Category Archives: milieu

Voortschrijdend inzicht in de ramingen van het nieuwe “Groeningepark” (3)

Uit een vorige editie van deze alternatieve stadskrant kon u vernemen dat de “ontharding” en de aanleg van een nieuw park in de Groeningelaan (ter hoogte van het WZC Sint-Carolus) bij de aankondiging van het project (2020) volgens schepen Bert Herrewyn 450.000 euro (zonder BTW) zou bedragen. Tot onze opperste verbazing (eigenlijk ontsteltenis) vermeldt de website van Stad nog altijd datzelfde bedrag. Zie onder de rubriek “Groeningepark” of Groenigenlaan de “veel gestelde vragen”. Elders vindt men op die officiële website onder de term “technische fiche” een wat nauwkeuriger cijfer: 438.657,38 euro. Dit alles tot op de dag van vandaag ! (De lokale pers houdt het ook nog altijd bij dat bedrag.)
Je acht het niet voor mogelijk want het schepencollege heeft nu (21 februari ll.) ex cathedra verkondigd dat het huidig voorontwerp wordt geraamd op 899.344,75 euro (excl. BTW) of 1.088.207,15 euro (inclusief BTW). Netto (met aftrek van een subsidie van 250.000 euro): 838.207,15 euro.
Wat we niet weten is of het ereloon voor het studiebureau Cnockaert van Wervik daar wel is inbegrepen. Volgens schepen van Mobiliteit Axel Weydts ( ook van “Vooruit” met de SPa.) zou het gaan om 66.516,73 euro maar dat zei hij in HLN van 2 augustus 2020 en dat is wel al heel lang geleden. Is dus zeker niet meer geldig…

Maar speciaal voor de cijfermaniakken onder ons willen we een ander onwaarschijnlijk financieel aspect van het project onder ogenschouw nemen. Met name hoe grillig in de loop der jaren de hoogte van de ramingen voor dat werk (qua omvang en moeilijkheidsgraad uiteindelijk nogal onbenullig) is verlopen. Het zegt waarlijk iets over de bestuurskracht van onze administratie en de eventuele afhankelijkheid van lobbyisten.
We steunen daarbij op cijfermateriaal uit onverdachte hoek: het meerjarenplan (MJPL) 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het oorspronkelijke MJPL gepubliceerd op 4 december 2019
Het actieplan 91.9. vermeldt op pag. 19 (“Parking Groeningeplein verdwijnt en wordt groen”) een investeringsbudget van 1 miljoen euro (dus géén 450.000 euro).
Op pag. 61 vernemen we wat er per jaar zal geïnvesteerd worden.
Let wel: geen bedrag voor bijv. 2021 voorzien terwijl er toen al wat werken werden gepresteerd. Van ontvangsten (subsidies) geen spoor.
2022: 58.330 euro
2023: 861.670
2024: 80.000
Dat maakt dus netjes één miljoen.
Op pag. 148 staat in het schema T3 (stand van zaken) dat er nog niets is gerealiseerd sinds de opmaak van dat MJPL.

Eerste aanpassing van het MJPL alreeds gepubliceerd op 14 december het jaar 2020
Op pag. 22 vermeldt men een eerste wijziging: de uitgaven stijgen met +26.517 euro. Totaal wordt nu: 1.026.517 euro. (De publieke opinie meent nog altijd dat het gaat om 450.000 euro aan uitgaven.) Géén ontvangsten aangegeven.
Pag. 79 de uitgaven per jaar. Plots zijn er nu uitgaven geraamd voor de jaren 2020, 2021 en zelfs het jaar 2025.
2020: 33.738 euro
2021: 88.485
2022: 411.435
2023: 186.287
2024: 141.257
2025: 165.314
Het totaal klopt: 1.026.517 euro uitgaven.
Schema T3 pag. 183 zegt dat er nog niets is uitgegeven en dat er dus nog 1.026.517 euro dient gerealiseerd tijdens dit MJPL.

