Category Archives: stadsplanning

Twee lijsten van niet aan te snijden woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten (4)

Jawel: twee.  En nog verschillend ook.  Komt niet in ons stadsmagazine.

–  Eerst de lijst van VLD-schepen Wout Maddens (in HLN van 2 december 2016) over woonuitbreidingsgebieden die volgens hem geschrapt worden, maar vervolgens daaronder dan de lijst (met bemerkingen) van het Schepencollege (van 18 juli 2016).
–  De tweede lijst van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is wel de officiële, want is als dusdanig nog recent gemeld aan het Vlaams Gewest.
(Aan Joke.)

Kortrijk
1.   Maddens
Vennestraat,  wijk Lange Munte (zuiden en noorden).
2.  CBS
Vennestraat, Populierenhof (eventueel beperkte randafwerking).
Voor de Lange Munte is het nog wachten op een stedelijke beleidsnota.
CBS heeft het nog over de Sint-Denijseweg:  komt in aanmerking voor sociale huisvesting.

Bellegem
1.  Maddens
Manpadstraat.
2.  CBS
Manpadstraat: grootste deel schrappen als woonuitbreidingsgebied, de rest behouden als reserve.

Bissegem 
1.  Maddens
Bissegemsestraat, Tientjesstraat, Kruiskouter.
2.  CBS
De Bissegemsestraat behouden als reserve voor andere functies.
Over de Tientjesstraat wordt niet gerept.  Kruiskouter-Leiemeersen:  optie openhouden voor beperkte afwerking van het woonuitbreidingsgebied.

Heule
1.  Maddens
Roeselaarsestraat.
2.  CBS
Roeselaarsestraat: volledig schrappen of klein deel behouden.

Kooigem
1.  Maddens
Koninklijkestraat, Molentjesstraat.
2.  CBS
Koninklijkesraat: verder onderzoek nodig vooraleer over tot gedeeltelijke schrapping (erfgoedwaarde Monument Brouwershol).
Ja,  Molentjesstraat schrappen als woonuitbreidingsgebied.

Rollegem
1. Maddens
Tombroekstraat.
2.  CBS
Idem.

Aalbeke
1.  Maddens
Lauwsestraat, Zevekotetsraat, Papeye.
2.  CBS
Zevekotestraat: kan geschrapt met herbestemming van penruimtefunctie of dagcreatie.  Oplossing zoeken voor planschade. Voor Papeye nog visie te bepalen.
Lauwsestraat kan geschrapt.

Marke
1.  Maddens
Kloosterstraat, Populierenhof.
2.  CBS
Kloosterstraat: visie nog te bepalen.
Populierenhof: schrappen met eventueel randafwerking.

Sente
1.  Maddens
Sint-Katherinestraat
2.  CBS
Sint- Katherinestraat is gespreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Een gezamenlijk standpunt is nodig.

 

 

Welke woonuitbreidingsgebieden worden niet aangesneden? (3)

Het is allemaal nogal verwarrend.
– Volgens schepen Wout Maddens (VLD) in ‘Het Laatste Nieuws’ van 2 december 2016 gaat het om 94,5 hectare, goed voor 1.901 huizen.  Maar de eigen cijfers van  de stadsadministratie hebben het over “slechts” 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor 1.850 potentieel bijkomende woningen.
– Op WTV (1 december 1016) had dezelfde schepen het over een inventaris van 100 ha met 2.000 woningen “waar we resoluut zeggen dat er niet meer kan gebouwd worden”.
– En de studie van Leiedal hierover (die het uiterst in detail heeft over 13 gebieden alhier) kunnen we niet meer achterhalen want het rapport is van Tinternet spoorloos verdwenen.

In HLN vernoemt schepen Maddens 15 woonuitbreidingsgebieden die niet zullen aangesneden worden.  Het schepencollege 18 juli 2016 (let op de datum) vermeldt  categoriek  4  te schrappen gebieden en heeft over een aantal andere nog wat genuanceerde bedenkingen.
We zetten eventjes alles op een rij.
Eerst de lijst van schepen Maddens, daaronder wat het Schepencollege liet notuleren.

