Category Archives: stadhuis

Schoonmaak stadsgebouwen kost per maand 15.114 euro

Stad heeft (slechts, – vroeger véél meer) drie firma’s aangeschreven om een offerte uit te brengen voor de dagelijkse of periodieke schoonmaak van stadsgebouwen gedurende een periode van niet minder dan vier jaar. Te weten: vanaf halfweg deze maand september tot 13 september 2019. Het gaat om vier clusters van gebouwen. De bedragen die de inschrijvers voorstelden lagen zeer ver uit elkaar. Bijvoorbeeld voor de cluster “noord” (??) was het laagste bedrag 50.984 euro en het hoogste 141.831 euro. De NV Cleaning Professional uit Erembodegem valt ditmaal uit de boot terwijl zij toch het goedkoopste bod deed voor het schoonmaken van het stadhuis.

Cluster 1 (stadhuis) gaat naar Iss nv uit Vilvoorde voor 495.615 euro. (Dat is 10.325 euro per maand.)
Cluster 2 (depot) is voor Gom nv uit Antwerpen. 123.868 euro.
Cluster 3 (niet nader bepaald): Iss nv voor 83.832 euro.
Cluster 4 (‘noord’): Gom nv voor 50.984 euro.

Totaal: 754.300 euro (incl. BTW) voor 48 maanden.

Jaarlijkse bedragen:
2015: 62.858 euro (vier maanden)
2016: 188.575 euro (twaalf maanden)
2017: idem
2018: idem
2019: 125.716 euro (acht maanden)

P.S. (1)
Vroeger gebeurde de schoonmaak in eigen beheer.
Nu is het werk uitbesteed. Het gaat dus om “verdoken” personeelskosten.
P.S. (2)
We weten niet of de bedragen kunnen geïndexeerd worden.

Tijdelijke (?) uitbesteding schoonmaak stadsgebouwen

In februari gaf het schepencollege goedkeuring aan het ontwerp voor de uitbesteding van de dagelijkse én periodieke schoonmaak van stadsgebouwen, voorlopig (?) voor een periode van vijf maanden. Men heeft toen niet minder dan 13 firma’s aangeschreven om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. De geraamde kostprijs voor zes percelen bedroeg 102.547 euro (incl. BTW).
De uitslag van de prijsvraag is nu gekend. Het werk zal gedaan worden voor een véél goedkoper bedrag dan werd geraamd: 77.503 euro.

ICS Services uit Heule mag vier percelen onder handen nemen:
– Depot 2102 in Heule voor 7.157 euro
– Depot Rekkemsestraat in Marke voor 9.309 euro (raming was veel hoger: 14.822 euro)
– Doortrekkerterrein aan de Ringlaan in Heule voor 1.022 euro (raming: 5.141 euro…)
– Stadsarchief in de Kortrijksestraat te Heule voor 2.490 euro (raming: 9.982 euro…)

Cleaning Profesionals uit Erembodgem krijgt twee percelen toegewezen:
– Stadhuis voor 53.122 euro (raming was 59.895 euro)
– Jongerencentrum Tranzit op Kortrijk Weide voor 4.404 euro

We vermelden dit alles hier nogal in detail omdat de kans bestaat dat de tripartite ooit triomfantelijk zal uitpakken met een dalende personeelskost en daarbij zal vergeten te vermelden dat de schoonmaak van gebouwen (net als diverse vormen van groenonderhoud en kinderopvang, bijvoorbeeld) is uitbesteed.

“Feesten met de Burgemeester” in de Groothandelsmarkt: toch inkomgelden !

“Feesten met de Burgemeester” is de naam voor wat vroeger bestempeld was als een “Tuinfeest met Q”, met een duidelijk partijpolitiek karakter. Het was een VLD-feest. Bon.
Sinds enige jaren evenwel gaat het evenement (nu de 10de editie) door in de Kortrijkse Groothandelsmarkt “Vier Linden” in Heule en beoogt de samenkomst meer envergure. Ge moet er toch beetje geweest zijn, anders weet je als Kortrijkzaan nooit goed wat je kan overkomen, al of niet Q-gezind zijnde. Tripartite-gezindzijnde.
(Ook goed kunnen totentrekken.)

