Category Archives: schepencollege

Naar een Quick Scan van ons schepencollege?

Een “quick scan” zou kunnen nuttig zijn om de werking van ons College van Burgemeester en Schepenen (CBS) te verbeteren.
Gedaan met het absenteïsme van Alain Cnudde en Stefaan Bral. Met de intellectuele overmacht van de secretaris. Met het voorleggen van onvolledige of slechte of laattijdig ingediende dossiers. Met subtiel wederzijds bedrog. Gedaan met koehandel van jij krijgt dat als ik dit krijg.
Soms weten schepenen niet eens of er nu al of niet iets is beslist, en zo ja: wat dan wel?
Soms hebben ze niet eens de agenda doorlopen van de eerstvolgende zitting, laat staan de dossiers. Soms komt die agenda wat laat. (Ik overdrijf niet, Kortrijk is een centrumstad.)

Het is al voorgekomen dat een schepen een kabinetsmedewerker nodig had om zijn collega’s in de gaten te houden.
(Een kwikke doorlichting heeft dat dan vlug in de gaten.)

Het WIVO biedt al geruime tijd een analysetool, een “quick scan” voor Colleges aan. WIVO is wat vroeger heette “West-Vlaams Instituut voor de Vorming van het Overheidspersoneel”. (Het team bestaat uit 10 puur vrouwelijke medewerksters! Ze smachten naar werk.)
De scan wil de werking van Colleges verbeteren. Door een antwoord te zoeken op allerlei vragen.
(WIVO wil vooral zichzelf bewijzen en geldelijk bedruipen.)

Bijvoorbeeld.
Stoot het College vaak op hetzelfde soort problemen? (JA!) (Hoe gaat men daarmee om?)
Hoe evalueren we onze Collegevergaderingen op ondermeer vergadertechnisch gebied? (NIET GOED!)
Komen we (in de vergadering, en niet daarbuiten) toe aan beleidsvoering?
Komen we tot een hechte collegiale besluitvorming?
Is ons CBS een sterke speler naast het managementeam?

Je moet zelfs geen insider zijn om op bovenstaande laatste drie vragen volmondig NEEN te antwoorden.
Bijkomende vraag: hoe bespelen we de papieren perse? Hoe komen we tegenover collega’s pertinent in beeld op WTV?

De “quick scan” verloopt in zeven stappen.
1. Intake met de burgemeester en de secretaris.
(Naar geld schooien.)
2. Informeren van de schepenen.
(Die nog nergens van weten en zich uiterst behoudend vertonen tegenover het initiatief, net als de burgemeester.)
3. Schriftelijke enquête.
(Zou graag de vragenlijst zien, dit ter aanvulling.)
4. Individueel gesprek.
(Zou graag het gesprek met schepen Stefaan Bral bijwonen.) (En Q, de man die het achter de VLD-schepenen voor het zeggen heeft. Iedereen toont de kilo’s boter op zijn hoofd.)
5. Gerichte observatie van een Collegevergadering.
(Mag dat? Een zitting van het CBS is niet openbaar.)
6. Bronnenstudie van enkele Collegevergaderingen.
(Gaat het om de – vaak slecht opgestelde – notulen? De ontbrekende documenten? Bijlagen? De zgn. strategische Colleges? Worden van de vergaderingen mondelinge verslagen gemaakt?) WIVO, er is veel werk aan de winkel.
7. Verbeteradviezen.
(Ziehier alreeds één. Voortaan houdt de burgemeester zich in zijn wekelijkse persbabbel na de zitting van het College aan datgene wat is beslist.)
8. Presentatie rapport.
(Ook aan de directeurs?)
9. Actieplan.
(Wordt dit dan ook genotuleerd als Collegebesluit? Bezorgd aan de gemeenteraad?)

Of er al veel Colleges in Vlaanderen zo’n “quick scan” hebben laten uitvoeren kan betwijfeld worden. Ieper? Zevergem?
Een College is geen Raad van Bestuur, zoals in een bedrijf.
Een CBS is een politiek orgaan dat hoe dan ook beslissingen neemt op ideologische gronden en electorale overwegingen.
Een schepen als Lieven Lybeer – om maar één te noemen (het is wel de ergste) – is vervuld van cliëntelisme. Bijkomend probleem is dat hij dat zelf niet beseft, noch zijn kiezers. Een rappe scan ontdekt dit onmiddellijk.

In Kortrijk ligt een scan des te gevoeliger omdat het College bestaat uit een coalitie van twee nogal uiteenlopende politieke formaties (liberalen en christen-democraten).
En binnen de CD&V zijn er nog altijd twee vleugels, vroeger aangeduid met termen als “de Gilde” en “de Middenstand”. (Burgemeester is een stand op zichzelf.)

Het zou dus kunnen dat een scan van het Kortrijkse CBS geheel averechts werkt. Problemen niet oplost maar integendeel aanscherpt.
Is ook goed. Daar kunnen we volkomen inkomen.

P.S.
De Quick Scan is gemaakt door WIVO, in samenwerking met het Centrum voor Lokale Politiek van de Gentse universiteit en de VVSG.
Kostprijs: 6.400 euro, zonder BTW.
Info opvragen bij Nele Hermie. Tel. 050/ 40 31 79.

Lijst van mandaten, ambten en beroepen van ons College van Burgemeester en Schepenen

Eerst een positief voorstel.

In een speciaal daarvoor opgeroepen Schepencollege (net nu, na de bezinning op vakantie) geeft ieder lid van dat College een stand van zaken over de huidige toestand van hun mandaten en de renumeratie, met het antwoord waarvoor en – subsidiair – waarom ze het allemaal doen. Verslag op het Intranet voor de raadsleden. Flitsbeelden op WTV. Secretaris Geert Hillaert notuleert op eigen wijze.

