Category Archives: politieraad

Naar 10.000 bijkomende GAS-dossiers ?

Het team dat zich bezighoudt met Gemeentelijke Administratieve Sancties bestaat nu uit 4 personen (waarvan twee sanctionerende ambtenaren) die evenwel niet voltijds met dat werk bezig zijn. Dat GAS-team zal men nog dit jaar versterken met twee personen: een voltijdse operationele leider en een halve administratieve medewerker.

Op heden behandelt het team jaarlijks zowat duizend dossiers. Het aantal is stijgende omdat het werkgebied “ratione loci” is uitgebreid tot de drie gemeenten van de politiezone Vlas en de drie van de PZ Grensleie. (PZ Mira doet nog altijd niet mee, waarschijnlijk omdat men in Spiere-Helkijn niet wil weten van GAS-boetes.) Ook “ratione materiae” zijn de taken uitgebreid. Er kunnen nu ook GAS-dossiers opgesteld bij winkeldiefstallen, drugsgerelateerde overlast, beledigingen.

Maar strakst loopt er bij het GAS-team een ware toevloed aan dossiers (vaststellingen) binnen. De politie schat het aantal op niet minder dan 10.000 op jaarbasis !
Hoe kan dat nu?

Van zodra een KB het toelaat zal de gemeenteraad binnen afzienbare tijd een politieverordening goedkeuren waarbij ook inbreuken op het “stilstaan en parkeren” via de GAS-wetgeving kunnen aangepakt.
In de gemeenten die de GAS-wet toepassen kan de politie de nodige vaststellingen doen. (Het overgrote aantal dossiers komt trouwens van die kant.) Daarnaast zijn er in Kortrijk (volgens onze gegevens) nog 14 stadsmedewerkers als vaststeller erkend.
Nu gaan er daar dus nog een pak bijkomen vanuit het gemeentebedrijf PARKO. Hoeveel weten we niet. Maar als alle parkeerwachters (de zogenaamde pakmadams) hiertoe een erkenning krijgen gaat het alleszins om méér dan 10 voltijdse equivalenten.

Als er van die geraamde bijkomende 10.000 vaststellingen zo’n 7.000 dossiers aanleiding geven tot het innen van een boete dan zou dit niet minder dan 315.000 euro kunnen opleveren. De bruto opbrengst per dossiers zou namelijk 50 euro bedragen.
De kosten (port, software, personeel) in hoofde van Stad – die van Parko niet meegerekend – raamt men op ca. 117.000 euro.

Nou.
Als dat KB er komt met de mogelijkheid om inbreuken op “stilstaan en parkeren” via GAS af te handelen, zou het dus toch kunnen dat de toepassing van de GAS-wetgeving een winstgevend zaakje wordt.

Het nieuwe politiegebouw zal aan Stad niets kosten !

Op een blauwe maandag (van 28 april) heeft onze burgemeester in de politieraad onverhoeds laten weten dat de politiezone VLAS tegen 2018 een onderkomen zal vinden in het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso), gelegen achter het befaamde café ‘t Pirroen. Voorlopig gaf hij daarbij enige povere en zeer betwijfelbare ramingen mee over de kostprijs. Die zou zowat 14 miljoen euro bedragen (aankoop van de site inbegrepen). De gazetten zeggen 15 miljoen. (Zie nog vorige stukken alhier dd. 2 en 3 mei over die wel heel ruwe schattingen.)

Middels een interpellatie vroeg Patrick Jolie (CD&V) in de gemeenteraad van 12 mei hoe de financiering van het project er zou kunnen uitzien.
Burgemeester antwoordde hierop prompt en heel stellig: “De financiering van het gebouw en de “antenne” (een kantoor in het centrum -KW) zal volledig gedragen worden door de politiezone VLAS en NIET door de Stad.” Hij voegde daar voorts aan toe dat een en ander is voorzien in het meerjarenplan van de zone. (Zie nog voetnoot alhier.)

Dit zijn waarlijk quotes de we niet (nooit) mogen vergeten.
Wie deze uitlatingen later nog eens letterlijk wil horen, kan dit via de webcam op de site van Stad. Zie de audio-visuele live-opname van de zitting van 12 maart, op het tijdstip 1 uur 43 minuten (begin vanaf de 01:43.10).

