Category Archives: vzw’s

De drie directeurs van vroeger zijn nu heus allemaal weg

Maandag 1 april stemt de gemeenteraad over een nieuw (ingewikkeld) organogram voor Stad.
Even van de gelegenheid gebruik maken om nog iets te zeggen wat de gazetten alweer hebben nagelaten te vertellen. Gewoon vergeten.
In de vorige reorganisatie (die van zomer 2013) hadden we simpelweg drie directies.
– “Mens en Samenleving” was geleid door Nils Vanantwerpen. Hij is nu ook weg.
– “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” had als directeur Frederik Chanterie. Weg!
– “Bedrijfsvoering” was geleid door Domien Desseyn. Weg!
De lokale “embedded press” vond dat blijkbaar allemaal normaal. Geen vragen, geen berichten. Geen vuiltje aan de lucht. Ook niet na een interpellatie hieromtrent. (Het is nochtans algemeen geweten dat het schepencollege zich ongaarne laat omringen door meer kritische ambtenaren.)

In de nieuwe organisatie gaan we naar meer dan 1.800 medewerkers want de onderdelen OCMW, de autonome gemeentebedrijven (Parko en SOK) én de gemeentelijke vzw’s worden geïntegreerd.
Voor de publiekswerking zijn er vier zgn. clusters.
1. Klimaat, Ondernemen en Ruimtelijke Ordening. De AGB’s PARKO en SOK vallen hieronder.
2. Sport, Cultuur, Leren en Beleven. Hier vinden we vzw’s zoals Sportplus, Warande, AjKo, Cultuurcentrum (schouwburg en muziekcentrum), FIK, en Musea terug.
3. Dienstverlening, Sociaal Beleid en Werk. Met o.a. het OCMW, de bibliotheek, de Ontmoetingscentra.
4. Zorg en Innovatie. Omvat bijv. de 5 WZC’s en VORK.

Wat ons verbaast is dat men een selectieprocedure heeft opgestart om te zoeken naar een manager voor de cluster “Sport, Cultuur, Leren en Beleven”. De loonkost bedraagt 91.755 euro (incl. de extra’s) en wordt opgevangen doordat Nils Vanantwerpen werd weggedrumd.
Zijn de managers van de andere clusters dan al gekozen?
Zullen ze braaf zijn?
Hoe staat het eigenlijk met ons stedelijk marktverhuurkantoor?

Dat we het niet weten!
Dus moet u niet meer verder lezen…

Toch willen we de geabonneerde Kortrijkwatcher-lezer en vooral de neofieten-kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen dit schoon, maar vergeten (of mislukt??)  initiatief in herinnering brengen.
In een samenwerkingsovereenkomst (die al dateert van in 2014!) tussen Stad,  het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf SOK en het sociaal verhuurkantoor De Poort is er al sprake van de oprichting van een  stedelijk verhuurbedrijf.  Door iemand alhier afgekeken van Gent.  (Of het daar is gelukt weten we ook niet.) 

Uiteindelijk is dit alles dan op 6 juli 2016 gebeurd onder de naam vzw Marktverhuurkantoor (MVK).   De oprichtingsakte verscheen in het Staatsblad van 5 augustus 2016 met als bestuurders mensen van het AGB SOK (voorzitter is schepen Maddens), De Poort,  N.V. Pandenfonds ook al, en  om er nog een hele soep van te maken ook vertegenwoordigers uit de sociale beroepsmensen-sector tevens nog iemand van de cvba ETHIMMO.

De vzw is pas echt ergens operationeel van start gegaan in april 2017 met – zoals gewoonlijk – in alle plaatselijke “embedded media”  heuglijke mededeling dat het stedelijk verhuurbedrijf drie (3) appartementen (in de Rekolettenstraat) ter beschikking had.  Intussen hebben we op heden nog  weet van één,  op het Overbekeplein.

(Wie van méér weet, zeg het maar nu!)

