Category Archives: schepencollege

Ja, er zijn kosten aan onze schepen Axel Weydts (5)

Nog maar eens een psychoanalytische benadering van de beleidsvoering van onze schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. Hoe men vanuit zijn ware Zijn van het Zijnde rechtstreeks de aard van zijn politieke daden (projecten) en gedragngen kan verklaren.
Zie bijv. de kenmerkende aandrang van een caractériel om in alles zowat de eerste te willen zijn, of dat in elk geval te pretenderen. Eind 2017 pakte hij – zoals altijd met veel tamtam en de nodige zelfportretten in de pers – uit met de eerste fietstelpaal in Kortrijk (Budastraat). Een pure gadget, afgekeken van wat al jaren bestond in Denemarken en Nederland. Vermoedelijke prijs (niet in de pers vermeld: 25.000 euro.)
In 2020 werd de paal evenwel aangereden. Geen nood: enkel de behuizing leek wat beschadigd en het herstel zou ons volgens de schepen niks kosten. De verzekering van de aanrijder zou wel alles betalen. Tot een firma met een bestek kwam aandraven: 37.207 euro. Nooit meer iets over gehoord, over de kosten voor stad. Weydts kan ook zwijgen als vermoord, als hij dat nodig acht. De nieuwe paal werd niet plechtig ingehuldigd.

Die “fietsambassade” (100.000 euro volgen het meerjarenplan) én die “fietscrèche” (80.000 euro) – wat is het verschil?) in het stadscentrum zijn nog van dit soort zotte plannen die al jaren meegaan. Er is een keer sprake geweest van een fietstalling in de Doorniksestraat maar die zou per jaar qua huur en exploitatie 67.000 euro kosten. Investeringskosten: 48.000. Nu loopt er een gerucht dat er “iets” komt in het ondernemerscentrum in de Leiestraat.

Ja, soms is onze Axel karakterieel wat overmoedig en moet hij “transactiemomenten” – zoals dat juridisch heet – bijstellen of zelfs schrappen.
De fietsenparking aan Texture komt er niet. De “oversteekplaats” aan de Leie in Marke ook niet.
En waar blijft dat mobiliteitsplan? Enkele jaren geleden werd als “richtprijs” voor de studie ervan aangenomen dat die 150.000 euro (voor de drie drie bureaus samen!) zou kosten. Wat zal het in de toekomst worden?
We kijken ook halsreikend uit naar dat dossier “Hoogwaardig Openbaar Vervoer” tussen het centrum en ‘t Hoge. Je weet wel: met de heraanleg van de Doorniksewijk en de inleg van een heuse trambus. Het stadsaandeel voor de studie (X20/N50.73 van februari 2020) bedroeg 650.000 euro.

Weet je waar we absoluut niet kunnen mee lachen?
Met het feit dat aanleg van het nieuwe Groeningepark netto één miljoen euro zal kosten (ontharding inbegrepen?). De site is al met al een voorschot groot. Waarom hadden we daar een studiebureau (Cnockaert) voor nodig en nog een landschapsarchitect ook (Katinka t’ Kindt)? Kon dat niet doorgaan in eigen beheer, met al onze eigen toch altoos bewierookte stadsmedewerkers?

En weet u waar wij, en velen met ons, absoluut niet meer tegen kunnen?
Dat de arrogante, pretentieuze schepen Weydts koppig en holderdebolder doorgaat met het uittekenen van circulatieplannen met bijhorende ‘knippen’, éénrichtingsverkeer, fietsstraten en fietszones, snelheidsbeperkingen e.d.m., zonder mobiliteitsplan en zonder uitgesproken draagvlak bij de bevolking.
En niet te vergeten: niettegenstaande zijn totaal geflopte referendum (26.000 euro) over autoloze zondagen.
Zijn plaats is, net als voorheen: in ‘ t leger.Helga Kints behoedt het schepencollege voor een pijnlijke schuldbekentenis