P.S.
– Het financiële meerjarenplan 2014-2018 of 2019 van de PZ VLAS bestaat officieel alleszins nog niet. Is zelfs dit jaar nog niet eens geagendeerd in de het politiecollege. (De begroting 2014 is pas in april goedgekeurd.)
– We krijgen pas in de politieraad van 23 juni wat nadere, nauwkeuriger toelichting over de juiste prijs van het nieuwe (oude) politiegebouw. (In mei is er namelijk geen zitting.)

De “taqiyya” rondom de kostprijs van een politiekantoor (2)

Voor wie niet alles wil lezen, alleen maar even dit.
De kostprijs van het politiegebouw volgens het plan Q op de site van de campus Howest (achter het befaamde café “Het Pirroen”) valt per vierkante meter duurder uit dan het vroegere plan Stef dat voorzag in een geheel nieuw gebouw op Kortrijk-Weide. De berichten in de reguliere pers blijven hierover uitermate karig.

In een vorige editie van deze elektronische krant las u dat de geraamde kostprijs van het geplande politiekantoor op de campus van Howest achter café Pirroen officieel nu 13.975.000 euro bedraagt. Sommige media maken daar 15 miljoen van en melden dan zonder verpinken dat Stad met dit plan (hier bestempeld als het plan Q) 25 miljoen euro uitspaart aangezien het vorige plan van Stefaan De Clerck (nieuwbouw op Kortrijk-Weide) 40 miljoen zou gaan kosten.

Bij de prijs van het plan Q wordt er evenwel niet gezegd waarop die slaat.
Dat is een vorm van ‘taqiyya’: niet alles vertellen. Zuinig zijn met de waarheid, – iets wat sommigen als ‘liegen’ bestempelen.
Het is heel goed mogelijk – of zeker? – dat die kostprijs van 13,9 miljoen in feite gaat om een “casco-prijs”. Gewoon slaat op de pure aanpassingen van het oude schoolgebouw en enige nieuwbouw op de site. Dus zonder meerprijs voor technieken, zonder meubilair of andere uitrusting, zonder BTW, zonder erelonen, zonder de kostprijs van allerhande studies.

Dat zeggen woordvoerders van de nieuwe tripartite er gemakshalve dan niet bij. Het lijkt er momenteel ook duidelijk op dat er in het plan Q geen plaats is voorzien voor de federale politie, voor andere lokale politiediensten, noch voor andere veiligheidsdiensten zoals Fluvia. Ja, hoe minder (diensten) men voorziet, hoe lager de kostprijs natuurlijk.

De vergelijking met de prijs voor het plan Stef op Kortrijk-Weide loopt totaal mank. En is van een ongezien demagogisch gehalte. Ronduit leugenachtig.

– Om te beginnen is de kost van dat vroegere plan van Stef geen 40 miljoen euro (de nieuwe burgemeester blijft dit maar beweren) maar welgeteld 28.747.089 euro (zonder erelonen en zonder BTW).
Wel te verstaan: dit is een ALL in prijs ! Inclusief 10 procent reserve, meerprijs technieken, meubilair, voorzieningen voor andere veiligheidsdiensten (ook de federale politie), aanpassingen aan de Salduz-wetgeving, parking, het verplichte kunstwerk.

– De pure bouwkost van het plan Stef bedraagt (inclusief parking, maar niet ALL in) 24.164.423 euro. Zonder de parking: 21.064.558 euro.

– Ten tweede slaat die prijs van 28,7 miljoen euro op een veel grotere vloeroppervlakte dan wat het plan Q betracht op de campus aan de Renaat de Rudderlaan.
Het plan Stef berekende het behoeftenprogramma op 20.070 bruto vierkante meter. Zonder parking 15.295 m². Netto, met parking 17.586 m².
Het plan Q vindt dat er slechts 7.801 m² bruto oppervlakte nodig is.

– Ten derde. En dit is nu wel een héél bijzonder opmerkelijk geval van ‘taqiyya’.
De huidige meerderheid verzwijgt alsmaar dat er in het kader van het plan Stef (een nieuwbouw op Kortrijk-Weide) in 2008 een samenwerkingsovereenkomst is ondertekend tussen stad Kortrijk, de politiezone VLAS, het SOK alsmede de federale politie met de Regie der Gebouwen waarbij is overeengekomen dat de Regie der Gebouwen voor 30,42 procent zou tussenkomen op een (geactualiseerde) bouwkost van 22.765.534 euro.

