Category Archives: onderwijs

Stad (OCMW) krijgt veel geld voor aanpak vluchtelingeninstroom (2)

(Zie nog vorig stuk dd. 27 december 2016.)

De tweede schijf van de ‘middelen Vlaams binnenlands bestuur’ geschonken door minister Liesbeth Homans (van de N-VA, nota bene) voor de aanpak van de meer recente vluchtelingeninstroom is nu binnen.
Stad Kortrijk  kreeg ditmaal 271.998 euro en dit bedrag is doorgestort aan het OCMW.

We weten nu ook wat het OCMW ditmaal met deze som zal uitrichten.
1.  Jongerencoach OKAN (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers tot 18 jaar) en schakelklas (voor 18-21-jarigen): 60.650 euro.  (Er is meer nood aan individuele ondersteuning en die zal gebeuren door de Groep Intro.)
2.  Woonbegeleiding door de Woonclub van het CAW:  50.000 euro.  (Deels nog met middelen uit de eerste schijf.)
3.  Traumabegeleiding en psychosociale zorg in samenwerking met Solentra: 17.200 euro. ( Solentra is iets verbonden aan de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel.)
4.  Behoud schakelklas in Driehofsteden (inburgering 17-25-jarigen): 26.000 euro.
5.  Behoud ondersteuning basiseducatie (bij Alfatraject): 40.000 euro.
6.  Tolkendienst: 5.000 euro.
7.  Inzet van deel OCMW-personeel sociale dienst voor de buddywerking met erkende vluchtelingen: 10.000 euro (met deel van de eerste schijf).
8.  Twee “toeleiders” in diversiteit: 60.000 euro.

Wat is gedaan met de eerste schijf van 163.615 euro?
1.  Jongerencoaching in de OKAN-klassen: 40.000 euro.
2.  Opstart Schakelklas voor wie te oud is voor de OKAN: 46.000 euro.
3.  Extra klas Open School voor 21-25-jarigen voor maatschappelijke integratie, Nederlands en beroepsoriëntering: 23.000 euro.
4. Inzet projectmedewerker OCMW voor de aanpak vluchtelinginstroom: 50.000 euro.  (Uit de dienst getreden begin dit jaar en bij ons weten nog niet vervangen.)

P.S.
De middelen van minister Homans kent men toe op basis van ‘de ernst van de situatie’ inzake (meer recente) instroom van vluchtelingen in de gemeenten.
Over het aantal recente ingestroomde vluchtelingen in Kortrijk vinden we geen enkel cijfer.
We weten enkel dat Stad in de eerste referentieperiode (november 2015-mei 2016) op de 12-de plaats stond en bij de tweede periode (april 2016-oktober 2016) op de  7-de plaats.  De ‘ernst de situatie’ is gegroeid.

 

Thuistaal “niet-Nederlands” in Kortrijkse scholen

Nu onafhankelijk raadslid (maar intussen bekeerd tot het Vlaams Belang) Steve Vanneste stelde eind november van vorig jaar de schriftelijke vraag naar de thuistaal van de schoolgaande jeugd in Kortrijk.
Het antwoord is nu pas verschenen in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden” van februari 2017.

Maar wanneer voldoen leerlingen aan de indicator thuistaal “niet-Nederlands”?
–  Als het gezin slechts één gezinslid heeft (bijv.  de moeder, of de vader) en met haar of hem geen Nederlands spreekt.
–  Als de leerling meer dan één gezinslid telt en met de anderen geen of maximum met één gezinslid Nederlands spreekt.  (Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.)

Volgens  het bovenvermeld “Bulletin” tellen de basisscholen in 2015 alhier (kleuter en lager onderwijs) 8.252 leerlingen: 1.622 daarvan scoren op de indicator  “thuistaal niet-Nederlands”.  Dat is 19,6  procent.
Op te merken valt dat er bij die basisscholen onderling heel grote verschillen zijn inzake percentages.
Zij lopen uiteen van 1% tot 78%…

Het secundair onderwijs telt (in 2015)  9891 leerlingen en daarvan zijn er 1184 met thuistaal niet-Nederlands.  Dat is 11,9 %.
Ook hier zijn er grote verschillen in percentages; van 3% tot 45%.
Er zijn in Kortrijk dus wel degelijk “zwarte” scholen.

