Category Archives: streekorganen

Doctoreren over Kortrijkse politiek

Ja het kan, aan de Gentse universiteit alleszins.
In 2009 maakte Thomas Block een proefschrift om doctor in de politieke wetenschappen te worden, getiteld “Van ID naar 3D”.
Daarin behandelde hij de besluitvormingsprocessen en de beslissingsmacht in drie Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten:
–  het winkelcomplex K ;
–  de Leiewerken;
–  Buda Kunstencentrum.
(Dit alles is onze plaatselijke persjongens totaal ontgaan.)

En in 2016 maakte Sander Van Parijs  een proefschrift met de (ook eigenaardige) titel: “Makelaars in claims”.
Interessant is dat men het hier zoveel jaren later heeft over de totstandkoming van de economisch-artistieke Budafabriek.
De andere cases in deze thesis gaan over de inplanting van windturbines in de streek en over de besluitvorming inzake het intergemeentelijk crematorium “Uitzicht”.

Beide (uitgebreide) proefschriften zijn te vinden op het internet.
We komen er bij gelegenheid op terug.

 

Twee allerbeste rapporten over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De afgelopen maanden woedde er een breed debat over intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,- meer speciaal over de veelheid van structuren, de non-transparantie ervan, de talloze mandaten die politici in deze structuren opnemen en de vergoedingen die ze hiervoor ontvangen. De al of niet vermeende  “graaicultuur”.

Op 15 februari hield het Vlaams Parlement hierover een actualiteitsdebat waarbij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht gaf het volledige landschap van de (inter)gemeentelijke participaties  in kaart te brengen.

Er zijn intussen al twee lijvige rapporten verschenen:
– “Inventaris gemeentelijke en intergemeentelijke participaties” (25 april);
–  “Gemeentelijke en intergemeentelijke participaties. Analyse in de diepte” (20 juni).
Allebei te vinden op Tinternet, de website binnenland.vlaanderen.be. of op http://lokaalbestuur.vlaanderen.be
Het eerste rapport laat je vooral versteld staan over het aantal “intercommunales”.  Het tweede is  op talloze gebieden heel relevant.  Verplichte lectuur voor onze raadsleden als die nog iets zouden willen zeggen over de materie.
Bij gelegenheid zal kortrijkwatcher wel dankbaar gebruik maken van deze studies.

Burgemeester wil nu ook minder dividenden van EANDIS (1)

Velen zijn hem in deze materie al jaren geleden in voorafgegaan.
Indertijd vonden de ministers Johan Vande Lanotte en Freya Van den Bossche de opbrengst uit Eandis-dividenden voor gemeenten te hoog.  En ook een LDD’er als Peter Reekmans wou die uitkeringen bevriezen.  Net als (heel lang geleden) ons plaatselijke SP.a-raadslid Marc Lemaitre.
Men had het over “verdoken”  of “verborgen” belastingen”.

Burgemeester en (federaal!) volksvertegenwoordiger Vincent Van Quickenborne (VLD) haalde al meteen abrupt (hoe doet hij dat?) de geschreven pers alsmede de VRT met zijn voorstel om het – volgens hem – jaarlijks gewaarborgd rendement van 6,2 procent van de Eandis-aandelen terug te brengen naar 2 procent  (in ‘Het Laatste Nieuws’) of 3 procent  (in ‘Terzake’).

Een materie waar hij federaal niks heeft mee te maken.
Even tussendoor vermelden dat Eandis het wel heeft over een rendement van 5,24 % en dat percentage wel degelijk als heel ‘marktconform’ beschouwt.
(De netbeheerder spreekt trouwens liever over “vergoedingen voor geïnvesteerd kapitaal” vanwege de aandeelhouders-gemeenten.)

