Category Archives: milieu

Wie reageerde wel of niet op eventuele komst van IKEA in Wevelgem?

IKEA heeft dus het voornemen opgevat om op de site Ter Biest in Wevelgem (achter het vliegveld) een woonwarenhuis in te planten, samen met een  complementair en vrijetijdsprogramma.  Het komt er wel hoor.
Net daartoe zijn al verschillende  (in aantal) inspraakmomenten georganiseerd.

Het grootscheepse project vergt de opmaak van een voorafgaand Plan MER (milieu-effectenrapport).
Het studiebureau van IKEA (Anteagroup) maakte een  zgn.  “terinzagelegging van de kennisgeving” van het Plan-MER op,  waarbij is  opgesomd wat er zoal zou kunnen (moeten) onderzocht inzake mogelijke locaties van de grootschalige detailhandel en de eventuele milieueffecten op alle gebied (ook mobiliteit).
Allerhande instanties en bewoners uit 8 betrokken omliggende gemeenten konden tussen 14 november 2016 en 12 januari 2017 reageren met vragen of (andere) voorstellen tot onderzoek.

Reactie van bewoners gemeenten
–  Vanwege Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Zwevegem kwamen NUL inspraakreacties op de terinzagelegging.
–  Wevelgem diende er natuurlijk wel in :  niet minder dan 51 (waarvan er nogal wat niet terzake, niet ontvankelijk voor een MER).

Reacties van officiële instanties
Hierna een lijst van instanties die WEL hebben gereageerd (schriftelijk of op vergaderingen):

–  De schepencolleges van Wevelgem, Kortrijk, Kuurne, Menen, Harelbeke, Deerlijk, Waregem (7 van de 8 betrokkenen).
–  De Provincie West-Vlaanderen.
–   Agentschappen:  Innoveren en Ondernemen, Wonen Vlaanderen, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Zorg en Gezondheid. Natuur en Bos.
–  Departementen:  Mobiliteit en Openbare Werken,  Landbouw en Visserij, Leefmilieu, Natuur, Energie (dienst Veiligheidsrapportering), Ruimte Vlaanderen.
–  Onroerend Goed West-Vlaanderen .
–  De Lijn West-Vlaanderen.
–   Vlaamse Milieumaatschappij.
– Fluxys (beheerder aardgasvervoer, – maar wil verder niet meer betrokken worden in de procedure).

Instanties die NIET gereageerd hebben

–  Het schepencollege van Zwevegem (!)
–  Departement Leefmilieu, Natuur, Energie, – dienst milieuhinder (!)
– Distributiebedrijven: Elia (hoogspanningsnet) en Eandis (elektriciteit, aardgas).
– Wallonië en Frankrijk. (Willen hiermee zeggen aan Vlaamse steden: bemoei u dan  ook niet met winkelketens van bij ons, net over de grens.)

P.S.
De dienst MER heeft inmiddels de inspraakreacties en adviezen onderzocht  en een Richtlijnennota gepubliceerd  over wat er moet gedaan of niet gedaan voor de opmaak van het MER.
Er wordt getrechterd !

(Wordt vervolgd.)

 

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare winnen Slim in de Stad-prijs

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans beloont vandaag (13 februari) drie steden met elk 50.000 euro.
Kortrijk krijgt de ‘Slim in de Stad-prijs’ voor zijn parkeerbeleid.
Het ingediende project is getiteld: “Slim parkeren van A tot Z”.
Stad en Parko investeren samen in:
– de bouw van fietsparkings met telsystemen;
– de bouw van offstreet parkings die volledig cash- en ticketloos werken en waar je plaatsen online kan reserveren;
– een website die gekoppeld is aan en slim parkeergeleidingssysteem dat wijst op op plaatsen om te parkeren;
–  (enz.)

