Category Archives: veiligheid

We gaan weer camera’s kopen !

(Onze aangekondigde serie stukjes over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zullen we nu en dan wel moeten onderbreken voor de actualiteit…)

Kortrijk wil via een raamovereenkomst opnieuw camera’s kopen en laten installeren voor een periode van vier jaar. De uitgave werd geraamd op 1.722.464 euro, inclusief BTW. Maar stad was als ‘aankoopcentrale’ zo goed dat de overeenkomst ook is opengesteld voor andere besturen (bijv. het OCMW) waarbij een maximaal bestelbedrag is vastgesteld van 3.305.785 euro, of met BTW het ronde getal van 4 miljoen.
Voor de vorm (en omdat het moet) heeft men drie kandidaten aangeschreven: R.T.S uit Ieper, Proximus-Trafiroad (Brussel) en Telenet (Mechelen).
De van ouds vertrouwde firma R.T.S uit Ieper heeft het als enige inschrijver (met twee absoluut nodige onderaannemers) natuurlijk gehaald. Met een ietwat kleiner bedrag dan geraamd: 1.554.644 euro, inclusief BTW.
(Die onderaannemers zijn: Polis-Service BVBA uit Turnhout en Jacobs NV uit Deerlijk.)

Dat bedrag slaat puur op het deel Kortrijk en zal als volgt worden gespreid:
– 2022: 250k
– 2023 tot en met 2025: jaarlijks 370k
– 2026: 362k

Komt dit bedrag overeen met wat is voorzien in het meerjarenplan (MJP)?
Even kijken. (Pauze. Op naar de zolder…)
Dat wordt moeilijk om na te gaan want dat MJP slaat op de periode 2020-2025.
Voor die periode van zes jaren was er in totaal 2.512.190 ingeschreven.
En we vinden in het MJP (voor zover mogelijk) deze bedragen terug voor de jaren betreffende de nieuwe overeenkomst:
– 2022: 254k
– 2023 en 2024: telkens 250k
– 2025: 312k
– 2026: ?
Hier zien we dus weer eens hoe relatief een MJP eigenlijk is.
Maar het lijkt er wel op dat het meerjarenplan minder uitgaven heeft voorzien dan nu is gegund.
Tja, het leven wordt steeds duurder zeker?


P.S.
Wist u dat we VOOR dat MJP al 812.973 euro hebben uitgegeven aan camerabewaking?

Hoeveel camera’s telt men op het grondgebied Kortrijk?

Hoera!
We hebben weer nieuwe cijfers! En ze zijn zo recent als mogelijk want verstrekt op een raadscommissie van 12 april en slaand op de situatie dd. 15/4/22.
– Veiligheidscamera’s (vast): 138
– ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning (vast): 66
– Flitscamera’s (vast): 14
– Flitscamera’s (mobiel): 1
– Publieke webcams (vast): 3
– Dronecamera’s (uiteraard mobiel): 1
– Sluikstortcamera’s in beheer IMOG (mobiel): 5
TOTAAL: 228
(Ons laatste bekende aantal, daterend van maart was 210 stuks.)

P.S.
Dat wisten we niet, en velen met ons ook niet.
Kuurne telt nu al 11 ANPR-camera’s en Lendelede 4.

Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (5): stad weet waarlijk van geen ophouden !

Hier is al herhaaldelijk gewezen op het feit dat de (raam)overeenkomst met de firma RTS uit Ieper eind vorig jaar ten einde liep. Het stadsbestuur heeft dat nu ook gezien. Onze hoop dat de bewindvoerders nu eindelijk eens zouden ophouden met het uitbreiden van het “cameraschild” (en het daarbij horend verteren van miljoenen euro’s) is ijdel gebleken.
Dat was eigenlijk te verwachten. Bij de voorstanders van cameratoezicht op openbaar domein is de verleiding immers groot om het systeem uit te bereiden met bijkomende functionaliteiten. Desnoods vindt men die uit. Beleidsmakers zoeken – met behulp overigens van veiligheidsbedrijven – al te graag de grenzen op van alsmaar meer (betere) intelligente systemen. We weten niet wat ons nog te wachten staat. Denk bijv. aan geluids- en bewegingsdetectie. Aan koppeling van data met materies waarvoor cameratoezicht (de veiligheidsketen) eigenlijk niet was bedoeld. (Vanwaar komen die passanten? Is dit werkelijk hun domicilie? Ontduiken zij geen gemeentebelastingen?)
Dit sluipend gevaar staat bekend als de “function creep”. De beveiligingsindustrie bepaalt zelf met nieuwe technologische toepassingen van camerasystemen de strategie van de ordehandhavers, en niet omgekeerd. Zeg maar dat het waar is !
Het Kortrijks schepencollege heeft dus nu (28 maart) beslist om het bestek van een nieuwe “raamovereenkomst over de levering, de installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten” goed te keuren. “Men wenst de technologie in kwestie breder te gebruiken en de data om te zetten in kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die de beleidsvoering kunnen ondersteunen met o.m…crowd control.” (De lijst is niet limitatief.)

