Category Archives: milieu

Wat een staaltje van onbehoorlijk bestuur!

Stad wil nog deze lente een zogenaamde “composttuin” aanleggen op de voormalige (nog bestaande) parking van het vroegere RVT Sint-Vincentius. Zes vaten en nog een hok voor wat materiaal. Dat komt dus net achter het begijnhof en vlakbij de artillerietoren.
Enkel bewoners uit de binnenstad (hartje Kortrijk) die zich daarenboven hebben ingeschreven kunnen op gezette tijden gebruik maken van die vaten. Het zou gaan om een 60-tal personen. Ondernemers (de term wordt niet gedefinieerd) zijn uitgesloten.
In het verslag van de omgevingsambtenaar beweert men dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming van die plaats, terwijl het gewestplan zegt dat het gaat om een woongebied met cultureel-historische en/of esthetische waarde.
Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar (de GOA) is gunstig onder voorwaarden. Dat kunnen we wel geloven zeg!
U moet namelijk weten dat het de bedoeling is om op nogal korte termijn die parkeerzone te laten verdwijnen aangezien men het Begijnhofpark wil uitbreiden tot aan de tuinen van de begijnhofbewoners. Dan zouden die compostvaten met dat hok meteen heel potsierlijk IN het park liggen… Vandaar dat het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed dan ook luidt dat de composttuin dan moet verdwijnen of dat er dan een nieuwe vergunning moet aangevraagd (die natuurlijk zal afgewezen worden).
Maar heel het project wordt nog absurder als men weet dat al vanaf eind 2021/begin 2022 de werken starten voor de vernieuwing van de historische straatjes rond het Begijnhof én de afbraak van het oude Sint-Vincentiusgebouw. Het advies van ons eigenste Kortrijkse Omgevingsbeleid Ruimtelijke Planning en Mobiliteit is dan ook heel drastisch.
1. Door uitbreiding van het Begijnhofpark tussen 2022 en 2024 zal de functie van de composttuin op deze locatie niet kunnen behouden worden en moet de installatie geherlocaliseerd.
2. Voor de organisatie van die werven is een werfzone nodig met stapelplaats en de parking van Sint-Vincentius (waar de compostvaten komen) zal daar nu juist waarschijnlijk voor dienen. (Wij zeggen: zeker weten.)

Heel het project is dus totaal zinloos. Absurd.
Het gaat om een proefproject van twee jaar. Welnu, volgend jaar al kan men de zaak opdoeken.
Weggesmeten geld (studie, installatie, personeel) en werk.

N.B.
Daarna zou men het project evalueren. Maar er zijn op voorhand geen criteria bepaald.
(60 ingeschreven gebruikers op 800 aangeschrevenen is toch al niet veel?)

Nieuw strijdmiddel tegen de ongewenste ‘columbidae’ in Kortrijk: R12

We herinneren het ons als de dag van gisteren: het actieplan 66 uit het milieubeleidsplan 2002.
Dat beoogde de strijd aan te gaan tegen de overlast van stadsduiven in het centrum. Na onvoorstelbaar veel beraad en geloop en raadpleging van onder meer Britse experts van de vzw PICAS (Pigeon Control Advisory Service) besloot men om twee duiventillen te bouwen waarin men dan de brave duifjes zou om de tuin leiden met ze te laten broeden op geöliede of kalkeieren.
Toenmalig milieuschepen Philippe De Coene liet door een aantal studenten van de Provinciale Industriële Hogeschool ontwerpen maken. Winnaar was een zgn. “Floating Till” die uiteindelijk in 2005 een plaats kreeg op het Conservatoriumplein. De bouw ervan werd gerealiseerd door niet minder dan drie verschillende bedrijven uit Ieper en Merksem. Totale kostprijs volgens ons archief althans 17.000 euro. (Kranten maakten gewag van 4.000 euro.) Voor de plaatsing was er nog 4.260 euro nodig. Een tweede duiventil in het Begijnhofpark is er nooit gekomen. Of de duiventil ook daadwerkelijk de populatie van de ca. 400 zwerfduiven (andere bron zegt 250) heeft uitgedund, daar kennen we geen evaluatie van.
In elk geval is die design-duiventil in alle stilte weggehaald naar aanleiding van een nieuwe ontwerp van 2015 voor de omgevingsaanleg van het Muziekcentrum. (Kosten onbekend.)
Studio Basto vond dat die constructie daar niet meer paste.
Prompt werd er aan een hels tempo vergaderd en gebrainstormd om op zoek te gaan naar een nieuwe, geschikte plaats. De firma Sileghem&Partners uit Zwevegem werd zelfs aangezocht voor het maken van een “haalbaarheidstudie”. Die kostte 2.904 euro en gaf drie mogelijke alternatieve plaatsen aan: het dak van het stadhuis, het dak van het Muziekcentrum (!) en het dak van de site Gheysen waar nu het sociaal restaurant VORK is gevestigd.
In afwachting van de verhuis werd de duiventil “in depot” geplaatst. (Een wakkere lezer van onze krant meldt dat hij de til nog heeft gezien in een stadsdepot in Rollegem.)