TEAMBUILDING

Hierbij de lijst voor het jaar 2007 zoals door onze mandatarissen is aangegeven aan het Rekenhof en verschenen in het Staatsblad van laatstleden 14 augustus. Over vroegere aangiften is hier ondermeer melding gemaakt op 30 augustus 2007 en 14 augustus 2006. Merk de verschillen.
Ook over de onzin van de wetgeving die slechts bepaalde mandatarissen aangifteplichtig maakt hadden we het vroeger al.
Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven en verzelfstandigde agentschappen, beheerders van openbare ziekenhuizen,
bestuurders van ziekenkassen, van gemeentebedrijven, huisvestingsmaatschappijen, de korpschef van de politie, bazen van de VRT, enz., ontspringen de dans. En dat zijn toch de machthebbers in ons bestel?

MERK OP.

GEEN VAN ONZE LEDEN VAN HET CBS GEEFT EEN BEROEP AAN.
ZO MOET DAT, IN EEN CENTRUMSTAD IS ER AL WERK GENOEG VOORHANDEN.
VERDIENEN AL GENOEG?? MET HUN NEVENFUNCTIES.

Burgemeester Stefaan De Clerck

Bezoldigd:
Kamerlid (sinds 28 juni vorig jaar), Vlaams parlementariër (tot 27 juni, een goeie switch), Gemeentelijke Holding NV.

Niet bezoldigd:
Lille 2004, voorzitter RESOC, voorzitter Stadsontwikkelingsbedrijf, voorzitter Tsyon, Unizo.

Burgemeester vergeet net als vorige jaren dat hij ook in het College van de politiezone VLAS zetelt en nu ook nog quaestor is van de Kamer.

Stefaan Bral
Had hij dan vorig jaar 2007 werkelijk geen (bezoldigd) beroep?
(Voor het jaar 2006 deed hij geen aangifte van mandaten, noch van enig vermogen.)

Bezoldigd:
IMOG, en merkwaardig toch ook bezoldigd als directeur KRC Bissegem Voetbal.

Niet bezoldigd:
Voorzitter jeugd KRC Bissegem Voetbal, FC Zomercarnaval, voorzitter vzw Sportplus.
En – onbezoldigd – zaakvoerder bvba Brasamaco.

Jean de Bethune

Niet minder dan 28 mandaten, naast zijn schepenambt. Moet kunnen. In tweestrijd met schepen Lybeer. Maar dat komt omdat hij plichtsgetrouw (zoals de onnozele wetgeving voorschrijft) bestuursfuncties vermeldt in allerhande niet altijd terzake doende clubs en verenigingen. JEAN IS EEN HUMORIST.

Bezoldigd:
Voorzitter van de Provincieraad (weinigen weten dit), IMOG, Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem, Syntra West, Academie van de KMO, Kortrijk Xpo, Westtour, Bitlar, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, SH Eigen Haard is Goud Waard.

Niet bezoldigd:
Ondervoorzitter RESOC, voorzitter toerisme Leiestreek, Medisch Pedagogisch Centrum BEMOK, Unitas West-Vlaanderen, Ondernemerscentrum, Bedrijvencentrum, NV Kasteel ‘t Hooghe, NV Winkelcentrum, voorzitter Theater Antigone, De Leiegalm, Hotelschool Ter Groene Poort, vzw Toegepaste Vorming, NV XOM.
Voor het overige nog bestuurder bij een volleybalclub, de Parochiale Werken van Marke, vzw’s van zijn vader, een muziekvereniging.

Alain Cnudde
(Waarschijnlijk de armste van het CBS?)

Bezoldigd:
Lid van het sectorcomité, het zonecomité en het provinciaal comité van de VMW (dat zijn drie bezoldigingen), lid van het adviescomité en het sectorcomité van Gaselwest (2 bezoldigingen), FIGGA, IMOG.

Niet bezoldigd:
Kinderboerderij, vzw Bledi (voorheen bezoldigd).

Hilde Demedts

Zoals vroeger zijn al haar functies bezoldigd. En het blijven dezelfde: IMOG (ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, ondervoorzitter van het Directiecomit̩ Рdat zijn twee bezoldigingen), Crematorium, politiezone VLAS, Ethias.
(Wat Hilde daar doet in Ethias, mag Joost weten.)

Guy Leleu
Geeft merkelijk meer mandaten aan dan vroeger. En slechts één daarvan is niet bezoldigd.

Bezoldigd:
FIGGA (twee functies), Gaselwest (drie), GEFIN (twee), Inermixt (drie), politiezone VLAS, EGPF cvba (twee).
Maar wat is EGPF?

Niet bezoldigd:
SM Goedkope Woning.

Lieven Lybeer
Hij blijft waarlijk onze recordhouder. Naast zijn schepenambt nog 29 mandaten ! (Het is wel een status-quo.)

Bezoldigd:
Provincieraadslid (bijna niemand weet dit), IMOG, voorzitter Crematorium, Intercommunale Leiedal, politiezone vLAS, voorzitter PWA, Vlaamse Autonome Hogeschool, voorzitter cvba MAKKIE, voorzitter Mentor, Federatie Beschutte Werkplaatsen, vzw Eigen Gift,Eigen Hulp, Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Niet bezoldigd:
Welzijnsconsortium, voorzitter Werkwinkel, West-Vlaamse Politieschool, WIVO, Centrum voor Basiseducatie, Kanaal 127, vzw Constructief, Goedendagcomité, voorzitter Jongerenatelier, voorzitter Karweibedrijf, vzw Cesie, Hogeschool West-Vlaanderen, vzw Mobiel, Vriendenkring Stad, voorzitter Speel-O-Kee en Skateconstruct.
(Samen met Wout Maddens vermeldt hij ook een politieke functie binnen zijn partij: CD&V-congresafgevaardigde. Dit is zeldzaam.)

Wout Maddens (VLD)

Bezoldigd:
Leiedal, voorzitter Groeningheem, Stadsontwikkelingsbedrijf.
(De VLD-schepen was vorig jaar nog kabinetsecretaris van staatsecretaris Van Quickenborne.)

Niet bezoldigd:
NV Tsyon (bestaat dit nog?), vzw Beeldenstorm (bestond dit nog?).