Het streefdoel van het MVK is wel degelijk dat er per jaar 25 woningen  of appartementen zouden aangeboden worden aan – laat ons zeggen: huurders met modale inkomens –  met een totaal van 100 plaatsen over een periode van vier jaar.
Stad Kortrijk (de tripartite) voorziet voor de periode 2015-2019 (sic) een totale financiële bijdrage van niet minder dan 350.000 euro  voor de opstart en de exploitatie van het MVK.
Voor 2018 is de laatste schijf van 50.000 euro al uitbetaald.  Vanaf 2019 rekent men (wie?) op een structurele bijdrage op basis van een evaluatie en de eventuele  (ja!) voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst van 2014.

OEI.
We vergaten bijna te vertellen wat de specifieke  taak is van het MVK, en waarin dit bedrijf verschilt met het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort.
Wel.  Wie niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning van bijv.  De Poort (de huurder heeft bijv. een net ietwat te hoog inkomen, maar kan evenwel de huurprijs op de reguliere markt evenmin net  NIET aan) kan zich wenden tot het MVK.
Dat MVK zoekt in Stad woningen op die dan kunnen verhuurd voor 500 tot 750 euro.  Gemiddeld zowat 550 euro.  Bij eigenaars die wat garantie willen dat hun huurder beetje deftig en solvabel is.

Het MVK gaat chronologisch te werk volgens inschrijvingen.  Het SVK hanteert een wachtlijst volgens een wettelijk bepaald puntensysteem.
Hoeveel  woongelegenheden het MVK kon bemachtigen (prospecteren) sinds april 2017 en/of tot hiertoe kon aan de man brengen weten we dus niet.
(En dat kantoor van MVK is ook moeilijk te vinden. )

P.S.
Traditioneel komen in de gemeenteraad van mei de jaarverslagen en rekeningen ter sprake van Stad zelf, van de AGB’s (dus ook van de SOK) en de gemeentelijke vzw’s.  Dit is dit jaar (14 mei) blijkbaar niet het geval…

Sociale tewerkstelling voor groenonderhoud voor 409.316 euro

Ook dit jaar zullen allerhande werken worden  uitbesteed aan externen.


–  Voor het proper houden van begraafplaatsen is het  werk voor de derde (en laatste?)  maal gegund aan de vzw. CONSTRUCTIEF .
De offerte is opgetrokken met het maximum van 15 procent.  Constructief krijgt daarvoor nu 111.826 euro (inl. BTW)  in plaats van 97.240 euro.
–  De ploeg “Kruid en Blad” van voornoemde vzw zal (voor de tweede maal) voor 187.661 euro manueel onkruid verwijderen,  gevallen bladeren van 10.000 bomen opvegen, zwerfvuil verwijderen.
–  En de ploeg genaamd “minawerkers” zal (voor de tweede maal) van alles maaien voor 109.829 euro.

Die totaalsom van 409.316 euro moet men eigenlijk aanzien als personeelskosten.
En die werkers van Constructief doen ons aantal stadsmedewerkers voor groenonderhoud schijnbaar dalen.
Arne, onze schepen van personeel  (ook van  mensen én van gebouwen) krijgt deze vaststelling  maar niet over zijn lippen.

 

Over de evolutie van het aantal bezoekers aan de toeristische onthaaldienst

Om Vincent Van Quickenborne (als burgemeester of ook als mens) op stang te jagen volstaat het om als Kortrijkzaan de naam Steve Vanneste te dragen.
Als het aldus genaamde raadslid (voorheen N-VA-er, nu onafhankelijk) ook maar dreigt het woord te vragen schiet de burgemeester al in een kramp  en weet de bevoegde schepen (in dit geval Scherpereel) alreeds dat hij niet zal gevraagd worden om zelf voor een repliek  te zorgen.