Wat mag dat kosten?
De raming voor de totale opdracht (over vier jaar) bedraagt 4 miljoen, incl. BTW. Stad Kortrijk wordt immers als “aankoopcentrale” gemandateerd om de procedure tevens te voeren in naam van het OCMW en andere besturen (die we niet kennen).
De raming voor het deel Kortrijk bedraagt 1.722.464,15 euro, incl. BTW. (De verwachte afnamen zijn die zoals geraamd in het meerjarenplan 2020-2025. Zie vorig stuk.)

P.S.
De firma RTS kreeg voor het laatste jaar van het afgesloten contract (2021) een waar cadeau. Er is voor dat jaar een historisch hoog bedrag geraamd: 504.285 euro !Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (4): wat zou dat kunnen kosten?

In de vorige bijdrage over dit taboe-onderwerp (waar “slechte Kortrijkzanen” zielsveel van houden) confronteerden we onze lezers al met een eerste belachelijk antwoord op de vraag wat die beveiligingscamera’s op openbaar domein ons kosten. Nog wel een antwoord geplukt uit de officiële website van stad. In het document “10 jaar cameraplan” had men het over een gemiddelde kost van 250.000 euro. Die item is nog wel bijgewerkt in maart 2021.
Een paar weken tevoren (18 februari van datzelfde jaar) kregen de makers van de VRT-documentaire “Privacy & Ik” na lang aandringen van het kabinet van de burgemeester een tabel met de voorziene jaarlijkse budgetten voor plaatsing, onderhoud, herstellingen, vervangingen… die er zo uitzag:
– 2013: 100.000 euro (eerste jaar van de nieuwe coalitie VLD, SP.A en N-VA);
– 2014 tot en met 2018: 200.000 euro;
– 2019 (tweede legislatuur) : 250.000 euro plus 150.000 voor een trajectcontrole Doornikserijksweg;
– 2020: 250.000 euro en 150.000 euro voor de trajectcontrole Rekkemsestraat;
– 2021: 250.000 euro.
In maart 2022 (dat is één jaar later) kreeg Groen raadslid Matti Vandemaele in het “Bulletin van Vraag en antwoord” net dezelfde tabel. Men was er na al die tijd dus nog niet altijd niet in geslaagd om de werkelijk gerealiseerde bedragen op te sommen. Het bleef bij ramingen, intenties.

Kortrijkwatcher heeft dan maar een keer onderzocht wat de ware, echt bestede kosten waren, aan de hand van de laatste drie jaarrekeningen (die van 2021 is nog niet gepubliceerd).
2018
– Initieel budget: (slechts) 140.000 euro;
– Aangepast, ook genoemd “eindbudget”: (niet minder dan) 391.953 euro;
– Gerealiseerd in dat jaar: 202.932 euro.
2019
– Initieel: 200.000 euro:
– Eindbudget: 385.930,23 euro (met cijfers na de komma!);
– Gerealiseerd: 191.576,65 euro.
2020
– Initieel: 250.000 euro
– Eindbudget: 359.370 euro
– Gerealiseerd: 126.985 euro
Aan de trajectcontrole zijn volgens de jaarrekening géén gelden besteed.