Marie-Claire Vandenbulcke (VLD)

Allemaal bezoldigd: Gaselwest, Leiedal (raadgevende stem), Psilon, politiezone VLAS.
(Zal zij wel die mandaten behouden als haar schepenambt afloopt?)

Openbaarheid van bestuur en ICT

(In de update nog een vraagje.)

Een stukje schrijven als je kwaad bent is nooit goed. Het is daarom zeer mogelijk dat dit verhaaltje op vandaag niet wordt beëindigd.
Dat er morgen nog een update komt op deze bladzijde.
Waarom ben ik kwaad? Boos en tegelijk verdrietig?
De aanleiding is de klassieke druppel die de emmer doet overlopen.
De agenda van het schepencollege van gisteren 1 juli staat alweer nog altijd niet op de website van Stad. Al dagen “tijdelijk onbeschikbaar”. Het is al een paar keer gebeurd dat er geeneens een agenda te zien was. Communicatieambtenaar. Ik zeg u: dit is niet om te lachen, want voor wie een beetje serieus de Kortrijkse politiek wil volgen (vooral datgene wat staat te gebeuren) is deze agenda onmisbaar. Soms vraag ik me af wanneer en hoe de schepens de wekelijkse agenda met de broodnodige stukken te zien krijgen. Of schepens al dat papier dan lezen, in het weekeinde. Ja, dat vraag ik me af. Laten ze dat dan maar even over aan hun kabinetsleden?

En nu we toch boos zijn, nog een sneer: het College van onze schepens permitteert het zich om binnenkort niet meer te vergaderen gedurende vijf volle weken. Dit is ontoelaatbaar. Maar wie wordt er in die tijdspanne waarnemend burgemeester? Toch weer niet onze Lieven Lybeer ? Hij is in staat om tijdens dat verlof nog vijf rare dingen te doen. Weet nog niet welke.

We gaan daar nu niet erg diep op in, maar er zijn twee vormen van openbaarheid van bestuur.
Actieve vorm van openbaarheid van bestuur betekent dat bestuursinstanties aan de verplichting voldoen om de bevolking 1) systematisch, 2) correct, 3) evenwichtig, 4) tijdig en 5) op verstaanbare wijze voor te lichten over het beleid. Dat slaat dus op bijvoorbeeld de openbaarmaking van de agenda van het College. (De notulen mogen we nog altijd niet zien.) En probeer eens een verslag te vinden van de OCMW-Raad. Van het bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Enzovoort.
Gemeenteraadsleden, doe eens een poging om de verslagen te lezen van de zgn. (uiterst belangrijke) ‘strategische colleges’. Weet u dat onze topambtenaren nog altijd denken dat beleidsvoorbereidende stukken (door hen ondertekend) niet openbaar zijn?

Zoals u ziet, ik ben kwaad. Niet boos, eerder verdrietig.
Op de wekelijkse persbabbels op dinsdagmiddag zegt de burgemeester wat hij kwijt wil en op eigen houtje (in den duik) wel eens zou willen beslissen. Neemt een enkele persjongen dan even apart. Weet die veel. Kijkt nooit een dossier in. Andere leden van het schepencollege doen het van thuis uit ICT-matig met de pers. Bellen de jongens gewoon op. Bestellen zelf een fotograaf. Zeggen: morgen ben ik daar, jij ook?

De passieve vorm van openbaarheid van bestuur betekent dat al wie daarom vraagt bijna om het even welk bestuursdocument kan in handen krijgen. Desnoods met uitleg. Er zijn zelfs raadsleden die dat niet geloven.

Hier past nu mijn persoonlijk verhaal…

In de maand december van vorig jaar emailtje gestuurd naar burgemeester en secretaris met de vraag om voortaan in principe inzage te krijgen in de documenten die raadsleden ontvangen. Bijvoorbeeld de notulen van het College, begrotingen en rekeningen, verslagen van raadscommissies, het jaarverslag van de Stad, enzovoort. Ik vraag nog beleefd om een onderhoud teneinde een aantal modaliteiten te bespreken. Praktische schikkingen. Wat met elektronische dragers? Voor papieren documenten ben ik bereid om de nodige retributie te betalen.
(Bedoeling is dat ik dan niet om de andere dag naar het stadhuis moet lopen.)

Bon.
In januari van dit jaar loop ik burgemeester en secretaris tegen het lijf, maar rep niet over mijn email. Gun ze nog wat tijd om te antwoorden.
Februari. Stadssecretaris roept me in de wandelgangen van het oud stadhuis in de gauwte toe dat er nog een rendez-vous op ons programma staat. Ik beaam dit.
Nog februari. Met burgemeester op café. Ik herinner hem aan de email. Hij weet er nog van maar zegt dat zo’n vraag naar allerhande documenten moeilijk valt. “Stel je voor, Frans, dat iedereen zoiets vraagt.”
Maart. Secretaris is heel verbaasd dat ik nog geen antwoord heb gekregen op mijn email. De verbazing is wederzijds.
April. Secretaris ziet mij bepaalde documenten afschooien bij een raadslid. Er volgt een haastig gesprekje. Nog altijd geen afspraak voor een audiëntie. Secretaris geeft mij nog mee dat raadsleden toch wel van bepaalde prerogatieven genieten.
Ik zou niet weten dewelke. Iedere burger mag zowat alle documenten in de ruimste zin van het woord en ongeacht de vorm (de drager) opvragen. De weinige uitzonderingen zijn vanzelfsprekend en interesseren toch niemand (bijv. een tuchtdossier).

Tot op vandaag dus nog altijd geen afspraak of regeling met burgemeester, secretaris, communicatieambtenaar.

Naschrift.
Nu er een heel systeem van e-decision (ICT) met intranet is ingevoerd kan het bestuur mij via één klik van alles toesturen. Kost niets.
En daarbij, met permissie. Ik beschouw mezelf wel als een journalist.
De redacteurs van “Gent blogt” mogen zelfs de persbabbels van het schepencollege aldaar bijwonen.