R12
Dat is eigenlijk een diergeneesmiddel (nicarbazine) tegen parasitaire infectie van het maagdarmkanaal, evenwel met als bijwerking bij gevogelte dat de eieren als het ware “geklutst” en onvruchtbaar worden: het membraan tussen eiwit en eigeel verdwijnt. Wel een heel drastische vorm van geboortebeperking als men dat middel in de farmaceutische vorm van oranje-gele maïskorrels toedient aan zwerfduiven. Een optimale efficiëntie bereikt men door een dagelijkse toediening van minstens 8 gram per duif van de met nicarbazine geïmpregneerde korrels tijdens het voortplantingsseizoen. (Dat is nu begonnen.)
In het buitenland (de Ramblas in Barcelona, het San Marcoplein in Venetië) past men dit middel om de eieren onvruchtbaar te maken al decennia toe. Maar het medicijn is in België pas midden 2016 geregistreerd zodat een stad als Tongeren het systeem pas in maart 2017 kon gaan gebruiken. Andere steden zoals Mechelen, Hasselt, Blankenberge, Leopoldsburg, Menen, enz. zijn gevolgd.
Kortrijk wil er nu ook mee van start gaan. (Zien we de design-duiventil nog terug?)
Stad heeft onlangs R12 gekocht bij de NV Galluvet uit Lummen, de enige firma (dierenartspraktijk) die een offerte deed. Een voorraad voor vier jaar voor de prijs van 32.373 euro. (Hoe en wie heeft de noodzakelijke voorraad berekend?)
De toepassing van het middel zal ook wat kosten aan opgeleid personeel en werkuren. Er is zelfs toezicht en controle nodig van een dierenarts. Vrijgekomen nesten moeten overigens weggewerkt. Zal men voor de verdeling van de maïskorrels gebruik maken van automatische dispensers?
Is het middel efficiënt? Tongeren zegt van wel: in twee jaar tijd is de columbidae-populatie met 67 procent afgenomen.

P.S.
Geen paniek. Bij mensen en andere zoogdieren hebben de korrels uiteraard geen effect op de voortplanting.

Stad wil een publieke “composttuin” aanleggen in hartje ‘historisch Kortrijk'(2)

Een tijdje geleden kregen een aantal bewoners van de binnenstad (welke?) een ongedateerde brief in kleurendruk binnen van de stad. Titel: “Composttuin in de binnenstad”. Ondertekend door burgemeester Ruth Vandenberghe en algemeen directeur Nathalie Desmet. (Merk op: niet door de schepen van Milieu Bert Herrewyn.)
Blijkbaar gehoor gevend aan “het signaal” van enkelen, wil stad dat er in de lente van volgend jaar een “composttuin” (wat is in een naam?) komt op de begijnhofparking van het vroegere RVT Sint-Vincentius. Op een bijgaand gekleurd kaartje is dan nauwkeurig te zien op welke plaats: dichtbij de Artillerietoren, en nauw palend aan de tuinen van een serie begijnhofbewoners. Gedaan met daar vlakbij de tussenhaag te liggen zonnen of te lezen. Swimwear kan niet meer. Privacy geheel foetsie.