Tweede aanpassing (en laatste, meest recente) gepubliceerd op 6 december 2021
0p pag. 26 is er ietwat abusievelijk sprake van “heraanleg parking Groeningelaan”.
Er zijn wijzigingen. +230.000 nieuwe uitgaven. Geen uitleg. Maar voor het eerst horen we van de verhoopte ontvangsten: 250.000 euro. Bruto uitgave wordt nu 1.256.517 euro. Netto: 1.006.517 euro.
Op pag. 78 luidt de hoofding gelukkig: “Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd.” De bedragen verschillen weer grondig van het vorige MJPL.
2020
Ontvangsten: 75.000
Uitgaven: 10.718
Saldo: 64.282
2021
Ontvangsten: nul
Uitgaven: 60.842
Saldo: 60.843
2022
Ontvangsten: 60.000
Uitgaven: 91.965
Saldo: 31.965
2023
Ontvangsten: 115.000
Uitgaven: 714.393
Saldo: 599.393
2024
Ontvangsten: nul
Uitgaven: 378.5598
Saldo: 378.598
2025
Plots niet meer vermeld…
We tellen samen.
Voor de periode 2020-2024 raamt dit MJPL de bruto uitgaven op 1.256.516 euro en de netto uitgaven op 1.135.080 euro.
Wat zegt schema T3 op pag. 166 over de stand van zaken?
– Reeds gerealiseerd: 10.718 euro.
– Nog te realiseren: 1.245.799 euro.

Besluit

  • Curieuze boekhouding, nietwaar?
  • Vergelijk nu eens de uitgaven van het laatst opgemaakte MJPL met de meest recente ramingen. van het schepencollege.
    Een MJPL is eigenlijk een lachertje. Of niet?? Want ja – men leert er de intenties van het College uit, en kan dan nagaan wat er effectief wordt gerealiseerd.
















“Haast en spoed is wél goed !” zeggen andere bewoners van de Groeningelaan (2)

Ja, dat is een schijnbare paradox en dus oplosbaar.
In een vorige stuk vonden de bewoners van de Groeninegelaan het godegeklaagd dat het project “ontharding” van de parking en de aanleg van een park aldaar zoveel jaren kon (kan) aanslepen. Er zullen namelijk tussen de aankondiging van het plan en het eind van de werken (medio 2023) niet minder dan drie jaar verlopen. (Bedenk intussen dat het – och arme – om een oppervlakte gaat te vergelijken met 1/3de van een voetbalveld.
Bon.
Waarom kan haast en spoed dan wél eens geboden zijn bij openbare werken?
Omdat met de jaren allerhande prijzen stijgen, tiens. Denk aan inflatie, loonstijgingen, bijkomende werken (wegens voortschrijdend inzicht) met continu nieuwe voorontwerpen. Nieuwe “hoeveelheden”!
En in dit kader bekeken zal u dit waarschijnlijk niet kunnen geloven.
Bij de aankondiging van het project (bijv. in augustus 2020 op Facebook) beweerde schepen van groen en zo, Bert Herrewyn (SP.a), zonder verpinken dat het werk 450.000 euro (exc. BTW) zou kosten.
En – geloof het of niet – diezelfde prijs staat NU nog altijd en tot op de dag van vandaag vermeld op de website van stad !
En hoever staan we nu, dat is een vraag die op uw lippen brandt zeker? (Een prijs die nog altijd door geen enkele plaatselijke gazet is vermeld.)
We gaan het eens luidop zeggen, tot op de komma.
Het huidig voorontwerp wordt geraamd op 899.344.,75 euro zonder BTW, of 838.207,15 euro met BTW.
O ja, binnen het subsidietraject “Vlaanderen breekt uit” (geld voor de ontharding!) krijgen we van hogerhand 250.000 euro, wat maakt dat de nettoaanlegkost 838.207,15 euro bedraagt.

Beste lezers en bewoners van de Groeningelaan,
Eigenlijk weet u nu genoeg, maar voor de cijferaars onder ons geef ik in een volgend stuk toch maar eens een overzicht van de (grillige) evolutie van de geraamde kostprijs voor het project. Een wonderlijke geschiedenis die veel zegt over onze (rekenkundige) administratieve diensten en tevens inzicht geeft over de kundigheid van de projectontwikkelaar.

(Wordt dus nog wat vervolgd.)