De prijsvergelijking per m²

In de vorige editie van deze krant kwamen we op grond van de nu beschikbare gegevens tot de vaststelling dat het politiekantoor van Q per noodzakelijke bruto vierkante meter 1.451,7 euro kan kosten.

Over de bouwkost van het oorspronkelijke plan van Xaveer De Geyter (een splinternieuw politiegebouw op Kortrijk-Weide) beschikken we over nauwkeurige cijfergegevens, geactualiseerd in oktober 2012.
Ziehier.

Parking
3.099.865 euro = 891 euro/m²
Administratie
22.236.157 euro = 1.693 euro/m²
Logistiek
495.400 euro = 1000 euro/m²

Totaal
25.831.423 euro = 1.209 euro per vierkante meter
Dit totale bedrag is wel met inbegrip van de meerprijs technieken (1.667.000 euro).

P.S.
Bepaalde pers is op de hoogte van wat hier op Kortrijkwatcher vandaag en gisteren zoal is verteld, maar vertikt het die gegevens te publiceren.
De embedded press !!!

De “taqiyya” rondom de kostprijs van een politiekantoor (1)

Het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso) achter het café Pirroen zal men dus verbouwen tot een politiegebouw.
Onze burgemeester (tevens voorzitter van het politiecollege van VLAS) vermoedt als aankoopkostprijs van de site de som van 8.975.000 euro. Waarop dit bedrag nu waarlijk slaat weten we niet. Met of zonder BTW? Notariskosten?

Dat is al een eerste toepassing door het bestuur van de “taqiyya“, het (moslim)recht om zuinig om te springen met de waarheid. Een recht dat de huidige tripartite absoluut niet zuinig toepast. Liegen door zaken te verzwijgen, daar komt het op neer.

Verder liet burgemeester Van Quickenborne nog weten dat de “verbouwingen en aanpassingen” kunnen geraamd op 5 miljoen euro.
Ook hier heeft geen mens (raadslid) weet waarop dit bedrag slaat.

Volgens de korpschef (in “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag) kan het even zo goed oplopen tot 6 miljoen euro. In elk geval: het gaat voorlopig om een perfect rond getal waarbij we niet echt weten of de beoogde nieuwbouw daar ook is ingecalculeerd. (Er is namelijk nog een bijkomende behoefte aan 2.849 m².) Alweer een toepassing van het recht om niet alles te zeggen.

Heel de operatie zou dus minimaal 13.975.000 kosten.
Onze lokale “embedded press” en diverse raadsleden van de coalitie kunnen het niet nalaten om rond te bazuinen dat het plan Q (laat ons die verhuis nu zo noemen) een “besparing” oplevert van niet minder dan 25 miljoen.
Want de pers vermeldt – in navolging van de korpschef – een kostprijs van 15 miljoen euro en zet die af tegen de prijs van de door voormalig burgemeester Stefaan De Clerck geplande nieuwbouw op Kortrijk-Weide, zijnde 40 miljoen euro.
Dat laatste cijfer is trouwens niet juist alhoewel het steevast wordt herhaald door de huidige burgemeester. Het moet in elke geval sterk genuanceerd worden, maar daarover later meer.

Om een adequate vergelijking te maken tussen het plan Q en dat van Stef is het beter om de aankoopprijs te bereken per bruto m² (met gangen en WC’s en zo).
We doen dit hier met de huidige beschikbare gegeven in ons archief en op diverse wijzen.

– De totale bruto vloeroppervlakte van het bestaande schoolgebouw bedraagt 9.159 m². Met een aankoopprijs van 8.975.000 euro levert dit een kost op van 979,99 euro per m².

– In het bestaande gebouw hebben we voor bureaus, dispatching, vergaderzalen bruto 4.952 m² nodig. De prijs per noodzakelijke bruto oppervlakte bedraagt dan niet minder dan 1.812,3 euro per m².

