Category Archives: recht

Jawel! GAS-boetes door parkeerwachters van PARKO kunnen. En dat brengt op!

Hierover bestaan veel misverstanden. 
Vaststellingen die kunnen leiden tot een ‘Gemeentelijke Administratieve Sanctie” kunnen wel degelijk gedaan door een aantal daartoe opgeleide stadsmedewerkers (in burgerkledij) , en natuurlijk ook door politie. Bon.

Maar ons parkeerbedrijf PARKO heeft nu ook voor bepaalde inbreuken erkende (gediplomeerde) beetje aangeklede vaststellers bij de parkeerwachters.  (16 in aantal?)
Voorheen kon  PARKO enkel toezicht houden op alle vormen van parkeerduurbeperkingen: betalend parkeren, blauwe zone, shop&go, bewonersparkeren.
Nu hebben dus bepaalde vaststellers van PARKO de bevoegdheid  gekregen om ‘parkeerinbreuken tegen stilstaan en parkeren’  middels GAS-boetes te beteugelen. Ook voor overtredingen betreffende verkeersborden C3 (verboden toegang) en F103 (begin voetgangerszone), vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Concreet gaat het om 20 mogelijke vormen van foutparkeren van de eerste categorie (bijv. niet rechts parkeren t.o.v. de rijrichting) en om 4 vormen van foutparkeren van de tweede categorie (bijv. parkeren op plaats voorbehouden voor personen met een handicap, voetgangerszone).
De eventuele boetes bedragen resp. 55 en 110 euro.

En dat is nu iets wat weinigen weten.
Er is een afspraak dat het gemeentelijk parkeerbedrijf instaat voor het vaststellen van GAS-parkeerinbreuken in de straten met een specifiek parkeerregime, en de politie voor de rest van het grondgebied.
Gas-parkeerinbreuken kunnen altijd vastgesteld worden.  Jawel.
Maar PARKO zelf controleert enkel tijdens de uren van het specifieke parkeerregime.  In de binnenstad is dat dus van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 19 uur.


Sinds oktober 2015 voert PARKO middels 9 camera’s met nummerplaatherkenning toezicht in het winkelwandelgebied.  (Die overigen s een enkele keer niet helemaal  secuur werken. Maar niemand mag dat weten.)

In die laatste drie maanden van 2015 heeft de sanctionerend ambtenaar voor de voetgangerszone als 2.257 dossiers opgestart!

Wat breng dat op?
De opbrengst van de GAS-boetes voor inbreuken die PARKO uiteindelijk kan  vaststellen gaat naar het parkeerbedrijf zelf.  In 2015 ging het om een bedrag van niet minder dan 220.559 euro.
2.492 vaststellingen van 55 euro en 759 vaststellingen van 110 euro.

P.S.
Het staat weerom allemaal niet onze plaatselijke gazetten.

Daar is het eerste verslag van onze ombudsman

Vanavond zal de gemeenteraad akte nemen van het eerste jaarrapport van onze ombudsman, jurist Christian Deleu. Eigenaardig daarbij is dat er aan de gemeenteraad ook gevraagd wordt om akkoord te gaan met de plaatsing het verslag op de website van stad. In afwachting daarvan geeft alvast uw kortrijkwatcher enige informatie uit dat rapport.
In 2015 kreeg de ombudsdienst via het meldpunt (1777) 18 vragen om tot een bemiddeling te komen.

De helft daarvan kon opgelost zonder enige tussenkomst van de ombudsman.
– Vier vragen hadden eigenlijk niets te maken met de dienstverlening van de stad en de grievenmelders werden verwezen naar de rechtbank.
Het ging om de verdeling van de stadskrant in de Ringshopping Kortrijk-Noord, een geval van reuk- en geluidshinder van en bedrijf, een procedurekwestie bij de rechtbank, en uitbetaling van de onderhoudsplicht.
– In vijf gevallen was er communicatie met de stadsdiensten of het OCMW: afwerken stoep, parkeerplaatsen bussen, gevaarlijke bomen, betaling lesgevers, lawaaioverlast parochiezaaltje. (In dit laatste geval kreeg de melder de raad om nar de rechtbank te stappen.)

