Category Archives: sport

Quote van de dag: “Schepen van Economie en Sport wenste geen commentaar te geven”

Het gaat over schepen ‘zeg maar’ Arne, vandaar minder bekend onder zijn familienaam Vandendriessche.
Hij is niet uit de lokale pers weg te slaan. Nog onlangs konden we via onze lokale onderzoeksjournalist Peter Lanssens van ‘Het Laatste Nieuws’ uitvoerig en in detail vernemen wat voor spijs Arne sinds de sluiting van de restaurants dagelijks heeft opgehaald bij de takeaway’s in Kortrijk. Foto van zijn partner erbij.

Maar gisteren 31 oktober dus was hij over een nochtans belangrijk politiek feit helemaal niet bereid om van zijn Kortrijk de meest transparante stad van Vlaanderen te maken.
In “De Tijd” (pag. 26) verscheen een voor Kortrijkzanen althans belangwekkende primeur: “Stad sluit deal met Vlaanderen over nieuw stadion KVK”. We komen daar zeker op terug, maar kort gezegd komt het er op neer dat de bouw (de ligging, de financiering) van een nieuw voetbalstadion alhier is losgekoppeld aan het al jaren lopende, ingewikkelde megaproject K-R8.
Dat planproces was namelijk vervat in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan” (GRUP) met die codenaam K-R8.
Stad mag nu parallel helemaal zelf een ruimtelijke planning voor het stadion opstellen. Dat is niet zonder belangwekkende gevolgen. Stad en de firma “Kortrijk Voetbalt” kan daarmee sneller gaan werken aan het project en met de intercommunale Leiedal bijv. een pps-constructie op touw zetten voor het bekostigen van het nieuwe stadion.
Schepen Arne wil over dit alles dus geen commentaar geven. Niet over de mogelijke verkoop van de club, niet over de ligging en de prijs van het stadion. Niet over waar en wanneer en hoe dat allemaal is beslist. Kortrijkwatcher wel, voor zover dat kan natuurlijk.
We herinneren er alvast nogmaals aan dat gewezen burgemeester Van Quickenborne meermaals en stellig heeft gezworen dat Stad geen cent zou steken in dat nieuwe voetbalstadion.

(Wordt vervolgd.)

Breaking news over ons geliefd Kortrijks “open zwembad”

Het blijft opletten met geruchten.
Maar de praatjes doen nu ditmaal al enkele dagen hardnekkig de ronde, en ze komen uit diverse kanten (betrouwbare bronnen genaamd).
Het zwembad aan de vaart – ofte de Abdijkaai – (genaamd “den openen”) zou in september nog twee weken verlengd open blijven.
P.S. (1)
Wat veel Kortrijkzanen nog altijd niet weten is dat wie er niet ter plekke gaat om te zwemmen (dus om te kijken?) volkomen gratis toegang krijgt. En de cafetaria is open. Er is van alles te krijgen. Ook frieten!
P.S. (2)
Het steekt.
Stad zelf en de exploitant Lago hebben de voorbije maanden gedaan alsof het open zwembad niet bestond. Je kunt niet geloven hoeveel Kortrijkzanen dit jaar alweer dachten dat “den openen” dicht was, of in elk geval was gesloten.

Wie betaalt de kosten van de resterende zwembaden Abdijkaai en Lagae?

WIJ allen natuurlijk, en niet de NV S&R uit Leuven (in de volksmond: Lago).
In juli 2016 is met de firma S&R een zgn. DBFMO-contract afgesloten voor de realisatie van het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide én de exploitatie van het open zwembad aan het kanaal én dat van Heule.
Nu er blijkbaar weer (heel) noodzakelijke opknapwerken aan de gang zijn in “den openen” (Lago was eerder nogal laks) is het nuttig om de Kortrijkzanen (evenals en vooral de pers) te herinneren aan het feit dat het contract van 2016 voorzag dat alle door S&R gemaakte kosten worden doorgerekend aan stad Kortrijk, weliswaar na aftrek van de inkomsten.
Gedurende de loop van het kalenderjaar gebeuren er gedeeltelijke maar vaste kwartaal-betaalbaarstellingen vastgelegd op 80 procent van de effectieve kosten. Aan het eind van het jaar wordt dan een definitief bedrag afgerekend.

