Category Archives: vzw’s

Hoeveel krijgt de vzw Radio Quindo nu eigenlijk?

Tussen de VZW Quindo enerzijds en Stad én OCMW anderzijds is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met tevens de bepaling van een jaarlijkse nominatieve toelage voor die VZW.
De tekst van de overeenkomst is door de OCMW-raad al goedgekeurd op 28 augustus (punt 7 van de agenda).

Art. 9 zegt dat de samenwerkingsovereenkomst ingaat op 1 januari 2014. (Dat leek ons toen al bizar, zo’n anti-datering.)
Wat de subsidies betreft keurde het OCMW art.4.1 goed waarbij Stad belooft dat Quindo voor de periode 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse toelage kan krijgen van 25.000 euro. Zes maal 25.000 euro maakt 150.000 euro.
En in art. 4.2 belooft het OCMW zelf dat men voor dit jaar 25.000 euro zal uitkeren en de volgende jaren 2015-2019 zelfs 50.000 euro. Voor heel de periode 2014-2019 geeft dat 275.000 euro.
In totaal kan de VZW Quindo van Stad én OCMW samen volgens die goedgekeurde overeenkomst dus 425.000 euro aan subsidies verwachten.

Dezelfde overeenkomst is aan de gemeenteraadsleden voorgelegd ter voorbereiding van de gemeenteraad van 8 september.
Maar na een vraag van raadslid Filip Santy (CD&V) in de voorbereidende raadscommissie kwam enige aarzeling naar boven over de datum waarop de overeenkomst nu eigenlijk in werking treedt. Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene meende dat de toelagen in elk geval moesten aangepast worden aan de looptijd van de overeenkomst.
Hij zou hierover navraag doen. Het antwoord kwam later in het email-verslag van de raadscommissie: voor 2014 zal de toelage pro rato bepaald worden vanaf de goedkeuring van de overeenkomst door de gemeenteraad.

Die gemeenteraad had plaats op 8 september laatstleden.
Schepen en OCMW-voorzitter verklaarde op die zitting dat de VZW Quindo voor dit jaar vier twaalfden zal krijgen van de toelage zoals voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst. Vier twaalfden van twee keer 25.00O geeft 8333,33 + 8333,33 euro.
We mogen dus aannemen dat Stad in de periode 2014-2019 zal instaan voor een subsidie van 133.333 euro en het OCMW voor 258.333 euro. Samen 391.666 euro. En géén 400.000 euro zoals al een keer in de kranten te lezen viel of zoals bepaalde raadsleden nog altijd dachten op de gemeenteraad van vorige maandag.

Moet die nieuwe overeenkomst nu niet opnieuw geagendeerd op de eerstvolgende OCMW-raad?
Geen raadslid dat zich die vraag stelde…

Nieuwe toelagen zonder budgetwijziging

Op 7 april laatstleden is in de gemeenteraad een eerste budgetwijziging 2014 goedgekeurd. De schriftelijke toelichting voor de meer geïnteresseerde raadsleden vermeldde al weken tevoren dat de lijst van nominatieve toelagen “budgetneutraal” was gebleven. Dat wil zeggen dat er in de nieuwe begroting geen bijkomende toelagen waren voorzien voor eventueel nieuwe instanties.
Een flagrante leugen die evenwel alweer onze embedded press alweer niet heeft gehaald.

Zoals hier al eerder is verteld, krijgt de vzw Unie der Zorgelozen (een sociaal-artistiek gezelschap) een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro. Met daarnaast nog een jaartoelage van 14.000 euro. Volgens een recente samenwerkingsovereenkomst van Stad met de vzw kan een eerste schijf van 335.000 euro al volgende maand mei worden uitgekeerd, afhankelijk van de stand van zaken bij de renovatie van de Scala.
Zo’n volstrekt nieuwe toelage moet natuurlijk opgenomen worden als onderdeel van een budgetwijziging. Dat is dus niet gebeurd.

De vzw BIK-Leiaarde (een heel schimmige organisatie die niemand kent, – doet iets met Etnisch Culturele Minderheden in Kortrijk) krijgt nu ook voor de periode 2014-2016 een financiële ondersteuning. 50.000 euro per jaar. Ook dat bedrag is nergens te vinden in de (nieuwe) nominatieve lijst van toelagen voor 2014.

