Category Archives: sociaal

Sociale economie (4): een woord vooraf

Komende dagen zult u het hier weer moeten stellen met aartsvervelende stukken.
Maar daar is veel aanleiding toe.
Die gemeenteraad van aanstaande maandag wordt weer niks. Niet eens aanvullende punten van raadsleden. Iedereen doodmoe.

1. Zopas heeft Els Van Weert stipt als altijd haar beleidsnota over sociale economie voorgelegd. Els is staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie. (Ik geloof dat Jan Dhaene bij haar werkt.)

2. RESOC zal op 13 december (Kulak, 18u30) een debatavond wijden aan het nieuwe streekpact voor Zuid-West-Vlaanderen. In het basisdocument (derde deel) worden tien thema’s behandeld en daar komt ook alweer sociale economie aan bod.

3. In samenwerking met Leiedal zijn er ook een 25-tal jongeren (studenten) van bij ons betrokken bij de bespreking van het streekpact. Zij kregen als opdracht om eens grondig na te denken over de vraag hoe onze streek aantrekkelijk kan gemaakt worden voor werk, wonen en jongeren. Het onvoorstelbaar intrieste resultaat van al dat denkwerk kunt u lezen op www.pharewest.be. Moge deze waan- en onzin stoppen! Een regelrecht affront voor onze streek.

4. Ons stadsbestuur (schepen Lieven Lybeer) heeft bij het HIVA (dat is een ACW-gremium in Leuven) een heel dure studie besteld over sociale economie in Kortrijk. Hier werd daar al een keer over bericht. (Zoek met trefwoord HIVA. Of “Constructief” bijvoorbeeld. Of sociale economie natuurlijk. Werk.waardig. Of blader gewoon wat in de rubriek “sociaal”. Het is een warboel.)

5. Er gaan onnoemlijk veel financiële middelen naar die Kortrijkse sociale economie. Het is zelfs niet te achterhalen hoeveel. Alleen al het “Fonds voor sociaal kapitaal” beschikt voor dit jaar over een budget van 276.531 euro. Geen mens weet wat daarmee wordt aangevangen. En in de stadsbegroting zitten bij wat genoemd wordt “technische prestaties van derden” ook aanzienlijke bedragen verscholen voor “sociale economie”. U ziet op straat toch soms een ploeg die herfstbladeren wegblazen? Die ploeg doet dat niet gratis. Dat is sociale economie. De ploegleider al gezien?

En wist u dat al onze Belgische regeringen samen voor dit jaar 30,6 miljoen (euro) hebben uitgetrokken voor sociale economie PLUS “maatschappelijk verantwoord ondernemen”? Awel, ik niet.

6. Met de nieuwe coalitie CD&V-VLD valt het af te wachten of er niet een soort tabula rasa zal komen in de sector sociale economie.
(Het streekpact van RESOC dient volgend jaar goedgekeurd door de nieuwe gemeenteraad.)
Ongelooflijk hoeveel organisaties en personeel daarmee is gemoeid. En de overlappingen zijn ook al niet te tellen.

Wie kan er nu voluit tegen “sociale economie” gekant zijn?
Er zijn wel fundamentele vragen te stellen.
Het is wellicht per definitie zo dat sociale economie veel financiële middelen behoeft. Maar zoveel?
En worden die middelen wel optimaal ingezet? Wordt er niet teveel opgesoupeerd aan kantoren, bergen studies, het opmaken van actieplannen, websites?
Is er wel voldoende doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt van mensen die men in de sector zelf aan het werk zet?

Maar wat is sociale economie eigenlijk?
Daar zijn veel opvattingen over, maar we hanteren de definitie van VOSEC (Vlaams Overlegplatform Sociale Economie en Meerwaarde-economie).
Zet u maar schrap.

“De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten daarbij hun middelen economisch efficiënt in, met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren. De sociale economie is in de praktijk een bonte verzameling van initiatieven, waaronder beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, erkende adviesbureaus; de startcentra, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, buurt- en nabijheidsdiensten…”

Zo. Nu weet u het weer.
Sociale economie niet verwarren met non-profit, of meerwaardeneconomie.
Draagt u soms uw strijk naar Kanaal 127?

P.S.
Het ziet er naar uit dat mijn verhaal over meerdere dagen zal gespreid worden. Moet nu toch een keer echt de baan op, naar de WAAK, Constructief, het OCMW, Mobiel, etc.
De Hond in het Kegelspel.
En dan met een Mentor naar een of ander revalidatiecentrum.

VROEM !!! Met de gouden woonwagen !

Op vrijdag 10 november krijgt schepen Frans Destoop “de gouden woonwagenprijs”, uitgereikt door de vzw “VROEM”.
Hierbij een oproep tot alle zigeuners en gadgo’s: om 18 uur stipt aanwezig zijn in de Oude Schepenzaal. Er is aansluitend een receptie in de Beatrijszaal. Uw aanwezigheid bevestigen bij Dominique Dehaene, tel. 056/27 87 90.
Komt dat leuke zigeunerorkestje van Rijsel de receptie opfleuren??

Die prijs is eigenlijk al toegekend in april van dit jaar, maar dat nieuws is “om evidente reden” (tot na de verkiezingen) maandenlang stil gehouden.

Schepen Destoop krijgt een miniatuurwoonwagen en een oorkonde omwille van de politieke moed die hij heeft betoond om “ondanks massale tegenkanting” toch een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in te richten op Heule-Watermolen. (Het is er nog altijd niet, maar de familie notaris-Sabbe is er intussen al wel in geslaagd om nog vlug al haar grond IN DE BUURT aan Stad te verkopen. Een deal. Winwinsituatie.)

Vorig jaar ging de gouden woonwagen naar de provincie Limburg, ten name van gedeputeerde Jos Claessens.

VROEM is een vzw en het letterwoord staat voor: Vlaamse Vereniging voor Voyageurs, Roms, Roma en Manoesjen.
Die vzw munt niet uit door openheid. Zoek maar eens op internet.
De oorspronkelijke naam was “Vlaams Centrum Woonwagenwerk” (VCW). En nog eerder (in 1977) “Vlaams Overleg Woonwagenwerk”. Sinds maart 2004: VROEM. De zetel is nu gevestigd in Jeuk. Voorzitter is Rob Van Noppen een priester uit Jeuk zelf. Secretaris Toon Machiels, pedagoog uit Kortessem. De vzw is nogal pastoraal gericht: een bestuurslid is bijvoorbeeld nog Omer Hommez, priester uit Zeebrugge. De Raad van Bestuur telt 3 pastoors op 8 leden.