Nog een vraagje.
De pc’s van ambtenaren op het stadhuis zijn blijkbaar beveiligd.
Is het waar dat ambtenaren die via Google kortrijkwatcher opzoeken stoten op de mededeling dat het gaat om een onbereikbare pornoblog?
Als dit waar is, hebben we hier te maken met een volstrekt ongeoorloofde vorm van censuur.

Het College is collegiaal gek geworden

Onbegrijpelijk.
In zitting van dinsdagmorgen 12 februari besprak het College de deontologische code voor burgemeester en schepen. Daarbij werd beslist dat men gewoon de deontologische code van de gemeenteraadsleden zou overnemen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van maandag 11 februari. Dus de dag ervoor.

Nu moet u weten dat de gemeenteraad het ontwerp van haar deontologische code NIET heeft goedgekeurd. En gelukkig maar.
Mede naar aanleiding van ons stuk hierover heeft de SP.A-Groen-Spirit en het Vlaams Belang zoveel fundamentele amendementen ingediend dat men met algemene instemming de zaak heeft verwezen naar een werkgroep, ten einde een nieuwe tekst op te stellen. Met juridische assistentie nogwel.

Alle schepenen waren aanwezig bij de bespreking van de code in de gemeenteraad van maandag 11 februari. Uitgenomen Stefaan Bral die op dat moment langdurig aan het bellen was in de hal van het stadhuis.

Zou Bral het Schepencollege hebben wijsgemaakt dat de code in de gemeenteraad toch werd goedgekeurd? Hij is ertoe in staat.

Stefaan Bral nu schepen van Leefmilieu en Sport

Op de officiële website van Stad is Stefaan Bral nog altijd ook schepen van (grote) evenementen. Dit is nochtans niet meer het geval.
Die taak (Bruisende Stad) is gewoon geschrapt.
Stefaan (derde schepen) is nu “enkel” nog bevoegd voor leefmilieu, afvalstoffen, publiek domein (luik groen) en sport.

Aangezien sinds minister van cultuur Bertje Anciaux nu alles wordt aangezien als cultuur zullen grote evenementen voortaan wel georganiseerd worden door onze nieuwe schepen van cultuur. Dat is niet minder dan de burgemeester zelf!

Op de website van Stad kan men de verdeling van de bevoegdheden binnen het College niet vinden.
We zetten ze dus even op een rij.

Burgemeester Stefaan De Clerck

Strategische planning (inclusief Europese zaken en rasterstad)
Cultuur
Communicatie en recht
Politie en brandweer
Protocol.

In de vorige legislatuur was de burgemeester nog bevoegd voor het meldpunt, pers, externe betrekkingen, opvolging intercommunales.

Lieven Lybeer
Werk, wonen en welzijn.

Werk (inclusief sociale economie)
Wonen
Welzijn (incl. sociaal beleid, integratie, senioren, mindervaliden)
Gebiedgerichte werking (in tandem met Jean de Bethune)
Jumelages.

Voorheen had hij nog het personeel tot zijn bevoegdheid en jeugd.

Wout Maddens
Stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Stedenbouw (inclusief bouwkundig erfgoed)
Ruimtelijke ordening
Huisvestingsreglementering
Grondbeleid.

Dat is zo ongeveer de bevoegdheid die vroeger bij Frans Destoop berustte. Merk op een mogelijke conflictsituatie met Lybeer (wonen) en Leleu (wegen, mobiliteit).

Stefaan Bral
Leefmilieu en Sport.

Was voorheen schepen van cultuur, toerisme, feestelijkheden, sport, recreatie, volksontwikkeling.

Guy Leleu
Infrastructuur en mobiliteit.

Publiek domein (wegenis, infrastructuur, rioleringen)
Mobiliteit
Parkeerbeleid (inclusief Parko).

Ongeveer wat hij vroeger deed.

Alain Cnudde
Jeugd en financiën

Financiën
Jeugd
Kinderopvang en gezinsbeleid
Vrijwilligerswerk
Ontwikkelingssamenwerking.

Nieuw voor hem is Jeugd.

Hilde Demedts
Personeel en facility.

In vergelijking met vroeger is dit wel een beetje een bevordering, maar ze blijft geen volledige bestuursperiode.

Jean de Bethune
Economie, onderwijs en toerisme

Economie (ook landbouw, markten, foren, braderieën)
Onderwijs
Toerisme
Ontmoetingscentra
Preventiebeleid
ICT
Kerkfabrieken
Gebiedsgerichte werking.

Hij verliest dus facility. Maar heeft alles wat ICT is in handen.

Marie-Claire Vandenbulcke
Burgerzaken en administratieve vereenvoudiging.

Bevolking
Burgerlijke Stand
Begraafplaatsen (administratief beheer)
Kiezerslijsten
Administratieve vereenvoudiging

Dat laatste is volkomen nieuw. Voor het overige erft zij de taken van Hilde Demedts. Uitgenomen juridische zaken, veiligheidplan.
De schepen wordt later ook vervangen.

Even tussendoor

Raadslid Filip Santy (ACW-vleugel) zou in 2010 schepen worden in opvolging van Marie-Claire Vandenbulcke (VLD).
Maar er moet minstens één vrouw zetelen in het College van Burgemeester en Schepenen.
Betekent dit dat Hilde Demedts haar kroon bewaart?

