Category Archives: stadsplanning

Wanneer verhuist het toeristisch onthaal dan wel?

Men palavert er al jaren over.
Het huidige onthaal (“1302” aan het begijnhofpark) ligt voor bezoekers als het ware verdoken en (in eerste instantie, mentaal) ietwat te ver van het centrum. Niet-Kortrijkzanen moeten ernaar op zoektocht gaan.
De zaak werd voor de zoveelste keer op 8 mei 2019 besproken op de Raad van Bestuur van de vzw Citymarketing en Toerisme. Algemeen vindt men dat de nieuwe locatie moet gezocht op de looplijn van het station naar de binnenstad. Waarschijnlijk heeft het College iets op het oog, maar het punt is in oktober al tweemaal verdaagd.
Wat scheelt er?

Kortrijk Bruisende Stad??

Nog niet in China geweest zeker?
Onze trouwe abonnees weten dat een bepekt team van de redactie van kortrijkwatcher op bezinningsreis is in China, meer bepaald in de provincie Yunnan.
We beseffen nu eindelijk wat een bruisende stad is.
In België zijn er gewoon geen.

Neem nu een stadje als (old) Dali. Geeneens 40.000 inwoners. Duizenden winkeltjes, restaurants en andere zaakjes. Allemaal om ter mooist. (Er komen geen etalagisten aan te pas!) Kraaknette straten omzoomd door bomen en ander groen en bloemen. Rustbanken. Publieke WC’s. Parken waar tuinarchitecten van alhier nog veel kunnen van leren. Betoverende verlichting van straten en gebouwen in alle kleuren. Zelfs hier en daar ook overdag (ledlampjes.) Waterpartijen alom. Ambachtelijke werkplaatsjes. Kunstateliers. Museumpjes. Enz.
Onvoorstelbare soorten van openbaar goedkoop vervoer. In de ‘nieuwe steden’ dan een architectuur die we hier niet kennen of zien. De wegenbouw tussen steden. De treinen. Ach.

Hier kun je iedere dag in vele straten of straatjes op de koppen lopen. En de mensen zijn welgezind en uiterst vriendelijk. Een zeer bewogen, nieuwe ervaring voor ons team.
Schepen Maddens! Kom eens kijken. Met heel de Kortrijkse horeca, de tuinarchitecten, de etalagisten, de interieurarchitecten. heel de middenstand!

P.S.
We komen nog terug op het onderwerp.


Onduidelijkheden rondom het kerkenplan (3)

Eerst een woordje vooraf.
De Groenfractie zal het nu wel helemaal verkorven hebben bij de plaatselijke zogenaamde journalisten. De fractie heeft namelijk geweigerd om deel te nemen aan het debat en de stemming over het kerkenplan omdat de gazetten al eerder dan de Raad in detail kennis konden nemen van dat plan.
(Idem voor het punt over de aankoop van kerstverlichting voor bijna 1 miljoen.)


In een vorig stuk hadden we het over een aantal onduidelijkheden rondom het kerkenplan. In de gemeenteraadszitting van 1 april zijn die heus niet weggenomen. Maar intussen kreeg de redactie van “kortrijkwatcher” ietwat papieren toegespeeld, – nuttig om een en ander wat toe te lichten. (Pers weet daar niets van. Vraagt er – onbekwaam als ze is – ook niet naar.)

We vroegen ons bijvoorbeeld af of het bisdom wel akkoord ging met dat plan. (Zoals eerder gemeld achterhaalde “De Zevende Dag” dat het Brugse bisdom ervan was “geschrokken”.)
We maken onderscheid tussen het kerkenplan van fase 1 en het huidige van fase 2.0.
Dat fase 1- plan van oktober 2016 is (zonder datum) ondertekend én goedgekeurd door zes Kortrijkse Eerwaarde Heren en de twee voorzitters van de Centrale Kerkbesturen, maar merkwaardig genoeg NIET ondertekend door iemand van het stadsbestuur. Verder leren we dat het bisdom Brugge (via twee gedelegeerden) “kennis heeft genomen van de stand van zaken inzake de opmaak van het parochiekerkenplan”. Van enige goedkeuring is dus nergens sprake.

