Category Archives: streekorganen

“Uitstekend nieuws voor de omwonenden van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem”

De lokale afdeling van “Groen” heeft de eerste kwartaalcijfers 2013 van de luchthaven EBKT kunnen inkijken en concludeert daaruit triomfantelijk-ironisch, middels een persbericht van vandaag (zie de titel hier boven dit stuk) dat het slecht is gesteld met onze regionale luchthaven.
Het aantal vliegtuigbewegingen (van alle soorten vluchten) daalt, en de verkoop van brandstof is ook niet om over naar huis te schrijven.
Kortom: daarmee komt de rendabiliteit andermaal onder druk te staan en die economische rendabiliteit weegt niet op tegen de ecologische impact.

Wat een demagogisch stuk van “Groen”!
Men baseert zich dus op kwartaalcijfers van de eerste drie maanden van dit jaar (met dat barslecht weer zeg, met de economische crisis, met het gebrek aan internationale beurzen, enz.)
Eerlijker ware geweest als de Groenen even de documenten “Evaluatierapport 2007-2013” en het “Ondernemersplan 2013-2019” hadden ter hand genomen om daaruit wat meer relevante cijfers te bekommentarieren.

Het jaaraantal vliegtuigbewegingen

РVoor het buitenlands professioneel verkeer waren de topjaren 2007 (3.652 bewegingen, inclusief vracht) en 2008 (3.522 bewegingen). Na de recessiejaren zijn er nu toch indicaties van herstel. We gaan van 2.233 bewegingen (in 2009) naar 2.475 (2012). En gemiddeld genomen is er sinds 2002 een positief parcours afgelegd met in 2012 per saldo 18,6 procent m̩̩r buitenlands professioneel verkeer dan tien jaar eerder.
– Het overige vliegverkeer (recreatie, scholing en training) ging er in de beschouwde bestuursperiode 2007-2012 op vooruit. Van 25.473 bewegingen naar 29.828 (2012).

De ecologische impact

Als “Groen” het daarover heeft, bedoelt de partij vooral het aantal (potentieel) gehinderden. Meer speciaal de geluidsoverlast. Door allerhande passende milieumaatregelen kon men dat getal sinds jaren steevast laag gehouden: 20 à 40, één enkele keer 52 (in 2008). Het aantal klachten per jaar – zo’n 15-tal – is al een hele tijd stabiel maar zou de laatste tijd kunnen gestegen zijn vanwege het helikopterverkeer. (Klachten komen ook steeds van dezelfde personen, van ene Rudy Dewilde uit Bissegem op kop.)
En wat Groen wellicht niet weet is dat onze luchthaven sinds september 2010 deelneemt aan het Europees procect “Green sustainable airports”.

De financies

– Het netto-resultaat van de opbrengsten min de kosten is enkel en alleen negatief geweest in 2010: -54.104 euro. Dat netto-resultaat daalt weliswaar sterk: van 42.373 euro (2011) naar 3.246 euro (2012).
– Momenteel (resultaatverwerking 2012) bedraagt het over te dragen verlies -342.626 euro. Het gecumuleerd verlies was ooit hoger: -665.567 euro in 2006.

Een vraag die “Groen” zich nooit is stelt deze: waarom moet een vliegveld per se winst maken en de spoorwegen, autoroutes en waterlopen dan weer niet?

P.S.
Gisteren was er een Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Publiek mag zo’n vergadering van een intercommunale bijwonen. Geen groene jongen te bespeuren. Maar ‘s anderendaags wel persberichten verspreiden….

Schepen Koen Byttebier nieuwe voorzitter van Leiedal?

Veiligheidshalve plaatsen we nog een vraagteken achter de titel van dit stuk. Je weet nooit, in de politiek.
Maar zonder kink in de kabel zal de Algemene Vergadering van de intercommunale op dinsdag 26 maart Koen Byttebier (VLD) verkiezen als opvolger van Filip Santy. (Die AV gaat door in het stadhuis van Waregem om 18 uur en is – jawel! – openbaar.)
Hoeveel energie vanuit het Kortrijkse stadhuis deze deal met andere gemeenten en vennoten en politieke partijen heeft gekost, dat is het geheim de goden. Démarches allerhande. Telefoons. SMS’en. Etentjes. Onderhandelingen. Compromissen. Beloften.