“Haast en spoed is zelden goed,” zeggen de bewoners van de Groeningelaan (1)

De bewoners zeggen wel nog veel meer hoor , maar daar hebben we het later over.
Nu gaat het hier om de timing van de werken aan de Groeningelaan.
Op een geforceerde ludieke manier is op 1 september 2020 publiek gemaakt dat men de parking aan de Groeningelaan (tussen de Veemarkt en het Groeningemonument “de maagd van Vlaanderen”) zou ontharden om er een park van te maken. Men gebruikte de term “ontharden” in plaats van “aanleg groen park” omdat zo’n betiteling van het werk dan kan genieten van subsidies van de hogere overheid.
Op 24 augustus van dat jaar 2020 is ook een bewonersbrief gepubliceerd.

Men wil dus de grondbedekking (asfalt) van de site aldaar van 2.870 m² reduceren met 80% tot 640 m². Het aantal parkeerplaatsen zou herleid worden van 118 naar 40 plaatsen. Het park zal bestaan uit drie zones (soms zegt men vier, als men er een “ontmoetingsplaats bij rekent.)
Om wat goodwill bij de omwonenden te kweken is intussen de bestaande parking in september 2020 reeds gedeeltelijk ingenomen als verblijfplaats voor de basisschool Sint-Jozef, het WZC Sint-Carolis en de buurtbewoners. Zodoende is er daar nu een speeltoestel, zijn er moestuinbakken, wilgentunnels, een petanqueveld te vinden.
Medio 2020 is het bureau Cnockaert uit Wervik aangesteld als ontwerper, samen met landschapsarchitect Katinka t’ Kindt. Het voorontwerp kon eind december 2021 voorgesteld aan de ruime buurt en werd naar men zegt positief ontvangen. (Op de website van stad over het project zijn bij het punt ” bevraging” enkel de percentages van de respondenten vermeld, zonder hun antwoorden op de gestelde vragen.)
Dat voorontwerp is door het schepencollege in oktober 2021 goedgekeurd.
Aan dit voorontwerp is de afgelopen maanden door het ontwerpbureau hard verder gewerkt en sinds 21 februari van dit jaar 2022 is het omgevingsdossier eindelijk gereed geraakt. (Er zijn geen grote wijzigingen aangebracht. De zone rond de maagd van Vlaanderen is uit het projectgebied gehaald. Uitgesteld tot er een “totaalvisie is uitgewerkt. Praktisch zeker opnieuw werk voor het studiebureau.)
Hoe ziet de timing er nu uit?
Volgens de website van stad zijn of waren er zeven fasen voorzien.
We slaan er vier over en beginnen met wat er NU staat te gebeuren:
– fase 5 (dit voorjaar): bouwvergunning (= omgevingsvergunning) en aanbestedingsprocedure;
– fase 6 (deze zomer): selectie van de aannemer;
– fase 7 (najaar): ontharding en “uitvoering van de werken”.
De opstart van de werken zal dus volgens de laatste berichten gebeuren na het bouwverlof maar heel het gebeuren zal duren tot medio 2023.
Jawel, we zijn dan drie jaar verder, sinds we voor het eerst kennis konden nemen van het project.

Als u een keer een Chinees zou tegenkomen, vraag hem dan eens in hoeveel weken met dit werkje in zijn land zou opknappen. Heel goed denkbaar dat hij antwoordt: “almost four days.”



O ja? Dat nieuwe mobiliteitsplan, komt er nog wat van?

Ja, ja hoor.
We weten dit uit een antwoord op een vraag van Matti Vandermaelen (Groen) in het ‘Bulletin van Vragen en Antwoorden’ van vorige maand februari. Schepen Van Mobiliteit Axel Weydts (van Vooruit met de SP.A) voorziet nu dat het nieuwe mobiliteitsplan (MoPL) eind dit jaar het licht zal zien, zo niet – dan toch uiterlijk begin volgend jaar. De oriëntatiefase is afgerond; we zitten nu tot in de herfst aan de beleidsfase.
Het is nu zowat twee jaar geleden dat er drie kandidaten werden geselecteerd om ijverig te werken aan dat nieuwe MPL. Te weten: Tractebel-Mint (Gent), Sweco-Buur (Brussel) en Traject NV- Omgeving (Gent). De raming gaf als “richtprijzen” (incl. BTW) 121.000 euro aan voor de “vaste onderdelen” (?) en 30.000 euro voor het “operationeel onderdeel”. (Het zal nog zeer lang duren eer we de afrekening zullen zien.)
Let wel, over dat nieuwe MoPL is al gepalaverd sinds de jaren 2015-2016 en het is duidelijk dat schepen Weydts intussen met zijn parkings, fietsstraten, eenrichtingsverkeer, snelheidsbeperkingen, fietsroutes (enz.) nogal wat cruciale ‘voorafnames’ heef ingevoerd, vooruitlopend op het komende MPL.