Wil je wat weten?
Net die aanpalende bewoners ontvingen in het geheel géén inlichtende brief van stad over dat project.
Die bewoners zullen dus voor de duur van twee jaar (het is een experiment!) vanuit hun tuin genieten van een andere “tuin” (met een oppervlakte gelijk aan zes parkeerplaatsen voor wagens), waarschijnlijk in de vorm van een mesthoop van groente- en fruitafval met bijhorend ongedierte en geurtjes.
In de stadsbrief geeft men vijf argumenten aan om zich in te schrijven (verplicht – en voor 25 januari) als gebruiker van de composthoop. Onder meer omdat het gebruik ervan gratis is. Maar het meest hilarische argument – voor de bewoners van het begijnhof alleszins – luidt: “je maakt kennis met jouw buren”.
Even aanstippen dat “ondernemers” (sic) geen gebruikers kunnen zijn, met andere woorden: de restaurants in de buurt…Zij die het meeste GFT in overschot hebben.
Om een zo ruim mogelijke dienstverlening aan te bieden – lees: om de “composttuin” zo veel mogelijk te kunnen openstellen, is stad op zoek naar vrijwilligers-compostmeesters. Voor meer info zie: www.kortrijk.be/composttuin.
In het (recent aangepaste) meerjarenplan is die composthoop voor de binnenstad niet aangestipt als actieplan. Een Collegebesluit daaromtrent is ons ook onbekend.
We zitten met een prangende vraag.
Is er voor dit project geen omgevingsvergunning nodig, met een bijgaand openbaar onderzoek, en wellicht ook een milieu-effect rapport (MER)?
Bijvoorbeeld omdat de zgn. composttuin wel heel direct paalt aan een beschermd monument, met name het Begijnhof zelf en de O.L.Vrouwekerk.
Omdat het om een functiewijziging van de site gaat.

Maar laat ons met een positief alternatief voorstel eindigen.
Waarom geen composthoop op het Overbekeplein, waar onze nieuwe burgemeester Ruthie woont? Zou nog wat volk aantrekken ook. Of op het Rooseveltplein, alwaar onze schaduwburgemeester Wout Maddens een optrekje heeft?
P.S.
Important raadslid Koen Byttebier ( want schepen en voorzitter van de intercommunale Leiedal geweest) van de kiesvereniging “Team Burgemeester” repliceert intussen al op FB – zo nijdig en onderhuids agressief als hij kan – op mijn beschouwing in de groep “slechte Kortrijkzanen” aldaar. Zoals te verwachten viel, staat hij duidelijk achter dat voornemen van stad. Er is dientengevolge nog een ander (derde) positief alternatief. Dat de composthoop pal voor zijn winkel op het Vandaleplein komt te liggen.De kostprijs voor de “heraanleg” van de parking in de Groeningelaan ??

De parking aldaar verdwijnt voor een groot deel en wordt een park en speelplaats voor de basisschool aldaar. Men aanziet dat niet als het opdoeken van een parking, maar wel als een “ontharding”, want onder deze naamgeving kan men subsidies verkrijgen.

Kort geleden deed schepen van groen Bert Herrewyn (SP.A) daar op facebook kond van, met vermelding van de prijs: 450.000 euro, excl. BTW. Hij verwees daarbij ook naar de website van stad waar het project nogal uitvoering ter sprake komt. Ook daar wordt dezelfde kostprijs vermeld.
Hier op kortrijkwatcher heerst een goede gewoonte.
Als een schepen (of de pers) ergens een bedrag vermeldt gaan we stante pede een officieel document raadplegen. In dit geval het meerjarenplan 2020-2025 waar de actieplannen van de tripartite worden opgesomd met de bijhorende voorziene investeringen.

Het actieplan 9.1.9 wordt omschreven als “Parking Groeningelaan verdwijnt en wordt groen. Het park wordt heraangelegd”.
Ziehier nu de geraamde uitgaven, en let even op het eerste jaar waarop de investeringen zijn gepland. (Er zijn nochtans al werken bezig.)
2022: 58.330 euro
2023: 861.670 euro
2024: 80.000 euro.
Totaal: 1 miljoen!

Nog ter info.
Zo’n (toch eenvoudig) project kan de administratie (met al zijn architecten en groen- of milieudeskundigen) niet zelf ontwerpen…
Men heeft dus een studiebureau ingeschakeld. Dat is de firma Cnockaert uit Wervik geworden. Ereloon: 66.516 euro. Dat is 3 procent méér dan geraamd door de administratie.

P.S.
Schepen Herrewyn reageert niet op onze toelichting op FB.