Koen Byttebier heeft als zelfstandige winkelier én als schepen al een goed gevulde dagtaak. Bevoegdheden als lid van het College : bevolking, personeel, facility, burgerzaken, administratieve vereenvoudiging.

Nu komt hij aan het hoofd van de intercommunale Leiedal, een heuse firma.
Het gaat om een samenwerkingsverband van 13 gemeenten uit de regio. Balanstotaal in 2011: 67,3 miljoen euro. Bedrijfsopbrengst: 21,8 miljoen. De firma bemoeit zich met alle mogelijke beleidsdomeinen, ook grensoverschrijdende. Maar gelukkig kan de voorzitter terugvallen op een directeur (straks Filip Vanhaverbeke) met zowat 50 medewerkers en 20 leden van de Raad van Bestuur. Toen voormalig schepen Filip Santy in 2008 voorzitter werd van de firma liet hij heel openhartig in de pers weten dat hij om de twee weken een dagje of zo actief was voor de intercommunale. (De Raad van Bestuur komt immers pas om veertien dagen bijeen.)
Koen zal dus zijn hobby’s (lopen en twitteren) nauwelijks moeten verwaarlozen. Maar zijn weblog www.metplezier.be lijdt er wel onder.

Provinciale subsidies voor Kortrijkse instellingen

Volgens het ontwerp van begroting 2013. Tussen haakjes de bedragen van vorig jaar.

vzw Katho: 25.000 (idem)
vzw MyMachine: 28.069 (nul)
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem: nul (35.731)
vzw Howest – week van het ontwerpen: 7.000 (11.000)
Syntra West: 1.350.000 (idem)
Vzw Unie der Zorgelozen: 60.000 (40.000)
Kunstencentrum Buda – herdenking WO I: nul (1000)
Theater Antigone: nul (1000)
CAW Stimulans – project thuislozen: 17.000 (nul)
vzw Kompas- drugshulpverlening: 55.000 (idem)
Project nieuwe jeugdherberg: 100.000 (nul)

Zo.
Dat weten we dan weer.

Het werkprogramma en de begroting van het crematorium

Weten de protesterende buutbewoners dat wel?
Morgen 6 december is er een algemene vergadering van de intercommunale Psilon, de beheerder van het crematorium “Uitzicht”. Zo’n algemene vergadering is wel degelijk openbaar. Plaats van het gebeuren: de aula van het crematorium, om 19 uur.

Het bestuur (voorzitter Lieven Lybeer?) zal er het werkprogramma 2012 toelichten.
– Volgend jaar verwacht men 700 afscheidsceremonies en 2.200 crematies. Opbrengst resp. 95.750 euro en 1.056.000 euro.
– Opstart van de website www.crematoriumuitzicht.be. Kostprijs daarvan (samen met wat andere vormen van communicatie): 25.000 euro.
– Men wil vier bijkomende medewerkers aanwerven.
– In het kader van een Interreg-project (Alpha & Omega) zal men een juridische harmonisering van procedures voor lijkbezorging en asbestemming uitwerken binnen de verschillende crematoria in de Eurometropool. (Subsidie: 18.000 euro. Vorig jaar ook begroot, maar 20.000 euro externe kosten…)
– Vanaf november 2012 zullen afscheidsmaaltijden mogelijk zijn in “familiesalons”.
– Men onderzoekt de mogelijkheden tot ontwikkeling van een beeldenpark in de omgeving.

Op de algemene vergadering zal men ook de begroting 2012 goedkeuren.

De inkomsten? Geraamd op 1.277.720 euro.
Bij de inkomsten lezen we niet wat men denkt te incasseren door de verkoop van uit de as gerecupereerde metalen (kunstheupen, gouden tanden).

Uitgaven: 1.213.600 euro.
– Personeelskosten: 445.000 euro.
– Kosten uit exploitatie: 176.000 euro.
– Intresten en afschrijvingen van leningen: 384.000 euro.
– Presentiegelden: 43.000 euro. (Er zijn 22 bestuurders.)
Voor juridisch advies (al die rechtszaken !) is alweer 25.00 euro uitgetrokken. (Vorig jaar kostte het bureau Publius 33.787 euro.)

