Category Archives: stadsplanning

Het tsiganologisch project te Heule (4): een ongegrond bezwaarschrift ?

Op de eerstkomende gemeenteraad van maandag 10 oktober zal een meerderheid het bezwaarschrift van een Heulse actiegroep tegen de komst van een woonwagenterrein aldaar (vlakbij de WAAK, in De kromme Olm, aan de R8) ongegrond verklaren. Terwijl de overgrote meerderheid van de raadsleden dat dossier niet zullen bekeken hebben.

Over dat tsiganologisch project hebben we het hier al enkele keren gehad. Zie stukken van 13/3 (twee) en 31/5.

Iedereen weet dat ook heelwat raadsleden binnen de CD&V totaal niet gelukkig zijn met dit “pilootproject”. Maar dit is binnen die partij een taboe-onderwerp. (Als het punt ter sprake komt verlaat raadslid Patrick Jolie heel moedig maar tegelijk discreet en een beetje meesmuilend de zaal.)

De VLD onthoudt zich over deze zaak. SP.A is pro, maar de kiezers van die partij mogen dit niet weten. Spirit en Groen zijn ook pro. Vlaams Blok is radicaal tegen. Van de NV-A weet ik het niet meer zo goed wat de houding is. (Raadslid Lieve Vanhoutte is nogal vaak afwezig.)

Op internet is er nu in verband met het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners door het Heulse actiecomité een website gepubliceerd.
Allemachtig interessant.

Vooral dat kaartje is leuk. Het toont de plaatsen die vroeger ooit in aanmerking kwamen voor de inrichting van “een zigeunerpark” met daarbij de woonplaatsen van de diverse schepenen.
Het is een wonderlijk kaartje. Alle potentieel mogelijke vestigingen (en het waren er veel!) in de buurt van schepenhuizen gelegen zijn geschrapt. Een statistisch-geografisch toeval ! Er is geen correlatie.

Verder kun je op die Heulse website nog van alles vinden.
Bijvoorbeeld een uittreksel van het gemeenteraadsverslag van juli.
Voor wie het zou vergeten zijn: de stad heeft toen voor de realisatie van dat woonwagenterrein “jegens” de familie Sabbe in de Izegemstraat nog wat grond gekocht voor de som van 54.734 euro.
Dezelfde familie is er toen meteen in geslaagd om nog vlug wat grond (47.406 m²) in de buurt aan de stad te verkopen voor de som van 757.084 euro. Kwestie van een mogelijke ontwaarding vóór te zijn. Stad motiveerde die aankoop als ondermeer nodig voor de uitbreiding van het speelplein “De Warande”. Maar De Warande was zeker geen vragende partij! Die stedelijke vzw had veel en veel liever geld gekregen voor de broodnodige vernieuwing van gebouwen.

Bijvoorbeeld lees je op die site ook de reactie van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) op het Heulse bezwaarschrift. Volgens die Commissie zijn de bezwaren ongegrond.
(In feite is die repliek van GECORO door het stadsbestuur en/of Leiedal – waarschijnlijk ook door schepen Frans Destoop – geformuleerd.)
Uit het verslag van GECORO is niet op te maken hoe de stemming over het bezwaarschrift is verlopen. Er wordt ook niemand van de leden individueel geciteerd.

Lees dus vooral : http://users.skynet.be/miraco.

Wordt het “zigeunerpark” een thema in de verkiezingstrijd bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Me dunkt zal dat Heulse actiecomité daar wel voor zorgen.
Vlaams Blok natuurlijk ook. (Over iets anders wat de stad aanbelangt heeft die partij gewoon niets te vertellen. )
En de CD&V zal niet echt triomfantelijk doen over deze realisatie.

Ach, ach.
Wanneer zal een delegatie van het ACW, aangevoerd door tolk- schepen Frans Destoop en vergezeld door vader Manu (gronden zat) en diplomaat Jean de Bethune (eventueel bij referendum) aan de “zigeuners” zelf gaan vragen of ze wel even vanuit Rijsel willen halt houden aan De Kromme Olm te Kortrijk? En dan tegelijkertijd ook samen (participatie van de burger!) met het familiehoofd een huishoudelijk reglement voor dat terrein opstellen ? Met prijzen en alles.

De winnende stad: een vraag voor kommaneukers (2)

Woord vooraf.
Niet zeggen: “shopping is the dullest thing there is“.
Wel: “shopping must be fun“.

Hierna volgt wel een zéér saaie vraag, helaas zonder antwoord.

Waarom is er in het kader van het Bijstand-project een samenwerkingsovereenkomst van de Stad met een NIEUWE Naamloze Vennootschap , opgericht onder de naam “Sint Janspoort” (SJP) ? – Dit zou een soort “zustermaatschappij” zijn van Foruminvest.
(Zie vorig stuk alhier.)

Het stadsbestuur zegt dat de oprichting van SJP speciaal gebeurd is voor het Bijstandproject en door Foruminvest voor ieder zakelijk project gewenst is. (Ik kon voor om het even welk project van Foruminvest in binnen- en buitenland nog zo geen constructie vinden.)
“Op deze manier kan het risico afgesplitst worden en kunnen andere financiële partners aangetrokken worden. “ (Raadscommissie 1 van 6 september.)

Voor mij althans is dit een geval van hogere bedrijfskunde.
Foruminvest (welke Foruminvest, want er zijn er bijna duizend?) is zeker al van in 2003 in gesprek met de Stad. Die beurzen in Cannes ! Op die boot ! Onder die tenten van de discotheek ! Of met het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Of met Van Roey en Tsyon. Of met de Gentse architecten Paul Robbrechts en Hilde Daem. Of met Kortrijkse particulieren en handelaars.