We kennen nu de gemaakte kosten voor het gehele kalenderjaar 2019, en wel voor beide zwembaden samen. (Zo kunnen we jammer genoeg geen afsplitsing maken voor het zwembad aan de Abdijkaai. )
De totale kost voor 2019 bedroeg 765.180,17 euro. (Er was een opbrengst van 125.058,39 euro.)
Een overzicht:
– Exploitatie: 252.387 euro
– Investeringen: 208.881 euro
– Personeel: 296.170 euro
– BTW: 132.799 euro
Dat brengt het totaal op 890.237 euro, maar daar moet dus de opbrengst van worden afgetrokken. Die gaat naar stad…

P.S. (1)
Nog altijd doen er op niets gebaseerde geruchten de ronde over een eventuele sluiting van de resterende zwembaden. Meer speciaal is iedereen (velen!) bang over het voortbestaan de open zwemkom.
S&R zou volgens het contract die twee zwembaden alleszins voor drie jaar exploiteren. Te rekenen vanaf 2018. Maar wat daarna?
Daarover zegt het meerjarenplan 2020-2025 van stad in elk geval op pag. 7 letterlijk: “De middelen voor de uitbating van Heule én het openluchtzwembad zijn voorzien gedurende de ganse legislatuur.”
P.S. (2)
De (geïndexeerde) toelage voor S&R-Lago bedraagt voor dit jaar 1.467.000 euro. Volgend jaar: 1.489.000 euro. En in 2025: 1.578.000 euro.
(Over dertig jaar is dat zwembad van ons – stad Kortrijk- en zullen we het weer oplappen.)Zal vaartzwemmen al mogelijk zijn vanaf 1 mei?

Zoals hier eerder al gemeld heeft het schepencollege beslist dat het alleszins voor sportieve zwemmers moet mogelijk zijn om te kunnen zwemmen in de vaart (het kanaal) Bossuit-Kortrijk ter hoogte van de Abdijkaai tussen sluis 10 en 11.
Dit is besloten in overleg met de Vlaamse Waterweg (beheerder van het kanaal) en met de club vzw ‘Kortrijkse Triatlon en Duatlon’ (KTDC), meer speciaal met de subafdeling ‘AguaProtect3 Team‘. Of zoiets.
De politieverordening hieromtrent werd al goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 januari 2020.

In Vlaanderen is er echter een algemeen zwemverbod in bevaarbare waterlopen van kracht. Vandaar het vermoeden dat de Nationale Veiligheidsraad morgen in het kader van de corona-crisis hierover in het geheel geen maatregelen zal treffen. Niets over zal zeggen, tenzij misschien heel zijdelings en interpreteerbaar.

Ons schepencollege heeft zeer onlangs aan ons Kortrijks Staatsblad (zijnde de lokale editie van Het Laatste Nieuws) – en niet eerst aan de raadsleden – laten weten welke kleine en grote evenementen zoal tijdens komende (zomer)periode zeker niet kunnen doorgaan. Over zwemmen geen woord, ook niet over de mogelijke nieuwe opening van het Lagobad , noch over het open zwembad, en ook niet over dat ‘vaartzwemmen’.
Nochtans is dus beslist dat het gebruik van de vaart zou lopen over een periode van 9 jaar met ingang van 1 mei van dit jaar tot uiterlijk 30 september. Tijdens de periode mei/juni (bijv.) zou men alle dagen kunnen zwemmen van 18 uur tot 21 uur en op zondag zelfs vanaf 7 tot 21 uur

Om specifieke redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden kan de burgemeester desgevallend verbieden om aldaar te zwemmen. De datum van 1 mei nadert met rasse schreden, maar van de burgemeester horen we tot op heden nog niets over een mogelijk uitstel van de toelating.

P.S.
Toen we vernamen dat vaartzwemmen mogelijk zou worden was onze positivo-redactie héél enthousiast daarover. Nu evenwel niet zo dol meer, sinds we wat nadere details over de overeenkomst met de vzw KTDC beginnen te kennen.
We komen daar bij gelegenheid nog op terug, als er enig uitzicht is op de werkelijke opening van de vaart.
Twee voorname objecties kunnen we nu reeds melden:
– Om in de vaart te zwemmen moet men absoluut lid zijn van de club KTDC. En dat kost geld!
– De club KTDC krijgt ongeveer alles gratis. Er is géén gebruiksvergoeding verschuldigd, en Stad staat in voor de instapplaats, de waterzuivering, de infrastructuur (enz, enz.).
Hier is waarlijk sprake van een ontoelaatbaar leeuwenbeding.