In de gemeenteraad van vorige dinsdag interpelleerden Wouter Vermeersch (VB) en Benjamin Vandorpe (C&V) het schepencollege over een – in meerdere opzichten – enorme blunder. (Indien die was voorgevallen in pakweg Brugge, of Mechelen, of Gent, dan was dat gebeuren opgetild tot nationaal nieuws. Maar onze lokale Kortrijkse persjongens hebben blijkbaar onvoldoende gezag of prestige bij hun redactionele bazen.)
Raadslid Vandorpe wou bovenal één antwoord krijgen op zijn vragen.
Wie is verantwoordelijk voor het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op 21 maart 2021 instemde met de aanstelling van een advocatenkantoor ter behartiging van de belangen van de stad voor de klacht van een burger bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (over de onbestaande machtiging van stad om de identificatie van nummerplaten op te vragen bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, bij het uitschrijven parkeerbonnen).
De schatting van de kostprijs voor aanstelling van een raadsman raamde het CBS op 8.500 euro (excl. BTW). De kostprijs van de prestaties van de advocaten (7 in aantal!) is intussen opgelopen tot 59.007,35 euro. En aangezien stad wenst in hoger beroep te gaan bij het Marktenhof kan dit bedrag volgens een ruwe schatting van het CBS zelf nog oplopen tot 35.000 euro, excl. BTW. Totaal dan: 101.357 euro.
Vandorpe stelde zijn vraag – WIE IS VERANTWOORDELIJK? – meerdere keren, nogmaals héél uitdrukkelijk aan het eind van het debat.
Er viel toen een bijna ondraaglijke, zeer gênante stilte.
Wie zou antwoorden? En wat precies?
Alle leden van het CBS keken roerloos en als verstijfd voor zich uit.
Vervangend burgemeester Ruth Vandenberghe zweeg als een sfynx gelijk, nochtans bevoegd voor “recht”.
En het was alsof schepen Axel Weydts, de potverteerder bevoegd voor mobiliteit, onder een overdosis van valium zat, want geheel tegen zijn gewoonte in verroerde hij voor geen vin.

En toen kwam de redding van Helga Kints, voorzitter van de gemeenteraad.
Doodgemoedereerd ging zij over naar het volgende agendapunt.
Zonder – zoals vaak, en ook ten onrechte – te opperen: “Zo, ik meen dat hierbij alle vragen zijn beantwoord.”
Helga heeft het nu wel als gemeenteraadsvoorzitter definitief verkorven. Zij vertegenwoordigt halsstarrig de belangen van het CBS, is absoluut niet de objectieve scheidsrechter tussen het schepencollege en de Raad. Er zijn nog altijd raadsleden die dat niet zien. Onbegrijpelijk. Vandaar ook dat het er niet beter zal op worden. En naarmate de verkiezingen zullen naderen ook niet. Men wil dan steeds meer lief zijn voor elkaar.

P.S.
Over de zaak Stad & advocatenkantoor Eubeleus versus de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit komen we heus nog terug. Veel facetten kwamen niet eens aan het licht.

Dat er echt nog kosten aan zijn, aan onze schepen Axel Weydts is duidelijk (4)

Als de publieke tribune van de gemeenteraad vandaag niet volloopt – ook met journalisten van de landelijke pers, dan weten we het niet meer. Raadsleden Wouter Vermeersch (VB) en Benjamin Vandorpe (CD&V) – wie anders, Groen doet niet mee – zullen de tripartite interpelleren over een ongelooflijk juridisch geklungel van onze stadsdiensten. Het stadsbestuur heeft het gepresteerd om zonder de vereiste machtiging bij het DIV-repertorium over te gaan tot identificatie van van nummerplaten van voertuigen ten einde parkeerboeten te kunnen uitschrijven. Een Kortrijkzaan M.C. heeft dit ontdekt en diende klacht in bij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingingsautoriteit (de “privacycommissie”) wegens schending van de bescherming van zijn persoonsgegevens; Hij kreeg (op 4 maart) gelijk!
Dat grapje heeft Stad tot op heden aan advocatenkosten bij het bureau Eubelius 49.821,73 euro (incl. BTW) gekost. (We kregen een korting van 5.000 euro.) Met de kantoor- en dossierkosten erbij 59.007,35 euro. De raming bedroeg 8500 euro, excl. BTW. En Stad gaat in beroep! Dat zal ons volgens een ruwe schatting van het schepencollege nog bijkomend 35.000 euro kosten, en dit zonder BTW van 21 procent. Axel toch !
Het is passend en billijk om hierbij te memoreren dat Axel Weydts schepen van Mobiliteit is en gewezen voorzitter van het gemeentebedrijf Parko. Met andere woorden: verantwoordelijk is voor alles wat met parkeren heeft te maken. Benieuwd hoe hij zich vanavond zal zien te redden. Door als caractériel zijn gekend sofistisch repertoire van stal te halen? Zoveel schoten hagel afvuren dat de weerlegging van zijn betoog onevenredig veel werk vereist voor de interpellanten? Of zal hij iemand anders de kastanjes uit het vuur laten halen? De burgemeester? Toch geen ambtenarij? Jeetje! En waarnemend burgemeester Ruthie is daar ook niet echt geschoold genoeg in. Als zij het woord neemt – we zeggen ALS – zal zij er zich van afmaken met enkele goedkope kluitjes in het riet. Oei, dit is beeldspraak! (Quickie had het wel gekund, om iedereen plat te praten.)

