Category Archives: media

Ja, en wat kost dat VTM-spelprogramma dan aan Stad (aan ons)? (3)

We hebben het natuurlijk over de serie afleveringen (24!) waarbij volwassen, bekende Vlamingen (96!) zich overleveren aan een spelletje, genaamd “Waarheid, durven of doen“. Een programma dat door VTM als “documentair” wordt bestempeld maar waarvan De Morgen bij het vorige seizoen ooit zei dat het bedacht is door een stel uitgebluste scoutsleiders net na hun jaarlijkse zomerkamp.

Het productiehuis “De Mensen” (de NV DPG Media) krijgt daarvoor van Stad (dus van ons) 25.960,10 euro.
De logistieke steun van het stadspersoneel (schoonmaken, schilderen, onderhoud, enz) niet meegerekend is dit cijfer samengesteld uit volgende componenten: de gratis tickets op parking Broel (710), overnachtingen voor de crew in hotel Ibis (130 maal 60 euro), de overnachtingen voor de gasten en de BV’s in de Damier of het Parkhotel ( 40 maal 115; maar kan meer zijn).

Is dat veel?
Natuurlijk niet, als je de reeks uitzendingen aanziet als een grote ‘commercial’ voor stad Kortrijk. Een TV-advertentie kan naar het schijnt zeer gemakkelijk bijv. 3.000 euro per seconde of meer kosten. En in de eerste aflevering kwam onze Kortrijkse ambassadrice (burgemeester Ruthie Vandenberghe) met enkele streekgerechten even in beeld. Verder zien we zo nu en dan een seconde of twee de Broeltorens opduiken en soms weten we niet eens waarom.
Bij hoeveel kijkers zou Kortrijk nu echt in de picture komen?
Weet er nog iemand in welke gemeente de eerste aflevering van het spel zich afspeelde? (Dat was Oostkamp. Daar nog geweest naar aanleiding van het zien van die serie?)

We moeten dat bedrag van afgerond 26.000 euro evenwel serieus corrigeren.
De site waar het programma zich afspeelt (Broelkaai 6 met de tuin en de Orangerie) was aanvankelijk voorzien voor de organisatoren en spelers van de “Musical 1302” op de Leieboorden. Die zijn met heel hun ‘hebben en houden’ moeten verhuizen naar bijv. containers. Daarvoor kreeg de organisatie niet minder dan 11.910 euro ter compensatie!
Het VTM-programma van DPG Media NV kost ons dus eigenlijk, in feite 25.960 plus 11.910 euro, dat is 37.870 euro.
Staat niet in de gazetten….

Heeft het programma succes?
Tot op heden waren er minder kijkcijfers dan bij het eerste seizoen van “Waarheid, Durven of Doen” in 2021. Het record was toen 386.903 kijkers, bij de eerste aflevering ervan. Met Astrid Coppens! Nu keken er 220.016 naar onze eerste Kortrijkse uitzending op 25 juli van dit jaar. Op 3 augustus laatsleden nog 161.958. Maar het kan zeker beter worden want de uitzending gaat verhuizen naar ‘prime time’.


Lees in de media toch niet wat er staat, – nu over die zwemtarieven ! (2)

Vandaag hebt dus uit onze lokale media enige onzinnige en subsidiair volstrekt onvolledige berichtgeving kunnen vernemen, ditmaal over de perikelen inzake de financies van de exploitant Lago van de zwemcomplexen op Kortrijk Weide, in Heule en Zwevegem, en het open zwembad aan de Abdijkaai.
Eerst even zeggen dat de naam van de firma waarmee stad Kortrijk op 4 juli 2015 een zgn. DMFMO-contract heeft afgesloten eigenlijk luidt: S&R Kortrijk-Zwevegem NV. Want ja, ook Zwevegem heeft zich laten meesleuren in dit contract, een leeuwenbeding zou men kunnen zeggen.

Wat is er in dit contract eigenlijk afgesproken qua tarieven?
1. Een verhoging van de tarieven voor recreatiezwemmen moet enkel voorafgaandelijk gecommuniceerd aan Stad tijdens een zgn. Overlegcomité.
2. Een verhoging van de tarieven voor sportzwemmen, schoolzwemmen en clubwerking vereist wel een voorafgaandelijke goedkeuring.
Dit alles zou al gebeurd zijn in een Bijzonder Overlegcomité op 15 juni !!

