Category Archives: sport

De centen van KVK (1)

Onze regionale gazetten hebben het daar nooit over.
Nu bepaalde megalomanen erover peinzen om een nieuw voetbalstadium te bouwen op het industrieterrein Evolis met tot 20.000 plaatsen (!) en voor een som van afgerond 50 miljoen euro is het weerom tijd om NOG EEN KEER de laatste jaarrekening van KVK (de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’) met het ondernemersnummer BE0475.349.587) te bekijken.
Te vinden op de balanscentrale van de Nationale Bank.
Die meest recente jaarrekening slaat op het boekjaar van 01-07-2015 tot 30-06-2016 en is uiteraard een momentopname.  Goedgekeurd door de algemene vergadering van 03-12-2016.
Als er hierna cijfers tussen haakjes te lezen vallen, gaan die over het vorige boekjaar.

De balans is gestegen: 6.413.361 euro (4.720.473).
( Zowel de vaste als de vlottende activa zijn verhoogd.)
–  Eigen vermogen gestegen:  2.563.011  (1.894.955)
–  Schulden:  3.024.151  (2.072.069)
–  Liquiditeit:  75% (74%)
–  Solvabiliteit:  39,97%  (40,14%)

Enkele voorname gegevens uit de resultatenrekening.
–  Omzet (bedrijfsopbrengsten) is ietwat gedaald:  4.409.348  (4.805.807)
Het aandeel van de transfers, de verkoop van tickets en seats, catering, sponsoring, marchandising, opbrengst van TV-gelden kennen we niet.
– Bedrijfskosten fel gestegen:  13.601.217  (10.673.729)
–  Dit ligt o.a. aan de personeelskosten:  7.464.881  (5.827.552)
–  Bedrijfswinst gestegen boven het miljoen:  1.117.572  (963.044)
–  Winst van het boekjaar:  857.001  (762.782)
–  Te bestemmen winst gedaald wegens overboeking naar reserves:  526.951  (762.782)

Aan de hand van een lijvig stuk in het weekblad Trends van 27 juli (pag. 17-21) kunnen we enkele cijfers (bedragen) vergelijken met die van andere clubs.  Zie onze volgende editie.

Voor de twee zomermaanden voorspelt Kortrijks stadsbestuur 24 warme dagen !

Hoe komen we daar zo bij?
Puur op basis van een bizarre rekenoefening.  Zonder enige kennis van meteorologie.
Net als in de voorbije twee jaar heeft het stadsbestuur opnieuw een professionele security firma ingeschakeld om toezicht te houden in het open zwembad aan de Abdijkaai.
(Naast meerdere soorten van politie.)
“Den openen” is open sinds woensdag 28 juni en sluit op zondag 3 september.
Voor die periode is Euro Protection Guard uit Wervik aangeduid als de beste firma die uit de aanbesteding kwam.  (Men heeft er zes aangeschreven. Drie antwoordden niet.)

De firma vraagt 518,7 euro per dag, exclusief BTW maar moet slechts optreden op warme dagen.
In het stadsbudget is voor die uitgave 15.000 euro ingeschreven.
Als we uitgaan van 21 procent BTW is de dagelijkse kostprijs van de bewakingsfirma zoiets van 626 euro.
15.000 gedeeld door 626 geeft… 24 warme dagen.

70.000 euro om van Kortrijk een “Europese Sportstad 2018” te maken (3)

Om de kandidatuurstelling bij  die schimmige ACES Europe te financieren voorziet ons stadsbestuur dus een budget van 70.000 euro.  Stel u voor dat het niet lukt zeg…

In onze vorige editie zagen we dat het simpele feit alleen al  dat de burgemeester naar de voorzitter van ACES een brief schrijft om de kandidatuur aan te kondigen een ‘fee payment’ vergt van 1.800 euro.
Volgens de “General regulations” van ACES moet Stad ook een uitgebreide “bid file” opmaken over het sportleven in de stad.  Ook dat zal wel een pak  geld kosten, maar we weten niet hoeveel.
Er komt voor drie dagen een Evaluation Committee op bezoek.  Een cadeautje van 100 euro is toegestaan.  De delegatie zal bestaan uit 3 of 5 personen.
Alle hotelkosten en maaltijden zijn ten laste van de stad.
We moeten ook zorgen voor drie flight tickets.  Kostprijs voor dit alles maakt het schepencollege niet bekend.

Uit een appendix bij de “General regulations” leren wat meer over “de requirements for candidate cities during the evaluation committee visit”.

