Category Archives: recht

Die Helga toch…

Helga Kints (lid van de kiesvereniging Team Burgemeester) is nu al de derde voorzitter van de gemeenteraad die het als opperste taak aanziet om de oppositie te kortwieken en alles in het werk stelt om de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen hardnekkig en te allen tijde te verdedigen. (Dat is is heus haar taak taak niet. Niet voor niets is de voorzitter van de Raad niet noodzakelijk meer de burgemeester. Hij/zij kan zelfs een raadslid uit de oppositie zijn.)

En Helga is op twee manieren nog erger dan Tiene Castelein, haar voorgangster. Ten eerste in haar praktisch gedrag, de wijze waarop zij de gemeenteraad leidt. Beter gezegd: dirigeert want zij spelt het “orkest” de les. Enorm bazig, een dominante SM-meesteres gelijk, een leeuwentemmer. (Zij heeft het daarbij vooral gemunt op de VB-fractieleider Wouter Vermeersch, kan hem bij wijze van spreken al onderbreken nog voor hij het woord neemt.) Ten tweede, en theoretisch dan, is zij de eerste voorzitter die het waagt om de oppositie monddood maken door wijzigingen aan te brengen aan het huishoudelijk reglement van de Raad. Beperking van de spreektijd, van de vragen en interpellaties, van de themadebatten.
En nu pakt Helga in het kader van een interview met de Krant van West-Vlaanderen (15 oktober, pag. 6) uit met een nieuwe, juridisch volstrekt verbazingwekkende opinie over wat in de gemeenteraad al of niet nog kan besproken worden. Zij is namelijk van oordeel dat beslissingen die reeds genomen zijn niet meer moeten te berde gebracht. Ongehoord!
Bij wijze van voorbeeld brengt zij de kwestie naar voor over het schrappen van het project van de bouw van een publieke ondergrondse parking (220 plaatsen!) bij het museum Texture. Stad heeft geheel onverhoeds en eenzijdig dat project stopgezet en bij die contractbreuk vraagt de NV Pans (eigenaar van de site) een schadeclaim van zowat half miljoen euro.
Welnu, onze Helga vindt (vond) het politieke debat daarover op de Raad een “hetze” (!) en “niet de moeite waard”. Citaat: “Er viel niets meer aan te doen, de beslissing en de schadevergoeding stonden vast.

Wat gaan we daarmee doen zeg, met zo’n voorzitter van een gemeenteraad? Met zo’n onthutsende uitspraak over wat in een gemeenteraad al of niet kan geagendeerd?
Mag de omvorming van het Kortrijkse voormalig “rusthuis” Lichtendal tot een gevangenis (detentiehuis) volgens haar in de volgende gemeenteraad dan niet meer aan bod komen?


Enkele constructieve objecties bij dat nieuwe “referendum” (3)

Van de juridische dienst van een centrumstad als Kortrijk mogen we wat meer acribie verwachten zeker?
Nogmaals: een ‘referendum’ op gemeentelijk vlak bestaat gewoonweg niet. Men kan wel een ‘volksraadpleging’ organiseren, maar dat gaat gepaard met enorm veel poespas en kost handenvol geld. De procedure is dan immers analoog als die bij een gemeenteraadsverkiezing. Met stem- en telbureaus, voorzitters en getuigen, enz. (Overigens mogen in een volksraadpleging talloze onderwerpen niet te berde gebracht.)
Ons constructief voorstel luidt: we spreken voortaan van een bevraging.

Het gaat dit keer om een keuzevraag. Dat is niet voorzien in het Kortrijkse participatiereglement inzake “referenda”. Daar is enkel sprake van een ja-neen-vraag. In de gemeenteraad van 11 oktober moet dit reglement dus herzien.
Alhoewel: de voorgelegde keuze tussen de twee voorgestelde kunstweken kan ook met ja of neen beantwoord. Het kunstwerk dat uw voorkeur geniet krijgt dan een ‘ja’. Het andere een ‘neen’.

De voorgelegde bevraging is volstrekt a-politiek.
We wezen daar ook al op: deze tripartite heeft schrik om de Kortrijkzaan te confronteren met een mogelijk heikel, politiek beladen onderwerp. (Genre: moet er een golfterrein komen in onze stad?)
Wel worden we dus gevraagd om een oordeel over een…kunstaankoop. Nog nooit gebeurd. Dat is toch een taak voor het bestaande kunstenplatform? (Werd dit platform wel geraadpleegd over de keuze van de twee voorgestelde kunstwerken?)
En waarom mogen we zelf niet kiezen uit alle werken van de Triënnale ‘Paradise’ ?