– Maar er is voor de kledijkamers, het cellencomplex, de magazijnen, de werkplaatsen, de garage nog 2.849 m² bijkomend nodig. Laat ons nu aannemen dat voor die “verbouwingen en aanpassingen” daarom nog 5 miljoen moet op tafel komen. Dan is de totale kostprijs 13,9 miljoen voor een noodzakelijk bruto oppervlakte van 9.626 m². Dat geeft 1.451,7 euro per m². Laat ons dat getal maar eens goed onthouden, om het nieuwe plan Q te kunnen vergelijken met het oude plan Stef.

– We gaan nu op onze beurt even demagogisch tewerk en de prijs van de korpschef hanteren in onze berekening. Die 15 miljoen dus. Dan kost dat nieuwe en oude gebouw aan de Renaat de Rudderlaan per bruto noodzakelijke m² 1.556,2 euro.

In een volgend stuk hebben we het over de door het huidige stadsbestuur gebruikte ‘taqiyya’ in verband met de prijs van het vroeger plan Stef op Kortrijk-Weide.

Burgemeester zal voortaan eerst de pers inlichten en pas daarna de raadsleden !!

Dat doet onze burgemeester natuurlijk al sinds zijn aanstelling in februari 2013.
Alle belangrijke beleidsbeslissingen vernemen de verkozen raadsleden via de gazetten, meestal het vlugst via de pen van (LPS) van “Het Laatste Nieuws”.
Maar nu heeft Vincent Van Quickenborne het officieel en luidop bevestigd: al wat nieuw is in het beleid krijgen de lokale persjongens en -meiskes in het vervolg het eerst te horen.
Hoe is onze burgervader tot dit vaste en drastische besluit gekomen?

Gisteren was er politieraad en daar pakte de voorzitter van de Raad onverhoeds uit met de mededeling dat het nieuwe politiekantoor (van de gehele zone VLAS?) in 2018 komt in het (oude) schoolgebouw van een campus van Howest, gelegen aan de Renaat De Rudderlaan (achter café Pirroen).
Van Quickenborne pakte daarbij uit met een powerpoint waarbij enkele luttele gegevens werden verstrekt qua oppervlakte en prijzen en zo. Maar toen bleek dat het CD&V-raadslid Patrick Jolie al van een en ander (en veel!) op de hoogte was en bij zijn tussenkomst zelfs al enkele aangebrachte cijfergegevens kon contesteren.

De burgemeester schoot toen asap in een franse colère.
Furieus als een toneelspeler gelijk, riep hij uit dat het voortaan zou gedaan zijn met het toekennen van het primaatschap inzake informatieverstrekking aan de raadsleden. (Voor één keer dat hij uit respect voor de Raad de pers niet op voorhand had ingelicht moest hem nu zoiets overkomen. Geconfronteerd worden met een lek.)

P.S. (1)
De aankondiging van de nieuwe thuishaven voor de politie was niet geagendeerd op de politieraad van gisteren. Nochtans was de voltallige pers daar ter plekke. Dat kan geen toeval zijn. De pers is daar nooit op aanwezig (behoudens soms één scribent). Er wordt ook gefluisterd dat de raadsleden van de meerderheid al in het bezit waren van de powerpoint.

P.S. (2)
Patrick Jolie was al geruime tijd in het bezit van enige substantiële informatie over dat nieuwe gebouw, maar heeft dat tot de dag van gisteren voor zichzelf gehouden. Hij is er niet mee naar de pers gelopen.

Over de kostprijs van het nieuwe politiegebouw (15 miljoen euro?) en de waarlijk demagogische vergelijking die de huidige coalitie maakt met de geraamde prijs van wat vroeger was gepland op Kortrijk Weide (40 miljoen?) hebben we het hier in een latere editie van kortrijkwatcher.

Dalende en stijgende criminaliteitscijfers in 2013 (2)

In onze ’embedded press’ kon u tot op heden (nog eergisteren zelfs) enkel lezen dat de criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS in het jaar 2013 fors (drastisch) zijn gedaald.
Het is de burgemeester die het zegt. Dan is dat juist.
En dit in toepassing van wat Moslims als ‘taqiyya’ beschouwen: het recht om zuinig om te springen met de waarheid.
Hierna in primeur wat meer cijfermatige details voor de gehele politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.
Vooral bij misdrijven tegen de eigendom doen zich afnames voor. En zoals in een vorig stuk alhier is betoogd is ook in 2012 het aantal geregistreerde misdrijven met 6 procent gedaald. En voor sommige criminele feiten waren de cijfers in 2010 gunstiger dan in 2013 het geval is. Zonder cameratoezicht op openbaar domein.