S&R Kortrijk -Zwevegem NV heeft bepaalde prijsstijgingen kunnen bekomen met ingang van 1 juli. (Later meer daarover.)
Als argumentatie verwijst S&R naar de forse stijging van de energieprijzen en hyperinflatie.
Kortrijkwatcher bestempelt dit als een grote komedie, in de zin van een voorwendsel!
Er is immers al VER VOOR DIE HUIDIGE ENERGIECRISIS – nog onder schepen van sport Arne Vandendriessche – onderhandeld over mogelijke, hogere financiële tegemoetkomingen vanwege Stad om bijvoorbeeld kosten (verliezen) te dekken inzake de exploitatie van het open zwembad aan de Abdijkaai. Zo is er toen afgesproken dat Stad jaarlijks een prijssubsidie per gerealiseerde zwembeurten zou toekennen. En dat is gebeurd. Ach, deze krant ‘kortrijkwatcher’ heeft het daar toen al uitvoerig over gehad. Moeten we dat nu nog een keer allemaal vertellen? Zie archief.
S&R is trouwens al die jaren blijven zagen en zagen om nog betere compensaties van Stad te verkrijgen
.

S&R heeft het nu vanwege die hyperinflatie over een extra tekort van 830.000 euro voor dit jaar.
En de firma stelde dus voor om een tijdelijke energietoeslag toe te passen door een stijging van de publiekstarieven, maar dan wel slechts in die mate dat het risico op verlies aan zwembeurten beperkt blijft.
S&R beoogt de realisatie van een meeromzet bij de recreatietarieven van 380.000 euro, en bij de sporttarieven voor een bedrag van 127.000 euro. Dit alles per jaar wel te verstaan. Men hoopt hiermee de energiekost met ca. 300.000 euro te verlichten.
Haha! Die toeslag zal vervallen van zodra de jaarlijkse energiefactuur minder is dan 135 procent van het budget !

In een volgende editie van uw krant ‘kortrijkwatcher’ hebben we het over de nieuwe tarieven.
Die voor schoolzwemmen (van 1,60 tot 2,20 euro) en clubzwemmen (5,40 euro) wijzigen niet.
De tienbeurtenkaart voor niet-inwoners ook niet (bijv. 12,90 voor volwassenen) maar de familiepas wel (11,90).

Lees in de media toch niet wat er staat ! (1)

Er zijn tegenwoordig serieuze perikelen aan de gang rondom drie belangrijke Kortrijkse “instellingen”:
– de Biënnale “Interieur” gaat dus niet door;
– er komt een nieuwe overeenkomst met KVK (de cvba “Kortrijk Voetbalt”);
– het “nieuwe” zwembad Lago op Kortrijk Weide zit met financiële zorgen, zo laat men ons weten.
De diepere achtergrond-informatie over deze zaken in onze plaatselijke gazetten is quasi nihil of totaal ongeloofwaardig. En over de financiële kant van die perikelen (met name de betrokken budgetten van stad) geven de lokale media (inclusief zgn. kenners op facebook!…) ofwel geeneens bedragen ofwel zijn die volslagen onjuist.

We kijken maar even naar de meest recente jaarrekening, die van 2021. Een geloofwaardige en – voor wie dat wil – een toegankelijke bron, ja toch?
– De beurs “Interieur” kreeg via de vzw Designregio een exploitatietoelage van 145.000 euro en een investeringssubsidie van 50.000 euro. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Geen woord daarover in de gazetten.
– Voor KVK was 600.000 euro als investering begroot maar kreeg blijkbaar niks. Waarom?
– Lago-Kortrijk Weide werd bedacht met 1.444.961 euro als exploitatietoelage.

We mogen ook de officiële cijfers (budgetten) van het Meerjarenplan 2020-2025 (de tweede aanpassing van december 2021) niet – al was het maar eventjes – uit het oog verliezen.
– Voor “Interieur” voorzag het MJPL vanaf het jaar 2021 tot en met 2025 een werkings- en investeringssubsidie van 150.000 euro.
– De overeenkomst met KVK gaat telkenjare over 2.200.000 euro.
– S&R Lago is voor de Abdijkaai en Lagae – Heule in 2021 een “prijssubsidie” verleend van 630.000 euro en daarna voor elk jaar 790.000 euro. (Bedragen berekend per zwembeurt, achteraf verrekend.)

Zo beste lezer,
nu weet u nu weer wat meer dan wat u in de perse te lezen krijgt

Dienstmededeling (2)

De verhuis van de voltallige redactie heeft bloed en tranen en veel tijd gekost maar is uiteindelijk geslaagd. (Slechts drie parkeerboetes.)
Het archief is tot een minimum herleid, iets wat ons wellicht nog zal zorgen baren…Parten spelen.
We zijn nog altijd telefonisch bereikbaar: GSM 0498 54 74 75.
E-mail: frans.lavaert@gmail.com.
Zitten ook zo nu en dan op FB op alles en iedereen te foeteren en te schelden. Beheren aldaar nog een elitaire groep genaamd “slechte kortrijkzanen“.

