Category Archives: politieraad

De problemen benoemen, ook in Kortrijk moeilijk…

Naar aanleiding van de rellen aan kust vroeg de politievakbond VSOA om die amokmakers, zijnde ‘Brusselse jongeren’ eindelijk eens te gaan “benoemen”. We veronderstellen dat politie hiermee wil aandringen op een betere registratie van die verdomde KUTJONGENS, vooral op grond van nationaliteit, of nog op criteria als afkomst, taal, buurt waar zij wonen, leeftijd, enz.

In België heerst over het onderzoek naar een mogelijke verband tussen criminaliteit en etnische afkomst een reuzegroot taboe. (In Nederland niet!) Ik denk zelfs dat zoeken naar het verband verboden is, want met veel juridisch gedraai te bestempelen als “etnische profilering”, zijnde dan een vorm van discriminatie…
Herinner u de herrie en zelfs de boycot rond het onderzoek van Marion Van San naar criminaliteit en criminalisering van allochtone jongeren in België.

Ons lokaal VB-raadslid en federaal kamerlid Wouter Vermeersch heeft dit taboe nog onlangs aan de lijve ondervonden.
Burgemeester en korpschef weigeren de Kortrijkse criminaliteitscijfers op basis van nationaliteit vrij te geven. De gouverneur op zijn beurt zegt dat het niet behoort tot zijn taak om die informatie te verzamelen, laat staan te verspreiden.
Ten lange leste (na een jaar van allerhande procedures) heeft Vermeersch zich met een parlementaire-vraag van 17 juni 2020 gewend tot Pieter De Crem, de minister van Binnenlandse zaken.
En waarlijk, minister De Crem bezorgde het kamerlid de top 5 van de nationaliteiten op basis van het aantal unieke door de politie geregistreerde “verdachten” per hoofdcategorieën van misdrijven voor de jaren 2018 en 2019.
Onder “verdachten” dient me te verstaan dat het gaat om personen die aan een feit gekoppeld zijn middels onder meer een bekentenis, en betrapping op heterdaad, materiële bewijzen. Hierbij doet men geen uitspraak over het al of niet schuldig zijn van de verdachte.

Natuurlijk is het grootste aantal verdachten van Belgische nationaliteit.
We zijn ter stede immers met velen… Politie registreerde 2.203 verdachten in 2018 (voor 2.726 feiten) en 2.348 in 2019. (voor 2.933 feiten). De drie meest voorkomende criminele feiten zijn: drugs, diefstal en afpersing, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit.
Hier past wel een belangrijke kanttekening.
Vreemdelingen kunnen de Belgische nationaliteit verwerven. En Marokkanen bijv. met dubbele nationaliteit worden als Belg beschouwd. Bij de statistiek van “Belgische verdachten” in Kortrijk (en elders) zou men eigenlijk ook de “migratieachtergrond” van die personen moeten vermelden. (Door het niet-registeren van de ‘etniciteit’ gaat een mogelijke belangrijke signaalwerking verloren over maatschappelijke problematiek en de mate van integratie van die “Belgische” verdachten.)

Van de buitenlandse nationaliteiten komen als tweede categorie met het hoogste aantal verdachten de Fransen voor.
175 (voor 208 feiten) in 2018 en 190 (voor 223 feiten) in 2019. Het gaat vooral om drugs en diefstal en afpersing. In Kortrijk zullen we wel vooral met Noord–Fransen te doen hebben, en ook hier past de opmerking dat we hun afkomst niet kennen.

Derde meest voorkomende verdachten komen uit… Eritrea. 61 en 69.
Raar geval. Het gaat blijkbaar uitsluitend om overtredingen inzake vreemdelingenwetgeving.

Vierde categorie: de Marokkanen.
31 en 43 verdachten , ook voor overtredingen inzake vreemdelingenwetgeving.

Vijfde categorie: Algerije.
45 en 46 verdachten. Hier plots niet enkel voor het overtreden van de vreemdelingen wetgeving maar ook voor diefstal en afpersing.

