Category Archives: politieraad

Het Kortrijks GAS-team en de kosten versus de opbrengsten (2)

Uit een vorig stuk leerden we dat de GAS-werking alhier vorig kalenderjaar 73.401 euro kostte (hoofdzakelijk of geheel en al loonlast?). Daarvan kon men 9.198 euro recupereren omdat onze GAS-ambtenaren ook dossiers behandelen van vijf andere gemeenten.

Maar in ons GAS-team is er ook nog een specifieke bemiddelingsambtenaar werkzaam: Evi Holderbeke.
Die ambtenaar behandelt specifiek dossiers van minderjarigen (jeugdcriminaliteit), en wel voor het gehele gerechtelijke arrondissement Kortrijk, voorlopig minus de politiezone MIRA. De gemeenten van die zone zullen pas in het najaar een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de bemiddelingsambtenaar. (Het gaat om Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem.)
Evi is in het kader van het Grootstedenbeleid jaarlijks betaald met federaal geld: een subsidie van 50.139 euro. Maar dit bedrag is intussen ontoereikend gezien de toenemende anciënniteit van de betrokken ambtenaar. Evi moet nu eigenlijk 57.584 euro verdienen. Een “meerkost” van 7.550 euro.

Hierna vermelden we even het aantal dossiers dat de participerende gemeenten hebben overgemaakt bij de bemiddelaar met standplaats in Kortrijk (Evi dus) tijdens de periode van 1 november 2011 tot 31 oktober 2012. Tussen haakjes het aantal dossiers waarbij de procedure werd opgestart én afgerond. Merk de soms grote verschillen.
– Kortrijk: 50 (32)
– Roeselare: 46 (19)
– Izegem: 10 (4)
– Harelbeke: 6 (1)
– Kuurne: 4 (3)
– Oostrozebeke: 2 (nul)
– Wevelgem 1 (1)
– Deerlijk: 1 (1)
– Lendelede: 1 (1)

In het totaal liepen er in de referentieperiode dus 123 dossiers binnen en daarvan zijn er 62 “afgerond”. (27 procent van de betrokkenen reageert niet eens op een bemiddelingsaanbod.)
Kortrijk heeft – zoals overeengekomen – de meerkost inzake het loon van de bemiddelaar doorgerekend aan de participerende gemeenten: 121,78 euro per dossier (7.550 euro gedeeld door 62).

Zo.
Dat weten we dan ook weer
.

Naschrift
“Het Laatste Nieuws” (31 mei) heeft aan een aantal burgemeester uit de regio gevraagd wat zij zoal dachten van de nieuwe GAS-wet.
Uit de antwoorden van de burgemeester van Spiere-Helkijn zou men kunnen opmaken dat hij zal weigeren om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de bemiddelaar. Wat als de andere gemeenten van de politiezone MIRA dat straks wel gaan doen?

Het Kortrijkse GAS-team en de kosten versus opbrengsten (1)

Kortrijk telt nu eigenlijk twee GAS-ambtenaren.
Van oudsher is Tessa Allewaert onze sanctionerende ambtenaar en sinds oktober 2012 is Catherine De Mulder-Crimont daar nu bijgekomen. Men vond dat nodig omdat het toepassingsgebied van de Gemeentelijke Administratieve Sancties is uitgebreid.

– ‘Ratione materiae’ (zo zegt men dat) omdat nu ook winkeldiefstallen, drugsgerelateerde overlast en beledigingen (van politie) het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties.
– En ook ‘ratione loci’ omdat onze Kortrijkse sanctionerende ambtenaren ook nog van dienst zijn in vijf andere gemeenten. (De pers heeft dat uit het oog verloren).
Jawel, onze Kortrijkse GAS-ambtenaren bekommeren zich ook om gevallen van overlast of overtredingen of kleine criminaliteit in Kuurne en Lendelede (behorende tot de politiezone VLAS) en Wevelgem, Ledegem en Menen (PZ Grensleie).