De vraag is dan of die toelagen wel kunnen worden uitgekeerd, zonder dat die posten voorzien zijn in de stadsbegroting van dit jaar.
Natuurlijk niet. Tenzij het schepencollege maar weer eens onze financieel beheerder (Johan Vanhoutte) en onze stadsecretaris (Geert Hillaert) gaat “overrulen”.
Dat is al een keer gebeurd (zie de KW alhier van 22 maart 2013). Het schepencollege wou toen een niet-verplichte (facultatieve) uitgave laten verrichten terwijl er nog niet eens een begroting was opgemaakt. Johan Vanhoute weigerde toen om een visum te verlenen voor die verbintenis, terwijl op zijn beurt Geert Hillaert weigerde om de betalingsopdracht te ondertekenen.
Het schepencollege heeft dan maar de overrulingsprocedure toegepast: zelf – op eigen verantwoordelijkheid – het bevel gegeven tot betaalbaarstelling.

Taqiyya

Dat er bij die eerste budgetwijziging 2014 totaal geen rekening is gehouden met de aanbevelingen en voorstellen tot wijziging van bepaalde bedragen van de toezichthoudende overheid, was alweer geen issue voor onze lokale perse. Ook het feit dat zelfs het bestaan van die brief van de gouverneur (onze eigenste Kortrijkse Carl) door de schepen van Financiën en de burgemeester is verzwegen voor de raadsleden raakte niet in de openbaarheid.
We gaan dit soort van gedrag voortaan bestempelen als “taqiyya”. Dat is een term uit het islamitisch recht waarbij moslims van oordeel zijn dat men in bepaalde omstandigheden het recht heeft om “zuinig te zijn met de waarheid”.

FIK genereert helemaal geen inkomsten !

De gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) voorziet in het budget 2014 (dit jaar) geen cent aan ontvangsten. Geen cent. Dat is een uniek en historisch ongezien feit. Alle gemeentelijke vzw’s realiseren op een of andere manier eigen inkomsten.
Het is ook een heel opmerkelijk gebeuren, van zodra men zich herinnert hoe kritisch en smalend het oordeel van de nieuwe (co-) voorzitter was over de werking van de FIK in de vorige bestuursperiode. (Toendertijd bestuurd door een VLD-partijgenoot, N.B.)

We citeren dus nu even een fragment uit de weblog (dd. 5 april 2013) van VLD-raadslid Arne Vandendriessche, samen met N-VA-raadslid Kelly Detavernier huidig FIK-voorzitter. Overigens een stuk met een VOLSTREKT eigenaardige titel:
“Nieuw evenementenbeleid moet vergrijzing stoppen”.

“Al het geld vliegt in één pot. We zullen meer met minder doen. Niet enkel door subsidies binnen te halen, maar ook door meer in te zetten op sponsoring. Neem nu het eindejaarsgebeuren. {Arne bedoelt hier dat van 2012 – KW.} Daar werd het gigantische bedrag van 1.200 euro sponsoring opgehaald. Komaan zeg. Dat moet stukken beter.”

Comment

De begroting 2014 van FIK vermeldt dus enkel uitgaven en …negatieve inkomsten.
Voor de Sinksenfeesten bijvoorbeeld MIN 20.000 euro voor de verkoop, en MIN 7.000 euro als inbreng van verenigingen (dat is sponsoring). Waarlijk een ongeziene vorm van budgettering. De uitgaven voor het Sinksengebeuren bedragen 220.000 euro, maar vanwege de voorziene mininkomsten is de uiteindelijk begrote uitgave herleid tot 193.000 euro. En laat dit nu net het bedrag zijn dat FIK van Stad krijgt als toelage voor dit jaar! Een toevalligheid.

We zullen dus meer met minder doen.
Naast de gebruikelijke stadstoelage voor gemeentelijke vzw’s verwacht FIK blijkbaar nog geld uit de stadsbegroting voor de organisatie van de zomerevenementen (85.000 euro) en voor de eindejaarsfeesten (90.000 euro).

Uit welke begrotingspost??
– Kan Arne Vandendriessche dat even uitleggen op de komende gemeenteraad van 10 maart?
(Dat wordt dan zijn maidenspeech.)
– Het stadsbudget (actieplan 09.01) voorziet dit jaar namelijk 296.678 euro voor evenementen. En FIK begroot voor de drie grote evenementen alreeds een totaal bedrag van 378.000 euro.
– Als de toelage aan FIK niet is vervat in het bedrag van dat actieplan blijft er nog 185.000 euro over voor andere evenementen.
– Komt daar nog bovenop dat FIK bepaalde uitgaven buiten begroting houdt. De uitgaven voor de 11 juli feesten in de deelgemeenten bijvoorbeeld zijn niet gebudgetteerd. Stad zal die wel betalen…

Waarlijk, we doen meer met minder.