Antwerpen pakt uit met een ‘blockchain’ waarbij stad elke stap registreert in de levensloop van de Antwerpenaar op een raadpleegbare manier. Met die data kan het stadsbestuur zijn burger een proactieve en automatische dienstverlening aanbieden voor mobiliteit, gezondheid, onderwijs en zo veel meer.  +

Roeselare wil een slimme energiestad worden.
Ze ontwikkelt een energiesystemenmodel dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk aandacht schenkt aan betaalbaar energiegebruik.
Het stadsbestuur mikt op technologische oplossingen: warmtepompen, warmtenetwerk, micro-WKK, laadinfrastructuur, opslag,  enz.

Er liepen bij de jury 12 innovatieve concepten binnen  van 11 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapcommissie voor Brussel.
Op de website http://stedenbeleid.vlaanderen.be kan men over die projecten  meer vernemen.

 

 

 

0ok Kortrijk vraagt uitstel voor het invoeren van de nieuwe omgevingsvergunning (2)

Nog in september vorig jaar benadrukte  minister Joke Schauvliege  dat van een uitstel van de langverwachte omgevingsvergunning absoluut geen sprake kon zijn.
De start was voorzien op 23 februari, – punt en amen en uit.
Vanaf dat moment zouden alle dossiers dienaangaande (die de vroegere aanvragen  voor een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning  en milieuvergunning vervangen) digitaal behandeld worden.
Maar onder druk van vooral de VVSG (Vlaamse steden en gemeenten), VOKA, de NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen)  heeft het Vlaams Parlement met spoed op 25 januari een decreet goedgekeurd waarbij gemeenten uitstel konden bekomen tot 1 juni.

Zeker een derde van  de gemeenten (de grootste nog het meest) hadden trouwens aan de VVSG al laten weten dat de datum van 23 februari onrealistisch was.
Geen  idee of Kortrijk daarbij behoorde .  (Er zijn sinds 1 februari wel al vier gemeentelijke omgevingsambtenaren aangewezen.  Maar nog niet door de gemeenteraad.)
Volgende maandag 6 februari zal ons Schepencollege dus toch via een modelbrief aan het Departement Ruimtelijke Ordening om uitstel vragen.
De Vlaamse minister van Omgeving neemt dan akte van deze beslissing.  Joke Schauvliege kan de aanvraag niet weigeren.
Voor elke gemeente zal een mededeling worden gepubliceerd in het Staatsblad waardoor het voor burgers of professionelen die een vergunning willen aanvragen ietsjepietje gemakkelijker wordt om na te gaan welke procedures nu juist moeten worden toegepast  in gene of andere gemeente.

De drie grote leveranciers van de gemeentelijke software gaven nog toevallig op 25 januari aan hun klanten mee dat er geen start met een dossierbehandelingssysteem van Cipal Schaubroeck, Cevi en Remmicon mogelijk zou zijn op 23 februari.
En, – zo zeiden ze nog:
“Wanneer u als lokaal bestuur alsnog op 23 februari wenst te starten met de omgevingsvergunning,  dan kunt u dat doen door uw aanvragen rechtstreeks via het “omgevingsloket” af te handelen dat Vlaanderen in productie zal stellen.  Houd er rekening mee dat zulke keuze veel manueel en extra werk voor uw diensten kan betekenen. ”

Vanwege het uitstel zal het Kortrijkse Schepencollege dus tot 1 juni (?)  de bestaande bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Milieuvergunnningsdecreet  met de uitvoeringsbesluiten blijven toepassen.
Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waar een architect bij is betrokken moeten wel steeds digitaal worden ingediend.  Dit geldt niet voor verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.

P.S.
Op provinciaal en gewestelijk niveau gaat de omgevingsvergunning onverkort van start.  Geen uitstel mogelijk.

 

 

 

 

Ook Kortrijk vraagt uitstel invoering nieuwe omgevingsvergunning (1)

Aanstaande maandag 6 februari beslist het Schepencollege  om uitstel tot 1 juni (ja?)  te vragen voor het invoeren van de omgevingsvergunning.  De toepassing van de nieuwe vergunning (waarbij de stedenbouwkundige en de milieuvergunning worden geïntegreerd) moest ingaan op 23 februari.
In onze KW- editie van 20 januari hadden we het al over deze nieuwe procedures, naar aanleiding van het feit dat  er hier intussen al wel twee nieuwe gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA’s) werden aangewezen.