Wie op internet “Vlaams Centrum voor Woonwagenwerk” intikt krijgt dit te lezen: “Gelieve onze nieuwe website te bezoeken voor actuele informatie, http//home2.pi.be/tmachiel.”
Doet u dat, dan leest u: “het spijt ons, de pagina die u zoekt, bestaat niet.”

In 1999 werd het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) operationeel en dat bracht mee dat de coördinator van het toenmalige Vlaams Centrum Woonwagenwerk (nu VROEM) in dienst trad bij dat VMC. De overgang bracht de nodige financiële opwinding teweeg bij de medewerkers.
Het is eigenlijk nooit meer goed gekomen tussen het VCW en het VMC.
Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (volgend jaar raadslid) stelde er vorig jaar nog een vraag over, gericht aan minister Marino Keulen.
Klopt het dat het Vlaams minderhedenbeleid voor zigeuners in volle crisis verkeert? Zijn er deskundigen ontslagen of vertrokken? Wordt de basiswerking afgebouwd?
De minister gaf toe dat er enig “ongenoegen” heerst bij het woonwagenwerk en dat er twee medewerkers van het VMC die werkzaam waren op het terrein zijn ontslagen. Aldus kwam Omer Hommez uit Zeebrugge dan toch in de raad van Bestuur van het VMC.

Hoe VROEM nu wordt gefinancierd is nergens te vinden. Zelfs niet in het jaarverslag 2004. (Het enige dat is terug te vinden op internet.)
In een oud document (titel: “Emancipatiebeleid naar voyageurs en zigeuners”) van het WVC, het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, lezen we dat het Vlaams Centrum Woonwagenwerk gesubsidieerd wordt door de administratie Gezin en Maatschappelijk Werk en voor de werking in Brussel door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In 1998 ging het minstens om 10 miljoen BEF. (Drie miljoen daarvan voor de bijkomende aanwerving van twee personeelsleden.)

Informatie over ons “zigeunerpark” op deze weblog te vinden met termen als “tsiganologie”, “doortrekkersterrein”.
Op internet is omtrent gypsies http://romnews.com heel interessant.

Het juiste aantal woonwagenbewoners in Vlaanderen is niet gekend. Oude schattingen zeggen dat er ongeveer 750 woonwagengezinnen (2.000 mensen) zijn. Een nieuwe telling van 2003 kwam op 841 gezinnen die hier permanent verblijven. Maar naast deze groep zijn er jaarlijks een duizendtal buitenlandse rondtrekkende woonwagengezinnen.

WAT IK DENK?
DE ZIGEUNERS KAN HET ALLEMAAL GEEN BARST SCHELEN.

Kamerbewoners en leefloners

Nogal wat kamerbewoners in Kortrijk blijken asielzoekers te zijn. (Ik zeg dat niet, zie infra. Ken niet de minste cijfers.)
Hun kamer wordt meestal door het OCMW gehuurd en de bewoners krijgen leefgeld. (Over dat leefgeld straks meer.)
Zo is er iemand (een gevluchte christenmens en leraar) uit Sri Lanka die aldaar zijn gezin achterliet en nu verblijft in een kamerje dat net groot genoeg is volgens de normen. De badkamervloer is wel rot, vanwege een lek in de afvoer van de douche.

Er is hier een stedenbouwkundige verordening die zegt dat bij het opdelen van eensgezinswoningen in meerdere woongelegenheden er minstens één kernwoning behouden moet blijven van tenminste 90 m². Het aantal bijkomende verhuurde kamers mag per kernwoning ten hoogste drie bedragen (twee als het om andere woongelegenheden gaat).
De nieuwe regeling is vooral ingegeven door de vrees dat een dalende vraag naar door particulieren verhuurde studentenkamers zal leiden tot een toename van het aantal logementswoningen in kwetsbare wijken die nu reeds te kampen hebben met problemen op vlak van woningkwalliteit en leefbaarheid. (Cf. Sint-Denijsestraat.)

Het is mogelijk dat u de vorige zin niet begrijpt, maar die staat wel degelijk te lezen in het laatste nummer van “Surplus” van de vzw Samenlevingsopbouw. (Camouflagenaam voor ‘t RISO.)
(Dat stedenbouwkundig reglement wou juist beletten dat er in bepaalde straten nog meer studentenkamers zouden komen. Burgemeester wou daarmee net studenten naar de binnenstad lokken, meer speciaal waar nu dat winkelcentrum komt.)

Mieke Spruytte en Dirk Sansen van onderlinge samenlevingsopbouw deden een projectverkenning over kamerwoningen alhier. Tel. 051/24 29 28. Email: dirk.sansen@samenlevingsopbouw.be .
Eén vaststelling valt op: “een aantal kamerwoningen blijken inmiddels studio’s geworden te zijn”. Wie een studio wil verhuren heeft geen “uitbatingsvergunning” (sic) nodig.
Op de website van de vzw “Samenlevingsopbouw” nog geen volledig rapport gevonden van deze “projectverkenning”.

Ja, hoeveel leefloners zijn er hier eigenlijk?
De recente HIVA-studie over de sociale economie alhier weet het zelf niet.
Voor het jaar 2004 vindt men er 380. Over 2005: niets.
Maar daar staat een – intellectueel bekeken – grappige voetnoot bij: “Het cijfer is volgens het OCMW niet correct”.
Vandaar ook dat “de sterke daling van het aantal leefloners niet meteen is te verklaren”. (In 2003: 523.)
Let wel, dit is een citaat uit een studie van universitair niveau (KUL), gemaakt in opdracht van Stad (schepen Lieven Lybeer) en OCMW (voorzitster Franceska Verhenne).

P.S.
Dit stukje is nu wel geschreven in opdracht van mijn spychiater.
Als Freudiaan vindt hij het mijn taak om – ter genezing van de cultuurschokken, opgedaan in de verkiezingsdebatten – toch te blijven schrijven wat moet geschreven worden. Vanuit het Ãœber-Ich. Maar met meer gevoel voor het komische, vanuit het ES of ICH zeker? Zal nog nakijken.