Misdrijven tegen de eigendom van 5151 (in 2012) naar 4503 (in 2013) (Min 13 procent.)

Hier doet zich enkel een stijging voor bij het aantal (aangegeven) fietsdiefstallen: van 858 naar 891. (Niettegenstaande al die camera’s.)
Woninginbraken: van 457 naar 387 (maar dus in 2010 slechts 263).
Diefstallen uit of aan auto’s: 404 > 230
Autodiefstallen: 63 > 46
Motodiefstallen/ 10 > 4
Bromfietsdiefstallen: 65 > 47
Winkeldiefstallen: 399 > 362
Zakkenrollerij: 160 > 144
Handtasroof: 12 < 13

Misdrijven tegen de persoon/gezin van 1010 naar 1072 (Plus 6 procent.)

Verkrachting: 24 < 30 Aanrandingen van de eerbaarheid met geweld: 23 > 12
Aanrandingen van de eerbaarheid zonder geweld: 10 < 13 Openbare zedenschennis: 23 < 21 Slagen en verwondingen binnen het gezin: 180 = 180 Slagen en verwondingen buiten het gezin: 396 > 389

Openbare orde en veiligheid van 355 naar 390 (Plus 10 procent.)

Bedreigingen: 185 < 211 Weerspannigheid: 41 < 59 Valse munt: 28 < 40 Valsheid in geschrifte: 30 > 27
Aanmatiging: 33 > 22
Criminele organisatie: 18 > 10

Overtredingen lokaal politiereglement van 261 naar 267 (Plus 2 procent.)
Het gaat hier om GAS-inbreuken vastgesteld door politie.
De drie meest voorkomende:
– wildplassen: 72
– sluikstorten: 28
– hondepoep: 27

Gemengde inbreuken
Het gaat om misdrijven die via GAS zijn gesanctioneerd.
De belangrijkste dan:
– winkeldiefstallen: 292
– beschadigingen: 97
– beledigingen: 20
– nachtlawaai: 20

Bijzondere wetten van 1809 naar 1849 (Plus 2 procent.)

Drugs: 390 > 367
Dronkenschap en alcohol: 284 < 338 Vreemdelingenwetgeving: 327 > 261
Wapens en springstoffen: 35 > 21
Milieu: 80 > 58

Criminaliteitscijfers van het jaar 2013 – met enkele stijgingen dan (1)

Al in januari van dit jaar 2014 pakte de burgemeester Asap uit met enkele zorgvuldig geselecteerde criminaliteitscijfers over het jaar 2013 in de politiezone VLAS. Hij had het daarbij simpelweg uitsluitend over die enkele in aantal dalende misdrijven. En zo kon onze lokale ’embedded press’ alweer uitpakken met koppen als “harde aanpak loont”, of “criminaliteit fors gedaald”. De burgemeester vond dat maatregelen zoals nieuwe toezichtcamera’s op straat en ook meer blauw op straat (??) “al onmiddellijk vruchten hebben opgeleverd”. Bon.
En die persejongens dan maar noteren van jewelste. Schrijven en schrijven maar. Nota’s van Asap afschrijven. Kop naar beneden. Geen vragen.

Bon. Het aantal misdrijven in 2013 ten opzichte van 2012 is gedaald met 6 procent: van 8.588 naar 8.081.
Maar dat was in 2012 (dus onder het oude CD&V-VLD bestuur) ook al het geval. Ook toen zagen we een daling van precies 6 procent: van 9.109 (2011) naar 8.563 (2012).
(Let intussen even op het feit dat de cijfers voor 2012 verschillend zijn volgens de bron die men raadpleegt. Het ene cijfer van 2012 komt van de website van PZ VLAS, en het andere kreeg de politieraad te horen.)
Voorts is het zo dat voor bepaalde “criminele figuren” de cijfers van het jaar 2010 bijvoorbeeld gunstiger zijn dan die van 2013. Het totaal aantal geregistreerde criminele feiten bedroeg toen 7.949. Bijvoorbeeld.