(Wordt vervolgd.)

Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (2)

Om zich des te beter te voor te bereiden op een debat (zonder stemming) over de vraag wat te doen met de woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten heeft het stadsbestuur de raadsleden verwezen naar het rapport hieromtrent van Leiedal.
Met een wel zeer eigenaardige URL:  https://we.tl/QMuBsgth1v.

“Deze transfer is intussen (om een ons ongekende reden, KW) verdwenen en niet meer beschikbaar. ”  Transparantie !
Onze gemeenteraadswatcher heeft  niet eens de tijd gehad om de tekst met prenten te downloaden.
En dat is heel jammer want de 13 (volgens Leiedal) in aanmerking komende  gebieden werden in dat rapport uitvoerig besproken,  geïllustreerd met zeer gedetailleerde, veelkleurige kaarten per gebied.  Oppervlaktes??

We zullen ons dus moeten behelpen met wat voorliggende commentaar van  het stadbestuur op zes gebieden die Leiedal nog  wil schrappen, zonder veel concrete kennis van zaken over het gebied zelf.  En zonder de motieven van Leiedal te kennen…

(Wordt vervolgd.)

Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (1)

Zonder inspraak (“Kortrijk Spreekt”) heeft het Schepencollege op 18 juli 2016 beslist om een aantal woonuitbreidingsgebieden te schrappen.  Als raadslid David Wemel (Groen) daar niet had om gevraagd, hadden we dit nooit geweten.  Ook dankzij zijn vraag zal er in september of oktober een raadscommissie worden gewijd aan de problematiek.  (Op zo’n commissie worden geen besluiten genomen, en wordt ook niet gestemd.)

Volgende gebieden worden volledig geschrapt:
–  Kooigem: Molentjesstraat
–  Kortrijk: Vennestraat
–  Kortrijk: Populierenhof (eventueel toch randafwerking)
–  Rollegem: Tombroekstraat

Voor volgende gebieden is er enige nuancering op zijn plaats:
–  Bellegem: Manpadstraat
Gedeeltelijk behoud als reserve, grootste deel schrappen.
–  Bissegem: Bissegemsestraat
Behoud als reserve voor ander functies.
–  Heule: Roeselaarsersraat
Eventueel klein deel behouden of volledig schrappen.

Het Schepencollege volgt hiermee de regionale visievorming voor woonuitbreidingsgebieden door Leiedal opgemaakt in mei 2016.
In Kortrijk zou het gaan (cijfers verschillen) om  in totaal om 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor potentieel 1.850 bijkomende woningen.
Over een aantal volgens Leiedal nog te schrappen gebieden heeft het stadsbestuur wel enkel bedenkingen.

Zie een volgend stuk. 

Voor het geval u niet weet wat te doen in het weekend…

Lees dan maar de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen  dd. 28 maart over de verzoekschriften tot vernietiging met vordering tot schorsing van de werken rondom het stationsproject.

Ga naar de website van de Raad, rubriek rechtspraak, en tik in het zoekformulier volgende rolnummers in:
1516/RvVb/0833/SA
1516/RvVb/0830/SA

Pers weet me dunkt weer nergens van…
Menig raadslid ook niet.

Heeft de verzoeker L.D.  (een wel  befaamd iemand in de juridische wereld) een verzoek tot voortzetting van de rechtspleging  ingediend nu de vergunningsbeslissingen niet zijn geschorst?
DAT WE HET NIET WETEN.

 

 

En de nieuwe benaming voor de campus “Kortrijk Weide” is…

…KORTRIJK  WEIDE !

Stad deed via diverse kanalen bij de bevolking een oproep om een nieuwe naam te bedenken voor de campus Kortrijk Weide, de site waar een nieuw zwembad komt, een plein, een park, een evenementenhal, een incubator “Loods”, een soort jeugdhuis.