Minderhedenbeleid: het grootste knelpunt (3)

Soms lijkt het alsof de integratiedienst (binnen de directie Burger en Welzijn) op zichzelf een knelpunt vormt. En welkeen !Neem nu het hoofdstuk over “zelforganisaties” in het Minderhedenbeleidsplan 2007-2009.
In de operationele doelstellingen voor de volgende jaren wordt ondermeer gevraagd om een Collegebeslissing bij het toekennen van toelagen aan zelforgansisaties.
Je zou toch wel gaan denken dat men bij de integratiedienst die Collegebesluiten leest?
Neem nu alleen even de CBS-notulen van de maand juni.
Daarin leest men dan bijv. dat er een toelage van 400 euro is toegekend aan de vzw Sindebad. En ook nog 400 euro aan de vzw St.Michiel. Dit alles gebaseerd op het reglement betreffende start- en projectoelagen goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 november 2004.

En dit overtreft ook mijn bevattingsvermogen: het minderhedenbeleidplan vraagt om een artikel dat al in het reglement staat. Art. 6 luidt: “Elke aanvraag (tot betoelaging) wordt beslist door het College.” (Via een interne werkgroep.)

De integratiedienst wil in de toekomst ook nog dat er een lijst komt met criteria voor het bekomen van subsidies. En de ondersteunde activiteiten moeten interculturele ontmoetingen en samenwerking stimuleren.
Alweer kan men zich afvragen of de integratiedienst zijn eigen reglementen wel kent.
Al de voorgestelde operationele doelstellingen staan er allemaal al in!

Art. 5.6 somt de criteria op voor interculturele projecten. Er zijn er zes. En één daarvan zegt juist dat aanvragen worden beoordeeld in de mate waarin mensen uit andere culturen worden betrokken bij het project, in de mate waarop wordt samengewerkt met andere organisaties, in de mate waarop het initiatief een open samenleving nastreeft. Zelfs het beoogde publieksbereik is een criterium.

Art. 3 betreffende de starttoelage stelt uitdrukkelijk dat organisaties die deze toelage ontvangen er zich toe verbinden om activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op “ontmoeting”. Idem voor projecttoelagen.

Het eerste reglement betreffende toelagen voor zelforganisaties werd goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2001. Alleen het Vaams Blok (Vancoillie, Zonnekein, Bouteca) was toen tegen. Er waren geen noemenswaardige tussenkomsten van de fracties.

Het nieuwe reglement (4 bladzijden) van november 2004 heeft een aantal onduidelijkheden weggewerkt.
Het voorstel werd uitgewerkt in bijeenkomsten van de jeugddienst, de sportdienst, de cultuurdienst EN het integratieplatform zelf.

In de gemeenteraad van 8 november 2004 is daar heelwat om te doen geweest. Een ellenlang en zeer hoogdravend debat. Met maatschappelijk-filosofische bespiegelingen van vooral Jan Kempinaire (VLD) en schepen Frans Destoop.
Stemden tegen: Bouteca, Depauw en Verschaete van het VB.
De VLD’ers onthielden zich, want liberalen hebben uit de aard der zaak (sowieso)iets principieels tegen “zelforganisaties”. Ook Lieve Vanhoutte (nu behorend tot de CD&V-fractie) heeft zich toen onthouden.

En nu vinden de opstellers van het minderhedenbeleidsplan dus dat daar weer moet aan geschaafd worden… Ik zou niet weten waarom.

Heel intrigerend is dat het minderhedenbeleidsplan in feite zijn eigen integratiedienst op de korrel neemt.
Men beklaagt er zich namelijk over dat stadsdiensten elk een eigen toelagesysteem hanteren en een eigen communicatiesysteem voeren. Dat zelforganisaties shoppen bij verschillende diensten. Dat er geen lijst bestaat van zelforganisaties. En geen lijst van beantwoorde aanvragen.

Je acht het niet voor mogelijk.
Hier zegt de integratiedienst van zichzelf dat die niet werkt. Beseft men dat wel?

Ik citeer nog even uit het reglement.
Art. 6: “Elke aanvraag (voor toelagen) gebeurt tav. het College van Burgemeester en Schepenen.” En met een speciaal formulier.
Nog art.6: “Elke aanvraag wordt beslist door het College op advies van een interne werkgroep.”
En wie zit daarin? Juist! Ook een medewerker van de stedelijke integratiedienst!

Heel dat minderhedenbeleidsplan laat eigenlijk weten dat de integratiedienst zelf geen grip heeft noch controle over het beleid terzake.
Werk aan de winkel voor de nieuwe integratieambtenaar.

Schepen Alain van Welzijn!
Vertel op de gemeenteraad van maandag aanstaande eens wat uw eigenste operationele doelstelling is.

Minderhedenbeleid: de knelpunten (2)

Voor kommaneukers is het nieuwe minderhedenbeleidsplan 2007-2009 best wel eens weer enerverend.
Waar is het advies van én het samenwerkingsakkoord met het Provinciaal Integratiecentrum? Waar is het verslag van de voorafgaande consultatieronde?
Waarom is er niet gedacht aan experimentele en vernieuwende projecten? (Daar zijn aparte subsidies mee te verdienen! Voor wanneer een haman voor elke Kortrijkzaan?) Waar is het personeelsplan? Er is nergens een bronvermelding te bespeuren, en voor de cijfergegevens is dit toch belangrijk. (Allerhande cijfers verschillen van elkaar naargelang de bron.) En waar is dat beloofde “draaiboek vreemdelingen” gebleven? En de lijst van “zelforganisaties”, met hun resp. genoten subsidies (criteria, besteding).Er zijn nogal wat onvolmaaktheden in het minderhedenbeleidsplan, en het feit dat er een jaar lang geen interculturele bemiddelaar en integratieambtenaar meer was kan niet altijd dienstig zijn als verontschuldiging. (Men weet bijv. nu nog niet hoeveel ECM’ers er in 2005 solliciteerden bij Stad.)

Spijtig is ook dat er zelden vergelijkingen worden gemaakt met toestanden (verwezenlijkingen) uit het verleden. Enige evaluatie van de twee vorige beleidsplannen blijft uit. Tevens ontbreekt een toelichting over de verschilpunten (accentverschuivingen, bijsturingen) met die vorige plannen.

Tiens, volgens het minderhedendecreet is het integratiecentrum toch een vzw?
De gemeenteraad heeft van het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) nog nooit een rekening gezien. (Een tijd terug verloor die PIC veel van zijn stadstoelagen, juist omdat niemand wist wat die uitricht, zelfs het bestaan ervan niet kende. Maar dat werd beleefdheidshalve zo niet geformuleerd.)