Welke investeringsuitgaven voorziet men nog?
Een totaal van 1.013.500 euro. (Vorig jaar met de bouwwerken: 4.120.000 euro.)
– Bouw en inrichting onthaalgebouw-familiesalons: 935.000 euro. (Te verwachten subsidies: 127.500 euro.)
– Omgevingswerken: 53.000 euro.
– Erelonen architecten: 25.500 euro. (Vorig jaar: 90.000 euro.)

Wat is de impact van het crematorium op de gemeentefinanciën van de gemeenten-vennoten?
Bij de oprichting van de vereniging hebben de deelnemende gemeenten een kapitaal bijgedragen van 5 euro per inwoner. Dat gaf 2.076.000 euro. Tachtig procent daarvan is nu volstort. In 2005 ging het om 1,75 euro per inwoner, in 2008 om 2,25 euro en in 2012 om 1 euro per inwoner.
Daarnaast betaalden we gedurende vijf opeenvolgende jaren (2005-2009) een werkingsbijdrage van 0,50 euro per inwoner.
Of we ons daar laten cremeren of niet.

Over de financies is de intercommunale Psilon op de website absoluut niet communicatief.
Men publiceert wel een jaarverslag 2010 maar men verdomt het om ook inzage te geven in de jaarrekening. De desbetreffende bladzijden blijven blanco !

Kortrijkwatcher kon wel op een enigszins sluikse manier de begroting van vorig jaar bemachtigen.

De inkomsten waren geraamd op 182.020 euro.
De uitgaven op 392.500 euro.

Investeringsuitgaven vorig jaar: 4.120.000 euro.
Het totale geraamde investeringsbudget bedraagt 9.693.365 euro.
– Aanbestedingen crematoriumgebouw: 5.004.000 euro.
– Ovens: 1.440.000 euro.
– Onthaalgebouw: 850.000 euro.
– Parking en omgeving: 492.000 euro.
– Ontwerpstudies en erelonen: 513.000 euro.

Zo.
Nu weet u het weer.
Dank u, Kortrijkwatcher!

Zeg, gaat u soms naar die algemene vergadering? Zijn al onze drie aangeduide afgevaardigden vanuit de gemeenteraad daar wel? Zeggen zij iets? Ze hebben daar een mandaat voor gekregen hoor, om ter plekke iets te zeggen. En zij worden verondersteld van daar achteraf verslag over uit te brengen in de gemeenteraad. DOE ZE DE COMPLIMENTEN.

Traagheid van bestuur

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales) moeten natuurlijk hun gemeenten-aandeelhouders inlichten over wat ze zoal uitrichten.
Welnu, het schepencollege van 12 oktober kon inderdaad kennis nemen van een aantal bestuursdocumenten.

Leiedal
Bezorgde het verslag van de Algemene Vergadering van 24 mei op 22 juni aan Stad Kortrijk. (Het College nam er dus in oktober kennis van.)

Gaselwest
Stuurde redelijk vlug – op 18 juli – een verslag van een AV van 24 juni op. (Het College nam daar deze maand kennis van.)

Vliegveld
Er was een Directiecomité op 4 april. Verslag daarvan toegestuurd op 9 juni. Ander DR van 6 juni opgestuurd op 9 augustus.

IMOG
RvB van 24 juni, gekregen op 9 augustus.

Figga
AV van 24 juni heeft het schepencollege bereikt op 13 juli.

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Is heel vlug geweest. Verslag AV van 17 juli aangekomen op 19 juli. Het College heeft dit nog deze maand kunnen lezen.

IN HET BEDRIJFSLEVEN IS DEZE VORM VAN RAPPORTERING ONDENKBAAR.

Lieven Lybeer stuurt bedelbrieven rond

UPDATE
De heer Alan Veys is intussen vertrokken bij Sinergiek.

Tien gemeentebesturen (ook stad Kortrijk zelf?) en 11 OCMW’s kregen begin mei een lange brief van onze loco-burgemeester Lieven Lybeer, ditmaal in zijn hoedanigheid van voorzitter van SINERGIEK. Als mandataris van ongeveer 30 mandaten die hij aan het afbouwen is, nu als waarnemend burgemeester.
Die feitelijke vereniging is een organisatie waar u nog nooit van hebt gehoord, maar dat is niet erg.