Vaartzwemmen zal mogelijk worden

Het Kortrijkse schepencollege heeft vorige maandag in overleg met de vzw KTDC beslist dat in de toekomst zwemmen mogelijk zal zijn in de vaart Bossuit-Kortrijk tussen sluis 10 en 11. Dat is dus aan de Abdijkaai, vlakbij het open zwembad. Voor 2020 is hiervoor volgens actieplan 6.2.6 een krediet voorzien van 50.000 euro.

(In dit verband herinneren we er nogmaals aan dat het meerjarenplan 2020-2025 op pag.7 uitdrukkelijk zegt dat voor de ganse legislatuur middelen beschikbaar zijn voor de exploitatie van zowel het zwembad in Heule als het openluchtzwembad.)

PS.
KTDC staat voor Kortrijkse Triatlon- en Duatlon Club en geeft ook zwemtrainingen met het Aqua Protect3 Team.

Werkingstoelagen voor de zwembaden Abdijkaai en Lagae-Heule (2)

In onze vorige editie hadden we het over de jaarlijkse werkingssubsidie aan de firma S&R voor het nieuwe zwembad op Kortrijk-weide (Lago) ter waarde van 1.437.112 euro.
Lago niet verwarren met het Heulse zwembad Lagae, gevestigd aan het gelijknamige plein.
Ook dat zwembad krijgt (van ons ALLEMAAL) een toelage en wel voor het onderhoud én de uitbating. Samen met het open zwembad aan de Abdijkaai gaat het om een bedrag van 513.175 euro, of per kwartaal 128.293 euro. Weerom geen mens (gebruiker) die dit weet.
Die kwartaalafrekeningen zijn begonnen vanaf 1 juli 2019 en slaan eigenlijk op 80 procent van de effectieve kosten van één jaar exploitatie. Op het einde van het jaar moet er dus nog een afrekening gebeuren op basis van de reële kosten en opbrengsten.
Als er geen raadslid om vraagt zullen we nooit weten wat de kosten en opbrengsten van die zwembaden zijn.

P.S.
Sluis 11 wordt vernieuwd.
Betekent dit dat het open zwembad aan de Abdijkaai zal blijven bestaan en het kanaal aldaar dus niet wordt verbreed?

De werkingstoelage voor het zwembad Lago op Kortrijk-weide (1)

Kortrijkzanen of bezoekers weten hierover noch van toeten en noch van blazen maar de firma S&R krijgt van stad voor de uitbating van het complex een jaarlijkse werkingstoelage volgens het goedgekeurde DBMFO-contract van 8 augustus 2016. Uitbetaald per kwartaal. Pers laat het ook hierover weer geheel afweten en dit terwijl er alom geklaagd wordt over de hoge (toegangs)prijzen en ingewikkelde tarieven.
De geïndexeerde netto werkingssubsidie van stad (dat is van ons) bedraagt 1.437.112 euro. Per kwartaal: 359.728 euro. Per dag bijna 4.000 euroots. (Maar als we allemaal dood zijn, dan wordt dat complex weer van ons, van stad. Hou het in de gaten!)
S&R vraagt nu om bijzondere omstandigheden (de brand, nog altijd zonder gekende oorzaak) om uitbetalingen per kwartaal sneller uit te voeren dan voorzien in het contract.
Ons schepencollege van 7 februari (schepen Arne niet op deze zitting aanwezig) had geen probleem met deze “voorlopige vergoeding” voor de periode januari-maart.

P.S.
Zijn er soms raadsleden die ergens weet hebben van de gedane afwijkingen (alle!) inzake de originele afspraken binnen het oorspronkelijke contract tussen stad en S&R? De notulen daarvan?
Komen die nog ter goedkeuring op de gemeenteraad?

