Category Archives: recht

Het verzwegen gedeelte van het arrest van de RvS aangaande de bouw van de ondergrondse parking Houtmarkt (2)

Op 12 januari gunde het schepencollege de werken ‘bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving’ aan de tijdelijke handelsvennootschap Artes Depret en NV-Artes Roegeers NV.
De notulen van het College waren bijzonder karig met informatie. Het aantal inschrijvers op de open offerte, noch de namen ervan werden vermeld. Niet de minste puntenvergelijking of beoordeling. Volstrekt ongebruikelijk is dit. Totaal niet transparant.

Twee van de zes kandidaat-inschrijvers hebben een vordering ingesteld ‘tot schorsing bij dringende noodzakelijkheid’ van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het College. De huidige schepen van parkings Axel Weydts (SP.A) weigerde de namen van die aannemers bekend te maken en gaf aan de raadsleden nauwelijks info over de reden van de vordering.
De raadsleden kregen zelfs de aanmaning om over heel de zaak zedig te zwijgen. En dit terwijl elkeen weet dat de Raad van State zijn arresten publiceert op zijn website.

Een eerste vordering tot schorsing kwam er op 27 januari vanwege de tijdelijke handelsvennootschap NV Persyn en Soletanche Bachy France SAS. De tweede vordering van 28 januari was ingesteld door de tijdelijke handelsvennootschap MBG-Verhelst. Op 26 februari twitterde de schepen van parkings triomfantelijk dat de Raad van State beide vorderingen tot schorsing had verworpen.
Maar men heeft iets verzwegen.
De eerste vordering is evenwel ingesteld met een enig verzoekschrift waarin OOK de nietigverklaring van de bestreden beslissing is gevraagd. En dit geding is aldus nog hangende!

Intussen levert de lectuur van de arresten van de RvS hier en daar nog wat amusementswaarde op.
– De raadsman van de verwerende partij (stad Kortrijk) – mr. Dirk Van Heuven (van Publius) – liet zich bijstaan door Kenneth Ghysels, een projectingenieur (elektromechanica) van de firma SBE, zijnde een medewerker van het studiebureau OKRA-SBE-Zwart&Jansma dat het project Houtmarkt ontwerpt en begeleidt.
– Bij aangetekende brief van vermoedelijk 13 januari 2015 – doch verkeerd gedateerd op 13 december 2015 – deelt Stad aan de partijen mee dat de opdracht niet aan hen is toegewezen. En als bijlage is enkel een kopie gevoegd van het beoordelingsverslag. Het gunningsverslag ontbrak. Stad heeft toen ook nagelaten om uitdrukkelijk te vermelden welke rechtsmiddelen open staan tegen de genomen gunningsbeslissing. Men is daartoe wettelijk verplicht.
– Volgens de verzoekende partij NV Persyn-Bachy was de voorgestelde verf voor de binnenschilderwerken in de offerte van te THV Artes niet bestekconform. Er was verf op solventbasis voorgeschreven en de gekozen inschrijver NV Artes stelt watergedragen verf voor.
РIn het bestek was bepaald dat de inschrijvers als referentie een lijst moesten voorleggen van minstens drie gelijkaardige werken, zijnde de bouw van een publieke ondergrondse parking. De gekozen inschrijvers gaf een lijst met onder meer een private parking van een ziekenhuis en een priv̩-parking bij een kantorencomplex.

De vraag van Jamal Qnioun

Sinds enige tijd kunnen inwoners van Kortrijk zich een half uur voor de zitting van gemeenteraad wenden tot het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).
De tussenkomst mag maximaal vijf minuten duren en kan een vraag, een standpunt of een toelichting betreffen aangaande een Kortrijks belang. Ook het CBS krijgt vijf minuten tijd om te antwoorden. Een repliek van een minuut is mogelijk. De tussenkomst moet minstens vijf dagen voor de zitting aangevraagd.
Hierna volgt letterlijk de ingediende tekst van aanvrager Jamal Qnioen (op FB aka Mounir) voor de komende gemeenteraad van maandag 9 maart.
“Het Nieuwsblad” van vandaag schenkt er veel aandacht aan. Grote kop: “Ophef om ‘discriminerende vraag in Kortrijk Spreekt”. Raadslid Roel Deseyn (CD&V) ergert zich aan de passage over het alcoholgebruik bij jongerenverenigingen.