De akte van de NV Sint Janspoort (SJP) is verleden op 21 april 2004 (B.S. 17 mei 2004). Daarin staat dat de NV allerhande onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord (met uitzondering van makelarij!) kan doen, zowel in België als in het buitenland.
Het kapitaal bedraagt 61.500 euro en er zijn juist geteld 61.500 aandelen. Het kapitaal is volgestort door enerzijds de Belgische “Foruminvest IMMO NV” uit Oudergem (met 61.499 aandelen) en anderzijds het Nederlandse “Foruminvest INTERNATIONAL BV” uit Naarden (met welgeteld één aandeel).

De bestuurders van SJP zijn grote kleppers in de onvoorstelbaar gehaaide internationale immobiliënwereld.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van SJP is Michel Sava Riaskoff uit Laren. Die vertegenwoordigt Foruminvest naar Nederlands recht. Naar men zegt een goed tennisser. (Niet verwarren met de pianist.)
Vice-president is Walter Kuppens uit Barendrecht, en hij vertegenwoordigt de Belgische Foruminvest. Naar verluidt een goed biljarter.
Maar er is nog een afgevaardigd bestuurder. Patric Huon uit Bierges. Zeer bekend voor een project in Mons en hij heeft iets te maken met de “Conseils Management SA” uit dezelfde stad. Geen info hierover gevonden. Bestaat waarschijnlijk al van in 1993.

En nu komt er weer iets tevoorschijn uit de hogere bedrijfskunde of handelswetenschappen.
In de samenwerkingsovereenkomst van Stad, SOK en SJP duikt een CVA SERDISER uit Brussel op. Met als vertegenwoordiger ene Pierre Iserbyt uit Ukkel. Zat vroeger in de GIB-holding. De akte van deze CVA dateert van 2 december 2002 (B.S. 11.12.02). Kapitaal net even hoog als dat van SJP: 61.500 euro. 1000 aandelen waarvan 900 onderschreven door Pierre Iserbyt zelf, 99 door zijn echtgenote Michelle Didier en één door “Les Maîtres de Forme Contemporains” ook vertegenwoordigd door mevrouw Iserbyt. Geen info hierover gevonden. En heel lang gezocht.

Ik kom ziek.
SERDISER kan volgens zijn statuten ongeveer alles doen wat men maar mag doen “en matière financière ou économique et de développement d’entreprises”.
(Geen zin om al die doeleinden letterlijk te citeren en een samenvatting is onmogelijk.)

Nu nog iets over de Belgische Foreminvest IMMO NV uit Oudergem.
Waarmee Stad dus niets meer heeft te maken?
Die akte dateert van 8 april 2004 (B.S. 23.04.04). Even goed kijken: dat is net van vóór de oprichting van de NV Sint Janspoort.
Kapitaal: 500.000 euro en evenveel aandelen. Eén daarvan hoort toe aan Foruminvest International BV uit Naarden en de rest aan Foruminvest BV óók uit Naarden.
Bestuurders: de alombekende Riaskoff, plus alweer Walter Kupppens en Patric Huon.

Ik kom nu echt ziek.
Van die twee Foruminvesten BV uit Naarden geen statuten gevonden.

Dat wordt een waarlijk saaie gemeenteraad, volgende maandag, 12 september om 18u13.

(wordt vervolgd)

De winnende stad: enige simpele vragen (1)

Aanstaande maandag, 12 september (ca. 18u10) zal de gemeenteraad er althans op één punt (1.4) voor spek en bonen bij zitten.
Het College vraagt dan aan de raadsleden om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren in verband met het project “De winnende stad”. Dit is een nieuwe naam (uitgevonden door Foruminvest?) voor het grootse op handen zijnde multifunctionele complex op de Bijstandsite.
Ter herinnering.
In het projectgebied “Bijstand” wil men 34.000 m² bruto verhuurbare winkeloppervlakte creëren, 8.000 m² woongelegenheden, 4.500 m² publiek toegankelijke ruimte, 850 private ondergrondse parkeerplaatsen.

Partners in deze overeenkomst “Winnende Stad” zijn de Stad, het autonoom Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) – dat is de voormalige Woonregie – en de ook al nieuwe NV Sint Janspoort.

Tussendoor.
Als de reguliere pers het heeft over het toekomstig woon- en winkelcentrum op de Bijstandsite wordt daarbij altijd gewag gemaakt van “Foruminvest” als projectontwikkelaar. Dat is een beetje een versimpeling, maar niet helemaal juist.
Foruminvest IMMO én Foruminvest International (er zijn dus eigenlijk twee “foruminvesten”: een NV uit Brussel en een B.V uit Naarden-Nederland) hebben samen met de NV Conseils Management en de CVB Serdiser de NV Sint Janspoort opgericht.
Daarover later een keer meer.

We hadden het over spek en bonen in de gemeenteraad.
De Raad zal maandag a.s. immers allerhande zaken goedkeuren die al lang hun beslag hebben gekregen.

Vandaag zijn we een beetje lui en gaan daar nu nog niet onmiddellijk over uitweiden.
We hebben een beetje lamlendig gegrasduind op de website van Charleroi en ook www.charleroi-2020.be.
Op de terreinen van het Palais des Expositions hebben de “Carolos” namelijk ook met Foruminvest een “faraonisch” project opgezet. Een investering van 250 miljoen euro voor vijf verdiepingen winkels, supermarkten, zalen, een hotel, een kinderdagverblijf, een seniorie (!), 5.550 (!) parkeerplaatsen, enz. 300.000 m².
De oppositie in de gemeenteraad van Charleroi is absoluut niet gekant tegen dit mega-project maar stelt wel vragen. (Dat is allemaal te vinden op de website www.charleroi.be .)

