Category Archives: recht

Minister Van Quickenborne nipt niet gebuisd in Humo’s grote regeringsrapport

In het nummer van 29 juni heeft Humo (pag. 11-12) in een eerste rapport de huidige acht Nederlandstalige federale minister laten beoordelen door prominenten als Dave Sinardet (prof politicologie VUB), Peter Deroover (Kamerfractieleider N-VA), Frank Verbrugge (prof strafrecht KUL), Barbara Pas (Kamerfractieleider VB).
Onze minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kreeg onder de titel “hijgerige communicatie” het kleinste aantal punten: 5 op 10. (Dit komt niet in ons Stadsmagazine.)
Kortrijkwatcher zit daar voor niks tussen maar kan enkel het oordeel in zijn geheel beamen. Zelfs toejuichen, in deze zin dat uit het rapport blijkt dat Quickie als minister niet anders handelt en functioneert dan als burgemeester. Men zou dit zelfs als een compliment kunnen beschouwen: hij blijft zijn eeuwige en enige zelf !

In een woordje vooraf merkt een redacteur van het rapport op dat de neus van Quickie nog altijd scherp staat voor het ruiken van opportuniteiten. Kortrijkwatcher weet dit ook en zei vroeger al dat hij er in slaagt om altijd en lang op voorhand in te zien aan welk wagentje (persoon) hij moet hangen om in zijn politieke loopbaan vooruitgang te brengen. (Omgekeerd merkt ook alras op voorhand wanneer hij best met iemand zou afhaken. Zelfs liquideren.)
Prof. Sinardet is van oordeel dat Van Quickenborne wellicht de minister is met het hoogste populistische gehalte. “Hij weet wat de mensen graag horen.” Ja!
Kamerlid Pas breidt dit oordeel verder uit. “Sterker”, zegt zij, “hij is de kampioen van de populistische aankondigingen.”
En meestal doet hij die eerst in de pers, pas daarna in het parlement En zij voegt er aan toe: “Maar zijn decibels worden niet gevolgd door realisaties.” (Lezers van kortrijkwatcher weten dit maar al te goed. Denken dan aan de lage realisatiegraad van de voorziene investeringen.)
Prof. Verbruggen is ook niet mals. Hij wijst op een contradictie in het voornemen van de minister om zerotolerantie in te voeren. “Als je elke korte gevangenisstraf effectief uitvoert, moet je een hoop gevangenissen bijbouwen. Dat kost fortuinen: willen we dat?” De prof strafrecht meent nog dat Quickie – “los van zien hijgere communicatie – de heilige huisjes spaart.” Hij neemt een afwachtende houding aan in zake zoals de hervorming van het strafrecht, het Hof van Assisen. En zelfs van de digitalisering van Justitie zien we nog niks.

Eindoordeel van Humo:
“Vincent steekt vaak zijn vinger op en maakt de klas graag aan het lachen, maar moet dringend meer aandacht schelen aan zijn huis- en studiewerk. 5/10 dus.

P.S.
In de gemeenteraad van morgen 5 juli zal onze titelvoerende burgemeester het nieuwe huishoudelijk reglement van de Raad goedkeuren. De oppositie wordt nog méér monddood gemaakt. Zie daar ook maar de hand in van Quickie.

Hoe is Vincent Van Quickenborne “groot” geworden?

Dat is vandaag in Het Laatste Nieuws (pag. 12) te lezen in een interview met de minister van Justitie (en vaandelvluchtig Kortrijks burgemeester).
We citeren.
“Ik hoor sommigen zeggen: dat sluitingsuur in de horeca kan misschien blijven. No way! Je moet toch op café kunnen gaan tot vier uur ‘s nachts? Allez, ik ben daar in Kortrijk groot mee geworden.”

P.S.
Het is toch opvallend hoe zefs politici de vrijheidsbeperkende maatregelen in deze corona-tijd als “onliberaal” beschouwen. Als iets dat niet strookt met de liberale leer. Het is alsof men niet meer weet wat het liberalisme als ideologie (een hoofdzakelijk economische theorie) betekent. De triomf van het kapitalisme.

Geen enkel recht voorbehouden !