Het beleidsplan werd in de laatste raadscommissie “toegelicht” door Alain Cnudde, schepen van Welzijn maar ook van Financiën. En Hilde Demedts is schepen van Burger en Veiligheid. Plus van Gelijke Kansen. Welnu, heel het minderhedenbeleid ressorteert onder één directie, die van Burger én Welzijn. In de volgende legislatuur kan er hieromtrent wat orde op zaken komen.
Nu we het over de volgende bestuursperiode hebben, blijft het toch een vreemde gewaarwording dat er op de gemeenteraad van juli 2006 een beleidsdocument zal besproken worden dat slaat op drie jaren na de verkiezingen.
Weet dit goed: als het VB aan de macht zou komen wordt dit beleidsplan meteen vertikaal geklasseerd! Eigen Germanen (Franken, Goten, Alemannen, Wisi-Goten, en Vandalen ook) eerst!

Gelukkig gaat het slechts om “krijtlijnen”.
Maar die krijtlijnen zijn toch wel niet van belang ontbloot. Voor het eerst worden er nu uitdrukkelijk drie prioriteiten naar voor geschoven: taal, werk en onderwijs. Waarlijk, DE grote hefbomen om de positie van allochtone bevolkingsgroepen en nieuwkomers te verbeteren. En daarmee die van elke burger. Dat is immers: inclusief beleid.

Een “nevenprioriteit” voor nieuwkomers is dat men wil zorgen voor een goed onthaal- en inburgeringsbeleid. En voor de allochtone jongeren beoogt men een nauwere aansluiting bij het reguliere “jeugd- en jongerenaanbod”.

Bij de operationele doelstellingen zijn de eventuele resultaten meestal wel uitermate algemeen, abstract geformuleerd. Men leest dan iets in de trant van: “De aanbodverstrekkers begeleiding werklozen hebben voldoende aandacht voor de specifieke noden van de etnisch-culturele minderheden”.

Tevens slaan de doelstellingen te vaak op grotendeels intern-administratieve materies. Uitwisselingen, samenwerkingensverbanden, adviezen, signalen, metingen, onderzoeksrapporten, omgevingsanalyses, overlegmomenten, memo’s.

A.u.b zeg. Hou daar toch een keer mee op!
Een zeer belangrijke concrete doelstelling zou kunnen zijn dat alle betrokken welzijns- en integratie-werkers hoogstens twee uur per dag achter hun computer zitten. Stuur ze de baan op! De hort.

Een verrassende uitgavenpost die enigszins ironisch zou kunnen wijzen op het voornemen om meer buitengaats te gaan werken is dat het krediet van 50 euro
voor boeken dat vorig jaar was begroot nu herleid is tot NUL… Het is gedaan met lezen.

Ja, die financiën!
Altijd opnieuw is dit het grote euvel in alle Kortrijkse beleidsdocumenten: het bijna volslagen gebrek aan becijfering van ontvangsten en uitgaven.
En meer in bijzonder zijn vooral welzijnswerkers over het algemeen geen rekenkundigen. Ze volgden menswetenschappen of culturele antropologie. Gelukkig nog weinig stadssociologie, want dat is een tamelijk nieuw lulvak.

In het voorliggende beleidsdocument wordt zonder enig kommentaar en zelfs tussen haakjes een bedrag van 54.370 euro aangegeven als inkomsten m.b.t integratie.
In de begroting van dit jaar vind ik als bijdrage van de hogere overheid voor “werkingskosten integratie” 53.985 euro terug. Voor 2005: 51.000 euro. Maar volgens de rekening was er in dat jaar slechts 48.603 euro aan vastgelegde ontvangen.
(Tussen haakjes: brengen activiteiten als “KortRIJK aan culturen” bijv. dan niets op? En voor wie zijn die ontvangsten?)

Traditioneel is de integratiedienst totaal zwijgzaam over zijn personeelskosten.
Ziehier dan.
Stad zal daar dit jaar 47.766 euro aan uitgeven. Op hoeveel ambtenaren dit slaat is niet te achterhalen. Alleen de integratieambtenaar? Vorig jaar ging het om veel meer, en de jaren daarvoor nog véél meer. Bijvoorbeeld 72.234 euro en zelfs ooit 91.737 euro (2003). Er waren toen ook twee ambtenaren.
En toen bedroegen de uitgaven voor allerhande EXTERNE concrete acties slechts 7 procent van de stadspersoneelsuitgaven.

Volgens het beleidsdocument gaat er 15.565 euro naar de werkingskosten. In de begroting staat evenwel: 14.171 euro.

Aan toelagen “integratie” besteedt Stad 48.800 euro.
In detail (begrotingsartikel 84011), met tussen haakjes het bedrag van vorig jaar:
* zelforganisaties en integratieprojecten 7.400 euro (nihil);
* KortRIJK aan Culturen 10.000 (7.437)
* Vzw Buurt en Nabijheidsdiensten (dat is eigenlijk Bledi!) 24.000 (nihil)
* werking migrantencentrum (eigenlijk het Provinciaal Integratiecentrum?) 7.400 (idem)

Totaal dus van wat men ook “overdrachten” noemt: 48.800 euro.
(Geen tijd nu om te vergelijken met de kerkfabrieken.)

Het minderhedenbeleidsplan maakt er weer een potje van, van die toelagenpot.
Plots wordt daar nu de toelage aan de vzw Basiseducatie aan toegevoegd. 67.100 euro(onveranderd in vgl. met vorig jaar). Dat mag, maar waarom dan niet nog andere posten aan toevoegen? ATD Vierde Wereld bijv. Of uitgaven voor het welzijnsbeleid (aandachtswijken, buurtwerk)? Gelijke kansen? En anderzijds: waarom zijn de subsidies voor gezinnen i.v.m. migratie verdwenen? En waarom is er voor “lesgevers” slechts 743 euro voorzien?
Bij toevoeging van nog enkele begrotingsposten zouden die stadsuitgaven bij de subsidiërende hogere overheid nóg beter ogen.

P.S.
Gisteren was er de opening van dat prachtige nieuwe museum 1302. Met academische zitting en receptie. Enkel en alleen voor een select gezelschap.
Géén vertegenwoordigers van de etnisch-culturele minderheden te bespeuren. Ik ben er zeker van dat zij ook niet werden uitgenodigd. Dat is dan EXCLUSIEF beleid.

