Category Archives: noordzuid

Chefchaouen

Zegt die naam u iets?
Als drugtoerist kent u zeker dat noordelijk Marokkaanse stadje (43.000 inwoners), prachtig gelegen in het Rif-gebergte met zijn vele wietplantages. Maar ook als gewone toerist die hartstochtelijk houdt van dat zo mooie land is het plaatsje u zeker niet onbekend. Het moet zowat het meest pittoreske, fotogenieke stadje zijn van het land. Alles is indigoblauw gekleurd, de medina is supergezellig en een van de moskeeën is waarlijk een must-see, maar ja, – voor een niet-moslim is die jammer genoeg niet toegankelijk.

Misschien kan ons Kortrijk daar – op langere termijn dan ! – iets aan veranderen want ons stadsbestuur (d.w.z. de “Mondiale Raad” van schepen Bert Herrewyn van mondiaal beleid en Margot Vervaecke, beleidsmedewerker van datzelfde beleid) heeft principieel beslist om met Chaouen (andere naam, gemakkelijker te onthouden) een stedenband te smeden.
Een stedenband niet verwarren met een ‘zusterstad’ (jumelage).
Een zusterstad dient om op gezette tijden op feesten, stoeten en kermissen wat gezellig te verbroederen. (Tiens, – nu u het zegt – Kortrijk doet dat niet meer, met zijn vier zustersteden.) Een stedenband wil echt méér, letterlijk voor beide steden een meerwaarde scheppen door op bepaalde gebieden van mekaar te leren.
Met Chaouen bijv. wil Kortrijk van gedachten wisselen over het thema “klimaat en biodiversiteit”.

Geen Kortrijkzaan – tenzij de toenmalige ‘stakeholders’, deelnemers van de delegaties – die dat nog weet (of ooit heeft geweten) maar we hadden ooit vele jaren (ik schat van 2004 tot 2019) een stedenband met de megastad Cebu, gelegen op het gelijknamige Filipijnse eiland. Niettegenstaande het talloze heen- en weergereis (ik schat een dertigtal snoepreisjes) is dit van in den beginne al uitgedraaid op één grote flop. Kortrijkwatcher heeft dat als negativo altijd al gezegd, maar het is pas begin 2020 dat ook het Schepencollege letterlijk tot de vaststelling kwam dat er voor die samenwerking “geen draagvlak bestond en geen mens kon gemobiliseerd worden“. (Wat die stedenband intussen allemaal heeft gekost, dat heeft de redactie van ‘kortrijkwatcher’ nooit kunnen bijhouden.)

En nochtans.
Deze tripartite is al van in 2020 alweer op zoek gegaan naar een nieuwe stedenband.
Alweer geen mens die dat weet, wat op zichzelf opnieuw als een reden tot een volgende mislukking kan beschouwd worden. Wie weet er dat Kortrijk al in 2020 een – niet nader bekend gemaakte subsidie van het Provinciaal Wereldhuis in Roeselare voor drie jaar heeft binnengehaald? (Wie kent er trouwens dat Wereldhuis?? Bezoek eens de erbarmelijke website van die instelling. Bij het aantikken van “contact” krijg je als reactie dat u geen toegangsrecht hebt op deze pagina.)
We zijn dus weer goed transparant bezig !
– Wie weet er dat ons stadsbestuur in 2021 al een wereldwijde oproep lanceerde naar steden om zich kandidaat te stellen? Wie weet er dat er hierop slechts twee antwoorden kwamen: van Antsirabe uit Madagaskar en dus ook van Chefchaouen.
– Wie weet er dat “we” (wie? waar? wanneer?) kozen voor verdere besprekingen met de Marokkaanse stad om “praktische en inhoudelijke redenen”. Welke? (Stad zegt dat Chaouen “een pioniersrol in de regio vervult rond het vooropgestelde thema” (klimaat en biodiversiteit). Ja? Hoezo?
– Wie weet er dat “we” na “veelbelovend online overleg” vanuit Marokko zelf werden uitgenodigd om verdere afspraken te maken IN Chaouen?
– En ja, wie weet er dat er al een verkennend (zeskoppig) bezoek is gepland aan onze potentiële partner van de stedenband?
Is dat bezoek nu al doorgegaan of niet? (De beslissing is begin mei gevallen.) Zo ja, bestaat daar al een verslag over, met conclusies?