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur en/of een of andere medewerker is niet vereist. Noch van de aandeelhouders. Een bronvermelding is soms wel geapprecieerd.
De redactie heeft er anderzijds naar gestreefd alle copyrights van de in deze stadskrant opgenomen teksten of illustraties van anderen te achterhalen. Aan hen die desondanks menen alsnog rechten te kunnen doen gelden worden verzocht contact op te nemen met onze redactie.

En daar komt de eerste politie-drone met een camera

Het is zover.
Het schepencollege geeft aan de politie de principiële toestemming om op het grondgebied van de stad gebruik te maken van “dronetechnologie” voorzien van een camera.
De korpschef moet nu nog een positief advies verkrijgen van de gemeenteraad.
We weten niet om welke camera het gaat. En hoeveel. De “payload” kan een zoom zijn, een thermische sensor, een speaker of nog iets anders dat we niet kennen. Er is wel geen geluidsopname voorzien. Over de kostprijs weten we zoals gewoonlijk in ons volstrekt niet transparant camerabeleid weer niks.
Belangrijk: de politiediensten kunnen geen gebruik maken van drones voor de opsporing van inbreuken op de coronawetgeving. En het College van procureurs-generaal is van oordeel dat het gebruik van drones om zicht te verwerven in een private plaats (niet voor het publiek toegankelijk) niet toelaatbaar is.

Nog wat meer pakkans inzake GAS

Het aantal personen dat bevoegd is om inbreuken vast te stellen op de GAS-wet (gemeentelijke administratieve sancties) stijgt continu, maar het is echt moeilijk om de tel bij te houden. De aanstellingen gebeuren immers sporadisch in de besloten zitting van een gemeenteraad. (De drogreden is: het gaat om personen.)
(Wat bezielt er die mensen-ambtenaren eigenlijk om dat te willen worden? Als anonieme burger andere burgers betrappen? Daarvoor opleiding volgen? )
Met alle voorbehoud dus, menen we te weten dat er nu hier bij het Kortrijkse gemeentepersoneel 4 extra van die onbetamelijke voyeurs zijn bijgekomen, wat ons brengt op een totaal van 31 vaststellers.
Bij de parkeerwachters zou het gaan om 29 personen waarvan er 17 ook bevoegd zijn om specifieke inbreuken vast te stellen in verband met “stilstaan en parkeren”, negeren van verkeersborden als “verboden toegang” en “voetgangersgebied”.
Tel daar dan nog de agenten bij.

Schepencollege probeert gemeenteraad om de tuin te leiden


In zitting van 11 januari is er bij agendapunt 4 een heel serieus incident geweest, waar niettemin geen Kortrijkzaan weet van heeft aangezien de bevriende pers zich weer zo “embedded” heeft gedragen dat er met geen woord over is gerept.
Indien de gemeenteraad niet virtueel was geweest zou dit voorval zeker hebben geleid tot een schorsing van de zitting. Wellicht tot verdaging van het punt, wat het VB overigens heeft gevraagd.

Dat punt 4 ging om een voorstel tot wijziging van een gewaarborgde lening voor Leiedal. (Iets ongebruikelijk.) De gemeenteraad besliste namelijk al in december 2019 om zich voor een lening van 5 miljoen van de intercommunale Leiedal borg te stellen. Het bedrag zou dienen voor de aankoop van diverse panden in de binnenstad.
Op heden blijkt dat deze totale som niet nodig is voor het centrumproject. (Reden wordt niet aangegeven.) Leiedal stelt dus de vraag om het resterende bedrag van de lening (hoeveel is dat?) te mogen aanwenden voor een andere aankoop. Met name de aankoop van “de gronden van Elia” (hoogspanningsbeheerder) op het Beneluxpark, ten zuiden, langs de Elleboogstraat.
De gemeenteraad wordt dus expliciet gevraagd om de gewaarborgde lening nu ook te mogen aanwenden voor projecten buiten de binnenstad.
Om welke projecten het dan wel gaat wordt in dit agendapunt niets gezegd.
Ook over de oppervlakte van de gronden Elia en de prijs per m² : geen woord!

