Category Archives: politieraad

Het kan nog stiller worden in Kortrijk


Woord vooraf
Onderstaand stuk heeft niet het minste verband met de volstrekt onnozele, idiote oproep én actie van drie schepenen om in stad Kortrijk na 22 uur stilte te bewaren.
Laten we even hun namen heel beleefd vanwege die stupiditeit achterwege laten.
Hierna willen we het eerder hebben om een ernstige, zorgwekkende voorgenomen beleidsdaad omtrent ordehandhaving. Onze journalistieke taak, nietwaar?

Op 23 september liet onze burgemeester via de geschreven pers aan de Kortrijkanen (dus ook aan de raadsleden) weten dat de binnenstad inmiddels geleidelijk wordt bezaaid met nu 185 bewakingscamera’s. In de woonwijken (wat zijn dat??) komen er later camera’s met nummerplaatherkenning. Wees gerust, die zgn. ANPR-toestellen (waarvan de politie er al wat in bezit heeft) zullen later heel dienstig zijn voor gezichtsherkenning.

In de audio-visuele pers (WTV) voegde burgervader Vincent Van Quikcenborne er evenwel nog iets onrustwekkend aan toe. Hij stelt ook de installatie van camera’s in het vooruitzicht die in staat zijn om geluid op te nemen. Hij had daarvoor een bijzonder belachelijke, potsierlijke – maar tegelijk pertinent leugenachtige – motivatie voor in petto. Zal de Kortrijkse rally (“de 6 uren”) nog wel kunnen doorgaan?
Immers. Volgens Q zouden die camera’s dienen om “verkeerscowboys” te betrappen, namelijk chauffeurs die veel te snel optrekken en daarmee enorm veel lawaai maken. Een motivatie die toch om te gieren is? Burgemeester Vincent weet toch beter zeg! Dit soort camera’s dient om via geluidsdetectie bijv. kleine (ook echtelijke…) ruzietjes op te sporen, een gevecht, een opstootje, of om de kreten van betogers af te luisteren. Men kan er ook gesprekken van individuen (geliefden bijv.) mee opnemen…

P.S.
Het wordt tijd dat er in de gemeenteraad weer eens een debat komt over dat alsmaar groeiende en zéér kostelijke cameraplan.
– Waar en hoe worden die beslissingen genomen? En telkens met dezelfde firma?
– Over de tegenstrijdigheid om steeds meer cameratoezicht te houden in openbare ruimte en anderzijds de roep om”meer blauw op straat” en meer patrouilles.
– En wat denkt de SP.A-coalitiegenoot in de tripartite van die camera-hysterie? (Schepen Philippe De Coene was altijd van oordeel dat het plaatsen van camera’s per locatie moet bekeken worden en hun nut dienen te hebben. En van N-VA-schepen Awel Ronse weten we al sinds een jaar dat hij voorstander is van camera’s met geluidsherkenning.)
– CD@V en ook Groen zien meer heil in preventief beleid: straathoekwerkers, wijkagenten, SAVE-netwerken.
– Het VB wil alles tegelijk: meer camera’s én meer agenten.


Wat kosten al die camera’s eigenlijk?

Dat we het niet weten! En zullen we het ooit weten?
Volgens het stadsbudget zouden de investeringen voor de camerabewaking in openbaar domein gedurende de periode 2014-2020 zowat 1.110.000 euro vergen. (Voor dit jaar bedraagt de raming 200.000 euro.)
Neem die cijfers om meer dan een reden maar met een korreltje zout.
De informatie over die kosten vanuit het schepencollege en de gazetten is zeer fragmentair en zelfs misleidend. Of onbestaand. Ja.

Zo vernemen we nu pas dat ook de politiezone VLAS bijdraagt in de kosten.
De PZ betaalt de licenties voor (nu) 200 vaste camera’s voor een bedrag van 98.935 euro en waarschijnlijk ook het jaarlijks onderhoud voor 16.335 euro.
(Om de vlekken en het stof op het dekglas van de camera’s in het winkelgebied, de stationsbuurt en Kortrijk Weide te verwijderen betaalt men alreeds 12.890 euro.)

Er zijn nog kosten die nergens ter sprake komen. Zo moet er wel eens een defect toestel vervangen worden. Verder heeft men het nooit over de kosten van de verbinding van de camera’s met de dispatching bij de politie. En wat kost die ruimte met beeldschermen op zich al niet? En het personeel om de beelden in de gaten te houden?