P.S.
Kamerlid Wouter Vermeersch heeft over deze en nog wat andere feiten op 3 augustus een persbericht verspreid. Hebt u één krant gezien die dit bericht heeft opgenomen?
De andere persberichten gingen over het tekort aan agenten in onze politiezone Vlas (19) , en over het aantal inwoners van buitenlandse herkomst in Kortrijk (20 %).

Alweer uitbreiding cameranetwerk, – en voor zeer veel geld (3)

Een overzicht van wat men nog dit jaar wil verwezenlijken.

Trajectcontrole in Rekkemsestraat (Marke)
Die controle komt in de Rekkemsestraat tussen de nummers 15 en 283.
Aan beide kanten van de strook van 1,4 km fotograferen telkens twee slimme ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) de voertuigen in beide rijrichtingen, waarna een computer de gemiddelde snelheid berekent.
De hoofdaannemer Proximus werkt als Tijdelijke Handelsvennootschap de trajectcontrole uit, in samenwerking met de politie, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Fluvius.
Het stadsbestuur motiveert de keuze van de plaats omdat er aldaar de laatste vijf jaar 12 ongevallen gebeurden in deze lange rechtlijnige weg met veel snelheidsklachten.
De kostprijs, inclusief BTW:
– eénmalige kostprijs: 162.667 euro
– jaarlijkse abonnementskost: 2.485 euro
– onderhoud in 2020: 5.868 euro en vanaf 11.736 euro vanaf 2021
– herijking per twee jaar: 9.533 euro

Camera’s op bepaalde bijkomende sites
Men zal werken met aanstuurbare PTZ-camera’s (draaibaar) en ook een multi-sensor camera (meerdere lenzen in de behuizing – 360° of 270° beelden). De firma R.T.S uit Ieper mag alweer de opdracht uitvoeren, steunend op de raamovereenkomst “smart city tool box” die afloopt op 31 december 2021.
De kosten voor deze sites samen worden geraamd op 168.981 euro.
Wandelweg – Sint-Antoniusstraat – Tuighuisstraat
Hier komen drie palen te staan met elk een multi-sensor en PTZ-camera.
Op de paal aan de Wandelweg wordt een vaste camera voorzien om het fietspad in de gaten te houden. De paln in de Sint-Antoniusstrat en de Tuighuisstraat krijgen een anti-klim beveiliging. Er komt een glasvezel vanuit de Hugo Verrieststraat.
Kostprijs voor camara’s 35.752 euro en met de glasvezel erbij 43.515 euro.
Robbeplein
Eén paal met multi-sensor en PTZ-camera.
Kostprijs 16.359 euro en met de glasvezel erbij 17.058 euro.
Handboogstraat – Konventstraat
In de Handboogstraat wort vaak in omgekeerde richting gereden. Daarom zal men twee ANPR-camera’s plaatsen op een nieuwe paal die de huidige palen voor signalisatie vervangen.
Er komt ook een multi-sensor en PTZ.
Kostprijs: voor de camera’s: 35.253 euro, voor de glasvezel 10.529 euro, voor 45 meter natuursteenherstel 10.512 euro.

ANPR bewaking in bepaalde wijken
De PZ VLAS heeft een lijst opgesteld van “inbraakgevoelige wijken”.
Men kwam tot vijf wijken en samen krijgen die 12 camera’s.
Het gaat om: Sint–Anna, Populierenhof, Groenpark, Marionetten, Rodenburg-Abdijhoeve.
Men zal gebruikmaken van de verlichtingsmasten van Fluvius.
Totale kost: 175.219 euro. (Aankoop en installatie alleen al: 152.003 euro.)

P.S.
De bewoners van de betrokken gebieden krijgen een gratis abonnement op de stadsblog ‘kortrijkwatcher’.
Als ze dit lezen.