Daartoe liep er van 18 april tot 7 mei een wedstrijd.
Er kwamen 296 inzendingen binnen, waarvan 225 voorstellen verschillend waren.
Een negenkoppige jury van personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de site beoordeelde de inzendingen.
Er kwam een ‘long list’ met 23 verschillende namen.  Daaruit koos men dan een top 5:
Leiepark, De  Weide, De Blekerie, Westerpark.
Maar “Kortrijk Weide” kreeg dus het grootste aantal punten.

Over de onwaarschijnlijke verhoging en de verdeling van de studiekosten parkeergarages Houtmarkt (3)

In onze  fel verkochte editie van 28 april (de losse verkoop dan) hadden we het over de kostprijs van de bouw van de twee ondergrondse parkings (waarvan één voor de woon-zorgcampus (WZC) Sint-Vincentius), de bovenaanleg van het plein en de omgeving (Lange Brugstraat).

De werken werden in januari 2015 gegund aan de THV Artes-Depret/Artes-Roegiers uit Zeebrugge voor 7.339.841 euro.   Het stadsaandeel zou 29,4 procent bedragen.
Vanwege meerwerken is de prijs nu (april 2017)  opgeklommen tot 7.641.860 euro.  Stadsaandeel nu 31,9 procent.
Over de bijdragen van de  bouwheer en exploitant Parko én anderzijds het WZC wordt niet gerept.
Bij gebrek aan relevante, transparante, toegankelijke  documenten  heeft Kortrijkwatcher gepoogd om die theoretisch te berekenen,  puur op grond van het bestemde budget van het gemeentelijk bedrijf Parko.  Als die percentages niet (helemaal) kloppen:  schiet niet op de pianist.

‘Pour la petite histoire’ nog dit.
In de gemeenteraad van april 2012  dacht men nog dat de kostprijs voor de ondergrondse parkings 2,6 miljoen zou bedragen en 1,9 miljoen voor de bovengrondse werken.

Inmiddels weten we hoe immens hoog de studiekosten voor die werken zijn opgelopen.
De gunning van de studieopdracht én veiligheidscoördinatie ging in 2012 naar de Tijdelijke Vereniging Okra (landschapsarchitecten) uit  Utrecht, de SBE (raadgevende ingenieurs) uit Sint-Niklaas en Zwarts/Jansma (architecten) uit Amsterdam.
Bedrag van de offerte toen : 345.560 euro.  Vastgelegd stadsaandeel: 125.560 euro (=36,3 %).

Verschiet nu niet !
De eindafrekening voor die studieopdracht en veiligheidscoördinatie is nu niet minder dan 718.642,51 euro geworden.  Een stijging  met 107 procent.
*  Wat is nu het stadsaandeel?  225.143 euro oftewel 31,3 procent.
*  En wat draagt Parko bij in deze kost?  493.497 euro oftewel 68,6 procent.
*  En wat betaalt hierin het WZC Sint-Vincentius, vraagt u zich nu zeker af? NIKS!  Of zal Parko een deel van de factuur  doorsturen naar het woon-zorgcentrum?

We kunnen intussen nu al enigszins berekenen wat de totale prijs zal worden van het project.
–  Laatste gekende afrekening (met de meerwerken) voor Artes:  7.641.860 euro
–  Archeologische prospectie:  28.435 euro (2/3 betaald door Parko,  1/3de Stad)
–  Studiekosten:   718.642 euro
TOTAAL:  8.388.937 euro (incl. BTW)

Op de volgende Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering van het AGB Parko mag hierover wel eens een hartig woordje worden gesproken.
Ook kan men zich nu toch wel eens afvragen hoeveel één parkeerplaats aan Sint-Vincentius heeft gekost tegenover één publieke parkeerplaats aan Stad en Parko (zonder de bovenaanleg).  Want vergeet niet dat het WZC wel degelijk DE vragende partij was voor de aanleg van tevens een publieke  parkeergarage met gemeenschappelijke toegang.