Volgens het reglement moet ons “referendum” gepaard gaan met een voorafgaand groots stadsdebat!
Over kunst dus? Dat wordt hilarisch…

Om het resultaat van de bevraging ontvankelijk te verklaren zijn er minstens 2.000 respondenten nodig.
En het verschil tussen de stemopties moet minstens 2,5 procent bedragen. We veronderstellen dat dit reglement gehandhaafd blijft. De stemgerechtigde kiezers moeten minstens 16 jaar zijn.
Wat met de respondenten die de kunstwerken (en de omgeving!) niet eens hebben gezien?
Er zal dus een intense voorlichting nodig zijn. Een dure folder met kleurfoto’s van de werken én de omgeving en toelichting over de kunstenaars. Het voorziene budget voor de organisatie van heel het referendum (25.300 euro) zal waarschijnlijk worden overschreden.
We vragen ons ook af of de bevraging nog dit jaar zal kunnen doorgaan. De eventuele goedkeuring van de vraag gebeurt in de gemeenteraad van 11 oktober. De folders moeten dan nog gedrukt en tenminste 30 dagen voor de datum van de bevraging verspreid. Dan moet dat debat er nog komen…

En dit is er iets waar men zich geweldig kan aan storen.
Eén van de te kiezen kunstwerken bevindt zich in de tuinen Messeyne. Dat is een geweldige (kosteloze) reclame voor het gelijknamige hotel en nabijgelegen bar, des te méér als net dat werk de voorkeur krijgt bij de stemming.Stad durft geen politiek beladen bevraging meer aan (2)

Het bestuursakkoord van de tripartite voorzag als een prioritaire actie dat er ieder jaar een digitaal “referendum” zou georganiseerd worden, nog wel voorafgegaan door een breed stadsdebat. Dat mocht telkenjare 25.300 euro kosten.
Vorig jaar is er op dat vlak niets gebeurd met als smoes: corona. (Smoes, want er wordt enkel online gestemd…) Het jaar tevoren was er wel een bevraging, met als onderwerp (ongetwijfeld geïnspireerd door schepen Axel Weydts) de vraag of Kortrijkzanen wel maandelijks een autoloze zondag zouden willen. Het werd een déconfiture van jewelste voor de schepen van mobiliteit: 57% van de respondenten, na nochtans véél gelobby pro, stemden tegen. Mede door zijn schuld: Weydts personaliseerde het thema rond zijn figuur. En de vraagstelling leidde tot een misverstand. De meeste Kortrijkzanen dachten dat de autoloosheid zou slaan op het hele grondgebied binnen de kleine ring, wat absoluut niet het geval was.

BON.

In de gemeenteraad van 11 oktober aanstaande vraagt de tripartite nu eindelijk de goedkeuring voor een nieuw “referendum”.
Men heeft namelijk eindelijk (radeloos) een onderwerp gevonden dat politiek neutraal is, waar de schepenen van de drie fracties zich kunnen achter scharen. Het thema van de bevraging is dusdanig onschadelijk en a-politiek dat het stadsbestuur zelfs geen nederlaag kan lijden, geen affront kan oplopen, tenzij misschien met het feit dat er een uiterst lage respons komt op de stemming (minder dan 2.000 deelnemers).
Het is zelfs geen vraag waar men met JA of Nee kan op antwoorden, iets wat nochtans in ons participatiereglement over referenda is voorgeschreven.

Voor de editie 2021 stelt het schepencollege volgende vraag voor:
“De Triënnale ‘Paradise’ loopt op zijn einde. Als stad willen we graag een blijvende herinnering aan deze kunstroute. Welk werk wil jij blijvend in de stad aanwezig zien?”
En we krijgen de keuze tussen twee werken:
– ‘The Lovers’ van de Engelse kunstenaar Jeremy Deller:
– ‘Kompas’ / paradise prototype#2 van de Vlaming Stief DeSmet.

Voor wie de werken niet in het echt heeft gezien (hoe kunnen zij dan deelnemen aan de stemming?) nog dit.
Het eerste werk staat in de zgn. tuin Messeyne en slaat op het beelden van een soort Adam en Eva (3m hoog) die een schommel torsen.
Het tweede werk vind je op de Houtmarkt. Het gaat om een ommuurde (vier ingangen) boom die kindjes (met enige kracht in de armen) kunnen draaien naar de vier windstreken.

