Category Archives: veiligheid

U wou toch zo graag agent (inspecteur) worden?

We zullen u dààr bij helpen.Maar wat richt die communicatieverantwoordelijke van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) eigenlijk uit?
Op de website www.pzvlas.be staat nog altijd te lezen dat er geen vacatures zijn bij het korps.
Dat is dus onjuist. De politieraad van 27 juni heeft 13 betrekkingen vacant verklaard. 12 voor het operationeel kader en 1 betrekking (een arbeider) in het administratief en logistiek kader.

De website van de politiezone is overigens ook niet om over naar huis te schrijven. Geen woord over het politiecollege. Niet eens een lijst van de leden van de politieraad. Geen verslagen van die politieraad. (Wel een voorafgaande toelichting, maar die is niet altijd volledig.)
Het laatste zonaal veiligheidsplan mogen we niet kennen.
De vacatures worden overigens ook niet vermeld op de website van de stad. Op die website staan trouwens niet altijd alle vacatures te lezen. Om die te kennen moet men de notulen van het schepencollege bijhouden en die worden niet gepubliceerd. Openbaarheid van bestuur…

U merkt dat we vandaag niet goed gehumeurd zijn.
Vandaar dat we nog een beetje gaan lachen met ons veiligheidsbeleid.
Onze meer trouwe lezers weten dat het nieuwe politiegebouw er ongeveer dit of alleszins volgend jaar moest staan. Zij weten ook dat het korps beschikt of zou nu toch reeds moeten beschikken over anonieme gepantserde interventiewagens en nieuwe kantoorwagens. Maar niet in het bezit is van een frankeermachine. Een of andere agent moet als een postbode gelijk met al die enveloppes naar het stadhuis lopen.

OP NAAR EEN OBJECTIEF ONVEILIGHEIDSGEVOEL

Onze lezers weten ook dat er veel meer bestuursorganen over onze veiligheid waken dan een normaal mens kan vermoeden. Er is een politiecollege, een politieraad en een zonale veiligheidsraad. Ja. (Van die zonale veiligheidsraad nog nooit ook maar één woord vernomen.)

Maar voor Kortrijk bestaat er ook nog een “beperkt stuurcomité” bestaande uit de burgemeester en/of de contractmanager, de zonechef, de preventieambtenaar, de interne evaluator en de administratief en financieel coördinator. Het is dit stuurcomité dat onder andere moet instaan voor een goede informatiestroom. Dat wil zeggen: voor alles wat u allemaal kunt lezen op de stadslog van Kortrijkwatcher.

Voor de afstemming van het (lokale) “veiligheids- en preventiecontract” (VPC) met de federale overheid en het zonale veiligheidsplan is er een “Consultatieve Preventieraad” voorzien. EN EEN …(niet beperkt) STUURCOMITE ! De CPR wordt voorgezeten door de burgemeester en komt in de regel driemaal per jaar bijeen. Al gezien? U moet weten dat die Preventieraad soms “open” en soms “gesloten” is.

De contractmanager – in de feiten of in theorie is dit niemand minder dan de schepen van veiligheid, mevrouw Hilde Demedts – waakt over de toepassing van de maatregelen in het VPC.
De administratief en financieel coördinator (Luc Vermander) staat in voor het vlot verloop van de administratieve en logistieke taken binnen het VPC. Hij zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de beschikbare middelen correct worden ingeschreven in de stadsbegroting. Dat zijn er heelwat. Zeker een half miljoen per jaar.
De preventieambtenaar (ook Luc Vermander) coördineert, steunt en begeleidt de verschillende preventiemaatregelen door de stad genomen, niet enkel deze van het VPC maar ook van het lokaal en het zonale veiligheidsplan.
De interne evaluator (Joeri Beulque) is verantwoordelijk voor de permanente evaluatie van de verschillende projecten van het contract. Alhoewel ! Het contract wordt (voor het V.S.P. dan) ook opgevolgd door mevrouw Annelies Hermans. Niet te verwarren met die andere Annelies, secretaresse van de politieraad.
De naleving van het contract wordt van hogerhand ook nog op het terrein opgevolgd door medewerkers (meervoud) van de FOD Binnenlandse Zaken.

Eigenlijk zijn er twee stuurgroepen. Want binnen de cel Preventie en Welzijn functioneert ook nog de stedelijke welzijnsdienst.
De cel preventie en welzijn mag absoluut niet verward met de cel Preventie en Veiligheid.
Die cel betaat uit de korpschef van de lokale politie, de secretaris van de politieraad (Annelies Verplaetse) en een afgevaardigde van de burgemeester.
De cel P&W daarentegen bestaat uit de schepen van Welzijn (dat is nu wel h̩̩l knudde, Рde naam ontsnapt me) , de directie van de dienst Burger en Welzijn, een adjunct van de directeur van die dienst en de co̦rdinator van het buurtwerk, het straathoekwerk en de drugspreventie.
Het Stedelijk Preventieteam bestaat uit de preventieambtenaar, de preventiemedewerker, de
interne evaluator, de stadwachtcoördinator, de stadswachten, de lijnhelpers/preventiehelpers en de jongeren/FOXen.
Van de federale overheid krijgen we voor de medewerkers inzake preventie 96.678 euro personeelskosten uitbetaald. Voor twee universitairen en één van niveau 2.

En nu we het toch hebben over tussenkomsten van de Staat inzake personeelskosten, nog even dit.
De ambtenaar van het centraal meldpunt krijgt 27.268 euro.
De vier voltijdse maatschappelijke assistenten voor het buurtwerk krijgen 109.073 euro.
De straathoekwerker: 27.268 euro. Voor de werkingsmiddelen nog 31.655 euro.
De 22 stadswachten krijgen multicheques (36.419 euro), kledij (4.090 euro), werkingsmiddelen (6.817 euro).
De 6 lijnhelpers 32.127 euro.
De 2 drugbestrijders 54.536 euro en voor 9.915 euro werkingsmiddelen.
De maatschappelijke assistent die de vier stedelijke buurtprojecten coördineert wordt met 27.268 euro bedeeld.
Werkingsmiddelen voor het preventieteam: 49.578 euro.