Om hoeveel van die tuigen gaat het nu eigenlijk?
Volgens de ene gazet werden er in de vorige bestuursperiode 170 toestellen geplaatst. Een andere gazet houdt het bij 173. En hoeveel kost de installatie van zo’n camera?
Er komen voortdurend nieuwe camera’s bij die in het oorspronkelijk cameraplan van jaren geleden niet waren voorzien. Aan de verlaagde leiekaaien. Op Kortrijk Weide aan de evenementenhal, het zwembad, de voetgangerstunnel. In de wijken. Wij zijn de tel kwijt geraakt. (De burgemeester is werkelijk bezeten van die tuigen.)
Er zijn overigens niet enkel vaste camera’s.
En de toestellen worden steeds meer gesofisticeerd en dus duurder. Men werkt nu ook met multi-sensor camera’s. Camera’s met nummerplaatherkenning. Trajectbegeleiding. De evolutie is niet te stuiten. Voor wanneer gezichtsherkenning? Iemand als schepen Axel Ronse (N-VA) pleit nu ook voor sensoren die geluid opnemen en de passage telt (groepjesvorming, kleine betogingen). Er is nu al software met filters die bijvoorbeeld enkel fietsers of witte bestelwagens (!) in beeld krijgen.

N.B.
De opdracht voor de aankoop van camera’s wordt gegund zonder enige mededinging. De aanbesteding gaat al jaren steevast naar de firma RTS uit Ieper. Heeft deze monopoliepositie dan geen weerslag op de prijsvorming?Inspectie maakt brandhout van de brandweerzone Fluvia (2)

Het algemeen besluit van het inspectieverslag van de hulpverleningszoen (HVZ) Fluvia (gedateerd op 21 september) is bijna uitsluitend gewijd aan het functioneren van de zonecommandant Frank Maertens.
De inspectie van de directie Civiele Veiligheid adviseert nog net niet om hem te ontslaan, maar zou wel willen dat hij wordt “ondersteund en begeleid” door bijvoorbeeld een externe onafhankelijke coach “zodat er kan worden gestreefd naar een managementstijl die motiveert, waardeert en alle  medewerkers inspireert”.  Een algemene niet-selectieve bevraging van al het personeel kan hiertoe een bijkomende leidraad en houvast zijn.

“De inspectie is de mening toegedaan dat het zonale HRM-beleid wordt gekenmerkt door een zeker favoritisme en een manifest gebrek aan respect voor het engagement voor de vrijwilligers -postverantwoordelijken in het bijzonder.”

Al in de inleiding van het verslag verwijt men de commandant dat hij zich slechts drie uur kon vrijmaken voor het inspectiebezoek “zodat er geen volledige bespreking van alle aspecten kon plaats vinden”.  In het verleden stond hij trouwens ook al weigerachtig om informatie te verstrekken aan de inspectie.  Hij trok zelfs een keer de bevoegdheid van de inspectie in twijfel om bepaalde documenten op te vragen.

Ook de voorzitter van de HVZ,  Deerlijks burgemeester Claude Croes, moet het ietwat ontgelden.
Eventueel kan men hem een onkostenvergoeding verlenen maar wel geen forfaitaire  vergoeding toekennen zoals nu het geval is.  De zonevoorzitter krijgt een maandelijkse vergoeding van 500 euro wat neerkomt op 6.000 euro op jaarbasis.

P.S.
In een volgende editie maken we plaats voor een aantal flagrante tekortkomingen en feiten bij Fluvia.

Coming up: het vernietigend rapport over Fluvia

De in journalistieke kringen welbekende gunstige wind  deed het inspectieverslag over de werking van de hulpverleningszone (HVZ) Fluvia op onze redactie belanden.
Het rapport is dodelijk.
De zonecommandant Frank Maertens uit Kuurne (die heftig onder vuur wordt genomen) betreurt dat het document publiekelijk is verspreid en ziet geen heil in een debat daarover op het publieke forum.
Wij wel want we betalen er goed voor .
Het verslag is heus een debat waard in onze gemeenteraad.  De maatschappelijke zetel van de HVZ is overigens in Kortrijk gelegen en onze burgemeester is lid van de zoneraad (open voor het publiek maar niemand weet dat) en het zonecollege.

Fluvia omvat 17 brandweerposten in 14 gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen.
Acht posten kregen de voorbije zomer onaangekondigd bezoek  van de brandweerinspectie ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, meer speciaal de Directie Civiele Veiligheid.
Zowel de bedrijfsvoering als het management en verscheidene aspecten van de “veiligheidsketen” krijgen er hevig van langs.