P.S.
Dit was even een tussendoortje om bij de actualiteit te blijven.

Daar zijn nog kosten aan, aan onze schepen Axel Weydts (3)

In onze vorige edities hebben we aan de hand van een aantal karaktertrekken van onze Axel geprobeerd aan te tonen dat de aard van zijn beleidsdaden daar rechtstreeks mee te maken heeft. Zonder te wijzen op facetten van zijn persoonlijkheidsstructuur (zijn koppigheid, arrogantie, eigengereidheid, eigenwijsheid) kan men bepaalde van zijn optredens niet uitleggen of verklaren. Hij heeft zelfs iets lunatiek over hem. En toen we alle zelfcensuur al schrijvend (met een voortschrijdend inzicht) aan de kant schoven, kwamen we zelfs tot een harde, gedurfde kwalificatie: onze schepen van mobiliteit en openbare werken is een caractériel.
Los van zijn beleidsdaden is dit uiterst gemakkelijker (bewijsbaar) aan te tonen door te refereren naar zijn gedragingen in de gemeenteraad. Maar daarvoor hebben we beelden (foto’s, film) nodig. Iemand als raadslid Philippe Avijn zit in gemeenteraadszaal pal tegenover schepen Weydts is dus het best geplaatst om met een verborgen camera zijn optreden in beeld op te nemen. Maar dat zal hij niet durven. Jammer. Zo blijven de Kortrijkzanen verstoken van de wijze waarop de schepen reageert op tussenkomsten van raadsleden uit de oppositie. (Eén zaak doet hij wel niet meer: op zijn desk trommelen als iemand iets zegt dat hem wel bevalt.) Opzienbarend is hoe licht ontvlambaar hij kan zijn. Hoe misprijzend hij die tussenkomsten aanhoort, ook al gaan ze over een materie die niet tot zijn bevoegdheid behoort. Zijn mimiek spreekt dan boekdelen. De wijze waarop hij gesticuleert ook: met ongeziene, groteske wegwerpgebaren. Soms kan hij van ingehouden woede niet op zijn plaats blijven zitten en loopt als een driftkikker heen en weer. Ooit zagen we hem totaal geëxalteerd naar buiten lopen. En als iemand van het Vlaams Belang aan het woord komt is hij zodanig in alle staten dat we als gemeenteraadwatcher in paniek denken: hier zijn minstens twee mannen in witte kiel nodig om in te grijpen. Hij gebruikt dan scheldwoorden die de betekenis van ideologische termen als ‘fascist” of “nazist” van hun ware betekenis ontdoen. Uithollen. (In de volgende gemeenteraad van dinsdag eerstkomend kan dit weerom het geval zijn.)
Onze krant kan daar dus helaas geen beelden van tonen.
In een volgende editie van deze krant gaan we daarom door met het beschrijven van enkele van zijn beleidsdaden (projecten) die rechtsreeks voortspruiten uit zijn karakter en enkel hiermee zijn uit te leggen.