Kortom, voor de uitwerking van het VPC krijgt de stad dit jaar nog VAN DE FEDERALE OVERHEID een totaal bedrag van 515.671 euro.
En !!
We hebben het daar nu even niet over.
Tussen de stad en de Minister van Justitie is er ook een overeenkomst voor dit jaar.
Over financiële hulp voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen. (Voor het geval uw kind op het verkeerde pad is geraakt.) Voor de aanwerving van één voltijds universitair personeelslid (in feite voor de vzw Kompas) ontvangt de stad 39.662 euro. En de CAW De Piramide (al van gehoord?) krijgt via de federale overheid , subsidiair via de stad, nog twee voltijdse personeelsleden van niveau 2+ voor de som van 64.452 euro.
Aldus komen we ter behartiging van onze Kortrijkse veiligheid aan een totaal gesubsidieerd bedrag van 619.786 euro , uit onze zak getoverd en via de federale overheid terug geschonken aan Kortrijk.

Wat zeg ik nu?
Maar gauw, ‘ t is allemaal al goed. Het zal je kind maar wezen.

U vraagt zich intussen waarschijnlijk af hoe het komt dat het Veiligheids- en Preventiecontract 2005 pas deze maand juli wordt goedgekeurd in de gemeenteraad.
Ik ook.
En wat gaat men allemaal nog doen dit jaar?
Wel, er zijn acties voorzien ter voorkoming van vermogenscriminaliteit, projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid, projecten ter voorkoming van sociale overlast, acties ter bescherming van bepaalde bevolkingsgroepen. En nog “projecten met een ander preventief
karakter”.
Al die projecten kregen een naam. Bijvoorbeeld: Wij-kK-ijken, Doeda, MAG, Stop wild parkeren, ‘ t Licht aan jou, WIN, BIN, Kris-Kras, Toeka en Miembo, DOK, j-Komma, Portalen vrij, iedereen blij, Hip zonder trip, Hei die, La(os)t shot, Weer brand met eindejaar. Ook iets van Spinazie.
U hoort er in de tweede helft van dit jaar nog wel van.

Aspirant-agenten ! Leer deze drie bladzijden vanbuiten.

Camera’s op Schouwburgplein draaien onwettelijk (2)

Lezer,
willen we het daar nu wéér een keer over hebben ? Voor de zoveelste keer ?
JA ! Want er is nieuws.

In een stuk van 30 mei zeiden we hier dat die camera’s op het Schouwburgplein in strijd zijn met de “wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens”(WVP), én ook geplaatst zijn in complete overtreding met ons eigenste stedelijk reglement terzake.

U hebt het weer niet geloofd.
De gazetten schrijven daar allemaal niet over. WTV maakt daar geen beeldjes van en het gaat over beeldjes !
Maar deze stadsweblog wordt waarlijk gelezen tot in Brussel.

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer meldt Kortrijkwatcher nu bij brief van 23.06.2005 dat het stadsbestuur heeft nagelaten om voorafgaandelijk aan de plaatsing van de camera’s hierover een aangifte te doen. Dit is een vormvereiste van de WVP (art. 17).

Omtrent de plaatsing van die camera’s op openbaar domein waren er nog twee grieven.
De stad heeft hierover onvoldoende publiciteit gemaakt bij de bewoners en passanten en nagelaten om pictogrammen aan te brengen aan de grenzen van het toezichtsgebied.

Een zeer belangrijke overtreding van de wet en het stedelijk reglement was (is) nog dat er geen speciale afgesloten ruimte is voorzien voor de monitoring van de beelden met speciaal daartoe aangestelde en opgeleide (beëdigde) toezichthouders.

De privacy-commissie is dit nu even aan het onderzoeken en heeft Kortrijkwatcher beloofd om hierover na ruggespraak met de stad een verslag uit te brengen.

We zijn zo blij, zo blij…tot we van schepen Leleu en Demedts gaan vernemen dat het om wat schoonheidsfoutjes gaat of ging.

P.S.
Ik zie het nu pas.
Op de volgende gemeenteraad van 8 juli zal er opnieuw en wel te verstaan voor dit jaar 2005 een veiligheids- en preventiecontract worden afgesloten met de federale overheid. De stad krijgt daarvoor dan meer dan een half miljoen euro, tenminste als een keer uitvoerig wordt beschreven wat men zoal van plan is te doen aan de veiligheid van de stad.

En die ambtenaren achter hun bureau doen dat.
Het is om zot te worden. 32 bladzijden tekst.
Over acties als “Wij-kK-ijken”, “Pas op! Zwakke weggebruiker”, “DOEDA”, “MAG”, Toeka en Miembo”, “FOXen”, “La(o)st shot”, “InsPinaZie”, BIN en WIN, DOK, “hip zonder trip”.
Over stuurcomités, contractmanagers, een interne evaluator, de consultatieve preventieraad, gebiedswerking, de cel preventie, de lokale raad (per buurtwerk)., de administratieve en financiële coördinator, de buurtwerkers, de vormingswerkers, de vier voltijdse maatschappelijke assistenten, de 22 stadswachten, de straathoekwerker, de lijnhelpers.

Ben nog de alarmknoppen vergeten en “het gat in de haag”. De paaltjes.
(Dat was ook kluchtig. Een keer op de Grote Markt een vrouw per fiets over zo’n oprijzend paaltje zien rijden. Veilig hoor. Ze heeft geen klacht ingediend want ze was behoorlijk groggy.)

MAAR GEEN WOORD OVER DE CAMERA’S OP HET SCHOUWBURGPLEIN !
Het is niet te geloven.

De camera’s hebben niets gezien ???

Ik lig in een deuk.
Inbrekers hebben op dinsdagochtend 31 mei de nachtwinkel Sadik (op het Stationsplein, om de hoek van deBurgemeester Reynaertstraat) leeggeplunderd.
Zoals u weet (zie stuk van 30/5) staan er op het Schouwburgplein camera’s die de omliggende straten in de gaten houden. De korpschef was nog heel fier om te melden dat ook het Stationsplein in het vizier ligt.
De camera’s hebben niets gemerkt. In elk geval moest ‘s morgens (nadat de exploitant het geforceerde luik had opgemerkt) de politie gealarmeerd worden en die kwam natuurlijk te laat.