Er is nog altijd geen retributiereglement voor het gebruik van de KGM gepasseerd in de gemeenteraad. Niet normaal.
Wel heeft het schepencollege op 15 december 2014 een soort interne afspraak goedgekeurd voor het gebruik van het domein voor bepaalde evenementen, bijvoorbeeld een rommelmarkt.
Er is toen bepaald dat er vanaf dit jaar – 2015 dus – voor commerciële activiteiten een forfaitaire vergoeding zal gevraagd worden van 150 euro per dag. Voor niet commerciële activiteiten geldt er geen gebruiksvergoeding. Gemeenteraad weet nergens van.

Inkomgelden mogen in geen enkel geval, standgelden wél. Vanaf 2015.

Voorts moet er met de organisator een gebruiksovereenkomst worden afgesloten met voorwaarden die betrekking hebben op het al of niet toestaan van standgelden, op het afsluiten van de nodige verzekeringen, het betalen van de onkosten, de veiligheid, de op- en afbouw, het maken van reclame.

Voor het “Feesten met de burgemeester” is dit “reglement” van 15 december evenwel nog niet van toepassing.
Het schepencollege heeft dit zo beslist. In aanwezigheid van betrokken partij, met name de burgemeester.

Hoe kon men dit alles dan motiveren? Weet u hoe? NEEN.
Door het feit dat de reservatie én de schriftelijk aanvraag door de ‘organisator van feesten’ (gewone burger Tim Debonné uit Heule, van de vroegere Tinekesfeesten) al is gebeurd VOOR 15 december. Met name op 1 en 10 december 2014.
Zo gaat dat. Moet kunnen.

En zo kan onze burgervader voor zijn eigenste persoonlijke feest toch nog inkomgelden vragen. 5 euro. Online reserveringskost daarenboven 0,50 euro.

Het feest gaat door op 9 mei. De organisator (een burger zoals U en IK) legt beslag op het domein vanaf 7 tot en met 10 mei.
Staat allemaal niet in de lokale ’embedded press’. Of course. Als persjongens dit vertellen en zich toch naar het evenement begeven is de TOTETREKKERIJ totaal.

Aankoop gordijnen en zonnewering 46 procent duurder dan gedacht

Vijf firma’s heeft onze directie ‘bedrijfsvoering’ in juli vorig jaar aangeschreven om een offerte in te dienen voor de aankoop en het plaatsten van gordijnen en zonnewering in diverse stadsgebouwen. Twee firma’s waren bereid om deel te nemen aan de “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”.

NV Renatex uit Kortrijk bleek de ‘economisch meest voordelige bieder’ met oorspronkelijk een bedrag van 18.022 euro (incl. BTW). Na plaatsbezoek vond de bieder dat er gerust nog wat meer werken konden gebeuren. Moet kunnen.
Het schepencollege ging daarmee akkoord met een nieuw bedrag van 21.320 euro. We weten niet of de andere bieder toen op de hoogte is gebracht van die toegestane “meerwerken”. Moet kunnen.

Maar nu nog onlangs blijkt dat er in de loop van de werken toch nog “extra vragen” binnenliepen voor nog wat meer gordijnen in het stadhuis, de bibliotheek en het schooltje/buurthuis in Kooigem.
Er is geen nieuwe prijsvraag ingesteld. Het schepencollege vond dat “niet nuttig”. Moet kunnen.
De factuur van Renatex liep hiermee op tot 31.201 euro… Een tweede meerprijs dus, nu van 9.881 euro. Dat is 46,35 procent méér dan de oorspronkelijke gunningsprijs.

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot vindt dit allemaal net niet helemaal pluis.
Die meerkost moet alleszins geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad.

Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (2)

(vervolg van stuk van gisteren)

Vertrouwen in gerecht
2008: 20,1 %
2011: 16,0
2014: 16,4
Gemiddelde van de 13 centrumsteden: 21,4
Beste uitslag in 2014: Leuven met 26,8 %

Vertrouwen in politie
2008: 36,6
2011: 33,7
2014: 38,1
Gemiddelde: 36,6
Beste uitslag: Leuven met 43,0 %

Vertrouwen in het stadsbestuur
2008: 29,1
2011: 28,6
2014: 34,1
Gemiddelde: 33,4
Beste uitslag: Mechelen met 39,2 %

Vrijwilligerswerk in aantallen
De vraag was of men op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk deed.
De stadsmonitor geeft enkel cijfers voor het jaar 1014.
Voor Kortrijk antwoordden er 6 % van de respondenten met ja. Dat is de beste uitslag van de 13 centrumsteden. Het gemiddelde is 13,3 %.