In die veel te lange brief – met een woordgebruik dat we van burgervader Lieven (alias Borat) niet gewoon zijn – staat dat Sinergiek na twee jaar zijn werking en realisaties wil “continueren”. Continueren.
Het bestuur van de organisatie heeft namelijk zichzelf grondig geëvalueerd en kwam tot het besluit dat men zijn nut op het werkveld heeft bewezen. Uit een brede bevraging bleek dat Sinergiek wel degelijk een nood vervult. (Statutair bekeken moet de vereniging ieder jaar een evaluatie maken. Passons.)
Omwille van die gunstig uitgevallen evaluatie vraagt vzw-voorzitter Lybeer aan de 21 leden (partners) van de vereniging opnieuw om een jaarlijkse bijdrage van 0,10 euro per inwoner te schenken. Voor Kortrijk zou dat neerkomen op ongeveer 7.500 euro van stadswege en een gelijkaardig bedrag van het OCMW. Het OCMW heeft die subsidie al goedgekeurd, woensdag is het de beurt aan ons schepencollege maar het bedrag is al ingeschreven in de begroting. Niet minder dan 12.751 euro !! Begrijpe wie kan.

De non-profit organisatie Sinergiek is ongetwijfeld schatrijk. Op de website van de vzw is over financies (inkomsten en uitgaven) niks te vinden, maar reken die zelf maar uit. De bevolking van de volgende gemeenten én OCMW’s (dubbel tellen) dragen al twee jaar hun steentje bij: Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, plus Menen – hier enkel het OCMW. Tel daar nog per jaar de subsidie bij van Leiedal (2.500 euro) en RESOC Zuid-West-Vlaanderen. En nog een reuzesubsidie van 79.180 euro voor de actie Nette Regio.

Uit de evaluatie kwamen evenwel TOCH een paar aandachtspunten naar boven. Men vergadert te vaak. En het bestuur is te complex. De stuurgroep moet dus afgeslankt tot 12 leden en doet zich in het vervolg voor als dagelijks bestuur. En het beheerscomité zal men hervormen tot een “regionaal forum sociale economie”.

Bandenspanning en hydranten

Maar wat is Sinergiek zult u zeggen? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de activiteiten?
Om dit te weten te komen dient de website van de feitelijke vereniging (1 pagina) tot niets. Daar lees je dat het gaat om een netwerk dat expertise en diensten bundelt voor (bestaande) partners in de sociale economie. Eerste en tweedelijnsdienstverlening dus. Collectieve ondersteuning. Facilitering. Een katalysator voor streekprojecten met kansengroepen.

De brief van Lieven Lybeer beschrijft in bijlage een aantal activiteiten, specifiek voor Kortrijk.
U herinnert zich die ongetwijfeld. Dat onderzoek “Regie in de gemeente”. De update van de inventarisatie LDE. Het event ‘sociale clausule’. En die keer dat men in Kanaal 127 de bandenspanning van een aantal wagens heeft gecontroleerd. De aanlevering van de aktename DAEB in het kader van de gunning LDE. De infosessie tewerkstelling kansengroepen in de woonzorgsector.

Op meer regionaal vlak vergeten we de opstart niet van de zorg voor hydranten. Memoreren we nog de ondersteuning van het fonds “Venture Filantropy”. De workshop HACCP. Dat regionaal overleg over de oproepen federale ESF. Het lerend netwerk voor isolatie, arbeidszorg, strijk en was.

SINERGIEK !!
HOU TOCH OP ZEG
.

Meneer Alan Veys.
Uw feitelijke organisatie lijdt onder alle mogelijke euvelen die al zijn aangestipt in het witboek interne staatshervorming.
Bekijk de sociale kaart van de regio. Een overdaad aan intermediaire en overlappende structuren. Gebrek aan transparantie. Steeds meer overheadkosten. Territoriumstrijd. De wet van Parkinson in de bureaucratie: het orgaan schept de functie en de functie het orgaan.
Lees nog eens het eindrapport van de studie van Leiedal over sterke besturen in een sterke regio.

Voor wanneer UITZICHT op het crematorium op Hoog-Kortrijk?

Vanavond komt ook het jaarverslag 2010 van “Psilon” ter sprake in de gemeenteraad. “Psilon” is een lengtemaat (44 stappen?) maar ook de naam van de intercommunale vereniging van 22 gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen die instaat voor de bouw van het crematorium “Uitzicht” op Hoog-Kortrijk. Lieven Lybeer is daar voorzitter van. (Kosten bestuurswerking vorig jaar: 50.000 euro, dienend voor presentiegelden en verplaatsingskosten.)