Zijn er beelden van verkenners of wegvluchtende daders vastgelegd? Zullen zij hiermee nog gevat kunnen worden?
Ik hoop het, want zoals ik aan het eind van mijn vorig stuk opmerkte zal de korpschef zo spoedig mogelijk met een succesverhaal over die camerabewaking willen naar buiten komen.

In mijn artikel van 30 mei wist ik u nog te melden dat het cameratoezicht zoals het nu loopt volkomen in strijd is met het stedelijk reglement terzake (de art. 5 en 9).
Dat reglement kunt u vinden op de Kortrijkse website bij de agenda en memorie van toelichting van de gemeenteraad van maart laatsleden. Punt 1.4.

Men vraagt mij hoe daartegen klacht neer te leggen.
U schrijft een brief naar de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” in de Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. (Tel. 02/213 85 89.)

Er zijn minstens twee overtredingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een tekort aan publiciteit (pictogrammen bijvoorbeeld) en de toezichthouders in de transmissieruimte zijn niet specifiek aangeduid. Iedereen kan daar zomaar binnenlopen.
Nadere inlichtingen vindt u nog op www.privacy.fgov.be .

Een infame daad: de camera’s op het Schouwburgplein draaien en nog wel volkomen onwettelijk ook

De camera’s op het Schouwburgplein houden ons vanaf deze week in de gaten.
Volkomen onwettelijk, maar daarover straks meer.

De inhuldiging ervan is zoals hier vroeger al voorspeld geruisloos en in absolute mineur verlopen.
Er werden geen lintjes doorgeknipt. Traditioneel mediageile en hiervoor verantwoordelijke schepenen (Guy Leleu van mobiliteit, Hilde Demedts van veiligheid) waren in verslagen op WTV en in de gazetten nergens te bekennen.
Er is ook niet het minste protest of ludieke actie te zien of te horen geweest van onze libertijnse VLD-jongeren, noch van die van de SP.A (“Animo”). Spirit en Groen waren ook niet van de partij, alhoewel raadslid Piet Missiaen tegen de installatie heeft gestemd en Cathy Matthieu zich heeft onthouden. En de anarcho-jongeren die “het straatje” (Burgemeester Reynaertstraat) frequenteren weten waarschijnlijk niet eens dat de camera’s nu draaien.

(Wist u dat in juli 2004 slechts 26 raadsleden het cameratoezicht hebben goedgekeurd?
De rest van de 41 waren taktisch aan een plaspauze toe of waren verontschuldigd. Zo bijvoorbeeld ook schepen Philippe De Coene.)

De installatie van die camera’s is tot nog toe dan ook de meest infame beleidsdaad van het schepencollege.
Geen van de regerende coalitie-partijen alhier heeft ooit het invoeren van camerabewaking in zijn kiesprogramma 2000 opgenomen. Ook in de lokaal veiligheidsplan 2002-2004 was daarover absoluut geen sprake.

We zijn eigenlijk allemaal een beetje beschaamd over wat we nu weer hebben uitgericht.
Onze lezers weten waarom men deze affaire als schandelijk dient te bestempelen.
We hebben hierover al 25 pagina’s volgeschreven. Zie onze krant van 29, 11 (tweemaal), 10, 9, 8 en 6 maart.

De beslissing om cameratoezicht op openbaar domein in te voeren is zonder enige kennis van zaken genomen. Ik zeg dit nu voor één keer klaar en duidelijk, want het is een van de weinige onderwerpen waar ik werkelijk iets van afweet.
Zo’n korpschef kan dus maar weer eens zonder enige tegenspraak beweren dat de criminaliteit in een of andere voorstad van Londen (hij bedoelde Newham maar was het vergeten) door het cameratoezicht met 40 procent is gedaald. Een totaal onwetende journalist is dan niet in staat om enig weerwerk te bieden. Zelfs niet capabel om een beetje serieuze vragen te stellen. Of om gewoon enige bedenkingen te maken.

Luister.
Alle onafhankelijke en waarlijk deskundige onderzoekers zijn het inzake cameratoezicht op openbaar domein over één zaak eens: evaluaties van de effecten van camerabewaking zijn tot op heden ondeugdelijk, onbetrouwbaar, tegenstrijdig en daarom onbruikbaar.
Wedden dat onze beleidsmensen nog nooit de studies terzake hebben gelezen van bijvoorbeeld Ditton, Welsh, Faringhton, Hesseling?

Meegesleept door persoonlijke obsessies (de drang naar gadgets) en vooral door het lobbywerk van de veiligheidsindustrie zijn onze bestuurders nooit in staat geweest om tot een intern en extern debat te komen. Het “omslagpunt” in het beslissingsproces (dat er niet is geweest) is nooit bereikt: de vraag of men misschien ook zou kunnen besluiten om net géén camera’s te plaatsen.

De eis van subsidiariteit is niet beantwoord.
Dat wil zeggen: de vraag of andere minder ingrijpende maatregelen al tevoren beproefd zijn en al of niet hebben gefaald.
Blijkbaar hebben ze dus toch gefaald? Het mobiele politiekantoor, de agenten op de fiets, de hondenbrigade, de buurtwerkers, de pakmadams, de hulpagenten, de preventiewerkers, de politiewinkel, de alarmknoppen, de paaltjes, de Fox’en, BIN, de gerichte patrouilles, de convenanten met de cafébazen.
In elk geval: razzia’s op de Vlasmarkt zullen nodig blijven. Want dat is ook weer van een onvoorstelbare, stuitende lichtzinnigheid: de camera’s aan het Schouwburgplein bestrijken die markt niet. En ramkraken in de Lange Steenstraat zijn ook niet te zien.
Net die plaatsen waar mogelijk gevaar dreigt vallen buiten het gezichtsveld. Ge moet er maar opkomen.

Geen journalist ook die zich afvraagt of is voldaan aan de eis van proportionaliteit:
de verhouding van de ingezette middelen (financiële en personele) tot de doelstelling (beetje vandalisme aan de Golffontein).
Ik heb hier al een keer berekend dat men met de kosten van de installatie en de exploitatie zeker één agent gedurende zes jaar kan laten postvatten op het Schouwburgplein.
Over die kostprijs (zogezegd 95.000 euro) wordt weer op een handige manier gelogen.
Gelogen in de vorm van het feit dat gezwegen wordt over allerhande “nevenkosten” in verband met de exploitatie. Personeelskosten, kosten voor opleiding, inrichting meekijkruimte, de opslag van gegevens, onderhoud, herstellingen.