Daar zijn kosten aan, aan onze schepen Axel Weydts (2)

Laat ons een keer beginnen met een oude koe uit de gracht te halen, van toen Axel net schepen werd in de coalitie VLD-SP.a-N-VA.
In dat jaar 2015 werd de bouw van de ondergrondse parkings en de bovengrondse aanleg aan de Houtmarkt gegund voor een bedrag van 7,33 miljoen. (Die parkeergarage is er gekomen op uitdrukkelijk verzoek van het WZC Sint-Vincentius.) Uiteindelijk werd het 8,38 miljoen. De oorspronkelijke raming bedroeg 6,55 miljoen euro. Soit. Meerwerken en zo, het moet allemaal kunnen. Maar die studiewerken zeg! De offerte uit 2012 had het over zowat 350.000 euro en dat liep uit naar niet minder dan ca. 700.000 euro. Het aandeel van stad en Parko in die kosten konden we met veel moeite achterhalen, maat dat van Sint-Vincentius niet. Wat we hier willen zeggen is dat de voorzitter van Parko, zijnde onze Axel, nooit uitblonk in transparantie over de financiële meerkosten van zijn projecten. Dat hangt samen met zijn autoritair karakter. We kennen waarlijk geen bestuurder (Quickie even daargelaten) wiens beleid zo volmaakt congruent samenvalt met de eigenaardigheden van zijn persoonlijkheidsstructuur.

En nu we het toch over ondergrondse parkings hebben: de story van de parking K onder het winkelcentrum K (voorheen Q Park geheten,- weet u het nog?) kunnen we niet zomaar laten verdwijnen in de nevelen van de geschiedenis. Dat is de enige ondergrondse parking in Kortrijk die nooit ofte nooit een batig saldo zal opbrengen.
Schepen Weydts heeft het in al zijn koppigheid, nog wel op grond nog van een zogezegd objectieve kosten-baten-analyse, altijd anders voorgesteld. De redenering was: huurprijs (geïndexeerd) en exploitatie zal stad iets van 1,22 miljoen per jaar kosten, maar de verwachte ontvangsten aan retributies zullen zeker oplopen tot 1,36 miljoen. Mis dus, – al sinds de huurovereenkomst van oktober 2017 lijdt die parking verlies. (In 2020: 817.347 euro.) Die huur loopt nog tot eind oktober 2032, en een vroegtijdige ontbinding is onmogelijk. Vandaar ook dat de oppositie het bij monde van Benjamin Vandorpe (Cd&V) altijd heeft over een wurgcontract. En om Weydts maar weer eens als eigengereid persoon te typeren: zijn Raad van Bestuur kon de intentie om die parking van het winkelcentrum te huren vernemen via de pers. En er waren 6 bestuursleden voor, en 5 tegen. En de overeenkomst werd in de gemeenteraad van oktober 2017 goedgekeurd, dat is: nadat de huur al in voege was. Een arrogant bewindsman als onze Alex stoort zich daar allerminst aan.

Hadden we het over parkings?
Gelukkig heeft de CD&V – en niet de bevoegde schepen Weydts – het bijtijds (februari 2021) uitgebracht.
Even kort. In 2016 werd na onderhandelingen tussen D. Kerckhof van de Roeselaarse NV Pans een principeakkoord gesloten rond de ontwikkeling van de site Texture. Dat ging over de erfpacht op het gebouw en terrein in het kader van een gezamenlijk nieuw project bestaande uit de bouw van een ondergrondse parking (ook voor fietsen), appartementen, de pleinheraanleg en een loods voor het nieuwe Vlasmuseum.
Maar op basis van een bespreking in het College aanvang 2019 werd niet meer geopteerd voor een publieke ondergrondse parking vanwege “nieuwe geactualiseerde inzichten”. Die eenzijdige beslissing van de eigenwijze schepen Weydts berustte op het inzicht dat er in de toekomst steeds minder gebruik zou gemaakt worden van koning auto en er dus in Kortrijk geen nood meer was (is) aan nog maar eens een bijkomende ondergrondse parkeergarage.
NV Pans eiste eind 2020 een totale schadevergoeding van 491.100 euro. En AGB Parko had intussen al voor 336.558 euro kosten betaald als ereloon voor de architect en indirecte personeelskosten afgerekend voor 144 werkdagen. Beetje lunatieke schepen Weydts aanziet die onkosten als een besparing! Immers: de kost voor de P Texture was geraamd op 9,3 miljoen euro. Omgerekend naar leninglasten betekent dit dus een uitsparing van 700.000 euro per jaar gedurende 15 jaar.
In dit verband willen we absoluut op een verbijsterend feit wijzen dat ons stilaan doet vermoeden dat we met schepen Weydts te maken hebben met een caractériel.
Het laatste aangepast meerjarenplan schrapt voor 2020 ook de geplande fietsparking (170 plaatsen) bij Texture, net omdat er aldaar geen autoparking komt…
Onze eigenwijze schepen van mobiliteit heeft dus nog als voortschrijdend inzicht dat minder autoverkeer gelijk staat aan minder fietsverkeer.
(Wordt zeker vervolgd, na deze diagnose.)