Bovenstaande  cijfers zijn geregistreerd in februari 2015 en slaan derhalve op het schooljaar 2014-2015.  Volgens het “Bulletin” zijn dit de meeste recente gegevens, te vinden op de website van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten” (www.agodi.be).

Dankzij een schriftelijke vraag van N-VA-parlementariër en Izegems burgemeester Bert Maertens beschikken we enigszins over andere en betere cijfergegevens van schoolgaande kinderen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken.  Het Vlaams parlementslid stelde zijn vraag in september vorig jaar en het antwoord kwam al in oktober.
Ook hier is de bron de website  van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten”.

En zie:  we krijgen niettemin andere cijfers voor het schooljaar 2014-2015 dan in het “Bulletin” is aangereikt.
–  Basisonderwijs (BAO):  1.691 kinderen met als thuistaal niet-Nederlands (19,9%).
–  Secundair  onderwijs (SO):  1.166 (12,7%).
–  Totaal:  2.961 (16,9%).

Meer recent nu.
Schooljaar 2015-2016:
–  BAO: 1.691 (19,9%)
–  SO:  1.270 (14,0%)
–  Totaal: 2.61 (16,9%).

Interessant is dat de cijfergegevens die Bert Maertens kreeg een evolutie over de jaren heen weergeven, te beginnen met het schooljaar 2011-2012.
Die evolutie is stiigend!
De registratie van februari 2012 gaf voor het Kortrijkse BAO 18,3% aan en voor het SO 10,4%.  Het totaal was toen 14,0%.

Interessant is nog dat de aan Bert Maertens verstrekte gegevens slaan op alle arrondissementen en gemeenten in Zuid- West-Vlaanderen.
Opvallend is dat de stijging niet beperkt blijft tot de steden.
We kijken even naar onze buurgemeenten.
–   Kuurne:  van 8,2% naar 10,3%.
–   Harelbeke: van 10,2% naar 13,3%.
–   Wevelgem: van 4,0% naar 6,5%.
–   Zwevegem: van 3,0% naar 4,1%.

Buda-eiland omgetoverd tot studenteneiland – tsjonge !

Aan de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) is gevraagd het schoolgebouw  aan de Renaat de Rudderlaan vervroegd (een half jaar?) te verlaten, d.w.z  tegen 28 februari van volgend jaar.
Wie dat heeft gevraagd en waarom is niet duidelijk.
Het stadsbestuur?  De korpschef van de politiezone VLAS?  Het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK)?
Stad (de burgemeester) heeft in april 2014 onverhoeds verkozen om  dat oude schoolgebouw achter café Pirroen om te turnen tot het “nieuwe” politiecommissariaat.  En de tijd dringt want het bestaande politiegebouw  (met allerhande noodoplossingen) voldoet nu echt niet meer.
Anderzijds raakt de nieuwbouw van Howest  aan de Graaf Karel De Goedelaan maar niet opgestart. (De bouwvergunning dateert al van november 2015 en  is betwist door omwonenden.)

Zowat 840  Howest-studenten  (bijna duizend) van de campus Hiepso moeten dus vanaf 1 februari (de start van de tweede helft van het academiejaar) een nieuw onderkomen vinden.
Er is  in het diepste geheim (“Kortrijk spreekt” sprak even niet) geopteerd voor locaties op het Buda-eiland en zelfs in het historische stadhuis.

Normaliter dienen gebruikers van zo’n stadsgebouwen retributies te betalen.
Financieel is dat voor  Howest natuurlijk ondoenbaar. Om even wat voorbeelden te geven, alleen al inzake retributies voor het gebruik van de infrastructuur  van het Autonoom Gemeentebedrijf Buda.
Scholen betalen voor het gebruik van een zaal in de Budascoop een dagprijs van 75 euro.  Voor studio’s in de Budatoren bedraagt de retributie voor een maand 450 tot 750 euro. Een klas in de Budafabriek kost 35 euro per dag.

