Category Archives: milieu

Zwerfkatten krijgen vrij spel !

Bij katten is 1+1=6 en dit tweemaal per jaar. 

En uitgerekend nu, terwijl de kattennatuur haar gang gaat, wordt de Kortrijkse aanpak van het rekenprobleem zeker met een maand uitgesteld.
De verlenging van de overeenkomst met de vzw “Stichting Dier” is afgevoerd van de agenda van de komende gemeenteraad van 10 april.
Uw poes even waarschuwen ! Niet buiten laten, hoe erg het ook met haar is gesteld.

In het kader van het milieubeleidsplan heeft schepen Philippe De Coene in 2002 beslist om zwerfkatten te laten castreren en kattinnen te steriliseren (ovariotomie of ovariohysterectomanie, keuze te over). Want zo’n poes kan twee drie nestjes per jaar aan met gemiddeld vier tot zes kittens. Katers gaan daarbij niet vrijuit! Dat is bekend. Gecastreerden nu gaan minder zwerven en geven geen nachtconcerten.

De aanpak van zwerfkatten past eigenlijk niet echt in in het kader van de bescherming van het leefmilieu of natuurbehoud.
Het is de Raad van State die dit zegt (advies van 18 november 2003, Vlaams Parlement, stuk 1611). Citaat: “Het lawaai dat ‘s nachts veroorzaakt wordt door zwerfkatten kan wel hinderlijk zijn, maar het is een vorm van natuurlijk lawaai en niet te beschouwen als een aantasting van het leefmilieu.”
De Raad van State merkt nog op dat uit de definitie van zwerfkatten (we laten die hier achterwege) ook valt af te leiden dat maatregelen tegen zwerfkatten geen betrekking hebben op natuurbehoud. En maatregelen die betrekking hebben op “dierengezondheid” of “dierenwelzijn” behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid.
Vandaar dat het Vlaamse Gewest geen subsidies kan verstrekken aan gemeenten die geld uittrekken voor de behandeling van zwerfkatten.

En dat kost geld!
Een sterelisatie kan oplopen tot 95 euro, en een castratie tot 47 euro.
Maar dierenartsen mogen kortingen toekennen of aan een uurtarief werken. Bijvoorbeeld krijgen ze dan ongeveer 33,34 euro per begonnen kwartier en daarin is alles inbegrepen: materiaal, medicijnen, werk. Op één uur mogen twee kattinnen worden gesteriliseerd of vier katers gecastreerd. Per dierenarts. De speciale bakken waarin de dieren gevangen worden kosten redelijkerwijze 117,77 euro (exclusief BTW) per vangkooi. Een kooi met sluis om dieren een kalmerend of verdovend spuitje te geven kost zowat 70,67 euro.

Hoeveel de vzw “Stichting Dier” en de betrokken dierenartsen nu hier per geval of voor de kooien aanrekenen is niet echt bekend. In het milieubeleidsplan voor 2002-2004 dacht men aan 200.000 BEF, per jaar of voor drie jaar?
In de begroting van dit jaar is op de post 876/124-04 een bedrag van 1 miljoen euro voorzien, maar – niet paniekeren – dit slaat op “technische prestaties van derden voor huisvuilverwerking” en daarin zit ook IMOG.

In de periode maart 2004 -januari 2006 heeft de vzw “Stichting Dier” 43.181 euro gefactureerd. Van maart 2004 t/m januari 2005 vind ik het cijfer 21.775 euro.
Er werden in de eerst vermelde periode 480 zwerfkatten gevangen en hiervan werden 274 poezen behandeld en 194 katers. En 12 kleine tijgertjes kregen een zachte dood.
Dat is 89,96 euro per stuk.
Volgens het oude contract met de vzw “Stichting Dier” zijn de transportkosten wel gratis.