Kortrijkwatcher heeft niks tegen een stedenband met een Marokkaans plaatsje. Integendeel!
Jawel, we pleiten daar als positivo al vele jaren voor, gezien onze stad nogal wat burgers telt “van origine” uit de Maghreb.
Maar als stad nu al dusdanig niet-transparant bezig blijft is ook dit project gedoemd om te mislukken. Komt er vanzelfsprekend geen draagvlak.Daar gaan we weer: naar Cebu City !

Sinds 2005 is er tussen Kortrijk en de stad Cebu op het gelijknamige Filipijnse eiland een stedenband. (Dat is niet hetzelfde als een jumelage met een zusterstad.) In al die jaren is er al vijf keer een Kortrijkse delegatie naar ginder getrokken en ontvingen we zes tegenbezoeken van Cebuanen. Kortrijkwatcher kon daar al vaak over berichten.

In november 2013 besliste het nieuwe bestuur om de stedenband met de Filipijnse mega-stad (minstens 800.000 inwoners) te continueren voor een periode van drie jaar (2014-2016). Een evaluatierapport is te vinden op de website van Stad. De opmaak ervan kostte 3.000 euro.
En zo komt het dat er nog eind deze maand (datum staat nog niet op de website) opnieuw een Kortrijkse delegatie de lange reis onderneemt naar het verre eiland.

Wie mag er DITMAAL mee?
– de schepen van Noord-Zuid: Bert Herrewyn
Рde co̦rdinator van de stedenband: Stijn Dierendonck
– de programma-regisseur van Kortrijk-klimaatstad: Gerda Flo
– een vertegenwoordiger van VIVES/HOWEST (postgraduaat Noord-Zuid, internationale samenwerking)
– een reportersploeg van radio Quindo (twee personen)

Stad staat in voor de vliegtickets van het stadpersoneel en de ploeg Quindo (= 6.250 euro) en bepaalde verblijfkosten (= 2.455 euro). Cebu City betaalt de hotelkosten.
Tijdens dat bezoek zal men een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekenrn die loopt tot 2016. In dat jaar komt er een nieuwe evaluatie om te kijken hoe het verder moet.
Van dat nieuwe “agreement” heeft de gemeenteraad nog geen kennis kunnen nemen. Van het oude uit 2005 trouwens ook niet.
In de nieuwe overeenkomst is nu ook als werkthema “klimaatverandering” opgenomen. Op de Filipijnse eilanden weet men daar toch alles over?

Het stadsbudget 2015 voorziet voor “het verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling” 20.677 euro en evenveel ontvangsten. Dat komt omdat we van hogerhand dit jaar een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking van 50.000 euro verwachten.

Stedenband met Cebu City nog voor drie jaar verder gezet

Kort geleden stelde onze onderzoeksjournalist de vraag hoe het nu zat (of zit) met onze stedenband met Cebu City, de hoofdstad van het gelijknamige Filipijnse eiland. Los van de ramp.

Op 12 november besliste het CBS om het samenwerkingsverband met die mega-stad uit het Verre Oosten te continueren voor een afgebakende periode van drie jaar (2014-2016) in plaats van zes jaar. In 2016 zal men dan op grond van alweer een evaluatie bepalen hoe het dan verder moet.

De beslissing van het CBS stoelt op een evaluatie waartoe al in mei van dit jaar is bevolen.
Het rapport van de werkgroep onder leiding van de Noord-Zuid-ambtenaar Stijn Van Dierdonck – ter waarde van 3000 euro – kon het CBS van 23 september bespreken (stond wel niet op de agenda), dus nog lang voor de rampzalige tyfoon Haiyan het noorden van het eiland Cebu bereikte.