Minderhedenbeleid: de knelpunten (1)

Een 30-tal Vlaamse gemeenten voeren daadwerkelijk en planmatig een lokaal minderhedenbeleid.
Daarmee wil men de sociale samenhang verbeteren, allerhande diensten en voorzieningen “interculturaliseren”, de inspraak van elke burger verhogen, alsmede een maatschappelijk draagvlak bevorderen ten aanzien van de diversiteit in onze stadssamenleving.In de praktijk spitst dit beleid zich toe op de behoeften van etnisch-culturele minderheden. De ECM.
Elke Vlaming weet dat dit diversiteitsbeleid hard nodig is. We komen namelijk allemaal van over de Rijn. Die Germaanse volksverhuizingen (eufemisme voor: invallen) staan in ons collectief geheugen geprent. Het geweld dat daarmee gepaard ging! Geen sprake van handtasdiefstallen. Wel moord en doodslag, regelrechte veldslagen. En hoe die Romeinen ons behandelden! Schande. Niets geen sprake van inburgeringscursussen en asielprocedures! Niet de minste positieve discriminatie, tenzij om zelf romeins soldaat te worden of slaaf/slavin.
En die Caesar vond ons al vroeger wel de dappersten onder de Galliërs, maar dat was een overdrijving om zelf glorieus over te komen bij zijn achterban. Personal branding van een politieker bij de senaatsverkiezingen in Rome.

Gemeenten die een lokale integratiedienst willen gesubsidieerd zien dienen om de zoveel jaar een minderhedenbeleidsplan voor te leggen. Het zou niet mogen maar die overheidsgelden gaan hier in Kortrijk bijna uitsluitend naar personeelskosten en niet naar mogelijke acties voor de doelgroepen. We komen daarop terug. Want dat is toch wel het voornaamste “knelpunt”.

In de gemeenteraad van 3 juli komt dus het derde Kortrijks minderhedenbeleidsplan ter sprake. Voor de jaren 2007-2009. 55 bladzijden. (De bijlagen ontbreken weeral.)
Het eerste plan sloeg op de periode 2001-2003, maar dat was eerder een stuk typische welzijnsliteratuur. Het tweede (2004-2006) bleef al minder verstoken van het geijkte gezwam van welzijnswerkers, maar was eerder een rapport. Een “status questionis” zonder enig actieplan.

Het derde plan dat nu voorligt is alleszins op dit gebied een verbetering: per hoofstuk is er een zogenaamde knelpuntenanalyse.

We geven hier de voornaamste “knelpunten” van ons stedelijk minderhedenbeleid weer, zoals de diensten van Stad en betrokkenen dat zelf ervaren. Een constructief overzicht!

NIEUWKOMERS
Vorig jaar waren er hier 533 nieuwkomers. (De term is niet goed gedefinieerd, het cijfer slaat op aantallen in het vreemdelingen- en wachtregister, en niet op Belgische “verhuizers”.)
Het grote knelpunt is hier eerder van interne aard. Er is een beperkte (zeg maar: geen) informatiedoorstroming tussen de integratiedienst, het onthaalbureau en de dienst vreemdelingen. (Overigens is de integratiedienst lange tijd onbemand gebleven. De een na de andere ambtenaar nam of kreeg ontslag. De interculturele bemiddelaar is helemaal afgeschaft.)
Verder is niet geweten of de inspanningen naar een beter onthaalbeleid ook tot grotere tevredenheid leidt bij de nieuwkomers.
En er is weinig zicht op het aantal vluchtelingen/ mensen zonder papieren. (In het vorige beleidsplan dacht men aan ca. 300 personen.)
Inzake inburgering is er binnen de diensten alweer te weinig contact.
Wist u dat er hier sinds vorige zomer een “Huis van het Nederlands” is? Probeer daar eens op de zoekmachine van de website van Stad informatie over te vinden. Die blijft maar zoeken, eindeloos.
In 2005 hebben er zich 419 personen aangeboden bij het onthaalbureau. 56 kregen een inburgeringsattest en voor 181 is dit nog lopende.

LEREN
Er staan in dit hoofstuk van het beleidsplan enkele interessante cijfergegevens. In het basisonderwijs (34 scholen!) heeft 5,5 procent van de leerlingenpopulatie een vreemde nationaliteit. 89 procent daarvan is niet-EU burger.
In het secundair onderwijs gaat het om resp. om 2,9 en 86 procent.
Voor het hoger onderwijs zijn geen cijfergegevens ter beschikking!
Dat is dus meteen een knelpunt.
Er is ook volwassenonderwijs.
Er waren in het “Huis van het Nederlands” in het tweede semester van vorig jaar 379 aanmeldingen en die worden dan doorverwezen naar het Centrum Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenonderwijs van het HITEK. Daar krijgen ze dan NT2, dat wil zeggen Nederlands Tweede Taal. In het Centrum Basiseducatie is er een enorme wachtlijst van 152 personen.
Allochtone ouders kunnen deelnemen aan het GOK-project. Info hierover is niet te vinden. En alweer zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal cursisten in alle geledingen van het volwassenonderwijs. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Alleen dit euvel zou voor een minister (Marino Keulen) kunnen een reden zijn om alle subsidies te schrappen.
Opmerkelijk is dat het beleidsplan niets vermeldt over de gang van zaken bij het schoolopbouwwerk. Bestaat dit wel?

WERK
In april van dit jaar waren er 582 werkzoekenden met etniciteit niet-EU.
Een niet vermeld knelpunt hierbij is dat er 14 “actoren” op dit terrein werkzaam zijn. Kan het geen operationele doelstelling zijn om hier een keer het aantal personeelsleden op te tellen?
Zéér opmerkelijk is dat er in de Kortrijkse publieke sector (Stad, politie, OCMW) helemaal niemand uit de Etnisch-Culturele Minderheden (ECM) is tewerk gesteld bij het kaderpersoneel of in frontdesk functies. Kortrijk is hiermee een unieke uitzondering in Vlaanderen.
In 2004 waren er nochtans binnen Stad 138 sollicitanten van allochtone afkomst.
Cijfers voor 2005 zijn nog niet beschikbaar! Wat doet die integratiedienst en personeelsdienst eigenlijk?
Het zou (nogmaals!) interessant zijn als zo’n minderhedenbeleidsplan ook eens vermeldt hoeveel ECM-mensen werkzaam zijn in de diensten en instellingen zelf die zich onledig houden met minderhedenbeleid en/of welzijnswerk.
Kortrijk doet het wel goed inzake het creëren van banen in de sociale economie.
44,5 FTE van allochtone afkomst. Er wordt daar overigens onvoorstelbaar veel geld tegenaan gegooid en nog nooit zag ik een rapport met de berekening van de kostprijs per gecreëerde job.
Nog een detail. In de opsomming van de actoren inzake “werk” vergeet het beleidsdocument Kanaal 127! Daarentegen is wel sprake van de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten waarvan niemand weet wat die doet.