Raadslid Vanneste had het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke vzw Toerisme Kortrijk ingekeken en was in de gemeenteraad van 4 juli zo roekeloos om te wijzen op het dalend aantal bezoekers aan het toeristisch onthaal in het Begijnhofpark (het vroegere museum 1302).
Wat cijfers.
2010:  40.248 (het jaar van villa Van Thilt)
2011:  38.177
2012:  38.466
2013:  36.010
2014:  37.428
2015:  35.732

De burgemeester kon daar niet mee lachen en verwees naar het feit dat internet nu bestaat.  Hij gaf daarbij geen toelichting omtrent de vraag in hoeverre het gebruik van Tinternet nu gevolgen heeft voor het minder aantal bezoekers aan de onthaaldienst.
Uit het jaarverslag van de vzw Toerisme halen we hieromtrent nog volgende gegevens.
– Er werden 3.681 e-mails beantwoord, tegenover 3.173 in 2014 en 4.082 in 2013.
– Toerisme Kortrijk heeft sinds eind 2012 een Fb-pagina en die is in 2015 gefusioneerd met de Fb-pagina van Stad.  In 2015 was er een maximaal bereik van 100.000 mensen. ( Wel een héél rond getal.) Er is sprake van 5.000 vrienden.
– Er is ook een website in vier talen en er zou gemiddeld 16.800 per maand gekeken naar de advertenties met 380 doorkllkken.

Nog een factcheck

In zijn uiterst droge en korte  repliek wees de burgemeester er nog op dat het aantal overnachtingen in Kortrijk met 20 tot 25 procent is gestegen. Zonder referentie naar de bron of de vergeleken jaren.
Ziehier wat cijfers, uit het jaarverslag.
– 2009:  153.198 overnachtingen
– 2010:  171.787
– 2011:  185.203
– 2012:  206.114
– 2013:  197.397
– 2014:  209.657
– 2015:  ???
De toename tussen 2014 en 2015 is dus officieel niet gekend.
De stijging tussen 2013 en 2014 bedraagt  6,2 procent.

P.S.
– Het Begijnhof kreeg 3.645 bezoekers.
– Het historisch stadhuis 1.467.
– Rondleidingen met gids: 1002.
– Volledige dagtrip: 61 groepen.

 

 

Stad maakt aanstalten om Preetjes Molen te kopen

Nu weten de vrienden van de molen het ook…

“Preetjes Molen” aan de Hoge Dreef te Heule is naar het schijnt de enige vlaszwingelmolen in Europa en heeft als dusdanig een onbetwistbare erfgoedwaarde.
Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de molen vraagt de vzw ‘Preetjes Molen’ aan Stad om  het tuig aan te kopen. Op dit ogenblik is de familie  Vandebulcke eigenaar van de molen, maar die is al  in 1991 (tot juni 2024) in erfpacht gegeven.
Er bestaat (tegen een bepaald indexcijfer) een voorkooprecht op de molen van 200.000 BEF en 50.000 BEF op de grond ten voordele van de vzw.
De geschatte aankoopprijs voor de molen bedraagt  nu 12.500 euro.
Er zijn dringende onderhoudswerken nodig: schilderen en vastmaken van de wieken,  en het strooien dak moet nagezien.
Stad heeft aan de vzw beloofd om onderhandelingen aan te knopen met de familie Vandenbulcke.

Naar een nieuwe (vijfde) jumelage?

Bijna geen Kortrijkzaan die dat weet (en nog minder weet waarom, of hoe dat zo gekomen is) maar Kortrijk telt vier zustersteden: Bad Godesberg (sinds 1964), Frascati (1967), Windsor-Maidenhead (1981), Saint-Cloud (1993).
Nu beraadt de bevoegde schepen voor jumelages Catherine Waelkens (N-VA) zich over de kandidatuur van een mogelijk vijfde zusterstad: Noordoostpolder. Een heel grote Noord-Hollandse gemeente qua oppervlakte met 46.456 inwoners.