Klimaatsteden, zeg

Niettemin – en dat is toch wel opmerkelijk – is er aan het inhoudelijk kader van de stedenband een thema “klimaat” toegevoegd.
“Kortrijk Klimaatstad” wil het met concrete projecten ook mogelijk maken om de klimaatverandering in Cebu naar onze eigen inwoners (Kortrijkzanen) duidelijk te benoemen in onze sensibiliseringscampagnes.
(Dat is ongetwijfeld een vraag geweest van de SP.A-schepenen in het beleid van de tripartite.)

Naar verluidt staat in het evaluatierapport te lezen dat het schrappen van de stedenband geen tot slechts een beperkte besparing zou opleveren. De Vlaamse overheid subsidieert immers voor een groot stuk de samenwerking met een partnerstad in het Zuiden…
Anderzijds zou volgens het rapport van onze mijlenvlieger Stijn de keuze voor een andere stad nauwelijks meerwaarde bieden en daarnaast een nieuwe investering vergen op vlak van de zoektocht naar een nieuwe partner en de uitbouw van een netwerk.

ZO.

In maart 2004 heeft toenmalig SP.A-raadslid Marc Lemaitre (toendertijd nog in de oppositie, nu schepen in de nieuwe tripartite) een keer gevraagd waarom men toen juist Cebu City heeft uitverkoren om aan ontwikkelingswerk te doen. Het antwoord kwam pas twee maanden later en was zeer onbevredigend. Op grond van niet nader bepaalde of onnozele criteria vielen ongeveer alle landen (steden) ter wereld uit, uitgenomen die van Zuid-Afrika, India en…de Filipijnen. (Waarschijnlijk kenden sommige bestuurders of ambtenaren van toen een of andere Belgische pater of non in die landen. Geen idee.)

P.S.
Kortrijkwatcher heeft al talloze veel stukken gewijd aan onze relatie met Cebu City. Om er de draak mee te steken, natuurlijk.
(Die peperdure snoep- en inleefreisjes heen en weer. We zijn ook een keer aan de arme Cebuanen gaan leren hoe ze op hun vuilnisbelten afval konden composteren. En den Tommy! De meeste schatrijke – veramerikaanste – burgemeester van dat eiland, toen. (Het stond allemaal niet de gazetten.)
Maar KW kwam als positivo wel met een alternatief. Laat ons een stedenband maken met een stad uit de Maghreb, een streek waar veel allochtone huidige Kortrijkzanen een band mee hebben. Hun roots.

Hoe zit het NU met onze stedenband met Cebu City?

Naar aanleiding van de verschrikkelijke natuurramp op de Filipijnen heeft het stadsbestuur vandaag een persnota verspreid waarbij Stad en OCMW beloven om een bijdrage van samen minstens 6.500 euro te besteden aan noodhulp aldaar. Men zal tevens op 30 november een grootscheepse benefietactie organiseren. Een en ander situeert het bestuur in het kader van het feit dat onze stad sinds 2005 een stedenband heeft met Cebu City, de hoofdstad van het gelijknamige Filipijnse eiland.

Maar hebben we eigenlijk nog wel een stedenband met Cebu, en in welke mate?
De onderzoeksjournalist van kortrijkwatcher (Dieppe Throot) vraagt zich dat af, maar kent het antwoord (nog) niet.

Het zit zo.
In het actieplan 2012 (goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 november 2012) is aangegeven dat men de samenwerking met Cebu City grondig zal evalueren. Kernvraag is zelfs wat de impact is en de eventuele meerwaarde van die stedenband voor onze stad Kortrijk.
En waarlijk, het huidig nieuw schepencollege heeft in mei van dit jaar 2013 beslist om een stuurgroep van ambtenaren en externe experts op te richten om op basis van objectieve maatstaven (meetinstrumenten) na te gaan wat de verdere aanpak zou kunnen zijn van de stedenband. Voorziene budget voor de stuurgroep: 3.000 euro.
De noord-zuid ambtenaar (Stijn Van Dierdonck) is toen in mei verzocht om hieromtrent een rapport voor te leggen aan een thematisch schepencollege.