(Wordt vervolgd in een volgende editie met nog commentaar op dat zgn ‘referendum’.)

Stad durft geen politiek beladen bevraging meer aan…(1)

Dat heeft “kortrijkwatcher” al een keer voorspeld en dat blijkt nu klaar en duidelijk het geval.
Er komt een zogenaamd (digitaal) “referendum” omtrent de vraag welk kunstwerk (van de twee) stad uit Paradise het best zou aankopen.
In een volgende editie zal deze elektronische stadkrant om diverse redenen oproepen om niet deel te nemen aan die bevraging.
Als er geen 2000 Kortrijkzanen reageren op de vraag is heel de zaak van geen tel…
Later meer hierover.

Hoe komt men daar toch bij om juist daar een gele affiche aan te brengen?


U kent die (beruchte) gele affiches waarbij een gemeente bijvoorbeeld een beslissing bekendmaakt omtrent een omgevingsvergunning en uiteenzet hoe men eventueel een bezwaar kan indienen.(100 euro).Wel, nu hangt er zo een geval aan de Houtmarkt, vlakbij de toegangspoort naar het Begijnhofpark.
En wat maakt stad ons allen daar bekend?
Dat men beslist heeft om achterliggende gedeelten van de panden nrs. 38, 40, en 41 te slopen.
Die panden zijn wel gelegen in de Groeningestraat maar daar is nergens een bekendmaking te vinden.
Ook niet aan het “museum” 1302 en de dienst Toerisme.
En toch gaan die werken juist net daar door omwille van dat “museum” aan de Groeningeabdij !
Men wil die plaats namelijk (voor een gigantisch groot bedrag) omvormen tot een grote en complexe kunst- en tentoonstellingssite
En nu moeten er daarvoor plots (delen van) drie panden gesloopt.

Die gele affiche aan de Houtmarkt is dus helemaal op de verkeerde plaats aangebracht. Hei lijkt er danig op dat we van die sloop niets mogen weten. Want wie passeert er daar nu?
Mensen die het Begijnhofpark of de onthaaldienst Toerisme bezoeken komen meestal (altijd?) van de kant van het centrum en weten gewoon nergens van.

De twee vernietigingsbesluiten in verband met het spreekrecht van raadsleden (3)

Dit stadsbestuur zou eigenlijk het liefst regeren zonder de gemeenteraad, in elk geval zonder interpellaties en hardnekkige vragen van ambetanteriken als Wouter Vermeersch (VB), Benjamin Vandorpe (CD&V) en Matti Vandermaele (Groen).
De juridische dienst van de tripartite dacht het slim te spelen door onder meer het aantal mogelijke interpellaties en vragen zowel in de zitting van de gemeenteraad als in die van raad voor maatschappelijk welzijn (samen) drastisch te beperken.
Naar aanleiding van een aantal bezwaren en een klacht van raadslid Wouter Vermeersche (VB) bij het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft gouverneur Decaluwé op 30 augustus twee fundamenteel belangrijke besluiten uit het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de “OCMW-raad” vernietigd.

Lees eens goed wat de tripartite van plan was om het spreekrecht (initiatiefrecht) van raadsleden te beperken, en welke teksten de gouverneur dus heeft vernietigd.
Geschrapt in art. 45:
” Voor de gemeenteraadszitting en de zitting voor maatschappelijk welzijn samen kan elke fractie per twee zetels waarover zij beschikken maximaal één interpellatie indienen, met een absoluut maximum van vier interpellaties in zijn totaliteit per fractie.
Fracties die over minder dan twee zetels beschikken alsook individuele raadsleden die geen deel uitmaken van een fractie kunnen maximaal één interpellatie indien voor de gemeenteraadzitting en de zitting voor de aad van maatschappelijk welzijn samen.”

Art. 46 is volkomen gelijklopend maar slaat op het mogelijk aantal mondelinge vragen.
Die tekst is dus ook nietig verklaard.

Voorts legt de gouverneur aan onze juridische dienst nog iets uit dat men aldaar blijkbaar niet wist.
Hij leert de bollebozen-juristen op het stadhuis dat de gemeente en het OCMW nog steeds twee aparte rechtspersonen uitmaken, en er aparte vergaderingen plaatsgrijpen met aparte agenda’s.
De berekeningswijze van het maximaal aantal interpellaties en/of vragen moet daarom gebeuren per rechtspersoon en niet voor de twee rechtspersonen samen.
Voorts leert de gouverneur onze ambtenaren nog dat de gemeenteraad niet bevoegd is om in zijn huishoudelijk reglement modaliteiten vast te stellen voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. (Art. 74 van het Decreet Lokaal Bestuur).