Op 24 maart van dit jaar zat bijvoorbeeld raadslid Olivier Chastel (MR) met niet minder dan 25 vragen voor burgemeester Jacques Van Gompel.
We pikken er een aantal uit, enkele dan die ook in de Kortrijkse gemeenteraad kunnen van pas komen. Maar er zijn er in ons geval nog véél meer denkbaar.

Nu Olivier Chastel dus:
1. Hoeveel vergaderingen (“réunions”) zijn er al geweest tussen de Stad en Foruminvest? Wanneer? Wie vertegenwoordigde daarbij de Stad?
2. Zelfde vraag over eventuele vergaderingen tussen het Schepencollege en Foruminvest.
3. Welke stedelijke diensten zijn hierbij betrokken? Welke ambtenaren? Zijn die ambtenaren daarbij ontlast van hun gewone taken en voor hoelang?
4. Welke mondelinge en schriftelijke voorstellen heeft Foruminvest al gedaan? Zijn die voorstellen onderworpen aan een evalutie? Ook door experten?
5. Hebben Stad en Foruminvest al precieze engagementen genomen? Ook met eventueel andere investeerders?
6. Heeft men contact genomen met andere steden waar Foruminvest projecten heeft opgezet? (Wat vertellen die dan?)
7. Er is een mobiliteitsstudie gepland. Is er hiervoor al een bureau ingeschakeld? Kan de Stad naar aanleiding van die studie nog plannen wijzigen?
8. Bestaat er al een maquette van het project?
9. In hoeverre zullen plaatselijke “entrepreneurs” bij de bouwprojecten worden betrokken?
10. Welke “faciliteiten” of “compensaties” zullen worden toegekend aan plaatselijke handelaars?

Burgemeester Van Gompel antwoordt hierop dat alles al is beantwoord in een zgn. “gemeenschappelijke sectie” van de gemeenteraad en dat “chaque débat devra attendre son heure en fonction des différentes étapes et échéances”. En in een perscommuniqué voegt hij er nog aan toe: “Il est inutile de précipitér les choses. La route est encore longue et de nombreuses formalités administratives doivent d’abord être reglées.”
Burgemeesters zijn overal gelijk…

In een perscommuniqué van 2 februari schaart Ecolo zich ook achter het project. Men vindt evenwel dat er meer woongelegenheden moeten komen, meer kinderkribben, meer ruimte voor cultuur. Er wordt ook gewaarschuwd voor speculanten.

(wordt vervolgd)

Het tsiganologisch project te Heule (3) Een nieuwe wending in het dossier !

Zoals u weet – GADGO! – (zie de stukken van 13 maart) was de streefdatum voor de aanleg van een doortrekkersterrein langs de ringlaan R8 (vlakbij de WAAK) voor so-called “zigeuners” wel degelijk het jaar 2003. In elk geval moest heel het zaakje beklonken zijn in 2004.
Dat wil zeggen: geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Want de bewoners van de wijk “Kromme Olm” te Heule-Watermolen zijn niet van plan om zonder slag of stoot woonwagenbewoners in hun buurt te accepteren.
Net zoals vroeger ook de inwoners van Aalbeke en de baronie van Marke en schepen Bral van Bissegem zich met gunstig resultaat hebben verzet tegen de komst van de Rom in hun backyard.

Voortrekkers van het doortrekkersterrein alhier bij het stadsbestuur zijn schepen Frans Destoop en officieel althans het gehele ACW, minus raadslid Patrick Jolie. De top van de SP.A is ook niet tegen, zonder daarbij zijn basis te raadplegen. (De Venning als mogelijke vestingsplaats werd spontaan afgevoerd.)
Als men het waagt om bijvoorbeeld eind dit jaar of in het jaar van de verkiezingen te starten met de aanleg van het terrein zullen de voorstanders ervan – en daarmee heel de CD&V-lijst -gegarandeerd veel stemmen verliezen. Bij gebrek aan programma zal het Vlaams Blok er geweldig veel garen bij spinnen.

Voor schepen Frans Destoop persoonlijk is dat alles minder erg, want hij doet niet meer mee in 2006. (Alhoewel! Als het ACW niet gunstig behandeld – positief gediscrimineerd – wordt bij de CD&V-lijstsamenstelling en de daarbij horende nieuwe verdeling van mandaten zie ik hem toch nog een stunt uithalen.)

Ik moet altijd een beetje lachen met die hyper-democraten en aanhangers van de directe democratie. Het zijn dezelfden die bij gelegenheid luidop poneren dat men in verkiezingstijden geen diepgaande, structurele (lees impopulaire) maatregelen kan treffen.
Let even goed op kiezer. Partijen zijn al min of meer bezig met het bedenken van een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welnu, die partij die het waagt om daarin uitdrukkelijk te schrijven dat het “zigeunerpark” er eindelijk en absoluut moet komen heeft er gelegen.
Of men zal het heel goed moeten uitleggen. (Dat kan.)

Waarom begin ik daar nu weer over?
Omdat het er toch weer naar uitziet dat de aanleg van het woonwagenterrein niet voor morgen is.
In het pas verschenen nummer (11) “Lokaal” (dat is een blad voor gemeentemandatarissen) komt schepen Frans Destoop aan het woord over de vorderingen van het Kortrijkse woonwagenproject.
We lezen dan dat de werking van de werkgroep, het “overlegorgaan” van Heulse buurtbewoners, middenveld en partijen met de stad “op een laag pitje” staat. (Die vergadering komt al duizend jaar niet meer bijeen.) En wel omdat het dossier in een administratieve fase zit. Maar daar zal ongetwijfeld verandering in komen als het onderzoek over het BPA wordt opgestart.
Administratieve FASE…
We zijn al bijna twintig jaar bezig.