Nauwgezet bekeken: de 13 miljoen voor nieuwe sportinfrastructuur

Zoals iedereen nu wel begint te beseffen is de lokale editie van ‘Het Laatste Nieuws’ (HLN) zowat het staatsblad van de Kortrijkse tripartite, met meer speciaal persjongen Peter Lanssens (lps) als gedweeë woordvoerder van het schepencollege.
In de krant van 15 januari krijgt alweer schepen Arne van Team Burgemeester (aka Vandendriessche) uitvoerig het woord over de op til zijnde nieuwe sportinfrastructuur. Met foto. Ongehinderd door enige kennis van zaken heeft (lps) opgetekend wat schepen Arne hem heeft gedicteerd of als kopij heeft bezorgd.
Aanleiding voor het humbug-bericht is dat Arne aan (lps) heeft verteld dat zijn geplande investeringen vorige maandag (13 januari) groen licht kregen van het schepencollege inzake de te verwezenlijken nieuwe sportinfrastructuur. Het gaat om 13.050.000 euro.
Dat ‘pakket’ slaat dan op het omvormen van het sportcentrum Wembley tot een open recreatiedomein plus nog vier andere projecten: het vernieuwen van een sportcentrum en een sporthal, het aanbrengen van kunstgrasvelden, de komst van een vechtsporthal. (In deze alinea maakt de krant geen gewag van nieuwe kleedkamers.)
Met de nodige acribie heeft kortrijkwatcher dus even de dagorde bekeken van dat College van 13 januari. Daar staat als punt 18: “masterplan Wembley en omgeving”. En niets meer. Geen sprake van de andere vier voornoemde projecten. Voor Arne was dit punt dus gewoon een dankbare aanleiding om zijn toekomstig sportbeleid bij de ’embedded press’ nogmaals in de verf te zetten.

Schepen Arne pakt uit met cijfers, en dit is altijd opnieuw voor onze gemeenteraadwatcher een teken om danig op zijn hoede te zijn.
De krant (Arne) meldt dat de stad Kortrijk voor 13.050.000 euro van nu (2020) tot eind 2024 (dus niet 2025, van belang – zie verder) zal pompen in nieuwe sportinfrastructuur.
We overlopen even de bedragen, zoals opgetekend door (lps).
Er zijn drie prioritaire acties (wordt niet zo gezegd in de gazet):
– het omvormen van het sportcentrum Wembley in de Moorseelsestraat: 5,25 miljoen euro;
– de komst van een vechtsporthal in het gewezen zwembad Mimosa op Sint-Elisabeth: 1 miljoen euro (als we er nog het jaar 2025 bij tellen!);
– de aanleg van vijf kunstgrasvelden voor de provinciale voetbalclubs: 3,25 miljoen euro.
Volgen nog niet-prioritaire acties:
– nieuwe kleedkamers voor de sportcampus Lange Munte: 3 miljoen euro;
– renovatie van sporthal 3 Hofsteden in de Renaat de Rudderlaan: 550.000 euro.
Samengeteld geeft dit inderdaad voor de vijf acties 13.050.000 euro. Dat klopt. Maar!

Wat kortrijkwatcher evenwel danig intrigeert is dat slechts voor twee acties de aangegeven kostprijs klopt met wat in het meerjarenplan 2020-2025 is aangegeven. En dan nog...
1. De kostprijs voor de kunstgrasvelden (3,25 miljoen). In de krant worden slechts de geplande acties weergegeven voor de jaren 2020 (Aalbeke en Heule), 2021 (Bellegem en Bissegem) en 2022 (SV Kortrijk). Dan komen we slechts aan 2,61 miljoen euro volgens het meerjarenplan. (Volgens dat plan is er niets voorzien in 2023 maar voor 2024 is nog een krediet van 630.502 euro. Dan komen we wel aan die 3,25 miljoen. (Maar waarop slaat dit bedrag dan wel?)
2. Gelijkaardige vaststelling voor de vechtsporthal. De 1 miljoen halen we pas als we er het jaar 2025 bij rekenen.

Wat zijn nu de begrote bedragen volgens het meerjarenplan?
– Wembley: 5 miljoen (i.p.v. 5,25 miljoen);
– vechtsporthal: 741.670 euro voor 2023 en 2024 (i.p.v. 1 miljoen);
– kunstgrasvelden: 3,25 miljoen (met het jaar 2025 erbij);
– kleedkamers: 2.780.025 euro (i.p.v. 3 miljoen);
– 3 Hofsteden: 445.000 euro (i.p.v. 550.000 euro).
Samengeteld komen we dan aan een investering van “slechts” 12.216.695 euro. Vanwaar dat verschil? Moet er nu een eerste herziening komen van het meerjarenplan?

P.S.
In de krant zegt Arne nog dat stad in de sport drie keer meer zal investeren dan in de vorige legislatuur.
De juistheid van die bewering valt niet te controleren. De schepen geeft geen cijfers. Zegt ook niet waarmee hij vergelijkt. Met de begroting uit het vorige meerjarenplan 2014-2020? Of met de werkelijk gerealiseerde uitgaven? En: rekent hij er nog het jaar 2020 bij uit dat vorige meerjarenplan?
Persjongen Peter Lanssens heeft ook hier niet om nadere toelichting gevraagd…Dat nieuw te bouwen stadion KV Kortrijk zal ons niets kosten, niets!