Over de “content of the visit” leren we dat van de drie dagen er zeker een volle dag moet besteed aan een stadsbezoek en de presentatie van een politiek programma voor sportpromotie.
ACES Europe zal ook aanduiden welke sportfaciliteit men grondig wil bezoeken.
Daarover moet stad een ‘fact sheet ‘ opmaken met een beschrijving van de site, het aantal gebruikers, de toegang bij middel van openbaar vervoer, een overzicht van evenementen op de site.
Stad mag ook zelf bepalen welke sportfaciliteiten men daarnaast nog kan bezoeken.  Wellicht het toekomstige terrein van het KVK-stadion op het industriegebied Evolis?  Dat wordt een boost!

–  Verder moet er een persconferentie georganiseerd waarbij men  de kandidatuur van de stad nader zal toelichten.
–  Stad zal op de laatste dag van het bezoek gedurende twee uur een “defense of candidature” (DOC) houden.  Liefst met video’s.
–  De gaststad zal tevens zorgen voor een deftig lokaal alwaar de jury kan delibereren en stemmen over de kandidatuur.
– Tenslotte zal het bezoek eindigen met een “gala diner”.

Wat dat alles moet kosten weten we dus niet.
Gedurende het jurybezoek (18 tot 20 augustus) zal stad waarschijnlijk nog wat evenementen organiseren en met veel trompetgeschal (bevlagging en communicatie) de bevolking laten weten  wat er gaande is.
De blabla wordt totaal.  Jury zal verbluft staan.
En wij ook.
En de plaatselijke pers ook.

70.000 euro veil om van Kortrijk “Europese sportstad 2018” te maken (2)

De  vzw Sportplus is een van de best gesubsidieerde gemeentelijke vzw’s (150.000 euro) alhier.
Daar komt nu nog 70.000 euro bij omdat enige mensen  (drie?) van de tripartite besloten om hun eigenste glorie op te vijzelen  door Kortrijk kandidaat te stellen bij ACES Europe als “Europese Sportstad” voor volgend jaar.
De aanvraag met brief door de burgemeester op zichzelf al kost 1.800 euro.  “Fee payment“.

Dat is op zichzelf al kluchtig.
ACES Europe is een nog al schimmige non-profit organisatie (met zetel in Brussel) die het zich veroorlooft om ieder jaar één ‘capital’,  meerdere’cities’, ‘communities’ en  ‘towns” te bekronen met bijv. de titel “sportstad van iets”.

ACES  staat voor European Capitals and Cities of Sport Federation.
Aan de bekroningen van ACES zijn geen prijzen of ander voordelen verbonden. Integendeel : vijf verplichtingen.

Modaliteiten voor de kandidatuurstellingen zijn opgenomen in een document van 39 pagina’s  getiteld: “General regulations governing (…) selection process“.
We pikken er die artikels uit die slaan op mogelijke kosten verbonden aan de kandidatuurstelling.
Maar hoe komen we in godsnaam aan die geraamde kost van 70.000 euro?
Dat is de vraag.  Hierna een poging tot transparantie.

ART. 19.  Candidate bid file
Kandidaten moeten een “bid  file” opsturen.
Dat wordt een lijvig document waarin men zeer uitvoerig, gedetailleerd moet beschrijven wat er op sportgebied zoal gebeurt of staat te gebeuren in de stad.  Met enorm grondige beschrijving van de infrastructuur, organisaties  en zelfs met een aanduiding van het aantal participanten.
Dat document moet binnen tegen eind deze maand.  Hoeveel geld Stad daarvoor heeft voorzien weten we dus niet.  Neemt Sportplus hiervoor ook externen in dienst?  Een of ander communicatiebureau?
Dat het een luxe- uitgave wordt met veel kleuren en foto’s staat wel vast.

ART. 20.  City hospitality
Er komt een jury op bezoek tijdens het weekend 18/19/20 augustus.
Een delegatie van 3 tot 5 personen.  Het juiste aantal kennen we niet.
Maar Stad moet wel de hotelkosten en de maaltijden betalen.  Plus maximaal drie vliegtickets.
Geraamde kosten?  Weten we alweer niet.
Maar dat Stad de delegatie in de watten zal leggen is duidelijk.  Dure hotels en etentjes. Een aperitiefje alhier en ergens aldaar.
Mogen we het “Evaluation Committee” een geschenk aanbieden?
Ja!  Maar voor niet meer dan 100 euro.