Beste,

Als voorzitter van Vzw people HELP people krijg ik bijna dagelijks mails, reacties en berichten binnen van jongeren die gediscrimineerd worden in de uitgaansbuurt en zich geen kortrijkzaan voelen als Jan en Ann.

Ook heb ik argumenten dat er een quota is ingevoerd door de meeste zaakvoerders waar beveiligingsagenten de opdracht krijgen om maximum vier tot vijf kleurlingen binnen te laten.

Mijn vraag is nu, zijn deze jongeren nog welkom in Kortrijk en worden ze gezien als kortrijkzanen en zoja wat kan Stad doen aan deze aanslepende problematiek?

Ook zijn er veel jongeren die niet weten waar gegaan in hun vrije tijd en dolen maar wat rond op straat met alle gevolgen van dien.

(Ze worden op grote schaal gediscrimineerd)

Ik heb dit al meermaals aangekaart aan de burgemeester en tal van politici maar geen haan die ernaar kraait.

Om een zaal te huren om te voetballen is onbegonnen werk en is steeds volzet .

Steun vragen aan Stad heb ik geprobeerd en weinig gehoor.

Schepen Bert Herewein weliswaar doet moeite maar zelfs hij krijgt deze pijnpunt nauwelijks geklaard.

Aansluiten in jongerenvereniging?

We zien dat de hoofdactiviteit 90% het overmatig drinken van alcohol is.
Mijn tweede vraag is nu …

Waarom alleen maar repressieve maatregelen treffen en systematische controleuitvoeringen en nooit positiviteit of gelijke kansenbeleid?

Benader deze jongeren, bied hen een luisterend oor en doe wat aan hun noden en behoeften want Stad laat hen echt diep in de steek en worden door alles en iedereen uitgesloten .

Uitzichtloosheid, ongelijkheid, discriminatie, repressie en onrechtvaardigheid dat heeft de gekleurde kortrijkzaan hard te verduren in Kortrijk.

Hopelijk kan er daar iets aan gedaan worden !

We moeten onze jeugd perspectieven aanbieden en hen bijstaan met respect, positiviteit en rechtvaardigheid .

Gemeenteraad krijgt vals contract voorgeschoteld (1)

Al sinds 2013 vindt het jaarlijkse hard rock & metal festival Alcatraz plaats op de voetbalterrein van de hogeschool VIVES, even buiten stad op de weg naar Doornik. Maar aangezien dat terrein in het najaar 2014 is omgevormd tot parking kan de editie van dit jaar (8-9 augustus) aldaar niet meer doorgaan. Het is al maanden geweten dat het festival de mogelijkheid kreeg om zijn tenten op te slaan op een perceel gelegen achter het sportcampus Lange Munte. Die grond is eigendom van stad en is tot voor kort door boer Vercruyse gebruikt als landbouwgrond. Stad heeft evenwel in oktober vorig jaar de pacht opgezegd met als reden dat men daar een omnisportveld wil aanleggen. (Waar geen geld voor is…)

De komende gemeenteraad van 9 maart zal pas nu een overeenkomst tussen Stad en de vzw Alcatraz Concerts uit Knokke-Heist goedkeuren.
In ruil voor het aanleggen van een “omnisportveld” verkrijgt de vzw Alcatroz een kosteloos gebruik van het terrein voor minimum vijf edities, dus minstens tot en met 2019.
Art.4 van het contract stelt letterlijk: “De kosten voor de aanleg van het omnisportveld vallen te laste van de vzw. Stad zal hier geenszins in participeren.”
In de overeenkomst is nog bepaald om welke werken het gaat. Het terrein moet geëgaliseerd, nog een nieuwe ingezaaide toplaag krijgen en een strook (tijdelijke) verharding.