Reken de jaarlijkse bruto-loonlast van de GAS-ambtenaar maar op ca. 52.000 euro (waarvan specifiek ca. 34.500 euro voor de GAS-werking). De GAS-ambtenaren krijgen nog bijstand van een administratieve medewerker met een bruto-loonlast van ca. 40.000 euro.
Op het terrein kunnen in Kortrijk – naast de politie – nog 14 daartoe opgeleide ambtenaren overtredingen vaststellen. Ze behoren tot de directies Leefmilieu, Sport, Mobiliteit en Infrastructuur, en het AGB Parko.

Voor het voorbije kalenderjaar 2012 is de kost van de GAS-werking effectief gekend: 73.401 euro.
In dat jaar hebben de zes partiperende gemeenten 718 dossiers ingediend, dat is 102 euro kosten per dossier. Voor Kortrijk ging het om 622 dossiers wat dus neerkomt op 9.814 euro aan kosten. Voor Wevelgem liepen 36 dossiers binnen (3.680 euro kosten), Kuurne 34 dossiers (3.475 euro kosten), Ledegem 12 dossiers (1.226 euro kosten), Menen 8 dossiers (817 euro kosten).

De jaarrekening 2012 van Stad is tot op heden nog altijd niet gekend!
De vorig jaar daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten uit de sancties kennen we daarom niet. We weten wel wat over de geraamde GAS-ontvangsten voor dat jaar: 11.024 euro.
Ter info: voor het lopende jaar 2013 raamt men die ontvangsten véél hoger: 26.024 euro.
Volgens de begroting 2012 bedraagt de geraamde netto-kost voor de GAS-werking 79.653 euro. Voor dit jaar: 79.928 euro.

P.S.
Naast de twee GAS-ambtenaren bestaat het team nog uit een “arrondisementele” bemiddelingsambtenaar met standplaats in Kortrijk.
Daarover meer in een volgende editie van Kortrijkwatcher. Hij (zij) kost ook geld. Het is een stadslegende dat steden hun ontvangsten willen opdrijven met GAS.

Korpschef politiezone VLAS in het verweer

In eerste instantie krijgt de “korpsleiding” in zijn geheel (de term ‘korpsleiding’ wordt niet gedefinieerd) in de doorlichting van de politiezone van de auditoren enige lovende bewoordingen toebedeeld. In de reguliere pers besteedt men daar geen aandacht aan. (NUL)

Citaat:
“Uit de personeelsbevraging blijkt dat de personeelsleden het in hoge tot zeer hoge mate eens zijn met onderstaande stellingen, namelijk dat:
° de rechtstreekse overste luisterbereid is
° orders worden nageleefd
° de korpsleiding onmiddellijk optreedt bij noodsituaties.
De korpsleiding, de korpschef in het bijzonder, hanteert een open-deur-politiek en wil zich zo aanspreekbaar mogelijk opstellen voor de medewerkers. Deze houding wordt vrij algemeen geapprecieerd.”

Maar er zijn dus “aangrijpingspunten voor verbetering“.
– De korpsleiding hecht onvoldoende belang aan de inbreng van personeelsleden.
– De korpsleiding werkt met twee maten en twee gewichten.
– Er is een quasi permanente afwezigheid van de korpschef op het terrein en op de diverse politielocaties. (Noot van de KW-redactie: er zijn vijf politiegebouwen in de zone.)
– De korpschef stelt zich vrijwel uitsluitend op als verzoener. Zijn optreden is onvoldoende drastisch.

Korpschef Stefaan Eeckhout kreeg de gelegenheid om in het verweer te gaan tegen deze aantijgingen. Zijn commentaar is te vinden in het auditverslag zelf, als bijlage 3 (pag.94-pag.104). De reguliere pers maakt daar andermaal geen gewag van. (Onze Persjongens lezen dat gewoon niet. Onze voorlichters!)