Van dit thematisch College hebben we sindsdien niets meer vernomen.
Maar dit is nu toch wel een merkwaardig toeval. De tyfoon heeft het eiland Cebu bereikt op laatstleden vrijdag. De agenda van het schepencollege van morgen dinsdag 12 november was toen al bepaald en gepubliceerd. Punt 32 van de agenda van morgen luidt: “Beslissing stedenband Cebu city. Goedkeuren.”
Die beslissing is dus op papier althans reeds genomen.
Zeer benieuwd. Zal dat besluit morgen enigszins worden bijgepast??

Daar zijn de Cebuanen weer !

Update onderaan

Al sinds 2005 is er tussen onze stad en Cebu City een stedenband. Enkel de lezers van kortrijkwatcher weten dit en zijn op de hoogte van wat zo’n stedenband aan heen-en-weer-gereis teweegbrengt.
Vorige zomer genoten tien Kortrijkse jongeren (8 meiden en 2 manneliijke begeleiders) van een gesubsidieerde snoepreis (“inleefreis”) naar het Filipijnse eiland. En nu is er een tegenbezoek van 15 jonge Cebuanen lopende. Zij blijven hier tot en met 26 april en logeren in gastgezinnen. Daarna trekken ze naar Haarlemmermeer want deze Nederlandse gemeente heeft al 20 jaar een stedenband met Cebu City.

Hoe brengen die jonge Cebuanen hier hun dagen door?
Ze bezoeken het stadhuis (het Team Jeugd!), het AZ Groeninge, enkele sociale projecten (De Kier, Poverello), lokalen van jeugdverenigingen, de Europese Commissie (?) en de paasfoor.
Op 23 april krijgen ze het gezelschap van illustere Cebuaanse stadsgenoten: politici, ambtenaren en commer̤anten. De delegatie staat onder leiding van de burgemeester van Cebu City, de heer Michael (Mike voor de vrienden, Рhij zit op facebook) Rama. Het gezelschap zal het OCMW bezoeken en de Harelbeekse verbrandingsoven. (We leren de 800.000 Cebuanen namelijk hun vuilnishopen composteren.)

Stad Kortrijk (dat zijn wij) subsidieert het snoepreisje van de Cebuanen met 12.500 euro: 8.000 euro voor “het programma”, 1.000 euro voor vervoer en 3.500 euro voor logement in hotel Damier.

Waarom staat dat nog niet te lezen in de gazetten? En ook nog niet op de website van Stad? De nieuwsbrief van de Noord-Zuidraad?

UPDATE
Stijn Van Dierdonck (de baas van de Noord-Zuid raad) heeft intussen kortrijkwatcher gelezen en vandaag (dinsdag) vlug nog een persbericht verspreid over de komst van de Cebuanen. De jongeren zullen nog meer bezoeken afleggen dan kortrijkwatcher kon vertellen. Aan de Unie der Zorgelozen, de hoeve De Heerlijkheid, het Atheneum, Den Achtkanter. Morgen kunt u ze ontmoeten in het JOC. Stijn vergeet in zijn persbericht te melden dat later ook een aantal Cebuaanse prominenten komen overgewaaid en wat dat allemaal kost. Stom hé?

Een welkomstdiner zonder fractievoorzitters

Sinds gisteren is er opnieuw een delegatie uit Cebu City neergestreken in onze stad. Twee raadsleden en twee ambtenaren. Geen mens in Kortrijk die dat weet (moet ook niet hoor), tenzij enkelen die al een keer naar ginder op snoepreis konden trekken.