Gisteren ging zoals gebruikelijk de raadscommissie door ter voorbereiding van de komende gemeenteraad van 9 maart.
Het ging er nogal bitsig aan toe.
Wat bleek naar aanleiding van een vraag van Filip Santy (CD&V) ?
Stad zal toch participeren in de kosten van de aanleg van het veld.
Volgens de burgemeester zal de vzw Alcatraz de facturen betalen, maar zal Stad hierna voorzien in een tegemoetkoming. Aangezien het festival slechts twee of drie dagen per jaar het terrein bezet houdt, vindt hij het maar redelijk dat de kosten tussen Stad en de vzw worden verdeeld ‘pro rato’ van het gebruik.
(Dacht hij aan een pro rato van 3/365 ? Even dit: de gebruiksperiode slaat niet op twee of drie dagen maar gaat in vanaf de derde week van juli tot en met de derde week van augustus.)

Plaspauze

Het lef van de nieuwe tripartite is waarlijk ongezien.
De gemeenteraad wordt gevraagd om een valse overeenkomst goed te keuren. Een overeenkomst waarvan de burgemeester nu al zegt dat art. 4 niet zal worden toegepast. Benieuwd of er raadsleden van de meerderheid de moed zullen opbrengen om op het punt een tegenstem uit te brengen, of om zich minstens te onthouden. Even kijken of er iemand bij de stemming een tactische plaspauze zal inlassen.

Wat zal het stemgedrag zijn van Catherine Waelkens, de N-VA-schepen van Financiën?
Als het schepencollege later ooit een deel van de kosten zal willen uitbetalen aan de vzw Alcatraz kan de stadsontvanger daar toch geen visum aan verlenen?

In die overeenkomst is overigens nog een lacune te bespeuren.
In de toelichting bij de tekst is er nog sprake van dat de organisatoren van het festival gratis kunnen gebruik maken van de accommodatie van het SC Lange Munte. In de tekst zelf van het voorliggende contract wordt daar met geen woord over gerept. Zal het schepencollege hieromtrent nog en aparte gebruiksovereenkomst voorleggen, of komt er nog een ultiem amendement bij de voorliggende overeenkomst?

De GAS-dossiers in 2013

In 2013 zijn er 856 dossiers overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar met betrekking tot mogelijke Gemeentelijke Administratieve Sancties voor daden gepleegd op het grondgebied Kortrijk. Slechts 21 procent van die dossiers zijn opgemaakt op grond van bestuurlijke verslagen vanwege GAS-vaststellers. De overige komen van politieambtenaren.
In 2013 kon de sanctionerende ambtenaar 300 GAS-boetes uitschrijven. Dat is 35 procent van dat aantal dossiers. Maar we mogen hierbij niet vergeten dat er inzake gemengde inbreuken nogal wat (32 procent) door het parket worden afgehandeld en eventueel strafrechtelijk vervolgd. Bijvoorbeeld: winkeldiefstallen, beschadigingen van eigendommen. Ook nogal wat dossiers (30 procent) worden geseponeerd, ofwel om technische redenen (dader onbekend), ofwel omwille van een beslissing van de bevoegde ambtenaar (onvoldoende bewijs).
De sanctionerende ambtenaar behandelde 11 dossiers die sloegen op inbreuken gepleegd door minderjarigen. De bemiddeling slaagde in 6 gevallen. Twee kregen een boete. Twee zaken zijn nog lopend en één is technisch geseponeerd.