We zijn nu al half april 2014, en de volledige “criminaliteitbeeldanalyse 2013” is nog altijd niet gepubliceerd op de website van de politiezone.
Kortrijkwatcher geeft onze lezers dan maar in primeur wat cijfermateriaal. (De reguliere pers mag die gerust overnemen.)

Totaalbeeld
Voor geheel de zone gaat het dus van 8.588 feiten in 2012 naar 8.081 in 2013. (Min 6 procent.)
Lendelede: van 153 naar 131 (-14 %)
Kuurne: van 633 naar 523 (-17 %)
Kortrijk: van 7.802 naar 7.427 (-5 %)

Criminaliteitsgraad
(De verhouding tussen het totaal aantal feiten tegenover het aantal inwoners.)
Van 7,6 procent naar 7,2 procent. (Vgl. met het jaar 2010: 7,1 procent.)

Criminaliteitsdichtheid
(De verhouding van het aantal feiten tegenover de oppervlakte van de zone in km².)
Van 6,9 naar 6,5 procent. (Vgl. met 2010: 6,4 procent.)

Misdrijven tegen de eigendom
Van 5.151 naar 4.503. Een afname van 13 procent. (Vgl. 2010: 4.854.)

Misdrijven tegen de persoon en gezin
Van 1.010 naar 1.072. Dit is een stijging van 6 procent.

Openbare orde en veiligheid
Van 355 naar 390. Een stijging van 10 procent.

Overtredingen van bijzondere wetten
(Het gaat hier om drugs, dronkenschap, vreemdelingenwetgeving, wapenbezit, milieu.)
Van 1.809 naar 1.849. Een stijging van 2 procent.

Overtredingen van lokaal politiereglement
(Het gaat hier eigenlijk om GAS-inbreuken door de politie geregistreerd.)
Van 261 naar 267. Een stijging van 2 procent.

In een volgend stuk krijgen onze trouwe lezers wat meer details bij de diverse klassen van criminele feiten.

Is dat een investering? Een hondje kopen?

Het politiecollege van onze politiezone VLAS heeft op 14 maart beslist om een drughond te kopen, van het type Labrador. Zo’n kleintje. Nog werk aan.
Mag dat?
De begroting (budget) van de zone voor dit jaar 2014 komt er pas aan in mei. Tot zolang kunnen geen investeringen gebeuren. Vandaar onze vraag, supra.

Ander feit.
Begin deze maand maart zijn er drie camera’s geplaatst op het Overbekeplein. Dit vereiste een aanpassing van de dispatching bij de politie. Kostprijs (voor rekening van de politie): 1.607 euro. Opnieuw de vraag: is dit een investering?

Ander feit.
Zolang er geen goedgekeurde begroting bestaat kan men geen niet-verplichte (facultatieve) uitgaven verrichten.
Welnu, het politiecollege van 21 februari heeft de betaalbaarstelling bevolen van de facturen voor de huldiging van gepensioneerden.

P.S.
Kortrijks burgemeester (voorzitter van het politiecollege, met als koosnaam: ASAP) motiveert het uitstellen van de agendering van de begroting met te zeggen dat men best wacht op de jaarrekening 2013, om op deze wijze te komen tot preciezere ramingen voor het budget van dit jaar.
Larie en apekool is dit.
De embedded press noteert dat dan. En de Kortrijkzanen lezen dit dan.
Op basis van deze redenering kon men ook wachten tot in mei om de stadsbegroting 2014 vast te stellen.
‘t Is toch waar zekers?

Ook politie betreurt het tekort aan inspraak bij het nieuwe bestuur (1)

De vier erkende en representatieve vakbonden bij de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) hebben een open brief gericht aan het politiecollege, de politieraad en de gemeenteraad.
Het gaat om volgende organisaties: de Algemene Centrale voor de Openbare Besturen (ACOD), het Algemeen Christelijk Vakverbond-Openbare Diensten (ACV), het Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) en het Vrij Syndicaat Openbaar Ambt (VSOA).
Hierna de brief, bijna in extenso, met zo nodig tussen haakjes en cursief enige toelichting.