De eerstkomende gemeenteraad van deze maand nu zou de overeenkomst met de stichting verlengen.
En schepen De Coene wou het aantal ingrepen reduceren tot maximum 200 per jaar. En enkel de gevallen behandelen die zijn ontvangen bij het meldpunt Rap&Rein.
Want de stichting zonder winstgevend oogmerk begon waarschijnlijk een beetje te overdrijven met zijn interventies. Motivering: particulieren zetten hun jonge poesjes gewoon op straat.

Dat punt is nu plots afgevoerd van de agenda.
Ten eerste wil de schepen van milieu nieuw overleg met de vzw over het stijgend aantal zwerfkatten en “dierenartsen moeten ook hun steentje bijdragen”. Lees: ze zijn te duur.
Ten tweede heeft de schepen nu plots opgemerkt dat er bij de “Stichting Dier” een wisseling van personeel heeft plaatsgevonden en hij vindt blijkbaar dat een vroeger contract met de vzw daardoor alleen al kan herzien worden.

Dat van die personeelswisseling is waar.
Twee leden van de Raad van Bestuur (waarvan één Kortrijkenaar) hebben ontslag genomen. Weet u wanneer? Al in april 2005, enkele dagen nadat Stad nog een nieuwe verlenging van het contract had goedgekeurd.

De nieuwe voorzitter van de Stichting woont in Zwitserland, maar is wel geboren in Kortrijk. De secretaris-penningmeester woont in Beselare maar is ook geboren in Kortrijk.
Dat staat allemaal niet in de toelichting die de gemeenteraad heeft gekregen.

Wat er ook niet te lezen valt is wat volgt.
Niet alleen de Raad van Bestuur is veranderd van samenstelling.
De “Stichting Dier” bestaat niet meer!
Dat is nu “Zwerfdier vzw” geworden, met integraal nieuwe statuten. De zetel van de vereniging is wel nog in Beselare gevestigd.
Zie Staatsblad.

Weet je wat?
De gemeenteraad zou kunnen voorstellen aan schepen De Coene dat hij een keer een openbare aanbesteding doet voor ingrepen bij zwerfdieren.
Er zijn nog vzw’s die dit aankunnen.
Hun Raden van Bestuur moeten niet noodzakelijk door Kortrijkzanen bevolkt worden.
En niet noodzakelijk met die of die dierenarts samenwerken.

De LIBEL dreigt toch niet in het water te vallen ?

Eerlijk gezegd meen ik dat...”
Wie zo begint is aan het liegen of heeft in verband met het onderwerp vroeger al gelogen.

En toch. Eerlijk gezegd is het verbazingwekkend en jammer en ontgoochelend dat uitgerekend schepen Philippe De Coene (van Leefmilieu) op de gemeenteraad van maandag 9 januari met zo’n pover en onvolmaakt dossier over het paviljoen de Libel naar buiten komt. We zijn dat van hem niet gewoon. Alsof hij geen kabinetsleden heeft.
(Zie nog onze stukken van 24.12.05 en 24.05.05.)

Hoe is dat nu mogelijk?
Hoe kan dat nu dat er in het dossier zelfs nog altijd geen rudimentaire tekening van het (kleinere) paviljoen is te zien? Ook geen foto van het Vlinderpaviljoen dat Thijs vanderWal voor de Floriade van 2002 (Haarlemmermeer) heeft laten bouwen en waarop onze Libel is geïnspireerd. De schepen zou toch moeten beseffen dat hij met zo’n foto’s en ontwerpen de gemeenteraad én de bevolking zou kunnen inpalmen voor dit uniek project. Het is waarlijk een echte “eyecatcher”. Zelfs al is er een prijsstijging van 18 procent mee gemoeid (van 300.000 naar 354.209 euro). Eerlijk gezegd. Andere schepen hebben al ergere dingen weggemoffeld.

Het dossier rammelt langs alle kanten en is zeer onvolledig.
Die prijsstijging bijvoorbeeld.
In de raadscommissie van vorige dinsdag vertelt schepen De Coene nu plots dat de Amsterdamse ontwerper Thijs vanderWal (bijgenaamd “creditkaartje”) eigenlijk een NOG HOGERE meerprijs berekende dan nu is gevraagd. Geen 54.000 euro maar ca. 120.000 euro in méér.