De tien meest voorkomende inbreuken

1. Winkeldiefstallen: 296
– behandeling door parket: 216
– boete: 33
– sepot: 36
– geslaagde bemiddeling: 3

2. Sluikstorten: 172
– boete: 78
– sepot: 76
– bemiddeling: 10

3. Wildplassen: 73
– boete: 61
– sepot: 6
– bemiddeling: 4

4. Beschadiging eigendom (onroerend): 64
– parket: 34
– boete: 10
– bemiddeling: 2

5. Nachtlawaai: 36
– boete: 11
– sepot: 11
– bemiddeling: 2

6. Hondenpoep: 28
– boete: 10
– sepot: 9

7. Beschadiging eigendom (roerend): 23
– parket: 10
– boete: 3
– sepot: 4
– bemiddeling: 1

8. Honden aan leiband: 21
– boete: 18
– sepot: 1
– bemiddeling: 1

9. Belediging politie: 19
– parket: 8
– boete: 7
– sepot: 2
– bemiddeling: 1

10. Parko (bumper rijden om niet te moeten betalen): 17
– boete: 4
– sepot: 4

Enkele merkwaardige vaststellingen

– consumptie alcoholische dranken: 3
– verboden te baden: 3 (alle drie beboet)
– geluidsoverlast: 3
– overtreden locatieverbod: 2
– zoekgedrag drugs: 2
– voederen van dieren: 1
– maaibeurt: 1
– boomcar: 1
– niet naleven meldingsplicht stedenbouw: 1

Toplocaties

– winkeldiefstallen: Steenpoort (de K), Sint-Sebastiaanlaan (Colruyt), Gentsesteenweg (Aldi en Delhaize).
– sluikstorten: Zwevegemsestraat, Veemarkt, Plein.
– wildplassen: Burgemeester Reynaertstraat, Doorniksestraat (parking sscouwburg), Schouwburgplein.
– beschadiging onroerend eigendom: President Kennedylaan, Oude-Vestingstraat, .
– nachtlawaai: Bellegemplaats, Gentsesteenweg, Hazelaartraat (horeca)
– hondenpoep: Doorniksesteenweg, De Jaegerelaan, Graaf de Smet de Naeyerlaan.

Opbrengst boetes
Niet medegedeeld. Nog even wachten op de jaarrekening.
De raming voor 2013 bedroeg 26.024 euro.

Over de internationale vrouwendag in Kortrijk

Na een immens lange historische inleiding over vrouwenemancipatie heeft N-VA-raadslid Steve Vanneste al op 20 augustus 2013 drie schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over wat men van plan was te doen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart 2014, maar ook op de Nationale Vrouwendag van 11 november 2013.

Niets dus.
In het Bulletin van Vragen en Antwoorden van oktober 2013 lezen we de motivatie.

“In het verleden organiseerde stad de Internationale Vrouwendag in samenwerking met organisaties als KAV en VIVA SVV. (…) Soms werd er een land (Zuid-Afrika, Filipijnen) in de kijker geplaatst.
In 2007 besliste de KAV om niet meer deel te nemen aan de Vrouwendag in Kortrijk. Na de editie van 2011 haakte ook VIVA SVV af. Beide vrouwenorganisaties organiseren wel nog steeds activiteiten op deze dag voor hun eigen achterban. De stad helpt om deze activiteiten te promoten.
(…)
Op vandaag heeft het stadsbestuur geen plannen om de organisatie van de Vrouwendag terug op te nemen of hieraan actief te participeren. Uiteraard respecteren we de betekenis van die dagen en maken we van de strijd tegen alle vormen van discriminatie een bijzonder strijdpunt. We willen een actief beleid voeren rond non-discriminatie van alle aard. (…) Strijden tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet een concreet aandachtspunt zijn doorheen het hele jaar.
De stad voert preventieve acties om discriminatie te voorkomen, waaronder een jaarlijkse campagne. Wie denkt op basis van zijn of haar geslacht te worden gediscrimineerd kan bij het meldpunt discriminatie van de stad terecht.”

Commentaar
* Er was op 7 maart een actie van VIVA SVV in het Moysoncentum op het President Kennedypark. Op dezelfde dag ook een actie van CD&V – Werkgroep Vrouw en Maatschappij bij de Zorgroep H.HART. Deze activiteiten werden toch niet gepromoot door Stad?
* Heeft er iemand weet van een jaarlijkse campagne inzake non-discriminatie?
* Even wat info over de verhouding M/V bij de stadsadministratie. Toestand eind vorig jaar, in Voltijdse Equivalenten uitgedrukt.
– contractuelen: 165,63 V / 190,65 M
– gesco: 124,08 V / 96,74 M
– vast benoemd: 58,74 V / 183,53 M.

De dossierkosten voor de behandeling van de GAS

In Kortrijk behandelen er twee sanctionerende ambtenaren dossiers met betrekking tot de Gemeentelijke Adminstratieve Sancties.
Hun bruto-loonkost bedraagt 66.847 euro en 69.015 euro.
Maar zij werken ook nog aan andere juridische dossiers, zodat men voor de loonkost m.b.t de GAS slechts 2/3 werktijd aanrekent.

