Category Archives: schepencollege

Vriendelijke waarschuwing voor schepen Hilde Demedts

Van Hilde Demedts, onze schepen voor Burger en Welzijn, is bekend dat zij een scherp oog heeft voor schijnhuwelijken.
Hoeveel zij er al geweigerd heeft is mij onbekend. Een raadslid zou dat een keer kunnen durven vragen. Want de schepen heeft er toch wel al miserie mee gehad. En wordt me dunkt dan een beetje in de steek gelaten door collega’s of parket.

Goed geteld sluit de Kortrijkse schepen zo’n 300 (beetje meer soms) huwelijken af per jaar.
Bij toch zeker een twintigtal gevallen wordt er hierbij één van de partners Belg door huwelijk.
In het gerechtelijk arrondisement Kortrijk (dat is groter dan de stad Kortrijk) zijn er in 2003 (laatst bekend cijfer) 36 huwelijken aan een voorafgaand onderzoek onderworpen bij het parket. Er waren in datzelfde jaar slechts 3 dagvaardingen. En 7 nietigverklaringen.

In de ministerraad van 25 maart 2005 heeft de regering beloofd om een wetsontwerp in te dienen dat schijnhuwelijken (en gedwongen huwelijken) krachtdadiger zal aanpakken. Zelfs pogingen tot het afsluiten van schijnhuwelijken worden dan strafbaar.
De vice-minister en minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft zich daar altijd krachtdadig tegen verzet.

Dat ze nog altijd een soort obstructie pleegt blijkt nu weer uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Schoofs. Zijn vraag dateert van 2 maart en kreeg waarlijk een spoedig antwoord van de minister in het bulletin van Vragen en Antwoorden van 25 maart. (OVRA 51 -075, pag. 12527.)
Net op de dag dat de ministerraad besloten heeft om tot enige sanctioneringen over te gaan.

Wat willen we nu eigenlijk vertellen aan schepen Hilde Demedts?
Dat zij nog altijd goed moet opletten op wat ze bij huwelijksvoltrekkingen in haar stadhuis van plan is.
Immers, de schepen van de burgerlijke staat (in het Bulletin van de Kamer nog “stand” genoemd) gaat volkomen zelfstandig tewerk wanneer hij een huwelijk voltrekt of bepaalde feiten vaststelt.
(Bij pastoors is dat anders. Volgens de meest fundamentele ortodoxe kerkelijke leer akteren zij gewoon dat twee mensen voor zichzelf beslist hebben dat ze tot die daad willen overgaan. Katholieken trouwen gewoon met mekaar en laten het aan anderen eventjes over om dat te constateren. Een ingewikkelde kwestie. Je bent zelfs nog niet getrouwd als je nog niets hebt gedaan!)

Letterlijk citaat van meermaals gehuwde Laurette Onkelinx:
Hierbij zet de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn eigen verantwoordelijkheid op het spel.”

Laurette is ook juriste.
Vandaar de toevoeging:
“En deze verantwoordelijkheid van de schepen is drievoudig:
burgerlijk, strafrechtelijk en administratief. “

In geval van twijfel kan de ambtenaar een advies inwinnen bij de procureur des Konings.
Maar dat advies is niet bindend. De schepen van Burgelijke Staat alléén beslist om het huwelijk al dan niet te voltrekken.

Hilde !
Bent wel u goed verzekerd?
In andere steden is er bij de de ambtenarij een soort “cel” die de ambtenaar-schepen beschermt tegen mogelijke verkeerde percepties.

P.S.
In mei vorig jaar was er een huwelijksaangifte waarbij de huwelijksvoltrekking negatief werd geadviseerd door het parket. De betrokkenen zijn daarvan verwittigd in maart dit jaar. De zaak is in onder de rechter. Zal onze stadverzekeraar B.A (Ethias) tussenkomen?

Onze burgemeester is ook Vlaams Volksvertegenwoordiger

Ik was het waarlijk vergeten.
Tot plots in “De Tijd” (1 maart) te lezen stond dat Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan De Clerck (CD&V) aan de Vlaamse regering heeft gevraagd om de schouders te zetten onder handelsdistricten in de steden. (Later daarover nog wel een keer iets meer.)

Nu moet u niet denken dat de burgemeester zich in het Vlaams Parlement niet werklustig gedraagt.
Maar hij is gelukkig nu eenmaal niet zó publiciteitsgeil als zijn Kortrijkse collega en ook raadslid Carl Decaluwé. Als die een stro van de aarde raapt wordt heel de pers daarvan op de hoogte gebracht.

Onze burgemeester is in het Vlaamse parlement lid van de Commissie “Cultuur, Jeugd, Sport en Media”. Iedereen weet dat hij fel is geïnteresseerd in die domeinen. Daar niet van, maar als burgemeester van een centrumstad had hij zich wellicht nuttiger kunnen maken in de Commissie “Wonen en Stedelijk beleid”. (Even aan toevoegen: hij is wel plaatsvervangend lid van deze commissie.)