Zo’n MoPL moet – als ik het goed voor heb – om de vijf jaar opnieuw gemaakt.
Het vorige – uitgedacht door het bureau Tritel uit Gent – dateert van 2011 (ja zeg!) is nog tot stand gekomen onder de bevoegdheid van schepen Guy Leleu (CVP). Hij liet er zelfs nog een filmpje over maken. De voorgenomen actieplannen zouden vele, zeer vele miljoenen euroots kosten.
(Vb. de aanleg van de N328 – die er dus niet komt! – zou 7 miljoen kosten.) Het zou interessant zijn om na te gaan wat er van al die talloze plannen is terechtgekomen. Werkje voor een gedreven raadslid? De tekst is nog beschikbaar op de website van stad. 138 pag. en nog 40 pag. bijlagen.
Weet u wat we bijvoorbeeld totaal vergeten zijn?
– Er zou een haalbaarheidsstudie komen over een tramverbinding Kortrijk-Roeselare.
– De aanleg van een ondergrondse parking op de Houtmarkt werd afgeraden.

Een zeer delicate kwestie waarover de makers van het nieuwe plan zich toch eens duidelijk en op basis van gegronde redenen zouden moet uitspreken is de vraag of er al dan niet een lage-emissiezone (LEZ) moet (kan?) komen in Kortrijk.
In ons meerjarenplan 2020-2025 is daar immers sprake van: het actieplan 2.5.6 wil over het nut van een LEZ immers wel degelijk een onderzoek. Dit programmapunt is er gekomen onder auspiciën van de SP.a.
Niet vergeten!
Maar intussen is er uit het buikgevoel van schepen Weydts gebleken dat naar zijn mening Kortrijk te klein is voor een LEZ (gemeenteraad van december 2019). En op een nieuwjaarsreceptie van zijn partij (januari 2020?) was schepen Philippe De Coene om sociale reden ook al geen voorstander meer.
Tenslotte heeft toenmalig burgemeester op een gemeenteraad (februari 2020) categoriek gezegd dat er in Kortrijk geen LEZ komt. (De Coene zweeg toen in alle talen.)
Dat belet niet dat de drie studiebureaus in hun MoPL daar geen woordje zouden kunnen aan wijden.

P.S.
Een mobiliteitsplan is geen circulatieplan. Het is méér dan dat.







Al gehoord van de vzw “Doerak!” ?

Neen?
Wij tot op vandaag ook niet.
En dat komt omdat we nu pas vernamen dat er tussen het stadsbestuur en de vzw Doerak! (met uitroepteken) voor de periode 2021-2025 een samenwerkingsakkoord is goedgekeurd terwijl er daarbij deze maand al een eerste schijf van de toelage is betaald ter waarde van 42.124 euro.
Uit het Kortrijkse meerjarenplan 2020-2025 leren we dat het gaat om een jaarlijkse toelage van 84.248 euro en dat de vzw al in 2020 volgens de jaarrekening (dus in het echt) 109.248 euro kreeg. Dat is zeker niet gering en zelfs ongewoon voor een of andere vzw alhier zodat een dergelijk hoog bedrag noopt tot nader onderzoek over wat die organisatie zoal uitricht.
Een klein beetje googelen bracht algauw duidelijkheid. DAT WE DAT NIET WISTEN !
Het gaat eigenlijk om de kinderboerderij Van Clé die de naam esoterisch heeft omgedoopt want sinds 1 juli 2019 al verhuisd naar Hoeve te Coucx (Cannaertstraat 30 te Marke) waarbij de leiding tegelijk voornam om de activiteiten te moderniseren en uit te breiden. De kinderboerderij is nog een initiatief van wijlen baron Manu De Bethune zaliger en is over alle decennia heen jaarlijks steeds – en opvallend! – heel rijkelijk gesubsidieerd.