Een actiecomité genaamd “Samen sterk” verzet zich als sinds 2007 met man en macht tegen de komst van die drie ovens waar men mee lijken wil verbranden. Eerst probeerde men het met bezwaarschriften en administratieve beroepen bij de Vlaamse minister. Later met het indienen van schorsings- en vernietigingsberoepen bij de Raad van State. Tenslotte met een procedure milieustakingsvordering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, en inmiddels bij het Hof van Beroep. Tot op heden kenden alle juridische procedures een gunstig verloop voor Psilon.

Maar er zijn nog procedures lopende!
* De milieustakingsvordering in beroep bij het Hof van Beroep te Gent. Pleitdatum pas op 7 december.
* De vernietigingsaanvragen bij de Raad van State voor zowel de bouw- als de milieuvergunning. Vonnis verwacht ergens in het najaar.
Een vernietiging van die vergunningen is – zegt Psilon zelf! – niet uit te sluiten. Een recent advies (11 februari) van de adjunct-auditeur bij de Raad van State wil althans de milieuvergunning vernietigen. En er is betwisting omtrent de motivering voor de afwijking van het gewestplan door het BPA “Kerkhof Hoog-Kortrijk”.

In de Raadscommissie van vorige dinsdag vroeg VB-raadslid Maarten Seynaeve zich af of die rechtszaken gevolgen hadden of nog hebben op het verloop van de werken.
Volgens Psilon hoeft een eventuele vernietiging van de vergunningen geen stopzetting van de werken te betekenen. De intercommunale neemt zich voor om dan gewoon onmiddellijk vernieuwde aanvragen in te dienen. Een dergelijke procedure laat toe om de lopende werken verder te zetten, aldus Psilon.

De juridische procedures hebben een globale vertraging meegebracht van één tot anderhalf jaar, maar dan wel vóór de aanvang van de werken. Psilon is opgericht in maart 2005, de vergunningen kwamen er aan in 2008 en de werken startten in februari 2010.
De oplevering van de werken is contractueel bepaald op 22 september 2011.
Op de website van Psilon zijn twee data te lezen over de inwerkingtreding van het crematorium. Start van de dienstverlening: eind 2011. Opening: voorjaar 2012.

Psilon laat zich bijstaan door het advocatenkantoor van Stad: Publius. Advocatenkosten in de periode 2009-2010: 55.000 euro. Volgens het jaarverslag 2010: 33.787 euro.

P.S.
Psilon vergat een rechtszaak.
Bij de offerte voor de bouw van de ovens en filters is er een betwisting geweest voor de Raad van State. Hierna pas kon men kiezen voor de laagste bieder: het Italiaans-Amerikaans consortium Gem-Matthews.
Psilon vergeet nog een rechtszaak. Vindt dat het actiecomité een tergend en roekeloos geding heeft ingespannen. Maar volgens voorzitter Lieven Lybeer moeten we daar niet veel belang aan hechten.

http://nl.eurometropolis.eu

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is in januari 2008 officieel boven de doopvont gehouden (het gelag: 20.000 euro) en heeft sinds kort en eindelijk een website. Goed gedocumenteerd, maar – zoals voorspeld – ontbreekt daar ieder gegeven over de financiering, de begroting, de jaarrekening. De verslagen (notulen) van allerhande vergaderingen.
Kortrijkwatcher heeft een keer min of meer kunnen achterhalen hoeveel miljoen euro de voorloper van het Eurodistrict (de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales en GROOTSTAD) over de balk heeft gegooid. Aan etentjes, reisjes, colloquia, seminaries, werkplaatsen en studies. Iets van 2,4 miljoen. (Zie stuk van 29 januari 2008, met zoekterm: “praatbarak”.)

De “Europese Groepering van Territoriale Samenwerking” is een overleg- en beheersorgaan waarin 14 bevoegde overheden uit Lille, West-Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren. Omvat 147 gemeenten met een totale oppervlakte van 3550 km².
Vandaar dat de Algemene Vergadering 84 leden telt. Uit Kortrijk zijn dat Stefaan De Clerck, Filip Santy, Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne. Stefaan De Clerck is tevens vice-voorzitter en lid van het directiecomité.
Het Bureau (een uitvoerend orgaan) telt 32 leden. Er zijn 6 themawerkgroepen. Er is een Conferentie van Burgemeesters. Er is nog een soort secretariaat, een staf (“het Grensoverschrijdende Agentschap”) gevestigd in het voormalige, statige VOKA-gebouw op het Casinoplein. De directeur is een Kortrijkzaan: Stef Vande Meulebroucke.