In het dossier is over die nog duurdere offerte geen spoor van te vinden.
Er steken welgeteld twee prijsopgaven in. Eén die dateert van februari 2004 (300.000 euro), en één van december 2005 (354.209 euro).
Verslagen van onderhandelingen, briefwisseling, bezoeken met en van Creditkaartje steken niet ook in het dossier.
De twee gekende prijsoffertes uit het dossier zijn ook absoluut niet te vergelijken.
De benamingen van de posten zijn trouwens ook totaal verschillend.

Voor de bouwmeesters onder ons.
De eerste prijsbepaling van 2004 vermeldt als posten: projectleider en reiskosten (5.000 euro alleen aan reizen vanuit Amsterdam!) , paviljoen (ontwerp, tent, overige), graafwerken en elektra en water, plus omgevingsinrichting.
De tweede offerte van 2005 heeft het over de kosten van het projectbureau, het ontwerp en de engineering, de fundering en terreininrichting, de membraamconstructie, de staalconstructie, de kunstofconstructie plus nu ook kosten voor montage en transport.
En, zoals al aangestipt, van een tussenofferte die 120.000 euro in méér vroeg : geen spoor.
Prijsvergelijking tusen beide vooropgestelde budgetten is wegens de verschillende benamingen van de posten praktisch onmogelijk.
Maar er is één wel opvallend verschil. In de eerste prijsopgave kost het ontwerp 25.000 euro, en in de tweede plots 50.000 euro en zonder BTW. Die meerprijs heeft toch niets te maken met hogere prijzen voor materialen? Misschien wel met extra uren en gebruik van creditkaartjes… (Extra uren? Waarvoor? De ontwerper heeft toch al geweldige ervaring opgedaan met zijn kunstwerk op de Floriade? En de aannemers ook.)

Hoe komt onze Thijs Creditkaartje aan die (nieuwe) prijzen?
Voor zijn eerste schatting heeft hij zich losweg en slordig gebaseerd op de kostprijs van zijn Vlinderpaviljoen in Haarlemmermeer. Maar nergens schotelt hij ons hieromtrent een gedetailleerde rekening voor.
Nu even advokaat van de duivel spelen. En wel à décharge van onze Kortrijkse schepen.
In Haarlemmermeer en omstreken (de universiteit van Waegeningen) weten ze ook nog altijd niet wat het Vlinderpaviljoen heeft gekost, en wat daarin de bijdrage was van Thijs. Er is daar ook veel vrijwilligerswerk geweest.)

Voor de tweede raming heeft hij – naar eigen zeggen – meerdere aannemers geraadpleegd.
Dat zullen waarschijnlijk dezelfde geweest zijn als die van de Floriade. Maar hij vermeldt geen bronnen. (Had die leverancier van staal geen voorraad meer liggen tegen de oude staalprijs? Had hij zich niet ingedekt met lange termijn contracten?) De diverse meerprijzen worden niet duidelijk gemotiveerd.

Hoe is schepen De Coene er dan toch in geslaagd om toch nog zoveel af te dingen op de oorspronkelijke meerprijs van 120.000 euro?
Dat ik het niet weet. Wordt er minder staal gebruikt? Zijn er minder etentjes georganiseerd?
Zijn die Hollanders met hun koopmansgeest nu gek geworden?
Wat er wel opvalt is dat bij de eerste beschrijving van het project sprake is van een lengte van 30 meter. In de tweede gaat het slechts om 20 meter. Ook de spanwijdte is verminderd: van 50 naar 37 meter. Jammer. Treurig. Zo’n klein waterjuffrouwtje.
Is er nu geen nieuwe bouwvergunning nodig? Waar is die dan? (De oude is ook nergens te zien!)