(Meer nieuws volgt nog.)

Een ultrakort en niet voltallig schepencollege brengt advies uit

Vrijdagmiddag 16 december stelde Vlaams minister Bart Tommelein  zijn plan voor over het bouwen van (nog meer) windmolens tegen twee duizend en zoveel.

Nog diezelfde middag  kwam er in Kortrijk precies om 12u45  met bekwame spoed onverhoeds  een schepencollege bijeen.
Zeer, zéér ongebruikelijk, zowel qua dag als uur.

Op de dagorde stond  als enig agendapunt het al of niet verlenen van een advies aan de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van de provincie omtrent de bouw van 4 windturbines op grondgebied Bellegem,  langsheen en dichtbij de oostelijke zijde van de snelweg A17/E403.
–  Aanwezig waren de schepenen Rudolphe Scherpereel, Wout Maddens, Bert Herrewyn , Koen Byttebier en Philippe De Coene.
–  Afwezig en verontschuldigd: de burgemeester Vincent Van Quickenborne, Kelly Detavernier, An Vandersteene, Axel Weydts.

Er is door de vijf aanwezigen  COLLEGIAAL een voorwaardelijk gunstig advies verleend  voor de  bouw van slechts 3 windturbines.  (Kortrijkwatcher komt daar nog wel op terug.)
De vergadering was afgelopen om precies 13 uur.
Dat wil zeggen dat men precies in 15 minuten tijd een (moeilijke) tekst van 22 bladzijden over een moeilijk onderwerp heeft besproken en goedgekeurd..

Over plaatsgebonden risicocontouren.
Weet u soms hoeveel?  De vijf schepen wel!
Gelijk aan 10 tot  min de zesde macht.  Voor één van de vier onderzochte molens.
Moet kunnen.

 

 

 

 

 

Publieke inspraak over het plan-MER van IKEA op ‘Ter Biest’ in Wevelgem (2)

Dus ook Kortrijkzanen kunnen reageren over  de voornemens van IKEA in onze buurt.
Nu nog bijna een maand de tijd.

Waar kunt u die nota vinden?
Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis.  Een afspraak maken is niet nodig, tenzij u meer uitleg wenst te krijgen .  Neem hiervoor contact op met brecht.nuyttens@kortrijk.be.
Maar die nota telt 188 bladzijden, zodat het aan te raden blijft om de tekst op internet te lezen.  Waar dan?  Op de website van stad Kortrijk is er een link te vinden.
Beter is wellicht om rechtstreeks naar de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie te gaan, want daar krijg je tegelijk een antwoordformulier aangereikt om uw reacties digitaal op te sturen naar de betrokken dienst van de Vlaamse overheid. (Vraag om een ontvangstbevestiging.)
Zie URL https://lne.be/milieueffect-rapportage.

Wat kan uw inspraak zoal bevatten?
Zéér belangrijk om te weten is dat in dit stadium van de procedure er geen bezwaarschriften en petities kunnen ingediend.  Dat kan pas later, tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

U kunt dan ook gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport (MER).
Het gaat er nu om dat u vanuit uw ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving  bepaalde opmerkingen maakt.  Reacties zoals “ik ben tegen het project” of “ik wil niet dat dit IKEA-project doorgaat” hebben geen zin, bieden geen meerwaarde bij het onderzoek naar milieueffecten.
In uw inspraakreactie kan u wel mogelijke alternatieven aanbieden (andere inrichting, zelfs andere locatie).  Of u vindt in het kennisgevingsdossier bepaalde lacunes.  Moet er wellicht  iets extra onderzocht?