“De visie van het huidige bestuur inzake het “verbeter- en actieplan 2013-14″ voor de politiezone heeft geleid tot onzekerheid en onrust onder het personeel. De vakorganisaties hebben bij herhaling aangedrongen om betrokken te worden bij de besluitvorming. Tot nu toe tevergeefs.” (Dat nieuwe “verbeterplan” staat nog altijd niet te lezen op de site van de politiezone.)

“Het gemeenschappelijk vakbondsfront moet vaststellen dat de overheid de vakorganisaties niet wil kennen als officiële gesprekspartners en het Boc-Pol niet respecteert als officieel overlegorgaan.” (Boc-Pol is het BasisOverlegComité bij de Politie, waarvan de werking is geregeld bij ministeriële besluiten of omzendbrieven. Er zijn sites van politiezones die zelfs de agenda en/of verslagen van dit overlegorgaan publiceren.)
(…)
Volgende zaken worden aangeklaagd:

– “Het toekomstig kader zal 261 effectieven voorzien, dat slechts tot 241 zal ingevuld worden uit ‘besparingsoverwegingen’. Terwijl er in andere uitgaven niet gesnoeid wordt.” (Me dunkt voorziet de formatie bij het operationeel kader 271 ‘effectieven’. Nu – dat is op 23 oktober 2013 – telt men in werkelijkheid 250 personeelsleden. In VTE uitgedrukt: 245,1. Toen de SP.A nog in de oppositie zat wou de fractie niet weten van zo’n drastische daling van de effectieven. Men wou wel enige officieren kwijt. Het vakbondsfront zegt in de brief niet waar dan wel best gesnoeid wordt.)

– “De beperking van de bezetting van de permanentiedienst tot 72 inspecteurs is onaanvaardbaar, temeer daar dezelfde mensen ook nog ingezet worden voor andere opdrachten en er gevreesd wordt voor de toename van werkverlet door stress.”

– “Nog niet alle Calog-personeel werd gestatutariseerd.”
(Calog is ambtelijk jargon voor het burgerpersoneel bij de politie. Vreselijk woord hierbij is: “statutarisering”. Wil zeggen dat burgerpersoneel niet meer wil tewerk gesteld worden met een arbeidsovereenkomst maar voortaan wel wil onderworpen zijn aan een statuut. Voordeel is dat men dan inzake loon anders wordt “ingeschaald”, wat voor de betrokkene een nieuwe, virtuele anciënniteit oplevert. Personeel dat niet wordt gestatutariseerd kan soms elders meer verdienen en verlaat dan de dienst.)

– “Personeel wordt op louter arbitraire gronden verplaatst, zonder dat de vakorganisaties noch de betrokkenen gekend worden.”

– “Dienstroosters worden opgemaakt zonder het betrokken personeel daarin te kennen.”

– Alhoewel in het Boc-Pol d.d. 19/11 gezegd werd dat de herschikking van “Interne Zorg” nog kon besproken worden, is er toch nog verder gesnoeid, weeral zonder dat dit op de Boc-Pol gekomen is.

– “De deelnemers aan verschillende werkgroepen melden dat zij geen inspraak krijgen en dat met hun opmerkingen geen rekening wordt gehouden.” (Over welke werkgroepen het gaat weten we niet.)

– “Op verschillende werkgroepen verklaart de leiding dat alles gebeurt met instemming van de vakorganisaties, terwijl men op Boc-Pol beweert dat het voorgelegde ontwerp de goedkeuring meedraagt van de werkgroep.”

Wat is nu de eisenbundel van het vakbondsfront?
1. Volledige invulling van het personeelskader.
2. Statutarisering van het Calog-personeel op alle niveaus.
3. Herverdeling van de (rand)taken over het ganse korps.
4. Alle reorganisaties met personeelsverschuivingen dienen vooraf besproken op Boc-Pol.
5. Ontbinden van de verschillende werkgroepen.

P.S.
Volgens “Het Laatste Nieuws” van 2 januari overwegen de politievakbonden een staking voor meer inspraak. Althans, dat zegt Patrick Lecoutere van VSOA.
Men hoopt ook dat de grieven bij de politie ter sprake komen op de komende gemeenteraad van 13 januari. (Als een raadslid de zaak verkeerd aanpakt, zou het kunnen dat de voorzitter van de gemeenteraad de problematiek verwijst naar de politieraad.)