Bevoegdheden van burgemeester en schepenen

Nu vast staat dat schepen Jean de Betune alweer geen député van West-Vlaanderen kan worden kan men serieus beginnen denken aan de verdeling van de bevoegdheden binnen het nieuwe schepencollege.
(De schepen heeft het zes jaar geleden ook al geprobeerd en heeft weer geen geluk. Vooreerst omwille van het feit dat de Deputatie minstens een vrouwelijk lid moet tellen. Ten tweede omdat men ernaar streeft om alle streken én standen een plaatsje te geven in de Deputatie. En het moet toch wel lukken zeker? Onze streek heeft al een gedeputeerde uit onze regio. En het is dan nog traditioneel een vrouw ook nog. En die vrouw kon – zoals gehoopt – toch geen burgemeester worden in Anzegem. En die Boerenbond kwam ook al met geen vrouw opdraven. Zodoende…)
Maar Jean blijft wel voorzitter van de Provincieraad. Waarom wil iemand alsmaar meer? Verstaat u dat? Luister: in 2012 of nog véél jaren tevoren maken we hem met zijn allen gouverneur van West-Vlaanderen. Dan is iedereen content.

Nu nagaan hoe het zit met de huidige bevoegdheden binnen het College.
Tegelijk en daarna kijken wat zou kunnen veranderen.

Burgemeester Stefaan De Clercq
Meldpunt- politie- brandweer – pers en communicatie – externe betrekkingen – archief – secretarie – overleg OCMW – opvolging intercommunales.
Wat zou kunnen wegvallen?
Me dunkt toch: meldpunt, pers en communicatie, externe betrekkingen (in de zin van jumelages), archief. En moet de burgemeester wel baas blijven van het SOK?
Waar zit “civiele bescherming”?

Schepen Destoop (te vervangen door Wout Maddens van de VLD)
Stedenbouw (inclusief bouwkundig erfgoed), ruimtelijke ordening, huisvesting, grondbeleid, opvolging SOK (de vroegere woonregie).
Erfgoed zou nu kunnen wegvallen. En “openbare werken” erbij komen. Plus “stadsvernieuwing” en bouwvergunningen.
Merk op: de schepen was tevens voorzitter van Leiedal. Wie wordt het nu? (Het moet niet noodzakelijk een raadslid uit Kortrijk zijn.)

Schepen Stefaan Bral
Was bevoegd over alles wat met cultuur had te maken (schouwburg, musea, bibliotheek, o.c’s). Verder nog feestelijkheden (foren, markten, braderieën), sport en recreatie, volksontwikkeling ook.
In de praktijk hield de schepen zich niet echt bezig met cultuur, zeker niet met de meer elitaire kant ervan, genre Buda.
Markten en braderieën (zelfs feesten) zouden wellicht beter overgaan naar de schepen van economie.

Schepen Philippe De Coene
De SP.A schepen is weggevallen. Wie krijgt zijn bevoegdheden?
Die waren: milieu (groen, natuur), landbouw, afvalstoffenbeheer, nette stad (ook straatmeubilair, wegbermen), begraafplaatsen. Maar ook ICT en GIS.
Waar zit “volksgezondheid” eigenlijk?
Dat was wel een rare combinatie: milieu én informatica. ICT zou helemaal kunnen overgaan naar de schepen voor facility. Maar hij moet er dan wel iets over weten.

Schepen Lieven Lybeer
Een wel zéér rare portefeuille!
Personeel, jeugd (bijv. de warande, de skatebowl,enz.), tewerkstelling, jumelages.
Zelfs preventieadviseur en welzijn op het werk.
Deze bevoegdheden moeten zeker herverdeeld. Tewerkstelling is voor economie. Welzijn op het werk voor “facility”. Preventie voor veiligheid. Tewerkstelling voor de schepen van economie.

Schepen Hilde Demedts
(Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) zou voor drie jaar haar bevoegdheden krijgen, maar Hilde blijft schepen.)
De schepen was bevoegd voor burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand). Veel daarvan behoort tot de taak van een burgemeester maar hij kan die delegeren naar een schepen.
Militie, kiezerslijsten.
Maar dit past toch niet in het rijtje?
Juridische zaken! Vastgoed! Beheer begraafplaatsen!
En allerlei domeinen die met veiligheid hebben te maken: buurtinformatienetwerken, het sociale luik van het veiligheidsplan, stadswachten, lijnhelpers. Buurtwerk dan weer niet!

Schepen Alain Cnudde
Financiën!
Maar ook… welzijn, dat is bijv. gelijkekansenbeleid, gezinsbeleid, senioren, pensioenen, sociale zaken, gehandicapten, wijkontwikkeling, buurtopbouwwerk.
Ook: kadaster!
Zelfs nog: ontwikkelingssamenwerking.
Dat kan niet meer. Niet logisch en teveel om te dragen.

Schepen Jean de Bethune
Hij is officieel schepen van economie: markten, braderieën, economische reglementeringen, groothandelsmarkt, starters en investeerders. Aankoop gas- en electriciteit.
Maar ook van “facilty”. Laat ons zeggen “middelenbeheer”: patrimonium (het stadhuis!), garage, wagenpark, economaat, drukkerij, technische uitrusting, werkkledij. ICT!
Goed bekeken alles wat het stadspersoneel en de werking ervan enigszins comfortabel kan maken. Zie schepen Lybeer?
Daarbij nog: onderwijs. Kerkfabrieken.
Ook teveel om te dragen.

Schepen Guy Leleu
Schepen van mobiliteit en infrastructuur.
Dat betekent: openbare werken, verkeer, openbare verlichting, Parko. Maar ook: beheer straatmeubilair, wegbermen, grachten, rioolkolken (exclusief onderhoud wel te verstaan).

Er kan dus wel degelijk gewerkt aan een aantal anomalieën.

DIRECTIES

Een en ander kan ook gecoördineerd met de directies van Stad.
Sinds mei 2001 is de stadsadministratie gereorgansiseerd.
In een matrixstructur.

Enerzijds heb je de beleidsdirecties (7): burger en welzijn, cultuur (met onderwijs), sport, stadsplanning en -ontwikkeling, mobiliteit en infrastuctuur, brandweer.
Deze directies zijn extern gericht. Zij verzorgen de dienstverlening aan de bewoners.

Anderzijds zijn er (5) beheersdirecties.
Zij maken de interne werking van het stadsapparaat mogelijk.
Het zijn directies voor: personeel en organisatie, financiën, facility, communicatie en beheer.