Onze lokale gazetten kunnen natuurlijk niet alles aan. (Vandaar overigens het bestaan van de krant Kortrijkwatcher – deze weblog – die u nu leest.)
Toch zou ik aandringen bij de plaatselijke journalisten om de werkzaamheden van Stefaan De Clerck op het Vlaamse niveau wat indringender te volgen. Hij is tenslotte onze burgervader!
En de onderwerpen die hij op tafel gooit hebben vaak een pertinente regionale of stedelijke betekenis.
En het is allemaal niet zo moeilijk om op te zoeken. Het Vlaams Parlement heeft een degelijke website. In enkele minuten kan men te weten komen wat onze burgervader in Brussel uitricht.
Vóór de schermen althans. Wat in de Wandelgangen en Kabinetten geschiedt is natuurlijk ook van groot belang.

De tussenkomsten van onze Vlaamse volkvertegenwoordiger-burgemeester verraden uit de aard der zaak wat hem bekommert.
Zo bijvoorbeeld had hij vragen bij de aanwerving van een nieuwe bouwmeester. (De vroegere Bob Van Reeth is een vriend des huize.)
Hij vroeg ook om uitleg bij het sportbeleid in Vlaanderen, de financiering van de Belgische Kamers van Koophandel, de bevoegdheden van de Serr en het Resoc.
Er was ook een voorstel van resolutie betreffende grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk.

Soms is onze burgemeester wel een beetje wollig, zodat het voor een journalist niet altijd gemakkelijk is om de essentie van zijn boodschap te begrijpen.
Eén citaat, uit zijn interventie over het MAS (Museum aan de Stroom in Antwerpen).
“De essentie van de culturele dynamiek is te vinden in de finaliteit. Die moet kunnen ingebracht in een langetermijnvisie. Het is cruciaal om alles als een geheel te bekijken bij de uitstippeling van het langetermijnbeleid”.
Ja.
HET IS WAAR.

Eigenlijk wil de burgemeester hiermee zeggen aan minister Bert Anciaux dat hij bij de financiering van grootse projecten (het Buda-kunsteneiland) de stad Kortrijk niet mag vergeten. Maar waarom zegt hij dat dan niet gewoon?
Onze burgemeester heeft ook zijn verontwaardiging uitgesproken over de aanvallen van het Vlaams Blok (bij monde van Erik Arckens) op stadstheaters, alhoewel hij daaraan toevoegde “geen theaterkenner te zijn”.
Nou, dat had ik toch niet gedacht. Onze burgemeester is één van de heel weinige (zeg maar: géén) stadsbestuurders en/of gemeenteraadsleden die een klein beetje zo nu en dan wel eens in “Limelight” opdagen.

Dat de burgemeester pleit voor vierjaarlijkse (in plaats van tweejaarlijkse) subsidies aan kultuurtempels is dan wel weer te begrijpen. Die culturele jobhoppers van vzw’s Buda I en II moeten toch een beetje kunnen leven.

KIEZER ! Geef nu toch een keer aan iedere schepen zijn deel van de koek! A.U.B. zeg!

Een aantal bewoners van de Bosstraat in Kortrijk protesteren tegen de komst van een “reuzenlibel” in die buurt.
Wat die kiezers daarbij ontgaat is dat 2005 het laatste jaar is vóór de gemeenteraads-verkiezingen.
Ten laatste tegen midden 2006 moet iedere schepen en burgemeester toch met een of ander iets kunnen uitpakken. Begrijp dat nu toch een keer, kiezer !
U kiest gewoon voor de mandataris die U zelf het meest heeft gekost.

Weinigen weten het. De schepen van Milieu heeft vanwege zijn collega’s al lang genoeg moeten wachten op zijn natuur-educatief centrum. Volgens het jaaractieplan 2003 moest de realisatie al in dat jaar zijn begonnen.
En daarbij: het bouwwerk zal slechts 300.000 euro kosten, een bedrag waarvan – zo zegt de schepen – tweederde door de Vlaamse Gemeenschap zal worden betaald. In de begroting 2005 is daar wel niets van te merken. Passons. En in die van 2004 is er 74.386 euro voorzien voor een “voorstudie” van de “libel”. Voorstudie die wel degelijk met een lening wordt gefinancierd.

Ieder lid van het College krijgt traditioneel een deel van de koek.
Wie de grote winnaar is, of zal zijn, hangt af hoe men dat bekijkt. Kwantitatief ok kwalitatief.

Kwantitatief-financieel lopen schepen Philippe De Coene en schepen Stefaan Bral alleszins met veel geld weg. Eerstgenoemde bijvoorbeeld met zijn budget voor ICT. Dit jaar gaat er bijna één miljoen naar informatica. Maar voor het brede kiezerspubliek is dit niet zichtbaar. Dus moet er regelmatig met een stunt worden uitgepakt. Cowboy Henk. Poëzie op vuilniszakken. (Van het “mobiele bos” horen we niets meer. De duiventillen blijven ook lang weg.).

Schepen Stefaan Bral beheert met bijvoorbeeld de vzw Bruisende Stad en Sportplus ook een grote portefeuille. Dit jaar resp. zowat 700.000 en 800.000 euro. (En dan valt Cultuur hier nog even buiten beschouwing!)