SOCIAAL LEVEN EN PARTICIPATIE
Ontmoeting en het stimuleren van wederzijds begrip is één van de prioriteiten van het minderhedenbeleidsplan.
En hiertoe zijn er veel gelegenheden. Op gebied van levensbeschouwing is er sprake van méér dan één zuil of sekte. Er is een boedhistische gemeenschap, een hindoetempel, twee moskeeën, een orthodoxe kerk, drie evangelische kerkgemeenschappen. Diverse kleine gemeenschappen: de Sikhs, 7-dagen adventisten, Pinksterbeweging, Krishna’s, Scientologie, Afrikaanse gebedsgroepen.
Het huidige beleidsdocument vergeet een opsomming van de zgn. “zelforganisaties”. Afrika Lisanga, Sindbad, Makasi, Sanza na Movi, Bahia de Todos os ritmos, Itran, Bantamba. Het Wereldharmonium van de Russen. En nog vele naderen. 18?
Bij de strategische doelstellingen is enkel de Unie der Moskeeën aangeduid als gesprekspartner. Waarom geen missienaaikringen? Zij hebben voeling met Vlamingen over heel de wereld, subsidiair de wereldbeschavingen.
Al sinds de Germaanse volksverhuizingen is er geen sprake meer van een lelieblank Vlaanderen. Sommigen van ons zijn in de vijfde eeuw tot in Afrika geweest en dan teruggekeerd.
Het beleidsplan signaleert slecht één belangrijk knelpunt. Er zou nood zijn aan een interculturele ontmoetingsruimte… Daar hebben we nu waarlijk een keer géén nood aan, in het kader van “inclusieve” samenlevingsopbouw. Er zijn hier al genoeg O.C’s.
En er is al een “integratieplatform” waar individuen van diverse afkomst elkaar ontmoeten.
De vraag naar een “interculturele ontmoetingsruimte” strookt niet helemaal met de roep naar een “inclusief beleid” waarbij het juist niet de bedoeling is om aparte werkingen of diensten aan te bieden.
Als knelpunt inzake verenigingsleven zegt het minderhedenbeleidsplan dat de toelagen ondoorzichtig zijn en geen hefboom tot samenwerking. (Die toelagen worden niet afzonderlijk vermeld.)

JEUGD
Wist u dat deze bevolkingscategorie ook een plaats vindt in het minderhedenbeleid?
Nu ja, er zijn hier (begin dit jaar) 2.842 jongeren (beneden de 25 jaar) bij de niet-Belgen en genaturaliseerde Belgen. 235 daarvan van Marokkaanse nationaliteit, 126 Fransen (?), 112 “Russen”. Hoeveel zwarten?
In Kortrijk telt men 109 erkende jeugdwerkinitiatieven, waaronder vier met een specifieke werking naar EMC. “SOFIA” richt zich tot de meisjes. En JEKOMA tot kwetsbare jongeren. Kwetsbaar!
Als knelpunt wordt gewezen op de precaire huisvesting van Bledi (voor Mahrebijnse jongeren). Persoonlijk heb ik ooit een keer midden in de nacht nog een knelpunt ervaren: die jongeren zijn minder kwetsbaar dan gedacht.

SPORT EN CULTUUR
Inzake sport kent Kortrijk traditioneel een zeer uitgebreid aanbod en telt niet minder dan 118 erkende sportverenigingen.
Nochtans meent het beleidsplan dat er nog veel knelpunten zijn op te lossen voor zelforganisaties om sport te beoefenen. ECM vinden niet goed hun weg in het reguliere aanbod.
Inzake de deelname van ECM aan cultuuraanbod zijn weeral geen cijfers bekend.
Dat bewijst opnieuw dat vorige beleidsplannen niet werden geëvalueerd.

VOORZIENINGEN
Bij Stad is er een D-team. Dat staat voor Diversiteit, Densiteit, Democratie, Duurzaamheid.
Daarnaast is een Integratieteam. Dat bestaat uit de onderwijsopbouwwerker, de medewerkers voor allochtone jongeren, een halftijdse medewerker voor integratieprojecten, en een integratieambtenaar.
Er is ook een preventieteam.
En een heel veld aan zorgverstrekkers. U moet eens op internet de “sociale kaart” bekijken voor Kortrijk. Honderden organisaties. (Wanneer wordt de studie van HIVA over dit oerwoud aan instellingen voor iedereen publiek gemaakt?)
Tussen al die diensten en instellingen kan “de afstemming” nog vergroot worden.
Een betere analyse zou zijn dat er gewoon een aantal kunnen opgedoekt worden. Dat de territoriumstrijd wordt opgeheven.
Er is ooit een onderzoek geweest naar de toegankelijkheid van de instellingen voor allochtonen. Maar vanwege een “personeelswissel” (ontslagen zeker?) bleven de aanbevelingen dode letter.

WONEN
Ook hier is er weer een tekort aan gegevens. Zelfs vanwege de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Bij de strategische doelstellingen is er sprake van een degelijk doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Evaluatie in 2007, dat is na de gemeenteraadsverkiezingen.
Heule-Watermolen kan nog even herademen.

BEELDVORMING EN COMMUNICATIE
Knelpunt hier is dat de directie Burger en Welzijn zeer veel informatie heeft (ja?) maar niet systematisch verspreid. De werking van de integratiedienst is niet altijd gekend bij de diverse doelgroepen.

INSTRUMENTEN
Dit hoofdstuk handelt ondermeer over de financiën voor het minderhedenbeleid.
Nogal rudimentair.
We behandelen dit punt in een ander nummer van deze weblog.

Nog wat TUTTI FRUTTI

Nogal wat van die vele schimmige vzw’s uit de welzijnsector weten niet goed wat gedaan. Of beter: het overtollige personeel ervan dient zich waar te maken en vindt dan maar weer wat nieuws uit. Dat brengt altijd wel ergens subsidies op. 

De Vzw LOGO (Lokaal gezondheidsoverleg) Z-W-Vlaanderen met zetel in de Kloosterstraat te Marke (waar dokters ook wat aan verdienen) heeft al ergens midden vorig jaar aan het stadsbestuur het voorstel gedaan om de ambtenaren wekelijks van fruit te voorzien.
Dit in het kader van preventieve gezondheidszorg: het aanmoedigen van gezonde voeding.

