) werd er waarlijk met scherp geschoten op mijn persoon en op mijn weblog. In mijn afwezigheid. Officieel weet ik daar niets van: ik ben geen bestuurder bij Bruisende Stad.
Het ging er naar het schijnt duchtig aan toe. Men zou zelfs mijn ontslag hebben geëist. Bijvoorbeeld omdat ik hier in mijn stadskrant dingen vertel die de Kortrijkzanen niet mogen weten.
Op de Algemene Vergadering van gisteren hebben mijn criticasters van het Bestuur hun mond niet opengedaan !
Hiermee is het incident wat mij betreft gesloten.

Bruisende Stad wordt ontoegankelijk

We waren hier al enkele keren genoodzaakt om wat te vertellen over de vzw Bruisende Stad.
Tegen onze zin, maar we zijn nu eenmaal allergisch voor foefelarij en geheimdoenerij.
Zie stukken alhier van 13/1, 22/1, 7/2.

Maar nu breekt mij de klomp.
U weet dat alle Kortrijkse gemeentelijke VZW’s in december 2004 hun begroting en jaarplan 2005 met statutenwijziging en het bijhorend beheerscontract, plus NOG afsprakennota met de stad (wie betaalt den telefoon?) hebben voorgelegd aan de gemeenteraad.

We zetten nu even die vzw’s op een rij: Sportplus, Groeningeheem, De Kortrijkse Schouwburg, de Ontmoetingscentra, de Stedelijke Musea, het Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum, de Stedelijke Bibliotheken, Jeugdinfra, de Warande, Jeugdontmoetingscentrum.

De vzw Bruisende Stad heeft enkel een statutenwijziging ingediend.

Als het van schepen Bral afhangt zal de gemeenteraad de begroting 2005 en het jaarplan niet te zien krijgen.
Hij is namelijk van oordeel dat zijn vzw Bruisende Stad geen gemeentelijke vwz is !
Nog absurder: volgens hem bestaan er niet eens gemeentelijke (stedelijke) vzw’s ! Er zijn alleen “kleine” en “grote”.
Dientengevolge hebben volgens onze schepen van cultuur ook de burgers geen recht op inzage in de documenten van Bruisende Stad.

Ongelooflijk.
Het wordt tijd dat de burgemeester optreedt.

Als in de volgende gemeenteraad van april nog geen begroting 2005 wordt voorgelegd kunt u als burger klacht neerleggen bij de Vlaamse instantie “openbaarheid van bestuur”. U moet daarvoor geeneens gemeenteraadslid zijn. Ook als men op het stadhuis zou weigeren om u inzage te geven van bestuursdocumenten van de vzw Bruisende Stad. Bijvoorbeeld van de verslagen van de Raad van Bestuur.

In elk geval zullen wij u hier op deze stadskrant blijvend op de hoogte houden van 1) de verslagen van de Raad van Bestuur en 2) de Algemene Vergadering.
Zie volgend stuk.

Mogen we aan schepen Bral intussen de raad geven om nog vanavond het Vlaams decreet over openbaarheid van Bestuur te lezen?
Het wordt overigens ook hoog tijd dat het College een reglement hierover voorlegt aan de gemeenteraad.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR: wat kost zo’n stad die bruist?

Het werd hier al gezegd (zie nog de kolom van 13 januari bijvoorbeeld en de rubriek “waar gaat ons belastinggeld naartoe?”) : OPA en OMA, uw kindjes spelen ‘s zomers helemaal niet gratis in de zandbak van de Grote Markt. U hebt dat allemaal zelf betaald.
En uw boterhammen op het Plein zijn ook niet voor niets. De stedelijke vzw “Bruisende Stad” zal bijvoorbeeld dit jaar 20.000 euro uittrekken (netto 15.000) voor die zandspelen. Voor uw Boterhammen betalen wij – ook al kunnen we daar jammer genoeg niet zijn – 5.000 euro.
Voor de Sinksenfeesten (die naar men hoopt een nieuw elan krijgen) 135.000 euro. (Vraagstaartje: Is dat nu zonder of met de de oude of nieuwe vzw Buda?)
Sint-Niklaas vraagt voor zijn visite 10.000 euro. De Paarden voor “Kortrijk Paart” komen ook weer, voor 10.000 euro. Het winterse “Eiland van Licht” verbruikt 50.000 euro.