Schepen Destoop: “We hebben het BPA ook nodig om eventueel te kunnen onteigenen. Er is namelijk één eigenaar die voorlopig weigert zijn grond te verkopen.” Om die reden is het nog onduidelijk wanneer het Kortrijkse doortrekkersterrein af zal zijn.

Tja.
Zo’n niet-Kortrijkse lezer van het blad “Lokaal” slikt dat wel allemaal.

Eigenlijk vraag ik me soms af waarom er per se nog grond nodig is.
We kochten bij Leiedal en het Vlaamse Gewest al bijna 6.000 m². (Hebben daar veel subsidies voor gekregen: 154.201 euro.)
Een zogenaamd kwaliteitsvolle standplaats vraagt 240 m² , en men voorziet er 20.

De plaatskeuze van het terrein is er gekomen zonder enige (democratische) inspraak van de zigeuners zelf.
Zullen ze daar op Heule-Watermolen wel voor enige tijd willen pleisteren? Onder het toeziend oog van onze strenge maar rechtschapen schepen?

Ik vraag dit ook omdat er in Noord-Frankrijk alreeds vijf bestaande terreinen zijn: Lille, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos, Saint-André, Lomme.
En ons stadsbestuur weet dit waarschijnlijk niet, of gebaart van Kromme Haas, of laat het in elk geval niet weten aan de Heulse werkgroep: tegen 2008 komen er in de Préfecture du Nord nog een vijftiental nieuwe opvangterreinen bij !

Van die 15 zijn er trouwens eind vorig jaar al twee ingehuldigd, te Pérenchies en Wattignies.
Door niemand minder dan Pierre Mauroy. De vroegere burgemeester van Lille en nu voorzitter van de Communauté urbaine de Lille (CUDC).
En het gemeentebestuur van Leers heeft onlangs ook beslist om een terrein in te richten.

Schepen Frans Destoop die ook voorzitter is van Leiedal en in die hoedanigheid vast en zeker contacten heeft met de intercommunale LMCU zou dit toch moeten weten. Er is een vereniging van grensintercommunales uit Noord-Frankrijk en België (COPIT) waar hij van deel uitmaakt.
Twintig terreinen voor voyageurs in 2008 in onze onmiddellijke buurt ! En we weten nergens van !
(Dank u, kortrijkwatcher.)

Waarom zegt de schepen dat dan niet aan de Kortrijkse bevolking?
En waarom wordt er niet stante pede een Kortrijkse delegatie van mandatarissen en burgers gevormd om een keer die huidige en toekomstige terreinen te bezoeken en om een praatje te slaan met de “gens du voyage”?
En met de buren? En met Pierre Mauroy die zich waarlijk persoonlijk inzet voor de realisatie van de dossiers?
We kunnen er maar bij leren.

Als de “gens de voyage” zelf vinden dat ze genoeg levensruimte hebben in de regio, de métropole Franco-Belge, dan zit schepen Frans Destoop in zijn laatste jaar als mandataris wel met een groot probleem.

Antwerpen hield in Cannes de boot af. Kortrijk en Gent niet.

Stad Antwerpen wou dit jaar niet meedoen aan de bijna wereldberoemde vastgoedbeurs in Cannes: de MIPIM. Dit is de “Marché International des Professionnels de l’Immobilier“.

Dit jaar ging die prestigieuze beurs door van 8 tot 11 maart. Er waren 17.000 deelnemers uit 72 landen. Met 2000 Belgen !
In 2002 en 2003 was Antwerpen nog zeer prominent aanwezig in Cannes.
Maar vorig jaar 2004 begon het College zelf aan te dringen op wat meer bescheidenheid. Er zou dat jaar slechts één schepen naar ginder trekken, samen met de burgemeester. En zonder Visa-kaart !
Het College van 20 februari 2004 (u kunt dat allemaal lezen op de Antwerpse website!) besloot dat men de deelname achteraf zou laten evalueren door een extern bureau. Dit is intussen gebeurd. Het rapport van “Internel Mariën” stipte nogal wat tekortkomingen aan.
Een deelname in Cannes-2005 zou nog wel kunnen als aan allerhande “pijnpunten” zou worden verholpen. Ondermeer het uitwerken van een beter concept ! Maar dit gebeurde niet. En de leiding van het vastgoedbedrijf Vespa kiest liever voor een deelname aan de “Expo Real” in München, in oktober van dit jaar. Geraamde kostprijs, zonder personeel: 187.000 euro. Merkwaardig: dit is méér dan de Antwerpse delegatie van 2004 in Cannes heeft gekost (177.000 euro).
Even tussendoor: een toegangskaartje voor Mipem kost 1.200 euro.
(De globale kost is zeer afhankelijk van de vraag of men al of niet een eigen stand heeft. Zo’n stand is onbetaalbaar.)

Le Bâoli

De stad Gent was voor de twaalfde maal zéér prominent aanwezig op de Mipim-beurs.
Traditioneel maakt het stadsbestuur aldaar gebruik van een gehuurd jacht, de “Alter Ego“.
De boot wordt gehuurd door Project Development Group, een vzw waarvan de stad en een 20-tal privé-bedrijven lid zijn.
Men houdt daar dan een “Gentse Dag”. Dit jaar waren er vier schepenen nodig aan boord om toelichting te geven bij 12 projecten. (Vier belangrijke, waaronder het nieuwe multifunctionele voetbalstadion AA Gent en het Sint-Pietersstation.)

