Category Archives: schepencollege

Bij het afscheid van schepen Arne Vandendriessche

Welja, bij het vertrek van schepen Arne uit de Kortrijkse politiek verwijzen we graag naar ons laatste stuk over hem, meer speciaal over zijn concreet politiek functioneren. Het stuk verscheen hier op de frontpagina van onze editie van 15 september met als titel “Schepen Arne Vandendriessche haalt weerom de pers“. Gemakkelijk terug te vinden met onze zoekmachine door gewoon de naam Arne in te tikken. Zo komt u tegelijk terecht op nog meerdere artikels (minstens 7) over deze toch wel bijzondere figuur.
Veel meer moeten we daar dus niet meer aan toevoegen, tenzij later ietwat over zijn opvolger.
Komt Arne nog terug als politieker?
Enkel en alleen als hij 1) zijn bedrijf met gerust gemoed kan verlaten of overlaten en 2) daarbij een uitermate zekere kans ziet op een hoger (uitvoerend) mandaat zoals dat van staatssecretaris of minister, of – ja – als partijvoorzitter.


Schepen Arne Vandendriessche haalt weerom de pers

Dat gebeurt vaak en gaat altijd gepaard met een foto van hemzelf.
De laatste tijd komt hij vooral in de pers als CEO van het ICT-bedrijf Signpost omdat de firma stilaan een quasi monopolie-positie heeft verworven in het leveren van hard- en software (digitale educatieve content) aan scholen in binnen- en buitenland.
In het weekblad Knack van 8 september (p. 38-39) komt evenwel ook zijn politiek functioneren ter sprake. (Dat is in onze lokale perse ondenkbaar!) Men noemt Kortrijks schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”) soms de meest linkse liberaal.

Anonieme bronnen bestempelen hem als een harde werker.
Daar kunnen we inkomen. Arne zelf vraagt zich “ieder kwartaal” af hoe hij zijn schepenambt kan combineren met zijn werk als bedrijfsleider van Signpost. Wij ook!
Even zijn bevoegdheden als schepen opsommen? Voor het gemak heeft men het altijd over drie portefeuilles: economie, energie en sport. We vervolledigen even dat lijstje van drie. Hij is nog in detail bevoegd en bekommerd voor ondernemen, middenstand, markten, braderieën en foren, landbouw, toerisme, facility, ‘beleef Kortrijk’, digitale transformatie. Oef. Nog andere mandaten laten we even – coulant – buiten beschouwing.

Dezelfde anonieme bronnen zeggen nog dat voor Arne alles meteen moet gebeuren. En dat hij daarbij wel een keer grof uit de hoek kan komen. Zijn medewerkers publiekelijk kan uitkafferen. Zijn “eigengereide houding” wekt weerstand op. “Collega’s en medewerkers hebben het moeilijk met zijn manier van doen.” Hij heeft de neiging om zijn omgeving plat te walsen. Hij is tomeloos zelfzeker, altijd overtuigd van zijn eigen gelijk. Citaat: “als hij het honderd procent bij het verkeerde eind heeft, is hij nog altijd zeker van zijn stuk.”

Politiek is hij eerder een doener dan een denker. Zeg maar: een marketeer.
Persoonlijk herinneren wij daar een sterk staaltje van. Hij heeft altijd gezworen dat hij niet in de politiek zou stappen.
Maar bij de aanloop naar de verkiezingen van 2012 lanceerde hij een filmpje waarbij hij de vraag lanceerde: “doet hij het of doet hij het niet?” Met andere woorden: wordt hij kandidaat op de lijst of niet? (We herinneren ons ook nog zeer goed dat hij toen drie programmapunten wou verwezenlijken die het toenmalige CVP-bestuur eigenlijk aan het realiseren waren. Ja, Arne is eerder een doener dan een denker.)