Al met al zullen de uitgaven voor de “organisatie van evenementen” zeker 440.000 euro kosten.
Netto: iets van 365.000 euro.
Dus Kortrijkzanen: allemaal daaraan deelnemen, anders bent u de klos. Als ook al de gewone burger uit Rollegem niet solidair is in het genieten van die uitgaven werkt de herverdeling (nivellering) van de Kortrijkse inkomens totaal niet. (Het is nu al van bij de opkomst van de eerste Internationale dat niemand dit begrijpt.)

Bon.
We geven u al die cijfers omdat tot op heden de gemeenteraad en per definitie de inwoners van de stad nergens zijn over ingelicht.
Noch de begroting, noch het jaarplan is daar al besproken. (Zie nog een vorige kolom.)
Wat u intussen zeker verdient te weten is dat een toekomstige ere-burger van de stad , met name “Ozark Henry“, waarschijnlijk ter stede komt musiceren. Dat betalen we graag: “Bruisende Stad” trekt hiervoor 25.000 euro uit, maar men verwacht ook voor 15.000 euro inkomsten.
Zou Lisbeth List ook nog komen? Het jaarplan moet nog wat in detail worden bijgesteld..

PTK – dit is Promotie Toerisme Kortrijk – kost binnen dit budget van déze vzw 205.665 euro. WTV krijgt daarvan 10.000 euro (naast de uitgaven voor “Trefpunt”.)
Alhoewel men bij die PTK-post in de begroting 2005 zodanig goochelt dat de inkomsten net even groot zijn. Men verwacht namelijk hiervoor ondermeer een extra stadstoelage van 50.000 euro, een “structurele” sponsoring, geld voor de verkoop van “ruimte” (het CBS gaat hiermee niet helemaal akkoord), nog allerhande toelagen, bijdragen van andere “clusters”, enzovoort. Echt goed berekend: de inkomsten en uitgaven PTK zijn precies gelijk. Proficiat voor de accountant en de penningmeester. En nog vele anderen die dit kunnen bekokstoven.

De evenementen eisen natuurlijk ook “structurele kosten” op. De meest merkwaardige zijn de “diverse onkosten”. Die belopen 40.000 euro, en geraken maar niet in detail opgesplitst.
Dat komt omdat hier ook zogenaamde onkosten voorkomen van “medewerkers”. Dat is ondermeer een ambtenaar (of zijn het er twee?) en een penningmeester. Er zijn ook kosten voor het binnenhalen van sponsoring. Naar wie of wat die 10.000 euro gaan is een vraag die raadsleden gerust even kunnen stellen.

Het totale budget aan inkomsten bedraagt 719.250 euro. Pas op: deze cijfers dateren van de maand november 2004, en ten overvloede herhalen we hier dat de begroting 2005 “Bruisende Stad” nog altijd niet aan de gemeenteraad is gerapporteerd.

Vanwaar komen die inkomsten?
Van u en ik natuurlijk.
Niet enkel omdat u hier en daar soms een ticket gaat betalen, of een drankje bestellen.
Er is een stadstoelage (geput uit onze bijdrage aan de gemeentebelastingen) van 289.335 euro. En er zijn nog extra’s vanwege de stad voorzien: 75.000 euro.

Gelukkig is daar nog de sponsoring. Van de milde schenkers verwacht men niet minder dan 115.000 euro. Proficiat voor de ophaler daarvan.

Véél meer over de begroting en het jaarplan kan ik nu niet zeggen. Ik ben wel lid van de “Algemene Vergadering” van de vzw maar die komt pas weer samen ergens eind maart. We zien mekaar zowat om de drie maanden en het is telkens een blij weerzien.
En u kan ervan op aan dat al die bestuursleden positief ingesteld blijven ten opzichte van een bruisende stad.
In vergelijking met de uitgaven voor het “Buda-verhaal” kost die bruisende stad van ons en aan ons niets. Een peulschil.

P.S.
Op de website www.geofictie.nl nog altijd geen spoor van de nieuwe Buda-Vrijstaat.
Bestaat die dan niet?