Ja, hoe is dat zo gekomen?
Om een ons nog onbekende reden kreeg de Heulse vereniging voor mineralogie en paleontologie “Guapo Team Belgium” een bijzondere erkenning van de gemeente Noordoostpolder. En bij die uitreiking gaf de burgemeester aldaar te kennen dat hij wel eens een bezoek aan onze stad wou brengen om na te gaan of er een mogelijke jumelageband kon gesmeed worden.
Schepen Waelkens is ingegaan op die vraag en heeft burgemeester Aucke Van der Werff (met ega) uitgenodigd om op 25 september in hotel Damier een “verkennend gesprek” te voeren over de zaak. De uitkomst van dit overleg is nog onbekend. (Kan de reguliere ’embedded press’ even bellen?)
‘s Anderendaags heeft burgemeester Van Der Werff in Heule (o.c De Vonke) de derde internationale tentoonstelling en beurs voor minerale en fossielen geopend. Schepen Waelkens hield ook het lintje vast.
Kosten van het Hollandse echtpaar zijn betaald: 125,90 euro. Het beschikbare budget voor jumelages bedraagt 5.000 euro.

P.S.
Het Spaanse woord “guapo” betekent zoiets als knap, charmant, aantrekkelijke, trendy.
Maar de vzw ‘Guapo Team Belgium’ sleurt er voor de naam van de vereniging een heel andere uitleg bij. Bij het haar getrokken. De G van Geologie, de U van LeUk, de A van Apart, de P van sPortief, de O van dOen.
De vereniging heeft een website en zit op FB. Voorzitter is de Heulenaar Jan Ocula.

Scoort Kortrijk als hippe citytrip ?

Volgens een grote kop in  “Het Laatste Nieuws” van vandaag alleszins wel.
En de persjongens van dienst  bij de stad steunen hierbij op cijfergegevens afkomstig van de N-VA-schepen van Toerisme (Rudolphe Scherpereel) en het hoofd van de dienst Toerisme (Eliza Bruneel). De jongens van de ’embedded press’ vergaten een authentiek schriftelijke bron te raadplegen, met name het jaarverslag 2014 van de gemeentelijke vzw Toerisme, een verslag dat was geagendeerd op de gemeenteraad van vorige maandag nog wel.

Schepen Scherpereel maakte volgens de krant in die laatste gemeenteraad bekend dat het aantal overnachtingen in Kortrijk van 175.000 in 2013 is gestegen naar 200.000 in 2014.
Eigenaardig is dat het jaarverslag van de vzw Toerisme totaal geen gewag maakt van het aantal overnachtingen in 2014. Er is wel een cijfergegeven  voor 2013 en dat is 197.397, en géén 175.000.  Er is dus tussen 2013 en 2014 nauwelijks een stijging te bespeuren: + 1,3 procent. (Overigens is uit andere studies af te leiden dat Kortrijk hoofdzakelijk zakenlui herbergt.)

Wat vernemen we nog uit de gazet?
Dat het vooral Vlamingen uit Antwerpen en Limburg én Nederlanders zijn die Kortrijk ontdekken. We nemen er weer even het jaarverslag van de vzw Toerisme bij.
De Antwerpse citytrippers aan onze dienst Onthaal Toerisme (in het Begijnhofpark) daalden met -4 procent, die uit Limburg met -16 procent en de Nederlandse citytrippers met -6 procent.

Het hoofd van de dienst Toerisme vertelde nog aan de gazet dat het onthaalkantoor per jaar 40.000 bezoekers verwelkomt.
We nemen er weer even het officiële jaarverslag bij van de gemeentelijke vzw Toerisme. In 2014 ging het om 37.428 bezoekers. In 2013 : 36.010. Dat is +4 procent, maar de onthaaldienst is nu wel zeven dagen op zeven open.

Nog één cijfer.
Het nieuwe kampeerautoterrein aan de Broeltorens opende op 1 juli 2014. Volgens de gazet (is hier Eliza Bruneel aan het woord?) boekte men aldaar 1.600 nachten van juli tot december 2014. Het jaarverslag van de vzw Toerisme heeft het over 682 overnachtingen.

P.S.
– Een studie van Idea Consult uit 2012 (besteld door toenmalig schepen Jean de Bethune) bekende ronduit dat men niet wist hoeveel dagtoeristen er naar Kortrijk komen.
– Het dossier waarbij Stad een aanvraag deed om erkend te worden als ‘toeristisch centrum’ gaf aan dat Kortrijk 98.549 toeristen telde in 2012. Dat cijfer was het resultaat van een optelsom. De som van het aantal bezoekers in de drie musea, de balie van de dienst toerisme én de grote tentoonstellingen.