Die vier stadsambtenaren behandelen de GAS-dossiers van de gemeenten uit de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede), maar ook die van de PZ Grensleie (Wevelgem, Ledegem, Menen). De personeelskosten worden betaald via de begroting van Stad Kortrijk, maar nadien verhaald op de andere vijf gemeenten a rato van het aantal behandelde dossiers voor elke gemeente afzonderlijk. Kortrijk rekent 2/3 van de bruto-loonkost aan (dat is 75.283 euro), gedeeld door 2.

Vorig jaar zijn er in de beide politiezones samen 1.094 dossiers behandeld. De loon-kostprijs per dossier in 2013 bedraagt dus 68,82 euro.
Aantal behandelde dossiers:
– Kortrijk: 856 (kost: 58.909 euro)
– Kuurne: 67 (4.610 euro)
– Lendelede: 6 (412 euro)

– Wevelgem: 58 (3.991 euro)
– Menen: 100 (6.882 euro)
– Ledegem: 7 (481 euro)

P.S.
Niet alle behandelde dossiers leiden noodzakelijk tot een boete !!
Met andere woorden: GAS is geen fantastische bron van inkomsten voor een gemeente, – wat wel nogal eens gedacht wordt.

Is dat advies van de Jeugdraad met betrekking tot de GAS-wet wel rechtsgeldig?

Als de gemeenteraad de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties op te leggen ten aanzien van minderjarigen wint hij eerst advies in van het orgaan of de organen met adviesbevoegdheid in jeugdzaken. In de praktijk is dat hier de Kortrijkse Jeugdraad.
De Kortrijkse Jeugdraad kreeg vanwege burgemeester en schepen van Jeugd (Bert Herrewyn) slechts één vraag te verwerken: zullen we de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS-wet al of niet verlagen van 16 tot 14 jaar?

Om daarop een antwoord te vinden hield de Jeugdraad via internet en e-mails (tevens naar diverse scholen) een soort van poll.
Er liepen slechts 99 stemmen binnen. 29 stemmen (29,2 procent) daarvan waren pro verlaging van de leeftijdgrens naar 14 jaar. Het advies van de Jeugdraad luidde dus dat de gemeenteraad best de leeftijdsgrens op 16 jaar zou behouden. (Dat advies is niet bindend.)

Op de website van de Jeugdraad is nu de volledige tekst van het advies te vinden.
We leren daar uit dat er bij de deelnemers aan de poll binnen de leeftijdscategorie van 40plussers 15 voorstanders waren van een verlaging van de leeftijdsgrens. Maar ook relatief veel (9 stemmen) kozen voor een verlaging in de categorie deelnemers tussen 20 en 30 jaar.

Maar we leren daar ook uit dat er nogal wat deelnemers aan de poll helemaal geen Kortrijkzanen waren. Er zijn stemmen geteld vanuit Moeskroen, Kuurne, Harelbeke, Bavikhove, Gullegem, Avelgem, Beveren, Lauwe, Beselare, Astene, Helkijn. Ja, zelfs Estaimpuis…
Kan dat zomaar?
Zullen we bij de lopende bevraging over het al of niet toelaten om gras af te rijden op zondag (een Kortrijkse politieverordening) ook mensen van buiten Kortrijk laten meestemmen??

Het advies van de Jeugdraad bevat nog enkele bijkomende bemerkingen.
– Een zeer merkwaardige is wel deze: “Wij zijn van mening dat minderjarigen niet thuis horen in het GAS-reglement.”
En: “Wij vragen uitdrukkelijk meer in te zetten op buurtwerk, straathoekwerk.” (Het gemeentebestuur moet een meer “pro-actieve houding” aannemen.)
Het lijkt er dus op dat de Jeugdraad zelf liever de vraag had gekregen of de GAS-wet alhier wel moet toegepast op minderjarigen.