De burgemeester van ginder ver (Michael L. Rama) laat blijkbaar verstek gaan. De afvaardiging blijft hier tot 21 oktober. (Programma niet publiek gemaakt.) In het kader van onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking hebben we met deze stad uit het gelijknamige Filipijnse eiland immers een stedenband. Geen 40 of 50 Kortrijkzanen die dat weten. Vier of vijf of zes raadsleden? (Stedenband niet te verwarren met een jumelage.)

Vandaag om 18 uur is er in hotel Messeyne een welkomstdiner georganiseerd.
Voor het eerst in de geschiedenis van de stedenband zijn daarop ook de fractieleiders uitgenodigd.
De man van het Vlaams Belang (Maarten Seynaeve) wil zich daar absoluut niet vertonen. Hij vindt al dit gedoe een uitermate geldverspilling en ziet in het algemeen het nut niet in van zo’n stedenband. Koen Byttebier (VLD) gaat ook niet. Reden onbekend. Pieter Soens (CD&V) laat zich verontschuldigen. Reden onbekend. Hij is belet. En Philippe De Coene (SP.a) zit in het buitenland. Maar zelfs als hij thuis was geweest, dan nog was de kans klein dat hij zich vanavond naar het hotel had gespoed. Toen hij nog schepen van milieu was nam hij bewust geen deel aan de verre reis van een Kortrijkse afvaardiging naar Cebu.

Hoewel dat mogelijk was heeft bij ons weten geen enkele fractieleider zich door iemand laten vervangen als deelnemer aan het society-gebeuren. Een veeg teken. Het wordt tijd dat de werking en het nut van de stedenband met Cebu City een keer wordt besproken in de gemeenteraad. Dat is nog nooit gebeurd. Een (verplicht) vooruitgangsrapport heeft nog geen enkel raadslid gezien of goedgekeurd.

Ook het schepencollege is gevraagd om aan te zitten aan het banket. (Van schepen Wout Maddens (VLD) weten we alvast dat hij niet zal aanwezig zijn. Het staat op facebook!) Verder zijn nog allerhande personen uitgenodigd die min of meer iets te maken hebben met projecten in onze relatie met Cebu. Iemand van het Handelsdistrict. Iemand uit de sociale huisvesting. Verder nog iemand van IMOG, de dienst Leefmilieu, het AZ Groeninge, de hogescholen KATHO en HOWEST. Toch ook iemand van de noord-zuidraad?

Wat moet dat kosten? Geen idee.
Het schepencollege heeft al een hele tijd geleden een raming van de kosten van het bezoek opgemaakt. Reiskosten: 6.000 euro. Verblijf (in hotel Messeyne?): 4.000 euro. Andere kosten: 4.500 euro. Totaal: 14.500 euroots.
Omdat Stad Kortrijk een convenant met de Vlaamse regering heeft afgesloten ter zake ontwikkelingssamenwerking genieten we wel van subsidies bij dit soort evenementen. Over een periode van drie jaar verspreid krijgen we theoretisch geld voor sensibilisatie van de bevolking (30.000 euro), capaciteitsopbouw (30.000 euro), reis- en verblijfkosten (30.000 euro), vorming (3.000 euro), begeleiding (3.000 euro). Totaal 96.000 euro. Stad moet daar wel 30 procent bij opleggen want de Vlaamse overheid subsidieert de projecten voor maximaal 70 procent.

Volgens de begroting zou de toelage van de hogere overheid voor dit jaar nog 43.000 euro bedragen. Wat daarvan al is verteerd weten we niet. De schepen van ontwikkelingssamenwerking Alain Cnudde moet daar toch ooit eens wat toelichting bij geven.

Maar wat was de smoes om voor de zoveelste keer een aantal Cebuanen naar hier uit te nodigen?
Wel, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert vanaf 17 oktober in Gent een dagenlange internationale conferentie voor mandatarissen en ambtenaren van gemeenten uit Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa die onderling stedenbanden hebben aangegaan. Naam van die grootse en ongetwijfeld geweldig plezante feestelijke bijeenkomst: “Winning through twinning. Local authorities: actors in development”.
Op 18 oktober zullen onze Cebuanen en onze eigenste burgemeester zeker acte de présence geven in Gent. Die dag is er namelijk een bijzonder overleg tussen alle burgemeesters van steden die onderling contractueel aan ontwikkelingssamenwerking doen.