Het rapport beslaat 36 bladzijden.
In volgende edities van deze krant geven we het besluit weer en enkele frappante passages uit het verslag.

P.S.
De Kortrijkse dotatie aan Fluvia bedroeg 612.927 euro in 2017.

 

 

 

Vorig jaar 565 GAS-dossiers in Kortrijk binnengelopen

Merkwaardig: dat is minder dan in 2015.
Er zijn immers intussen nog meer erkende vaststellers, meer camera’s en toch waren er in 2015 voor Kortrijk wel 700 dossiers te behandelen.
Maar misschien ligt het hieraan: in dat totaal aantal GAS-dossiers van 565 hier nu vermeld  ontbreken de Gemeentelijke Administratieve Sancties waarvan een PV bestaat voor parkeerinbreuken.

(Kortrijks stadsbestuur en cijfers: een ramp. Niet voor de gazetten.  Die slikken alles.)

Het Kortrijkse team dat GAS behandelt bestaat  – voor we zover nu weten –  uit twee sanctionerende ambtenaren, twee administratieve medewerkers, één coördinator voor parkeerinbreuken (nog vacature?), één ondersteunende jurist, één bemiddelingsambtenaar (door de federale staat betaald).  Zij werken in principe voor 2/3 van hun tijd aan GAS-dossiers.)
Dat team behandelt ook GAS-dossiers van andere naburige gemeenten en rekent daarvoor in 2016 per dossier een loonkost aan van 105,25 euro.  (In 2015 was het nog 94,24 euro.)

Politiezone Vlas
–  Kortrijk:  565 dossiers, personeelskost 59.466,25 euro
–  Kuurne: 44 dossiers, 4.631 euro
–  Lendelede: 1 dossier, 105,25 euro
Politiezone Grensleie
–  Menen: 133 dossiers, 13.998,25 euro
–  Wevelgem:  43 dossiers, 4.525,75 euro
–  Ledegem: 9 dossiers, 947,25 euro
Politiezone Mira (slecht 1 van de 5 gemeenten doet mee)
–  Zwevegem: 11 dossiers, 1.157,75 euro

TOTAAL AANTAL DOSSIERS VOOR DE ZEVEN GEMEENTEN:
– 2016: 806
– 2015: 889
– 2014: 868
– 2013: 856

P.S.
Erkende medewerkers van het gemeentebedrijf PARKO (16 in aantal?) mogen sinds 2015 nu ook via GAS inbreuken inzake  “stilstaan en parkeren” vaststellen.  Om hoeveel dossiers het gaat weten we niet.
In de begroting van Parko is voor 2017 een bedrag “GAS”- opbrengsten van 600.000 euro ingeschreven.  Voor 2016:  500.000 euro.  Vergelijk met  de rekening 2015:  220.550 euro.
(Er zijn twee mogelijke boete-tarieven:  55 of  110 euro.)

Hoezo? Nieuw politiegebouw zou niks kosten aan Stad?

De gemeentelijke dotaties (van Kortrijk, Kuurne en Lendelede) aan de politiezone VLAS kennen een groeivoet van 2 procent in zowel het jaar 2016 als 2017, en 1 procent in 2018 en 2019.
We weten nu waarom.
In de politieraad van vorige maandag 27 maart is de jaarrekening 2016 van de politiezone besproken.
Hierbij stond in de toelichtingsnota dit te lezen: “De gemeentelijke toelagen zijn met 2 % gestegen voor de financiering van de gestegen patronale pensioenbijdrage, de overschrijding van de spilindex en voor de financiering van het toekomstige politiegebouw PC3H”.

PC3H is de codetaal voor het nieuwe politiecommissariaat “Drie Hofsteden”.
Even ter herinnering.
Op een blauwe maandag in april 2014 liet de burgemeester aan de politieraad onverhoeds weten dat  men een nieuw politiecommissariaat  zou vestigen in het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso) aan de Renaat De Rudderlaan.  Dat zou 14 miljoen kosten (aankoop van de site en verbouwing inbegrepen).  Dat bedrag is later in 2016 opgelopen tot 19 miljoen, zonder BTW.

Ter gelegenheid van een interpellatie van Patrick Jolie (CD&V) in de gemeenteraad van mei 2014 stelde de burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) met grote hardnekkigheid dat de financiering van dat politiegebouw  (evenals van de “antenne” die nog in de binnenstad zou blijven) volledig – maar dan ook volledig – zou gedragen worden door de politiezone zelf en NIET door Stad.