Het besluit van de gemeenteraad van Kortrijk van 5 juli (over het nieuwe huishoudelijk reglement) is dus genomen “met overschrijding van zijn bevoegdheid”. Betekent dit dan dat geheel het reglement (alle artikels) ongeldig is goedgekeurd?

P.S.
Vandaag 13 augustus (om 19 uur) is het alweer gemeenteraadsdag. De zitting zal dus moeten verlopen volgens het
oude reglement, met onbeperkte interpellaties en vragen. Het wordt weer spannend…

Gouverneur vernietigt inperking spreekrecht van gemeenteraadsleden in Kortrijk (2)

Waarlijk, de oppositiepartijen beginnen te lijden aan het stockholm-syndroom. In de raad van de maand juli hebben zowel de CD&V als Groen samen met de meerderheid (de tripartite) het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd.
NIET TE GELOVEN !

Bijv. het punt (art.45) waarbij gesteld wordt dat er binnen een termijn van zes maanden geen tweemaal eenzelfde interpellatie over een eenzelfde onderwerp kan ingediend, tenzij er zich binnen die termijn nieuwe feiten hebben voorgedaan.
Welnu, wie regelmatig de gemeenteraad volgt weet dat voorzitter (nu leeuwentemster Helga Kint) wel eens interpellaties weigert of kan het gebeuren dat het antwoord of een repliek van een schepen of burgemeester volstrekt onbevredigend is. (Dan herhaalt een politiek bewust raadslid zijn vraag in een volgende zitting…)

Nog in art.45 staat dat het de voorzitter van de Raad is die de ontvankelijkheid van een interpellatie beoordeelt. Onze Helga is daar sterk in. Al wat de tripartite onwelgevallig is of een schepen in moeilijkheden kan brengen wordt door haar halsstarrig geweigerd.
Nu is het zo dat volgens de Raad van State de al dan niet toelaatbaarheid (opportuniteit)van een vraag of initiatief enkel door de gemeenteraad zelf kan worden beoordeeld.

Art.43 is ook weer een zeer illustratief voorbeeld van de wijze waarop de tripartite de Raad buiten spel wil zetten.
Er kan namelijk slechts tweemaal per jaar een themadebat (over een breed onderwerp) georganiseerd worden en het initiatief moet uitgaan en gesteund door minsten 11 raadsleden. (Het Vlaams Belang maakt dus geen kans. En Groen ook niet als de fractie (denk aan een revolutionair voorstel van Matti!) geen steun vindt.) Daarenboven geschiedt zo’n themadebat in een zgn. Verenigde Raadscommissie en niet in een gemeenteraad. Daar komt geen publiek of pers op af. De kiezer zal dus nergens weet van hebben. Komt daarbij dat in een Verenigde Raadscommissie niet kan gestemd worden.

Men moet waarlijk behept zijn met het politiek bewustzijn van een kwal om als raadslid bovenstaande ergerlijke, dictatoriale oekazen te aanvaarden.
Enkel het Vlaams Belang, bij monde van fractieleider Wouter Vermeersch, heeft op 7 juli klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat heeft op 30 augustus geleid tot twee vernietigingsbesluiten van de Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.

Daarover meer in onze volgende editie.


Gouverneur vernietigt inperking spreekrecht gemeenteraad Kortrijk (1)

Op 5 juli 2021 keurde de gemeenteraad bijna unaniem het nieuwe huishoudelijk reglement goed.
Al op 7 juli diende het Vlaams Belang klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en op 6 augustus laatsleden heeft VB-fractieleider Wouter Vermeersch twee vernietigingsbesluiten ontvangen van gouverneur Carl Decaluwé, een christen-democraat.
Het gaat om paragrafen van art. 45 en 46 die au fond interpellaties en themadebatten wilden beperken.
Maar over het inhoudelijk aspect van de zaak gaan we nu niet in. Dat komt nog wel!
Want er is een partijpolitieke kant aan de zaak verbonden die ons bij de stemming over het reglement in juli danig met verstomming sloeg en waar de lokale pers uiteraard alweer geen aandacht heeft aan besteed. Misschien niet eens heeft opgemerkt.