De chef steekt van wal met enkele algemene bemerkingen die we hier bijna onverkort weergeven.

1. Het is te betreuren dat de audit niet of nauwelijks ingaat op de grote structurele problemen waarmee het korps geconfronteerd wordt:
– het personeelstekort
– de gebouwenproblematiek (de slechte staat, afstanden,…)
– de structurele onderfinanciering.
Veel van de gemaakte opmerkingen resulteren precies uit deze problematiek.
De korpsleiding is hier volledig afhankelijk van de bestuurlijke overheid. Het lijkt er op dat deze bestuurlijke overheid (de opdrachtgever van de audit) koste wat kost uit de wind moest gezet worden.
(De repliek van de auditoren hierop was van het gemakkelijke soort: we bemoeien ons niet met politiek.)

2. Er wordt veel te veel belang gehecht aan de personeelsbevraging, althans aan bepaalde aspecten ervan.
Het gevolg is dat men vervalt in efemere anekdotiek. (Zie wat de pers zoal vertelt. Noot van KW.)
Voorts worden de gemaakte opmerkingen ook niet uitgesplitst naar Directie/Dienst. Een goed voorbeeld daarvan is de opmerking dat de toewijzing van personeel of middelen niet “eerlijk” gebeurt, m.a.w. dat “de anderen” beter bediend zijn. Als iedereen dit vindt, dan lijkt het mij het beste bewijs dat dit niet zo is.
Erger is dat de audit de meeste opmerkingen zomaar kritiekloos slikt, zonder te checken of ze wel kloppen. (De auditoren loochenen dit laatste. Noot van KW.)

3. Er blijkt een fundamenteel verschil in visie te bestaan tussen de korpsleiding en de auditoren m.b.t. de managementstijl.
De auditoren opteren duidelijk voor een sterk centraal aangestuurd gezag en hebben moeite met de grote operationele autonomie van de directies en Рa fortiori Рvan de mensen op de werkvloer. Het rijkswachtverleden van ̩̩n van de auditoren zal daar niet vreemd aan zijn. Dit verklaart voor een stuk de kritiek dat er voor bepaalde processen geen exhaustieve draaiboeken of regels uitgeschreven zijn. Dit is geen vergetelheid of nalatigheid, maar een zeer bewuste keuze: wij werken met volwassen mensen die genoeg ruimte en verantwoordelijkheid moeten krijgen om zelf hun nkeuzes te maken, uiteraard binnen de opgelegde grenzen.

P.S.
Na deze wel zéér fundamentele bemerkingen gaat de korpschef in op een hele serie concrete auditbevindingen en “verbeterpunten”.
In de mate dat die commentaren niet al te technisch van aard zijn en de gemiddelde Kortrijkzaan kunnen interesseren, komen we daar bij gelegenheid nog op terug.
In de volgende politieraad van juni presenteert de korpschef trouwens zijn verbeterplan.

Korpschef politiezone VLAS wordt nu al kaltgestellt

Naar aanleiding van de doorlichting van de politiezone VLAS is de korpschef Stefaan Eeckhout bezig met het opstellen van een “verbeterplan“. Hij hoopt dit plan te kunnen voorleggen in volgende politieraad van de maand juni (in principe op 24 juni). Brave jongen.

De politieraad van woensdag 22 mei heeft die audit van de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie besproken. Van 19 uur tot 1u30 ‘s nachts!

(Een oeverloos debat. Over de redenen daaromtrent zal KW het nog een keer vruchteloos hebben.)

Ietwat na middernacht heeft de Kortrijkse burgemeester – op eigen houtje – een soort besloten zitting georganiseerd met zijn collega-burgemeesters van Kuurne en Lendelede (die niets te vertellen- hebben, en het ook niet kunnen) plus de fractieleiders in de politieraad.
De gewichtigdoeners.