ZO.
DAT WETEN WE DAN ALWEER.
Kortrijk scoort (nog) niet als doel voor een hippe citytrip. Alhoewel het anders in de gazetten staat, en de mensen daar nu voor eens en altijd mee weg zijn.
DANK U, KORTRIJKWATCHER!!

De rekeningen van de drie evenementen van FIK eindigden telkens met winst

De gemeentelijke vzw ‘Feest in Kortrijk’ legt zich telkenjare toe op drie evenementen:  ‘Sinksen’, ‘Zomer’ en ‘Winter’.
Uit de jaarrekening 2014 blijkt nu dat de werking van de drie activiteiten vorig jaar telkens  met een financieel positief resultaat kon eindigen. Dit heeft natuurlijk voor een pak te maken met verhoogde stadstoelage:  378.000 euro. Dat bedrag werd als volgt gespreid: voor ‘Sinksen’ 193.000 euro, voor ‘Zomer’ 85.000 euro en voor ‘Winter’ 90.000 euro.  De rest (10.000 euro) werd besteed aan de algemene werking.

Hierna een lijstje van de meest opvallende ontvangsten en uitgaven per evenement.

SINKSEN  2014

Ontvangsten: 284.066 euro
(In 2013 slechts 44.206 ontvangsten omdat er geen specifieke toelage van stad aan het evenement was toegewezen.)

– Sponsoring is speciën: 4.354 (Bockor) en 2.500 (Ethias)
– Sponsoring in natura: 4.000 (Bockor) en 3.00 (Duma)
– Verkopen: 54.901
– Rommelmarkt: 11.099

Uitgaven: 264.892 euro
(In 2013: 251.286 euro.)

– Huur materiaal: 30.157
– Honoraria artiesten: 83.598
– Honoraria derden: 23.728
– Geluid en licht: 16.622
– Aandeel derden in baropbrengsten: 19.206

Resultaat: +19.173 euro
(In 2013: min 207.079 euro…) 

ZOMER  2014

Ontvangsten: 137.473 euro

– Speciale toelage Vlaanderen Feest: 5.735
– Lokale sponsorgelden: 3.680
– Verkopen: 42.054

Uitgaven: 105.495 euro

– Aandeel derden in de baropbrengsten: 12.577
– Huur materiaal: 16.770
– Honoraria artiesten/ 30.890
– Honoraria derden: 12.926

Resultaat:  31.977 euro

WINTER 2014

Uitgaven: 124.110 euro
(In 2013: 5.829 euro.)

– Bijkomende toelage van Stad: 12.000
– Standgelden: 21.450 (huisjes en foor)
– Sponsoring in natura: 25.000 (Woodland)

Uitgaven: 120.799 euro

– Huur materiaal: 15.493 plus 24.188
– Honoraria artiesten: 22.859
– Honoraria derden: 46.916

Resultaat: 3.310 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat meer info over de sinksenfeesten

Volgens de gazet “Het Laatste Nieuws” van vandaag staat er tijdens de sinksenfeesten (22-25 mei) niets gepland in het Begijnhofpark. En dit zou dan te wijten zijn aan het feit dat er vanaf midden mei werken zijn gepland op de nabijgelegen Houtmarkt.
In werkelijkheid voorzag de werkgroep ‘sinksen’ binnen de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) alreeds in december vorig jaar de locatie Leieboorden “misschien voor een keer als een waardig alternatief” voor het gebeuren in het Begijnhofpark. Zie het FIK-jaaractieplan 2015 op pag.7. En toen wist men nog helemaal niet wanneer men zou starten met de heraanleg van de Houtmarkt. FIK heeft van meet af aan zijn editie 2015 gekaderd in het stadsproject “De Grote Verleieding”.