P.S. (1)
U leest daar niet veel over in de gazetten?
Niets daarover op de website van Stad?
Niets op de website van de VVSG?
Tja, men is tegenover de publiek opinie van de arme mensen uit al die steden een beetje beschaamd zeker over zoveel potverteren? (Vorig jaar was er een internationale bijeenkomst in Bloemfontein!)

P.S. (2)
Maken onze Cebuanen van de gelegenheid gebruik om op ons kosten door te stoten naar Haarlemmermeer? Daar heeft Cebu City ook een band mee. De Hollanders verkopen hun oude brandweerwagens aan de Cebuanen.

P.S. (3)
Een tijd geleden zijn een aantal meisjes van alhier naar Cebu getrokken. Met wat drinkgeld van Stad. Het verslag dat we daarover een keer onder ogen kregen is hilarisch. Staat niet op de site van Stad.

Cebu rockt ! (2)

“We reizen om te leren.”

Als de website van Stad Kortrijk tekortschiet in zijn taak (openbaarheid van bestuur) dan is daar nog de krant kortrijkwatcher om redding te brengen.
U weet alreeds dat enkele enthousiaste meiden ergens een fuif organiseren met het oog op het verzamelen van fondsen voor het bekostigen van hun inleefreis van drie weken naar Cebu City op het gelijknamige Filippijnse eiland. We hebben met die stad in het verre oosten namelijk een stedenband. Die meiden weten dat nu.

Geen iemand Kortrijkzaan die dat weet, van die stedenband met meiden van hier en daar, of hebben we nu er al genoeg over verteld?
Ter voorbereiding van de reis is alreeds binnen de Noord-Zuid raad een werkgroep opgericht. Op 16 en 17 april is er hier een “voorbereidingsweekend” gepland. Waar? Maar ginder was er al weekend op 26-27 februari in de Nederlandse gemeente Haarlemmermeer. Hoe dat zo gekomen is, dat weet niemand.

Wat u ook niet wist, dat is dat een derde van de reiskosten wordt betaald door de Noord-Zuid raad en Stad. Stad komt met maximum 5.000 euro over de brug voor de vliegtickets en betaalt ook de verzekeringen. Een derde betalen de deelnemers zelf en nog een derde moet komen van fondsenwerving.

De Kortrijkse groep bestaat uit 8 jongeren en 2 begeleiders.
Zij worden vergezeld door 12 jongeren en 2 begeleiders uit Haarlemmermeer.
Die Nederlandse gemeente heeft immers ook een stedenband met Cebu City. Al sinds 1992. (Vandaar gaan vooral pompiers heen en weer op snoepreis.)

Wie de zoekterm “Cebu” intikt op de website van Haarlemmermeer krijgt als antwoord: “niets gevonden”.
Maar de Vereniging Haarlemmermeer-Cebu (VHC) heeft een aparte website.
De laatste nieuwsbrief aldaar dateert van april 2009. Over de inleefreis van deze zomer en de voorbereidingen ervan geen woord.

P.S.
De vroegere burgemeester van Cebu (den Tommy, kwam wel eens naar Kortrijk) is heel ziek geweest en is daarvoor behandeld in de Verenigde Staten. (Hij heeft daar gestudeerd.) Jongeren ! Discreet vragen hoe het met hem gaat. Stel dat hij dood is en jullie dat nog niet weten, na vier dagen voorbereidingsweekends.