Tiens.
Bijna vergeten. In de begroting 2004 was er voor de voorstudie van de Libel al een bedrag voorzien van 74.386 euro. Werd dit bedrag vastgelegd? Aangerekend? Komt dit bovenop de 354.209 euro?

Nu nog iets.
Bij brief van 4 juli 2003 voorziet “Toerisme Vlaanderen” een toelage van 331.895 euro. Rechtstreeks voor de Libel gaat het om 180.000 euro en voor de “wandelcircuits” van het Groen Lint (is dit in de onmiddellijke omgeving?) 151.895 euro.
Die brief dateert van 4 juli 2003 en daarin wordt nog gezegd dat het dossier moet binnen zijn in oktober van hetzelfde jaar. 2003 ! Voorts stipt men aan dat er een deel van de werken (20 procent van de kostprijs) moet gerealiseerd zijn tegen eind 2004. 2004 !
Oeiejoei!
Zullen we die subsidies wel krijgen?
Dat is een noodtoestand.
Het is zelfs zo dat in de laatst bekende timing pas sprake was van een begin van de werken in december vorig jaar. Einde van de werken in februari dit jaar en opening van het paviljoen in april.
Schepen De Coene zou nu toch een keer op de komende gemeenteraad kunnen vertellen wanneer hij juist op de gedachte is gekomen om zo’n natuureducatief paviljoen te bouwen, wanneer hij daarbij Thijs VanderWal heeft gecontacteerd en waarom de zaak zolang heeft aangesleept.

En nog iets.
Wie gaat de werken uitvoeren? De Nederlandse aannemers van de Floriade?
Zonder aanbesteding of offerte?

Een slotbeschouwing.
Eerlijk gezegd, we hadden een betere aanpak van de zaak verwacht vanwege schepen De Coene. Honni soit qui mal y pense.

En nu nog een positief, constructief voorstel.
We beleggen een speciale gemeenteraad (de Verenigde Raad) en nodigen daarop Thijs uit om hem een keer te vertellen dat we in Kortrijk wel degelijk zo een mooi uniek bouwsel van hem willen. Tegen een zacht prijsje. Met de belofte dat het we het project daarna niet gaan verkopen. Géén commissie.

Het actiecomité tegen het bezoekerscentrum Libel vergeet een paar vragen

Het actiecomité dat ageert tegen de komst van een bezoekerscentrum “Libel” in het zuiden van de stad heeft vorige zondag aan het College 13 bijzonder interessante vragen gesteld. Ze zijn wel nogal technisch van aard. En men heeft er enkele vergeten.

Eén eerder politiek getinte vraag (de laatste) is leuk.
“Wie van de leden van de Kortrijkse gemeenteraad is reeds ter plekke geweest op de site van de Libel?”
U moet namelijk weten dat in de gemeenteraad van januari 2005 slechts twee raadsleden tegen het project van schepen Philippe De Coene hebben gestemd: Godelieve Vanhoutte (NV.A) en Catthy Matthieu (nog wel van Groen!) . Dat zijn dus de kenners.

Voor we verder gaan veronderstel ik nu wel dat onze lezers een beetje weten waarover het gaat.
Reeds geruime tijd droomt de schepen van milieu van een uniek bouwwerk in het kader van Groen Lint Zuid (stadsgroen Marionetten). Hij wil op de afgedekte stortplaats in de Bosstraat een panoramapunt maken, een bezoekerspaviljoen optrekken dat tegelijk zal dienen als educatieve tentoonstellingsruimte, uitkijkpunt (60 meter boven MSL) en schuilplaats.
Het paviljoen zou de gedaante aannemen van een libel.

Omliggende bewoners vrezen voor rustverstoring.
(Tussen haakjes: er is al een bezoekerscentrum gepland op het Hof te Coucx.)