Maar eer we wat verder ingaan op het voorstel van de burgemeester, geven we gewoon ter info een overzicht van de dividenden voor elektriciteit én gas die Stad Kortrijk via distributienetbeheerder (DNB) Gaselwest in het verleden  ontving.  Dat schommelt nogal.
(In 2006 kregen we  11.881.419 euro, en dat was het hoogste bedrag ooit.)
2010:  8.986.628 euro
2011:  5.123.271 euro
2012:  4.797.764 euro
2013:  5.370.124 euro
2014:  5.125.293 euro

Het laatste uit te keren bedrag vanwege DNB Gaselwest dat we kennen slaat op het jaar 2015.
–  Dividend elektriciteit:  2.468.000 euro
–  Dividend aardgas:  1.83.8.000 euro
–  Totaal:  4.306.000 euro

In ‘Het Laatste Nieuws’ (22 februari) heeft de burgemeester het voortdurend over enkel en alleen de stroomfactuur.
Door een meer marktconform rendement te hanteren (2 in plaats van 6,2 procent) zou die stroomfactuur per gezinslid (dus niet per huishouden) met 40 euro kunnen dalen.  In dat geval zou dat Stad Kortrijk 3 miljoen kosten.
– Voor de stroomfactuur apart kan dat dus niet want het dividend elektriciteit is kleiner dan drie miljoen.
– De redenering dat de factuur dan voor een gezin met drie leden plots met 120 euro per jaar zou dalen (3 maal 40) vinden we ook maar bizar.

In een volgend stuk maken we enkele concrete berekeningen rondom het voorstel van de burgemeester, uitgaande van de ontvangen dividenden voor 2015.

 

100 jaar vliegen in Kortrijk-Wevelgem 1917-2017

De bijzonder prachtige uitgave van Stichting Kunstboek (Oostkamp) is er!
Een realisatie van de VZW Airport Community EBKT.
Auteur: luchtvaartjournalist Guido Bouckaert in samenwerking met Flanders Aviation Society (FAS).

Officiële voorstelling van het boek op vrijdag 30 september om 19 uur in het luchthavengebouw van het vliegveld.  (Vlakbij de verkeerstoren, eerste inrit als   van Kortrijk .)

Gastsprekers zijn:
–  Geert Bourgois, minister- president Vlaanderen
–  Rudolf Scherpereel , schepen economie en toerisme stad Kortrijk
–  Filip Daem, voorzitter van de Intercommunale Vliegveld
–  Ignace Ryssaert, voorzitter “Airport Community EBKT”

 

Gemeenschappelijk parkeerbeleid Kortrijk-Kuurne niet goedgekeurd door Vlaams minister

Op 19 maart reeds gaf de Kuurnse gemeenteraad zijn toestemming om toe te treden tot een ‘intergemeentelijke lokale vereniging’ (ILV) genaamd “Parkeren regio Kortrijk”. De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Parko deed op 12 mei hetzelfde. En de Kortrijkse gemeenteraad keurde daartoe op 8 juni een statutenwijziging (art.3) van het AGB goed. Zo kon men de bevoegdheid van AGB Parko uitbreiden tot het grondgebied van Kuurne.

Het AGB Kortrijk zou voortaan (vanaf 1 september) ook de beheerder worden van het Kuurnse parkeerbeleid. De financiële en administratieve coördinatie op zich nemen. Toezicht houden op gas-parkeerinbreuken bijvoorbeeld. Opvolging van de naheffingen (boeten). Voor allerlei vormen van back-office zou Parko van de gemeente Kuurne jaarlijks 15.000 euro opstrijken. (Het Kortrijkse stadspersoneel zou de boekhouding opvolgen.)

Dat alles (de statutenwijziging van Parko) is nu ongedaan gemaakt door een ministerieel besluit dd. 2 oktober van Vlaams minister Liesbeth Hoomans.
Zij vindt heel die bevoegdheidsuitbreiding van Parko in strijd met art. 225 van het gemeentedecreet. Het AGB Parko kan immers enkel belast worden met beleidsvoering voor taken van gemeentelijk belang in hoofde van stad Kortrijk.
Er is nog mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen deze beslissing bij de Raad van State.

Nog een vraagje misschien?
– Heeft Kuurne intussen al het voorschot van 20.000 euro betaald aan de ILV “Parkeren regio Kortrijk”?
– Heeft personeel van Parko al parkeerboeten op grondgebied Kuurne uitgeschreven?
– Heeft Stad al gewerkt aan de boekhouding inzake parkeren in Kuurne?