Gelukkig herinnerden er zich nog twee oppositieraadsleden (twee!) uit de CD&V en het Vlaams Belang een Collegebesluit van 21 december 2020 waarbij gekozen is voor een bepaald scenario inzake het ruimtelijk uitvoeringsplan genaamd RUP ‘t Hoge, waartoe al is besloten in juni 2018.
De RUP procedure bevindt zich nog altijd in fase ‘startnota’ maar er is intussen toch beslist om de reservegronden van het Beneluxpark niet aan te wenden voor kantoorontwikkeling (zoals oorspronkelijk bepaald in een ‘structuurschets’ van 2002).
Er is nu geopteerd om te kiezen voor een herbestemming naar recreatiegebied, meer speciaal een golfschool, een clubhuis, een hockeyterrein, in combinatie met een beperkt kantoorpark.

Om deze herbestemming mogelijk te maken is de verwerving van het perceel Elia nodig met een oppervlakte van 7.965 m². Leiedal zal instaan voor de aankoop van het perceel (65 euro/m²) en heeft daarom aan de gemeenteraad een gewijzigde waarborg van de vroegere lening van 5 miljoen aangevraagd.
Het schepencollege heeft de gemeenteraad van 11 januari daar niet over ingelicht en de Raad zou bij goedkeuring van het punt zonder het te beseffen ook akkoord gegaan zijn met de aanleg van een golf- en hockeyterrein op ‘t Hoge.
Zoals gezegd hadden raadsleden Benjamin Vandorpe (CD&V) en Wouter Vermeersch (VB) dat in de gaten gekregen. Fractieleider Hannelore Vanhoenacker (CD&V) moest weer eens uit haar krammen schieten.
Hevig protest en verontwaardiging natuurlijk!
Verantwoordelijke schepen Wout Maddens vond dat allemaal niet zo erg en reageerde als was hij een teflon-pan. In Nederland zou een wethouder daar niet gemakkelijk mee wegkomen. (In de gazet HLN van 13 januari doet hij alsof nog niets is beslist.)
Niemand van de SP.A-fractie nam het woord. (De partij was vroeger fel gekant tegen de aanleg van een golfterrein.) CD&V en Groen stemden tegen. VB onthield zich maar neemt zich voor om klacht neer te leggen bij de gouverneur omdat het College de Raad in het ootje wou nemen.

P.S.
Leiedal onderhandelt nu met de initiatiefnemers (de familie BERT?) over de verkoopprijs (er is planschade) en de verdeling van de infrastructuurkosten.
Overijverige raadsleden (3)

Er is dus sinds enige tijd al een ware inflatie van door raadsleden ingediende aanvullende agendapunten. In de laatste gemeenteraad van 7 december liepen er niet minder dan 15 binnen bij de voorzitter. Zowat evenveel als er agendapunten waren komende vanuit het schepencollege zelf.
Onze gemeenteraadwatcher heeft nog de tijd gekend dat raadsleden er niet eens aan dachten om bijkomende voorstellen of vragen in te dienen. Waarschijnlijk wisten ze niet eens dat dit kon of mocht. Maar er was niettemin een goede kant aan deze onwetendheid verbonden. Men hield zich tenminste bezig met wat het College van plan was te doen. Men bleef bij de ingediende punten van het stadsbestuur en debatteerde daar heel hard over. En dit is net de taak van een gemeenteraad: het beleid controleren, ter verantwoording roepen.
De huidige overvloed aan aanvullende punten is in twee opzichten politiek nefast.
1. Zij leiden de aandacht af van het gevoerde beleid.
2. Die aanvullende punten omvatten vaak beleidsvoorstellen, proberen een beleidsdaad te stellen terwijl dit nu net niet de (essentiële) taak is van een raadslid. Zeker niet van oppositieleden. Want dan is men er ook verantwoordelijk voor. (Nogal wat raadsleden uit de oppositie begrijpen dit laatste niet en zouden liever te maken hebben met een soort afspiegelingscollege. Mekaar om de hals vliegen.)

Overlopen we nu even die aanvullende punten uit de laatste gemeenteraad van vorige maandag aan de hand van bovenstaande algemene politieke beschouwingen.