Intermezzo
Voormalig Markse burgemeester Manu had het bestaan van een “kinderboerderij” in zijn memoires op een niet nader omschreven manier leren kennen in Delft, en om zijn toenmalige Markse raadsleden te overtuigen van het nut ervan organiseerde hij in 1973 een plezierreisje naar een gelijkaardig initiatief in Rotterdam. Na moeizame verwerving van gronden (waar veel geld was gemoeid) en vele verbouwingen en goedkope leningen bij Cera is de boerderij uiteindelijk afgewerkt geraakt in september 1976. De boerderij is genoemd naar de Pater Norbertijn Alfons Van Clé (+1951), ooit oprichter van Sporta.
Doelstellingen van Doerak! zijn o.a.:
– organiseren vanuit een inhoudelijk instuifconcept laagdrempelige horeca op maat van verschillende doelgroepen;
– inzetten op educatie aan diverse doelgroepen met gebruik van innovatieve methodieken;

Doerak! heeft een website waar evenwel nog veel kan aan gewerkt worden.
Coördinator is ene Jan Debruyne. Tel: 056/32 77 90. Email: van.cle@telenet.be.
Ondernemingsnummer BE0416.633.014
Rekeningnummer voor steun: BE49 7384 1807 4971

P.S.
Op de Nationale Bank geen jaarrekening ter beschikking.

Wat een staaltje van onbehoorlijk bestuur!

Stad wil nog deze lente een zogenaamde “composttuin” aanleggen op de voormalige (nog bestaande) parking van het vroegere RVT Sint-Vincentius. Zes vaten en nog een hok voor wat materiaal. Dat komt dus net achter het begijnhof en vlakbij de artillerietoren.
Enkel bewoners uit de binnenstad (hartje Kortrijk) die zich daarenboven hebben ingeschreven kunnen op gezette tijden gebruik maken van die vaten. Het zou gaan om een 60-tal personen. Ondernemers (de term wordt niet gedefinieerd) zijn uitgesloten.
In het verslag van de omgevingsambtenaar beweert men dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming van die plaats, terwijl het gewestplan zegt dat het gaat om een woongebied met cultureel-historische en/of esthetische waarde.
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (de GOA) is gunstig onder voorwaarden. Dat kunnen we wel geloven zeg!
U moet namelijk weten dat het de bedoeling is om op nogal korte termijn die parkeerzone te laten verdwijnen aangezien men het Begijnhofpark wil uitbreiden tot aan de tuinen van de begijnhofbewoners. Dan zouden die compostvaten met dat hok meteen heel potsierlijk IN het park liggen… Vandaar dat het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed dan ook luidt dat de composttuin dan moet verdwijnen of dat er dan een nieuwe vergunning moet aangevraagd (die natuurlijk zal afgewezen worden).
Maar heel het project wordt nog absurder als men weet dat al vanaf eind 2021/begin 2022 de werken starten voor de vernieuwing van de historische straatjes rond het Begijnhof én de afbraak van het oude Sint-Vincentiusgebouw. Het advies van ons eigenste Kortrijkse Omgevingsbeleid Ruimtelijke Planning en Mobiliteit is dan ook heel drastisch.
1. Door uitbreiding van het Begijnhofpark tussen 2022 en 2024 zal de functie van de composttuin op deze locatie niet kunnen behouden worden en moet de installatie geherlocaliseerd.
2. Voor de organisatie van die werven is een werfzone nodig met stapelplaats en de parking van Sint-Vincentius (waar de compostvaten komen) zal daar nu juist waarschijnlijk voor dienen. (Wij zeggen: zeker weten.)

Heel het project is dus totaal zinloos. Absurd.
Het gaat om een proefproject van twee jaar. Welnu, volgend jaar al kan men de zaak opdoeken.
Weggesmeten geld (studie, installatie, personeel) en werk.

N.B.
Daarna zou men het project evalueren. Maar er zijn op voorhand geen criteria bepaald.
(60 ingeschreven gebruikers op 800 aangeschrevenen is toch al niet veel?)