DE VRAAG BLIJFT WANNEER ONS STADSBETUUR DE KORTRIJKZANEN OVER DE GEHELE KOSTEN VAN HET CAMERANETWERK EEN KEER JUIST GAAT VOORLICHTEN. En sinds den beginne.
Laat ons eens kijken naar een ander officieel en uiterst belangwekkend document: de budgetten volgens het meerjarenplan (MJP) 2020-2025, zoals die (nog niet zolang geleden) zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 december vorig jaar.
Voor deze periode van zes jaar wil men nog in totaal voor 2.512.190 euro aan camerasurveillance besteden. Dat is een jaarlijks gemiddelde van 418.700 euro.
Daarvan is reeds VOOR het MJP 812.978 euro gerealiseerd (dat toch wel gigantisch bedrag wordt niet nader toegelicht) en alreeds tijdens het MJP 126.958 euro. Blijft nog voor 1.572.254 euro te realiseren.
Dat alreeds bestede bedrag klopt. In 2020 voorzag men een uitgave van 250.000 euro en daarvan is volgens de laatste bekende jaarrekening 126.958 euro uitgegeven.
We kijken verlangend uit naar uitslag van de jaarrekening van vorig jaar. Want dat moest een topjaar worden: men raamde voor 505.285 euro uit te geven aan het cameranetwerk. Een historisch bedrag.
Voor de geobsedeerden onder ons nog een overzicht van de ramingen voor de volgende jaren:
– 2022: 254.375 euro
– 2023: 250.875 euro
– 2024: 250.175 euro
– 2025: 321.544 euro.

Het blijft uitkijken naar een bestuur dat moedig zegt: EN NU IS HET GENOEG GEWEEST !
Want wat is de impact van al die miljoenen aan camera’s inzake het voorkomen en ophelderen van zgn. criminele figuren? Misschien kunnen we het daar ook nog een keer over hebben?


Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (3): de kosten?

Gemeentebesturen die dol zijn op het plaatsen van camera’s op openbaar domein zijn altijd heel karig met het het geven van informatie over wat dat gedoe allemaal moet kosten. Au fond weten die bestuurders maar al te goed dat de verhouding tussen de kostprijs van het netwerk tegenover het resultaat ervan volkomen disproportioneel is. Door camerasurveillance geobsedeerde burgemeesters aarzelen zelfs niet om hierover fragmentaire inlichtingen te verstrekken, d.w.z onvolledige en dus leugenachtige, misleidende info.
Over indirecte kosten hoor je nooit of zelden iets: onderhoud (vlekken op de lenzen van camera’s in ons stadscentrum verwijderen; dat kost al duizenden euro’s), het leggen van glasvezelverbinding, de palen, het verbruik aan elektriciteit, enz. Om nog te zwijgen van de kostprijs van de servers, de dispatching, de schermen, het personeel.
Raadslid Matti Vademaele van Groen heeft (zoals hier al gezegd in vorige edities) in het “Bulletin van Vraag en Antwoord” talloze vragen gesteld over het Kortrijkse camerabeleid. Eén daarvan luidde: “Wat is de jaarlijkse kostprijs in onderhoud om de camera’s operationeel te houden?” Ziehier het onvoorstelbare antwoord (maart 2022): “De stad beschikt niet over een opsplitsing van deze kost.”

Onze lezers weten maar al te goed dat de redactie van kortrijkwatcher er een erezaak van maakt om zich altijd te baseren op officiële bronnen en niet op wat de lokale pers traditioneel schrijft op instigatie van een of andere schepen of burgemeester.
Inzake het onderwerp van deze serie bijv. zoeken we instinctmatig en regelrecht naar een relevante item in de website van stad, bijvoorbeeld “10 jaar cameraplan” (versie van maart 2021). Wat antwoordt men daar bijv. op de vraag: “wat kosten de camera’s?” Pag.4: “De investeringen in de politiecamera’s op het Kortrijkse grondgebied werden gedragen door de stad Kortrijk en maakten deel uit van de jaarlijkse begroting.” Welnu, dat is al een klein leugentje: de licenties voor de camera’s worden namelijk gedragen door de (begroting van) politiezone VLAS. Overigens is de kost die wordt aangegeven gewoon lachwekkend: “over de gehele periode (welke? het cameraplan dateert van 2013) bedroegen gemiddeld 250.000 euro per jaar.”