Deze bewering is niet waar.  Onjuist.
Het zoveelste voorbeeld van wat dit stadsbestuur de (onwetende) Kortrijkse burger zoal wijsmaakt.  Een alternatief feit.

Nog dit.
In januari 2016 vroeg raadslid Alain Cnudde (CD&V) even aan het politiecollege laconiek of het waar is dat Stad Kortrijk geen tussenkomst wil doen in de investering van het nieuwe politiebouw.
Het antwoord van 1 februari 2016 was al even laconiek: “De gemeenten zullen WEL een tussenkomst doen.  Er is in het meerjarenplan een stijging van de gemeentelijke dotaties voorzien.”

P.S.
Intussen is gebleken dat het schoolgebouw van Howest niet geschikt is om te verbouwen.  Men gaat over tot de sloop en een totale nieuwbouw.   Geraamde kostprijs (nu):  26 miljoen.  Met de aankoop van de site (8,9 miljoen) wordt dit 35 miljoen.

Hoe bestrijdt Kortrijkse politie radicalisering bij de moslimgemeenschap?

Met politionele middelen, uiteraard.
Stad kreeg voor “het  voeren van een éénmalig impulsbeleid in een pilootproject voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme” (K.B. van 02/12/2015) een ‘impulssubsidie’ ter waarde van 100.000 euro.
Ja.

Van dat bedrag ging een gedeelte naar de politiezone VLAS.
De factuur voor de politionele strijd tegen radicalisering van moslims alhier is nu binnen:  55.091,30 euro.  Daarvan ging er welgeteld 2.178 euro naar de opleiding ‘Countering Online Radicalisation’.

Al de rest  diende voor de aankoop van technologische apparatuur.
De grootste kost ging naar de aankoop van camera’s:  een mobiele (20.061 euro) en een observatiecamera (16.214 euro).
Verder kocht men nog twee GPS-bakens (een volgsysteem om in een wagen te plaatsen? ) voor 13.612 euro en vier monokijkers (3.025 euro).  Duur spul hoor.

Wat Stad doet of deed met de overgebleven 44.908,70 euro  weten we niet.

P.S.
Dient al die al die apparatuur nog voor  eventueel andere zaken dan de bestrijding van radicalisering?  Voetbalhooligans???

 

Politieraad krijgt vandaag oud nieuws te horen

Op 1 september kreeg de pers via een nota te horen dat het aangekochte schoolgebouw van Howest aan de Renaat De Ruderlaan niet zal (kan) omgetoverd worden tot een nieuw politiecommissariaat maar integendeel zal gesloopt worden.  En er komt een nieuwbouw.
Vandaag 26 september zal men de  geachte raadsleden van de Politiezone VLAS daarvan officieel in kennis stellen.  (Schapen zijn het ! Allemaal. )

Moet daar niet over gestemd worden?
De zitting gaat door in de raadzaal van het Kortrijkse stadhuis vanaf 19 uur.
Tumult verwacht.
De pers zal er zijn.

P.S.
Er is ook een begrotingswijziging voor 2016 voorzien.
Houdt men daarbij al rekening met de nieuwe kostprijs?

 

 

De “framing” rondom het (nieuwe) politiecommissariaat in Kortrijk

Op 1 september laatstleden verspreidde de politiezone VLAS ( wie?) een persnota waaruit bleek dat men de gekochte campus van HOWEST  (Drie Hofsteden) niet zou verbouwen tot politiegebouw maar wel helemaal zou slopen.
Prompt verscheen van de hand van onze burgemeester  op facebook volgende frame :
“Onze politiemensen krijgen een nieuw en modern politiegebouw aan de Renaat De Rudderlaan na tientallen jaren discussie. Klaar in 2018.”

Dat van die ‘tientallen jaren’  is wat overdreven,  maar voor het overige  is er in dit kortstondig zogezegd  nieuwsbericht  van alles verzwegen.   Niet gelogen maar onvolledig.  Voor oningewijden zelfs waarachtig.  Het is  een Quickiaanse mededeling . Een  typische  Q-frame.

Het project op Kortrijk-Weide van het vorige bestuur zou (coalitie met de VLD!) volgens Q  namelijk 40 miljoen euroots kosten,  ( goed afgerond met  2 miljoen afgerond naar boven.)
En zijn nieuwe project Q maximaal 14 miljoen.

Maar wat de nieuwe burgervader altijd mooi naliet om te vertellen was dat Stad slechts  62 procent zou bijdragen in de kosten , oftewel 23,70  miljoen.  De rest zou bijgepast worden door de federale politie ( de Regie der Gebouwen).  Overigens zou de federale politie ook huur betalen. En de brandweer wellicht ook.  (Nu is er geen sprake meer van enige huisvesting voor de federale politie en Fluvia.)
De nieuwe korpschef  Rino Defoor raamde toen steevast de kostprijs  op 15 miljoen euro.