Nieuw strijdmiddel tegen de ongewenste ‘columbidae’ in Kortrijk: R12

We herinneren het ons als de dag van gisteren: het actieplan 66 uit het milieubeleidsplan 2002.
Dat beoogde de strijd aan te gaan tegen de overlast van stadsduiven in het centrum. Na onvoorstelbaar veel beraad en geloop en raadpleging van onder meer Britse experts van de vzw PICAS (Pigeon Control Advisory Service) besloot men om twee duiventillen te bouwen waarin men dan de brave duifjes zou om de tuin leiden met ze te laten broeden op geöliede of kalkeieren.
Toenmalig milieuschepen Philippe De Coene liet door een aantal studenten van de Provinciale Industriële Hogeschool ontwerpen maken. Winnaar was een zgn. “Floating Till” die uiteindelijk in 2005 een plaats kreeg op het Conservatoriumplein. De bouw ervan werd gerealiseerd door niet minder dan drie verschillende bedrijven uit Ieper en Merksem. Totale kostprijs volgens ons archief althans 17.000 euro. (Kranten maakten gewag van 4.000 euro.) Voor de plaatsing was er nog 4.260 euro nodig. Een tweede duiventil in het Begijnhofpark is er nooit gekomen. Of de duiventil ook daadwerkelijk de populatie van de ca. 400 zwerfduiven (andere bron zegt 250) heeft uitgedund, daar kennen we geen evaluatie van.
In elk geval is die design-duiventil in alle stilte weggehaald naar aanleiding van een nieuwe ontwerp van 2015 voor de omgevingsaanleg van het Muziekcentrum. (Kosten onbekend.)
Studio Basto vond dat die constructie daar niet meer paste.
Prompt werd er aan een hels tempo vergaderd en gebrainstormd om op zoek te gaan naar een nieuwe, geschikte plaats. De firma Sileghem&Partners uit Zwevegem werd zelfs aangezocht voor het maken van een “haalbaarheidstudie”. Die kostte 2.904 euro en gaf drie mogelijke alternatieve plaatsen aan: het dak van het stadhuis, het dak van het Muziekcentrum (!) en het dak van de site Gheysen waar nu het sociaal restaurant VORK is gevestigd.
In afwachting van de verhuis werd de duiventil “in depot” geplaatst. (Een wakkere lezer van onze krant meldt dat hij de til nog heeft gezien in een stadsdepot in Rollegem.)

R12
Dat is eigenlijk een diergeneesmiddel (nicarbazine) tegen parasitaire infectie van het maagdarmkanaal, evenwel met als bijwerking bij gevogelte dat de eieren als het ware “geklutst” en onvruchtbaar worden: het membraan tussen eiwit en eigeel verdwijnt. Wel een heel drastische vorm van geboortebeperking als men dat middel in de farmaceutische vorm van oranje-gele maïskorrels toedient aan zwerfduiven. Een optimale efficiëntie bereikt men door een dagelijkse toediening van minstens 8 gram per duif van de met nicarbazine geïmpregneerde korrels tijdens het voortplantingsseizoen. (Dat is nu begonnen.)
In het buitenland (de Ramblas in Barcelona, het San Marcoplein in Venetië) past men dit middel om de eieren onvruchtbaar te maken al decennia toe. Maar het medicijn is in België pas midden 2016 geregistreerd zodat een stad als Tongeren het systeem pas in maart 2017 kon gaan gebruiken. Andere steden zoals Mechelen, Hasselt, Blankenberge, Leopoldsburg, Menen, enz. zijn gevolgd.
Kortrijk wil er nu ook mee van start gaan. (Zien we de design-duiventil nog terug?)
Stad heeft onlangs R12 gekocht bij de NV Galluvet uit Lummen, de enige firma (dierenartspraktijk) die een offerte deed. Een voorraad voor vier jaar voor de prijs van 32.373 euro. (Hoe en wie heeft de noodzakelijke voorraad berekend?)
De toepassing van het middel zal ook wat kosten aan opgeleid personeel en werkuren. Er is zelfs toezicht en controle nodig van een dierenarts. Vrijgekomen nesten moeten overigens weggewerkt. Zal men voor de verdeling van de maïskorrels gebruik maken van automatische dispensers?
Is het middel efficiënt? Tongeren zegt van wel: in twee jaar tijd is de columbidae-populatie met 67 procent afgenomen.