Barco krijgt geen zonnepanelenpark (2)

Het wereldberoemde technologiebedrijf Barco krijgt dus nabij (ten zuiden) van zijn architecturaal iconische campus op ‘t Hoghe in Kortrijk geen zonnepark van 4,5 hectare. Op dat Beneluxpark. Het advies van stad is ongunstig.
Tevens wou ook de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsaanleg en – Projecten (AGOP) van het Departement Omgeving ook niet weten van uitzonderingen op bepaalde voorschriften.
Kort gezegd kwam het negatief advies hierop neer:
de inrichting ervan wijkt af van de stedelijke voorschriften van het gewestplan, met name bestemd als een ontginningsgebied (voor klei) met grondkleur bosgebied (als nabestemming) en een agrarisch gebied.
“Het voorzien van een zonnepanelenpark met deze omvang, buiten een industriegebied, zou bovendien een ongewenst precedent scheppen.”
Merk op.
Nu is het wel zo dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in art. 4.4.7.§2 een mogelijkheid voorziet om af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften voor handelingen van algemeen belang die daarenboven een ruimtelijk beperkte impact hebben.

De deskundigen van Barco hebben hiertoe uit de aard der zaak een gemotiveerd verzoek ingediend.
En het is die aanvraag tot afwijking van de voorschriften die alreeds op 10 december 2019 besproken werd tijdens een projectvergadering met de aanvrager en met de betrokken adviesinstanties.
– AGOP-ruimte merkte daarbij op dat de aanleg van het zonnepark niet kan beschouwd als een handeling van algemeen belang. Het project is gericht op de electriciteitsbehoefte van Barco. Punt. En het is niet omdat er occasioneel (bijvoorbeeld tijdens het het jaarlijks verlof) een deel (35%) van de productie op het openbaar net geïnjecteerd wordt dat dit daarom plots als een project van algemeen belang kan beschouwd. (Volgens GOP-ruimte moet er trouwens 50% van de opgewekte stroom op het net komen om te kunnen spreken van een handeling van algemeen belang.)
– Het zonnepark heeft ook een grote ruimtelijke impact. Zelfs al zou het project bijgestuurd kunnen (aangepast) in oppervlakte of tijd (geen termijn van 20 jaar), dan nog heeft het zonneveld géén beperkte impact. “De grenzen van het ruimtelijk functioneren van het gebied en de omliggende gebieden zullen overschreden worden.”
– Om het zonnepanelenpark aan het zicht te onttrekken wil men een groenscherm met een hoogte van 1,60 meter aanbrengen. De impact op de omgeving en het landschap zal evenwel aanzienlijk zijn, aangezien dit het open landschap zal doorsnijden. (Geen vergezicht meer in de Elleboogstraat.)
En paradoxaal genoeg zal hierdoor het zonnepark nog meer geaccentueerd worden. Tevens zal de zichtbaarheid (de zichtlijnen) voor de gebruikers van de omliggende wegen plaatselijk beperkt, wat de verkeersveiligheid zal aantasten. (Het te laat ingediende bezwaar ging daarover.)

Ook het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos is ongunstig.
De zone is aangeduid als ontginningsgebied met nabestemming bosgebied.
Als er een zonnepark komt op deze locatie legt men er voor minstens 20 jaar een claim op het gebied. De ontginning kan dan niet gebeuren en de realisatie van een bos evenmin. (Barco verdedigt zich hier door te stellen dat er in verste verte nog een sprake is van mogelijke ontginningen.)

P.S. (1)
Barco heeft een project-MER screeningsnota opgesteld. De gemeentelijke omgevingsambtenaar oordeelde dat het voorgenomen project geen aanzienlijk gevolgen zal hebben voor het milieu zodat er bijgevolg geen milieueffectenrapport dient opgemaakt.
Nochtans viel de natuurtoets negatief uit. De bodem onder de panelen wordt afgeschermd van licht en regenwater zodat het bodemleven (vegetatieontwikkeling) zal verstoord worden.
P.S. (2)
Het totaal ontbreken van van bezwaarschriften (bij het openbaar onderzoek) over het project is een volkomen raadsel.

Barco krijgt geen zonnepanelenpark en ook geen windturbine (1)

0p 17 februari heeft Inge Govaerts, de Corporate Communications Officer van de nv Barco, een persbericht verspreid om te zeggen dat het electronicabedrijf (actief op gebied van beeldvorming en -verwerking) sterk inzet op duurzaamheid en hernieuwbare energie. In dit verband liet zij weten dat men wenste een zonnepanelenpark te realiseren op gronden aansluitend op de welbekende (iconische) OneCampus op het Beneluxpark op ‘t Hoge. Daarnaast wilde Barco ook de haalbaarheid van een windturbine laten onderzoeken.