Een bindend advies van de Jeugdraad, dat kan gewoon niet !

Begin volgend jaar is de nieuwe wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) van kracht. In dat kader zal de gemeenteraad (de onze) ook allerhande politieverordeningen (vooral inzake vormen van overlast) herwerken. Bij goedkeuring ervan zal onze gemeenteraad (dus niet de Jeugdraad) ook moeten en kunnen bepalen of die verordeningen al of niet van toepassing zijn op minderjarigen, en vanaf welke leeftijd (14 of 16 jaar).

De nieuwe tripartite liet met veel tamtam – en rijkelijk laat – weten dat men over die minimumleeftijd althans (en enkel daarover!) het advies zou vragen aan de Jeugdraad.
Dat is dus gewoon verplicht, het gaat hier niet om de zoveelste populistische drang tot toepassing van een vorm van directe democratie door het nieuwe stadsbestuur.
Art. 4 §5 van de nieuwe Gas-wet zegt het zo: “Indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties ten aanzien van minderjarigen op te leggen (voor feiten bedoeld in art. 2 en 3) wint hij vooraf het advies in van het orgaan of de organen die adviesbevoegdheden hebben in jeugdzaken.”

Intussen liet schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A ) alom weten dat men het uitgebrachte advies over de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS als bindend zou beschouwen.

Dat kan dus gewoon niet.
Bij de bespreking van de Gas-wet in de Commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement heeft Eric Jadot (Ecolo-Groen) een amendement (nr.40) ingediend waarbij hij het voorziene advies van de Jeugdraad een bindend karakter wou geven. De Commissie heeft er weinig woorden aan verspild. Het voorstel is verworpen met 11 stemmen tegen 1 en er was 1 onthouding. (Zie het Verslag van 24 mei 2013, DOC 2712/006.)

In die Commissie zetelt slechts één SPA’er: Peter Vanvelthoven. Kan SP.A’er schepen Bert Herrewyn niet een keer informeren naar het stemgedrag van zijn partijgenoot ter zake het bindend verklaren van de leeftijdgrens? In zijn gemeente?
Dat de Commissie zonder enige discussie het voorstel Jadot heeft verworpen om het advies van de Jeugdraad bindend verklaren, zou onze schepen van Jeugd in het geheel niet mogen verbazen.
Een volksraadpleging waarbij de uitslag tegelijk bindend is voor de overheid noemt men namelijk een referendum. En referenda zijn in België niet mogelijk !

Naar aanleiding van een resolutie van Bart Caron (Groen) en een vraag van Maarten Seynaeve (VB) is er in de Kortrijkse gemeenteraad van juni al wat gebakkeleid over die leeftijdgrens.

Wat zei burgemeester Van Quickenborne daar toen over?
Letterlijk dit.
– “Het is aan de gemeenteraad zelf om te oordelen of de leeftijdsgrens wordt verlaagd naar 14 of niet.”
– “Feit is dat er in 2012 slechts 4 minderjarigen op 623 een GAS-boete kregen.”
– “Daarom gaan we pas als er echt problemen blijken de leeftijd verlagen.”

Nog even iets over die wijze waarop de besluitvorming bij de Jeugdraad geschiedt. (Overigens is de Jeugdraad zelf totaal en volstrekt niet representatief voor Kortrijkse jeugd of jeugdorganisaties.)
Men kan dus over het al of niet verlagen van de minimumleeftijd een stem uitbrengen op de website van de Jeugdraad.
(Opgepast: slechts tot 5 november om middernacht.)

Nu enkele vragen over de legitimiteit van deze raadpleging.
– Hoeveel Kortrijkzanen weten hiervan?
– Wat met mensen zonder internet?
– Wie is stemgerechtigd?
– De stemming is niet geheim. Men vraagt uw naam, adres, e-mail adres, leeftijd.
– Men gaat de stemmen tellen op SYTYCD-wijze? Wat betekent dit?
– Vanaf hoeveel uitgebrachte stemmen zal men de uitslag als enigszins representatief beschouwen?
– Volstaat een gewone meerderheid bij de bepaling van de leeftijdsgrens?