Waar heeft de schepen het idee gehaald?
Waarschijnlijk is hij nogal toevallig gestoten op een bouwwerk van de Floriade 2002 die toen plaats greep in Haarlemmermeer. (Daar stond nóg een prachtig paviljoen dat een beetje de vorm had van een opstijgend vliegtuig.)

Ene Thijs vanderWal (uit Amsterdam) van de landbouwuniversiteit van Wageningen mocht in Haarlemmermeer (Vijfhuizen) toen aan de slag gegaan. Zijn universiteit wou namelijk via de wereldfloriade naamsbekendheid verwerven door het opzetten van een tentconstructie in de vorm van een vlinder.

Over heel dit Nederlandse project valt nogal wat te lezen op internet.
Zie ondermeer: www.wau.nl of www.wageningen-ur.nl/floriade .
Of de website van de ontwerper, het ingenieursbureau : www.tentech.nl.
Of dat van de firma die het zeildoek maakte: www.buitinkzeilmaking.nl .
Of van de firma die instond voor de grondwerken: www.seignette.nl.
En zie natuurlijk ook www.haarlemmermeer.nl. De zoekterm “floriade” levert daar honderden items op.

Thijs vanderWal vertelt onbeschroomd op internet hoe hij op dat vlinderidee is gekomen.
En dat is goed.
“Op een vrijdagavond, na het consumeren van een fles goede rode wijn, heb ik de eerste schets gemaakt van het vlinderpaviljoen. Was ik nu beneveld of had ik een creatieve bui?”

Onze schepen van milieu wil ook naamsbekendheid verwerven en heeft de vlinder in een gelijkaardige bui omgetoverd tot een “waterjuffrouw”. (Of wordt het een echte “glazenmaker”?)
Hoeveel zal zijn streven naar naamsbekendheid kosten aan de stad?
We zullen dat ook weer nooit goed weten.

In de gemeenteraad van januari was er sprake van 300.000 euro.
Dat wil zeggen: voor het construeren, het coördineren, het definitief plaatsen van het paviljoen en voor alle kosten van het ontwerpen.
O.K.
Wat met de omgevingsaanleg? Wat zal het interieurwerk kosten? Komt er daar een beetje film? Enige P.C’.s? Video? En hoe staat het later nog met de exploitatie? (Altijd hetzelfde probleem hier in de stad, bij de plannenmakers.)
Van voorstudies (75.000 euro, zo las ik een keer in een begroting) en allerhande contacten is ook al geen sprake.

Onze Thijs vanderWal is hier toch al geweest?
Die Thijs is een Hollander!
Lees in dit verband even mee op internet.
De hoofdaannemer (Gielissen) van het Nederlanse vlinderpaviljoen herinnert zich nog dat er in de opstartfase van het bouwwerk in Haarlemmermeer vele werklunches en diners waren. En nu komt het.
Maar Thijs zijn creditkaart werd bijna nooit geaccepteerd. En hij had nooit contant geld opzak. Dus moest ik vaak de rekening betalen.”

Mag ik meteen en wel een keer iets zeggen?
Het vlinderpaviljoen op de Floriade 2002 waar de schepen zich op inspireert heeft in het totaal 900.000 euro gekost !
Exclusief de vele sponsorbijdragen. Exclusief het vele vrijwilligerwerk, bijvoorbeeld van studenten en scholen. Exclusief het ondersteunend werk van 9 (negen) ambtenaren uit de gemeente Haarlemmermeer. Ze staan met naam en toenaam op www.
(Over openbaarheid van bestuur heeft stad Kortrijk nog iets te leren.)

Ik heb ook een technisch-juridische vraag.
Als wijze van gunnen koos het stadsbestuur voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Om dan meteen maar te kiezen voor de ontwerper Thijs vanderWal.
Hoe wordt dit dan gemotiveerd?
Omwille van de technische en artistieke specificiteit van het werk kon men slechts voor die ene persoon kiezen.
Dat is natuurlijk larie.
Schepen van milieu kon geheel anders gehandeld hebben. Gezegd: ik wil nu echt een keer een educatief bezoekerscentrum op het hoogste punt van de stad. Als schepen van milieu tenminste één bouwwerk achter mij laten. Met panoramisch uitzicht.
En dan kon hij bijvoorbeeld ook europees gevraagd hebben aan een aantal Рdus m̩̩r dan ̩̩n Рontwerpers om mee te doen aan de prijskamp.
Voor mijn part mocht die Thijs ook meedoen.