Doel was: enige conclusies trekken uit de bespreking van de audit.
De voornaamste conclusie die grote baas Vincent Van Quickenborne (ook voorzitter van het politiecollege) al op voorhand wou trekken is er dan ook gekomen.

Een Werkgroep

Men gaat dus nu (en voor de toekomst?) een werkgroep oprichten die zich op korte termijn zal uitspreken over de vraag door WIE en HOE men de “reorganisatie” van het korps zal bewerkstelligen.

Dat is waarschijnlijk een blaam voor de korpschef.
Men (men?) wil Stefaan gewoon helemaal aan de kant zetten, in afwachting van zijn pensionering. Nieuw Kortrijks burgemeester wil een nieuwe chef die (ook op operationeel gebied) naar zijn pijpen danst.
De werkgroep zal bestaan uit de drie burgemeesters en de fractieleiders van de politieraad. Twee burgemeesters die van toeten noch blazen weten. Drie van de vier fractieleiders staan tevens bijzonder vijandig tegenover de korpschef: Axel Weydts (SP.A), Steve Vanneste (N-VA) en Arne Vandendriessche (VLD). Och, weten ze veel.

P.S.
Het spreekt vanzelf dat Kortrijkwatcher enige aandacht zal besteden aan de bevindingen van de audit.
En zoals steeds in het bijzonder aan de zaken die de reguliere papieren pers vergeet te vertellen. Hier is dat bijvoorbeeld de fameuze bijlage 3 met commentaren van de korpschef op de ontwerptekst van het auditverslag.

Over de ware kostprijs van het cameraplan

We gaan dat nooit helemaal te weten komen wat het cameratoezicht op publiek domein in het centrum (en nog veel later in de deelgemeenten?) zal kosten.
Gemeentebesturen die cameratoezicht installeren doen daar altijd en overal heel geheimzinnig over. Dat komt omdat bestuurders in gemoede wel beseffen dat het met de proportionele verhouding tussen het middel (o.a. de gigantische kosten) en het resultaat (het doel) beneden alle peil blijft. Plus vervolgens het absurde, het onhoudbare van het camerabeleid beginnen in te zien: na één (1) steeds meer camera’s nodig, overal en altijd…
(Gaan we naar 40?)

Wat zegt onze burgemeester dus in “Het Laatste Nieuws” van vandaag nu weer eens over kostprijs van zijn cameraplan?
Althans over de eerste fase daarvan, waarbij men 20 camera’s (6 vervangingen) gaat installeren in de binnenstad? Dat dit alles een investering vergt van 200.000 euro. Dat is dus een geraamd bedrag, gewoon een volstrekt arbitraire post in de begroting 2013.
Onze ’embedded press’ noteert dat dan. Zomaar. En wij Kortrijkzanen slikken die info.
Het is wel afwachten geblazen tot we de werkelijke prijs voor de plaatsing en levering van die camera’s kennen. En later nog de prijs bij de oplevering, met de meerwerken.
De zaak moet nog voorkomen in de gemeenteraad van juni. Er is nu sprake van een gunning aan de firma RTS van Ieper voor een bedrag van 111.242 euro, maar we weten helaas niet waar die factuur op slaat.

Vincent Van Quickenborne (van de VLD) verzwijgt iets voor zijn onderdanen. Geeft onvolledige informatie. Houdt informatie achter. En dat is niet schoon. Het is niet wijs. Dat is bijna leugenachtig. Een burgervader zou dat niet mogen doen. En onze Papieren Perse moet dat nu ook niet in de hand werken.

Om de WERKING van die nieuwe camera’s mogelijk te maken moet de bestaande glasvezelring “verzwaard” worden, is er bijkomende glasvezel nodig en moeten er nieuwe aansluitingen komen naar de dispatching van de politie. De geraamde kostprijs hiervoor bedraagt ca. 150.000 euro (incl. BTW). De ICT-administratie stelt nu al voor om de begrotingspost van 200.000 euro bij een aanstaande budgetwijziging te verhogen met 100.000 euro.
Waarom zegt burgervader dat niet? Vriendelijk en gemoedelijk – zoals hij is – aan ons, wij allen?
(En waarom laat onze Plaatselijke Perse zich bij dit soort uitlatingen van de nieuwe tripartite steeds onbetuigd?)