P.S.
De FIK-voorzitter vond altijd nog dat de jaaruitgaven voor evenementen gerust met 30 procent konden dalen.
In 2012 (laatst gekende rekening – en nog onder de vorige coalitie) gaf FIK 302.732 euro uit.

Het schepencollege heeft bestuurders gekozen voor de gemeentelijke vzw’s. Bent u erbij?

Bij de start van een nieuwe legislatuur dienen de bestuursorganen van gemeentelijke vzw’s opnieuw samengesteld. Voor de Algemene Vergadering van die vzw’s kan het schepencollege op eigen houtje zes leden aanwijzen. Daarnaast kiest de betrokken sector nog elf leden. En de gemeenteraad (van 1 juli) duidt daar bovenop nog zes vertegenwoordigers aan.
Voor de vzw Sportplus gaat het om vijf leden aangeduid door het College, veertien van de sector en vijf raadsleden. Voor de beheerscomités van de ontmoetingscentra is de regeling nog helemaal anders, maar we gaan daar nu niet op in. Ze moeten nog verkozen worden, door de fracties.

Hierna in primeur de lievelingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

VZW Cultuurcentrum (in feite de schouwburg)
Anne Caby
Mieke Dutoit
Leen Gabriel
Marc Verkest
Jurgen Thiers
Dirk Van Der Meersch

VZW Stedelijke Musea
Jan Deleu
Filippe De Potter
Jan Dhaene
Frans Lavaert
Robert Timperman
Francis Vanhoonacker

VZW Feest in Kortrijk
Annelies Feys
Arnoud Vanmeenen
Sien Fossaert
Joeri Beelprez
Tom Delmotte
Tom Hillewaere

VZW Toerisme
Ann Debuf
Mieke Clearhout
Cathy Jansens
Geert Callens
Filip D’Huyvetter
Jan Dhaene

VZW De Warande
Claudine Van Der Hoogstraete
Jeroen Marijsse
Marian Rapsaet
Toon Coorvitz
Kenny Windels
Kathleen Vandamme

VZW Sportplus
Dirk Vanantwerpen
Martine Lietaer
Birgit Dewulf
Olivier Maes
Maxime Dendauw

Provinciale subsidies voor Kortrijkse instellingen

Volgens het ontwerp van begroting 2013. Tussen haakjes de bedragen van vorig jaar.

vzw Katho: 25.000 (idem)
vzw MyMachine: 28.069 (nul)
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem: nul (35.731)
vzw Howest – week van het ontwerpen: 7.000 (11.000)
Syntra West: 1.350.000 (idem)
Vzw Unie der Zorgelozen: 60.000 (40.000)
Kunstencentrum Buda – herdenking WO I: nul (1000)
Theater Antigone: nul (1000)
CAW Stimulans – project thuislozen: 17.000 (nul)
vzw Kompas- drugshulpverlening: 55.000 (idem)
Project nieuwe jeugdherberg: 100.000 (nul)

Zo.
Dat weten we dan weer.

Kortrijkwatcher mag de rekening van het Handelsdistrict niet inkijken !

De vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum leeft van belastinggeld (de zgn BID-belasting van handelaars in het winkelgebied) en soms nog van toelagen van Stad. Zo staat op de begroting van dit jaar 200.000 euro ingeschreven.
De minste vereniging die van meer dan 10.000 euro (of is het 5.000?) publiek geld – subsidies – geniet moet jaarlijks aan het College en/of de gemeenteraad een jaarverslag met de rekening en de begroting indienen. De vzw Handelsdistrict (Busines Impovement District) doet dat dus niet.
Op 21 maart twitterde de centrummanager Maarten Decramer dat hij houdt van transparantie. En ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 25 maart gaf hij zowaar een link naar het activiteitenverslag 2011 en het programma voor 2012. Maar: geen spoor van de rekening 2011 en de begroting 2012. Ook niet op de website van het HD met die volkomen verkeerd gekozen naam shop-in-kortrijk. Op de uitnodiging van de Algemene Vergadering stond te lezen dat de leden-handelaars de boeken konden inkijken van 17u30 tot 19 uur. Hoeveel er dat hebben gedaan weten we niet. Niemand zeker? De opkomst was trouwen heel mager en er is nauwelijks over financies gepraat.