Ons essay over de unieke Kortrijkse perse ligt EVEN STIL (3)

Geen paniek evenwel, stof te over.
Z’n journalist als (LPS) van HLN en andere concullega moeten nog niet overmoedig op hun beide oren gaan slapen. Onze senior writer en onze alom bekende opiniërende commentator FF-LL heeft nog een waslijst aan manco’ liggen in zijn persmappen over de lokale (politieke) verslaggeving.
Maar hij is fysiek ietwat geveld.

Andere stukjes van de redactieleden gaan gewoon door.
BLIJF KIJKEN !Een ongeziene journalistieke stunt in de Kortrijkse pers (2)

We hebben het dus nog altijd over dat stuk van Peter Lanssens (lps) in het regionale katern van zijn gazet HLN (d.d. 29 januari) waarin hij over een volle pagina beschrijft met welke wegenwerven schepen Axel Weydt (van “Vooruit” met de SP.A) zich onledig houdt.
Hij vernoemt daarbij 8 eerder grote werken: de heraanleg van de Steenstraat, de bovenaanleg van de stationsomgeving, de aanleg van afgescheiden fietspaden langs de N43, de bouw van de nieuwe tunnels aan de rotonde Panorama, de heraanleg van de Driekerkenstraat, de bouw van de Stationsparking, de omvorming van de Groeningeparking tot park, de herinrichting van historische straatjes. Daarnaast heeft hij het nog over een aantal kleinere werken. Bij ieder project wordt ook nog de timing aangegeven en het geraamde budget.
Dat stuk is om meerdere redenen ongezien: journalistiek en inhoudelijk.
Waarom gaat het over een volle pagina heen dan nog over de werkzaamheden van specifiek één schepen? Waarom juist nu? Zal hij met een zelfde groot verhaal uitpakken over beleidsdomeinen van andere schepenen? (Ik heb zo’n vermoeden dat bijv. liberale schepen Wout Maddens – bevoegd voor zowat alles dat met wonen en stadsvernieuwingsprojecten heeft te maken – geneigd was om bloed te spuwen toen hij kennis nam van dat levensgroot, uiteindelijk vleiend stuk over zijn concullega.)

Maar over dit soort praktische vraagjes willen we het vandaag niet hebben.
We willen aan de hand van dat stuk van (lps) maar weer eens de betreurenswaardige kwaliteit aantonen van onze plaatselijke politieke verslaggeving.
En zeggen al meteen dat het stuk van Peter Lanssens een uitstekend representatief exempel is van het feit dat onze regionale pers absoluut getuigt van een volstrekte ONPROFESSIONALITEIT.
Wie of wat getuigt dan wel van professionaliteit? zult u nu zeggen. Hoe herkent men professionaliteit in de journalistiek?
We gebruiken daarvoor een schitterende boutade van een Amerikaans professor communicatie, – die we overigens en helaas niet kennen.
Wat doet een goede journalist als een persoon A (bijv. een politicus van de meerderheid) zegt dat buiten de zon schijnt? En een andere persoon B (bijv. van de minderheid) zegt dat het buiten regent?
Antwoord van de prof: “Een professionele journalist gaat ZELF buiten kijken.”

Prachtig !

Wel, dat is iets wat onze plaatselijke (politieke) persjongens nooit ofte nooit doen: ZELF op zoek gaan naar de juiste toedracht van de feiten. Zelf thema’s op tafel gooien. Gewoon: de dossiers lezen zodat men de juiste vragen kan stellen.
Onze persjongens hebben van zichzelf al een hoge deontologische dunk als zij het principe van “woord en wederwoord” toepassen. Al op gelet? De hierboven geciteerde Amerikaanse prof heeft het niet eens over het hanteren van “woord tegenover wederwoord”. Een goede journalist doet aan wat ik zou noemen: “zelfvinding” (Al opgemerkt? In onze kwaliteitsvolle nationale pers hebben politieke – professionele – commentatoren er geen nood aan om tegensprekelijke stemmen steevast aan het woord te laten. Zij zijn op zichzelf al de deskundige antagonist. Boud gezegd: zijn weten het heus zelf wel. )

Terug naar ons exempel: het stuk van Peter Lanssens over de wegenweken van schepen Weydts.
Het stuk is dus onprofessioneel.
Niet omdat hij geen oppositiestem aan het woord laat. (Hier zeker niet!)
Wel omdat (lps) het dossier niet kent en zijn stuk niet echt zelf gemaakt heeft. Het is hem door het kabinet-Weydts op de schoot geworpen, of beter: op zijn PC.
Men merkt dat aan verscheidene kleine dingen.