Negen dossiers werden opgelost met tussenkomst van de ombudsman.
– Twee vragen hadden te maken met parkeerboetes. De melders werden gewoon gewezen op het parkeerreglement.
– Bij een dossier over leegstand kreeg de melder te horen dat hij maar moest luisteren naar de afspraken tussen de advocaten.
– Bij een klacht over bladval op openbaar domein werd de melder gewezen op het feit dat het jaarlijks vallen van bladeren nu eenmaal overlast meebrengt.
– Het dossier van een verwijderd zerk is opgelost doordat stad een nieuw en gelijkaardig zerk op haar kosten heeft terug geplaatst.
– De klager in het dossier ‘hemelwaterput’ kreeg dan toch de premie uitbetaald.
– Bij werken en heraanleg van het openbaar domein werd vastgesteld dat een afsluiting en een inrijpoort over de domeingrens was geplaatst. Een dure en ellenlange procedureslag kon door de bemiddelaar vermeden worden.
– Bij een betwisting over de termijn van aflevering van een minderhinder-attest kon de melder ervan overtuigd worden dat hij in gebreke bleef.
– Bij een betwisting over de nietig verklaring van een bouwvergunning kreeg de melder te horen dat dit een zaak was van de Bestendige Deputatie.

P.S.
In het reglement over de werking van de ombudsman/ombudsvrouw doet men dus alsof die term wijst op het geslacht van de betrokken bemiddelaar.
De term “ombudsman” is Zweeds en betekent gewoon ‘scheidsrechter’. Heeft niets met M/V te maken.

De loonkosten van de GAS-dossiers

Het Kortrijkse team dat de dossiers van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) behandelt doet dat voor de politiezone Vlas, maar tevens voor PZ Grensleie.
Vorig jaar liepen er in totaal 889 dossiers binnen. De loonkost voor de twee sanctionerende ambtenaren en de twee administratieve medewerkers wordt berekend op 83.777 euro. Per dossier maakt dat 94,24 euro.
De kostprijs wordt verhaald op de aangesloten gemeenten.

Voor de PZ Vlas:
– Lendelede: 8 dossiers maal 94,24 euro = 753 euro (afgerond)
– Kuurne: 32 dossiers = 3.015 euro
– Kortrijk: 700 dossiers = 65.968 euro

Voor de PZ Grensleie:
– Wevelgem: 300 dossiers = 2.827 euro
– Ledegem: 13 dossiers = 1.225 euro
– Menen: 106 dossiers = 9.989 euro

N.B.
Niet alle dossiers geven aanleiding tot een boete.

Het Erfgoedhuis is onderhands verkocht (2)

Er is intussen al wat meer informatie beschikbaar over deze zaak.
Het schepencollege gaf al op 3 november vorig jaar zijn zegen om het Erfgoedhuis onderhands te verkopen aan de NV Kortrijk Service.
De familie Verschetse van voornoemde NV is immers alreeds de aanpalende eigenaar van de panden 39-41-43 in de O-L-Vrouwstraat en van nog een pand (nr. 20) in de Handboogstraat.
Aldaar in de buurt is er al een hotel in aanbouw, overigens met een aanzienlijke restauratiepremie.
Een andere aanpalende eigenaar, met name het OCMW (in het bezit van de panden 22 tot en met 30 in de Handboogstraat!) liet al weten geen interesse te hebben in de aankoop van het Erfgoedhuis. Daarmee is minstens één voorwaarde vervuld om een stadseigendom onderhands te kunnen vervreemden.

Andere voorwaarde die een onderhandse verkoop van stadspatrimonium rechtvaardigt is dat het project een doelstelling van “algemeen nut” (belang) nastreeft.
Volgens het schepencollege is dit wel degelijk het geval. Het gaat immers om de uitbouw van grootse, exclusieve hotelaccomodatie in Zuid-West-Vlaanderen met voorzieningen zoals een keuken, restaurant, vergaderzalen, ontmoetingsruimten, wellness, kamers en suites. Het project heeft volgens het schepencollege een semi-publiek karakter en draagt bij tot de bevordering van de tewerkstelling, de lokale handel en de plaatselijke economie.

Prijs volgens het schattingsverslag? 650.000 euro. (Grondoppervlak: 447 m².)