Daar zijn nog kosten aan, aan schepen Weydts (1)

Er is dezer dagen heel wat beroering ontstaan omtrent – laat ons zeggen – : een vergetelheid van het stadsbestuur, subsidiair van de voorzitter van het voormalige autonoom gemeentebedrijf Parko, nu (sinds 1 januari 2020) “ingekapseld” in de stadsadministratie.
Die voorzitter van het AGB Parko was schepen Axel Weydts (SP.A).
Blijkt nu dat Stad – alleszins gedurende een bepaalde periode in 2020 – niet beschikte over een machtiging om via de FOD Mobiliteit en Vervoer (Dienst Inschrijving Voertuigen) over te gaan tot de identificatie van een nummerplaat om zodoende overtreders van een parkeerreglement een belasting aan te smeren. (Voor GAS-boetes kan het wél!)
Een bekend Kortrijks (fout)parkeerder (die toch anoniem blijft) heeft hieromtrent klacht neergelegd bij de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, (de “privacycommissie”) en kreeg warempel gelijk.
VB-raadslid Wouter Vermeersch bracht uit dat die rechtszaak aan stad inzake advocatenkosten (bij het bureau Eubelius) alreeds 59.000 euro heeft gekost, terwijl de raming oorspronkelijk 8.500 euro bedroeg.
Verbijsterend. En de zaak is nog niet afgelopen want stad gaat obstinaat in beroep. Dat kan ons waarschijnlijk bovenop nog een keer 59.000 euro kosten. Hangt mede af van het aantal consultatierondes en van het soort en aantal advocaten dat Eubelius op de zaak zet. (We komen daar gegarandeerd op terug.)
Wij achten hierbij Weydts mede in het geding. Politiek verantwoordelijk.

Schepen Weydts staat op gebied van geldzaken bekend als een echte potverteerder.
Misschien werd hem dat losjes omspringen met geld dat niet van hem is spontaan aangeleerd toen hij als militair in de Balkan beschikte over gigantische hoeveelheden cash geld om de Belgische soldaten van de buitenlandse missie aldaar te bevoorraden met voedsel en drank. (Hij ging daarbij gewapend met baar geld gewoon winkelen bij de plaatselijke handelaars.)

Weydts is schepen van Mobiliteit en Openbare Werken en beheert me dunkt daarbij – in geld uitgedrukt – de grootste portefeuille van heel het College van Burgemeester en Schepenen.
Om u een idee te geven: voor zijn fietsbeleid alleen al beschikt hij voor dit jaar over 11 miljoen. Om de stad “wandel- en fietsvriendelijk” te maken: 13 miljoen. Stationsomgeving: 7 miljoen. Parkeren: 3 miljoen. Enzovoort. Allemaal reusachtige sommen geld, voor de schepen in dit jaar beschikbaar gesteld.
Maar er zijn waarlijk nog andere kosten – minder urgente dan – aan schepen Weydts verbonden. Namelijk die uitgaven louter te wijten aan blunders, arrogant en megalomaan beleid of aan sotternieën.
Daarover een volgende keer.