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
De dienst Mer bundelt de zinvolle reacties op het kennisgevingsdossier.
Na de terinzageleggingsperiode komt er een overlegvergadering waarbij de dienst Mer en  de bevoegde overheid de reikwijdte, het detailleringsniveau, de inhoudelijke aanpak van het plan-MER  kan vaststellen, rekening houdend met de bemerkingen die door de bevolking zijn bezorgd en de (7) schepencolleges van   het betrokken studiegebied.
De dienst Mer  maakt hierover een verslag met een aantal richtlijnen.   (Ook dit is een openbaar document.)  Deskundigen (de 7) maken hierna een ontwerp-MER,  besproken door de betrokken administraties (begin 2017 en  midden 2017).
Het plan-MER gaat dan samen met het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)  in openbaar onderzoek. Tijd zat !

We zijn nog niet huis hoor.

Het gaat om meer dan een woonwarenhuis.
IKEA zelf heeft een maximale bruto oppervlakte van 45.000 m².
Maar IKEA voorziet ook een complementair commercieel programma (12.000 m²),  een vrijetijdsprogramma (4000 m²) en een  groenzone en buffering.  En Ter Biest is een grotere site dan voor dit programma vereist is.   De rest van de planzone blijft als bestemming agrarisch gebied.

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het GRUP ‘Ter Biest’ in Wevelgem (1)

Ook inwoners van Kortrijk, Menen, Kuurne, Harelbeke, Zwevegem, Deerlijk en Waregem kunnen opmerkingen formuleren bij de  opmaak van  het milieueffectenrapport   (MER) voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) bij de mogelijke inplanting van een woonwarenhuis IKEA in Wevelgem (het gebied Ter Biest ten noorden van het vliegveld).

In een volgend stuk laten wij nog weten waar u de kennisgevingsnota kunt vinden (je hoeft niet naar het stadhuis!),  wat er zoal te lezen valt (188 bladzijden of 17,45 MB) en hoe u kunt reageren.
Uit de beschrijving van het plan  valt alvast te leren dat er intussen al veel onzin is verkocht rondom de plannen van IKEA in het gebied.

 

Gunstig advies voor milieuvergunning van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide

Na zéér veel gedoe mag  de S&R Group N.V (uit Leuven) uiteindelijk het  nieuwe  ontwerp, de bouw evenals  de exploitatie  van het nieuwe zwembadcomplex via publiek-private samenwerking (PPS) op Kortrijk Weide behartigen.
De start van de bouwwerken is voorzien begin 2017, de opening is voor de eindejaarsperiode van 2018.
(PPS wil gewoon zeggen dat we niet weten voor wie het project  financieel goed uitkomt. Voor de burger? Voor Stad?)

De nieuwe inrichting kan beschouwd als een sport- en recreatiecentrum.
Die omvat namelijk niet enkel  een olympisch sportzwembad, maar ook een instructie- en golfslagbad , meerdere kinderbaden (ook voor kleuters, peuters , baby’s),  een wildwaterbaan, een warme lagune,  drie glijbanen, een sauna,  een hamman,  een voetbad, een vuurbad (met ingebouwde zitbanken), drie buitenbaden, waaronder een all-weatherbad, een groot buitenbad en (nog een?) kinderbad,
(Totale oppervlakte van de zwembaden: 1.932 m².)

Verder zal het centrum nog beschikken over uitgebreide kleedruimtes (zowel voor groepen als voor individuele bezoekers),  een grote horecaruimte met zicht op de zwemhallen,  een buitenterras, een polyvalente zaal (met eigen kleedruimtes), kantoren, een vergaderzaal, een terras, een ligweide.
Er komen vier stookinstallaties.  Het hemelwater kan gebruikt voor de schoonmaak van het complex.  Het leidingwater voor het sanitair, de douches, de lavabo’s.

En het grondwater zal aangewend voor de productie van het zwemwater (een debiet van 21.000 m³ per jaar).

Er zullen 35 VTE tewerk gesteld worden. Het zwembad zal 360 dagen/jaar geopend zijn en men verwacht ca. 675.000 tot 700.000 bezoekers per jaar.