Het Erfgoedhuis is onderhands verkocht (1)

Het schepencollege van vorige week maandag gaf zijn goedkeuring aan de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis in de O-L-Vrouwstraat 45. Koper is de Konvert-groep (de NV Kovert Service) van de familie Verschetse. Prijs onbekend.
De zaak moet wel nog voor de gemeenteraad komen. (De eerstvolgende zitting is pas op 25 januari.)
Een stadseigendom kan niet zomaar verkocht. Bij elke onroerende vervreemding van gemeentelijk patrimonium is trouwens openbare verkoop de regel. Slechts bij heel bijzondere motivering is in een specifiek geval de onderhandse verkoop toegestaan om reden van algemeen belang. Zeer benieuwd hoe het schepencollege de onderhandse verkoop zal verdedigen, want het gebouw krijgt zeker geen sociale bestemming. De familie Verschetse wil er namelijk een uitermate luxueuse B&B in onderbrengen met meerdere slaapkamers.
Benieuwd ook of het schepencollege kan aantonen dat de nodige publiciteit is gegeven aan de verkoop. En of alle aangelanden zijn aangeschreven.

Bedenkingen bij de concessie van de brasserie van de stadsschouwburg

1.
De nieuwe exploitante uit Kuurne stelt een naamsverandering voor. “De Komedie” zou “Donkey Blue’s” heten.
Kan dat wel? Het schepencollege wil namelijk ten stelligste dat de nieuwe naam van de brasserie “een duidelijke link legt naar de schouwburg en de naamkeuze dient in overleg met de stad te gebeuren”. (Stel dat de N-VA-schepenen – meer speciaal Adolphe Scherpereel – een Engelse naamgeving billijken dan lijkt ons bijvoorbeeld “Limelight” heel geschikt.)

2.
De curator van het faillissement van de BVBA Soval stelde in maart een nieuwe concessiehouder voor. Een besluit van het schepencollege van begin april wou daar niet op ingaan.
Nog in dezelfde maand ging almettekeer een werkgroep (van stad) toch akkoord met een door de curator voorgestelde kandidaat-concessionaris.
Op zichzelf is dat al raar. Maar raarder is nog dat de (nieuwe) aanvaarde kandidaat een andere is dan de oorspronkelijk voorgestelde “geïnteresseerde”. Is er een vergelijking tussen de voorstellen van de kandidaten gebeurd? Op grond van welke criteria is men tot een oordeel gekomen?

3.
Als stad op zoek gaat naar een concessionaris voor bijvoorbeeld een cafetaria van een zwembad of sportcentrum, dan wordt daar veel publiciteit aan gegeven. Dit keer was dat helemaal niet het geval. De curator nam het heft in handen.
Nu weten we wel dat de wet op de overheidsopdrachten niet van toepassing is op domeinconcessies. Onderhands toestaan van een concessie is mogelijk. Maar het gelijkheidsbeginsel houdt toch in dat men elke gegadigde als gelijke behandelt en een gelijke kans krijgt op het verkrijgen van een concessie.

4.
De curator wou dat de concessie-overeenkomst gewoon zou verlengd worden. Het schepencollege was in april van oordeel dat er met het faillissement van de concessionaris (de BVBA Soval) contractueel een einde kwam aan de overeenkomst. Nog in dezelfde maand april verandert het schepencollege alweer van gedacht. Er komt geen nieuwe concessie.
Waarschijnlijk omdat bij afloop van een concessie-overeenkomst een nieuw ontwerp van lastenkohier moet opgemaakt dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. En als de concessie geldt voor een periode van meer dan negen jaar gaat het om “een daad van beschikking” en komt het aan de gemeenteraad toe om de contractvoorwaarden te bepalen.
Voorts was er nog een lastig probleempje.
Art. 22 van de bestaande overeenkomst bepaalt dat bij een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (als gevolg van een faillissement) de inrichtingswerken van de cafetaria géén eigendom worden van stad.

5.
De rechtsprocedure van november 2014 tegen de BVBA Soval (de curatele) is nog steeds lopende. Hoe staat het met de schadevergoeding bij een BVBA in staat van faillissement?

6.
Een vraag. Hoeveel bedraagt de concessievergoeding nu, te betalen door de nieuwe concessiehouder?

Het GAS-team zal nog uitbreiden

Momenteel bestaat het team dat in Kortrijk instaat voor de behandeling van dossiers omtrent ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ uit 7 personen: 2 sanctionerende ambtenaren, 1 ondersteunende jurist (halftijds), 1 bemiddelingsambtenaar (bijna volledig betaald door de federale overheid), 1 coördinator, 2 administratieve medewerkers.
Dat team behandelt de dossiers van de politiezone VLAS (ca. 1.000 op jaarbasis), de politiezone Grensleie (ca. 200 uit Menen, Wevelgem en Ledegem).