Altijd opnieuw verzwijgen voorstanders van cameratoezicht op niet-besloten plaatsen de “nevenkosten”. Hier nu die voor de datatransmissie.
Er zijn nog andere. Die nieuwe dispatchingruimte in het politiecommissariaat! Hoeveel heeft die gekost? Volgens onze – moeizaam bij elkaar gezochte – gegevens: 204.000 euro. Men heeft dat nu vergeten. En met de nieuwe camera’s zal die ruimte wellicht nog moeten geoptimaliseerd? (Is het aantal tv-schermen van de LED-wall wel voldoende?)

Nog vergeten indirecte kosten? Ja.
De studiekosten voor het cameraplan gemaakt door het bureau Optimit uit Mechelen. Kortrijkwatcher kent die niet.

O ja…
De (vernieuwde) serverruimte in het stadhuis vergt ook wat aanpassingen vanwege de uitbreiding van het camera-netwerk. Voor 30.769 euro (incl. BTW) vanwege noodzakelijke aansluitpunten, schijvenkabinetten, enz.

Zeg.
Burgervader Asap vergat nog iets te vertellen aan ons allemaal, via “Het Laatste Nieuws”.
De politie gaat een nieuwe anonieme interventie-wagen kopen met een ANPR-camera die nummerplaten zal kunnen detecteren. Type van de wagen: Skoda Superb Ambiente.
De firma Lamaire Motors uit Heule (die zowat het monopolie bezit voor het leveren van wagens aan de politie) vraagt 39.503 euro (BTW inclusief). De geraamde prijs was 50.000 euro. Mogen we veronderstellen dat het verschil slaat op de kostprijs voor de verborgen camera aan boord?

P.S.
De door de burgemeester in HLN voorgestelde plannen verschillen danig van de nota van de korpschef uit 2011 en het cameraplan van Optimit, voorgesteld begin 2012. Ook dat schept verwarring.
Er is een zogenaamd ICT-raamcontract 2013-2017 met een lot 11 waarbij men de totaalprijs voor het leveren en plaatsen van cameratoezicht in de politiezone VLAS (twee camera’s in Kuurne, niet 1 voor Lendelede!) schat op 847.943 euro. Stad zou de kosten spreiden over zes boekjaren.
In het budget 2013 dient men de uitgaven voor cameratoezicht te zoeken op de post 104/742-53 (investeringen) maar ook op art. 104/123-13 (gewone uitgaven). Niet gemakkelijk om bij te houden.

Quote van de dag: “Men knaagt aan mijn capaciteit..”

Stefaan Eeckhout, korpschef van de politiezone VLAS is aan het woord op WTV, 7 mei laatstleden.
(Pro memorie: de korpschef wil vervroegd vertrekken onder meer omdat het niet klikt met Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne
die verregaande besparingen wil doorvoeren in het budget van de politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.)

Korpschef doet dus zijn beklag: “Men knaagt aan mijn capaciteit en mijn budgetten.”
Goed luisteren: “capaciteit” staat in het enkelvoud. Gaat dus niet om de hoedanigheden, de kwaliteiten die de korpschef al of niet zou bezitten.
De term “capaciteit” slaat wel degelijk op de personeelsbezetting en het aantal manuren dat men dan met dat personeel kan presteren. Voor 2011 (laatste bekende jaarverslag van de zone) bedroeg de totale capaciteit van de operationele (CorOPS) plus de administratieve en logistieke medewerkers (CALog) 455.443 manuren, dat is gemiddeld 1520 uren per 299,6 voltijdse equivalenten. Zien wat het wordt voor dit of volgend jaar, daar kunnen we nog lang op wachten.