Een bouwaanvraag is blijkbaar nog niet ingediend.
Wel een milieuvergunningsaanvraag (klasse 1) bij de provincie.  Bij  het openbaar onderzoek (26 augustus-24 september) zijn geen bezwaren ingediend.
(Geen mens wist daarvan.)

Het schepencollege heeft onlangs een gunstig advies verleend aan de Bestendige Deputatie. Weliswaar met enkele bemerkingen.
– Er moet meer duidelijkheid komen over de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen. (In totaal 4.930 kg, waarvan 3.100 kg NaOCl.)
– Idem over de hoeveelheid geloosd afvalwater.  (Nu geschat op 25.000 m³ huishoudelijk afvalwater en 21.000 m³ bedrijfsafvalwater per jaar.)

Wat kost het snoeien en vellen van bomen in uw straat of in de omgeving?

Eind mei maakte het schepencollege een globaal  plan op om dit jaar nog over te gaan tot het laten snoeien en vellen van bomen op diverse plaatsen.
We sommen op:
– perceel 1:  Meensesteenweg en Sint Jansbegraafplaats
– perceel 2:  (stuk) Markebekepad
perceel 3: (nog) Markebekepad
– perceel 4: Jacob van Maerlantstraat
– perceel 5: Rietput en  parking
– perceel 6: Vredelaan
– perceel 7: Beeklaan
– perceel 8: Johanna De Costerestraat
De raming voor al die werken bedroeg niet minder dan 54.562,53 euro.
Uiteindelijk  is er slecht voor 22.433 euro gegund.
Perceel 3 kostte volgens de raming het meest (30.492 euro) en is niet uitbesteed wegens “uitputting van het beschikbaar gereserveerde budget“.   Wist men dat dan niet van tevoren?

De opdracht voor de percelen 1, 2, 4 en 5 ging naar de firma NV Krinkels uit Londerzeel voor een bod van 12.644 euro.
Hierna de  prijzen (incl. BTW) met tussen haakjes de raming.
– perceel 1: 10.164 (10.514)
– perceel 2: 605 (677)
– perceel 4: 907 (544)
– perceel 5: 968 (701)

De percelen 6, 7 en 8 gingen naar de firma bvba Vanlancker uit Bellegem voor 9.788 euro.
Prijzen:
– perceel 6: 1.936 (3.146)
– perceel 7: 4.210 (5.572)
– perceel 8: 3.642 (2.913)

Besluit:
Het Markebekepad wordt overwoekerd.
Hoeveel vroegen de verkozen firma’s voor de werken aldaar?
Krinkels:  30.492 euro.
Vanlancker: 20.328 euro.

P.S.
Beschouw die bedragen maar als verborgen personeelskosten.
(Zouden anders vallen onder de Groendienst van Stad.)

 

 

 

 

 

Vijvers geraken nu wel uitgebaggerd

In eerste instantie heeft men in juli vijf firma’s  (na al veel nadenken in mei) aangeschreven om een  offerte uit te brengen voor het uitbaggeren van drie vijvers (Venning, Hof te Coux, Blauwe Poort).  Geraamd bedrag : 80.937 euro (incl. BTW).   Geen aannemer ging daarop in.
In tweede instantie vroeg men zeven firma’s  om een prijsbieding in te dienen.
Op deze aanbesteding  kwam begin september dan toch een antwoord van één firma:  NV Heyrman-De Roeck uit Beveren.
Vraagprijs niet minder dan 90.500 euro (excl. BTW).

Dit bedrag lag 23.580 euro (excl. BTW) hoger dan de raming en was tevens boven de beschikbare budgetten.
Evenwel.  Na onderhandeling (heeft men het bestek gewijzigd?? weten de andere kandidaten daarvan??) verkreeg het stadsbestuur een aangepaste prijsbieding ten bedrage van 83.875 euro. (excl. BTW).  Wat nog altijd 16.955  euro (BTW excl.) hoger is dan de raming, maar nu wel valt binnen de beschikbare budgetten.
Eind goed, alles goed.