Eerstvolgende activiteit: een colloquium! Op 5 en 6 mei in Lille. Men herdenkt het ontstaan van de EGKS. “60 jaar industrie, energie en duurzame ontwikkeling”. Allen daarheen.

P.S.
Franstalige sceptici over de werking van het eurodistrict hebben het smalend over de “gasfabriek”. Wij zeggen gewoon: “praatbarak”.

Website van Stad moet objectief blijven

Vandaag 21 februari organiseert de Intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem haar jaarlijkse infovergadering voor de bevolking. Om 19 uur in het Luchthavengebouw, dichtbij de verkeerstoren. (Partij Groen komt daar nooit naartoe).
Op de agenda staat een terugblik op de activiteiten en verwezenlijkingen van 2010 en een uiteenzetting over de milieuprestaties van het afgelopen jaar.

Zoals het hoort verscheen dit bericht (op 8 februari) op de officiële website van Stad. Intussen al zowat 140 maal gelezen.
Maar.
Onderaan staat er een rechtstreekse link naar www.vliegveldwevelgem.be. Dat is helemaal niet de website van het vliegveld. Dat is een persoonlijke blog van de meest rabiate en obsessionele vliegveldhater uit de streek. Ene Rudy Dewilde uit Bissegem.
Het is me dunkt niet de taak van een stadsambtenaar (nog wel uit dienst communicatie) om ruchtbaarheid te verlenen aan zo’n blog. Dat is een deontologische én beroepsfout. Niet te verstaan dat hier niemand ingrijpt.

De officiële site van het vliegveld EBKT is: www.kortrijkairport.be.
Ook de vliegclubs ZAC en KFC hebben een site.

Intercommunales moeten transparanter worden, en wel nu !

Minister Geert Bourgeois heeft gisteren een merkwaardige brief gestuurd naar de voorzitters van intercommunales, met afschrift aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen.
De aanleiding was onschuldig. De minister meldt dat Guido De Coster (voorheen administrateur-generaal Binnenlands Bestuur) voortaan is aangewezen als Commissaris van de Vlaamse Regering bij “de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen”. Dat zijn wat we nog altijd gemeenzaam “intercommunales” noemen.

En dan komt het.
Bourgeois herinnert er iedereen aan dat het de taak is van de Commissaris om beslissingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te onderzoeken en te controleren. Daartoe moet hij beschikken over alle notulen van de bestuursorganen en heeft hij het recht om aanvullende informatie in te winnen en om documenten op te vragen.
Bourgeois gaat nog een stapje verder. Want hij hecht bijzonder belang aan een hechte betrokkenheid van de gemeenten bij het beleid en de beslissingen van de intercommunales. Daarom wenst de minister om decretaal te verankeren dat ALLE RAADSLEDEN via elektronische weg SYSTEMATISCH op de hoogte gebracht worden van de beslissingen die intergemeentelijke verenigingen nemen.

Ongelooflijk.
In afwachting van die decretale wijziging verzoekt de minister NU AL dat die verenigingen alle nodige maatregelen nemen om alle raadsleden van de deelnemende gemeenten afdoende te informeren over de notulen die aan de regeringscommissaris toegezonden worden.
Sterker.
De minister vraagt aan de voorzitters van de intercommunales en de schepencolleges om hem te informeren over de wijze waarop zij denken aan zijn verzoek te voldoen, en binnen welke termijn dat in de praktijk zal kunnen gebeuren.
Onvoorstelbaar.
Kortrijk is bijvoorbeeld vennoot in intercommunales als Gaselwest, IMOG, Leiedal, Psilon, West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld (WIV), Figga. Nu moet u (als raadslid of burger) maar eens proberen om aan verslagen of notulen te geraken van directiecomités of Raden van Bestuur van die intercommunales. (Algemene Vergaderingen zijn openbaar, maar toch worden daar geen verslagen van gepubliceerd op de diverse websites.)

Een heuglijk dag voor de democratie in Vlaanderen, 10 februari 2011.