– De Jeugdraad wil ook een aantal personen uitsluiten als officiële vaststellers van overlast: provinciale of gewestelijke ambtenaren, personeelsleden van intercommunales en gemeentebedrijven, en ja – ook personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen.

– Tenslotte wil de Jeugdraad nog dat officiële vaststellers zich legitimeren.

P.S.
– Zeer verwarrend is dat in het verslag van de Jeugdraad over de poll in de grafiek van de stemmers per leeftijdsklasse de tegenstanders van de verlaging blauw zijn ingekleurd en de voorstanders in het roze. In de grafiek over de stellers per gemeente dan net omgekeerd. De jeugd van tegenwoordig.

Een wel heel onconventionele volksraadpleging over gras maaien

Burgemeester Vincent Van Quickenborne laat via “Het Laatste Nieuws” weten dat er midden deze maand op de website van Stad een “online bevraging” komt die polst of Kortrijkzanen hun gras mogen afrijden op zondag.
De huidige politieverordening verbiedt dit.
Art. 169 zegt: “Het gebruik in open lucht van houtzagen, grasmaaien, kettingzagen, drilboren of andere (bouw)werktuigen aangedreven door motoren (zowel ontploffings- als elektrische motoren) is toegestaan tussen 07 en 20 uur behalve op zondagen en wettelijke feestdagen. Dit artikel is niet van toepassing op de normale exploitatie van landbouwgronden.”

Benieuwd dus hoe de vraagstelling er zal uitzien, – het gaat om meer dan grasmaaimachines en ook over het gebruik ervan op wettelijke feestdagen.
In feite hebben we met die zogenaamde online bevraging te maken met een verkapte gemeentelijke volksraadpleging, en niet – zoals “Het Laatste Nieuws” (in een nationale editie dan) en “De Standaard” de zaak bestempelden – als een referendum. Een referendum is een volksraadpleging met een bindend karakter. Referenda kunnen niet in België! (“De Standaard” van 28 oktober maakte het juridisch-terminologisch wel heel bont met de opmerking dat de burgemeester liet weten dat “het geplande referendum (sic) niet bindend zal zijn”.)

Gemeentelijke (en provinciale) volksraadplegingen kunnen als een vorm van burgerdemocratie in Vlaanderen dus wel want de procedure is decretaal geregeld.
Onze burgemeester lapt met zijn “online vraagstelling” heel die regelgeving (de onderliggende principes ervan) aan zijn laars. (De abonnees van kortrijkwatcher verschieten daar niet van!)

– Het gemeentedecreet (art. 205 e.v.) zegt bijvoorbeeld dat het initiatief van een volksraadleging kan uitgaan van de gemeenteraad of van de burger. Dus niet van de burgemeester of van het schepencollege.

РStel nu dat we de hier voorgestelde vraagstelling van de burgemeester gewoon aanzien als het initiatief van een gemiddelde burger, dan zegt het decreet dat de vraag moet ondersteund zijn door een bepaald percentage van de bevolking. Voor Kortrijk als een stad met m̩̩r dan 30.000 inwoners zijn er 10 procent handtekeningen van de inwoners nodig (ouder dan 16 jaar).

– Een verzoek tot het houden van een volksraadleging moet volgens het gemeentedecreet op de agenda van het Schepencollege en de gemeenteraad zijn ingeschreven. Dat is nog niet gebeurd. En de beslissing daartoe moet uitdrukkelijk gemotiveerd.
(Burgemeester motiveert zijn “online bevraging” met het feit dat er op een debat over Gemeentelijke Administratieve Sancties geen consensus bleek te vinden over de politieverordening met betrekking tot gras maaien op zondag. Tja. Zo staan er ons nog veel bevragingen te wachten.)

– Hoeveel Kortrijkzanen zullen er online antwoorden op de vraag? In de bovenvermelde editie van “De Standaard” liet de burgemeester optekenen dat hij toch rekening zal houden met het resultaat als er “een duidelijke voorkeur is”. Ja. Vooreerst moet er bij een echte volksraadpleging een minimale opkomst zijn. Anders worden de stemmen gewoon niet geteld. Voor Kortrijk gaat het alweer om 10 procent van de inwoners boven de 16 jaar (ook niet-Belgen). En wat is in de ogen van de burgemeester “een duidelijke voorkeur“? Twee derde van de uitgebrachte stemmen pro of contra?