De centrummanager Maarten Decramer heeft er intussen de brui aan gegeven. Hij had dit al in april aangekondigd opdat men tijdig een opvolger zou kunnen vinden. We horen nu dat die functie voorlopig niet wordt ingevuld, maar weten niet waarom.

Onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot stootte vorige week in het bureau van de vzw dus op de assistente van de voormalige manager, de bevallige Nele Muylle. Die van de cadeaubonnen.
Zij kon hem niet helpen! Het bestuur (Yvon Vanden Abeele en Eric Wastyn) had immers nog dezelfde morgen (we hadden onze komst aangekondigd) beslist dat kortrijkwatcher geen inzage zou krijgen in de rekening. De reden kende zij niet. Zij verwees wel naar het Staatsblad en ook naar de Nationale Bank. En op onze vraag deed Nele een hulpeloze poging om die websites even te bereiken en te tonen waar we eventueel wat info zouden kunnen aantreffen. (Daar is overigens niets te vinden over de vzw, tenzij een benoeming en een ontslag van een bestuurder.)
Op een eenvoudige vraag naar een mogelijke uitgave van het BID voor het kerstgebeuren in de stad kon zij ook geen antwoord verschaffen.

P.S.
Op Tinternet is Maarten Decramer nog altijd centrummanager…

Hoeveel kostten de Sinksenfeesten vorig jaar?

De gemeentelijke vzw Feest in Kortrijk (FIK) kreeg zijn jaarrekening 2011 een maand geleden op punt en legt die volgende maandag voor aan de gemeenteraad.
De FIK verzorgt nu nog enkel de evenementen rond Sinksen en rond Nieuwjaar.

Het werkingsresultaat vermeldt als uitgaven een bedrag 252.780 euro. De algemene uitgaven bedroegen 4.199 euro, die voor Sinksen 212.917 euro en die voor de eindejaarsevenementen (“Winter in Kortrijk”) 35.664 euro.

Voor de Sinksenfeesten zijn de grootste uitgaven natuurlijk die voor honoraria van de artiesten: 92.950 euro.
Honoraria voor derden: 14.320 euro.
Huur van allerhande materiaal (ook voor geluid en licht): 39.440 euro.
Publiciteit kostte 17.037 euro.
Hotelkosten: 4.894 euro.
Catering: 9.920 euro.

De uitgaven voor “Winter in Kortrijk” gaan naar huur materiaal (30.431 euro) en medewerking van derden (4.861 euro).

Wat we evenwel niet mogen vergeten is dat de werking van FIK volkomen wordt gedragen door stadspersoneel. Zowat 10 voltijdse equivalenten ! Groot werkpaard is Marnix Theys. Die onschatbare personeelskosten moet de VZW dus niet dragen.
FIK heeft ook opbrengsten. Bijvoorbeeld vorig jaar 12.690 euro van sponsors, 8.490 euro van de deelnemers aan de rommelmarkt, 4.350 euro “terrastaks”.
De stadstoelage bedroeg 223.100 euro plus nog een speciale bijdrage van 10.000 euro.

De FIK eindigde vorig jaar alweer met een lichte winst!
Ontvangsten (incl. de stadstoelage): 265.909 euro. Uitgaven 253.227 euro. Saldo: + 12.681 euro.

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering ging door op 3 mei. Slechts vijf aanwezigen waaronder vooral ambtenaren. Dat komt omdat de voorzitter VLD-raadslid Koen Byttebier zijn leden altijd op een ontieglijk vroeg uur bijeenroept: ‘s morgens om 8u30.

De onrechtmatige subsidie voor de vzw Novarock

Wij Рin deze volstrekt elektronische ̩n onafhankelijke burgerkrant Рhebben het hier nu louter en alleen over die ene 4.500 euro die het Kortrijkse ACW-middenveld via de vzw Novarock van Stad (van ons) krijgt voor het ACW-muziekfestival. Dit als tussenkomst voor de huur van hal 5 in de Xpo.
Over die andere 35.000 euro subsidie van ons allemaal (Stad) voor het festival zelf kan nog achteraf duiding en kommentaar opbollen. Stel u voor: dat relevante info over de besluitvorming om tot dit gigantische bedrag te komen naar boven komt… (Pro memorie, zo’n Vlasmuseum bijvoorbeeld krijgt voor een heel jaar werking 25.000 euroots.)