Maar nee, vriend Thijs (koosnaam: Creditkaartje) moest en zou de ontwerper worden.
Nog iets.
Welke firma’s zullen instaan voor de werken? Zal er alweer geen mededinging zijn?
Heel concreet: brengt Thijs zijn vroegere medewerkers (ingenieurs en aannemers) mee naar Kortrijk?

Is kortrijkwatcher wééral tegen??
Bah, neen! Niet echt.
(Het bouwwerk komt toch niet in mijn backyard.)
Het eventueel verkeersprobleem op Sint-Anna dient wel aangepakt.
De ware kostprijs moet ook ietwat bekend worden.
En heel de procedure zou best ook enigszins juridisch correct verlopen. Wat dus tot op heden niet het geval is.

Ik zou ook graag willen weten op welk soort van libel het ontwerp is gebaseerd.
Wereldwijd zijn er 6000 bekend. Bij ons in de Nederlanden toch wel 70. Ik zou opteren voor de “Cordelugaster Philippus Hero”, de grootste Europese echte libel.

Geen censuur
Voorts ben ik van mening dat de bezoekers (scholieren) ook educatief voorlichting moeten krijgen over het voorplantingsritueel van de libellen en/of waterjuffers. Geen censuur. a.u.b.
Tijden de paring vormen libellen namelijk een alhier minder bekend “paringsrad“.
Dit gaat als volgt.
Het mannetje vliegt boven en achter het wijfje. Gebruik makend van zijn flaps landt het op haar kop nog wel. Vervolgens buigt hij zijn achterlijf tussen zijn poten naar voren en pakt haar met een tangvormig aanhangsel, cercus genaamd. En zo vliegen ze in tandemhouding verder tot zij via een bepaald acrobatisch te noemen vliegmaoeuvre een paringswiel vormen. Dat kan uren duren en tegen een hoge grondsnelheid.
Als we niet even opletten daar in het observatorium zullen we het nooit in werkelijkheid zien.

P.S.
Een gerucht dat ik niet kon (wil) controleren. Het vlinderpaviljoen van Thijs zou verkocht zijn en een plaats krijgen in Kalkar.
Telefoon van Thijs: 0317-485653 of 06-22486753.
Bellen maar. Met de groeten van kortrijkwatcher. Moest dat nummer maar niet publiceren op www.

Kortrijk gaat raar om met zijn gevleugelde vrienden

Die éne duiventil om onze stadsduiven uit te roeien komt er eindelijk.
In uitvoering van actieplan 66 uit het milieubeleidsplan van 2002.
Niet in het Begijnhofpark, zoals eerder is bedacht. Ik zag daar nog nooit duif, – “duif is dood meneer”. Na veel studiewerk is beslist om met zo’n til te beginnen op het Conservatoriumplein.
(Dat is dus waar het muziekcentrum komt, en de fuifzaal van “De Kreun”! Het is niet mogelijk. Duifjes zullen doof worden, meneer.)
Voor dit actieplan kwamen zelfs Engelse experts naar hier. Zie de website van PICAS.
Arme duifjes. Men gaat heel pervers kalkeieren in uw nest leggen. Of ze met iets insmeren.
En weet u – arme duifjes- hoeveel ons dat weeral gaat kosten? Voor die ene duiventil zullen we, met BTW, zowat 17.000 euro uitgeven.
Wat alweer werd verzwegen (nu door schepen Philippe De Coene, waarom doet hij dat toch?)
in de laatste gemeenteraad is dat de plaatsing zelf ons nog 4.260 euro zal kosten, zonder BTW. Schat de totale kostprijs van het project maar op minstens 22.000 euro. Met de vele nevenkosten (administratie, studiewerk, tentoonstellingen, bezoeken, heen en weer geloop) erbij komen we algauw aan 1 miljoen BEF. Zonder de exploitatie. Dat laatste is iets wat het stadsbestuur altijd opnieuw en nooit in rekening brengt als er weer eens met iets wordt uitgepakt. (Stad is namelijk geen bedrijf.)
Met dat geld konden we al onze stadsduiven te pakken krijgen en ze laten opeten door de arme kindjes.