COELO over herindeling van gemeenten, zonder gevoelsargumenten

De discussie over (nieuwe) fusies van gemeenten is maar weer eens opgelaaid.
Daarbij valt vooral op dat voorstanders van schaalvergroting en samenwerkingsverbanden maar wat uit hun nek lullen. Argumenten hanteren die stammen uit een soort buikgevoel en daarbij totaal niet op de hoogte zijn van wetenschappelijke studies die tot conclusies komen die helemaal contra-intuïtief zijn.

Wat zijn de vragen die door de voorstanders van fusies dienen gesteld?
Bijvoorbeeld deze:
– Levert een opschaling van het lokale bestuur wel een efficiencywinst op?
– Dalen na herindeling van gemeenten de uitgaven wel degelijk?
– Is de doelmatigheid van samenwerkingsverbanden niet zeer divers, diffuus en moeilijk kwantificeerbaar?
– Dalen de belastingtarieven dan bij fusies?

Studies hierover zijn wel degelijk gemaakt door het “Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden” (COELO), een onderzoekscentrum verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Grote specialisten in de materie zijn vooral hoogleraar Maarten Allers en onderzoeker Bieuwe Geerstema. Hun rapporten (en die van nog andere experten) zijn allemaal integraal te lezen op de website van COELO.

Enkele te raadplegen titels voor politiekers (journalisten en burgers) die nog menen met recht en reden te kunnen deelnamen aan het debat.
– Geen grotere doelmatigheid door herindeling van gemeenten.
– Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van het krediet.
– Gevolgen van de gemeentelijke indeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk.
– Decentralisatie en gemeentelijke opschaling.
– Gemeentelijke schaalregeling levert geen geld op.

P.S.
Op facebook is de discussie over fusies in onze streek aangestookt door N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Hij maakt als voorstander goed duidelijk dat hij niets afweet van de materie. Kuurns burgemeester en nog wat anderen zijn tegen, maar hanteren hierbij ook geen al te goed onderbouwde argumenten.
Eén iemand verwijst naar COELO, en dat is niemand minder dan Felix De Clerck, zoon van !

De intercommunale WIV wordt een NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Eindelijk.
De Vlaamse regering heeft zopas de statuten, het business plan en de oprichtingsakte van de nieuwe NV goedgekeurd.
We komen daar nog wel op terug.

De hoop is dat er daar nu bestuurders komen die iets afweten van luchtvaart en economie. En ook voeling hebben met het recreatieve aspect van het terrein. (Daar krijgen ‘amateuristische’  piloten opleiding waarbij tegenstanders van het vliegveld later mee vliegen.)

 

 

 

 

Naar een fusie van onze huisvestingsmaatschappijen ? (2)

Het stadsbestuur wil dus de vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die actief zijn op het Kortrijkse grondgebied omvormen tot één krachtige organisatie. Het College zal hierbij de hulp inroepen van een advocatenkantoor, vermoedelijk ‘Eubelius’ uit Kortrijk.

Het onderzoek naar de fusie van de SHM’s brengt immers een groot aantal juridische vragen met zich mee, op verschillende rechtsdomeinen.
Het stadsbestuur heeft het dan over:
1. Vennootschapsrecht.
We hebben te maken met C.V’s en CVBA’s.
2. Milieurecht.
Overdracht van gronden en de problematiek van de bodemattesten.
3. Publiek recht.
De opdracht van een SHM is omschreven in de Vlaamse Wooncode. Er is een federale huurwetgeving.
4. Fiscaal recht.
BTW-plicht en BTW-tarieven, registratierecht, notarieel ereloon, fiscale implicaties van de fusie.
5. Sociaal recht.
Uitwerken van een uniforme regeling van het personeel van de SHM.

Maar het streven naar een fusie zal om nog andere – laat ons zeggen: meer menselijke redenen – niet van een leien dakje lopen. En wellicht zelfs mislukken.
– Wie van de vijf directeurs is bereid om zijn postje op te geven?
– Idem voor de voorzitters en ondervoorzitters.
– Idem voor bepaalde bestuurders die hun mandaat hanteren voor electoraal gewin.
– Hoeveel personeelsleden zullen worden opgeofferd?