Voor hoeveel miljoenen zal Stad nog besteden aan veiligheidscamera’s ? (2)

We gaan het u gemakkelijk maken om deze vraag te beantwoorden. U krijgt stante pede antwoord, zonder ook maar één plaatselijke “embedded” krant te raadplegen.
U dacht wellicht aan enkele (één of twee) honderdduizenden euroots? Of hoogstens enkele tienduizenden?
Dan kent u zeker ook de broodprijs niet…

Volgens het laatste meerjarenplan (MJP) 2020-2025 wil onze burgemeester (DE ware fanaat van die tools!) in die periode van zes jaar nog voor 2,3 miljoen besteden aan “nog te realiseren” camerabewaking. Voor één soort type alleen al.
U leest het goed: 2.372.645 euro.
En volgens datzelfde MJP 2020-2025 (nog in de tijd van VOOR het huidige MJP) is er alreeds voor 688.367 euro gerealiseerd. (Dat staat allemaal aangegeven op pag. 130 van het MJP, als actiepunt 7.6.2.)
Onze onverdroten documentalist van kortrijkwatcher kon het weer niet laten om op te zoeken waarop dit laatste bedrag uit het verleden is gebaseerd. En op welke jaren dat dan zou kunnen slaan? Niet gevonden!
Onze medewerker heeft daarbij nochtans zowel het MJP 2014-2019 als dat van 2014-2020 doorsnuffeld (actieplan nr. 4, dat sloeg toen nog op veiligheid en camerabewaking). Geen enkele specifieke uitgave voor camera’s gevonden. Geen. Kortrijk, transparante stad…

Let wel nog even op. Dit is niet alles.
Nog een heel ander soort van de al vele soorten camera’s is natuurlijk absoluut nodig om aan trajectcontrole te doen. Nog wel aan eind van de weg en aan weerszijden ervan. Tools van het ANPR-type, die nummerplaatherkenning aankunnen.
Welnu, daar is door onze burgervader bovenop een apart budget voor voorzien in het MJP 2020-2025. Daar is 877.385 euro voor weggelegd. En: “reeds tevoren gerealiseerd”: 82.704 euro. Voor wie het niet kan geloven: zie pag. 131, actieplan 7.8.3.

Samengevat: alleen al voor de periode 2020-2025 wil men obstinaat nog in totaal voor 3.250.030 euro aan camerabewaking uitgeven. (Héél waarschijnlijk zijn bepaalde indirecte kosten hier niet altijd inbegrepen, zoals die voor masten, bekabeling, elektriciteit, onderhoud, dispatching.)

Hoeveel camera’s hebben ons hier nu al in de gaten?
Dat we het niet weten. Kortrijkwatcher probeert dit al jaren te volgen en de kosten ervan te becijferen, maar het lukt niet.
De gemeenteraad wordt immers al sinds jaren totaal niet meer betrokken in de besluitvorming, en van een of ander gunstig of ongunstig advies van de korpschef is ook nergens nog iets te bekennen. En aangezien men sinds eeuw en dag werkt met een raamovereenkomst met de firma RTS uit Ieper, vindt ons stadsbestuur het redelijk politiek-ethisch dat er nooit ofte nooit meer een openbare aanbesteding moet van pas komen bij een nieuwe gunning.
RTS heeft dus als leverancier (en inspirator ook zeker?) voor de eeuwigheid een monopoliepositie in onze stad en politiezone VLAS verworven en kan prijzen (en nieuwe gadgets!) bedingen, zoveel als het de firma en haar connecties best past. (We krijgen nog wel eens camera’s met geluidsensoren.)

Naar het schijnt kijken onze dispatchers nu ook met het rambo-burgerpersoneel van Securitas uit op 200 veiligheidscamera’s en 23 slimme camera’s.
(Slimme camera’s kunnen van alles aan. Gezichtsherkenning bijvoorbeeld of filtering van beelden om een bijzonder kenmerk van bijv. een persoon of een wagen te volgen.)