Een uitbreiding zal nodig zijn aangezien het GAS-team straks ook nog bevoegd wordt voor de dossiers van Zwevegem.
Maar nog meer omdat het team nu ook dossiers in handen krijgt betreffende overtredingen inzake parkeren. Sinds 1 februari kunnen medewerkers van het parkeerbedrijf PARKO hieromtrent vaststellingen doen en sinds 1 maart kan de politie dit soort inbreuken ook laten regelen door het GAS-team. Overtredingen inzake parkeren in Kuurne en Lendelede en de politiezone Grensleie behoren straks ook nog tot het takenpakket van het GAS-team.

Inzake foutief parkeren zijn er in dat half jaar dat de nieuw regeling in voege trad alreeds 2.115 vaststellingen gedaan. 1.130 door PARKO, waarvan tot op heden 476 boetes werden geïnd ter waarde van 37.565 euro (gaat naar PARKO) en 985 vaststellingen door de politie met 369 boetes met als opbrengst 21.395 euro (voor Stad).

In 2014 zijn er in totaal 868 dossiers binnen gelopen bij het GAS-team, dat is slechts 12 meer dan in 2013.
Er is een toename van het aantal gemengde inbreuken zoals winkeldiefstallen en vandalisme en een lichte afname van het aantal klassieke overlast fenomenen.

COELO over herindeling van gemeenten, zonder gevoelsargumenten

De discussie over (nieuwe) fusies van gemeenten is maar weer eens opgelaaid.
Daarbij valt vooral op dat voorstanders van schaalvergroting en samenwerkingsverbanden maar wat uit hun nek lullen. Argumenten hanteren die stammen uit een soort buikgevoel en daarbij totaal niet op de hoogte zijn van wetenschappelijke studies die tot conclusies komen die helemaal contra-intuïtief zijn.

Wat zijn de vragen die door de voorstanders van fusies dienen gesteld?
Bijvoorbeeld deze:
– Levert een opschaling van het lokale bestuur wel een efficiencywinst op?
– Dalen na herindeling van gemeenten de uitgaven wel degelijk?
– Is de doelmatigheid van samenwerkingsverbanden niet zeer divers, diffuus en moeilijk kwantificeerbaar?
– Dalen de belastingtarieven dan bij fusies?

Studies hierover zijn wel degelijk gemaakt door het “Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden” (COELO), een onderzoekscentrum verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Grote specialisten in de materie zijn vooral hoogleraar Maarten Allers en onderzoeker Bieuwe Geerstema. Hun rapporten (en die van nog andere experten) zijn allemaal integraal te lezen op de website van COELO.

Enkele te raadplegen titels voor politiekers (journalisten en burgers) die nog menen met recht en reden te kunnen deelnamen aan het debat.
– Geen grotere doelmatigheid door herindeling van gemeenten.
– Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van het krediet.
– Gevolgen van de gemeentelijke indeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk.
– Decentralisatie en gemeentelijke opschaling.
– Gemeentelijke schaalregeling levert geen geld op.

P.S.
Op facebook is de discussie over fusies in onze streek aangestookt door N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Hij maakt als voorstander goed duidelijk dat hij niets afweet van de materie. Kuurns burgemeester en nog wat anderen zijn tegen, maar hanteren hierbij ook geen al te goed onderbouwde argumenten.
Eén iemand verwijst naar COELO, en dat is niemand minder dan Felix De Clerck, zoon van !

Aankoop gordijnen en zonnewering 46 procent duurder dan gedacht

Vijf firma’s heeft onze directie ‘bedrijfsvoering’ in juli vorig jaar aangeschreven om een offerte in te dienen voor de aankoop en het plaatsten van gordijnen en zonnewering in diverse stadsgebouwen. Twee firma’s waren bereid om deel te nemen aan de “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”.