Bij het afscheid van schepen Arne Vandendriessche

Welja, bij het vertrek van schepen Arne uit de Kortrijkse politiek verwijzen we graag naar ons laatste stuk over hem, meer speciaal over zijn concreet politiek functioneren. Het stuk verscheen hier op de frontpagina van onze editie van 15 september met als titel “Schepen Arne Vandendriessche haalt weerom de pers“. Gemakkelijk terug te vinden met onze zoekmachine door gewoon de naam Arne in te tikken. Zo komt u tegelijk terecht op nog meerdere artikels (minstens 7) over deze toch wel bijzondere figuur.
Veel meer moeten we daar dus niet meer aan toevoegen, tenzij later ietwat over zijn opvolger.
Komt Arne nog terug als politieker?
Enkel en alleen als hij 1) zijn bedrijf met gerust gemoed kan verlaten of overlaten en 2) daarbij een uitermate zekere kans ziet op een hoger (uitvoerend) mandaat zoals dat van staatssecretaris of minister, of – ja – als partijvoorzitter.


Schepen Arne Vandendriessche haalt weerom de pers

Dat gebeurt vaak en gaat altijd gepaard met een foto van hemzelf.
De laatste tijd komt hij vooral in de pers als CEO van het ICT-bedrijf Signpost omdat de firma stilaan een quasi monopolie-positie heeft verworven in het leveren van hard- en software (digitale educatieve content) aan scholen in binnen- en buitenland.
In het weekblad Knack van 8 september (p. 38-39) komt evenwel ook zijn politiek functioneren ter sprake. (Dat is in onze lokale perse ondenkbaar!) Men noemt Kortrijks schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”) soms de meest linkse liberaal.

Anonieme bronnen bestempelen hem als een harde werker.
Daar kunnen we inkomen. Arne zelf vraagt zich “ieder kwartaal” af hoe hij zijn schepenambt kan combineren met zijn werk als bedrijfsleider van Signpost. Wij ook!
Even zijn bevoegdheden als schepen opsommen? Voor het gemak heeft men het altijd over drie portefeuilles: economie, energie en sport. We vervolledigen even dat lijstje van drie. Hij is nog in detail bevoegd en bekommerd voor ondernemen, middenstand, markten, braderieën en foren, landbouw, toerisme, facility, ‘beleef Kortrijk’, digitale transformatie. Oef. Nog andere mandaten laten we even – coulant – buiten beschouwing.

Dezelfde anonieme bronnen zeggen nog dat voor Arne alles meteen moet gebeuren. En dat hij daarbij wel een keer grof uit de hoek kan komen. Zijn medewerkers publiekelijk kan uitkafferen. Zijn “eigengereide houding” wekt weerstand op. “Collega’s en medewerkers hebben het moeilijk met zijn manier van doen.” Hij heeft de neiging om zijn omgeving plat te walsen. Hij is tomeloos zelfzeker, altijd overtuigd van zijn eigen gelijk. Citaat: “als hij het honderd procent bij het verkeerde eind heeft, is hij nog altijd zeker van zijn stuk.”

Politiek is hij eerder een doener dan een denker. Zeg maar: een marketeer.
Persoonlijk herinneren wij daar een sterk staaltje van. Hij heeft altijd gezworen dat hij niet in de politiek zou stappen.
Maar bij de aanloop naar de verkiezingen van 2012 lanceerde hij een filmpje waarbij hij de vraag lanceerde: “doet hij het of doet hij het niet?” Met andere woorden: wordt hij kandidaat op de lijst of niet? (We herinneren ons ook nog zeer goed dat hij toen drie programmapunten wou verwezenlijken die het toenmalige CVP-bestuur eigenlijk aan het realiseren waren. Ja, Arne is eerder een doener dan een denker.)