Maar er komen dus straks nog méér camera’s, en we vragen ons af of de mensen uit de buurt dat wel weten. Participatie!
– Voor de trajectcontrole in de Rekkemsestraat, tussen de nummers 15 en 283.
– Wandelweg – Sint-Antoniusstraat – Tuighuisstraat
– Robbeplein
– Handboogstraat – Konventstraat
– De wijken Sint-Anna, Populierenhof, Groenpark, Marionetten, Rodenburg-Abdijhoeve.

DAT PASSEERT ALLEMAAL.

(Volgende keer meer hierover.)Ook onze lokale Kortrijkse socialist keurde de privatisering bij de PZ VLAS goed ! (Deel 3)

Even recapituleren.
– In de politieraad van januari 2020 is de (eerste) verlenging van de samenwerking tussen politie (van Kortrijk, Kuurne, Lendelede) en de private bewakingsfirma Securitas geagendeerd. Het verslag van die vergadering is op de website van de PZ nog altijd niet gepubliceerd zodat we in het geheel niet weten hoe de bespreking en eventuele stemming is verlopen.
– Het eerste contract met Securitas is goedgekeurd in de politieraad van 25 februari 2019 en daar bestaat wel een verslag van. Daarover zo dadelijk meer.
Maar eerst nog even terugkomen op een flagrante schending van een democratische grondregel.
Op 10 juli 2020 verspreidt de PZ Vlas opeens een persnota waarbij gemeld wordt dat de mobiele toezichtpatrouilles van Securitas vanaf midden juli van dit jaar een eigen lokaal en een eigen parking krijgen in het (nieuwe) politiecommissariaat van Kortrijk. (De bewakingsfirma moet daar geen cent voor betalen.) Dat is wel de puurste vorm van privatisering! Publiek eigendom komt in particuliere handen.
Securitas krijgt ook een nieuwe taak toegewezen. Die mobiele bewakingsagenten (ingehuurd en betaald door plaatselijk firma’s of verenigingen) zullen namelijk bij de uitoefening van hun werk ook “verdachte handelingen” signaleren aan de politie. En omgekeerd zullen zij bepaalde algemene informatie én tips krijgen van de politie. Verbijsterend.
Dit alles is in geen enkele politieraad geagendeerd, laat staan goedgekeurd.
Bon. Kortrijk, transparante stad!
Keren we terug tot de goedkeuring van het eerste contract tussen politie en Securitas. De politieraad van 25 februari vorig jaar.
Die samenwerking kwam tot stand na “verkennende gesprekken” van de korpsleiding met de firma. De offerte van Securitas dateert van 19 december 2018 en vermeldt als kostprijs voor 1 jaar 211.167 euro (excl. BTW) of 255.512 euro (incl. BTW). Méér dan geraamd. Zowat 30.000 euro.
Nergens is er sprake van een vorm van aanbesteding of van “verkennende gesprekken” met andere firma’s uit de bewakingssector. Intussen blijkt dat de drie grote bedrijven uit de sector (G4S, Securitas en Seris) ervan verdacht worden – al zeker sinds 2008 – concurrentie-beperkende afspraken te hebben gemaakt. (Zie bijv. De Standaard van 11 juli.) Dit even geheel terzijde.