Het cameratoezicht is onwettelijk.
In de huidige situatie overtreedt het College zelfs twee artikels van het eigenste stedelijk reglement inzake camerabewaking.

Het gebruik van camera’s op openbaar domein dient namelijk uitvoerig kenbaar gemaakt aan de bevolking en de passanten. Tenminste aan de buitengrenzen van het bestreken domein moet er een signalisatie zijn aangebracht. Waarschuwingsborden met de afbeelding van een camera.
Voor het Kortrijkse cameratoezicht is in gemeenteraad van maart een reglement goedgekeurd (neenstemmen van Groen en Spirit). Art. 9 voorziet een globale informatieplicht en pictogrammen, en die zijn er dus niet.

Ik vraag me ook af of het stadsbestuur wel melding heeft gemaakt van de installatie bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat is namelijk verplicht.
Geen document hierover gevonden.

Dat kan niet! Dat mag niet !
Er is blijkbaar in het politiekantoor geen speciale ruimte voorzien voor de monitoring.
Iedere agent die daar toevallig passeert of aan het werk is kan de beelden bekijken.
Dat kan niet. Dat mag niet.
Er moeten speciaal aangestelde en opgeleide toezichthouders zijn met een absolute zwijgplicht.
Art. 5 van het Kortrijkse reglement voorziet dat de burgemeester specifiek de personen aanduidt die toegang hebben tot de beelden en de verwerking ervan. En volgens de gazetten gaat hij er nu prat op dat meerdere agenten occasioneel de video’s kunnen bekijken. (De insinuatie is: dit betekent een besparing in de personeelskosten.)

Nog volgens de gazetten is er ook nog geen software beschikbaar om de privacy van de bewoners te beschermen. Ook dat is niet koosjer.

Geen haan (raadslid, pennelikker, burger) die daarnaar kraait.
Is er dan werkelijk geen enkele wakkere burger die klacht gaat neerleggen?

Weet u waar we ons in de toekomst ook nog mogen aan verwachten?
1. Dat die camera’s ons zullen betrappen op verkeersovertredingen.
2. Dat er nog camera’s zullen komen.
3. En dat ze ook zullen toegerust worden met het grote nieuwste snufje: in Groningen nemen ze nu ook al geluid op. Ze horen ons !!
Het stadsbestuur (de korpschef) zal ook zo spoedig mogelijk proberen uit te pakken met een of ander succesverhaal bij het gebruik van die camera’s. Zonder een nulmeting voor te leggen. Want die is er gewoon niet.

Schend eens een graf

In het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn in de periode 2000-2004 vijftig dossiers binnengekomen met de kwalificatie “grafschennis”. Dat is een misdrijf behorend tot de categorie “schending van (andere) morele waarden en gevoelens”.
De dossiers zijn alle zonder gevolg geklasseerd, met uitzondering van twee nog lopende onderzoeken en één dossier ter beschikking aan een ander parket overgemaakt.

Het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is nogal groot: er zijn 6 politiezones en 21 gemeenten in vervat.
Aantal processen-verbaal in de stad Kortrijk (volgens de stadsverslagen) :
2000: nul
2001: 1
2002: 3
Dat kan niet kloppen want in de criminaliteitstatistieken van de politiezone VLAS wordt er maar één geval vermeld.
2003: 2 (géén in Kuurne en Lendelede)
Voor 2004 kennen we het aantal gevallen niet.

Maar dat kan nog komen want senator Hugo Vandenberghe heeft hierover ook een vraag gesteld aan de ministers Laurette Onkelinx en Patrick Dewael.

Actietraining tegen camera’s op openbaar domein en andere gevaren voor de mensheid

Op zondag 3 april organiseert het Forum voor Vredesactie een actietraining inzake vormen van geweldloze actie.
Deze training gaat door in het Muziekcentrum (de vroegere Radio 2) van 9u30 tot 16u30.
Inschrijven via bomspottingkortrijk@hotmail.co .

Er wordt geleerd wat geweldloze actie is en hoe je zoiets kan voeren.
Je leert er omgaan met de stress bij allerhande ordehandhavers (agenten en hulpagenten, pakmadams, FOX’en, buurtwerkers). Bijtende honden en steigerende paarden zijn dan voor u geen probleem meer.
U zal leren omgaan met woeste stadsbestuurders en hoe men er kan in slagen om ze met een pint in een café in de buurt van het Schouwburgplein te kalmeren.
Ook zal u te weten komen hoe een arrestatie verloopt en wat dan uw rechten zijn.

Uw kledij is van groot belang.
Geen geitenwollen sokken a.u.b. Korte rokjes mogen dan weer wel.
Vermom u zeker niet in langharig werkschuw tuig.
Het moet daar deftig blijven bij de actie tegen de inwerkingtreding van de camera’s op het Schouwburgplein.
U staat op de video !

Problemen met de camera’s op het Schouwburgplein

Ik zie daar al een paal staan op het Schouwburgplein maar weet niet of de camera’s al werken.

Schepen Guy Leleu had dat ultra-duur en ronduit dwaas spul beloofd bij de komst van de paasfoor.
Benieuwd wanneer de inhuldiging (inwijding) zal plaats vinden en of die wel met enige plechtigheid of met feestelijkheden (evenement van Bruisende Stad) zal gepaard gaan.

Wie knipt er het lintje door?
Ik garandeer u: niemand.
Geen burgemeester, geen politie-korpschef, geen Carl Decaluwé, geen staatssecretaris, geen Bral, geen minister Dewael, geen Leleu, geen gouverneur, geen De Coene. Pff. Niemand.
Ook geen gemeenteraadslid. De raadsleden van het Vlaams Blok zullen het zelfs niet weten.
En wat ik in het diepste van mijn hart hoop is dat schepen van veiligheid, Hilde Demedts, net die dag ergens in een stad verblijft waar geen camera’s zijn te vinden. Dat zal haar een keer deugd doen.