NV Renatex uit Kortrijk bleek de ‘economisch meest voordelige bieder’ met oorspronkelijk een bedrag van 18.022 euro (incl. BTW). Na plaatsbezoek vond de bieder dat er gerust nog wat meer werken konden gebeuren. Moet kunnen.
Het schepencollege ging daarmee akkoord met een nieuw bedrag van 21.320 euro. We weten niet of de andere bieder toen op de hoogte is gebracht van die toegestane “meerwerken”. Moet kunnen.

Maar nu nog onlangs blijkt dat er in de loop van de werken toch nog “extra vragen” binnenliepen voor nog wat meer gordijnen in het stadhuis, de bibliotheek en het schooltje/buurthuis in Kooigem.
Er is geen nieuwe prijsvraag ingesteld. Het schepencollege vond dat “niet nuttig”. Moet kunnen.
De factuur van Renatex liep hiermee op tot 31.201 euro… Een tweede meerprijs dus, nu van 9.881 euro. Dat is 46,35 procent méér dan de oorspronkelijke gunningsprijs.

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot vindt dit allemaal net niet helemaal pluis.
Die meerkost moet alleszins geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad.

Het verzwegen gedeelte van het arrest van de RvS aangaande de bouw van de ondergrondse parking Houtmarkt (2)

Op 12 januari gunde het schepencollege de werken ‘bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving’ aan de tijdelijke handelsvennootschap Artes Depret en NV-Artes Roegeers NV.
De notulen van het College waren bijzonder karig met informatie. Het aantal inschrijvers op de open offerte, noch de namen ervan werden vermeld. Niet de minste puntenvergelijking of beoordeling. Volstrekt ongebruikelijk is dit. Totaal niet transparant.

Twee van de zes kandidaat-inschrijvers hebben een vordering ingesteld ‘tot schorsing bij dringende noodzakelijkheid’ van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het College. De huidige schepen van parkings Axel Weydts (SP.A) weigerde de namen van die aannemers bekend te maken en gaf aan de raadsleden nauwelijks info over de reden van de vordering.
De raadsleden kregen zelfs de aanmaning om over heel de zaak zedig te zwijgen. En dit terwijl elkeen weet dat de Raad van State zijn arresten publiceert op zijn website.

Een eerste vordering tot schorsing kwam er op 27 januari vanwege de tijdelijke handelsvennootschap NV Persyn en Soletanche Bachy France SAS. De tweede vordering van 28 januari was ingesteld door de tijdelijke handelsvennootschap MBG-Verhelst. Op 26 februari twitterde de schepen van parkings triomfantelijk dat de Raad van State beide vorderingen tot schorsing had verworpen.
Maar men heeft iets verzwegen.
De eerste vordering is evenwel ingesteld met een enig verzoekschrift waarin OOK de nietigverklaring van de bestreden beslissing is gevraagd. En dit geding is aldus nog hangende!

Intussen levert de lectuur van de arresten van de RvS hier en daar nog wat amusementswaarde op.
– De raadsman van de verwerende partij (stad Kortrijk) – mr. Dirk Van Heuven (van Publius) – liet zich bijstaan door Kenneth Ghysels, een projectingenieur (elektromechanica) van de firma SBE, zijnde een medewerker van het studiebureau OKRA-SBE-Zwart&Jansma dat het project Houtmarkt ontwerpt en begeleidt.
– Bij aangetekende brief van vermoedelijk 13 januari 2015 – doch verkeerd gedateerd op 13 december 2015 – deelt Stad aan de partijen mee dat de opdracht niet aan hen is toegewezen. En als bijlage is enkel een kopie gevoegd van het beoordelingsverslag. Het gunningsverslag ontbrak. Stad heeft toen ook nagelaten om uitdrukkelijk te vermelden welke rechtsmiddelen open staan tegen de genomen gunningsbeslissing. Men is daartoe wettelijk verplicht.
– Volgens de verzoekende partij NV Persyn-Bachy was de voorgestelde verf voor de binnenschilderwerken in de offerte van te THV Artes niet bestekconform. Er was verf op solventbasis voorgeschreven en de gekozen inschrijver NV Artes stelt watergedragen verf voor.
РIn het bestek was bepaald dat de inschrijvers als referentie een lijst moesten voorleggen van minstens drie gelijkaardige werken, zijnde de bouw van een publieke ondergrondse parking. De gekozen inschrijvers gaf een lijst met onder meer een private parking van een ziekenhuis en een priv̩-parking bij een kantorencomplex.