Het bericht werd gretig opgenomen door alle mogelijke media.
Radiostilte volgde evenwel, terwijl de aanvraag nochtans al op 10 december 2019 werd besproken op een projectvergadering en de aanvraag openbaar werd gemaakt van 13 mei tot en met 11 juni 2020. (Er is één bezwaar ingediend, weliswaar laattijdig.) Intussen werden op 30 april 2020 adviezen opgevraagd aan de hulpverleningszone Fluvia inzake brandpreventie (gunstig), de intercommunale Leiedal (niet tijdig aangeleverd !!), stad Kortrijk – Planning en Openbaar Domein (ongunstig, dd. 8 juni 2020).

De aanvraag
De aanvraag betreft het bouwen van een (fotovoltaïsch) zonnepark voor een termijn van 20 jaar en het veranderen en hernieuwen van een elektronicabedrijf. (Op dit laatste gaan we niet in.) Opmerkelijk is dat er geen sprake meer is van een windturbine. Maar uit een alternatievenondezoek blijkt dat anno 2020 de bouw van een grote windturbine niet als redelijk en haalbaar kan worden beschouwd.
De zonnepanelen zouden een oppervlakte beslaan van 4,5 hectare met ca. 5 MW piekvermogen. 35 procent daarvan zou voldoen aan de elektriciteitsbehoefte van Barco, dit is ruwweg 2.766 MWh op jaarbasis. De overige 1.908 MWh van de totale 4.674 MWh die het zonnepark produceert (41% – vooral in de weekends en de verlofperiodes) wordt op het net geïnjecteerd. Dit resulteert in een besparing van 1.870 ton CO2. Ter referentie: dit is het gemiddelde jaarverbruik van 5777 Vlaamse gezinnen volgens VREG-cijfers van 2017.
Om het zonnepanelen park aan het zicht te onttrekken wordt een groenscherm met een hoogte van 1,60 m voorzien.
In een verantwoordingsnota wordt nog aangegeven dat onder de zonnepanelen een landbouwtoepassing mogelijk is. Hierbij wordt een begrazing met schapen of gewasteelt voorgesteld. (Stad acht dit niet haalbaar.)

De ligging
Het betreft het gebied “WVL072A Rollgemknok Noord”.
Het zonnepark paalt aan de zuidzijde van de bedrijfssite en is eigendom van Barco. Het perceel is voor het grootste gedeelte gelegen in ontginningsgebied (voor klei!) met grondkleur bosgebied en voor een beperkt gedeelte in agrarisch gebied. In de dichte nabijheid bevindt zich de ‘Panoramahoeve’, een vastgesteld bouwkundig erfgoed , en een tweeledig bakhuisje en een woonhuis.

(In een volgend stuk gaat het over de beoordeling van de aanvraag.)

Al een stoffen mondmasker met elastiek gekregen van de gemeente?

Stad Kortrijk deed dienst als aankoopcentrale van mondmaskers voor de gemeenten van de Hulpverleningszone Fluvia plus Wervik. Totaal: 15.
En stad Kortrijk (met Leiedal) stak er vaart achter. De voorwaarden en de wijze van gunnen werden goedgekeurd in een schepencollege van 23 april en de gunning kwam er waarlijk al op 24 april.
Men heeft niet minder dan 24 firma’s uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure, wat 14 offertes opleverde.
Men raamde de kosten op 600.000 euro (excl. BTW). Aandeel van stad Kortrijk: 150.000 euro. Het merendeel van de totaliteit moest (in XPO) geleverd op donderdag 30 april, met de mogelijkheid tot spreiding tot ten laatste op maandag 4 mei.

Omdat de leveringscapaciteit van één firma blijkbaar onvoldoende bleek, is de opdracht toegewezen aan twee bedrijven:
– het confectiebedrijf Celesta uit Wevelgem (prijs per stuk 1,20 euro (excl. BTW) of 1,45 euro (incl. BTW);
– Verdolux uit Harelbeke (1,60 euro – 1,94 euro).

Het totaal bedrag van de opdracht voor alle 15 gemeenten samen kwam op 451.480 euro (excl.) of 546.290,80 euro (incl. BTW).
Celesta staat in voor 100.100 stuks (in polyester) en dat kost 145.345,20 euro (incl.) en Verdolux levert 207.100 stuks (in katoen) voor 400.945,60 euro.

Specifiek voor Kortrijk gaat het om 71.100 stuks, geleverd door Celesta voor 126.436,44 euro. Als het waar is dat de provincie met 1 euro per mondmasker zou tussenkomen zou de netto kost voor stad Kortrijk 55.336,44 euro bedragen.