Over de prijs van een “gewone” veiligheidscamera per stuk hebben we nog nooit iets vernomen.
Tja, tenzij…een keer in de pers! Bij de eerste fase van de installatie van 20 camera’s had HLN (15/05.2013) het over een wel heel opvallend en onwaarschijnlijk rond getal: welgeteld 200.000 euro.
In 2020 zijn we een keer te weten gekomen dat 12 ANPR-camera’s, geïnstalleerd in vijf wijken gezamenlijk 175.219 euro kostten. (Indirecte kostten inclusief??) En die fameuze PTZ-draaibare camera met meerdere lenzen (multi sensor) op het Robbeplein kostte 17.058 euro, incl. de glasvezelverbinding. De trajectcontrole dan (twee camera’s in de Rekkemsestraat te Marke) kostte éénmalig 162.667 euro. Komt daarbij: het jaarlijkse abonnement (2.845 euro), het ‘onderhoud’ (11.736 euro), de tweejaarlijkse herijking (9.533 euro).
Daarmee moeten we het dus stellen als we willen weten wat een camera per stuk en per soort eventueel kan kosten.
Voor de rest moeten we ons troosten met een overzicht van de (jaarlijkse) investeringen in de vorm van budgetten (dus ramingen) volgens het meerjarenplan en zo nu en dan een keer een rekening.
(Wordt vervolgd…)
Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (2): de toename aan locaties

In de vorige editie van deze krant moesten we de “slechte Kortrijkzanen” ontgoochelen.
Nieuwsgierig als zij zijn naar taboe-thema’s wilden ze wel eens weten hoeveel camera’s er in Kortrijk (of in de politiezone VLAS dan) eigenlijk in voege zijn. In drie officiële documenten vonden we vier verschillende cijfers.
We houden het hier nu vandaag bij een nota van het kabinet van de burgemeester (dd. 19 februari 2021).
Daarin had men het over 127 (gewone) veiligheidscamera’s en 68 slimme ANPR camera’s. Totaal: 195.
Interessant is nu om dat cijfer te vergelijken met een tabel van de jaarlijkse toename van het aantal camera’s sinds het prille begin van de plaatsing van camera’s in onze stad. Volgens het ene document (op de website van stad) is dat het jaar 2011, volgens de nota van het kabinet van de burgemeester 2012. (Men vergeet dan de prille, heel eerste installatie van camera’s op het Schouwburgplein, naar aanleiding van de vandalenstreken rond de fontein.)
Die tabel dus van de jaarlijkse toename inde periode 2012-2020. .Samengeteld komen we uit aan een totaal van 217 camera’s, waarvan 146 “gewone” en 71 ANPR’s. Met het jaar 2021 erbij gaat het om +11 gewone camera’s en +1 ANPR. Totaal: 157 plus 72 is gelijk aan 229 camera’s. (Die aanvulling voor 2021 vonden we in het Bulletin van Vragen en Antwoorden van maart dit jaar. Antwoord op een vraag van Groen raadslid Matti Vandemaele.)
Ja, we raken weer tureluurs van die verschillende aantallen.

Slechte Kortrijkzanen willen alles weten, dus ook de toename en plaats van de locaties.
We onderscheiden vier grote momenten in de uitbouw van het cameranetwerk.
– In 2011-2012 is door de firma Optimit een cameraplan uitgewerkt. Wie dat nu (her)leest vergaat van het lachen ! Dat plan werd in 2013 door de gemeenteraad quasi unaniem goedgekeurd. Enkel twee raadsleden van Groen stemden tegen! Hiermee was het hek van de dam. Op één jaar tijd werden door nieuwe de coalitie (VLD – SP.a – N-VA) in het kader van een bestuursakkoord (“Plan Nieuw Kortrijk”) 32 camera’s geplaatst.
– De tweede fase in 2015 was een topjaar: het winkelwandelgebied werd bezaaid met 36 camera’s en er kwam een zgn. cameraschild op de invalswegen met 26 ANPR’s.
– In 2019 werd door de tripartite een nieuw bestuursakkoord uitgewerkt: “Beste stad van Vlaanderen”. De budgetten voor het cameranetwerk werden verhoogd met het oog op slimmere software en betere camera’s.
– In 2020-2021 werd alles op alles gezet om zgn. “blinde vlekken” af te dekken.
En ja, voor de toekomst wil men nog sterker inzetten op technologie: trajectcontroles, drones, geluidsensoren, politievoertuigen met camera’s, enz.