Volgens Trends (17 maart, pag. 18) is er nog een mooi feestje gebouwd in de nachtclub “Le Bâoli“.
Met zowat 500 gasten, waaronder ook onze burgemeester. Per twee couverts telde men zo’n 1250 euro neer. Niet te verwonderen als je weet dat de onverwoestbare vastgoedtycoon en lobbyist Koen Blijweert daar organisator van is. En de gerechten waren Belgisch want bereid door de speciaal overgevlogen kok Roger Souvereyns.
Iedereen was fel op dreef. Ook onze Waalse broeders (dit jaar opvallend sterk aanwezig)
zongen luidkeels “we are family“. Staat allemaal in Trends.

Uit nieuwgierigheid intussen toch een keer gekeken naar de website www.lebaoli.com.
Prachtig. Prachtig. En dan bedoel ik niet alleen de website zelf. Zou daar gerust voor altijd willen blijven. Exotische tenten. De wijnkaart staat er ook op. Prijzen tot 20.000 euro. Alles staat erop. Ook foto’s van VIP’s.

Stad Kortrijk mag telkenjare gebruik maken van die Gentse boot.
Waren dit jaar aanwezig op de recepties: de burgemeester natuurlijk en de directrice van het Stadsontwikkelingsbedrijf, één ambtenaar, één kabinetslid, en twee personeelsleden van Leiedal. Ook nog de burgemeester van de landbouwgemeente Lendelede.

Het is op één van die recepties dat de burgemeester met een nieuw plan is opgedoken voor de Sint-Amandstoren. Er zouden daar luxe-appartementen komen. (Leiedal heeft een studie gemaakt waarvan de resultaten niet bekend zijn bij de gemeenteraadsleden.)

Het vastgoedcongres in Cannes moet toch op een of ander manier nuttig zijn geweest voor de burgemeesters-participanten.
Dit jaar was er voor het eerst een forum Global City voor “urban decisions-makers”. Met daarin een speciale “Mayor’ s Summit”. Op de deelnemerslijst (genaamd “speakers list”) staan tientallen stadsbestuurders uit alle mogelijke wereld- en gewone steden. Kortrijk niet gevonden. Wel Gent, en Mons, en Ingrid Lieten (SP.A) van De Lijn.

Bon.
We geloven altijd graag onze burgemeester.
In Trends zegt hij dat de zending naar Cannes voor hem geen uitje is. Dat hij daar in 48 uur meer vastgoedondernemers en -financiers ontmoet dan andere burgemeesters in twee jaar.
Het is evenwel niet de eerste maal dat onze burgemeester naar Cannes trekt.

Wat zou er nu een keer kunnen gebeuren?
Dat de burgemeester spontaan een verslag uitbrengt van het wedervaren van de Kortrijkse delegatie aan de gemeenteraad. En op de Kortrijkse website.
Misschien zelfs – net als in Antwerpen – met een evaluatie van de resultaten, gelieerd aan de kostprijs.
Want vergeet niet: volgend jaar september is er ook nog een Mipim-congres in Hongkong.
Ook goed gelegen. Schitterende plek. Gaan we daar ook naartoe, en waarom niet?

Het tsiganologisch project in Kortrijk-Heule (2)

Het doortrekkersterrein voor so-called “zigeuners” aan de “Kromme Olm” (bij de ringlaan R8, vlakbij de WAAK en het speelplein de Warande) moest er al in 2003 gekomen zijn. Het wordt duidelijk iets voor na de verkiezingen van 2006.
Het dossier sleept zeker al tien jaar aan. Ik herinner me een vergadering in “De Gilde” van lang geleden waarbij ik voorstelde om dat doortrekkersterrein dan maar te vestigen vlakbij het kasteel van de vroegere burgemeester Manu de Bethune, op de weg naar Marke toe. Plaats zat, en géén buren rond het kasteel. Nog nooit zo’n publiek succes gehad. Men vond mijn voorstel wel wat hilarisch. Beetje utopisch ook.

In de loop der tijden zijn er 22 alternatieve locaties onderzocht, waarvan er 19 als valabel werden beschouwd en drie als zeer geschikt. Jammer genoeg was er altijd wel een raadslid of schepen die in de buurt woonde. Bijvoorbeeld in Bissegem.

Over dat doortrekkersterrein is er al in de vorige bestuursperiode (1999) door het Schepencollege een principiële positieve beslissing genomen. Kortrijk (hetACW) wou wel ingaan op de suggestie van de Provincie om ook zo’n terrein aan te leggen, weliswaar mits de voorwaarde dat tegelijk ook Brugge, Roeselare, Ieper, Oostende mee zouden in het bad springen.
Het College was ook heel blij dat het aantal standplaatsen alhier van 50 naar 20 zou herleid worden.

Pas in de Raad van september 2002 kregen de raadsleden een ietwat volledig dossier in handen. Er waren toen al beslissingen geweest over de aankoop van gronden aan de Ring (bijvoorbeeld bij Leiedal, het Gewest en particulieren) en er was al veel tumult ontstaan bij de Heulse inwoners. (Er is ten andere nog een zaak aanhangig bij de Raad van State.)

In totaal schat het College dat men voor de aanleg van het terrein 7000 m² nodig heeft.
Met de aankoop van een stuk grond van het Vlaamse Gewest komen we morgen, maandag 14 maart, op zowat 5.000 m² van de benodigde grond.
Er is toch bij mijn weten nog altijd voor 3000 m² te gaan bij aanpalende private eigendommen.
Hoe staat het daarmee?