In feite zijn we allemaal diep beschaamd omdat we ons dit onvoorstelbaar gek gedoe laten aandoen. (Ja?? We weten het gewoon niet. De bevolking werd in geen enkel opzicht bij dit historisch gebeuren betrokken.)

Toestaan om jezelf te laten beloeren? Dan ben je rijp voor een behandeling.
Een anonieme wagen van de politie zal er wellicht wel zijn. Je weet nooit of er een of andere ludieke actie komt. Stel dat de camera’s op de dag zelf van de inhuldiging niet werken! Dat zou pas goed uitkomen. Kortrijk op de kaart!

Mijn pronostiek is dat het heel de zaak geruisloos zal gebeuren.

In een vroeger stuk (zie vooral 11/03) heb ik al een aantal middelen gesuggereerd om die camera’s (zeker de bewegende) met de toezichthouders een keer intens goed bezig te houden.
Dag en nacht. Zodat ze niet in slaap vallen.

Intussen zijn er nog aardige subversieve tips binnen gelopen vanwege onze trouwe lezers.

Eerst een heel triviaal voorstel.
Je laat als passant hier en daar een kunstdrol vallen en wipt dan vlug een winkel of cafeetje binnen.
Geen centralist in de observatieruimte die u zal terugvinden. En de schoonmaakploeg van de schepen van milieu krijgt gratis droge scatologische oefeningen.

Een andere tip om de observators bij de politie uit de slaap te houden is ook heel leuk.
Je gaat met een tele-geleid wagentje spelen op de Grote Markt. Dat mag want dat plein is een uitgeroepen als woonerf. Maar uw miniatuur-wagentje slaat plotseling op hol, dwarst de straat naar het postgebouw toe en vervolgt op kruissnelheid en zigzaggend zijn weg richting de tunnel van de Doorniksestraat. Als het al niet tegen de paal is gebotst.
Je kunt daar toch niets aan doen?

Ook leuk, maar beetje gevaarlijk is uw tele-geleid door een gunstige wind op hol geslagen vliegtuigje de ingang van het oude stadhuis laten binnenvliegen.
U zal zich herinneren dat de camera’s tot aan het stadhuis zelfs nummerplaten kunnen lezen.
Onze korpschef ging daar heel fier over. Weet weer wat te doen. Nummerplaten bekijken.

Waarom niet een keer vliegensvlug met een plaat voorbijrijden waarop staat te lezen “fuck you“? Op het Sint-Michielsplein kunt u die plaat dan op uw gemak weer veranderen.
En welk toneelgezelschap speelt een keer de blinden van Breughel na in de Lange Steenstraat?

Nog een probleem voor de schepen van mobiliteit.
Zoals u weet moeten die camera’s op openbaar domein duidelijk gesignaliseerd zijn aan het publiek.
Ze moeten voor alle passanten en inwoners kenbaar gemaakt worden.
Maar niemand weet goed hoe die signalisaties er dan wel moeten uitzien, noch waar ze juist en geplaatst kunnen worden.
Het Kamerlid Hagen Goyvaerts (Vlaams Blok) heeft hierover een vraag gesteld aan minister van Mobiliteit Landuyt. (Kamer, Commissie Infrastructuur en Verkeer, 7 maart.)
Het antwoord van minister Renaat Landuyt was (na drie weken bedenktijd) dat hij het niet wist. Hij is enkel bevoegd voor verkeersborden. Het is de Minister van Binnenlandse Zaken die moet zeggen hoe die signalisaties er dienen uit te zien.
Een suggestie voor schepen Guy Leleu is dus dat hij de keuze van de borden moet overlaten aan de burgemeester. De schepen is van mobilitiet is namelijk niet bevoegd.

Zou het een driehoekig A-bord kunnen worden? De categorie “let op” -borden. Zoals er bijvoorbeeld een bestaat dat ons wijst op overstekende koeien.
Of een rechthoekig F- aanwijzingsbord? Categorie “hier is er iets”. (Voorbeeld: een verkeersdrempel. Overstekende gehandicapten.)

Nu nog uitvinden hoe we die camera’s gaan afbeelden.
Er zijn namelijk verscheidene soorten met verschillende vormen.
Soms lijken ze zelfs op een klein bolletje. Een tennisbal. Dus dat oude beeld van een accordeon-KODAK zal niemand nog aanspreken.
Als we daar nu een keer een OOG zouden opzetten? God, jongens toch.

Kunnen we ons verzetten tegen dat Cameratoezicht? (slot)

Woord vooraf.
Er zou wel een keer een opendeurdag in het politiecommissariaat kunnen georganiseerd bij de installatie van de video-kijkruimte en opslagplaats van de loerders-centralisten op de monitoren van de huidige en toekomstige camera’s op pleinen, straten, parkeerplaatsen, parken in de stad.
Straks nog bij het OCMW-sociaal huis. En aan de deuren voor dementenhuizen.
En overal. Alle hoekjes en kanten. (Stadsgereedschap op dit gebied ALLEEN is nu al voorzien op 16 camera’s.)
Kunnen we met onze pantoffels naar die schermen gooien.

Zie.
We staan machteloos tegenover de eerste Big Brother-paal op het Schouwburgplein.
België heeft nog altijd geen uitvoering verleend aan de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG die ondermeer lidstaten verplicht om een wettelijke regeling te treffen voor de bescherming van persoonsgegevens, inclusief als ze verworven zijn via cameratoezicht.
Tsju, toch. Soms is er meer regelgeving nodig dan we dachten. Als het om iets belangrijks gaat is er plots geen administratieve vereenvoudiging nodig.

Steden en gemeenten doen maar wat.

In de komende Kortrijkse gemeenteraad (14 maart) zouden raadsleden kennishalve amendementen kunnen indienen om het voorliggende reglement over camerabeloering uit te breiden en te verstrengen. En zich hierbij inspireren op Nederlandse voorbeelden. Tja… Zelfs een heel nieuwe tekst voorleggen.

Nu, ludieke acties zijn nog wel mogelijk, zowel bij de inhuldiging van die metershoge paal op het Schouwburgplein, als lang daarna. (Wie heeft dat nu eigenlijk bedacht? Voor mij – Kortrijkzaan – is dat nog altijd een cruciale vraag.)