Jawel, er is sinds begin 2009 een Kortrijks reglement dat stelt dat jeugdorganisaties kunnen genieten van een stadstoelage van 4.500 euro als ze voor een of ander groot jeugdevenement gebruik maken van die Xpo-hal 5. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Fundamenteel is dat de aanvraag moet komen van een – in en door – Kortrijk erkende jeugdvereniging. Voor groot-Kortrijk bestaat er een actuele lijst van 140 van dit soort verenigingen, waarvan 93 in Kortrijk-stad. De vzw Novarock is daar niet bij !
En toch krijgt die vzw dit jaar van Stad zonder verpinken opnieuw die 4.500 euro. Dat bedrag heeft de ACW-organisatie trouwens al een keer kunnen incasseren voor het festival van maart 2011 door een Collegebeslissing van 7 december 2011. (Nooit enige evaluatie achteraf gezien, wat is vereist.)

Arrogantie van de macht

Onvoorstelbaar in een administratie is dat de ACW-schepen van Jeugd – Alain Cnudde – het reglement over de organisatie van jeugdevenmenten in de Xpo via zijn Jeugdteam liet uitdokteren (“uitttesten”) door de bevriende tsjevenorganisatie uit Kuurne. Door Novarock!
Uitgangspunt was dat Stad zich 4.000 euro kon veroorloven, maar de test van Novarock vereiste als compensatie voor de uitbetaling van de “billijke vergoeding” van de zaal nogmaals 4.000 euro. (CBS van 4 november 2008, lees maar. Is die overschrijving van 8.000 euro waarlijk gebeurd? Ja, op rekeningnummer 778-5984392-22. Volkomen onterecht. Het reglement was nog niet goedgekeurd. Terug met die centen!)

Bij Collegebeslissing van 23 december 2009 heeft Novarock de toelage van 4.500 euro in de wacht gesleept door bedrog. Jawel. Bij die aanvraag deed de vzw zich namelijk voor als een studentenclub! In de lijst van studentenclubs zoals te vinden in het voorlaatste en laatste vigerende jeugdbeleidsplan komt Novarock geeneens voor. Ook niet in de overzichtstabel van de gefinancierde organisaties. In het verleden heeft Novarock ook andere (project)subsidies in de wacht gesleept door zich voor te doen als een “semi-professionele organisatie voor kunst- en cultuurspreiding” (2.200 euro in 2005) en een andere keer als een “socio-culturele vereniging met een vernieuwend project” (500 euro in 2009 voor Novarock KIKT!)

Overigens kan de vzw Novarock ter stede nooit erkend geraken als jeugdvereniging. Het bestuur van zo’n erkende vereniging moet immers voor minstens de helft bestaan uit Kortrijkzanen. Bij de vzw is er één bestuurslid van de vier woonachtig in Kortrijk…Vermoedelijk beantwoorden de bestuurleden ook niet aan de opgelegde leeftijdsgrens (minder dan 30 jaar). En tenslotte mag een gesubsidieerde erkende jeugdorganisatie geen toelagen krijgen van andere overheidsinstanties. Novarock krijgt nog 5.000 euro van de provincie.

De dienst Financiën gaf een negatief advies over het toekennen van die 4.500 euro. Waarschijnlijk omdat er een budgetwijziging voor nodig is. Of omdat Novarock al een subsidie krijgt van 35.000 euro, alreeds ingeschreven in de begroting. Die 35.000 euro kan pas toegekend als de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en Novarock heeft goedgekeurd. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Bij de behandeling van dat punt in het schepencollege verliet Wout Maddens (VLD) de zitting. Stel u voor dat de VLD-fractie (coalitiepartner) tegenstemt!

Eén subsidie aan Novarock is alleszins niet in orde…

De vzw Novarock krijgt dit jaar van Stad (dat is van ons) voor zijn festival 35.000 euro plus 4.500 euro.
Die 4.500 euro dient als tegemoetkoming voor de huur van hal 5 in Xpo (de vroegere “Hallen”).
Mag en kan juridisch gesproken niet want Novarock is geen erkend jeugdinitiatief, noch een erkende jeugdvereniging.

Over het juridische aspect van de toelage van 35.000 euro voor het festival is geen uitspraak mogelijk. Het is een (niet geplande) beleidsdaad van de ACW-vleugel in het schepencollege.
Maar wat de schepen van cultuur Christine Depuydt vandaag via “Het Laatste Nieuws” laat weten is alleszins onjuist. Zij verwijst naar een reglement voor het subsidiëren van festivals. Waarbij “de uitstraling” van het festival geldt als criterium. Zo’n reglement bestaat gewoonweg niet…

In een volgende editie van kortrijkwatcher meer toelichting.
Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot zit nog op de werkvloer.