De burgemeester heeft het al een keer gezegd, en onlangs (Het Laatste Nieuws, 28 december) heeft de schepen van sport Vandendriessche (zeg maar Arne) het nog een keer bevestigd: stad zal het project “faciliteren”, maar niet financieren.

We hebben zoiets al een keer gehoord.
“De Warmste Week” zou ons ook niets kosten, want stad zou enkel ‘logistieke steun’ verlenen aan de actie. De kostprijs voor die steun (‘faciliteren’ genaamd) is uiteindelijk uitgedraaid op zoiets als 443.000 euroots, waarbij men in die som nog vergeten heeft de werkuren van het stadspersoneel te verrekenen.

De bouw van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide heeft stad ook gefaciliteerd. Stad zette een publiek-private samenwerking (PPS) op touw met de firma S&R uit Leuven. Dat is niet zonder slag of stoot verlopen. Na het gehakketak met de mislukte concurrentiedialoog is men overgeschakeld op een onderhandelingsprocedure. Wat de begeleiding van die voorbereidende fase allemaal heeft gekost, daar hebben we het raden naar. En het DBFMO-contract met S&R (intussen Lago) was dermate ingewikkeld dat stad externe juridische hulp én externe trajectbegeleiding heeft moeten inroepen. Kostprijs? Volgens onze laatste (verouderde?) gegevens: 317.018 euro (waarvan 184.952 euro door Kortrijk gedragen en de rest door Zwevegem). Dat is wat me noemt: faciliteren.

Voor de bouw van het voetbalstadion op Evolis laat Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van de club niets meer van zich horen. Volgens schepen Arne vertoont hij een gebrek aan professionalisme en is hij zelfs niet te vertrouwen. (We raden het schepen Arne volledig en ten strengste af om naar Maleisië op reis te gaan!)
Tan verliest dus zijn voorkeurrecht en stad zal nu een PPS-constructie opzetten met één of meerdere privé-partners. Waarschijnlijk weer met DBFM-contracten. Dat wil zeggen dat de private partner(s) instaan voor design, build (bouwen), finance (financiering) en maintain (onderhoud).
Dat – het faciliteren van het project – zal stad (dat zijn wij) dus allemaal geen cent kosten. (Vergeet dit nooit!)
Er is blijkbaar al een soort masterplan ontworpen door B-architecten. Door wie gefaciliteerd? Door wie is dat betaald?

P.S.
KVK (Kortrijk Voetbalt) krijgt dit jaar een investeringstoelage van 150.000 euro en een werkingstoelage van 240.047 euro. Het gebruik van de terreinen en tribunes is nog altijd gratis. Dat staat nooit in de gazetten en zal er ook in de toekomst nooit te lezen vallen.

Onderzoek brand zwembad Weide loopt nog…

De brand aan het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide die alle vijf glijbanen verwoestte en ook de toren veel schade toebracht dateert van dinsdag 26 februari.
Volgens Het Laatste Nieuws van zaterdag 1 juni loopt het onderzoek naar de oorzaak van de brand nog. We zijn dus inmiddels drie maand verder.
In de krant geeft ene Elewin Werbrouck (die eigenlijk voornamelijk manager is van LAGO Club Zwevegeme Fit ) daar wel een eigenaardige reden voor ten berde.
Hij zegt: “De gerechtsexpert neemt zijn tijd om het grondig te doen, want er zijn veel betrokken partijen.”
Wat zou men daarbij bedoelen? Dat die ‘vele betrokken partijen’ onderling hard bezig zijn met hun eventuele verantwoordelijkheid van zich af te schuiven?
Verder zegt manager Werbrouck nog dat er veel “te bepreken” beeldmateriaal aanwezig is. Is dat zo? Stonden die camera’s aan en rond het zwembad daar al op 26 februari?
Intussen is de radio-stilte bij Arne (schepen van sport) wel heel opvallend.
Ook de grote bazen van LAGO zwijgen als vermoord.
(Bij een “gewone” brand in de regio weten we meestal algauw min of meer – of zeker – wat de oorzaak is. Soms al de dag zelf.)