Met die paal (waarop vier toestellen , waarvan één kan op en neer bewegen en alom kan kijken) zetten we Kortrijk absoluut niet nog een keer op de kaart. Integendeel.
Ik kom gewoon slecht daarvan.

De burgemeester heeft hier een UNIEKE kans gemist. Als hij als het ware hoofd van de politie (dat is niet de korpschef) had beslist tot het NIET-plaatsen van camera’s haalde onze stad zeker de nationale en internationale pers.

Dit zou mits enige ondersteuning van

de vzw Bruisende Stad
en het Imago-project,
plus Addict(!!),
plus Interreg III A of B,
plus het Stadsontwikkelingsbedrijf, Рdat weer in Cannes acte de pr̩sence geeft- , plus consultatie van de bevolking (ambtenaren, bedrijven, passanten,werkers in het veld, het middenveld, ikzelf, -)

Dan hadden we een immens DEBAT kunnen ontketenen van Rollegem tot hier waar we na deze – alweer binnenskamers genomen historische beslissing – nooit een idee van zullen kunnen vormen.
Ben even de draad kwijt.
Het is daarnet vetjes een ingewikkelde zin geworden, maar het is zo.
Dit zgn. stadsbestuur neemt beslissingen op grond van pure individuele oprispingen. Als ze maar op gezette tijden en in de juiste salons en gilden of kleine kasteeltjes gebeuren. (Met de SP.a erbij weten we het totaal niet meer.) Het Schepencollege is een formaliteit.

Jongeren uit het Straatje maar ook uit andere buurten aan de Leie die we niet kennen, en jongerenbewegingen (de Chiro, Zeescouts, Zazafetinge, – de Wikings mogen niet meedoen), partijen (Groen, Spirit, SP.A-Animo, Jong-VLD is nog altijd in beraad), verenigingen (amateurstoneel, fanfares, Dans in Kortrijk, de Gidsenkring, de Vriendenkring van de Stadschouwburg en het Begijnhof, de Kortrijkse Revue, de Fietsersbond, de Seniorenbond, de Lustige Weduwen, De Kreun, de vzw Limelight, Saint-Georges, de foorkramers, de Loge, de Rotary, enz.) kunnen enige luister bijzetten bij de inhuldiging. De residenten van Buda-eiland niet te vergeten.
Die inwijding is naar het schijnt volgens schepen Leleu voorzien bij het begin van de paasfoor. DAT mag niet in mineur verlopen. Cowboy Henk moet er zijn. Kafka. Kamagurka. Piet Corneel. Heel café De Kroon.
Dinges daar die zong over de slekke.
Ja, het is waar, hij is dood.

Dat moet lukken.
A.U.B.
Laat de café-bazen in die buurt daar maar buiten. Met al hun convenanten en boekhoudingen en Fox-en die wij betalen om hun zaken een beetje op orde te stellen.
Dat gefilm, dat is een zaak van ons, Kortrijkzanen. Wij althans hebben niet de minste behoefte om gecast te worden en daarvoor te betalen. Val ons niet lastig met uw besognes. A.u.b. Ga naar Gent. Hebben we geen paal meer nodig in uw buurt. Kunnen rustig kaarten.
Uw geweld is niet het onze.

In een later stadium kunnen wij, inwoners en passanten nog van alles bedenken om die monitors met hun toezichthouders-centralisten stof tot nadenken te bieden.

Speelse schijngevechten en schijnrelletjes opvoeren kan want straattoneel is nog niet verboden. Volksspelen op de Markt mogen ook, want de markt is officieel een woonerf.
Waarom kan een willekeurig groepje mensen en nog een éénling erbij het niet plots hard op een lopen zetten? Van het stadhuis tot aan de Vlasmarkt, en dan om het hoekje verdwijnen.
Daar zijn namelijk net geen camera’s.

Muilen trekken en zakdoekje zwaaien voor de camera’s is nu ook wel een beetje flauw, maar je kunt niet weten of de van dienst zijnde centralist daar nu net niet moet om lachen.
Zijn er geen onverwachte zangkoren mogelijk op het Schouwburgplein? Kent er ergens iemand stuntmannen die om de haverklap en in het zicht van die ooggetuigen van hun fiets kunnen vallen?
Is er dan geen madam meer die met hoge hakken en met nen velnen frak blijft steken in de straatstenen van het Schouwburgplein?
Weet er iemand een onbeschreven spandoek van 50 meter lang liggen om daarmee de straten af te dweilen? Kunnen we niet allemaal een keer sporadisch of tegelijkertijd in panne vallen aan de tunnel van de Doorniksewijk?
Op weg naar het station kun je toch gerust een beetje lang uitgevallen tongzoen uitwisselen? Of oeverloos beginnen huilen?
Is het verboden om met ultra-lange lakens uit het raam te zwaaien?
Een matras naar beneden laten donderen mag ook. Ge kunt daar gewoon niets aan doen. Kwam daarbij dat je was verstrooid door die alsmaar bewegende loerende camera.
En laat uw kleuter nu toch een keer verdwalen ! Hij kent toch de weg naar de Oude Dekenij.
De kuisvrouwen van de horeca kunnen bij een zomerse dag bij het schrobben van het terras toch ook wat lichtzinniger gekleed dan gewoonlijk aan het werk?

Een drietal verklede outlaws verlaten een of andere bank terwijl honderden briefjes nepgeld uit hun zakken dwarrelen. Ze gaan daarna rustig op een bank zitten smoren op het Schouwburgplein en hun waterpistolen schoonmaken ? Moet kunnen.
Die gasten-residenten van Buda-kunstencentrum-eiland zitten nog om halfvier op dat terras daar links nog aan de koffie? Artiesten! Moet kunnen.

Er is veel te bedenken door onze plaatselijke anarcho-artiesten, en stadssociologen ook. Buurtwerkers. Cultuurantropologen. Gewone wijkagenten. Sociale assistenten. Invalieden-organisaties. Pak- en andere madams-hulpagenten. Marktkramers.

Waar het op aankomt is dat we met zijn allen de centralisten in hun observatieruimte veel werk en muizenissen bezorgen. Zodat ze geen tijd meer hebben om nog hun dagelijks logboek aan te vullen. Anders is al dat geld voor niks geweest.

Er is een heel groot Probleem!
Kortrijk staat niet erg bekend als zijnde een ludieke stad.