En dan nog dit.
Zijn de vijf huisvestingsmaatschappijpen wel bereid om te fusioneren?
In elk geval NIET het bestuur van “Eigen Haard” met zetel te Zwevegem
.
– Dat bestuur gaf in 2013 nog te kennen dat het echt niet bereid is om zijn eigen patrimonium af te staan aan een eengemaakte SHM.
– In het visitatierapport van de “Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen” van juni 2013 staat op pag. 29 letterlijk te lezen dat de maatschappij geen fusie wil aangaan omdat men “flexibel wil blijven inspelen op diverse noden en de huurders wil blijven kennen”.

Onze pronostiek? In het meest gunstige geval?
– “Goedkope Woning” is nu de enige SHM met louter Kortrijk als werkgebied.
– De andere vier SHM’s hebben nog een actiegebied in 4 of 5 gemeenten buiten Kortrijk. Wellicht zijn ze bereid om het Kortrijkse werkgebied af te staan aan “Goedkope Woning”. Mits financiële of andere compensaties, natuurlijk en ongetwijfeld.
– De vijf blijven aldus bestaan. Iedereen tevreden. Ilse Piers blijft directeur van de “verruimde” Kortrijkse SHM.
– Het voorzitterschap van het bestuur bij de verruimde SHM blijft onderwerp van koehandel binnen de Kortrijkse coalitie.
Professionaliteit is geenszins van belang.

Naar een fusie-oefening van onze huisvestingsmaatschappijen (1)

Op Kortrijkse grondgebied (en soms tegelijk elders) zijn niet minder dan vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) actief. Daarnaast houden zich nog onledig met woonbeleid: De Poort (Sociaal Verhuurkantoor), het OCMW, het Vlaams Woningsfonds. En elk van deze maatschappijen hanteert zijn eigen inschrijvings-, toewijzings- en financieringssysteem.
Ook het stadsbestuur zelf bekommert zich om allerlei vormen van goedkoop en warm en duur wonen.
De Stad wil nu als regisseur van het woonbeleid een dossier uitwerken om tot één grote fusiemaatschappij te komen voor al de huisvestingsmaatschappijen.
Deze fusie-oefening vereist juridische begeleiding. Daarover later meer.
Het College heeft eind vorig jaar besloten om voor de uitwerking van het dossier twee (en slechts twee) advocatenkantoren aan te schrijven die vertrouwd zijn met een multidisciplinaire aanpak en over een grote expertise terzake beschikken: Eubelius (Kortrijk) en Stibbe (Brussel). Wie wint er de opdracht, denkt u?

Maar nu eerst een overzicht van de vijf SHM’s alhier.
Verder nog een stand van zaken over de aandelen van Stad bij die SHM’s.

Goedkope Woning S.M
– werkgebied: Kortrijk
– aantal woningen: 1400
– aantal leden RvB: 9
– directeur: Ilse Piers
– aantal medewerkers VTE (incl. directeur: 6)

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– Kortrijk, plus 12 gemeenten voor koopwoningen
– 513 (huurpatrimonium)
– 15
– Dries Cuvelier
– 8

Eigen Haard C.V (Zwevegem)
– Kortrijk, Zwevegem, Kooigem, Anzegem, Avelgem
– +- 1100
– 14
– Luc Vanhulle
– 8

De Leie C.V.
– Kortrijk, Wervik, Avelgem, Kooigem, Mesen, Heuvelland
– +- 1200
– 15
– Max Christiaens
– 8

Eigen Haard is Goud Waard (Lauwe)
– Kortrijk, Rekkem, Lauwe, Aalbeke, Marke, Rollegem
– +- 850
– 19
– Geert Suestrone
– 4

DEELNEMINGEN VAN STAD IN DE SMH
(Stand van begin 2014. Blijft sinds vele, vele jaren altijd onveranderd. In ons archief van 2006 vinden we dezelfde deelnemingen terug)

Goedkope Woning S.M
– 7.800 aandelen
– deelnemingen (totaal debet): 19.336 euro
– nog te storten deelnemingen (totaal credit): 14.501 euro

cvba Zuid-West-Vlaanderen SHM
– 2.998 aandelen
– deelnemingen: 18.587 euro
– nog te storten: 9.570 euro

Eigen Haard C.V
– 30 aandelen
– deelnemingen: 371 euro
– nog te storten: 278 euro

De Leie C.V.
– 84 aandelen
– deelnemingen: 2.082 euro
– nog te storten: 1.561 euro