Vandaar dat het schepencollege in principe bereid is om “in eerste instantie” géén maandelijkse huurvergoeding aan te rekenen aan Howest.   (Is dit geen bevoegdheid van de gemeenteraad?)  De nodige aanpassingswerken (die al voor 1 februari 2017 kunnen beginnen) vallen wel ten laste van de school.
Het wordt een boeltje zeg.
De looptijd van deze tussentijdse oplossing kan lang duren want is afhankelijk van de timing van de nieuwbouw van Howest. En als er geen huurvergoeding wordt aangerekend kan het intussen niet anders dan dat AGB Buda (het SOK) serieus inkomstenverlies gaat lijden.

 

 

 

De kosten van het busvervoer voor het gemeentelijk onderwijs

Tot op heden wordt het busvevoer voor de twee gemeentescholen (Kooigem en Blauwe Poort) uitgevoerd aan de hand van bestelaanvragen. Dat kost zowat 12.500 euro per jaar (excl. BTW??)

Om betere prijzen te bedingen,  de procedure van bestellen eenvoudiger te regelen en ook (later dan) de kans te bieden aan andere stadsdiensten om gebruik te maken van deze faciliteit  zal de directie bedrijfsvoering nu overgaan tot het opmaken van een raamovereenkomst met een busmaatschappij voor een periode van vier jaar.
Men zal vier busmaatschappijen  uitnodigen om een prijsofferte in te dienen en het gaat uitsluitend   om Kortrijkse bedrijven.

De raming voor een periode van vier jaar bedraagt 59.000 euro (excl. BTW) of 62.540 euro (incl.BTW).  Per jaar dus 15.635 euro (incl. BTW).
Let wel, dit bedrag slaat enkel op het schoolvervoer voor het basisonderwijs.
Voor andere potentiële afnemers uit  stadsdiensten (vzw’s, AGB’s, OCMW, politiezone, hulpverleningzone (Fluvia)  is Stad ook de opdrachtencentrale.
De winnende  busmaatschappij zal vanuit zijn monopoliepositie dus goeie zaken kunnen doen…
Komen daar geen problemen van?

P.S.
“Schoolvervoer” betekent ook: zwembadvervoer, schoolreizen, daguitstappen, zeeklas, 5-tal occasionele ritten.

Een geruisloze benoeming aan het conservatorium

Morgen 1 december 2015 krijgt het muziekconservatorium een nieuwe directeur: de heer Peter Verhoyen, geboren te Kortrijk maar wonende in Sint Michiels.
De vorige directeur Marc Matthys heeft op zijn sokken “afscheid genomen” van zijn school en de nieuwe is al even geruisloos op 9 november door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld.
De vacantverklaring van het ambt gebeurde op 29 juni. Op het examen van 16 oktober daagden zeven kandidaten op. Slechts één behaalde het vereiste aantal punten op het geheel en de onderdelen van het examen.
Verhoyen is op proef en dus tijdelijk aangesteld. Hij kan uiterlijk na twee volledige schooljaren definitief benoemd worden.

P.S.
Verhoyen is fluitist en piccoloist. Verbonden aan de Filharmonie. Docent aan conservatoria in Antwerpen en Brussel.
Enzovoort: hij heeft een eigen website.

Het rommelt nu wel echt (alweer) binnen de N-VA

In een vorig stuk (2 september, vers van de pers) vertelden we dat N-VA’er en voorzitter van de gemeenteraad Piet Lombaerts het ontslag eist van (nu onafhankelijk) raadslid Steve Vanneste als voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea.
Nu blijkt dat Lombaerts zelf de plaats wil innemen van zijn vroegere partijgenoot Vanneste. Uit onvrede met de gang van zaken zou schepen Catherine Waelkens (ook N-VA!) haar ontslag indienen als bestuurder van die vzw. De partij moet nu twee kandidaten zien te vinden om de lege plaatsen op te vullen. En er is al geen ijzeren voorraad meer.
Dit wordt een waar vervolgverhaal. Komt er een kettingreactie? Wanneer zal schepen Waelkens er helemaal de brui aan geven?
Hoe situeren de twee nieuwe ex-VB’ers zich in de deze deurenklucht?