P.S.
Dat aantal van 71.100 stuks slaat op Kortrijkse bewoners vanaf geboortejaar 2008.Het geluidsniveau in onze stad van brood en spelen

Onlangs liet schepen Arne, bevoegd voor Nachtelijke Zaken, via het Kortrijks Staatsblad (“Leiestreek”, de lokale editie van “Het Laatste Nieuws”) weten dat tot eind dit jaar de nacht- en dansclub Criss Cross in de raadskelder onder het historisch stadhuis opnieuw bijna maandelijks met een indrukwekkende line-up zal zorgen voor een programmatie van muziekgenres zoals urban, house en techno. Over de duur en het toegelaten niveau van het lawaai, de toegangsprijs, de prijs van de dranken, de huurprijs te betalen aan stad, enz. – geen woord.
Wat de lawaaihinder outdoor betreft zegt het lokale Staatsblad dat een portier aan de toegang dit zal weten te beperken. (In feite gaat om het tegengaan van overlast van dronken lieden en druggebruikers.)

Wat jammer dat de Raadskelder niet meer open is na afloop van een gemeenteraad. Je vernam toen nog iets tegen middernacht, of zo. Het is nochtans wel even overwogen. (Stel je voor! De onafhankelijken van Team Burgemeester in dialoog aan den toog!).

Het is me wel wat, sinds de jongelui van het tripartite-schepencollege, (hierin volkomen bijgetreden door een burgemeester die zijn puberjaren maar niet kan inkorten) hun eigen besognes, hobby’s en liefhebberijen kunnen botvieren in de stad. Hun obsessies ook nog. Intussen beleid genoemd. Al of niet: draagvlak.


We hebben het nu wel even enkel en alleen over de steeds toenemende dB(a)‘s in stad. De lawaaihinder namelijk bij allerlei evenementen zoals bij de rally, de sinksenfeesten, de pop-up zomer- en winterbars. Enz. Alcazar! Begijnhofpark.
Maar waar ons plaatselijk staatsblad geen aandacht aan besteedt, dat is aan het feit dat het schepencollege steeds meer occasioneel toelating verleent aan organisaties om af te wijken van de klassieke geluidsnorm van 85 dB(A)Laeq 15min bij muziekactiviteiten.

Meestal verleent men toestemming om voor bepaalde uren en op bepaalde dagen op een locatie het geluidsvolume toe te laten tot 95 dB(A), maar we kennen een geval waar men binnenkort volgens de VLAREM-norm zal mogen gaan tot het maximaal mogelijke geluidsniveau van 100 dB(A).
Dat is op vrijdag 6 maart vanaf 20 uur tot 2 uur op 7 maart. Locatie: café Den Hert op Heuleplaats. De organisatie Chiro Tsoef houdt daar een DJ-Contest om zijn jonge sympathisanten gehoorschade te laten oplopen. (Ze vroegen zelfs om méér uren daarvoor.)
Troost u.
Er moet een zichtbare geluidsmeter opgesteld en de metingen dienen geregistreerd om binnen de week te bezorgen aan de milieuambtenaar Lode Valcke. Er moeten ook oordopjes ter beschikking gesteld en de nodige maatregelen getroffen om de hinder naar de omgeving tot een minimum te beperken.

We hebben even geturfd (voor zover we dat kunnen nagaan) waar men in de maand maart dan mag afwijken van de geluidsnorm, gaande tot 90 of 95 dB(A).
* Café Den Hert kennen we al.
* Nog 6 maart: feestje van de Chiro Don Bosco en Marke in ”t Arsenaal”.
* 7-8 maart: fuif-party in JC Transit. Organisatie: Carecatchers. (Sterke drank ook toegestaan.)
* 14 maart: paintballtornooi in Dagdisco Moeder Jäger.
* 14-15 maart: “Pwazon Japon” in JC Transit en de foyer Depart. Organisatie: scouts Gulden Vlies. (Sterke drank mag.)
* 19 maart: ‘after work party’ in Theater Antigone. Organisatie: wijkteam Zuidelijke Rand. (Ambtenaren?)
* 28-29 maart: op Halenplein en in café Korba. Muiziekfestival georganiseerd door “Mutse”. (Sterke drank voorzien.)

En zo gaat dat maar door, maand na maand.
Electoraal gewin voor de tripartite. Maar bij de buren?