Eigen Haard is Goud Waard C.V.
– 1.720 aandelen
– deelnemingen: 8.527 euro
– nog te storten: 6.395 euro

Stadsbestuur Kortrijk leest de les aan de eigen Kortrijkse bestuurders van Leiedal

Nu moet u allereerst even bedenken dat schepen Koen Byttebier (VLD) de voorzitter is van de intercommunale Leiedal. Ondervoorzitter is raadslid en toekomstig schepen Axel Weydts (SP.A). Verder zetelt ook schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) in het bestuur.
Goed onthouden, voor het vervolg. Hoe schepenen binnen hun eigenste College zichzelf kunnen berispen.
Of dat niet om te lachen is??

In september is bekend gemaakt dat het bedrijventerrein Kortrijk-Noord met 22 hectare wordt uitgebreid, waarvan 18 ha op grondgebied Kuurne en 4 ha op het grondgebied van de Kortrijkse deelgemeente Heule. (Er zijn nog andere getallen in omloop.)
Het Kortrijkse schepencollege gaat hier uiteindelijk mee akkoord maar kon het onlangs niet nalaten om het bestuur van Leiedal een veeg uit de pan te geven. Twee schepenen krijgen hiermee van hun eigenste College een uitbrander.

1.
De Raad van Bestuur van Leiedal (zie verslag van 14 februari) beweert dat de uitbreiding van het bedrijverterrein is gestart in opdracht van het stadsbestuur van Kortrijk en het gemeentebestuur van Kuurne. Niets van, zo zegt het Kortrijkse schepencollege nu. Het gaat om een eigen initiatief van de intercommunale!
2.
Vroeger vroeg Leiedal aan gemeenten waar een bedrijventerrein werd aangelegd om een ‘solidariteitsbijdrage’ voor het niet-subsidiabel gedeelte van de aanleg van nutsleidingen. Ten laste van stad Kortrijk zou die bijdrage in dit geval tot 53.736 euro kunnen oplopen. Het schepencollege laat nu aan zijn eigenste bestuurders van Leiedal weten dat hiervoor geen budget is voorzien. Hierbij wordt fijntjes opgemerkt dat er nog voor de eindafrekening (vijf jaar na de voorlopige oplevering van het terrein) wellicht een gunstiger regeling mogelijk is.
(Het is trouwens zo dat een werkgroep binnen Leiedal zal bekijken of er geen andere formule van alternatieve financiering mogelijk is – zie verslag van de Raad van Bestuur dd. 28 maart.)
3.
De verwerving van het terrein (er zijn onteigeningen nodig) en de uitrusting ervan zal waarschijnlijk 500.000 euro vergen. Zonder verpinken laat het bestuur van Leiedal uitschijnen dat stad Kortrijk dit leningsbedrag volledig zal waarborgen. Dit is “niet afgetast met Stad“, zo repliceert het schepencollege nu diplomatisch. En de financiële beheerder (laat ons maar zeggen: de schepen van Financiën Waelkens) wil voor die borgstelling wel een gunstig advies geven op voorwaarde dat de verkoopopbrengsten van het terrein prioritair gaan naar de aflossing van de leninglast. (Overigens moet een waarborg van een lening goedgekeurd worden door de gemeenteraad.)
4.
Het schepencollege brengt Leiedal discreet in herinnering dat de intercommunale ook een bijdrage moet leveren aan Stad. Met name één procent op de kostprijs van riolerings- en wegeniswerken, met een maximum van 12.500 euro. Dit als vergoeding voor de prestaties van de stadsdiensten.
5.
Als algemene conclusie laat het schepencollege nog opmerken totaal niet akkoord te gaan met de redenering van Leiedal waarbij geacht wordt dat Stad automatisch gebonden is door de besluiten van de Raad van Bestuur van de intercommunale. Het schepencollege is echt van plan om ter zake Leiedal te behandelen als ieder andere ontwikkelaar. Leiedal moet zich niet inbeelden dat men zomaar een aantal (hoge) lasten kan opleggen aan Stad zonder dat die ergens met het stadsbestuur zijn “doorsproken“.

Heerlijk is dat allemaal!
Om mee te maken. Dat dit allemaal nog kan. Bij ons.