Onze politieraad VLAS telt (zonder de drie burgemeesters) 21 leden. 17 daarvan zijn Kortrijkse raadsleden. Het zgn. Team Burgemeester heeft er 7, de CD&V 3, net als de SP.A, het Vlaams Belang 2, Groen en N-VA elk 1.
We zeggen al meteen dat er bij de stemming over dat oorspronkelijke contract met Securitas 9 onthoudingen waren van de oppositiepartijen (CD&V, Groen en VB) en 14 ja stemmen.
– De meest opvallende ja-stem is natuurlijk die van SP.A-fractieleider bij de PZ (tevens schepen en militair – in deze context niet van belang ontbloot) Axel Weydts. Hij gebruikt daarbij het klassieke cliché- argument: agenten kunnen alzo meer ingezet voor het echte politiewerk. Axel vraagt wel om een evaluatie. (Zo’n evaluatie is intussen nergens te vinden.)
– N-VA- raadslid Jeroen Dujardin (uit Kuurne) vindt dat er nu meer ruimte komt om agenten terug op straat te laten gaan.
– VLD-raadslid Mohamed Ahouna “moedigt deze beslissing aan”.
– VB-raadslid Wouter Vermeersch stelt een fundamentele vraag: kunnen mensen van de private veiligheid wel taken van politiemensen overnemen? En zullen de personeelsleden van Securitas geen misbruik maken van de camera-beelden die zij in de dispatching hebben gezien?
– CD&V-raadslid Pieter Soens vraagt zich af waarom de (vier) taken wel moeten uitbesteed. Kan dit niet opgelost in de schoot van de zone? Hij is tevens argwanend over de kostprijs.
– Groen raadslid Mattias Vandemaele wil weten of men eventueel nog taken zal uitbesteden. En wordt er bespaard door samen te werken met de private veiligheid?

Maar wat vraagt kortrijkwatcher zich af, denkt u nu?
Waarom er niemand heeft tegengestemd!


Over de voortschrijdende privatisering van de PZ VLAS (deel 2)

In onze vorige editie hadden we het over de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst van onze politiediensten met de bewakingsfirma SECURITAS.
Volgens een contract (al voorgelegd aan de politieraad van januari 2020) zou die firma voor nog een keer 1 jaar volgende vier taken mogen vervullen: dispatching van camerabeelden, call talking, onthaal en veiligheidsrondes uitvoeren rond en in het politiecommissariaat.
Intussen is er door de PZ Vlas zelf op 10 juli een persnota verspreid waaruit blijkt dat het partnership met de bewakingsfirma blijkbaar is uitgebreid. En dit zonder enige gekende bespreking of goedkeuring in een of andere politieraad.

1. Securitas opereert dag en nacht over heel de politiezone Kortrijk, Kuurne, Lendelede.
Dat mag natuurlijk. Firma’s, bedrijventerreinen, winkelcentra, ontspanningsfaciliteiten, banken, enz. kunnen uit eigen wil en mits betaling natuurlijk beroep doen op een private veiligheidspartner. Maar nu blijkt volgens voornoemde persnota dat de politie en Securitas nauwer en beter georganiseerd gaan samenwerken om bijvoorbeeld verdachte voertuigen, personen en handelingen te signaleren. Securitas zal dit niet enkel doen aan de betrokken (betalende) aanvragers voor de private bewaking maar dus ook aan de politie.

2. Meer nog.
Die toezichtpatrouilles (5 mobiele bewakers) zullen vanaf nu (midden juli) vertrekken vanuit het nieuwe politiecommissariaat in de Minister De Taeylaan. Hou u vast! Ze krijgen daarvoor een eigen afgescheiden en beveiligd lokaal, plus 5 vaste en ook beveiligde parkeerplaatsen. Niet te geloven! En volgens de persnota van Vlas is er hierbij geen meerkost voorzien voor Securitas…

3. De korpschef Filip Devriendt wil de informatie-uitwisseling met Securitas nog intensifiëren.
PZ Vlas kan op vandaag geen gedetailleerde politionele informatie doorgeven aan een private veiligheidsdienst. Maar er zullen met Securitas nu toch goede afspraken gemaakt over welke info er kan gedeeld worden en welke niet.
Zo zal de PZ wel publieke en algemene informatie en tips kunnen geven aan de bewakingsagenten van Securitas die op het terrein aanwezig zijn. Met andere woorden: er zal dus permanent contact zijn tussen politie en de Securitas-patrouilles op straat (die eigenlijk door privépersonen of organisaties zijn ingehuurd). Een gestructureerde en snelle signalering, alarmering en infodoorstroming wordt mogelijk.
We begeven ons hier op zeer glad ijs!
En weer: méér nog…
De korpschef zou het wettelijk vastgelegd protocol met het parket willen aanpassen zodat de medewerkers van Securitas in de toekomst ook de info kunnen krijgen die nu al via de officiële BIN’s, WIN’s en SAVE-netwerken wordt verspreid.
Werk aan de winkel voor onze burgemeester, tegelijk federaal parlementslid. Wetsvoorstel op het politieambt indienen!