(Wordt vervolgd…)
Een ongeziene journalistieke stunt in de Kortrijkse pers (1)

Gisteren hebben we u op een eerder populistische manier naar onze elektronische krant gelokt met een clikbait waarbij we beloofden om alleszins vandaag voor de zoveelste keer de kwalitatieve maat te meten van onze Kortrijkse plaatselijk pers. We mogen dat niet meer doen. Zullen vandaag immers niet klaar komen met ons beloofde verhaal. We zijn het wel aan onszelf en aan onze trouwe lezers verplicht om toch maar te vertellen waarover het gaat, of zal gaan.
Wat dacht je?
Over het regionale katern “Kortrijk-Ieper” van “Het Laatste Nieuws” natuurlijk en de gerenommeerde persjongen van die gazet, ons aller Peter Lanssens. Die persjongen met zijn “scherpe pen”, zoals hij zichzelf wel eens complimenteert.
Peter (=lps) ontpopt zich de laatste maanden als een ware specialist in de lokale horeca. Zelfs de opening (of sluiting) van een kappers- of bakkerszaak ontgaat hem niet.
Over de Kortrijkse politiek heeft hij het bijwijlen nog wel een keer, maar dan enkel als een of andere schepen of kabinetsmedewerker hem iets toefluistert. (lps) blijft aldus nog altijd de de trouwe woordvoerder van de alhier heersende tripartite. (We bestempelen zijn krant soms als het Kortrijks Staatsblad.)
Wat hij evenwel inzake politieke verslaggeving nog nooit gedaan heeft, dat is een hele, volle pagina (waarlijk!) wijden aan de werkzaamheden van één politicus, met name onze meest bloedrode sos– schepen Axel Weydts, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken.
Het stuk van (lps) – verschenen op zaterdag 29 januari , pag. 39 – bij de sportbladzijden – handelt dan ook uitvoerig over een aantal eerder grote (8 in aantal) en kleinere werven (pleintjes, trage wegen, voetpaden) die schepen Weydts nog dit jaar 2022 wenst te verwezenlijken. Daarbij worden ook budgetten vermeld.
Nu moet u weten dat journalist Peter Lanssens een ware hekel heeft aan alles wat te maken heeft met gemeentefinanciën. Hij is pertinent van mening dat de lezers (de zijne?) daar helemaal niet zijn in geïnteresseerd. (Als begrotingen of jaarrekeningen ter sprake komen in de gemeenteraad zag ik hem indertijd terstond naar buiten lopen.)

We hebben dus een en ander te vertellen over zijn stuk en vooral over de journalistieke en deontologische aanpak ervan.
Morgen? – als god het belieft…

P.S.
In een voetnoot onder het artikel verwijst men voor nog meer informatie over de werven van schepen Weydts naar www.hln.be/werken-kortrijk. Wie die link aantikt krijgt te lezen dat die niet te vinden is, of niet (meer) bestaat…

Oplage van stadblog “kortrijkwatcher” in één jaar verdubbeld

We begrijpen er helemaal niets van.
Op dit moment (ca. 18u30) tellen we voor dit jaar 81.776 bezoekers en 299.643 bezoeken.
Vorig jaar had telden we “slechts” 39.544 bezoekers en 178.521 bezoeken.
De content van deze elektronische krant is nochtans even saai gebleven als van oudsher en is geenszins opgesmukt met veel foto’s of andere gadgets.

Kortrijkwatchter bestaat sinds 5 januari 2005 en was wel degelijk de eerste stadblog in Vlaanderen, – misschien zelfs in heel het land…. (Communicatiewetenschappers beweren nog steeds dat de (pretentieuze) “Gent Blogt” de eerste was. Die blog hield het tien jaar vol.)
De bloeitijd van de stadsblogs (burgerjournalistiek) is alleszins voorbij. Die dateert zowat van de jaren 2008-2010.
(Onze redactie kreeg zelf studenten op bezoek die er een paper zouden over maken.)
We hebben het nog meegemaakt dat er in Kortrijk vier of vijf blogs bestonden. Interessant waren alleszins “Kortrijk links bekeken” (met de satirische tegenhanger: “Kortrijk scheef bekeken”) en “perongeluck”.
Bestaan er eigenlijk nog stadblogs met politieke (in de brede zin) berichtgeving?
Wij doen voort.
Superdeboer!