Ook hier is er weer een reorganisatie nodig, die trouwens lopende is. Het beleidsdomein “werkgelegenheid en (sociale) economie”, waar zit dit?
Hoe zullen we acht schepenen en één burgemeester doen passen op één van de beleidsdirecties? Of beheersdirecties. Die matrix-affaire is een onding. Overal twee bazen plus een schepen die daarrond zwerft. Kantoortjes ook tot in Marke.
——-
Met het nieuwe gemeentedecreet kan de OCMW-voorzitter (Franceska Verhenne) ook van rechtswege schepen worden. In 2012 zelfs verplicht.
(Bij controle of het College wel uit mannen en vrouwen bestaat telt ook het geslacht van de burgemeester en de OCMW-voorzitter mee.)

Weet je wat?
Over drie jaar volgt er weer een herschikking van de mandaten, met nieuwe schepenen.

Tussen “drive” en “overdrive” (2)

Zoals hier al gezegd zijn er ter stede in juni een soort externe revisoren op bezoek geweest om een keer na te gaan hoe het staat met de projecten die Kortrijk uitvoert in het kader van de miljoenen steun vanuit het Stedenfonds.

De visitatiecommissie bestond uit een hoogleraar bestuurskunde van de Tilburgse universiteit (Pieter Tops), de Hasseltse burgemeester (niet dienen Stief – is nu zelfbenoemd gouverneur) , de voorzitster van het Antwerpse OCMW, nog een ambtenaar uit de VISA-stad, iemand van Gent en de projectleider van het Vlaamse Stedenbeleid (Linda Boudry). Zij zijn hier komen praten met een aantal leden van het Schepencollege, een hele serie Kortrijkse ambtenaren, fractieleiders uit de gemeenteraad (geen Vlaams Blokker), zgn. “derden” (uit het OCMW, Leiedal, politie), en ook uiterst klein aantal brave geëngageerde burgers. Twee bewoners van de Lange Munte. Kortrijkwatcher was er niet bij. Kennen ze niet.
Het visitatie-rapport is pas in november opgemaakt en zal in de komende gemeenteraad van 9 januari 2006 worden besproken.

De ondertitel van het rapport is heel raak: “tussen drive en overdrive”.
En de inleiding maakt al onmiddellijk duidelijk wat daarmee is bedoeld.
We geven cursief een aantal (ingekorte) citaten.
Het stuk begint heel welwillend, met wat men in de retoriek een “captatio benevolentiae” noemt.

“De stad Kortrijk straalt een aanstekelijk zelfbewustzijn uit. De stad is in beweging en laat dit ook zien: “we voelen dat het beweegt” was een dominante ervaring uit de visitatie. (…) De stad is op een goede manier wakker geworden. (…) Er wordt nu op relatief korte tijd een grote achterstand ingehaald”, zo is ook het aanvoelen.”

Amaai zeg !
Een grote achterstand die moest ingehaald worden !
Kortrijkwatcher had dit nooit durven zeggen.

Nog uit de inleiding:
“Er wordt dus veel in gang gezet, maar kan de stad dit wel aan? “Gaan ze dat hier houden”, is een gevoel dat de commissie bekroop. Ambitie is noodzakelijk, enthousiasme is mooi, gedrevenheid is onmisbaar. Maar is er wel voldoende draagvlak en steun voor de veranderingstrajecten? Is er voldoende organisatiecapaciteit? Veel is in gang gezet, maar wordt het wel voldoende afgewerkt en opgevolgd? De visitatiecommissie heeft de indruk dat de organisatie het tempo van het bestuur niet altijd kan bijhouden. Afwerking en opvolging lijken aspecten te zijn die wat veronachtzaamd worden. De stad heeft wel een “drive”, maar er bestaat ook het gevaar van “overdrive”.

Dit soort opmerkingen en vragen beschouwt de commissie als “kanttekeningen” bij een op zich positieve ontwikkeling.
Wel, als Kortrijkwatcher zich nu al een jaar van dit soort “kanttekeningen” bedient wordt hij voor negativo uitgescholden.

Over het personeelsbeleid (de selectie) schrijven de bezoekers iets waar ik toch niet helemaal mee akkoord ga.
Men is vol lof over de “casting” van ambtenaren: het selecteren van die personen die precies over de kwaliteiten beschikken die passen bij het werk dat ze moeten doen, los van anciënniteit of
precieze vooropleiding.

Ik ben van oordeel dat hier de laatste jaren veel te veel aan (overigens peredure) vorming gedaan. In de zin van opleiding over zaken waarvan toch moet verondersteld worden dat het aangeworven personeel al op voorhand deze capaciteiten (skills) beheerst.
Wat hier vorming wordt genoemd is in veel gevallen puur aanleren van stielkennis. Basiskennis.

Men leert bijvoorbeeld brieven schrijven.
Omgaan met mensen. Beleidsdocumenten opstellen. De kunst van het werken met groepen. Rijopleidingen. Cursussen “algemene muziekcultuur”. Lokale economie. Tentoonstellingen organiseren. Gebruik van Exel. Een jeugddeskundige en een straathoekwerker zijn ooit vier dagen helemaal naar Barcelona getrokken voor lessen over “de beperkingen overtreffend”.
Enzovoort. (We komen hier wel eens op terug.)

In een vorig stuk zagen we wat de concrete projecten van het Stedenfonds zijn.
De visitatiecommissie is net als Kortrijkwatcher vol lof over het project Sint-Denijsestraat.
Maar ook net als bij Kortrijkwatcher baart het de commissie enige zorgen dat er een behoorlijke achterstand is in de realisering ervan. Meer zelfs: het zou kunnen dat “de
organisatorische en financiële capaciteit van de stad daarvoor te kort lijkt te schieten”.
Amaai zeg !