(Wordt nogmaals vervolgd…)


Over de voortschrijdende privatisering binnen de politiezone VLAS (1)

Pas met een persnota van 10 juli laatstleden heeft de PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) het bericht verspreid dat de “mobiele ploegen van Securitas een startbasis krijgen bij de politiezone”. Plus nog heel wat andere zaken die zeker niet geagendeerd waren in de politieraad van januari.
Het punt “samenwerking met Securitas” is namelijk al op 27 januari 2020 voorgelegd aan de politieraad. Een verslag daarvan is intussen nog altijd niet gepubliceerd zodat we niet weten wat de raadsleden hierbij zoal geopperd hebben, en zelfs niet weten of en hoe er is gestemd.
Het enige wat we intussen konden lezen op de website van de PZ was dat in de politieraad van 27 april (ja, april!) van dit jaar alles “zonder opmerkingen” is goedgekeurd. Niet te geloven!
Eigenlijk werkt VLAS al sinds 4 maart 2019 samen met de private veiligheidssector, meer bepaald met SECURITAS. De politieraad heeft daartoe indertijd ingestemd op 25 februari 2019, en daar is wél een (interessant) verslag over te vinden. Komt hier later nog ter sprake hoor!

Hierna geven we puur weer voor welke taken de bewakingsfirma nu bevoegd is geraakt, en natuurlijk ook wat dit kost, want dit staat allemaal niet in de gazetten.
1. Dispatching.
De personeelsleden van Securitas (dat zijn dus burgers) kunnen nu in ‘real time’ de beschikbare beelden van onze huidige 200 veiligheidscamera’s en 23 slimme camera’s in en rond Kortrijk monitoren. Zij kunnen zelfs een eerste triage doen van de ANPR-hits die binnenkomen. Van maandag tot en met woensdag worden ze ingezet van 8 tot 22 uur, en voor de rest van de week tot 02 uur.
2. Call talking
De Securitas medewerkers binnen de dienst dispatchting behandelen ook de vele honderden binnenkomende telefonische oproepen, voor zover die van administratieve aard zijn. (De echte dispatchers doen de operationele oproepen.)
3. Onthaal
Momenteel werken in het onthaal 2 onthaalbedienden en 4 vrijwilligers; volgens een bepaalde uurregeling. Maar in het verleden had men vaak te maken met ziekteverzuim. Indien het onthaal niet bemand is, nemen de personeelsleden van Securitas het fysiek onthaal van de burgers op zich.
4. Veiligheidsrondes
Securitas doet veiligheidsrondes in en rond de politiecommissariaten. (En nog meer ook, waarover later.)

Volgens de toelichtingsnota bij de zitting van de politieraad van 27 januari 2020 is er evenwel nog een WERKPUNT.
De personeelsleden van de private bewakingsfirma hebben (het zijn waarlijk zichtbaar echte macho’s) nood aan opleiding om de onthaalfunctie “nog beter” te kunnen waarnemen. Een desbetreffende opleiding is reeds ingepland voor dit jaar. (Wie zal dat betalen?)
P.S.
Er is nog een werkpunt, enkel vermeld in de persnota van de politiezone.
Een politiedienst kan geen gedetailleerde politionele informatie doorgeven aan een private veiligheidsdienst. Het omgekeerde is wel mogelijk.
De korpschef Filip Devriendt zou minstens willen dat politie de informatie van de BIN’s, de WIN’s en de SAVE-netwerken kan doorgeven aan de Securitas-medewerkers. Maar daarvoor moet het wettelijk kader nog aangepast. Dat is pas ware privatisering!