De burgemeester wil zich op de kaart zetten met het Buda-kunsteneiland en het Bijstand-project. Daar zijn ook enorme bedragen mee gemoeid. De stad zal ervan “sidderen“. (Dat was wel degelijk de bedoeling. Exact in deze bewoordingen nog wel.)
De verbouwing van de Pentascoop alleen al zal in het totaal (mijn schatting) 3 miljoen kosten. (Gesubsidieerd weliswaar. Ik weet het. Ik weet het!)
Erfpacht van de fabriek Desmet-Dejaegher: 460.000 euro. Enzovoort.
(De “Bijstand”‘ is nog niet echt in te schatten.)

Schepen Frans Destoop wordt ook goed bedeeld: er komt een streekbezoekerscentrum (reken maar op 1 miljoen), een crematorium. Er zijn de stadsvernieuwingsplannen. En electoraal gezien zijn allerhande huisvestingspremies ook niet te onderschatten. Voor vier soorten premies is er dit jaar 700.000 euro uit te delen. Waar hij tot op heden wel in faalt is met het plan tot de inrichting van het doortrekkersterrein voor zigeuners aan den “Olm”. (Vlakbij “De Waak”.)

Mevrouw de schepen Hilde Demedts wordt werkelijk slecht behandeld, terwijl zij al was gestraft met de neerwaartse wissel van bevoegdheden. Nu, zij kreeg intussen toch wel reeds alarmknoppen, een politiewinkeltje en eindelijk ook een klimaatregeling in de trouwzaal.

Wie hebben we nog?
De schepen van economie, Jean de Bethune. Het ondernemerscentrum voor Syntra West is erdoor. Starterspremies zijn er ook. Maar de voor hem grootste overwinning in het kussengevecht om de verdeling van de koek is en blijft het nieuwe stadhuis. Met spanning wordt gewacht op de definitieve afrekening. (Tiens. Waar blijft zijn filmmuseum?)

Schepen Lieven Lybeer zorgt enorm goed voor zijn stadsambtenaren. Inzake vorming worden ze echt in de watten gelegd. (We komen daar wel eens op terug.) Jeugdsubsidies blijven op een hoog electoraal peil (méér dan 800.000 euro) . Lieven is daarom ook overal graag gezien.
(Die jonge Kortrijkzaantjes denken ook hier weer dat al dat geld zomaar uit de lucht valt.)

Schepen Guy Leleu niet vergeten. Hij mag voor onnoemlijk veel miljoenen voet- en fietspaden aanleggen. Kreeg trouwens een fietsambtenaar en een verkeersdeskundige (een dure vogel!) aan zijn kabinet toegevoegd.
Alleen al voor rioleringen kan hij 3 miljoen uitgeven. Voor diverse wegenwerken: 5 miljoen.
Ook hier weer: iedereen content ! Alles gratis.

Schepen Maria Danneels is verdwenen, en liet als vroegere schepen van Financiën een structurele put achter van 9 miljoen euro.
Gelukkig is daar nu schepen Alain Cnudde. Hij heeft de aanvullende personenbelasting mogen laten dalen van 8,5 procent naar 7,9 procent. Maar dat is niet zijn schuld. Gewoon te wijten aan de lage rentevoet voor de (nieuwe) leningen.

U mag zelf oordelen, maar kwalitatief (in de zin van: goed voor de stad) lijkt schepen Destoop mij NU REEDS wel de grote winnaar van de legislatuur. Zie bijvoorbeeld nog zijn project Sint-Denijsestraat.
Ik meen dat ! Dat project MOET NU WEL EEN BEETJE OPSCHIETEN.

Of wil de schepen daar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer mee uitpakken?

Collegialiteit in het College

Zelden of nooit gezien.
Op de vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 december 2004
waren slechts vier van de acht schepenen aanwezig. Gelukkig was de burgemeester daar nog zodat er toch “collegiaal” beslissingen konden worden genomen.
Er stonden nochtans weer belangrijke zaken op de agenda.
Bijvoorbeeld: het studiecontract voor de heraanleg van de Oude Leiarm, de heraanleg van de historische kern rond het Begijnhofpark.

Iets anders nog.
Normaliter wordt er in een College nooit gestemd.
Wanneer een punt op de agenda komt zijn eventuele meningsverschillen al weggemasseerd.
In het CBS van 2 maart 2004 deed er zich niettemin zulk een volstrekt unieke gebeurtenis voor.
Er was een geheime stemming over het betaalbaar stellen (de kostprijs) van een factuur !
Het ging over advertenties geplaatst door “Universal Communications” voor de vacatures van een stafmedewerker samenlevingsopbouw en buurtjeugdwerker (4.335 euro) en die van een architect en erfgoedcoördinator (ook 4335 euro).
De goedkeuring was uiteindelijk toch eenparig. Er was slechts één schepen afwezig.
Het gebeurt eigenlijk nooit dat er gestemd wordt over het betaalbaarstellen van facturen.
Als ambtenaren de zaak viseren met de melding “juist bevonden”is daarmee de kous af.
Wat was er hier aan de hand?