Cebu rockt ! (1)

Deze krant steekt al jaren de draak met het feit dat onze stad een stedenband onderhoudt met Cebu City. Helpt niet. Terwijl geen Kortrijkzaan of Cebuaan daar structureel baat bij heeft, tenzij dan de ambtenaren en schepenen die genieten van de wederzijdse gesubsidieerde snoepreisjes. (Er is zopas een Kortrijkse delegatie terug van het eiland. Zie stuk van 10 maart over dat werkbezoek.)

Het wordt steeds gekker met die ontwikkelingshulp van onzentwege.
Een aantal enthousiaste meiden wil deze zomer voor een drietal weken een inleefreis maken naar het Filippijnse eiland. Daarbij staat een ontmoeting met jongeren centraal. Men zal een school bezoeken, een weeshuis en de universiteit. Misschien werken de meiden zelfs mee aan de opbouw van een huis.

Om wat fondsen te verzamelen organiseren onze ontwikkelingshelpsters op 23 april in ‘t Arsenaal (Marke) een fuif onder het motto: “Cebu rockt”. Slechts vier euro entreegeld. Vier lokale bandjes treden op. Eén van de DJ’s is de genaamde Shit Happens.

Voor meer info: bel met de groeten van KW naar Ann op nummer 0474/49 86 84. E-mail: ann.gruwier@gmail.com.
Ann staat in Noord-zuid-middens bekend om het feit dat haar studies haar toelaten om de wereld rond te reizen. Laatst nog deed zij veel goeds in Suriname. Work and pleasure. Haar kot in Gent staat tot 31 juli te huur.

P.S.
Het is een ware rage geworden. Bij zowat iedere tempel of waterval of andere “tourist trap” in Aziatische landen kom je tegenwoordig een groepje enthousiaste meiden tegen die onder het mom van ontwikkelingssamenwerking het aangename aan het nuttige paren.

Opnieuw werkbezoek aan Cebu

Voor het geval u het nog altijd niet wist: wij, Kortrijkzanen, hebben al sinds 2005 een stedenband met Cebu. En we gaan daar regelmatig op bezoek. Omgekeerd komen er op gezette tijden enkele Cebuanen naar hier. Dit alles in het kader van “capaciteitsopbouw” en “bestuurskrachtversterking” in beide steden. Dus niet enkel in Cebu.

Cebu City (800.000 inwoners, 80 wijken, 328 km², 8 universiteiten) is een stad op het gelijknamige Filippijnse eiland. Met tussenlandingen doe je er algauw 24 uur over om daar te geraken. Een vliegticket kost makkelijk 1.500 euro.

Vorig jaar in januari zijn we er opnieuw geweest, met een zeskoppige delegatie. Dit keer gaat Alain Cnudde (schepen van ontwikkelingssamenwerking) NIET mee. De delegatie bestaat nu enkel uit Johan Bonnier (directeur IMOG) en – onvermijdelijk – Stijn Van Dierdonck, projectleider van onze noord-zuidwerking.
Waarom is er iemand van de afvalcentrale in Harelbeke van de partij? Omdat één van de programmapunten in onze stedenbandwerking draait om afvalbeheer. In dat verband hebben we vroeger al een keer die arme scavengers leren composteren en sorteren.
Cebu heeft Kortrijk nu weer gevraagd om mee te werken aan een programma voor “solid waste management through education and empowerment of communities” (SWEEP). Specifiek zullen wij mee zorgen voor informatief sensibiliseringsmateriaal, de training van burgers en politiek verantwoordelijken evenals helpen bij het opzetten van een nieuwe stortplaats.
Maar dat is niet alles.
Op vraag van de voormalige burgemeester van Cebu City (den Tommy) willen we ook nagaan in hoeverre het AZ Groeninge kan helpen bij de mogelijke bouw van wijkhospitalen in de heuvels rond de stad.

Onze delegatie vertrekt op vrijdag 18 maart en landt terug op zondag 27 maart.
Reiskosten: 3.000 euro. Dagvergoeding: 2.000 euro, niettegenstaande Cebu de hotelkosten betaalt. Medewerking SWEEP: 2.000 euro. Reisvoorbereiding: 250 euro.
Moet kunnen.