Het huidige kerkenplan 2.0 dan.
Dat is op 21 december 2018 is ondertekend door ditmaal vijf pastoors, de twee klassieke voorzitters van de kerkbesturen. De tweee handtekeningen van de twee Bisschoppelijk Gedelegeerden ontbreken niet.
Maar wat wil dat zeggen? Gaat het om een goedkeuring van het bisdom? Neen!
In de conclusies van dat kerkenplan-fase 2 lezen we immers wat volgt:
“Het diocesane beleid van het bisdom heeft kennis genomen van het Kerkenplan Kortrijk (2.0) en bevestigt de perspectieven die erin vervat zijn, rekening houdend uiteraard met de mogelijke aanpassingen en bijsturingen waar dit nodig of wenselijk is. (…) Tevens herinnert het diocesaan beleid eraan dat elke concrete vraag in verband met de bestemming van een kerk ter goedkeuring aan de bisschop moet worden voorgelegd.”
Het bisdom hecht tevens veel belang aan een blijvende dialoog en overleg, “zeker daar waar verder verheldering en onderlinge afstemming nodig is”.

Zo.
Dat weten we alvast. Het staat allemaal niet in de gazetten, en zal er ook nooit in staan.
Een tweede en totale onduidelijkheid ging over de vraag wat dat kerkenplan gaat kosten. Het punt is geeneens ter sprake gekomen in de gemeenteraad. (In De Zevende Dag maakt de burgemeester gewag van 10 miljoen gespreid over zes jaar. Neem dat maar aan met een korreltje zout aangezien op heden nog voor weinig kerken de bestemming concreet vastligt.)

P.S.
Het huidige kerkenplan (2.0) moest al voorliggen in juni van vorig jaar.


Onduidelijkheden rondom het nieuwe kerkenplan (1)

We moeten ons eerst weer even kwaad maken, zie maar.
Vandaag bespreekt de gemeenteraad de fase 2 van het kerkenplan waar men met behulp van een studiebureau al minsten vier jaar aan heeft gewerkt. De pers kreeg alweer de primeur over her- of nevenbestemming voor 19 kerken van de 24.
In de toelichting van het punt op de dagorde van de gemeenteraad wordt over die plannen in het geheel niet gerept. De burgers en raadsleden krijgen een verwijzing naar een niet te raadplegen bijlage over de draagwijdte van het kerkenplan. Een andere bijlage omvat “de goedkeuring” van het bisdom. Ook niet te lezen.

Die zgn “goedkeuring” van het bisdom is al een eerste onduidelijkheid die vanavond in de gemeenteraad zou moeten uitgeklaard worden.
In de aflevering van “De Zevende Dag” van gisteren 31 maart vertelde de burgemeester dat het kerkenplan is tot stand gekomen “in consensus” met het bisdom. De redactie van “De Zevende Dag” was wel zo alert om hieromtrent even het bisdom te contacteren. En wat kreeg men van die kant te horen? “Het bisdom was geschrokken van dat plan!
Overigens is volgens de toelichting in de memorie van de gemeenteraad gen sprake van consensus. Er staat daar te lezen dat het plan tot stand kwam in overleg met vier parochiale entiteiten, twee voorzitters van de centrale kerkbesturen en vertegenwoordigers van stad en het studiebureau. Het plan kreeg daarna de goedkeuring van het bisdom.
“De Zevende Dag” legde dus nog wat meer het vuur aan de schenen van onze burgemeester en vroeg of of hij niet wat voortvarend was geweest en wel zeker was van die goedkeuring. Waarop Van Quickenborne kort en raadselachtig antwoordde: “Het is getekend.”

Maar wat is er eigenlijk ondertekend?
Dat is dan een tweede onduidelijkheid.
Deken Geert Morlion vond dat men zich eigenlijk nog in de “de fase van de intenties” bevond.
En waarlijk, als je de gazetten leest zijn nog maar weinig plannen echt concreet.
Volgens “Het Nieuwsblad” gaat het om 15 kerken waarvan men weet wat de bestemming zal worden. Volgens “Het Laatste Nieuws” is dit niet het geval.
Vier (of vijf?) kerken blijven gewoon dienst doen als kerk en de kerkgebouwen van Aalbeke en Bissegem krijgen een nevenbestemming. Dat is dus een totaal van 6 of 7 kerken waarvan de plannen nu waarlijk vast staan.