Na uitgebreid overleg met allerlei diensten is het College met een besluit van eind december 2005 dan ingestapt in het project.
Men is dus begonnen met het bedelen van fruit in het stadhuis (dakcafé), Rekkemsestraat (sport?), Lange Munte en brandweer.
Wekelijks een stuk voor 415 personeelsleden.
Voor januari tot juni 1006 (uitgezonderd van de schoolvakanties) zou dit gebaar 1.328 euro kosten.
Het bedrag zou ingeschreven worden op een begrotingspost van 2006 met als titel: “technische benodigdheden personeel en sociale dienst”.
En nu. Wie dit artikel gaat opzoeken (131/124-02) vindt daar nul euro in. (Vorig jaar wel 35.000 euro.)

Het College vond eind vorig jaar toen ook dat het project waarbij fruit aangezien wordt als een technische benodigdheid zou geëvalueerd worden in juni van dit jaar.

Maar nog voor die evaluatie kon plaatsgrijpen heeft het College onlangs (begin maart) beslist om de bedeling van die technische benodigdheden uit te breiden. Gezien het succes van de actie zal men nog bijkomend technisch fruit aankopen voor de maanden maart tot eind juni. Dat kost dan 950 euro. Alweer 415 stuks. De budgettering gebeurt nu via het artikel “technische benodigdheden ingevolge ARAB, EHBO,enz.”. In deze post 13120/124-02 is geen krediet te vinden.

De bedeling van het fruit gebeurt via de interne postbedeling in het stadhuis en het kanaal van werk- en bescherminguitrusting.

Er is weer een evaluatie van die tweede lichting technische benodigdheden voorzien in juni. Aangezien we dan nog dichter bij de verkiezingen zijn genaderd zal die postief uitvallen.

Wie dit fruit aankoopt en welke firma hiervoor instaat is onbekend.
Hoe is de gunning gebeurd? Wie won de mogelijke offerte?

Huistaak.
Bereken de prijs van een stadsappel of banaan. Van januari tot eind juni telt men 26 weken. Vanaf maart tot eind juni: 18. Wel de schoolvakanties aftrekken.

SOKA

U hebt buiten uw wil om een hoogbegaafd kind? Dan kunt u met de afgeleide problemen daarvan naar “Bekina”.
Nog zwangerschapsproblemen? Niet naar de dokter gaan! CAW Piramide kan u helpen. Nood aan cognitieve verrijking? Daar dient CEBCO voor.Gebarentaal aanleren? Ga naar de “De Haerne Club”. Misschien zit u in een moeilijk rouwproces verwikkeld. “De Reikende Hand” is daar dan voor u.
“Reddie Teddy” zorgt voor onthaalmoeders. Vinger kwijt? “Dysmelia” kan u daarmee leren leven. Voor holebi-plezier kunt u aansluiten bij “Liever Gelijk”. Mannelijke thuislozen kunnen zo terecht bij “Mannenopvang”. Of “Mensen Onderweg”.
Ook met chronische rugpijn moet u helemaal niet naar de dokter. Daar is de vereniging “Ruggensteun” voor. Voor de regeling van een adoptiekind uit het buitenland blijft u best aankloppen in Kortrijk zelf bij “Triobla”.

Waar hebben we het in godsnaam over?
Te Kortrijk zijn er 361 organisaties die zich om uw welzijn bekommeren.
Als we daar de diensten aftrekken die door ziekenhuizen, mutualiteiten, OCMW, rusthuizen worden verstrekt komen we toch nog aan zowat 250 welzijnsinstellingen en/of diensten.

U kunt ze allemaal vinden op de Sociale Kaart. SOKA.
Website : www.soka.be, en daar dan de zoekterm Kortrijk invoeren.
U krijgt dan van iedere instelling allerhande coördinaten en gegevens omtrent doelstelling en werking. E-mailadressen en de eventuele website ook.
Aantal verantwoordelijken en soms ook een lijst van medewerkers. Voor het Justitiehuis bijvoorbeeld tel ik niet minder dan 27 “contactpersonen”.

Het is dus min of meer mogelijk om een ruwe schatting te maken van het aantal welzijnswerkers in Kortrijk.
Maar ik begin er niet aan. Dat is juist stof voor een thesis of een project van een welzijnswerker.

Een aantal van die instellingen kent u wellicht. Bijvoorbeeld de Brailleliga, CAW Piramide en Stimulans, Den Achtkanter, Kanaal 127, Kind en Gezin, het MPI, Poverello, het Welzijnsconsortium, Palliatieve Zorg.
SCHRIK NIET.

Van andere organisaties hebt u zeker nog nooit gehoord, terwijl ze u toch kunnen aanbelangen: Allergiepreventie, Bemiddeling in strafzaken, – die naamgeving althans is duidelijk.
Maar “De Stroom” (vrijetijdsbesteding voor gehandicapten) niet verwarren met “De Vaart” (voedselbedeling voor kansarmen). “Buda Kledijshop” bezorgt kledij aan minderbegoeden. “Lisanga” vangt mensen op uit Centraal-Afrika. Voor het aanleren van percussie op djembémoet u bij “Sanza No Moyi” zijn. Bi-jongeren kunnen terecht bij “Dubbelpunt”. En als u op vlak van onderwijs door de mazen van het net bent gevallen krijgt u hulp van “Auxilia”. Voor het aanleren van de nodige attitudes om aan het werk te gaan is er “AK-TRAC-TIE”.

Enzovoort, enzovoort.
Er is waarlijk voor elk wat wils, en u kunt zich desgevallend ook aanbieden bij meerdere instellingen of organisaties die identiek dezelfde taken verrichten.

VAL MAAR VAN UW STOEL.

Goed en slecht nieuws uit Rollegem (2)

Het slechte nieuws uit Rollegem ging over het feit dat de Chiro aldaar zijn jeugdlokalen nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen zal kunnen inhuldigen. De plannen dateren van 2002.

Nu het goede nieuws.
Ook al midden 2002 werd beslist om in Rollegem een buurthuis te bouwen rondom de site van het oud gemeentehuis, de parochiezaal en de jongensschool.
Het buurthuis wordt multifunctioneel: er komt een dienst “bevolking”, een politiekantoor, een bibliotheek, een ontmoetingscentrum met een secretariaat, een vergaderzaal, een keuken, een podium, een fietsenstalling.