Vrijwilligerswerk in aantal uren inzet per week
De Kortrijkse respondenten geven gemiddeld 6 uren aan. Dat is ook het gemiddelde in de centrumsteden. Beste uitslag: Genk met 7,3 uren.

Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (1)

De recente (nu) driejaarlijkse stadsmonitor is zopas verschenen. De survey betreft een schriftelijk onderzoek bij een representatief deel ven de bevolking in de 13 centrumsteden (inclusief de grootsteden Antwerpen en Gent).
We geven hier de uitslag voor de items die behoren tot het thema “burgerschap en overheid”. Politieke items dus.
Zo moet u dit allemaal niet meer zelf opzoeken.

Actief in bewonersgroep die invloed wil uitoefenen op het stedelijk beleid
2008: 6,6 procent van de respondenten
2011: 3,9
2014: 5,3
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 6,3 %
Beste uitslag: Turnhout met 7,1 %

Actieve betrokkenheid van de burger
De respondenten antwoordden op de vraag of ze in de voorbije twaalf maanden actief waren geweest om iets te doen in hun buurt of stad.
2008: 14,2 procent hebben ja geantwoord
2011: 13,8
2014: 12,1
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 14,3 %
Beste uitslag: Hasselt met 17,0 %

Bereidheid om mee te praten over de stad
2008: 41,9
2011: 34,0
2014: 44,4
Gemiddelde: 47,1
Beste uitslag Gent met 54,5 %. Zonder de grootsteden: Leuven met 50,9 %

Consultatie van de bewoners door stadsbestuur
De vraag luidde of het stadsbestuur voldoende inspanningen levert om de wensen van de bevolking te kennen én om de bewoners te betrekken bij veranderingen.
Hierna het percentage van de respondenten die op beide vragen antwoordden: “helemaal mee eens” en “eerder eens”.
2008: 33,7
2011: 30,8
2014: 42,8
Gemiddelde: 29,2
Beste uitslag: Genk met 43,0 %

Spreiding van de informatie over en door de stad
Geteld werd hoeveel respondenten akkoord gingen met drie van de vier volgende stellingen: “Ik krijg voldoende info over de activiteiten in de stad, over de voorzieningen, over nieuwe ingrepen of plannen, over de beslissingen.
2008: 61,1
2011: 61,0
2014: 61,5
Gemiddelde: 54,8
Beste uitslag: Brugge met 66,8 %

Tevredenheid over de loketvoorzieningen
2008: ?
2011: 77,3
2014: 75,1
Gemiddelde: 71,2
Beste uitslag: Oostende met 83,9 %

Vertrouwen in de federale overheid (veel of zeer veel)
2008: 12,3
2011: 10,2
2014: 18,6
Gemiddelde: 20,4
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de Vlaamse overheid
2008: 28,1
2012: 22,8
2014: 24,9
Gemiddelde: 26,2
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de medemens
Er was een 11-puntenschaal van O (geen vertrouwen) tot 10 (de meeste mensen zijn te vertrouwen).
2008: 5,5 op de schaal
2011: 5,6
2014: 5,8
Gemiddelde: 5,7
Beste score: Hasselt met 6,2 op de schaal.

(Wordt vervolgd.)

“In Kortrijk is grootste participatietraject van ons land ontvouwd”

Dit twittert Arne Vandendriessche vandaag, ons jongste VLD-raadslid en tevens voorzitter van VLD-Kortrijk.
Hij verwijst daarbij naar zijn opiniestuk dat vandaag te lezen staat in De Morgen. Een stuk dat mede is ondertekend door de burgemeester (!) met als titel (om de aandacht te trekken): “Krijgt David Van Reybrouck straks toch nog gelijk?”

En wat lezen we daar over “het grootste participatietraject” van ons land?
Letterlijk dit:
“Kortrijk Spreekt” is geen one shot. Er werd een full-time inspraakcoördinator aangeduid en budgetten werden vrijgemaakt. 6 miljoen EUR, 5 % van het totale investeringsbudget van de stad.

Zes miljoen? Euroots??
We halen er even het meerjarenplan 2014-2019 bij, de derde aanpassing zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van december vorig jaar.
Het actieplan 01.01 “Kortrijk Spreekt” vermeldt daarin per jaar volgende bedragen als uitgaven (in EUR):
2014: 300.581
2015: 320.962
2016: 311.240
2017: 311.621
2018: 293.336
2019: 294.156
Dit geeft een totaal voor de realisatietermijn 2014-2019 van 1.831.896 EUR. Dat is dus absoluut geen zes miljoen.