Kortrijks burgemeester wil de personeelskosten drukken, en waarschijnlijk ook nog de werkingskosten en misschien zelfs de investeringen. In elk geval moet er Рalthans volgens ̩̩n van de drie burgemeesters van de zone Рgesnoeid worden in de uitgaven.
De mantra van de nieuwe tripartite – in Kortrijk dan – is nu eenmaal: “meer doen met minder“, en dit op alle terreinen. Vandaar ook dat de gemeentelijke dotatie van Kortrijk voor de werkingskosten van de zone VLAS dit jaar onveranderd blijft: 13.394.382 EUR. (In het verleden waren Kuurne en Lendelede bereid om de dotatie te verhogen met 2 procent.)

– En waarlijk: in de begroting 2013 van de zone raamt men de werkingskosten op 3,25 miljoen tegenover 3,32 miljoen euro vorig jaar. Een besparing van 73.636 euro.
– Inzake personeelskosten is er voor 651.996 euro bezuinigd.
– De geraamde buitengewone uitgaven (investeringen) dalen van 706.000 euro naar 520.000 euro.
Vandaar ook dat dat de begroting voor dit jaar min of meer sluitend is: uitgaven voor 23,63 miljoen tegenover ontvangsten ten bedrage van 23,32 miljoen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met die personeelsbezetting?
– Volgens de laatste gegevens telt men bij het operationele korps nu 255 ingeschreven personeelsleden, wat overeenkomt met 248,4 voltijdse equivalenten. Vergelijk. Volgens de regelgeving (KB van 5 september 2001) is het opgelegde minimum 261 leden, terwijl de personeelsformatie van september 2003 voorzag in 271 operationele medewerkers.
РBij het administratieve en logistieke kader telt men 57 leden, wat overeenkomt met 52,57 voltijdse equivalenten. Dat is 16 medewerkers m̩̩r dan de personeelsformatie oorspronkelijk voorzag, maar velen beschouwen dat als een goede zaak aangezien het hier om burgerpersoneel gaat.

Maar waar zitten die besparingen nu eigenlijk???
De rekening 2012 van de zone is nu gekend. De “ware” werkelijk geconstateerde bedragen.
De vastgelegde uitgaven bedroegen 24,09 miljoen euro. Tegenover de nu geraamde uitgaven (23,63 miljoen) bedraagt het verschil 460.000 euro! Besparingen!
MAAR! De vastgestelde rechten (terminologie voor de werkelijke ontvangsten) bedroegen 25,57 miljoen euro. Tegenover de geraamde ontvangsten voor dit jaar (23,32 miljoen) een verschil van méér dan 2 miljoen. Minder ontvangsten!

Uitleg?? Graag.

P.S.
Hoe zou het er daar aan toe gaan, in de zittingen van het politiecollege van de zone?
Twee CD&V-burgemeesters met een VLD-voorzitter die het helemaal niet – en minder dan ooit – is gewend om ook maar enigszins te worden gecounterd? En dan die arme korpschef daarbij…

Bijzondere politieraad na twee schorsingen opgeheven en uitgesteld

Vandaag kwam in het stadhuis om 20 uur een bijzondere politieraad bijeen. Die zou gewijd worden aan een auditverslag van de politiezone VLAS, een voorontwerp althans van dit rapport. Men is niet eens aan het onderwerp toegekomen.
In een lang betoog liet Patrick Jolie (CD&V) horen dat hij het komende debat onzinnig vindt. Niet iedereen beschikt over dezelfde informatie.
Ten eerste is er pas deze middag bij de raadsleden een e-mail binnengelopen (een bijlage 3) inhoudende de repliek van de korpschef Stefaan Eeckhout op het auditverslag.
Een aantal raadsleden hebben van dit document niet eens kunnen kennis nemen, of konden het nog niet grondig doornemen. (Een raadslid beweert dat hij die mail niet heeft ontvangen.)
Ten tweede zouden de auditoren ook al hun zeg hebben gedaan over de repliek van de korpschef, en daar hebben de raadsleden geeneens weet van.
En ten derde – en bovenal – zou er dus al een definitief auditrapport bestaan en rondcirculeren, terwijl de raadsleden enkel een voorontwerp in handen kregen.