Wees gerust. Er zijn vanwege de Vlaamse overheid tot 90 procent subsidies mogelijk, zowel voor de verwerving van de grond als de inrichting van het terrein. Tot op heden heeft het stadsbestuur 115.605 euro betoelaging in de wacht gesleept. Voor de aankoop van de gronden van Leiedal (3.670 m²).
De eigen gedane niet-betoelaagbare kosten worden door het stadsbestuur tot op heden nergens vermeld. Het zou een vraag in de Raad van morgen kunnen zijn.

Wat kost dat eigenlijk, zo’n doorgangsterrein?
Een beetje gedateerde theorie zegt dat men best uitgaat van een richtprijs van 1.000 tot 1.500 frank per m². Voor een standplaats van 100 m² kunnen de kosten variëren van 140.000 tot 270.000 frank. Maar een kwaliteitsvolle standplaats van bijvoorbeeld 240 m² kan oplopen tot 650.000 frank.
Op een doortrekkersterrein is er ook een collectief dienstgebouw voorzien, met sanitair en zo.
Afhankelijk natuurlijk van de oppervlakte kan dit 340.000 frank (25 m²) kosten tot 650.000 frank (50 m²).

Schepen Frans Destoop dacht indertijd aan iets van 250.000 BEF per te realiseren standplaats (men voorziet er 20), ZONDER de verwervingskosten.
Maar zoals gezegd: de betoelaging bedraagt 90 procent. Het project is dus opnieuw te kaderen in de bekende gratis-politiek.

Hoe wordt er morgen 14 maart 2005 over de zaak gestemd?
In de gemeenteraad van september 2002 (toen ging het over de keuze van de locatie en realisatie) heeft de VLD (8 stemmen) zich onthouden, waren de twee Vlaams Blokkers tegen, en stemden de overige 25 aanwezige raadsleden vòòr.
Raadslid Patrick Jolie uit Heule (die op de website van de stad CD&V-fractieleider wordt genoemd) zal waarschijnlijk weer taktisch afwezig zijn.

P.S.
De Kortrijkse website beschouwt raadslid Pierre Lano ook nog altijd als VLD-fractieleider.

Een lesje Tsiganologie voor de gekke gadgo (1)

In de gemeenteraad van morgen 14 maart zal de meerderheid beslissen tot aankoop bij het Vlaamse Gewest van alweer een stukje grond om een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zeg niet: zigeuners!) in te richten aan “De Kromme Olm”. Dat is aan ringlaan R8 (hoek met Izegemsestraat), vlakbij de WAAK, de Warande en het Ring Shopping Center.

Hoog tijd voor een beetje terminologie rondom “zigeuners”.
Een doortrekkersterrein dient men te onderscheiden van een pleisterplaats.
Tot op heden maken woonwagenbewoners in onze streek noodgedwongen gebruik van zgn. pleisterplaatsen. Dat zijn terreinen die normaal niet bestemd zijn voor woonwagens. Bijvoorbeeld een parkeerterrein, een doodlopende weg, een braakland. In het verleden is daar al wat commotie rond ontstaan, bijvoorbeeld in Marke, en aan de Hallen. Niemand wil “zigeuners” in zijn achtertuin. Hoogstens wel een schilderij van een zigeunervrouw en een schattig huilend meisje. Dat traantje !

Doortrekkersterreinen zijn letterlijk bestemd en ingericht voor het tijdelijk plaatsen van verkeerswaardige woonwagens.
Ik ken de laatste stand van zaken niet goed (dat Vlaams Minderhedencentrum munt niet uit in het geven van actuele cijfergegevens) , maar meen te weten dat er in onze provincie nog altijd geen doortrekkersterreinen zijn. Wellicht ook niet in heel Vlaanderen. Er zijn wel plannen in bijvoorbeeld Dendermonde, Gent, Oudenaarde, Antwerpen.

In onze provincie was het oorspronkelijke idee dat er tegelijk met Kortrijk ook doortrekkersterreinen zouden komen in Brugge, Roeselare, Oostende en Ieper. (Over de stand van zaken in die andere gemeenten heerst complete radiostilte.)

Nu Kortrijk weer een stapje verder zet om te komen tot een doortrekkersterrein is het nuttig om dit te weten: veel ervaring met doortrekkersterreinen hebben gemeenten dus niet.
Kortrijk wordt een pilootgemeente.

In Vlaanderen zijn er wel heelwat gemeentelijke residentiële woonwagenterreinen. Zowat 28
met in totaal ongeveer 415 standplaatsen. Variërend van 5 standplaatsen (Puurs) tot 52 (Genk). De woonwagenbewoners op zo’n terrein zijn in principe sedentair en beoefenen er ook ambtelijke en/of commerciële activiteiten. Vaak zijn die “campings” heel goed uitgerust en liggen er netjes bij. Mortsel is een schoolvoorbeeld.

Men schat dat er in Vlaanderen ongeveer 750 woonwagengezinnen (2.000 mensen) zijn.
Jaarlijks zouden er evenwel zowat 1.100 gezinnen rondhossen in Vlaanderen. Echte routes zijn moeilijk te omschrijven. Wel volgen nomadische gezinnen autosnelwegen, grootsteden en kustgebied.

Hollanders nu even niet meegerekend, onderscheidt men drie soorten woonwagenbewoners.