Waar staat de vzw Novarock eigenlijk voor?

Er is heelwat commotie rond het feit dat het muziekfestival Novarock nu nominatief en forfaitair jaarlijks van 35.000 euro stadssteun zal genieten. En voor dit jaar daar bovenop nog de tradionele subsidie van 4.500 euro krijgt om de huur van de Xpo te betalen. (Reglementair kan dit niet, twee subsidies tegelijk.) Andere festivals moeten het stellen met bijvoorbeeld 3.500 euro (Student Welcome) of 4.000 euro (Vlas Vegas) of 26.000 euro (De Kreun). Volgens de reporter van “Het Nieuwsblad” is al die heibel bij andere organisatoren gewoon te wijten aan een vlaag van jaloersheid. Welnu, om de grootteorde van de steun aan Novarock in te schatten wijzen we nog even naar enkele andere toelagen voor belangrijke evenementen: Tinekesfeesten (17.500 euro), Kortrijk Congé (20.000), zomercarnaval (32.500), Humorologie (12.000). Of zo u wil: de toelage voor het Vlasmuseum: 25.000 euro…

Om de ontstane commotie wat beter in te kaderen is het nuttig om na te gaan wat het onderliggende – onuitgesproken – doel is van het festival.
Waarom organiseert de vzw zo’n evenement? Wie zijn de organisatoren? Door wie worden ze zoal gesponsord?
Om dit te weten lezen we gewoon de oprichtingsakte van de vzw Novarock, zoals neergelegd ter griffie bij de Kamer van Koophandel op 19 juli 2005
. Zeer leerrijk is dat. Daar gaan we…

“De vzw stelt zich tot doel om de jongerenwerking binnen het ACW van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen te behartigen.”
* En waarom dan wel? “En dit met het oog op een samenleving waarin iedereen solidair en gelijkwaardig kan genieten van de fundamentele politieke, sociale, economische en culturele rechten.”
* Wat streeft de vereniging nog altijd na? “De totale emancipatie van de werknemersbevolking.”
* Waaraan schenkt de vzw hierbij nog een heel bijzondere aandacht? “Met bijzonder aandacht voor de zwaksten en de meest achtergestelden in de samenleving.”
* Wat doet de vzw ondermeer om het omschreven doel te bereiken? Ondermeer a) inrichten van rockfestivals, rockwedstrijden voor nieuwe groepen; b) … geen b) te bespeuren…

In juni 2009 zijn er vier bestuursleden herbenoemd, te weten:
– Jenny Mestdagh, voorzitter ACW Midden en Zuid-West-Vlaanderen (Kortrijk)
– Michelline Vandenbroucke, ACW-verbondsecretaris ( Roeselare)
РFrancis Benoit, stafmedewerker ACW en schepen (Kuurne)- de bezieler en co̦rdinator van het festival!
– Marniz Vande Velde, boekhouder ACW (Roeselare).
(Sven De Meulenaere uit Roeselare viel uit de boot.)

De zetel van de vereniging is gelegen in “De Gilde”, Wijngaardstraat 48, Kortrijk.

Over de financies van de vzw weten we voorlopig niks. Dit zal veranderen als de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst Stad-Novarock heeft goedgekeurd. Dan moeten de boeken open…
Heel curieus is wel dat bij de oprichtingsakte een aantal financiële verbintenissen zijn opgenomen.
Bijvoorbeeld met vzw’s waar we nog nooit hebben van gehoord: vzw Staelemale (1.540 euro), vzw Delaveya (1.584 euro), vzw Draaischijf (292,25 euro), vzw Walvis (1.590 euro), enzovoort. Hoge (in euro) verbintenissen zijn: vzw Barbes (9.450 euro), Big Dynamic (7.858,95 (euro), bvba AES (5.354,25 euro), bvba Daan (7.319 euro), MTC (4.660 euro).

De website van Novarock vermeldt voor het festival van dit jaar niet minder dan 38 sponors.
Natuurlijk Stad Kortrijk, het ACW en het ACV, de CD&V, de CM, de provincie (5.000 euro). Maar ook de Kulak, Katho, Howest. En verder nog De Lijn, Dexia, Groep Intro, Winforlive, K in Kortrijk, Ibis Hotel. Er zijn ook een aantal gemeenten die gratis tickets weggeven.

Met het festival 2012 zou een budget van 250.000 euro zijn gemoeid.

P.S.
Het ondernemingsnummer van de vzw is 875.169.830. Kan er iemand de jaarrekeningen opsporen?