K0STPRIJS
Vooraf dit.
Het contract met Securitas is eigenlijk al afgelopen op 3 maart van dit jaar. Maar het politiecollege heeft alreeds zijn toestemming gegeven om het contract te verlengen voor de duur van 1 jaar, meer bepaald van 4 maart 2020 tot en met 3 maart 2021.

In het budget van 2019 was er 255.000 euro voorzien om te kosten te betalen voor de samenwerking met de private veiligheid. Dat staat tenminste zo te lezen in de toelichting bij de zitting van 27 januari.
Maar in de toelichting van 25 februari 2019 (toen het eerste contract met Securitas werd goedgekeurd) had men het wel over een budget van 225.000 euro. De offerte van Securitas bedroeg 255.512 euro, incl. BTW. Er was dus een begrotingswijziging nodig voor 30.512 euro.

Intussen heeft de ervaring geleerd dat de zone gemiddeld 17.000 euro per maand betaalt voor de inzet van Securitas in de dispatching, plus nog 3.000 euro per maand voor de inzet in het onthaal. Die bedragen telkens vermenigvuldigen met 12. Dat brengt de kostprijs voor de begroting 2020 op 240.000 euro. (Uit hoeveel personeelsleden de poule bestaat weten we niet. Voorheen waren het er zes.)

GEEN MEERKOST
In de officiële nota van de PZ VLAS, gedateerd op vrijdag 10 juli 2020, staat onder punt 3.4 (pag. 4) als titel: KOSTELOOS.
Maar dat is héél dubbelzinnig: “aan deze uitbreiding van het partnership is zowel voor PZ Vlas als Securitas geen meerkost verbonden.” (Men wil waarschijnlijk zegge: de kosten zijn niet hoger dan vroeger.) Er was geen aanbesteding nodig was door gebruik te maken van het bestaande raamcontract. Overigens nooit geen evaluatie gezien.

(Wordt zeker vervolgd!)


Een vraag…

Over welke beslissing in de politieraad zouden de “sossen” (bijnaam voor de SP.A) moord en brand schreeuwen als zij nu in de oppositie zaten in Kortrijk?
Antwoord volgt nog.
Maar wie nu al het juiste antwoord kent, krijgt een gratis abonnement op kortrijkwatcher!

Opvallende misdrijven uit de recente criminaliteitsstatistiek (3)

Er eerst nogmaals op wijzen dat men nu geen onderscheid meer maakt in de feiten gepleegd op grondgebied Kortrijk of Kuurne of Lendelede. De cijfers slaan op de gehele politiezone VLAS. Aldus kunnen we niet vergelijken met andere centrumsteden. (Was dat de bedoeling?)
We brengen de gegevens van achtereenvolgens de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Vandalisme
694
706 (+2%)
526 (- 25%)
575 (+9%)
602 (+5%)
Informaticabedrog
33
43 (+30%)
53 (+23%)
69 (+30%)
159 (+40%)
Hacking
11
10 (-9%)
22 (+120%)
42 (+17%)
81 (+33%)
Fietsdiefstal
779
691 (-11%)
499 (-28%)
578 (+16%) 14% opgehelderd
611 (+6%) 28% opgehelderd
Winkeldiefstallen
252
279 (+11%)
315 (+13%)
333 (+6%) 86% opgehelderd
347 (+4%) 86% opgehelderd
Belaging
77
107 (+39%)
122 (+14%)
162 (+33%) 95% opgehelderd
208 (+28%) 96% opgehelderd
Slagen en verwondingen binnen familie
204
211 (+3%)
193 (-9%)
214 (+11%)
256 (+20%)
(Altijd voor 100% opgehelderd)
Openbare zedenschennis
32
23 (-13%)
54 (+135%)
39 (-28%) 72% opgehelderd
37 (-5%) 86% opgehelderd
Verkrachting (altijd zonder dood tot gevolg)
19
20 (+5%)
24 (+20%)
15 (-38%) 100% opgehelderd
19 (+27%) 84% opgehelderd
Bedreigingen
144
185 (+28%)
219 (+18%)
265 (+21%) 94% opgehelderd
336 (+27%) 95% opgehelderd
Drugs
780
834 (+7%)
705 (-15%)
823 (+17%)
866 (+5%)
Dronkenschap en alcohol
398
398
415 (+4%)
425 (+2%)
461 (+8%)
GAS (totaal)
246
226 (-8%)
263 (+16%)
250 (-5%)
335 (+34%)
GAS – natuurlijke behoefte doen op openbare plaatsen
119
127 (+7%)
153 (+20%)
127 (-17%)
112 (-12%)