Het meest talrijk zijn de “voyageurs“. Dat zijn in feite hele of halve autochtonen die een of ander raar handeltje drijven. De “schareslijpers”, de “vertinders”. Van die gasten hebben we (eenzame huismoeders) geen schrik. Ze wonen trouwens op residentiële terreinen of in gewone huizen. Ze spreken een soort nederlands met bargoense termen. En ze weten welk vlees ze in de kuip hebben. (Bestaan ze nog?)
Dan heb je de “manoesj“. Dat zijn wel zigeuners, maar nog niet helemaal de echte. Ze zouden zelfs een gemengd huwelijk durven aangaan, en hun tweede taal is nederlands.

De typische zigeuners waar we wel bang voor zijn zijn de “Rom“. Dat zijn echte gesloten clans. Hun eerste taal is Romanes, een taal die verwant is met het manoesj.
(De Rom zijn geen Roma! Roma zijn zigeuners uit Oost-Europa. Ze willen meestal een echte woonst.)

GADGO
Eigenlijk vinden de echte zigeuners ons, sedentaire autochtonen, ook maar een raar volkje.
Zij noemen ons “gadgo” en dat betekent “boer”. Dit is niet denigrerend bedoeld: men wil gewoon zeggen dat wij “burger” zijn, “niet-zigeuner”.
In de ogen van de Rom zijn we ook niet echt te vertrouwen. En van goed leven hebben we weinig verstand. Wij, gadgo’s, denken altijd aan morgen. Zijn voortdurend aan het plannen, horloge bij de hand. We zijn niet bestand tegen de grilligheden van het leven. Gehoorzamen blindelings aan het gezag.
We zijn in genendele flexibel, mankeren alertheid, kunnen niet pragmatisch handelen, onderhandelen en overtuigen.
We zorgen niet goed voor onze kinderen en oudjes.
We zijn zelfs niet al te proper. Ook niet op moreel gebied. (In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is zuiverheid – “marimé” – voor echte zigeuners een heel cruciale kwestie. En dat zwerfvuil dan?? Gadgo, je hebt het weer niet begrepen! Dat zwerfvuil dat wij achterlaten ligt in een andere wereld, niet die van ons.

Een grote – niet beantwoorde – vraag is of de echte Rom wel zal willlen komen naar dat doortrekkersterrein aan de Ring.
Er circuleert nu al een soort modelreglement voor woonwagenterreinen. En dat is uitermate streng.
Vooreerst moet het woonwagengezin met naam en toenaam een voorafgaandelijke aanvraag indienen om een standplaats te verkrijgen. En als er nu iets is wat zigeuners niet graag doen, dan is het wel zich laten registreren. Te begrijpen. Men heeft ooit een keer geprobeerd om ze uit te roeien. Bij het minste formulier dat ze moeten invullen zijn ze met de noorderzon vertrokken. (In Kuurne is dat de taktiek om ze weg te jagen.)
Ze moeten vertellen hoelang ze zullen blijven. Geen Rom die dat op vandaag al weet!
Er is een huishoudelijk reglement dat moet nageleefd. Met bepalingen omtrent het houden van dieren, toegelaten stoffen of installaties, geluidsoverlast, verkeersvoorschriften.

Op dat terrein komt er een toezichter. Bewoners moeten standgeld betalen. (In Leuven bijvoorbeeld 32,50 euro per maand. In Mortsel 38 euro.) Voor het ophalen van het huisvuil dienen ze zich te schikken naar de gemeentelijke bepalingen. In Kortrijk dus vuilniszakken kopen met teksten op die zij niet eens kunnen lezen en misschien nog schunnigheden verkondigen ook. (Tekst van Tom Lanoye: “Kom, steek mij vol, het kan, het mag…”)
Als ze vertrekken wordt er een staat van bevinding van het terrein opgemaakt. Met sancties. Bijvoorbeeld: nooit meer terugkeren.

GADGO! JE BENT GOED ZOT ZEKER ?
Dat ik me daar zal laten inschrijven?

P.S.
Dat zou dus het toppunt kunnen worden. Dat de zigeuners gewoon niet willen komen naar dat terrein.
Terwijl naar het schijnt de bewoners van “De Kromme Olm” nu al de waarde van hun huizen schrikbarend zien dalen.

Stadskernversterkend beleid: twee (zelfs drie) visies hierover, wel van vroeger.

Naar aanleiding van om het even welke heibel in de stad is het altijd goed om de archieven te raadplegen.
In verband met mogelijke inplantingen van hypermarkten in de regio (Carrefour komt er dus niet op Hoog-Kortrijk) lazen we in een bijlage van “De Financieel-Economische Tijd” van 28 april 2000 toch twee verrassende standpunten van huidige stadsbestuurders.
We laten eerst de huidige burgemeester aan het woord en luisteren dan naar het wederwoord van de huidige schepen Philippe De Coene.
Stefaan De Clerck heeft het op een bepaald moment (in het stuk van Geert Vandepitte getiteld “De middenstand in opstand”) over het mobiliteitsvraagstuk alhier en zegt daarbij het volgende:
“Bovendien zal de fusie van de ziekenhuizen en de uitwijking ervan naar Hoog-Kortrijk over een aantal jaren de binnenstad ontlasten. De impact op de leefbaarheid zal groot zijn, want 2.000 personeelsleden moeten hierdoor al niet meer in de binnenstad zijn. En dan spreek ik nog niet over het aantal bezoekers.”

Dat is klare taal. Hoe minder mensen in de stad, hoe beter voor de leefbaarheid.