1.
Een lid van de meerderheid heeft namelijk tegen het voorstel van zijn eigen tripartite gestemd. Met name Niels Lybeer (zoon van voormalig CD&V-raadslid en waarnemend burgemeester Lieven Lybeer), fractielid van de kiesvereniging van Vincent Van Quickenborne, genaamd “Team Burgemeester”. Dat is durven want bij ons weten nog nooit gebeurd.
Niels zegt weinig of niets in de gemeenteraad maar nu blijkt dat we voortaan zijn stemgedrag zullen moeten in de gaten houden. Wordt hij recidivist?
(Iemand als Moniek Gheysens, ook lid van het Team Burgemeester, zou wel eens durven opperen dat zij niet mag zeggen wat zij denkt maar daar blijft het ook bij.)

2.
Uitgezonderd de vijf raadsleden van het VB heeft de oppositie (CD&V, Groen) dus tot onze immense verbazing het reglement (dat de gemeenteraad aan banden wil leggen!) goedgekeurd. Door de vernietigingsbesluiten van de gouverneur krijgen zij nu het deksel op de neus. Eind dit jaar zal dat nieuwe reglement geëvalueerd worden. Dat wordt dus zeker met betrekking tot de artikels 45 en 46 voor die oppositie-leden een beschamende herstemming.

3.
Hoe verliep de stemming? Wie krijgt het deksel op neus?
In Kortrijk zijn er 41 raadsleden (CBS incluis).
36 leden namen deel aan de stemming.
– Twee raadsleden waren verontschuldigd: Koen Byttebier (Team Burgemeester) en Jean de Béthune (CD&V).
– Zes leden stemden tegen. Zoals gezegd: de vijf van het Vlaams Belang en dissident Niels Lybeer van Team Burgemeester.
– Er waren 30 ja-stemmen.
Dat klopt dus niet.
Dat komt omdat het stemgedrag van drie raadsleden uit de meerderheid in het officieel verslag niet is genotuleerd. Hadden ze een paspauze ingelast? Het gaat om Mohamed Ahouna (Team Burgemeester), N-VA-schepen Axel Ronse, N-VA-fractieleider Philippe Dejaegher.Quote van de dag over betogingsrecht in een rechtsstaat

Het Vlaams Belang beraadt zich over de vraag of men een nieuwe betoging zal organiseren tegen de komst van een nieuwe moskee In Kortrijk. In ‘Het Laatste Nieuws’ van vandaag 1 september betreurt de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk(ICVK) deze intentie.
Yassin EL Attar, de woordvoerder van ICVK, wil hierbij Wouter Vermeersch (raadslid en fractieleider van het VB) “er graag aan herinneren dat we in een rechtsstaat leven en dat betogen geen deel uitmaakt van de procedure van de rechtsstaat”.

Wij op onze beurt willen de heer Yassin EL Attar herinneren aan art. 26 van de Belgische Grondwet, aan art. 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aan art.11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van da Mens.
Yassin!!
Vreedzaam demonsteren is een mensenrecht. In ons land.

Het schepencollege overtrad een ministerieel besluit

Maar dat kan titelvoerend burgemeester én Minister van Justitie, onze lefgozer Vincent Van Quickenborne, geen barst schelen.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) was zeer vooruitziend en heeft al op 19 juli het programma (openingstijden) van het Alcatraz Hard Rock & Metal Festival goedgekeurd.
Daarin staat dat op vrijdag 13 augustus de optredens zullen mogen duren tot max. 02.00 uur en de bars ten laatste ook op dat uur moeten sluiten.
Op zaterdag 14 augustus mogen de bars open blijven tot 02.30 uur.
Op zondag 15 augustus eindigen de optredens om max. 01.30 uur en sluiten de bars ten laatste om 02.00 uur.

Hiermee lapte de Minister van Justitie als titelvoerend burgemeester het toen in voege zijnde Ministerieel Besluit van 23 juni (dat maatregelen treft om het coronavirus te “beperken”) gewoon aan zijn laars.
Meer speciaal ART. 12 §4 waarin letterlijk staat dat evenementen, culturele en andere voortellingen (enz.) mogen plaatsgrijpen tussen 05.00 uur en 01.00 uur.
De arrogantie van de tripartite in het CBS kent waarlijk geen grenzen.
Zal er een raadslid in de gemeenteraad van september meer speciaal de schepen van evenementen (Kelly Detavernier van N-VA) even confronteren met een motie van wantrouwen?
Zal raadslid Quickie (want dat is hij nog!) daarbij het woord nemen?