Over naar een derde onduidelijkheid.
Wat moet dat allemaal kosten?
De nog bestaande kerkfabrieken zullen zoals elk jaar nog wel hun nominatieve exploitatietoelage krijgen.
Maar wat met de kerken die herbestemd worden? Die worden in principe “aan de eredienst onttrokken” en eigendom van stad en moeten als dusdanig volkomen onderhouden worden? Of verkocht? Of deels verhuurd?
En wat zullen de kerken kosten die een herbestemming krijgen?
In “De Zevende Dag” maakte de burgemeester gewag van een investering van 10 miljoen euro, gespreid over 6 jaar. Hoe komt hij aan dat ronde bedrag als men van veel kerken nog niet helemaal weet wat ermee aan te vangen?
12 jaar nodig om alles te verkopen in Kortrijk

Het is Frédéric Vandenhende van de vastgoedadviseur ‘Investr”die dat zegt  in de zakenkrant “De Tijd” (pag. 5, rubriek “Vooraan”) van zaterdag 6 oktober.
We citeren:

“In Kortrijk is het gevaar op een overaanbod aan nieuwbouwwoningen extreem groot.  De voorbije tien jaren kwam er in Kortrijk maar een honderdtal gezinnen per jaar bij.  Al jaren is het aantal vergunde woningen er beduidend groter dan het aantal verkochte panden.  Tussen 2014 en 2016 werden er 987 appartementen vergund en maar 554 verkocht.  Met een kernversterkend beleid probeert Kortrijk zich aantrekkelijk te maken als woonstad.  Sites langs de Leie en in Overleie  bieden mogelijkheden voor nog eens liefst 1.000 wooneenheden.  Als de vraag er niet stijgt of het aanbod niet daalt, is met de huidige bevolkingsgroei twaalf jaar nodig om alle gekende nieuwe sites te verkopen.”

De titel van het stuk in de krant luidt: “Vastgoedontwikkelaars onderschatten risico op overaanbod in steden”.
Het overaanbod op de woningmarkt is wel plaatsgebonden.

P.S.
Geen idee of schepen Wout Maddens van stadsontwikkeling  om een reactie is gevraagd.

 

 

 

 

De Leiewerken Anders Bekeken

Geert Vandepitte (werkte voor de krant “De Tijd”) woont aan het Albertpark en heeft vanwege de Leiewerken al vele, vele jaren te kampen met wateroverlast. Pompt per dag 10.000 liter uit de kelder naar boven.  (Procedures blijven aanslepen.)
Vandaar dat hij  zich nu “man met de pomp” noemt.

Geert is nu gestart met een blog getiteld “De Leiewerken anders bekeken”.
Een ongelooflijk goed gedocumenteerd verhaal over de ellenlange (voor)geschiedenis van de verbreding van de Leie in stad en de aanleg van de 7 bruggen.
Een kafkaiaans en bijwijlen hilarisch verhaal. Over onkunde en ruzies en belangenbehartiging.  En met de namen en eigenschappen van de prota-  en antagonisten!

De pers moet er alleszins iets mee aanvangen.
Feiten uit zijn document kunnen zeker van pas komen in het komende grote lijsttrekkersdebat.

P.S.
Zie nog https://man-met-de-pomp.be

Eindafrekening van een onafgewerkt Overbekeplein.

Ga maar eens kijken (dan is er toch nog wat volk).
Aan de gaanderij is niks gedaan en de overdekte gang is troosteloos leeg.
Niettemin heeft het schepencollege het behaagd om een voorlopige oplevering te aanvaarden met een bijhorende eindafrekening.

De aanbesteding voor de herinrichting van het plein is in juni 2017 gegund aan de firma NV Wegenbouw Ockier uit Kuurne voor een bedrag van 363.503 euro (btw exclusief) of 439.838 euro (met BTW).
De vermoedelijke hoeveelheid in meer en in min is 87.417 euro.
Meerwerken zijn onder meer te wijten aan de extra aanleg van de groenzone Boerenhol, egalisatiewerken en het verbreden van de zitbankelementen.  Het groenonderhoud dat loopt over 2 jaar zit ook in de eindafrekening vervat.

Uiteindelijk komen we aan een eindbedrag van 485.233 euro of met BTW 587.132 euro.
De uitgevoerde meerwerken beperken zich tot 9,44 % van het gunningsbedrag.
Was het wat meer geweest, dan zou de kwestie terug voor de gemeenteraad moeten komen.  Nu kraait er geen haan naar.