Wat kost die ondergrondse parking aan de Houtmarkt ons allemaal ? (2)

We zetten onze verwoede pogingen om dit te achterhalen onverminderd voort.
Het stoot immers fel tegen de (politieke) borst dat bepaalde grootse stadsprojecten ongeveer geheel buiten de gemeenteraad worden gehouden.  In zgn.  autonome gemeentebedrijven als het SOK of Parko.
Die dossiers zijn praktisch ontoegankelijk, worden niet openbaar gemaakt op hun websites.  Pers noch publiek weten aldus nergens van.
Het is zelfs zo dat de betrokken schepenen (de voorzitters van die gemeentebedrijven) het volstrekt ongepast en overbodig vinden als een kieken van een raadslid aldaar behandelde dossiers ook nog eventjes ter sprake wil brengen in de gemeenteraad
.
Ze hebben dat absoluut niet graag.

De kost voor de bouw van de parkeergarage onder de Houtmarkt én (?) onder het nieuwe woonzorgcentrum (WZC) Sint-Vincentius, samen met de heraanleg van het plein en de omgeving,  raamde het studiebureau en het schepencollege in september 2014  op  6,590 miljoen euro, exclusief BTW.
–  Het aandeel van Stad zou 2,070  mio bedragen,  dat is 31 procent.
–  Parko (dat zijn ook wij) zou instaan voor 4,519 mio, oftewel 68 procent.
–  Over de bijdrage van Sint-Vincentius  is toen gewoon niet gerept, terwijl dat WZC  juist door de samenwerking met stad alvast de toegang tot de eigen ondergrondse parking in de schoot kreeg geworpen.

Het project is in januari 2015 via een algemene offerte (een tamelijk uitzonderlijke procedure, in dit geval ) gegund aan de Tijdelijke HandelsVereniging Artes-Depret en Artes Roegiers voor 7.339.841 euro,

(Vanaf nu geven we alle bedragen onverkort weer, en inclusief BTW.)
Even tussendoor.
De notulen van het schepencollege vermeldden toen de namen van andere kandidaten helemaal niet, noch hun prijsoffertes.  Puntenvergelijkingen ontbraken.  En toen bleek dat twee niet verkozen kandidaten vorderingen hadden ingesteld bij de Raad van State drukte men de raadsleden op het hart om daar geen ruchtbaarheid aan te geven.

In bovenvermelde kostprijs zou Stad (SOK) instaan voor 2.163.445 euro (=29,4%. )  Hoe de rest van het bedrag zou verdeeld worden, onder Parko en eventueel het WZC , weten we niet.

Kortelings geleden is een soort nieuwe afrekening opgedoken.
De herziene kostprijs bedraagt nu 7.641.860 euro.  Een stijging van 4 procent.
Het stadsaandeel is nu 2.438.169 euro geworden (=31,9%).

Er zijn namelijk meerwerken aangerekend ter waarde van 275.390 euro.
En aangezien die meerwerken voornamelijk  slaan op wegenis en rioleringen (Lange Brugstraat) vallen die bijna geheel  (voor 274.723 euro) ten laste van Stad.  (Er is dus een budgetwijziging nodig van +274.723 euro.)

We slaan nu aan het rekenen.
Blijft nog te betalen door andere partner(s):  5.203.6091 euro (=68,0%) .
Hoeft  Sint-Vincentius nu waarlijk  niets te betalen van dit bedrag?
Dat kan toch niet?

We slaan weerom aan het rekenen en bekijken welke posten in het budget van Parko betrekking hebben op investeringen in het project parking  Houtmarkt.
–  rekening 2015:  1.652.725 euro
–  budget 2016 (na wijziging):   2.425.000 euro
–  raming 2017:  nul euro
Totaal:  4.077.725 euro.
Dit zou dus min of meer kunnen het Parko-aandeel zijn:  53,3%

Wat zou er dan nog te betalen zijn,  met name door het WZC Sint-Vincentius?
5.203.691 min 4.077.725 =  1.125.966 euro  (=14,7%).