– Bij een volksraadpleging is er stemrecht maar geen stemplicht. In de online bevraging zijn mensen die geen PC hebben of geen internetverbinding of geen e-mail kunnen versturen uitgesloten van het stemrecht.

– Bij een geregelde volksraadpleging is de stemming absoluut geheim. Zal dit zo zijn bij de online bevraging? Zullen we onze naam en adres en e-mail adres en leeftijd niet moeten aangeven?

РEen ware volksraadpleging gaat gepaard met een informatieve brochure voor de bevolking, en die dient minstens ̩̩n maand voor de raadpleging verspreid.

Ach. Jongens. Kortrijkzanen.
Heel die online bevraging van onze Quickie getuigt van een oneindig potsierlijk populistisch gehalte. Is er dan geen enkele schepen die over dit initiatief even asap zijn ongezouten mening durft zeggen?

623 GAS-dossiers waarvan één over “bevroren water”

Vorig jaar hebben de bevoegde verbalisanten 623 PV’s overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar terzake Gemeentelijke Administratieve Sancties.
De top 5:
– winkeldiefstallen (216)
– sluikstorten (71)
– wildplassen (49)
– nachtlawaai (45)
– treintjerijden bij het verlaten van een betalende parking (32).

Andere opvallende inbreuken: beledigingen (27), zoeken naar illegale drugs (24), hond zonder leiband (18), inname openbaar domein (14), geluidsoverlast (3), drankvergunning (2).
Intrigerende inbreuken zijn: taxi (6), boomcars (1), dierenhinder (2), inzameling textiel (1), localisatieverbod (1), reclamevoering (3), te koop borden (15), verhuurprijs (6), boerkaverbod (1) en “bevroren water” (1).

78 procent van de dossiers worden vervolgd door een geldboete of door bemiddeling.
8 procent worden geseponeerd omwille van onvoldoende bewijzen en 12 procent krijgen een technisch sepot omdat de PV te laat binnenkwam of omdat de dader onbekend is gebleven.

– Bij de winkeldiefstallen is 69 procent opgevolgd door het parket. Bij de overige 31 procent: 1 procent geseponeerd, 18 procent geldboete, 12 procent PV te laat of dader onbekend.
– Voor sluikstorten gaf men bij 61 procent van de dossiers een geldboete. Bij 4 procent was er een geslaagde bemiddeling. 44 procent geseponeerd.
– Wildplassen: 90 procent geldboete, 4 procent bemiddeling, 6 procent geseponeerd.
– Nachtlawaai: 40 procent geldboete, 9 procent bemmiddeling, 27 procent geseponeerd.
– Treintjerijden: 66 procent geldboete, de rest geseponeerd.

Een trieste burenruzie

De VZW Woon en Zorg H.Hart (Budastraat) dagvaardt Stad om te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg!
Een gebouw van de zorgresidentie paalt aan de achterzijde van de Budafabriek waar Stad in het voorjaar 2012 vele (en dure) renovatiewerken heeft laten uitvoeren. Doorheen de dakbedekking zou water ingesijpeld zijn in een drietal kamers van het Zorgcentrum. De gemene muur en de buitenmuren van beide panden raakten verzadigd met regenwater. De geleden (water)schade raamt de brandverzekeraar van het H.Hart op minstens 25.000 euro. En van die kant legt men de verantwoordelijkheid voor de insijpeling bij Stad (die erfpachter is, geen eigenaar van het fabriekspand). Met name vanwege een gebrek aan onderhoud en een gebrekkige organisatie van de renovatiewerken aan de voormalige fabriek Desmet-Dejaegher
Wat indien het H.HART gelijk krijgt van de rechter? Zal Stad dan de aannemer van de renovatiewerken verantwoordelijk stellen?
Maar!
Als ik me goed herinner was overeengekomen dat het H.Hart een deel van de werken zou helpen bekostigen, meer speciaal ook de dakwerken!

P.S.
Kwam de zaak voor op 8 april?
Is er al een uitspraak?