ART.26 par. 4.  Sponsorship Agreement
Dit artikel geldt enkel  in geval Kortrijk de titel binnenhaalt.
Een winnende stad moet met ACES Europe een ‘sponsorship agreement ‘ afsluiten.  Stad moet op zoek gaan naar sponsors (maximum 4) die samen 10.000 euro in de weegschaal leggen.  In afwachting mag Stad dit bedrag voorschieten.

APPENDIX 1;  Requirements
De appendix is belangrijker dan de artikels zelf…
Zie onze volgende editie.

70.000 euro veil om van Kortrijk “Europese Sportstad 2018” te maken (1)

Het schepencollege verhoogt de toelage aan de gemeentelijke vzw Sportplus met 70.000 euro.  (Dit is een onvoorstelbaar bedrag.)
Het  is blijkbaar noodzakelijk om de diverse stappen van de kandidatuurstelling bij ACES Europe te financieren om Kortrijk te laten uitroepen tot één van de meerdere Europese Sportsteden  van 2018.   Manmanman.
We zoeken uit hoe men aan die 70.000 euro kosten komt want het schepencollege geeft daar geen uitleg over.  De hoop om dat uit te klaren is evenwel zéér gering.

P.S.
Voor 2017 is in België dan de “award” gegaan naar Oostende.  Al iets van gemerkt?
Heeft dat de stad iets opgeleverd?  Wat zou men aldaar betaald hebben om dit te bereiken?

 

Hoe staat het met KVK op financieel vlak?

De gazetten hebben het altijd over de sportieve prestaties  van onze Koninklijke Voetbalclub Kortrijk.  Die schijnen niet goed te zijn.  Zeven nederlagen op rij?
Nooit vernemen we iets over de financiële toestand van de club,  d.w.z.  van de cvba “Kortrijk Voetbalt”.
Kranten publiceren wel de jaarlijkse terugkerende uitlating  van de voorzitter Joseph Allijns hieromtrent:  de toestand is telkens goed tot zéér goed te noemen.  “Er is winst. ”
Maar geen cijfers in de gazetten.

De laatste balans van de vennootschap “Kortrijk Voetbalt” is  verschenen op de balanscentrale van de Nationale Bank.
Slaat op het boekjaar van 01-07-2015 tot 30-06-2016.  (Ondernemersnummer BE 0475.349.587.  Ter info aan de supportersclubs.)

We zeggen al maar meteen,  met een tikkeltje demagogie,  dat de te bestemmen winst van het afgelopen boekjaar 526.951 euro bedraagt, tegenover 762.782 euro op het einde van het vorige boekjaar.
Nu ja.  In het laatste boekjaar is van de 857.001 euro  bedrijfswinst na belasting   voor 330.050 euro onttrokken aan/ overboeking naar belastingvrije reserves.

Het balanstotaal is wel verhoogd: van 4.720.472 naar 6.413.360 euro.
De omzet is evenwel gedaald:  van 4.805.807 naar 4.409.384 euro.
De personeelskosten stegen fel: van 5,82 naar 7, 46 miljoen euro.  (Maar het aantal personeelsleden steeg ook fel: van 38,7 VTE naar 56 VTE !)

Er waren veel afschrijvingen:  voor méér dan 1 miljoen.
De schulden stegen:  van 2,07 miljoen naar 3,02 miljoen euro.
Vergelijk met het eigen vermogen: 2,26 miljoen.
Het jaarverslag van de bestuurders  (nu met drie personen uit Maleisië) geeft een solvabiliteitsratio van 75% aan .  Onze berekening van de ‘current ratio’ komt uit op 0,85 en dat is niet goed.
De solvabiliteit is redelijk goed te noemen: 39,9 %.

P.S.
Met de financies van de vzw “Jong Kortrijk Voetbalt” is het heel erg gesteld !
Het laatst gepubliceerde verslag (boekjaar 2014-2015) vertoont een negatief vermogen van -225.726 euro.  En de schulden bedroegen 298.066 euro.
Over te dragen negatief resultaat:  -225.726 euro.
Die vzw is dus failliet.

.

Geen groei van het gemiddeld aantal toeschouwers bij KV Kortrijk

Kortrijkzanen/politiekers allerhande en van die brave supporters die van toeten noch blazen weten (behelst of behekst met voetbal) vragen zich af of er voor KVK wel een nieuw groot stadion nodig is , en waarom.  En waar.

(De beslissing daaromtrent zal overigens hier niet vallen . Geen paniek.)