En dan hebben we nog de historie zonder eind rond de N-VA-schepen van cultuur en sport An Vandersteene.
Haar bevoegdheid over de ontmoetingscentra is ze al kwijt. Nu is zij (een voormalige lerares!) haar bevoegdheid over onderwijs letterlijk afgenomen. Als bespottelijke troostprijs krijgt ze van de burgemeester het stadsarchief in handen. En over cultuur heeft zij in de praktijk ook nog weinig te vertellen. De feitelijke chef (beslisser) in die sector is de kabinetschef van de burgemeester, Mieck Vos.
Het wordt straks (14 september) een woelige gemeenteraad.

Vacante betrekkingen in het Kortrijks gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs

De (overigens altijd deeltijdse) vacante betrekkingen in het Kortrijkse gemeentelijk onderwijs zijn deze maand kenbaar gemaakt aan de personeelsleden. Dat is zoals het hoort, maar waarom maakt men  die vacaturen niet tevens openbaar via de Stadskrant en de website van Stad?
Kortrijkwatcher geeft dientengevolge een overzicht. U kan spontaan solliciteren.  Zie de stadswebsite onder de rubriek “vacatures” om te weten hoe u dat kunt doen.

Gemeentelijke basisschool
– 12/32 u kinderverzorger
– 8/24 u leermeester zedenleer

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
* Lagere graad:
15 (deeltijdse betrekkingen) voor beeldende vorming
* Middelbare graad:
12 voor architecturale vorming, beeldverhaal, waarnemingstekenen, kleurstudie, vormstudie, digitale beeldverwerking, DKO experiment.
* Hogere specialisatiejaren:
9 voor bouw, schilderkunst, tekenen, keramiek, monumentale kunst.
* En nog een deeltijdse opstellers.

Stedelijk Conservatorium
* Lagere graad:
9 voor accordeon, samenzang, dansinitiatie, piano, bewegingsleer, muzikale vorming, verbale vorming.
* Middelbare graad:
11 voor samenspel, voordracht, toneel, drama, muziekcultuur, klassiek dans.
* Hogere graad:
9 voor instrumentaal ensemble, voordracht, gitaar, muziekgeschiedenis, literaire creatie, jazz en lichte muziek, repertoire studie woordkunst.
* En nog een deeltijdse opsteller.

Moet er hier geen nieuwe directeur komen?

Hoeveel spendeert Stad dit jaar aan onderwijs ?

Het gaat hier over exploitatiekosten.
De investeringen zijn verwaarloosbaar: 300 euro (!) voor het basisonderwijs en 15.000 euro voor het deeltijds kunstonderwijs.em>

Gewoon basisonderwijs (de zeven basisscholen)
Uitgaven: 525.368 euro
Ontvangsten: 347.417 euro (waaronder 190.210 van hogere overheid voor bezoldiging van het onderwijzend personeel)
Netto-kost: 177.953 euro

Conservatorium
Uitgaven: 1.265.193
Ontvangsten: 696.286 (620.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 568.907

Academie
Uitgaven: 1.880.149
Ontvangsten: 1.577.106 (1.500.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 303.043

Flankerend onderwijsbeleid
Uitgaven: 392.713
Ontvangsten: 75.376 (subsidies: 71.301)
Netto-kost: 317.337
Bij de uitgaven gaat het bijv. om het inzetten van zgn. brugfiguren (173.343 euro) en armoedebestrijding-gelijke kansen (138.070 euro).
De vijf brugfiguren hebben als opdracht om (kansarme) ouders te betrekken bij het schoolgebeuren in het basisonderwijs.
De zeven basisscholen zijn: 3 Hofsteden (Minister De Tayelaan en De Baai op Lange Munte), Sint-jozef, Sint-Amand Noord, De brug, Sint-Theresia, De Kransvijver.

TOTAAL NETTO-KOST: 1.367.240 euro