Overzicht per jaar
( Het eerste aantal tussen haakjes slaat op gewone veiligheidscamera’s, het tweede op ANPR’s.)
2012: Veemarkt, Zwevegemsestraat (6 /-)
2013: centrum en 1 voertuig (+28 /+3)
2014: Overbekeplein (+3 /-)
2015: winkelwandelgebied, 2 voertuigen (+36 /+26)
2016: Zwevegemsestraat, station, Prado, Ring, mobiel (+12 /+17)
2017: Houtmarkt, Kleine Sint-Jansstraat (+9 /-)
2018: Begijnhof, Rekollettenstraat, Kortrijk Weide, BPKN (+21 /+4)
2019: Leieboorden, trajectcontrole Kooigem-Bellegem, Casino, Waterpoort, Graanmarkt, tunnel (+18 /+4)
2020: Casino, Rijselsestraat, Vork, tunnel, traject Rekkemsestraat, wijken Marke-Rodenburg (+13 /+17)
2021 nu: Rondpunt Wandelweg-Zwevegemsestraat (3), Sint-Antoniusstraat (2), Tuighuisstraat (2), Robbeplein (2), Handboogstraat (2), Burg. Reynaertstraat (1 ANPR voor Parko).

Niet vergeten: de raamovereenkomst met de firma R.T.S over leveren en plaatsen van camera’s is eind vorig jaar afgelopen, en we hebben geen weet van enige verlenging.

P.S.
En wat willen slechte Kortrijkanen nog weten? Wat dat allemaal kost zeker?
We zoeken het op, maar garanderen onze lezers niks van uitkomst.
Moeizame queeste naar info over ons cameranetwerk (1): de aantallen

Stel dat u behoort tot de (groeiende) cohorte van “slechte Kortrijkzanen”. Dan wil je toch net alles weten over juist die politieke onderwerpen waarover het stadsbestuur ongaarne uitweidt. Waar van transparantie en communicatie geen sprake is. Voorbeeld: de wildgroei aan allerlei soorten, steeds meer gesofisticeerde veiligheidscamera’s in onze straten en pleinen.
Herinner u de geruchtmakende tweedelige VRT-documentaire “Pricacy en ik” (maart 2021) waar titelvoerend burgmeester Quickie uiteindelijk niet wou aan meewerken en plaatsvervangend burgemeester Ruth Vandenberghe pas na heel lang aandringen.
Daarbij stelt u zich uiteraard een eerste, heel eenvoudige, voor de hand liggende vraag: hoeveel camera’s hangen, staan, rijden of vliegen er rond in onze stad?
Als Kortrijkse burger – die ietwat heeft kunnen doorstuderen – raadpleegt u dan natuurlijk in de eerste plaats een officiële bron. Geen secundaire zoals de lokale pers, die in al haar vooringenomenheid over het cameranetwerk enkel iets weet te vertellen als het een bijdrage heeft geleverd bij de oplossing van een crimineel feit. (En in het geheel niets meldt als dit niet is gelukt.)
Bon.

Wat is dan de meest voor de hand liggende, betrouwbare primaire bron om te weten hoeveel camera’s er hier in gebruik zijn? De officiële website van stad natuurlijk: www.kortrijk.be.
En waarlijk, met de zoekmachine stoot je al onmiddellijk op een veel belovende item, met name: “10 jaar cameraplan Kortrijk”. Een document (9 pag.) met een update daterend van maart 2021 dan nog. Over het aantal camera’s treffen we in dit overzicht deze info aan: “Intussen (bedoeld is waarschijnlijk: sinds het cameraplan van 2013) is het cameranetwerk van de politie uitgegroeid tot een geheel van 186 camera’s.” Daaraan is gelukkig nog een onderscheid aan toegevoegd: op het grondgebied van (groot)Kortrijk zelf staan zo’n (sic) 120 openbare veiligheidscamera’s een 66 ANPR-camera’s. Is merkwaardig genoeg ook weer in totaal 186…Kuurne een Lendelede (politiezone VLAS) dus niet meegerekend, zijnde nul in aantal??