De zwaluwen integendeel krijgen nog geld toe van ons, als ze willen terugkomen van de arme zuiderse landen. Wie bijvoorbeeld 4 nesten ongeschonden laat krijgt 25 euro van de stad. (Trouwe lezers van deze krant weten dat die subsidies van de hogere overheid komen, en dat de stad die pot van 1500 euro was vergeten.)
Om naar 6 nesten of meer te zitten staren verdien je als kuisvrouw een dagloon. 58 euro.
De stadsdiensten zijn zelfs bereid om nog een plankje aan te brengen onder die nesten. Het weghalen na het broedseizoen is ook voorzien! Dat is toch allemaal tamelijk de moeite waard om in de gazet (Intercity van De Morgen) te komen.
Dure vogels, die zwaluwen. En er zijn nog bijna 100 nesten in de stad.

Don Quichote op zijn sterfbed: “In de nesten van vorig jaar zijn geen vogels meer”.
(In het Begijnhofpark zijn niet alleen geen duiven meer, ook geen nachtegaal noch leeuwerik. Tijdens het vorige stadsbestuur – zonder actieplan “zwaluwen” nummer 29 uit het milieubeleidsplan – nog wel. Actie 29 had dit verschijnsel kunnen laten bestuderen, in samenspraak met de coördinator van de immigranten-zwaluwen op zoek naar asiel.)

De hoeders van blinde vinken worden nog helemaal anders behandeld.
Op 5 juni is er in de Preshoekstraat een vinkenzetting. Het kampioenschap van West-Vlaanderen. Er worden ca. 500 deelnemers verwacht. De vinkeniers worden door het stadsbestuur electoraal getrakteerd op zware alcoholische drugs. Dertig flessen witte wijn en een niet nader bepaald aantal vaten bier. (De 12 flessen fruitsap worden wel geretourneerd.)

Over de netto-kosten voor de bescherming van zwaluwnesten en buurtwerk

De bescherming van de zwaluwnesten kost de stad eigenlijk niets. We krijgen er namelijk een subsidie van 2.500 euro voor en geraken dit geld niet kwijt.
Voor de organisatie en ondersteuning van “evenementen” (zonder “Kortrijk Bruist”!) geeft de stad netto 1.044.731 euro uit. Dit is 14 euro per kop. Vandaar dat het iedere Kortrijkzaan is geraden om aan die evenementen deel te nemen. Afwezigen zijn namelijk het slachtoffer van een verborgen en persoonlijk misschien van een geenszins gewild solidariteitsmechanisme.
Aan drugspreventie besteedt de stad (dat zijn wij) zowat 17.000 euro bruto, maar netto is dit herleid tot 9.000 euro.
Personeel en werkingskosten van de brandweer kosten ons netto 3.398.681 euro.
Enzovoort.

Al dit soort zaken kan iedereen gemakkelijk te weten komen.
De dienst “stadsfinanciën” heeft bij de behandeling van de begroting 2005 een bijzonder interessant werkdocument aan de gemeenteraad overhandigd. De burgemeester gaat er terecht fier over. Het document is jammer genoeg onopgemerkt gebleven in de media. In de Stadskrant
was hierover ook niets te vinden. (Dat is een traditie. Als het aldaar dan toch één keer om stadsfinanciën gaat, heeft men enkel oog voor – soms schijnbare – belastingverminderingen.
Niet voor verhogingen of nieuwe belastingen.)