Nog volgens de gazet van vandaag is het budget voor de sinksenfeesten opgetrokken naar ruim 200.000 euro.
Ja? Wat meer dan 200.000? Dan zouden we eerder kunnen gewagen van een vermindering van het budget want volgens de begroting 2015 van FIK voorziet men voor sinksen een bedrag van 261.250 euro aan uitgaven.
Overigens zijn de geraamde inkomsten hoger! 262.000 euro.
Als inkomsten houdt men rekening met een gemeentelijke toelage van 193.000 euro (op een totaal van 378.000 euro). Verder nog op een overschot van vorig jaar (20.000), drankverkopen (30.000), sponsorgelden (6.000), de jeugdrommelmarkt (10.000) en standgelden (3.000).

En waar gaan de uitgaven naartoe?
De belangrijkste posten:
– honoraria artiesten: 90.000 euro
– huur materiaal: 25.000 euro
– publiciteit: 20.000 euro
– hotelovernachtingen artiesten: 16.000 euro.
– catering: 16.000 euro.

Zo.
Dat weet u dan alweer.
Volgende keer nog “Het Nieuwsblad” en “Het Kortrijks Handelsblad” lezen. Zie wat die gazetten ervan bakken.

Het volledige programma van het festival met de locaties is te vinden op www.sinksen.be.
Goed gemaakt.

FIK-voozitter zou “méér met minder doen”?

Raadslid Arne Vandendriessche (VLD) is samen met Kelly Detavernier (N-VA) co-voorzitter van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk”.
Arne liet via “Het laatste Nieuws” (5 april 2013) weten dat hij met zijn vzw van plan was om “meer te doen met minder“. (Hij vond trouwens dat de uitgaven voor grote evenementen in de stad het gerust met 30 procent minder konden stellen.)

Nu de cijfers.
Van de FIK-begroting en het jaaractieplan 2014 kon de gemeenteraad pas in maart van ditzelfde jaar kennis nemen. Het totale budget bedroeg 378.000 euro, zodat het schepencollege zich genoodzaakt zag om de stadstoelage op te trekken tot net hetzelfde bedrag! (193.000 plus nog een keer 185.000 euroots).
Vergelijk met 2013. De stadssubsidie was oorspronkelijk begroot op 150.000 euro maar uit de begrotingsrekening 2013 blijkt dat de FIk in dat jaar uiteindelijk 223.000 euro kreeg.

Dit jaar krijgt FIK dus van Stad (dat is van ons allen) 378.000 euro. En volgend jaar ook, blijkens de FIK-begroting 2015. Dat budget is namelijk nu al (begin deze maand) opgemaakt, – waarvoor een welgemeend proficiat.
Het totale budget voor volgend jaar is fors gestegen.
Men raamt de uitgaven op 517.350 euro en de inkomsten op niet minder dan 561.500 euro.

Sinksenfeesten

Uitgaven: 261.950 euro.
Waaronder:
– honoraria artiesten: 85.000
– huur materiaal: 37.000
– publiciteitskosten: 20.000
– hotelovernachtingen artiesten: 15.000
– muziek: 15.000

Inkomsten: 262.000 euro
Waaronder:
– een deel van de stadstoelage: 193.000
– verkopen (bars): 30.000
– jeugdrommelmarkt: 10.000

Zomergebeuren

Uitgaven: 131.900 euro
Waaronder:
– huur materiaal: 33.700
– artiesten 11 juli: 20.000
– artiesten zomerconcerten: 25.000

Inkomsten: 132.000 euro
Waaronder:
– deel stadstoelage: 85.000
– verkopen bars: 23.000

Wintergebeuren

Uitgaven: 107.500 euro
Waaronder:
– huur materiaal: 71.500
– publiciteitskosten: 10.000
– artiesten: 18.000

Inkomsten: 107.500 euro
Waaronder:
– deel stadstoelage: 90.000
– kerstmarkt: 16.000

P.S.
Op twitter (dd. 24 oktober) liet Arne Vandendriessche weten dat er met de firma “Woodland” uit Marke een sponsordeal is gesloten ter waarde van 100.000 euro gespreid over een periode van vier jaar. Gaat het om de huisjes op de kerstmarkt? In de begroting 2015 is voor het wintergebeuren nul euro sponsoring vermeld.