Criminaliteitsbeeld in politiezone VLAS (2)

De PZ VLAS beslaat de gemeenten Kortrijk, Kuurne en Lendelede.
Het verslag over de criminaliteit in de zone bestaat uit 37 pagina’s. We beperken ons tot enkele opmerkelijke gegevens.
We dachten ook van onze aandacht toe te spitsen op Kortrijk. Maar dit kan praktisch niet meer voor de diverse soorten misdrijven!! Een groot euvel! De juiste, accurate gegevens over criminaliteit in een centrumstad als Kortrijk kennen we dus niet… Worden ons (met opzet?) onthouden.

Het totaal aantal feiten met de procentuele groei.
Kortrijk
2015: 7.486
2016: 7006 (- 6%)
2017: 6.302 (- 10%)
2018: 7014 (+ 11%)
2019: 7.966 (+ 14%)
Kuurne
In de jaren 2017 en 2018 was er een negatieve groei.
In 2019 telde men 617 feiten met een positieve groei van + 10%.
Lendelede
In 2018 132 feiten (- 10%).
In 2019 quasi stabiel: 133 feiten.
Totaal voor de zone:
2016: 7.804 (- 4%)
2017: 7.045 (- 10%)
2018: 7.709 (+ 9%)
2019: 8.716 ( + 13%)

Ophelderingsgraad per jaar
Kortrijk
In 2015 slechts 60%.
In 2017 en 2018: 68%.
In 2019: 70%.
Kuurne en Lendelede hadden in 2015 en 2016 een heel lage ophelderingsgraad: resp. 57% en 46%. IN 2019 gaat het naar 69% en 67%.
Voor de gehele zone een gestage hogere ophelderingsgraad: van 60% in 2015 naar 70% in 2019.

Aantal feiten per klasse in de gehele zone
Eigendom
Na 2017 sterke stijging: van 3.229 naar 3.888 in 2019.
Persoon en gezin
Zéér sterke stijging in 2018 (+12%) en 2019 (+22%)
Bijzondere wetten: groot aantal feiten en sterke stijging in 2018 en 2019.
2018: 2252 (+10%)
2019: 2.506 (+11%)
Voor alle (5) klassen een stijging na een relatief “goed” jaar 2017.
De ophelderingsgraad is het slechts voor misdrijven in de klasse eigendom: slechts 40% in 2019.

Misdrijven tegen eigendom in de gehele zone
Grootste aantal feiten: diefstal.
– Zonder VZO
2019: 1.824 (+4%)
– Met VZO:
2019: 650 (-1%)
Ophelderingsgraad in de 10 subcategorieën misdrijven tegen eigendom is laag. In 2016 was dat nog 50%. In 2019 slechts 26%.

Inbraken (alweer in de gehele zone)
In bedrijven en openbare gebouwen dalende tendens.
Maar sinds 2017 niet meer in woninginbraken.
2018: 290 (+10%). Opheldering: 32%
2019: 308 (+6%). Opheldering: 28%.

Winkeldiefstallen (in de zone)
Stijgen voortdurend sinds 2015. Maar minder snel in 2018 (333) en 2019 (347).
Opheldering: 86%.

P.S.
In een volgend stuk wat gegevens over ietwat meer “pikante” misdrijven.