1. Volgende vijf ingediende punten voldeden volkomen aan ons criterium waarbij we poneren dat de Raad in de eerste plaats tot taak heeft om het beleid van het College scherp te ondervragen:
– de twee interpellaties over de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk (Mattias Vandemaele, Carmen Ryheul)
– het bijgaande voorstel dat (bij wijze van een hoofdelijke stemming) vroeg naar het standpunt van de raadsleden in deze (Wouter Vermeersch, Carmen Ryheul)
– de geplande drie flatgebouwen in het groengebied langs wat eerst de N50C zou worden (Mattias Vandemaele)
– de stand van zaken aangaande de Kortrijkse Groothandelsmarkt in Heule (Mattias Vandemaele, Pieter Soens).
Dat zijn er toch al vijf die van politiek bewustzijn getuigen. Hulde!

2. Volgende punten zijn au fond vragen om uitleg. Dat mag natuurlijk.
Maar de vraag is of die punten wel noodzakelijk in een gemeenteraad moeten gesteld. Gewichtig genoeg zijn hiervoor. Zijn er geen andere wegen te bewandelen om aan die informatie te komen? (Een telefoontje naar een bevoegde schepen bijvoorbeeld. Het meldpunt. Een vraagje aan de algemene directeur of een andere ambtenaar. Bulletin van Vraag en Antwoord.)
– de gemeenschappelijke logo voor alle ontmoetingscentra (Mia Cattebeke)
– effectentaks op lokale overheden (Wouter Vermeersch)
– onbedoelde neveneffecten van de pandemie op stads- en ander groen (Roel Deseyn)

3. Vragen die tegelijk beleidsvoorstellen zijn;
– initiatieven tegen partner- en familiaal geweld (Carol Leleu)
– wandelnetwerk rond Kortrijk vergroten (Cathy Matthieu)
– studie- en examenruimtes voor studenten in tijden van corona (Maxim Veys)
– menstruatie-armoede (Maxim Veys)

4. Getelefoneerde vragen. Dat zijn vragen die ertoe dienen om toe te laten dat schepenen met hun beleid kunnen pronken. Ze worden ingediend door raadsleden uit de meerderheid en zijn op voorhand doorgenomen met de betrokken schepen.
Zie de vragen van Maxim Veys (SP.a)

5. Mislukte vragen. Dat zijn punten die juridisch – technisch niet goed zijn bedacht.
– Het voorstel om aan Martine Tanghe het ereburgerschap van de stad toe te kennen (Nawal Maghroud). De indienster gaf er blijk van dat zij niet weet hoe men volgens het reglement zo’n een voordracht van een kandidaat kan verrichten. En dat er daarenboven een commissie de kandidaturen moet doorlichten.

6. Onbenullige vragen.
– de vraag om de Groeningepoort ook te verlichten (Liesbet Maddens).
– burgers aanmoedigen om “egelstraten” aan te leggen (Cathy Matthieu)

Maar waarom stellen raadsleden aanvullende vragen of doen zij voorstellen ?
Er zijn toch wel enkele raadsleden die het serieus menen met de politiek, ermee begaan zijn en de dossiers bestuderen.
Maar anderen dienen punten in met de hoop van in de pers te komen. Vroeger lukte dat in de meeste gevallen. Nu veel minder: de lokale pers schenkt nog weinig aandacht aan de gemeenteraad.
Nog anderen doen dat om zichzelf te troosten. De collegebesluiten en de dossiers grondig doornemen, dat is veel te lastig en te moeilijk. Maar men moet toch iets doen om het presentiegeld te verdienen. En een vraagje opstellen is zo (gemakkelijk) gedaan. Men kan na de zitting tevreden met zichzelf huiswaarts keren


Overijverige gemeenteraadsleden (2)

Breaking news
Onze gloednieuwe burgemeester Ruth Vandenberghe meldt zopas (even na 22 uur) in de gemeenteraad dat Martine Tanghe wel enigszins erkentelijk is voor het aanbod, maar er liever niet op ingaat.
Wat een affront alweer voor de stad.
(En voor de SP.A-fractieleider.)