De schepen is super-ambitieus.
Knack vraagt zich af of hij op nationaal vlak nog een rol wil spelen in de politiek. Zijn moeder zegt dat hij ooit nog minister wordt. En dit strookt wel met wat Arne zelf daarover denkt. Hij heeft er namelijk geen behoefte aan om gewoon in een parlement te gaan zetelen. Neen, hij wil eventueel een uitvoerend mandaat: staatssecretaris of minister. Of ja: misschien gaat hij wel voor het voorzitterschap van Open VLD, want dat is ook een uitvoerend mandaat.
Een zitting van het Kortrijkse schepencollege van 11 minuten

De zitting van het schepencollege van 23 augustus telde in totaal 36 agendapunten en die zijn in de recordtijd van 11 minuten afgehandeld. Kortrijk centrumstad! Op gebied van efficiënt vergaderen maakt het bestuur wel de ambitie waar om “de beste stad van Vlaanderen” een kans.
De zitting begon stipt om 15 uur. Vier schepenen (het CBS telt 9 leden) waren “verontschuldigd”: Axel Weydts, Axel Ronse, Arne Vandendriessche, Bert Herrewyn. Ook de algemeen directeur was er niet.

Welke punten zijn er zoal doorgejaagd in deze tijdspanne? (Een document van 192 bladzijden.)
– Twee hoogdringende vacatures.
– Zeven juridische geschillenprocedures (belasting op reclame, leegstand).
– Drie over immobiliën (met bijvoorbeeld een wijziging van erfpacht van Texture).
– Negentien bouwdossiers.
– Twee straatnaamgevingen.
– Twee projectsubsidies voor handelscentra.
– Vijf ontheffingen van belastingen op leegstand.
– Zes evenementen.
– Twee personeelskwesties.
– Drie vacantverklaringen.

Afgehaspeld om 15u10. In tien minuten.

En toen moest men nog starten met de agenda van het Vast Bureau (van de Raad van Maatschappelijk Welzijn).
Gelukkig maar één punt, maar wat voor één!
Over een bijzonder wonderlijk regionaal project genaamd “De Gele Doos” waar niemand nog van weet.
Bedoeling is om in de gemeenten van de W13 de 80-plussers een gele doos te schenken die ze dan verstoppen in de koelkast.
En wat moet er dan wel in die gele doos steken? Van alles en nog wat dat kan dienstig zijn bij incidentele interventies van bijv. brandweer, politie, ambulance, artsen. Voor het geval dat iemand die 80jarige dood of in coma of geheel verward aantreft. Dus allerhande persoonlijke info zoals naam, geboortedatum, wilsbeschikking, ziektebeelden, bloedgroep, enz. Hoe men wil begraven worden. Wie er niet mag komen. Naam van de kuisvrouw. Namen van de niet publiek gekende natuurlijke en gewone kinderen. Testament. Enz.
Burgemeester of schepenen hebben zichzelf blijkbaar geen vragen gesteld. (Wat als een of ander iemand – de buurvrouw, een kleinkind – in het geniep in die doos kijkt?)
De behandeling en goedkeuring van dit agendapunt (met de financiering van het project) duurde welgeteld één minuut! Eén.
Einde van de zitting: 15u11.


Het schepencollege overtrad een ministerieel besluit

Maar dat kan titelvoerend burgemeester én Minister van Justitie, onze lefgozer Vincent Van Quickenborne, geen barst schelen.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) was zeer vooruitziend en heeft al op 19 juli het programma (openingstijden) van het Alcatraz Hard Rock & Metal Festival goedgekeurd.
Daarin staat dat op vrijdag 13 augustus de optredens zullen mogen duren tot max. 02.00 uur en de bars ten laatste ook op dat uur moeten sluiten.
Op zaterdag 14 augustus mogen de bars open blijven tot 02.30 uur.
Op zondag 15 augustus eindigen de optredens om max. 01.30 uur en sluiten de bars ten laatste om 02.00 uur.

Hiermee lapte de Minister van Justitie als titelvoerend burgemeester het toen in voege zijnde Ministerieel Besluit van 23 juni (dat maatregelen treft om het coronavirus te “beperken”) gewoon aan zijn laars.
Meer speciaal ART. 12 §4 waarin letterlijk staat dat evenementen, culturele en andere voortellingen (enz.) mogen plaatsgrijpen tussen 05.00 uur en 01.00 uur.
De arrogantie van de tripartite in het CBS kent waarlijk geen grenzen.
Zal er een raadslid in de gemeenteraad van september meer speciaal de schepen van evenementen (Kelly Detavernier van N-VA) even confronteren met een motie van wantrouwen?
Zal raadslid Quickie (want dat is hij nog!) daarbij het woord nemen?