De schepen is super-ambitieus.
Knack vraagt zich af of hij op nationaal vlak nog een rol wil spelen in de politiek. Zijn moeder zegt dat hij ooit nog minister wordt. En dit strookt wel met wat Arne zelf daarover denkt. Hij heeft er namelijk geen behoefte aan om gewoon in een parlement te gaan zetelen. Neen, hij wil eventueel een uitvoerend mandaat: staatssecretaris of minister. Of ja: misschien gaat hij wel voor het voorzitterschap van Open VLD, want dat is ook een uitvoerend mandaat.
Een zitting van het Kortrijkse schepencollege van 11 minuten

De zitting van het schepencollege van 23 augustus telde in totaal 36 agendapunten en die zijn in de recordtijd van 11 minuten afgehandeld. Kortrijk centrumstad! Op gebied van efficiënt vergaderen maakt het bestuur wel de ambitie waar om “de beste stad van Vlaanderen” een kans.
De zitting begon stipt om 15 uur. Vier schepenen (het CBS telt 9 leden) waren “verontschuldigd”: Axel Weydts, Axel Ronse, Arne Vandendriessche, Bert Herrewyn. Ook de algemeen directeur was er niet.

Welke punten zijn er zoal doorgejaagd in deze tijdspanne? (Een document van 192 bladzijden.)
– Twee hoogdringende vacatures.
– Zeven juridische geschillenprocedures (belasting op reclame, leegstand).
– Drie over immobiliën (met bijvoorbeeld een wijziging van erfpacht van Texture).
– Negentien bouwdossiers.
– Twee straatnaamgevingen.
– Twee projectsubsidies voor handelscentra.
– Vijf ontheffingen van belastingen op leegstand.
– Zes evenementen.
– Twee personeelskwesties.
– Drie vacantverklaringen.

Afgehaspeld om 15u10. In tien minuten.

En toen moest men nog starten met de agenda van het Vast Bureau (van de Raad van Maatschappelijk Welzijn).
Gelukkig maar één punt, maar wat voor één!
Over een bijzonder wonderlijk regionaal project genaamd “De Gele Doos” waar niemand nog van weet.
Bedoeling is om in de gemeenten van de W13 de 80-plussers een gele doos te schenken die ze dan verstoppen in de koelkast.
En wat moet er dan wel in die gele doos steken? Van alles en nog wat dat kan dienstig zijn bij incidentele interventies van bijv. brandweer, politie, ambulance, artsen. Voor het geval dat iemand die 80jarige dood of in coma of geheel verward aantreft. Dus allerhande persoonlijke info zoals naam, geboortedatum, wilsbeschikking, ziektebeelden, bloedgroep, enz. Hoe men wil begraven worden. Wie er niet mag komen. Naam van de kuisvrouw. Namen van de niet publiek gekende natuurlijke en gewone kinderen. Testament. Enz.
Burgemeester of schepenen hebben zichzelf blijkbaar geen vragen gesteld. (Wat als een of ander iemand – de buurvrouw, een kleinkind – in het geniep in die doos kijkt?)
De behandeling en goedkeuring van dit agendapunt (met de financiering van het project) duurde welgeteld één minuut! Eén.
Einde van de zitting: 15u11.


Het schepencollege overtrad een ministerieel besluit

Maar dat kan titelvoerend burgemeester én Minister van Justitie, onze lefgozer Vincent Van Quickenborne, geen barst schelen.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) was zeer vooruitziend en heeft al op 19 juli het programma (openingstijden) van het Alcatraz Hard Rock & Metal Festival goedgekeurd.
Daarin staat dat op vrijdag 13 augustus de optredens zullen mogen duren tot max. 02.00 uur en de bars ten laatste ook op dat uur moeten sluiten.
Op zaterdag 14 augustus mogen de bars open blijven tot 02.30 uur.
Op zondag 15 augustus eindigen de optredens om max. 01.30 uur en sluiten de bars ten laatste om 02.00 uur.

Hiermee lapte de Minister van Justitie als titelvoerend burgemeester het toen in voege zijnde Ministerieel Besluit van 23 juni (dat maatregelen treft om het coronavirus te “beperken”) gewoon aan zijn laars.
Meer speciaal ART. 12 §4 waarin letterlijk staat dat evenementen, culturele en andere voortellingen (enz.) mogen plaatsgrijpen tussen 05.00 uur en 01.00 uur.
De arrogantie van de tripartite in het CBS kent waarlijk geen grenzen.
Zal er een raadslid in de gemeenteraad van september meer speciaal de schepen van evenementen (Kelly Detavernier van N-VA) even confronteren met een motie van wantrouwen?
Zal raadslid Quickie (want dat is hij nog!) daarbij het woord nemen?