Het blijft wachten op de juiste bedragen.
Een raadslid zal dat moeten opvragen…

P.S.
De eindafrekening moet nog komen!
–  archeologische prospectie: 28.435 euro (voor 2/3de betaald door Parko)
–  studiebureau OKRA-ZJA-SBE?  Nog geen idee, maar het wordt wel wat veel meer dan geraamd.

 

 

 

Wat kost die ondergrondse parking van de Houtmarkt aan ons allemaal? (1)

Geheel de redactieploeg van deze elektronische krant ‘kortrijkwatcher’ is al dagenlang in de archieven  op pad met die ene enkele opdracht:
waar en hoe te vinden hoe die kostenverdeling  van dat gigantische project (plus 7 miljoen) er uiteindelijk uitziet.
(De eindafrekening is nu binnen  – evenwel nog zonder de kosten van de studie-opdracht   We vermoeden:  een wel niet te veronachtzamen gelag.)

Probleem is dat de redactie van KW zich altijd journalistiek-deontologisch enkel wil baseren op (publieke) documenten.  Niet zomaar rondom bellen naar roddelmensen.
Weet er soms iemand van onze lezers (mag ook een gemeenteraadslid zijn) wat het aandeel is van:
1) stad (SOK?) ,
2) PARKO?
3)  RVT (woonzorgcentrum)  Sint-Vincentius?

En was dat allemaal zo voorzien?

 

Centrum Kortrijk telt 11 sfeergebieden waarvan 1 nog zonder naam (2)

In het “Strategisch commercieel plan handel en horeca Kortrijk” hebben medewerkers van de dienst Economie (bevoegde N-VA-schepen Rudolphe  Scherpereel) het Kortrijkse centrum onderverdeeld in 11 sfeergebieden.
Zes daarvan kregen een Engelse benaming.

Goed om te weten.
Voor het segment “Voorstraat/Sint-jansstraat/Kleine Sint-Jansstraat” is nog geen naam gevonden.   De term ” Grote Kring” zou wellicht kunnen passen, ware het niet dat die site is opgenomen in het sfeergebied “Lifestyle”.

Het sfeergebied “Lifestyle” omvat dus de Grote Kring, het Overbekeplein met de Nedervijver.  Van het nog te vernieuwen Overbekeplein wil men een gebied maken met aan lifestyle gelinkte diensten, bijv. kapsalon, archtitecten, kunstenaars, ontwerpbureau, wellness.
Hierna  nog sfeergebieden, bedacht met een Engelse term.

Old Martin
Naar het schijnt doopten de ondernemers (Koen Byttebier?) die buurt met deze naam omwille van het historische karakter en de charme van de pleintjes.
Het gaat om de Grijze Zusterstraat, het Jozef Vandaleplein, Sint-Maartenskerkhof, Sint-Maartenskerkstraat. Gewenste invulling: een combinatie van unieke, meestal kleiner boetieks en horeca.

Foodstreet
Vlasmarkt, Wijngaardstraat, deel van Lekkerbeetstraat, Veemarkt, stukje Sint-Janslaan, Zwevegemsestraat.

Golden River Banks
Budastraat, Kapucijnenstraat, Broelkaai, Handboogstraat/Verzetskaai.

High End Street
Leiestraat, Rijselsestraat (tot en met het Sint-Michielsplein),  Doorniksestraat (tot aan de Vlasmarkt).

Fashion Street
Lange Steenstraat,  deel van Lekkerbeetstraat, Steenstraat, Korte Steenstraat, Steenpoort,  Sionstraat,  K in Kortrijk.

P.S.
De sfeergebieden van het centrum met een Nederlandstalige naam hoeven geen nadere beschrijving.
Het gaat om de Grote Markt, Historisch Kortrijk, de Stationsbuurt en het Schouwburgplein.