Bulletins van vragen en antwoorden bevatten een schat aan informatie

Gemeenteraadsleden mogen (buiten de gemeenteraad om) schriftelijke vragen stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen over de meest uiteenlopende materies. De antwoorden verschijnen maandelijks op de website van Stad, soms wel heel laat als er nogal wat opzoekingswerk mee gemoeid is, of zeker als het stadsbestuur verveeld zit met de gestelde vraag. (Dat gebeurt nogal eens, zeker met vragen van VB-raadsleden.)

Ik begrijp nog altijd niet dat onze lokale pers nooit alludeert op bepaalde heel interessante aangesneden thema’s en daarover niet verder doorborduurt. Want mijn indruk is dat weinig Kortrijkzanen afweten van die Bulletins. (Overigens is het ook zo – en betreurenswaardig – dat de raadsleden zelf weinig of nooit in een of andere raadszitting verder ingaan op de antwoorden.)
De “bulletins” zijn gemakkelijk te vinden. Gebruik gewoon de zoekmachine op de webstek van Stad.
Voor de jaargang 2020 is een inhoudelijke tabel met de onderwerpen per maand beschikbaar.

Lezen, beste lezer! U gaat verschieten. Zoveel zaken (facts) die u niet wist, of waarover u een totaal verkeerde mening had.

Waarom zegt schepen Weydts dat nu alweer? (3)

We hadden het er al over.
In de gemeenteraad van 19 april wou CD&V-raadslid Carol Leleu wel eens weten hoe het nu eigenlijk zat met de privé-parking van de begijnhofbewoners. Die moet immers samen met die van het vroegere RVT Sint-Vincentius verdwijnen. (Bewoners weten nog altijd niet wanneer dit zal gebeuren, noch waar ze dan later zullen terechtkomen.)
Schepen Weydts (van de beweging “Vooruit” met de SP.A) kon haar gerust stellen. Zo vertelde hij dat “we daarmee in contact staan met de bewoners” en “dat er een zeer goed overleg is met die mensen.” (Letterlijk citaat.)
Leleu betwijfelde dat toen enigszins want bewoners beweerden niets af te weten van enig overleg. Nu ja, het was woord tegen woord…Incident gesloten.
Die gemeenteraad van 19 april deinde uit tot 1 uur ‘s nachts en kreeg daarom een vervolg in zitting van laatstleden maandag 26 april.
Carol kwam ditmaal wat meer zelfzeker op het ijs en vroeg uitdrukkelijk naar mogelijke verslagen van het overleg met de begijnhofbewoners en de uitkomst ervan. Houwdegen schepen Weydts verpinkte niet en pareerde de vraag met de mededeling dat Carol hem “verkeerd had begrepen“, of dat hij zich wellicht “verkeerd had uitgedrukt“. Wat een gotspe zeg!
Weydts voegde er nogal warrig aan toe dat er nog geen structureel overleg kon zijn over de alternatieve parking aangezien die nog niet gekend is. Maar van zodra daar nieuws over is zal schepen Philippe De Coene zeker niet nalaten om de begijnhofbewoners hieromtrent in te lichten en met hen van gedachten te wisselen. (Dat is dan achteraf.)

Schepen Axel Weydts is dus een politieke leugenaar. (Of zo u verkiest: een leugenaar in de politiek.)
Hij maakte zich schuldig aan de ergst mogelijke politieke hoofdzonde: een gemeenteraad (=een verkozen volksvertegenwoordiging) voorliegen. In Nederland zou hij voor zoiets onder vuur liggen. Daar kunnen raadsleden een motie van wantrouwen jegens een wethouder (=schepen) ter stemming brengen, wat tot ontslag kan leiden. Of een motie van afkeuring neerleggen. Of een motie van treurnis. Dit laatste zou hier zeker op zijn plaats geweest zijn. We betreuren zijn optreden. (En dit al meerdere keren.)

In die zitting van 26 april heeft schepen Weydts ook weer zaken “bezijden de waarheid” verteld. En dit naar aanleiding van een zoveelste interpellatie van Benjamin Vandorpe (CD&V) over het eenzijdig schrappen van de parkeergarage aan het museum Texture, waardoor Stad bijna één miljoen aan schadevergoeding en onkosten moet uitbetalen.
In dit bestek kunnen we op deze belangwekkende materie nu niet ingaan, maar het feit dat de jokkende schepen over dit project heeft gepoogd om de gemeenteraad te misleiden verdient waarlijk een motie van wantrouwen. In Nederland zou een wethouder hiervoor door het stof moeten gaan.Waarom zegt een schepen of burgemeester dat toch? (2)