Waarover hebben wij het?
Voor het eerst in de geschiedenis heeft de stadsadministratie een poging ondernomen om voor de gewone dienst per directie een opsomming te geven van de gedane activiteiten met daarbij telkens de corresponderende uitgaven en eventueel bekomen ontvangsten.
Vroeger moest een beetje vlijtig raadslid dat allemaal zelf opzoeken. En technisch gezien kon dit
soms niet aan de hand van de begroting.

Goed verstaan: het document geeft dus enkel de netto-kost voor het personeel en de technische en andere werkingskosten van de diverse directies. Het gaat hoegenaamd NIET over investeringen. Dat is “buitengewone dienst”.

Het is een boek van 114 bladzijden geworden.
Een kleine greep daaruit.
De bibliotheekwerking zal dit jaar netto 1.185.588 euro kosten. (Er zijn bijna evenveel ontvangsten.)
“Buda-kunsteneiland” mag 50.000 euro verwachten, maar dit zou alweer als een
pre-financiering te beschouwen zijn in afwachting van weer nieuwe subsidies.
Globaal geven we aan de dienst cultuur netto 6,2 miljoen. (Sculpturen in de stad: 10.000 euro. Guldensporenviering: 51.773 euro.)

De “kabinetten” van het College kosten netto 1,2 miljoen.
Maar dit cijfer is toch wel zeer misleidend. In het bedrag steken ook pensioenbijdragen voor het Schepencollege, plus toelagen aan de politieke fracties in de gemeenteraad, en eigenaardig genoeg ook het project Imago (189.000 euro) ! De bruto-loonkost van het personeel in de kabinetten is zowat 600.000 euro. (Daar staan wel geen ontvangsten tegenover. Of toch?)

Verder.
Kortrijk zal aan twee medewerkers van het Ondernemerscentrum (in feite Syntra West) elk 10.000 euro geven.
Ophaling huisvuil: 2,2 miljoen. Heel de dienst milieu kost 7,4 miljoen. Bruto: 11,2 miljoen.
Zoals afgesproken: zonder investeringen. (En maar blijven sorteren. Potje hier, ander potje daar. En vulkanen maar spuwen.)
De werkingskosten voor de alternatieve onkruidbestrijding door “Kruid en Blad”: 125.000 euro ! Stad zal voor 1,3 miljoen huisvuil- en andere zakken verkopen. De inkoopprijs voor al die zakken is 135.000 euro.
Aan onderwijs geven we bruto 3,3 miljoen, maar daar zijn zoveel subsidies van de hogere overheid voor (wedden) dat het netto-bedrag slechts zowat 800.000 euro wordt.
De externe betrekkingen (de fameuze jumelages met bijvoorbeeld Tasjkent) eisen bijna 400.000 euro op.
Voor de sport geven we 5,1 miljoen uit, maar er zijn ook ontvangsten voor 1,3 miljoen.
Het zwembad aan de Abdijkaai kost netto toch niet erg veel in vergelijking met de andere: 272.412 euro. Jaarlijkse herinzaai voetbalvelden: 43.800 euro.

Woont u in de wijk “Lange Munte”? Het buurtwerk aldaar vraagt u en andere Kortrijkzanen netto 16.000 euro. (De Venning slechts ca. 5000 euro.)

Zo.
Nu weet u bijna alles.
Nog meer weten? Dan vraagt u in het stadhuis om het boek “Overzicht activiteiten opgenomen in de begroting 2005”.
Spannend als een thriller.
U betaalt daar gewoon wat onkosten voor. Maar te vrezen valt dat de oplage voor geïnteresseerde Kortrijkzanen onvoldoende hoog is. Balie-medewerkers bij het onthaal zullen hun ogen niet geloven als daar een rij wachtenden staat. En als er veel kopers zijn moet er een begrotingswijziging komen…