Wat wordt het nu?
Nu is beslist dat men het oude schoolgebouw van HOWEST zal slopen en daar een nieuw commissariaat wil optrekken komt de totale kostprijs op 25. 949.874,19 euro (incl. BTW).
Volgens de persnota  1,5 miljoen voor het ontwerp en 24,4 miljoen voor de bouw, de omgevingsaanleg en interne afwerking.
Dat is dus méér dan wat Stad zou betalen voor het project De Clerck op Kortrijk-Weide !!

Dit is dus pure framing:  iets niet vertellen. Iets verdoezelen.  De Kortrijkzanen  die nergens van weten  (dat zijn er velen)  in het ongewisse laten.

Bij die kostprijs van 25,9 miljoen moet men daar nog  de 8,9 miljoen bij  rekenen die men aan HOWEST betaalde voor de aankoop van het schoolgebouw.
Dat brengt de totale kost op een kleine 35 miljoen euro.
– Zonder de sloopprijs dan nog.
– Zonder de reeds voorbereidende gemaakte kost voor het project Kortrijk-Weide (1 miljoen).

(Het Kortrijks Handelsblad was de enige krant die dit vermelde. Hulde!
En HLN – de grootste en meest ’embedded press’ van Kortrijk geeft hierover niet de minste info.)

P.S.
Op 8 juli 2016 keurde het politiecollege de bouw van het nieuwe commissariaat goed.
Op de website  van PZ Vlas is al sinds 17 juni geen agenda meer van dat College te bespeuren.  En de leden van de politieraad hebben alles kunnen vernemen via de pers.  De eerstvolgende politieraad is pas op 26 september.  Dat wordt een woelige vergadering.

Geen gemeenschappelijk kantoor voor lokale en federale politie

Dit is de kop van een lang artikel in de regionale editie van “Het Laatste Nieuws” van vandaag (pag.18).
De tripartite heeft het plan van voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) om een nieuw politiekantoor te bouwen op Kortrijk-Weide voor zowel de lokale politie VLAS als de federale politie (en nog veel meer!) opgeborgen.
Huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) wil straks (2018) politiediensten een onderkomen bezorgen in een oud schoolgebouw van de hogeschool West-Vlaanderen (campus Hiepso) in de Renaat De Rudderlaan (achter het café Pirroen).

De krant HLN meldt vandaag dus dat de federale politie geen intrek zal nemen in dat nog om te HERbouwen pand.
De lezers van deze elektronische krant ‘Kortrijkwatcher” weten dit al sinds 5 maart van dit jaar.
Onze kop luidde toen: “Federale politie doet niet mee met het plan Q voor een nieuw politiegebouw”.

De voltallige redactie van deze KW baseerde zich toen in het stuk op het antwoord van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een parlementaire vraag van Kamerlid en gemeenteraadslid Roel Deseyn (CD&V).
Minister Jambon: “De Regie der Gebouwen heeft nu de intentie om de bestaande site (de vroegere Rijkwachtkazerne dus) van de Federale Politie te herinrichten.” (Dit is al per brief aan Stad medegedeeld op 20 september 2013!)

Verklaring

Dit alles gezien “de eenzijdige opzegging” door Stad van de samenwerkingsovereenkomst van januari 2008. Die samenwerkingsovereenkomst (tussen stad, het SOK, VLAS en de federale politie) sloeg op de bouw van een nieuw gemeenschappelijke politiegebouw op Kortrijk-Weide. Er was toen overeengekomen dat de Regie der Gebouwen voor 30,92 procent zou tussenkomen in de kostprijs en ook de huur zou betalen voor het gebruik der lokalen.

We zijn die federale financiële deelname van de Regie nu kwijt. De lokale politie VLAS zal nu moeten opdraaien voor de totale kostprijs van de aankoop en verbouwing. (Dat staat dan weer niet in de gazette.)

P.S.
De gazet HLN heeft het vandaag nog over de kostprijs van het schoolgebouw van HOWEST.
Over een vergelijking tussen de kostprijs per m² van het geplande gebouw op Kortrijk-Weide en het pand in de Drie Hofsteden heeft kortrijkwatcher het ook al meer pertinent gehad op 2 en 3 juni 2014. Tik eens op de zoekmachine rechts boven het woord ‘taqiyya’ in.