Kortrijkwatcher is het van nature uit gewoon om meerdere bronnen te raadplegen.
Ook weer officiële hoor! Het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”. In de editie van maart 2022 (dus zeer recent) heeft raadslid Matti Vandemaele (Groen) niet minder dan dertien vragen gesteld over ons “veiligheidsbeleid” ter stede. De eerste vraag ging – zoals te verwachten- over het aantal camera’s op het grondgebied Kortrijk.
Antwoord? 210 stuks.
Men geeft daarbij ook aan om wat soort functionele camera’s het gaat. Dit klopt althans: men heeft het over 120 veiligheidscamera’s en 66 ANPR. Maar er is ook nog sprake van 14 vaste en 1 mobiele flitscamera, 3 publieke webcams (bijv. die op Sint-Maartenskerk, ooit stiekem geplaatst), 5 sluikstortcamera’s (eigenlijk in beheer van Imog), en 1 dronecamera. (De drone is voor het eerst ingezet op 8 maart 2021, en dat was nog net VOOR de principiële toestemming van de gemeenteraad.)
Er volgt in dit document nog een curieuze voetnoot en een compleet gek makende slotzin. “Bij vervanging werden meerdere oude modellen soms vervangen door één nieuw model met meerder lenzen (multi-sensor) waardoor het totaal aantal camera’s weer verminderde.” Slotzin: “Het totaal aantal overzichtcamera’s gezien door PZ VLAS op 17/02/2022 is 136.
Is dat niet om tureluurs van te worden?
We raadpleegden nu twee officiële documenten en kregen op die eenvoudige vraag naar aantallen camera’s al drie verschillende antwoorden.
Laat ons maar nog één keer een factcheck doen, ditmaal zo dicht als mogelijk bij de authentieke bron: het kabinet van de burgemeester Rurhie zelf met een nota van haar eigenste veiligheidsadviseur Maarten Vander Sstichele. Dichter kan niet meer.
Het gaat om een informatief document waar de VRT voor de uitzending van het programma “Privacy en ik” een half jaar (ja!) heeft zitten op wachten. Gedateerd op 19 februari 2021. De aantallen zouden dus echt moeten corresponderen met wat we vonden op de website van stad over het cameraplan want die werden in maart 2021 geteld.
Hoeveel camera’s s zijn er dus in Kortrijk volgens het kabinet van burgemeester Ruthie, één jaar geleden geteld?
127 veiligheidscamera’s en 68 ANPR camera’s. Maakt: 195.
Onze klomp is nu wel geheel gebroken…

Gewoon, nog ter info, voor wat meer speciaal de slimme ANPR’s aangaat:
– 31 voor politioneel gebruik op de invalswegen van de politiezone, de invalstraten in de woonwijken Rodenburg, Sint-Anna, Smokkelpot, Marionetten, Rollegemknok;
– 29 voor het parkeerbeleid in het winkelwandelgebied, Kortrijk Weide, tunnel Doorniksestraat en drie ondergrondse parkings;
– 8 inzake verkeersveiligheid: trajectcontrole Doorniksesteenweg en Rekkemsestraat.

BESLUIT
Trek het maar zelf…
Wat een knoeiboel!

P.S.
De levering en plaatsing gebeurt al van in de beginne met een raamovereenkomst (dit is een monopoliepositie!) door de firma R.T.S uit Ieper. Dat contract is wel afgelopen eind vorig jaar. Over een nieuwe aanbesteding (of verlenging) nog niets vernomen. Nieuwe aankopen mogen vooralsnog dit jaar niet doorgaan!

Coming up…

Een beetje inzicht in de prijs en de kosten van de camera’s en drones. Een beetje…
De cijfers die we vinden verschillen volgens gevonden documenten hallucinant, en bepaalde gegevens ontbreken.
Onze poging tot rapportering kan daarom nog wel een tijdje duren…