Nu nog iets juridisch.
Wist u dat de Europese Grondwet (art. II.8, – tweede lid, in mijn versie) aan eenieder het recht toekent op inzage in de over hem verwerkte gegevens, evenals het recht om te verzoeken tot rectificatie?
(Als aan de voorwaarde van identificeerbaarheid is voldaan, dan dienen camerabeelden als persoonsgegevens aanzien te worden).

De Europese Privacyrichtlijn zegt daarenboven in het document Opinie 4/2004 dat cameratoezicht mogelijk is in het kader van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van personen en eigendom, als daar een concrete aanleiding toe is. Met andere woorden: als er een concrete noodzaak toe is.
Geen vandalisme meer aan de Golffontein? Weg met de camera’s !

Tenslotte.
In gidsland Nederland hebben de betrokkenen die in beeld worden gebracht een inzagerecht, een correctierecht, een afschermingsrecht (verzoek tot niet verder gebruik van bepaalde beelden) en een verwijderingsrecht.

Raadsleden!
Vul nu een keer maandag aanstaande ons plaatselijk reglement een beetje aan ! Verfijn het wat.
Stof genoeg.
Ik ben nu over dit onderwerp uitgepraat.

Weet je wat ik een keer zou willen weten? Wat onze normale politieagenten over dit alles denken.

Kleine advertentie
Lavaert Frans, geboren te Kuurne, woonachtig in het Begijnhof en sinds lang met brugpensioen. Vrijgezel. Goedlachs. Wil alleen nog goed stadsbestuur.
Hobby: disco, TV-kijken, uitgaan, wandelen, sauna, gezellig tafelen. Roker. Wil zijn leven herbeginnen, na veel leed alhier. Volwassen kinderen uit huis. Geen bureau.

Cameratoezicht en de eis tot INTIMITEIT (5)

Tegenstanders van cameratoezicht op openbare plaatsen hanteren nogal eens het privacy-argument.
En ja, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer mag niet geschonden worden. Burgers hebben in beginsel het recht en de “redelijke verwachting” om zich onbespied te wanen en te bewegen. Anderzijds kan een persoon geen volledige privacy verwachten indien hij zich begeeft in het publieke domein. Het is een lastig probleem. Wat er zo spoedig mogelijk zou kunnen gebeuren is dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een federale regelgeving m.b.t. cameratoezicht. (De vroegere minister van Binnenlandse Zaken en nu burgemeester van Leuven smeekt erom, nu een aantal sociopathische gemeenteraadsleden aldaar ook camera’s willen.)

De hoofdzaak is nog altijd dat effecten van cameratoezicht aantoonbaar positief moeten zijn en dat absoluut voldaan is aan de eis van proportionaliteit tussen de (financiële en personele) ingezette middelen en de doelstelling. Met de paal op het Schouwburgplein is dit niet het geval.
De doelstelling moet ook zo beperkt mogelijk blijven: de handhaving van de openbare orde.
Dat (nu verdwenen?) vandalisme aan de Golffontein is daar te incidenteel voor.
Dan is er nog de eis van subsidiariteit, maar ik ga dat nu niet meer uitleggen.

En nu stoten we op een gevaar dat onderschat wordt.
Eenmaal camera’s geïnstalleerd raken die daar niet meer weg, of ze nu zinvol blijken of niet.
Integendeel wil men ze meer en beter laten renderen. Er worden dan op een sluipende wijze allerlei nevendoelen uitgevonden (in de literatuur “bijvangst” genoemd).

Zo’n operator ziet op zijn scherm bijvoorbeeld dat er iemand geregeld zijn vuilniszak te vroeg op de stoep zet. Of bij de buur. Wat te doen? Telefoneren naar de wijkagent, of naar een interventiewagen? Mededelen aan de milieudienst? Want de observator weet dat het Schepencollege dit als een misdrijf aanziet (sluikstorten). En uit hoofde van zijn beroep heeft hij aangifteplicht.
En kijk daar eens! Daar loopt een jongen en een meisje van dertien waarvan men toch kan verwachten dat die op de schoolbanken zitten? En verdomd, daar zit die rare kwast weer met zijn gitaar.

Toezichthouders van een beetje conservatieve stempel zullen beginnen aandacht schenken aan wat beschouwd wordt als a-sociaal of alternatief gedrag. Die bedelaar rechts op het scherm moet trouwens ook weg. En staat er daar nu niet een soort halve gare te speechen aan de Post?

Joeps. Onze operator spoedt zich naar de radio met een boodschap voor de manschappen op het terrein.
– “Hallo ! From headquarter LOERDER here in my watchroom! FIETSPATROUILLE and DOGSBRIGADE, do you read me ? “
– “Hallo Headquarter! We here Fietspatrouille. Negative, Loerder. Too much noise here on the sunside of the Longstreet. And all dogs disappeared. Over.”

AL MET AL ZOU IK GRAAG TOEZICHTHOUDER ZIJN BIJ ZO’N MONITOR !
Een boeiende job moet dat zijn.
Dan zie je bijvoorbeeld je lief nogal gezwind buitenhuppelen uit een hotel op de Markt. Rechtdoor naar een sacochewinkel. (Ze zei toch dat ze bij haar moeder was?)
Dan zie je voor de zoveelste keer een raadslid vroegtijdig de gemeenteraad verlaten.
De burgemeester komt je als hoofd van de politie ook even gezelschap houden in de toezichtcentrale. Tiens! zegt hij dan. Schepen Bral gaat naar de Schouwburg.
De korpschef komt een keer kijken of alles nog goed marcheert. Haha! zegt die dan. Die agent staat maar wat te flikflooien met een cafémadam. En die daar kan nog in geen twee seconden handboeien aanleggen. Hops! Naar de bijscholing!
(Uit buitenlands onderzoek blijkt dat agenten geen enthousiaste voorstanders zijn van cameratoezicht. Ze worden zelf bekeken.)

In een klein provinciestadje als het onze kent iedereen iedereen.
Er zal dus gegniffeld worden. Daar komen roddels van.
En operatoren die zich vervelen gaan natuurlijk inzoomen op terrasjes met opzwaaiende zomerjurken.