Over de buurtwerking en de gebiedswerking plaatst de commissie ook enige “kanttekeningen”. Soms ook “worstelingen” of “spanningen” genoemd.
In de aandachtswijken gaat teveel aandacht naar de “welzijnsachtige invalshoek”. En dus te weinig naar de fysieke – wonen bijvoorbeeld- , de sociale en repressieve aspecten.
Buurt- en opbouwwerkers vinden dat ze onvoldoende steun en gedragenheid krijgen van het stadsbestuur, zeker in vergelijking met de aandacht die besteed wordt aan de Sint-Denijsewijk.
Voorts vindt de commissie ook dat het concept “gebiedswerking” onvoldoende duidelijk is.

Over de uitbouw van het project klachtenbehandeling (het meldpunt) is de commissie dan weer vol lof. Men vergat te vermelden dat dit project bovenmatig veel geld kost. Ook is me dunkt niet voldoende onderzocht in hoeverre de klachtenbehandeling een concrete opvolging kent op het terrein. Klachten worden wel vliegensvlug genoteerd, maar worden ze wel altijd goed afgehandeld? En voorkomen?

De visitatiecommissie heeft zich nog even zijdelings gebogen over de grote stadsprojecten. Buda-eiland, stationsomgeving, Wijngaardstraat, enz.
Zij is van oordeel dat die projecten een stevige uitdaging vormen voor de stad, financieel en qua organisatorisch vermogen.
“De commissie is er nog niet helemaal van overtuigd dat de benodigde capaciteit voldoende aanwezig is binnen de stad. De dienst die bijvoorbeeld voor de ruimtelijke planning en ontwikkeling verantwoordelijk is maakt een nogal overvraagde indruk.” Dat is een serieus signaal voor schepen Frans Destoop.

Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen met een rastermanager.
De commissie probeert zijn taken te omschrijven. Want ze had het gevoel dat de perceptie van die taken binnen de stad nogal verschilt. En dat er een gevaar voor overbevraging en een teveel aan verwachtingen bestaat.

In een soort van slot bepleit de commissie een “VERANKERING VAN DE VERANDERING”
“Het devies voor de komende tijd is duidelijk: afmaken, realiseren, focussen, bezinnen.”
In dit verband citeert de commissie iemand uit het Schepencollege.
Zou het de burgemeester himself geweest zijn die dit zegt?
“Nu is het tijd voor wat rust. Nu zitten we wel nog volop in de realisatiefase voor de verkiezingen, daarna zullen we dan een moment van pauze en reflectie hebben.”

P.S.
Voor wie alles wil weten over het Stedenfonds (ook te Kortrijk) : zie www.thuisindestad.be .

Tussen “drive” en “overdrive” (1)

Een spannende titel!
Het is de waarlijk goed gekozen, symptomatische ondertitel bij een onlangs verschenen rapport van de zgn. visitatiecommissie die hier een keer in juni is komen kijken om te zien wat de stad zoal uitricht met de vele miljoenen die men krijgt vanuit het Stedenfonds.

Met een aantal andere regionale steden incasseert de stad van de Vlaamse Gemeenschap via dat Stedenfonds al sinds 2003 en op jaarbasis ongeveer 1,8 miljoen euro. En dit contract loopt nog tot eind 2007. Het aandeel wordt jaarlijks verhoogd met een evolutiepercentage. Zo verwachten we voor volgend jaar ca. 2,3 miljoen. Uteindelijk zal de stad voor de gehele periode 2003-2007 van hogerhand meer dan 10 miljoen euro hebben gekregen.

Wat doen we daar zoal mee?

1.
Proberen de leefbaarheid van de buurten en wijken te versterken.
Het meest opvallende project in dit verband is wellicht de vernieuwing van de omgeving Sint-Denijsestraat. Daarvoor is meer dan 3 miljoen gebudgetteerd. Oorspronkelijk dacht men nog aan een tweede wijk, maar daar is nu van af gezien. In plaats daarvan is er een nieuwe nog ietwat mistige ambtelijke functie gecreëerd, die van “rastermanager”.
2.
Men wil ook buurt- en opbouwwerk in de zgn. aandachtswijken organiseren.
Voor de Lange Munte, de Venning, Overleie, Veemarkt. Zowat 1,2 miljoen voor bijvoorbeeld speelaccomodatie, gevelrenovatie, een buurthuis, een composteringspaviljoen.
3.
Voor het detecteren , oplossen en zelfs voorkomen van klachten en problemen is er een meldpunt gemaakt. Daar gaat merkwaardig veel geld naartoe: bijna 3 miljoen.
4.
Het stadsbestuur bouwt ook een “gebiedswerking” uit rond vijf functies: dienstverlening, informatie en advies, ontmoeting, gemeenschap en beleid. Voor de gehele periode is hier ongeveer 2 miljoen voorzien. Tot op heden is dit de minst geslaagde doelstelling.
(De visitatiecommissie zegt dit ook.)
5.
Met de centen van het Stedenfonds wil de stad tenslotte een krachtig stedenbeleid uitbouwen.
Het is in dit kader dat men onlangs is overgegaan tot de aanstelling van een rastermanager: Tom Delmotte.
Wat die rastermanager moet doen (en anderzijds de “centrummanager”) is nog niet voor iedereen heel duidelijk. (Ik ben geen negativo, – de visitatiecommissie zegt dit ook.)
Ook in dit kader wordt veel aandacht geschonken aan burgerparticipatie. Ca. 500.000 euro gaat naar deze doelstelling. (Over het communicatiebeleid zegt het stadsbestuur nu zelf in een voortgangsrapport dat dit “nog voor verbetering vatbaar is”.)

In een volgend stuk rapporteren we wat die externe visitatiecommissie hier is komen waarnemen en vaststellen over de werking van de stad in verband met de doelstellingen van het Stedenfonds.

Eigenlijk komt heel het Kortrijkse beleid ter sprake.
Een bijzonder interessant document.