En zes miljoen zou vijf procent uitmaken van de investeringsuitgaven? Ja?
Dat zou dan betekenen dat Stad een investeringsbudget begroot van 120.000.000 euro. We hebben de bedragen voor de periode 2014-2019 eventjes opgeteld en komen aan een totaal investeringsbudget van 116,7 miljoen EUR.
Maar verwijzen naar een ratio met het investeringsbudget is complete onzin.
ABSURD.
Even uitleggen.

De actie “Kortrijk spreekt” heeft enkel een exploitatiebudget. Dagdagelijkse uitgaven. En die bedragen (ontvangsten min uitgaven) voor de realisatietermijn 2014-2019: 65,9 miljoen.
Die ratio van Arne slaat nergens op. Die berekening raakt kant noch wal.
Mogen we ervan uitgaan dat raadslid Arne en/of de burgemeester het verschil niet kennen tussen wat vroeger als ‘gewone’ en ‘buitengewone’ uitgaven was bestempeld? Onvoorstelbaar.

We zijn genadig. Coulant.
Bij de uitgaven van het zgn. participatietraject willen we ten overvloede ook nog het actieplan 01.00 betrekken. Het feit dat de gemeenteraad zich wil verplaatsen, “on the move” is.
Hier is wel een investeringenbudget voorzien. (Begroot, verhoopt.) Voor de beschouwde periode gaat het om 90.000 euro. En een exploitatiebudget van 27.303 euro.
Als we die begrote uitgaven optellen bij deze van de actie “Kortrijk spreekt” komen we aan een participatietraject ter waarde van 1,9 miljoen.
Dat is nog altijd geen zes miljoen EUR…

Wie schrijft er nu een lezersbriefje naar De Morgen? Een rechtzetting?

P.S.
Er is al iemand die via internet gereageerd heeft op het stuk in De Morgen.
Een vroegere collega van Arne Vandendriessche. Die wou toen de medewerkers van het bedrijf waar ze allebei indertijd werkten meer betrekken bij de gang van zaken. Waarop Arne – heden ten dage groot voorstander van directe burgerinspraak – TOEN zei: “Hoe minder ze hiervan weten, hoe beter.”

Oxfam Wereldwinkel mag geen cava meer leveren aan Stad

Dat is ons nu pas ter ore gekomen, zeg. Staat nog altijd niet in papieren perse te lezen, – die van de dode bomen.

Oxfam Wereldwinkel levert als sinds mei 2014 mousserende wijn aan Stad, en mag dat nu plotseling – vanaf 5 mei eerstkomend – niet meer doen. Er schijnt iets te mankeren aan de kwaliteit van de kurken. Dus niet aan het vocht zelf? De geruchten hieromtrent zijn tegenstrijdig. Op Tinternet vinden we niets dan positieve beoordelingen over die ‘fairtrade’ Argentijnse cava.

De opdracht voor het leveren van cava én wijn (witte en rode) gold eigenlijk voor een periode van maximum drie jaar (dus in principe tot mei 2017) maar er was wel degelijk een jaarlijkse opzegmogelijkheid voorzien in hoofde van Stad.

Ook in april 2014 is het lot “rode en witte wijn” gegund aan de firma Bossuyt en Co. (Er waren negen inschrijvers.)
Die wijnleverancier aan (nu) de ‘Brugse Bane’ blijft dus vooralsnog buiten schot. Als we goed zijn ingelicht levert hij Tamari Malbec Rouge en Tamari Pino Gris Blanc.
In welke hoeveelheden en tegen wat voor prijs weten we niet. 4.000 flessen??
Een indicatie kan zijn dat Stad ieder jaar zowat 37.000 genodigden ontvangt waarbij wijn en cava (en bier) wordt geserveerd. En volgens het bestek van de offerte uit 2014 mocht een fles wijn niet meer dan 7 euro kosten. (Zal 6 euro geweest zijn?)