Over een uur start de (digitale) gemeenteraad, zoals gezegd met vijftien zogenaamde interpellaties. Afgekort: IR.
Vele van die aanvullende agendapunten zijn eigenlijk geen interpellaties.
IR.5 bijvoorbeeld is eigenlijk een voorstel.
Nawal Maghroud, SP.a-fractieleider stelt namelijk voor om Martine Tanghe het ereburgerschap van Stad te verlenen.
Voor ons niet gelaten. La Martine beantwoordt alleszins aan de voorwaarde die stelt dat zij van grote faam en aanzien geniet.
Maar in al haar ijver om uiteindelijk een keer op te vallen en de pers te halen heeft raadslid Nawal vergeten het reglement te lezen waarbij uitgestippeld wordt hoe iemand kan ereburger van Kortrijk worden.
Haar voorstel moet omgezet in een vraag.
Want, wie kan er een kandidaat voordragen?
Er zijn drie mogelijkheden:
– ofwel het College van Burgemeester en Schepenen,
– ofwel minstens 5 raadsleden,
– ofwel een erkende stedelijke adviesraad.
Komt daarbij dat de kandidatuur moet besproken worden in een speciaal daartoe op te richten commissie. De leden ervan dienen van diverse generaties zijn, en multidisciplinair samengesteld. Ze worden ook verondersteld van enige bekendheid met en in de stad te bezitten. Niet zomaar mensen van de straat hé.

Ja, technisch bekeken kan een ingediend punt faliekant uitvallen als men al te ijverig wil zijn, zonder kennis van zaken.
Maar aangezien het voorstel van iemand uit de meerderheid komt (een fractieleider dan nog) zal het CBS er wel wat op vinden.Ons Kortrijks Staatsblad slaat de bal mis

Even onze serie over de lange gemeenteraad van november onderbreken want we lezen absoluut niet graag totaal verkeerde berichten in ons gewaardeerd eigenste Staatsblad, de regionale editie van HLN, genaamd “Leiestreek”.
Er komt een openbaar onderzoek naar aanleiding van de (voorlopige) goedkeuring van de straatnaamwijzigingen van de Leopold II-laan en de Cyriel Verschaevestraat.
Hierbij meldt onze Kortrijks Moniteur dat bewoners en omwonenden bezwaren kunnen indienen.
Maar alle Kortrijkzanen kunnen dat. Men moet niet noodzakelijk rechtstreeks betrokken zijn bij de zaak. Ieder Kortrijks natuurlijk persoon of rechtspersoon kan niet alleen bewaar indienen maar ook een standpunt vertolken, of een opmerking ten beste geven aan het College van Burgemeester en Schepenen. Men kan bijvoorbeeld een andere naam voorstellen. Of men kan beweren dat er gediscrimineerd wordt wanneer enkel zelfstandigen en vennootschappen en VZW’s een onkostenvergoeding krijgen en gewone bewoners niet. (De uit te keren vergoedingen worden geraamd op 30.000 euro.)

Het is wel zo dat bewoners en omwonenden (en eigenaars die er niet wonen!) een schrijven zullen krijgen van het stadsbestuur.

P.S.
Een juridisch kluchtje. In Sint-Pietersleeuw was er in augustus 2016 eens een openbaar onderzoek bij een straatnaamwijziging voor een traject waar niemand woonde…

Een historische gemeenteraad, ja ! Maar waarom?

Vandaag 20 april start er in Kortrijk over zowat een uur (19 uur) een historische gemeenteraad. Niet omdat die voor het eerst in de geschiedenis digitaal verloopt, maar wél omdat de gevolgde werkwijze volstrekt onwettig is. Illegitiem. Onrechtmatig. Ongeoorloofd. Wederrechtelijk. Rechteloos.
Woorden schieten tekort om de onfatsoenlijke wijze te beschrijven waarop de tripartite de gemeenteraad al reeds van te voren aan banden heeft gelegd.
Wie straks de livestream volgt (we hopen dat het lukt) moet ook eens in het bijzonder letten op de wijze waarop de voorzitter van de Raad de oppositie de mond zal snoeren, meer speciaal hoe zij (Tiene Castelein) het zal aan boord leggen om de uitgebreide interpellatie over de Corona-crisis van de fractieleider van het Vlaams Belang zal proberen te verijdelen.