Vooreerst omdat het van externen komt. Een hoogleraar bestuurskunde uit Tilburg, de burgemeeester van Hasselt, de OCMW-voorzitter van Antwerpen, nog enkele ambtenaren uit Antwerpen, de projectleider van het Stedenbeleid in Vlaanderen.
Voorts is het boeiend omdat ongeveer alles wat bij kortrijkwatcher hier nu al een jaar als kommentaar naar voren komt ook in dit rapport tot uiting komt. Weliswaar in een beetje andere bewoordingen en komende van een hoogleraar bestuurskunde uit Tilburg, zodat niemand het zal wagen om die commissie te beschuldigen van “negativisme”.

Schepen Bral is een ware lefgozer

Een politicus kan best over een dosis lef beschikken. Evenwel niet over een overdosis.
En dit is nu juist een kant in de persoonlijkheidsstructuur van schepen van Cultuur en Evenementen Stefaan Bral waar wij Kortrijkenaars ons best zorgen kunnen over maken.

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 11 juni ( pag. 37) bedreigt hij alweer de Kortrijkse horeca.
Ieder verstandig politicus weet dat er bepaalde bevolkingscategorieën zijn waar men als mandataris uiterst zorgvuldig moet mee omspringen: pompiers, taxichauffeurs, boeren bijvoorbeeld. En neringdoeners, café-bazen. Die zijn het beroepshalve ook gewoon om mensen buiten te smijten. Zonder escorte van de politie.

En toch durft schepen Bral alweer onze plaatselijke kasteleins schofferen door ermee te dreigen dat hij met zijn eigenste vzw Bruisende Stad volgend jaar op de Grote Markt zelf zal uitpakken met terrassen en tapinstallaties. In eigen beheer ! Dat wordt dan een schone casus voor de Raad voor Mededinging. (In feite staat er daar nu al zo’n tent in het kader van de evenementen rondom “Kortrijk Strandt”.)
Dit alles naar aanleiding van het feit dat de horeca volstrekt onwillig is om de zogenoemde “vergoedingen” te betalen voor de uitbreiding van terrassen tijdens evenementen die Bruisende Stad organiseert.
Zie overigens nog onze vorige stukken hieromtrent.

Journalisten mogen zich niet laten om de tuin leiden door schepen Bral en kunnen dan een beetje meer de essentie van de commotie in het oog houden.
Om te beginnen is de vzw Bruisende Stad geen gewone “vereniging”. Het is een gemeentelijke vzw, net als bijvoorbeeld Sportplus, de Musea, het JOC, enz. Schepen Bral wil dit nog altijd niet geweten hebben en weigert tot op heden om bijvoorbeeld de begroting 2005 van de vzw voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de komende gemeenteraad van overmorgen maandag 13 juni wordt hij hierover eindelijk geïnterpelleerd. Burgemeester-voorzitter van de Raad zal zijn schepen lefgozer goed moeten in toom houden. (Net als Manu de Bethune indertijd.)
En de raadsleden mogen zich ook niet laten bedotten. Schepen Bral zal als argument inroepen dat hij zijn begroting niet kon indienen omdat er begin dit jaar – nu los van Bruisende Stad – nog een nieuwe vzw zou opgericht worden die zou instaan voor Promotie en Toerisme Kortrijk (PTK). We zijn halfweg het jaar en dat is nog niet gebeurd.

Overigens is dit niet de echte reden van het uitstel. In werkelijkheid is er tussen Bral en rest van het College (meer speciaal de burgemeester) een langdurige rel geweest omtrent de bezetting van het openbaar domein door Bruisende Stad en de “vergoeding” die Bral daarvoor naar zijn vzw kanaliseert. Die rel is op een bepaald moment zo erg geweest dat schepen Bral zich een keer met opzet niet in het College heeft vertoond.

Die vergoedingen die Bral zomaar via een factuur opeist bij de horeca zijn wel degelijk belastingen of retributies. En die moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Volgens de gazet verwacht Bral vanwege de horeca “een inbreng” van 15.000 euro. Vanwaar haalt hij dit bedrag? In de mij bekende begroting 2005 is voor “verkoop ruimte Kortrijk Bruist” 10.000 euro aan inkomsten voorzien. Verwacht hij daarnaast ook nog sponsoring? Vermoedelijk wel, want in de begroting 2005 is er nog een artikel “structurele sponsoring evenementen ” met een bedrag van nog eens 10.000 euro.
Maar misschien baseert schepen Bral zich op de resultatenrekening van 2003. Die vermeldt onder de post “sponsoring horeca” inderdaad 15.080 uro. (De resultatenrekening 2004 geeft geen specifieke inkomsten meer aan vanwege de horeca, maar er is een algemeen bedrag aan sponsoring geweest van 113. 657 euro. )

Nu ja.
De kritiek op het financieel beleid van Bruisende Stad kan veel breder en vooral dieper gevoerd. De kern van de zaak wordt in de pers althans niet bereikt. En schepen Bral is zich zelfs niet bewust van the heart of the matter.
Het gaat om veel meer dan die aangevochten terrasvergoedingen.
Om te beginnen moet de vzw eindelijk eens beginnen met accurate cijfergegevens te verstrekken. Dat is een absolute vereiste om de innigste wens van schepen Bral in vervulling te brengen: “stoppen met foeteren” en “leren samenwerken“.

Ik ben lid van de Algemene Vergadering van Bruisende Stad. De besprekingen van rekeningen en begrotingen zijn een hutsepot. Op 25 mei laatstleden werden twee verschillende resultaatrekeningen voorgelegd. De ene was “juist” en de andere dan waarschijnlijk niet.
De uitleg over balans en rekening heeft niemand begrepen, en er is niemand in de Vergadering die dit durft zeggen. De begroting 2005 in mijn bezit dateert van 23 november vorig jaar, maar is intussen waarschijnlijk al wel fel gewijzigd.
In elk geval, cijfers die Bral opgeeft in “Het Laatste Nieuws” van vandaag kloppen niet met de mij bekende gegevens.
Belangrijker nog is dat ik bepaalde bedragen zou durven in twijfel trekken.

Over dit alles meer in een volgende kolom. We beloven van eerst nog wat te “foeteren” om dan wat ernstiger te worden.