Patrick Jolie vindt dit alles dus niet correct en vraagt om een nieuwe politieraad over twee weken, waarbij alle raadsleden zouden beschikken over alle documenten.
Na nog wat gehakketak (waarbij ook CD&V-raadslid Stefaan Bral een duit in het zakje doet) vraagt Kuurnes raadsid Johan Schietgat (van CD&V-obediëntie, en dat is niet zonder belang) de schorsing van de vergadering. Het is al 20u50.
Na tien minuten hervat de voorzitter van de politieraad VLD-burgemeester Vincent van Quickenborne zonder verpinken de zitting. De CD&V-fractie plus de vertegenwoordiger van Groen (Catherine Matthieu) verlaten de zaal.
Nu vraagt niemand minder dan Kuurnes burgemeester Francis Benoit (CD&V) – lid van het politiecollege – om een schorsing.
Vincent Van Quickenborne houdt in een apart zaaltje (het ‘salonske’ genaamd) een tamelijk lange bijeenkomst met de andere burgemeesters van de zone en de fractieleiders (Arne Vandendriessche van de Kortrijkse VLD is er niet). Slaat daarna nog een praatje met zijn liberale en socialistische getrouwen.

Om 21u08 valt het verdict.
De vergadering wordt opgeheven en er komt een nieuwe zitting op 21 mei gewijd aan het volledige auditverslag, inclusief het “verbeteringsplan” van de korpschef.
Patrick Jolie haalt zijn slag thuis. Vincent Van Quickenborne doet (of haalt?) verhaal bij de pers, in woord en beeld.

Politiechef wil vroeger met pensioen

Dit bericht staat vandaag te lezen in “Het Laatste Nieuws”.
Als commentaar op dit gebeuren zegt onze ex-burgemeester Stefaan De Clerck dat dit zeker ook te wijten is aan gebrek aan respect vanwege onze nieuwe burgemeester voor de korpschef van de politiezone VLAS, Stefaan Eeckhout.
En de chef zelf verklaart in de gazet dat “het niet klikt tussen hem en de burgemeester”. “Onze manieren van werken komen niet overeen. Er is een generatieconflict.”

In verband met dat gebrek aan respect (en de manieren van werken) willen we nu toch even een heel onthullend zinnetje aanhalen uit het bestuursakkoord van de tripartite, het zgn. Plan Nieuw Kortrijk. (Openbaar gemaakt op 21 maart.)
Lees mee, pag. 26. Savoureer…

“Onze huidige politiechef gaat tijdens deze bestuursperiode met pensioen. Voor de keuze van zijn opvolg(st)er wordt een profiel op maat uitgeschreven. Vast staat dat we iemand zoeken met uitgesproken competenties in het aansturen van mensen en in het aanscherpen van de operationele werking.”

Lezer.
– Welke competenties heeft de huidige korpschef dus niet?? Zeg maar.
– En is dat programmapunt geen regelrechte manier om aan de chef kond te doen: hoepel nu maar vlug op!

N.B.
Normaal zou de korpschef in functie blijven tot in 2016.
Nu hoopt hij te kunnen vertrekken tegen midden 2014. (Dat is niet tot zo lang uit houden! De werksfeer is totaal verpest.)

Politiezone VLAS nog altijd zonder begroting…

De politiezone VLAS moet het nog altijds stellen zonder begroting. En dat zal ook nog zo zijn gedurende geheel de maand april!
Ongezien is dat. Alweer zo een feit waarbij de VLD en zeker de SP.A moord en brand zouden schreeuwen indien die partijen in de oppositie zaten. Maar zoals hier al een keer is uiteengezet lijden de raadsleden van de nieuwe tripatite aan een collectieve dissociatieve amnesie. (En onze embedded press weet weer nergens van.)