Zo nu en dan, en tamelijk vaak, heerst er op onze redactie consternatie bij het aanhoren of lezen van een of andere vreemdsoortige uitlating van een (uitvoerend) mandataris. En de verbijstering stijgt des te meer wanneer die wonderlijke uitspraak zomaar klakkeloos, rimpelloos voorbijgaat.
Neem nu even wat houwdegen Axel Weydts (van “Vooruit” met de SP.A) in de laatste Kortrijkse gemeenteraad als toelichting meegaf bij een vraag wat er gaat gebeuren met de parking voor de bewoners van het begijnhof, gelegen achter de site, kant Begijnhofpark. Die parking verdwijnt, maar geen bewoner van het begijnhof die in de verste verte weet wanneer en wat er mogelijk zou kunnen komen als alternatief.
Axel (bijgenaamd “Kort Lontje”) vertelde minzaam (ten gevolge van een doorgedreven mediatraining?) dat “we daarover in contact staan met de bewoners” én “dat er een zeer goed overleg is met die mensen.”
Welnu, daar is geen woord, geen letter van juist of waar! (Ook de voorzitter van het bewonersbestuur genaamd “Vrienden van het Begijnhof” weet nergens van.)
Ja, waarom zegt Kort Lontje dat dan?

Neem onze nieuwe burgemeester van centrumstad Kortrijk, Ruthie Vandenberghe, van de kiesvereniging genaamd “Team Burgemeester”.
Ook in de laatste raadszitting nam zij uiterst verwonderlijke beweringen in de mond, als repliek op drie interpellaties over het camerabeleid op publiek domein in onze stad.
Ten eerste vond zij die camera’s uiteindelijk onmisbaar. En ze wou daar wel eens even minzaam een kleine toelichting bij geven. “U weet het, of u weet het niet,” zo zei ze, “maar 1/3de van de gerechtelijke dossiers wordt door het gebruik van camera’s opgelost.” “En voor diefstallen bijvoorbeeld kan dat oplopen tot 50 procent.”
Ja zeg. Kortrijkwatcher weet het wel. Onze redactie is in het bezit van een officiële nota van het kabinet van de burgemeester zelf waarin letterlijk geschreven staat dat bij gerechtelijke dossiers NIET wordt genoteerd of er camera’s zijn bij te pas gekomen.
Opnieuw, waarom beweert Ruthie dan toch zoiets?

Tweede wonderbaarlijke uitlating van Ruthie (bijnaam: Goddess).
Op 8 maart heeft de politiezone VLAS bij een interventie voor het eerst (ja?) een drone met camera ingezet. Toen had de gemeenteraad daartoe nog geen principiële toestemming verleend aan de korpschef. Ruthie vond dat in het geheel niet onwettig. Ze zou niet weten waarom dit niet kon. Nochtans was het gebruik van de drone op dat moment volkomen in strijd met de Wet op het Politieambt. Zie art. 25/4 §1 en §3.
De korpschef heeft dat op een politieraad zelf uitdrukkelijk toegeven: die beslissing was niet correct. (Dat gaf hij volmondig toe, en nam de verantwoordelijkheid op zich.)
Volgens Ruthie dus wel geen vuiltje aan de lucht. Verbluffend is dat.
Waarom beweert Goddess dat dan toch?

P.S.
Vorige dinsdag vroegen we middels een vriendelijke email aan schepen Weydts nadere toelichting over zijn contacten en het overleg met de bewoners van het begijnhof. Tot op heden gehele radiostilte.

Onze koosnaampjes voor de leden het Kortrijkse College van Burgemeester en Schepenen ontraadseld (2)

Vond u het ook zo gemakkelijk? Zo uit het leven gegrepen?

1. Déesse: burgemeester Ruth Vandenberghe (soms ontvalt ons onverhoeds : “goddess”)
2. Tappartement: Wout Maddens
3. Kort Lontje: Axel Weydts
4. d’IJdeltutte: Axel Ronse
5. Babycake: Arne Vandendriessche
6. Pandabeer: Bert Herrewyn
7. ‘t Rekenwonder: Ketty Detavernier
8. Tsleutelgat: Stefanie Demeyer
9. Cicero: Philippe De Coene

En voor wie soms nog wil weten met welke troetelnaam Helga Kints, de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, is bedacht: Amphora.