Het schepencollege van 24 mei heeft de werken definitief gegund.
De ruwbouwwerken (lot 1) worden uitgevoerd door de NV Vanmaercke uit Anzegem-Tiegem voor een basisbedrag van 368.174 euro. Voor de eventueel bijkomende optie vraagt men 98.375 euro.
De centrale verwarming en het sanitair (lot 2) is voor de BVBA Deneckere uit Kortrijk: 51.202 euro. Bijkomende optie: 5.991 euro.
De elektrische installatie (lot 3) wordt verzorgd door de firma Elektro Vanden Berghe voor 57.327 euro. Bijkomende optie: 6.580 euro.

De architect krijg 8 procent ereloon. Te berekenen op het gunningsbedrag van de werken, exclusief BTW. (Voorgaande prijzen zijn inclusief BTW.)

Van een lot 4 (meubilair) is nog geen sprake maar dat zou ongeveer 45.000 euro kunnen kosten.

Wat is die “bijkomende optie”?
Al jarenlang zijn er tussen stad en clerus (Sacerdotium et Eglesia) slopende onderhandelingen bezig over het gebruik (erfpacht?) of de eventuele aankoop van de parochiezaal.
Als men die zou kunnen incorporeren in het buurthuis is de “bijkomende optie” onnodig.
In het nieuwe buurthuis moet men dan geen grote vergaderzaal voorzien.

De kogel zou nu eindelijk door de kerk zijn.
De clerus gaat akkoord met een erfpacht.
Bij het ter perse gaan van dit bericht konden we nog niet achterhalen hoeveel de stad bereid is te betalen voor het gebruik van de parochiezaal.
Te onthouden valt dat de bouw van een grote vergaderzaal (de bijkomende optie) de stad 111.000 euro in meer zou kosten. In de begroting 2005 is daarvoor voldoende geld voorzien.

Eindelijk ! Nieuwkomers worden goed onthaald !

Het heeft enorm lang geduurd. Lang geleden kregen nieuwkomers in Kortrijk nog een jutezak met wat papieren in. Op een bepaald moment was er geen exemplaar meer te vinden. En was men overigens heel de zaak vergeten.
Na wat denkwerk is schepen van Burgerzaken Hilde Demedts er nu in geslaagd om een geheel nieuw onthaalpakket samen te stellen voor inwijkelingen. Een en ander is alreeds goedgekeurd in het Schepencollege van 29 maart.
Het jarenlange voorbereidend werk werd geleverd door een heuse werkgroep van de diensten Evenementen, Burgerzaken en Pers & Communicatie.
Aan elk gezin dat zich in Kortrijk komt vestigen zal een een onthaalpakket overhandigd worden.
GEZIN! Dus niet aan ik en jou, twee eenzame kiekens. Of polygame perverse gezinsherenigingsfanatiekelingen. Verstokte vrijgezellen zijn ook uitgesloten. Lesbiennes?

Met deze inhoud: een informatiebrochure, een stads- en fietsplan, de laatste Stadskrant en de laatste editie van “Kortrijk bruist”, een afvalkalender, de coördinaten van de wijkagent waar ze gaan wonen. (Ik woon al decennia in het stadscentrum en heb die nog nooit gezien. Waarschijnlijk zijn wijkagenten vermomd. Verkleed. Als ze op café zitten is het goed.)
Plus voordeelbonnen voor sportbeoefening en schouwburg- en museumbezoek, een OCMW-brochure gericht op 55-plussers. Er is ook een gadget voorzien: een blocnote en kogelpen.

Stormparaplu
Voor de nieuwelingen is er ook tweemaal per jaar een plechtige ontvangst met op het programma een toespraak van de burgemeester, het vertoon van een video over de stad, de voorstelling van de activiteiten van de verschillende directies, de politie en het OCMW. Dit alles gevolgd door een receptie. De video moet nog gemaakt worden. (Op de gemeenteraad nog geen wijze van gunnen gezien.)

Pasgehuwden krijgen nu ook een geschenk in de vorm van een stormparaplu voor twee personen. Een goede vondst voor als het stormt binnen dat huwelijk. Godsamme! Dat we daar niet eerder zijn opgekomen.
Ook voor deze overheidsopdracht nog geen wijze van gunnen gezien op de gemeenteraad. (Sinds de beslissing van het Schepencollege zijn er al twee geweest.)

Naar aanleiding van een huwelijksluiting wil men nog de mogelijkheid geven om op het stadhuis een receptie te organiseren. Evenwel zelf te betalen. 60 of 100 euro. Pas op! Schepen Hilde Demedts is een expert in het registreren van schijnhuwelijken.
Hiertoe dient een nieuwe retributie te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook dit is nog niet gebeurd.

Het Collegebesluit verwijst voor al deze plannen nergens naar een of ander krediet in een of ander begrotingsartikel. En in de laatste (eerste) begrotingswijziging voor dit jaar, goedgekeurd in deze maand mei, is ook geen spoor te vinden van de mogelijke uitgaven.
Het kan dus nog nog een tijdje duren eer onze nieuwkomers worden verwelkomd.

Zal bijvoorbeeld de eerste gezamenlijke receptie al half juni kunnen plaatsgrijpen?
De eerstvolgende gemeenteraad die de nodige offertes voor het onthaalpakket, de aanmaak van de video, de aankoop van de paraplu’s kan goedkeuren heeft al plaats in die maand zelf.
(Het gaat hier niet om eenvoudige daden van dagelijks beheer.)

Ik vraag me af of aan de nieuwelingen via de informatiebrochure ook ietwat inzage zal gegeven worden inzake onze lokale belastingtarieven (personenbelasting en grondlasten) , met bijgaand een vergelijking met de aanslagvoeten van de gemeente waarvan ze komen.

Voorts ben ik van mening dat er een beetje ingekorte maar essentiële informatie dient verstrekt in meerdere talen. Ook in het Swahili.

De informatiebrochure dient tenslotte ook het adres te vermelden van de enige en unieke weblog over de Kortrijkse politiek: http://users.skynet.be/kortrijkwatcher.
Anders weten die mensen nooit wat er hier zoal op politiek vlak gebeurt en valt te beleven.

NOG EEN CONSTRUCTIEF IDEE.
Rondom nieuwjaar mogen we met zijn allen iets gaan drinken op de Grote Markt.
Zet die nieuwkomers nu een keer in de bloemen!
Geef ze een “Roos van Kortrijk”‘. Laat ze hun eerste goede ervaringen vertellen. Hoe ze aan dat huis geraakt zijn. Waarom ze naar hier zijn gekomen. Of ze al kortrijks verstaan.