Het aantal functionarissen dat de beelden kan observeren zal heel beperkt moeten gehouden worden. Een serieus examen afleggen met doorwrocht antecendentenonderzoek. En onderworpen worden aan een absolute zwijgplicht. Om de haverklap geëvalueerd. Zelf geobserveerd met … verborgen camera. Continue screening, maar door wie?

Juist daarom ben ik geen kandidaat!
Hou teveel van roddels en zou nooit kunnen weerstaan aan het LOEREFFECT.
Voorstanders van cameratoezicht gaan veel te lichtvaardig om met de eis van intimiteit.
Uit Engelse onderzoeken blijkt dat agenten daar heel besmuikt over doen. Het is een taboe-onderwerp.

Bon.
Volgende keer een (laatste) stukje over BIG BROTHER in Kortrijk.
Hoe kunnen we ons ertegen verweren?
Nog een vraag voor we het vergeten.
Heeft het stadsbestuur al melding gemaakt van zijn voornemen om bewakingscamera’s te installeren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer?

CAMERATOEZICHT en verplaatsing van crimineel gedrag (4)

Voorstanders van cameratoezicht in publiek domein verdoezelen het feit dat camera’s kunnen leiden tot vormen van verplaatsing van crimineel gedrag. Of ze zeggen dan dat het daarmee niet zo’n vaart zal lopen. Terwijl internationaal onderzoek hieromtrent de meest verwarrende en tegenstrijdige uitslagen geeft.

ER ZIJN VIJF VORMEN VAN VERPLAATSING MOGELIJK !

Bij mogelijke vormen van verplaatsing denkt men gewoonlijk enkel aan geografische verplaatsing.
Hetzelfde delict wordt dan in een ander gebied gepleegd. Vandalisme, druggebruik, enz., kan zich in Kortrijk bijvoorbeeld concreet verplaatsen naar de Vlasmarkt, want de camera’s op het Schouwburgplein kunnen nu nog niet om het hoekje kijken. (Het gevolg zal zijn dat er later ook daar nog camera’s worden geïnstalleerd.) En aangezien portieken van woningen niet mogen in de gaten worden gehouden, zullen die toegangen meer dan ooit dienst doen als publieke WC’s. Terwijl de vechtersbazen hun meningsverschillen meer dan ooit binnen het café een verlengstuk zullen geven.

Er is ook nog de periodieke verplaatsing.
Daders plegen dan delicten op een ander tijdstip, bijvoorbeeld als ze vermoeden dat beelden niet worden uitgekeken. Als de toezichthouder vermoedelijk is in slaap gevallen. Als er herstellingen bezig zijn. Als er zoveel volk is op het Schouwburgplein en daarrond dat de beweegbare camera niet weet waar eerst te kijken.

Tactische verplaatsing is ook mogelijk.
Hierbij verandert de manier (de modus operandi) waarop het delict wordt uitgevoerd. Daders zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze onherkenbaar worden of meten zich de gedaante van iemand anders aan. (Snuggeren vermommen zich in een meisje of omgekeerd.)

Dan is er nog de verplaatsing van het doel.
Crimineel gedrag krijgt dan een ander doelwit. Bijvoorbeeld: geen vechtpartijen meer maar wel subtiele mobbing. Camera’s zelf kunnen ook gesaboteerd worden.

Tenslotte is er ook functionele verplaatsing mogelijk.
Hierbij stapt de dader bijvoorbeeld over van een autokraak naar een minder makkelijk met camera’s te herkennen delict, zoals bijvoorbeeld professioneel zakkenrollen.

Zoals gezegd valt er aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek over de effecten van cameratoezicht geen touw aan vast te knopen. Men constateert zowel stijgingen als dalingen van delicten.
En in iedere stad of wijk zijn de effecten anders.

Met alle goede wil van de wereld heb ik een keer geprobeerd om uit Nederlandse onderzoeken toch een aantal gemeenschappelijke resultaten van diverse gemeenten te distilleren.

Zéér voorlopige vaststellingen zijn:
* uitgaansgeweld blijft stabiel of is licht dalend;
* jeugdoverlast blijft;
* afname van vernielingen;
* inbraken in wagens nemen af maar verplaatsen zich;
* drugsoverlast verplaatst zich naar binnen en elders;
* verplaatsing van niet-professionele zakkenrollerij.

Het stadsbestuur is dus veel te stellig als zomaar klakkeloos beweerd wordt dat uit onderzoek is gebleken dat cameratoezicht meteen een daling van overlast, vandalisme, graffiti, geweldplegingen, inbraak en autokraak meebrengt.

Ernstige, onafhankelijke onderzoekers (niet verbonden aan de veiligheidsindustrie) en experts zijn het er vooral voorlopig over eens dat we het allemaal niet goed weten wat de effecten zijn van cameratoezicht.
Omwille van een fundamenteel probleem: hoe vaststellen dat er iets niet is gebeurd?
Omwille van een materiëel probleem dat daarmee samenhangt: potentiële en echte delinquenten zouden als het ware over heel het land moeten ondervraagd worden om te weten of ze al of niet daden hebben gesteld waarbij zij rekening hielden met de mogelijkheid van cameratoezicht.
Ook omwille van het feit dat camera’s ingebed zijn in een mix van maatregelen die niet of moeilijk als parameter kunnen geïsoleerd worden.

Tenslotte kan er zich misschien nog iets potsierlijks voordoen: dat juist omwille van de camera’s nog méér delicten worden geregistreerd…

Er is ook nog een zedenles die zegt dat men op het “moment suprême” nog nergens aan denkt, ook niet aan de aanwezigheid van camera’s.

P.S.
Men heeft me gevraagd welke raadsleden dan wel PRO de installatie van cameratoezicht hebben gestemd.
U kunt die namen vinden op de Kortrijkse website. Zie de notulen van de Raad van 9 juli 2004 onder punt 2.12.
Piet Missiaen was de enige die heeft tegengestemd. Cathy Matthieu onthield zich.
De rest van de aanwezigen (26) heeft ja gestemd.
Een aantal (7) waren op het moment van de stemming even taktisch koffie gaan drinken.
Waren verontschuldigd: schepen P.De Coene en de raadsleden P.Lano, N. Zonnekein, G.Vanhoutte, E.Van Lancker, V. Vandenbroucke.