Onze politie moet het dus nog minstens een maand redden met voorlopige twaalfden. Dat betekent dat men elke maand maximaal één twaalfde van de uitgaven die in de begroting van vorig jaar stonden mag aanwenden. Met andere woorden: onze politie kan niet op volle kracht werken. Er mogen geen nieuwsoortige uitgaven worden gedaan. Geen investeringen. Uitgaven die wel zonder bovengrens kunnen gebeuren: bezoldigingen, verzekeringen, belastingen, aflossingen en intresten.

Maar waarom is er nog altijd geen begroting 2013?
“Omwille van het nemen van een groot aantal besparingsmaatregelen is het aangewezen om nog een maand te wachten met de definitieve opmaak van de begroting.”
(Er was nochtans al een ontwerp van begroting op 22 februari.)

P.S.
De voorzitter van het politiecollege heeft als koosnaam ASAP. Andere leden zijn: de burgemeester van Kuurne (Francis Benoit) en van Lendelede (Carine Dewaele).
Sinds begin dit jaar is het College zes keer bijeen geweest.

Korpschef politie schrijft brief aan schepencollege

De nieuwe tripartite gaat de toepassing van de retributie op valse alarmmeldingen versoepelen. De “boete” van 125 euro per interventie van de politie blijft onveranderd, maar die zal pas toegepast worden vanaf de derde onterechte interventie.
Dit nieuwe reglement is bijna unaniem (twee onthoudingen) goedgekeurd in de gemeenteraad van vorige maandag 25 maart. Eigenaardig is wel dat het vorige schepencollege (CD&V-VLD) eind vorig jaar die retibutie voor 2013 al had geschrapt! Men vond het reglement niet meer in overeenstemming te brengen met de huidige maatschappelijke context. In een klimaat van een steeds maar toenemend aantal inbraken en pogingen daartoe promoot de overheid zelf het aanbrengen van alarminstallaties.

Werkelijke opbrengst in 2011: 12.650 euro.
Begroot in 2012: 14.000 euro.
Begroot in 2013: 4.000 euro

Raadslid Maarten Seynaeve (VB) behoort tot de zeer zeldzame raadsleden die in het stadhuis de stukken gaat raadplegen.
In het dossier over de retributie op valse alarmmeldingen stak een e-mail van de korpschef Stefaan Eeckhout. Dat gebeurt niet zo vaak en kan wijzen op een zeker tekort aan (mondeling, informeel) overleg met de burgemeester.
Wat nu voorligt – aldus de korpschef – is een verwaterde versie van wat de vorige coalitie al had voorgesteld, en die is toen al door de politie negatief geadviseerd, omdat het “een vreselijk tijdrovende administratieve procedure inhoudt die tot eindeloze betwistingen aanleiding zal geven. Alvast onze preventiedienst, die al gehalveerd is, kan deze bijkomende administratie niet aan. Als het college vindt dat er te weinig draagvlak is voor dergelijke retributie, wordt ze best afgeschaft, in plaats van deze verwaterde versie te lanceren”.

Het botert niet tussen de korpschef en het nieuwe College.
Zo bijvoorbeeld liet Stefaan Eeckhout al meerdere keren via de pers weten dat hij een verhoogde controle op de snelheidsovertredingen in de zone 30 niet echt ziet zitten. Het korps heeft daar te weinig apparatuur voor, te weinig mankracht. En vooral: de meting is in veel gevallen technisch onmogelijk, wegens te veel obstakels.
En in het “Plan voor een Nieuw Kortrijk” kan de nieuwe tripartite nauwelijks verbergen hoe men verlangt naar de dag dat de korpschef met pensioen gaat.