Interessant stuk in De Standaard van vandaag 17 december (katern E15 sport). Over voetbalSPORT alhier!
De krant  heeft het gemiddeld aantal toeschouwers in de Jupiler Pro League vergeleken voor de voorbije vijf seizoenen: 2012/2013 tegenover 2016/2017.
Voor onze provincie dan is het grootste succesverhaal in procenten uitgedrukt te vinden bij de club van Oostende: van 5.031 naar 7.142 supporters (+41 procent).
Ook club Brugge doet het goed met een gemiddelde van 26.770 toeschouwers tegenover 24.972 in het seizoen 2012/2013.
Zulte Waregem gaat van 7.797 naar 9.652.
Kortrijk zag minder supporters in de tribunes van het Guldensporenstadion: van 7.173 ging het naar 6.754.
Hoe groot wou men dat  nieuwe stadion alhier in Kortrijk alweer?
Voor 16.000 of zoiets?

Het artikel in De Standaard duidt ook op mogelijke factoren die een rol kunnen spelen in de evolutie van het aantal toeschouwers.
Maar we mogen hier natuurlijk niet geheel de inhoud van het stuk weergeven.

Gunstig advies voor milieuvergunning van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide

Na zéér veel gedoe mag  de S&R Group N.V (uit Leuven) uiteindelijk het  nieuwe  ontwerp, de bouw evenals  de exploitatie  van het nieuwe zwembadcomplex via publiek-private samenwerking (PPS) op Kortrijk Weide behartigen.
De start van de bouwwerken is voorzien begin 2017, de opening is voor de eindejaarsperiode van 2018.
(PPS wil gewoon zeggen dat we niet weten voor wie het project  financieel goed uitkomt. Voor de burger? Voor Stad?)

De nieuwe inrichting kan beschouwd als een sport- en recreatiecentrum.
Die omvat namelijk niet enkel  een olympisch sportzwembad, maar ook een instructie- en golfslagbad , meerdere kinderbaden (ook voor kleuters, peuters , baby’s),  een wildwaterbaan, een warme lagune,  drie glijbanen, een sauna,  een hamman,  een voetbad, een vuurbad (met ingebouwde zitbanken), drie buitenbaden, waaronder een all-weatherbad, een groot buitenbad en (nog een?) kinderbad,
(Totale oppervlakte van de zwembaden: 1.932 m².)

Verder zal het centrum nog beschikken over uitgebreide kleedruimtes (zowel voor groepen als voor individuele bezoekers),  een grote horecaruimte met zicht op de zwemhallen,  een buitenterras, een polyvalente zaal (met eigen kleedruimtes), kantoren, een vergaderzaal, een terras, een ligweide.
Er komen vier stookinstallaties.  Het hemelwater kan gebruikt voor de schoonmaak van het complex.  Het leidingwater voor het sanitair, de douches, de lavabo’s.

En het grondwater zal aangewend voor de productie van het zwemwater (een debiet van 21.000 m³ per jaar).

Er zullen 35 VTE tewerk gesteld worden. Het zwembad zal 360 dagen/jaar geopend zijn en men verwacht ca. 675.000 tot 700.000 bezoekers per jaar.

Een bouwaanvraag is blijkbaar nog niet ingediend.
Wel een milieuvergunningsaanvraag (klasse 1) bij de provincie.  Bij  het openbaar onderzoek (26 augustus-24 september) zijn geen bezwaren ingediend.
(Geen mens wist daarvan.)

Het schepencollege heeft onlangs een gunstig advies verleend aan de Bestendige Deputatie. Weliswaar met enkele bemerkingen.
– Er moet meer duidelijkheid komen over de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen. (In totaal 4.930 kg, waarvan 3.100 kg NaOCl.)
– Idem over de hoeveelheid geloosd afvalwater.  (Nu geschat op 25.000 m³ huishoudelijk afvalwater en 21.000 m³ bedrijfsafvalwater per jaar.)

De werkingstoelage voor KVK is opnieuw wat gestegen

In augustus 2011 is er een overeenkomst gemaakt tussen Stad en KV Kortrijk (de cvba Kortrijk Voetbalt)  waarbij is bepaald dat de voetbalclub een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage krijgt van 212.500 euro.  Die toelage is te aanzien als tussenkomst voor allerlei kosten, bijv. die voor het energieverbruik.
Dit bedrag is evenwel geïndexeerd en intussen  (september van dit jaar) opgelopen tot 228.736,82 euro.
Als u als vurig supporter de club zou willen sponsoren, ziehier het rekeningnummer bij ING: 380-158107-68.

KVK krijgt ook een jaarlijkse  investeringstoelage van 150.000 euro. Maar die is voor de jaren 2013-2018 in één keer uitgekeerd (900.000 euro).