En nu luisteren we naar de visie van Philippe De Coene (SP.A) , die toen blijkbaar nog geen coalitie had kunnen vormen met de toekomstige burgemeester.
“Ik kan totaal niet begrijpen wat er aan de gang is in de CVP-zuilen. Zij verzetten zich tegen een grootschalig project (Cora, – F.L) omdat het de stad zou leegzuigen. Maar dan zie je dat dezelfde beleidsmensen met de geplande ziekenhuisfusie zelf het leven uit de kern weghalen.
De ziekenhuizen zorgen voor een enorme tering en nering in de stad. Hoeveel handelaars zullen hun boetiek in het centrum mogen sluiten? Hoe zal de middenstand dan reageren?
En dat mobiliteitsargument snap ik ook niet. Je keert gewoon de verkeersstroom van personeelsleden en bezoekers om. Ten tweede is het voor mij nog niet onomstotelijk bewezen dat een Cora-project de stad zou leegzuigen. “ (De huidige schepen verwijst hierbij naar Rijsel.)

Ter herinnering: raadslid Philippe De Coene was indertijd één van de initiatiefnemers van het schijnbare pluralistische “SOS Kortrijk”, dat stond voor “Stop Ondermijning van Stad Kortrijk”. Hij vond toen dat het stadsbestuur er volkomen was in geslaagd om zijn binnenstad “professioneel te vermoorden” door authentieke gebouwen tegen de vlakte te gooien om daarmee plaats te ruimen voor “grijze appartementsgebouwen”.

Nog ter herinnering: bij de geheime coalitie-besprekingen met Stefaan De Clerck heeft de SP.A zijn standpunt over de komst van het grote nieuwe ziekehuis op Hoog-Kortrijk moeten inslikken. Toegestaan dat er door de stad (dure) processen worden gevoerd tegen de komst van Cora.
Verder ook moeten toestaan dat er een fenomenale belastingverhoging zou komen. En een tweede schepenzetel voor de SP.A kon er heus niet bij.

Tenslotte nog iets over de kwestie Carrefour. De derde visie !
Er is ooit in mei 2003 een vergadering geweest van de handelaars uit het centrum samen met een bestuurder van de hypermarkt. Zeker drie vierden van die handelaars was absoluut niet gekant tegen de komst van een Carrefour op Hoog-Kortrijk, op voorwaarde tenminste dat de firma een aantal beloften voor de binnenstad zou waarmaken.

Bij de definitieve afbakening van het stedelijk gebied is externe communicatie dringend geboden

Vanaf het eind van deze maand zullen de Kortrijkzanen en de buren uit omliggende gemeenten hun zeg mogen doen over de afbakening van ons stedelijk gebied.
Dan zal er namelijk voor de duur van 60 dagen een “openbaar onderzoek” starten over het “ontwerp van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk”.

Die afbakening (niet echt als stadsgrenzen te beschouwen!) had uit de aard der zaak veel voeten in de aarde.
Al in 1998 begonnen WES, Leiedal en Cibe aan een studie van de Kortrijkse “potenties”.
Dit alles in nauw overleg met de provincie, tal van administraties en de besturen van de aanpalende gemeenten Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Zwevegem. Later zijn ook nog Waregem en Menen erbij betrokken. Laat ons zeggen: alle deelgemeenten die men als de Kortrijkse metropool zou kunnen beschouwen. De droom van Groot-Kortrijk!

Het stadsbestuur laat graag uitschijnen dat de (vorige) Vlaamse regering debet is aan de lange lijdensweg van de studie. (Er zijn dertien zulke studies in Vlaanderen te maken, en men moet ergens beginnen. Nu zijn er drie gemaakt. Aalst was eerst in 2003.) En het College zegt daarbij graag tegelijk dat bepaalde verkavelingen en de beloofde bouw van sociale woningen alhier in de stad dientengevolge uitbleven.

Ja zeg ! De aanpalende burgemeesters (Deerlijk! Menen!) moesten maar zo geen ruzie hebben gemaakt bij al dat grensoverschrijdend overleg. Om maar te zwijgen van de boeren en bedrijven.

En er kan nog ruzie van komen als er nog veel bezwaren geuit worden door inwoners van de betrokken gemeenten, of door de resp. gemeenteraden en de provincieraad.
(De gemeenteraad heeft op geen enkel ogenblijk zijn zeg kunnen doen, tenzij een keer bijna in 2000. In dit soort zaken regeert de stad via Leiedal subsidiair schepen Destoop.)
Al die mogelijke bezwaren worden dan nog gebundeld bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) en met een advies aan de Vlaamse Regering gericht.
Na eventuele bijstellingen aan het plan kan dit dan definitief worden goedgekeurd.
Als alles goed gaat mag men zich net voor of na de zomer aan een definitieve vastlegging verwachten.

Een tip.
De stad kan via een extern bureau alles in goede banen leiden (zelfs mogelijke bezwaren in de kiem smoren) mits uiterste zorg te besteden aan een goede communicatie.
De eigen stadsdienst “communicatie” is evenwel nog altijd danig overstelpt met de “opfrisbeurt” van de Kortrijkse website. Die dienst komt hiervoor dus voorlopig niet in aanmerking.

Maar er is een uitweg.
Voor de communicatie rondom alles wat met het ruimtelijk structuurplan heeft te maken is er door het College al een extern bureau (de firma Bailleul) ingeschakeld.
Voor de prijs van net geen 30.000 euro.
Vooruit met de geit !

P.S.
Op de website http://www.dirkvanmechelen.be is er (beetje simpel) kaartje te vinden van het afgebakende gebied.
En bij Leiedal is er een zeer informatieve CD-rom te verkrijgen (honderden bladzijden lang) over het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Prachtig gemaakt en heel instructief.