Het bestek stelde drie basisvoorwaarden: de prijs, wijnfles met schroefdop en het product moest op een of andere manier een link met Kortrijk vertonen.
Voorts hanteerde men vier gunningscriteria: de smaak, de prijs, “het verhaal” (connectie met Kortrijk, benaming en vormgeving), fairtrade-product.
De evaluatie-jury bestond (bestaat) uit sommeliers van de Leielandschool Sint-Niklaas, de keukenmanager van het OCMW, een ambtenaar, PLUS POLITIEKERS zoals de burgemeester, schepen Bert Herrewyn (!) en een kabinetsmedeweker (nu attaché) van de N-VA-schepenen.

De levering van bier is (ergens) anders georganiseerd in september 2013 en voor de duur van twee jaar gegund aan bierhandel bvba Nuytten uit Menen. Voor 49.964 euro (exclusief BTW). Er waren slechts twee inschrijvers, allebei uit Menen. (Dus niet Bockor.) Hier gold als criterium de laagste prijs. Nuytten won met een uiterst miniem verschil en met een prijs die 25 procent lager lag dan de raming!

Zo.
Dat weten we dan weer.

Bpost mag post van stad afhalen en frankeren

In een vroeger stuk alhier (dd. 10 november 2014) wezen we er al op dat twee dienstverleners dagelijks zorgden voor enerzijds het afhalen en frankeren van postpakketten bij de stadsdiensten en anderzijds het wegbrengen van gefrankeerde post. Jaarlijks waren hiervoor 900 ritten nodig.
Het schepencollege wou voor dit jaar al dit gedoe vermijden. Er zou nog slechts één dienstverlener worden aangetrokken en men wou het aantal ritten herleiden tot 300. Voorts bepaalde het bestek dat de dienstverlener gebruik moest maken van duurzaam vervoer (fiets, groene wagen).

Door bij de offerte te werken met een “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking” heeft de directie ‘bedrijfsvoering’ er alles aan gedaan om de taak te gunnen aan een Kortrijkse firma. Helaas zijn de – op voorhand – geïnformeerden daar niet op ingegaan…
Stad ontving slechts één inschrijver: Bpost uit Brussel !
Het schepencollege notuleert niet wat voor prijs Bpost vraagt voor de dienstverlening en vermeldt ook niet of aan alle voorwaarden van het bestek is voldaan (aantal ritten, transportmiddel).

Dat is zéér ongebruikelijk.
Waarom mogen we dat niet weten?
Waarom wou geen enkele Kortrijkse firma ingaan op de opdracht?

Werking meldpunt 1777 wordt nog beter

Om de stad telefonisch te bereiken kan de burger gebruik maken van het (gratis) meldpunt 1777 of van het algemeen nummer 056/27.70.00. Dat oude nummer blijft bestaan al was het maar om oproepen vanuit het buitenland mogelijk te maken. Toch blijkt uit het jaarverslag 2013 dat er nog 37 procent bellen naar het algemeen nummer en blijkbaar nog niet echt op de hoogte zijn het bestaan van het meldpunt 1777. Men wil daar iets aan doen door in het voorjaar 2014 een promotiecampagne te voeren voor het meldpunt.

Piekmomenten bij het meldpunt
– Dagelijks: tussen 9 en 10 uur.
– Wekelijks: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.
– Jaarlijks: bij de eerste winterpiek, groeiseizoen van de planten, verkiezingen en net voor vakantieperiodes.

Efficiëntie
De verhouding tussen het aantal beantwoorde en aangeboden oproepen bedroeg in 2013 84,2 procent. Men wil dat optrekken naar 90 procent.
En groot aantal “onbeantwoorde” oproepen komen van bellers tijdens de sluitingsuren. Of van bellers die inhaken omdat de wachttijd hen te lang lijkt. Er zijn ook burgers die bellen naar het nummer van een stadsmedewerker. Als die persoon afwezig is wordt de oproep omgeleid naar het meldpunt.

Telefonische bereikbaarheid
Die wordt hoger.
– Men zal er in de toekomst voor zorgen dat er tijdens bepaalde uren altijd een stadsmedewerker van ieder team aanwezig is.
– Iedere oproep wordt geregistreerd en de betrokken (afwezige) medewerker krijgt het verzoek om de beller terug te bellen.
– Het meldpunt krijgt een ‘voice mail’ tijdens de sluitingsuren.

Communicatie
Wordt beter.
– Men krijgt een ontvangstbevestiging van de oproep.
– Men geeft zo nodig aan hoelang de behandeling van de melding zou kunnen duren.
– Tussentijdse communicatie over de behandeling van de melding wordt mogelijk.
– Men krijgt een bericht van afmelding.