P.S.
Geen paniek. Bij mensen en andere zoogdieren hebben de korrels uiteraard geen effect op de voortplanting.

Stad wil een publieke “composttuin” aanleggen in hartje ‘historisch Kortrijk'(2)

Een tijdje geleden kregen een aantal bewoners van de binnenstad (welke?) een ongedateerde brief in kleurendruk binnen van de stad. Titel: “Composttuin in de binnenstad”. Ondertekend door burgemeester Ruth Vandenberghe en algemeen directeur Nathalie Desmet. (Merk op: niet door de schepen van Milieu Bert Herrewyn.)
Blijkbaar gehoor gevend aan “het signaal” van enkelen, wil stad dat er in de lente van volgend jaar een “composttuin” (wat is in een naam?) komt op de begijnhofparking van het vroegere RVT Sint-Vincentius. Op een bijgaand gekleurd kaartje is dan nauwkeurig te zien op welke plaats: dichtbij de Artillerietoren, en nauw palend aan de tuinen van een serie begijnhofbewoners. Gedaan met daar vlakbij de tussenhaag te liggen zonnen of te lezen. Swimwear kan niet meer. Privacy geheel foetsie.

Wil je wat weten?
Net die aanpalende bewoners ontvingen in het geheel géén inlichtende brief van stad over dat project.
Die bewoners zullen dus voor de duur van twee jaar (het is een experiment!) vanuit hun tuin genieten van een andere “tuin” (met een oppervlakte gelijk aan zes parkeerplaatsen voor wagens), waarschijnlijk in de vorm van een mesthoop van groente- en fruitafval met bijhorend ongedierte en geurtjes.
In de stadsbrief geeft men vijf argumenten aan om zich in te schrijven (verplicht – en voor 25 januari) als gebruiker van de composthoop. Onder meer omdat het gebruik ervan gratis is. Maar het meest hilarische argument – voor de bewoners van het begijnhof alleszins – luidt: “je maakt kennis met jouw buren”.
Even aanstippen dat “ondernemers” (sic) geen gebruikers kunnen zijn, met andere woorden: de restaurants in de buurt…Zij die het meeste GFT in overschot hebben.
Om een zo ruim mogelijke dienstverlening aan te bieden – lees: om de “composttuin” zo veel mogelijk te kunnen openstellen, is stad op zoek naar vrijwilligers-compostmeesters. Voor meer info zie: www.kortrijk.be/composttuin.
In het (recent aangepaste) meerjarenplan is die composthoop voor de binnenstad niet aangestipt als actieplan. Een Collegebesluit daaromtrent is ons ook onbekend.
We zitten met een prangende vraag.
Is er voor dit project geen omgevingsvergunning nodig, met een bijgaand openbaar onderzoek, en wellicht ook een milieu-effect rapport (MER)?
Bijvoorbeeld omdat de zgn. composttuin wel heel direct paalt aan een beschermd monument, met name het Begijnhof zelf en de O.L.Vrouwekerk.
Omdat het om een functiewijziging van de site gaat.

Maar laat ons met een positief alternatief voorstel eindigen.
Waarom geen composthoop op het Overbekeplein, waar onze nieuwe burgemeester Ruthie woont? Zou nog wat volk aantrekken ook. Of op het Rooseveltplein, alwaar onze schaduwburgemeester Wout Maddens een optrekje heeft?
P.S.
Important raadslid Koen Byttebier ( want schepen en voorzitter van de intercommunale Leiedal geweest) van de kiesvereniging “Team Burgemeester” repliceert intussen al op FB – zo nijdig en onderhuids agressief als hij kan – op mijn beschouwing in de groep “slechte Kortrijkzanen” aldaar. Zoals te verwachten viel, staat hij duidelijk achter dat voornemen van stad. Er is dientengevolge nog een ander (derde) positief alternatief. Dat de composthoop pal voor zijn winkel op het Vandaleplein komt te liggen.