Cebuanen opgelet ! WIJ komen er weer aan ! (2)

Wie mag ditmaal op werkbezoek naar Cebu City, van 14 tot en met 23 januari volgend jaar?
Zoals gezegd Roos Desmet, als cultuurbeleidscoördinator. Opnieuw de schepen van ontwikkelingsamenwerking Alain Cnudde. Sonja Ackx, adjunct van de directeur Burger en Welzijn. Stijn Van Dierdonck, projectleider Noord-Zuid. Tine Mayeur, voorzitter Noord-Zuid raad. En dan nog iemand als vertegenwoordiger van het culturele middenveld om “op die manier het draagvlak bij de Kortrijkse bevolking te doen groeien”.
Maakt Franky Devos van Buda-kunsteneiland een kans? Op de website van de Noord-Zuidraad is het werkbezoek zelfs nog niet aangekondigd…

Waarom ligt er ditmaal een nieuw accent binnen de activiteiten van onze stedenband met Cebu City? Met name ditmaal: een vorm van culturele uitwisseling.
Wel, omdat iemand van de Noord-Zuid raad een studie van de Wereldbank heeft gelezen. Wat blijkt daar sindsdien en tot op heden uit vanuit het oogpunt van Kortrijk?
“Dat achtergestelde gemeenschappen de erkenning van hun waardigheid belangrijker vinden dan het materiële. Dat houdt in dat mensen hun eigen ontwikkeling in handen nemen zolang ze de hoop en het zelfvertrouwen hebben. Onderontwikkeling gaat ook over verlies van het geloof in de eigen kracht en creativiteit om de eigen problemen aan te pakken. Hier kan cultuur, in zijn verschillende facetten, een rol spelen.”
Bijkomend motief: ook Cebu kent zijn designers en designbeurs!

Weet u wat onze delegatie eens kan gaan vertellen aan de schatrijke en hoogbegaafde burgemeester van Cebu City? (Den Tommy.)
Dat wij alhier vanuit onze stad van creatie en design en innovatie zijn stad daar dan als een beetje onderontwikkeld beschouwen. Ja.

De hotelkosten van onze expeditieleden? Gedragen door het stadsbestuur van Cebu. (Graag eens de naam ervan op de website de Noord-Zuid raad.) De rest van de kosten neemt stad Kortrijk voor zijn rekening. Er is een dagvergoeding voorzien van 4.000 euro.
De vliegtickets kosten 8.000 euro.
De voorbereiding van de reis kostte al 700 euro.

Ons schepencollege meldt nog (ter verontschuldiging) dat de kosten voor vliegtickets “voor het grootste gedeelte” zijn opgenomen door de Vlaamse regering via ons convenant “gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2008-2010”. Tja. Die subsidies uit het convenant konden natuurlijk anders en beter benut.

Tot slot alweer wat constructieve voorstellen.
* Schepen Alain Cnudde brengt aan de gemeenteraad verslag uit van het werkbezoek.
* In het bijzonder ook van het nieuw af te sluiten “agreement” met Cebu City (het oude heeft nog niemand gezien).
* Plus een overzicht van “de versterking van het netwerk van mogelijke stage-organisaties voor het post-graduaat Noord-Zuid”.
* Plus een overzicht van de concrete positieve resultaten VOOR CEBU zelf van onze bezoeken ter plekke. (Is die afvalberg nu al verkleind? Hebben de scavengers het nu beter?)
* Hoe staat het met de samenwerking met Haarlemmermeer, dat ook een stedenband heeft met Cebu?
* Tenslotte een copie van de persverslagen over ons bezoek in Cebuaanse kranten. (Lezer, u dacht toch niet dat er op dat onderontwikkeld eiland geen kranten en stadsedities zijn?)

P.S.
Onze sterreporter Dieppe Throot mag niet mee.
Lokale persjongens van de papieren perse van de dode bomen hebben geen tijd.

UPDATE.
Wereldwinkel vergeten.