Ons veiligheids- en preventiebeleid krijgt veel geld hoor van Binnenlandse Zaken

Het wordt tijd dat u dat allemaal weet.
Stad heeft (al sinds 2014 meen ik) aan de F.O.D Binnenlandse Zaken beloofd om verschillende acties te ondernemen met het oog op het terugdringen van 15 (criminaliteits-)fenomenen.
Te weten: 1. inbraak, 2. diefstal van en in auto’s, 3. fietsdiefstal. 4 winkeldiefstal? 5. geweld in openbaar vervoer, 6. geweld tijdens tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen, 7. geweld in het schoolmilieu, 8. druggerelateerde maatschappelijke overlast, 9. sociale overlast, 10. administratief sanctioneerbare overlast (?), 11. veiligheid op de openbare weg, 12. intrafamiliaal geweld, 13. gewelddadige radicalisering en terrorisme, 14. racisme, discriminatie en extremisme, 15. cybercriminaleit en andere vormen van misbruik van informatie en technologie.
Oef. (Grensoverschrijdend gedrag bestond toen nog niet.)
We krijgen daar in ruil gelukkig veel geld voor van de hogere overheid, maar het bedrag is toch absoluut niet kostendekkend. (Alleszins véél minder dan de helft van de werkelijk bestede uitgaven.)
In maart 2020 is met de F.OD. Binnenlandse Zaken opnieuw een “Strategisch Veiligheids- en Preventieplan ” (verder: S.V.P.P.) afgesloten voor het jaar 2020, maar na (25) wijzigingen ook geldig voor 2021.
In het kader van dit S.V.V.P. krijgt stad een jaarlijkse maximale basistoelage van 517.918 euro.
Daarnaast krijgen we nog jaarlijks 4.146. euro voor voor het dispositief gemeenschapswachten-90 FTE-activa en 47.768. euro voor het bijkomend contingent gemeenschapswachten-346 FTE-activa
Jaarlijks totaal aan subsidies: 569.832 euro.
Volgens een nieuw K.B van 27/12/2021 (pas in het Staatsblad verschenen op 01/02/2022) hebben we voor het werkingsjaar 2020 nog recht op een extra toelage 219.200 euro. Concreet moeten we dit bedrag besteden aan de lonen voor de mensen die belast zijn met de uitvoering van de G.A.S. en uitgaven met betrekking tot het plaatsen van camera’s.
Al die subsidies samen zijn natuurlijk volstrekt onvoldoende om de uitvoering van het S.V.V.P. te bekostigen. Die camera’s alleen al kosten stukken van mensen. Daarover hebben we het een volgende keer.

“Zigeunerpark” nu geheel gesloten tot 17 juni !

Straf hé?!
Als “maatregel ter bescherming van de burgers tegen verstoring van de openbare orde” is het doortrekkersterrein (officiële term) langs de Ringlaan ter hoogte van de WAAK nu echt voor iedere woonwagenbewoner totaal gesloten.
Ja, op 13 december ‘s morgens was er een grootscheepse inval van de politie op het terrein. De huiszoekingen kwamen toen op het spoor van wapens, juwelen, grote sommen geld, vele gsm’s , verondersteld als zijnde buitgemaakt in onze regio en elders; – meestal vanwege diefstallen op wat oudere vrouwen als slachtoffer. Van de vijf verdachten zijn er toen drie aangehouden.
Toen is ook beslist om de aanwezige woonwagenbewoners weg te sturen; ze mochten zeker een halfjaar lang niet terugkeren. Nu gaat het met een schepenbeslissing van 14 februari om een regelrechte sluiting voor iedereen. Gazetten reppen er niet over en de omwonenden weten tot op vandaag nergens van. De redenen voor de algehele sluiting zijn vervat in een “bestuurlijk verslag” van de politie aan de burgemeester dat evenwel al dateert van 15 december. De inhoud ervan kennen we niet.

Even terugblikken?
Ons doortrekkersterrein is officieel geopend op 12 oktober 2009, niet zonder protest (tot bij de Raad van State) van de omliggende bewoners (de wijk “Oude Olm). Grote voorvechter van het project was schepen Frans Destoop (CVP). Er kwam niet minder dan tien jaar voorbereiding aan te pas. Alleen al de aankoop van de nodige grond heeft véél geld gekost. Maar de subsidies lagen voor het oprapen, want men doopte het project om tot een “provinciaal” doortrekkersterrein. Ter vertroosting zouden immers ook Roeselare en Oostende zo’n terrein aanleggen, maar daar is natuurlijk niks van in huis gekomen. (Bij ons weten zijn er nu vier “zigeunerparken” werkzaam in Vlaanderen: Asse, Kortrijk, Gent, Lille.)
In de beginne (2011 en een jaar later) kregen onze gemeenteraadsleden nog uitvoerige jaarverslagen over de werking en het functioneren van het terrein. In veelkleurendruk, met foto’s en op glanzend papier. Dat heeft niet lang geduurd. Behoudens zo nu en dan wat geluidshinder en enig sluikstorten bleek indertijd alles koek en ei. De toezichters volgden mekaar wel nogal snel op. En stadspersoneel wilde op de duur niet meer instaan voor de schoonmaak van het terrein. Stad diende er een externe firma voor aan te spreken.
Van de huidige sluiting wil stad gebruik om aan een grondige evaluatie van het terrein te werken, afgestemd met stakeholders zoals de politie.
Zoals gezegd hebben de omliggende bewoners nog nergens weet van.
Ter info.
Indien u zich ergens voor geroepen voelt…
Algemeen aanspreekpunt over de zaak: Cathérine Dupondt@kortrijk.be. Tel. 056 27 72 75.