Bruisende stad bruist nog altijd niet in de gemeenteraad

Alle gemeentelijke vzw’s hebben op tijd en stond en zoals het hoort vorig jaar december hun begroting en jaarplan 2005 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Plus hun nieuwe beheersovereenkomst 2005-2007 met de stad.
We kunnen dus ongeveer alles weten wat we willen weten van Sportplus, het Groeningeheem, de Kortrijkse Schouwburg, de ontmoetingscentra, de Stedelijke Musea en het Nationaal Vlasmuseum, de stedelijke bibliotheek, Jeugdinfra, het Jeugdontmoetingscentrum, de Warande.
Er is één VZW die ontbreekt op het lijstje, en nog wel een waarmee de burger bijna dagelijks – en ongetwijfeld in gunstige zin – geconfronteerd wordt: ons aller “Bruisende Stad”.
Die vzw ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de schepen van Cultuur, subsidiair evenementen, de heer Stefaan Bral.

Het is dus tot op heden nog onmogelijk te zeggen of er weer zand op Grote Markt komt en hoeveel dat gaat kosten.
Geen gemeenteraadslid dat zich daar vragen over stelt.
Geen inwoner ook die weet of er dit jaar een “KoCon Historic Rally” komt. Of hij boterhammen op het Plein zal mogen eten.

Dat is toch curieus. Dat jaarplan en die begroting 2005 van de vzw Bruisende Stad zijn nochtans bij het bestuur al min of meer bekend (soms min of meer goedgekeurd) van in de november-maand 2004.
En toch blijven de officiële documenten uit.

Wat is er aan de hand ?
Hoogstwaarschijnlijk is er onenigheid binnen het College van Burgemeester en Schepenen over de invulling van het beheerscontract tussen de stad en de VZW. Over vragen als wie er wat gaat bekostigen. Over de wijze waarop de VZW al of niet inkomsten kan verwerven. Over de vraag wie wat gaat doen. Over de inbeslagname van het publieke domein door de VZW.
Zoals men weet is er binnen het stadsbestuur ten andere ook een sluimerend conflict gaande tussen de voorstanders van – we houden het eenvoudig – een “elitaire” en een “volkse” bruisende stad.
Het is een soort veenbrand die naarmate de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 naderen nog veel pompiers zal nodig hebben.

Misschien heeft de revisor ook enige bedenkingen over rekeningen en begrotingen.
Het blijft wachten op zijn rapport. (Zullen de gemeenteraadsleden het ook wel consulteren? Vraag!)

Er is nog iets dat alleszins binnen het bestuur van de VZW zelf nu al een hele tijd voor gehakketak zorgt. Ook binnen het College is daar al veel over te doen geweest.
Er zijn namelijk weinig of geen gemeentelijke VZW’s waar bepaalde bestuursleden betaald worden voor hun werk. (Er is wellicht een kleine uitzondering bij het Groeningeheem.)
Normaliter is het allemaal vrijwilligerswerk van ware “civil servants“.

Bij de VZW Bruisende Stad gaat dat anders in zijn werk.
De penningmeester wordt wel betaald. Vroeger geen klein beetje (om van omver te vallen) maar dat is nu herleid tot 1.000 euro. Men noemt dat dan een “vergoeding”.
En er is ook een ambtenaar die bovenop zijn normale wedde en in feite zijn dagelijks werk inzake “evenementen” vanwege Bruisende Stad nog 250 euro per maand krijgt. Hij zou daarenboven nog genieten van een onrechtstreekse participatie (zoveel procent en oplopend) in de bedragen die door Bruisende Stad verworven worden in het kader van sponsoring. Dat kan hoog oplopen hoor.

Ja zeg.
Dat zijn geen normale snoepjes meer die een normaal denkend humanitair ingesteld mens wel degelijk van harte gunt aan de hardwerkende medemens.

Moge de stad hierbij gewaarschuwd worden voor Antwerpse toestanden !

Nu nog een formeel-juridische kwestie.
Een gemeentebestuur dat niet op tijd zijn begroting klaar heeft mag voor dat jaar geen uitgaven doen, tenzij met zgn. “voorlopige twaalfden” die telkenmaande dienen goedgekeurd door de gemeenteraad.
Mag de gemeentelijke vzw Bruisende Stad dit intussen dan wel?
De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 14 februari 2005. We zien wel.