Category Archives: media

Journalistieke doofpotoperatie van historische Kortrijkse gemeenteraad

In vorige uitgaven kreeg u al de nodige informatieve gegevens om de raadszitting van 8 mei als historisch te beschouwen.
De gang van zaken in de gemeenteraad loopt sinds de aanstelling van Helga Kints (H.K.) als autoritaire en partijdige voorzitter en tegelijk die van Ruthie Vandenberghe als (vervangend) burgemeester (troetelnaam: ‘miss Kortrijk’) dusdanig uit de hand dat men geen andere uitkomst meer zag om de gemoederen te bedaren dan de bijeenroeping van een zgn. “Deontologische Commissie”. Overigens is dit soort van vergadering (van de zes fractieleiders) en zeker de benaming ervan volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad eigenlijk onbestaande.
Pro memorie.
De agenda van die commissie (dd. 25 april) omvatte twee delen.
Men besprak enerzijds de ontspoorde werking van de gemeenteraad naar aanleiding van het feit dat H.K. het bestaat om nogal onevenwichtig (altijd ten bate van de het College) de zittingen te modereren. Daarmee samenhangend was de Commissie ook van plan om daadwerkelijk de gênante, zeg maar schandalige gedragingen (beledigingen) van meer in het bijzonder van de schepenen Weydts en Maddens te veroordelen.
Dat is eigenlijk allemaal niet of zeer halfslachtig gelukt. De fractieleiders van de meerderheid vertoonden enig begrip voor bepaalde klachten, irritaties en wrevel bij de oppositie, en dat was het.
Tot een consensus over mogelijke broodnodige maatregelen (bijv. verontschuldigingen, terechtwijzingen) en een plechtige, door iedereen gedragen toespraak van de voorzitter kwam het niet. Zeer opvallend was dat de verantwoordelijkheid van Helga Kints voor zowat alles wat er misloopt in de Raad helemaal buiten beeld bleef. Zij hield dan ook in de zitting van 8 mei een zedige speech, zonder enig mandaat, eindigend met een slotwoord met het gehalte van een spreuk van de Bond-Zonder-Naam. (“We moeten allemaal met respect naar elkaar luisteren!°)

Bon. Genoeg daarover.
De zitting van 8 mei is om een EXTERNE reden ook nog historisch: volgens de lokale pers heeft die namelijk niet eens plaats gegrepen ! In geen enkele krant is een verslag te bespeuren.
– Al die Kortrijkzanen die onze alternatieve elektronische stadkrant niet lezen of kennen, weten bijvoorbeeld niets of over de totaal ongeoorloofde, ronduit schandelijke wijze waarop schepen Wout Maddens (VLD) de fractieleider van het Vlaams Belang in volle zitting heeft bejegend. Bij een tussenkomst van Wouter Vermeersch (VB) schold hij hem uit voor ‘racist’, en maakte daarbij nog met een handgebaar een imitatie van Hitler. Dat is nog min nog meer laster en eerroof.(De ultra-flamingantische, zelfs neo-nazistische kiezers en kennissen van Maddens én familie blijven hiervan – jammerlijk genoeg – geheel van onkundig.)
– Al die Kortrijkzanen weten niet dat zelfs onze splinternieuwe burgemeester op de vingers werd getikt door de gouverneur. (Hebben we dat al verteld? Als voorzitter van de politieraad van VLAS kwam Ruthie voor één keer op een idee. Zij vond raadslid Wouter Vermeersch maar een ‘sukkelaar’. Dit kwam haar in oktober 2022 op een reprimande te staan van de gouverneur en stadsgenoot Carl Decaluwé. Die liet weten dat Ruthie als voorzitter van de politieraad zich neutraal moet opstellen, een voorbeeldfunctie vervult en “zich dient te onthouden van denigrerend en neerbuigend taalgebruik.”
– Idem voor onze Helga. Bijna geen Kortrijkzaan weet dat zij (o.a. in juli 2022) van de gouverneur te horen dat haar handelswijze als voorzitter van de Raad “niet verenigbaar was met het huishoudelijk reglement” en dat zij bovendien “op deze wijze ook de controlerende rol van het betrokken raadslid op onaanvaardbare wijze inperkt.” (Dat is toch voor een rechtgeaard politicus-voorzitter om in de grond te kruipen van schaamte?)

En zo kunnen we doorgaan.
Onze persjongens als Peter Lanssens (HLN), Bas De Wilde of Kris Vanhee (HN), of Jan Steenhoudt (Krant van WVL) vertikken het om daar maar ook één woord aan te wijden. Intussen zorgen ze wel voor een algehele “versoaping” van het nieuws. (Zo’n poesje dat 20 dagen vermist was krijgt een halve bladzijde, met foto!) Wat bezielt die scribenten eigenlijk? Hoe komen ze daartoe? Hoe krijgen zij dat uitgelegd (aan zichzelf)? Staat de hoofdredactie van hun krant daar achter, of weten die bazen In Antwerpen of Roeselare dat niet?

In de gemeenteraad van 8 mei was ook de jaarrekening 2022 geagendeerd. Dat is, samen met het budget, zowat het belangrijkste document van het jaar. Alweer geen woord daarover in de gazetten.
Er gebeurden in die zitting ook heel bizarre momenten waarover een Kortrijkzaan alweer niet de minste weet van heeft. Men had het bijv. ook over het nieuw te bouwen station en de afbraak van het oude. Toch een uiterst belangwekkende gebeurtenis in de geschiedenis van onze stad Welnu, aangezien er volgens de onze gazetten op 8 mei zogezegd geen gemeenteraad was, weet alweer geen Kortrijkse kiezer dat er noch binnen de meerderheid (!) en noch binnen de oppositie hierover eensgezindheid bestaat. (De fractieleiders van de meerderheid deden hun mond niet open. Als dat geen nieuws is!)
Onze lokale politieke pers doet aan volksverlakkerij, verzaakt aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een onvoorstelbare, niet te verantwoorden journalistieke doofpotoperatie, dat is het.

P.S.
Naar het schijnt kan men in Kortrijk ook “journalistiek” studeren. Ik betwijfel sterk of de lesgevers van die opleiding de plaatselijke edities van onze kranten als voorbeeld (durven, mogen) gebruiken om aan te tonen wat journalistiek nu juist niet mag zijn.


Blijft schepen Axel Weydts achter de betaalmuur?Alweer buiten schot?(6)

Wie niet te beroerd is om deze elektronische, alternatieve stadskrant te lezen, weet al vele jaren maar al te goed dat de schepen van Mobiliteit en Openbare Werken een heel speciaal geval is.
Wat zijn persoonlijkheidsstructuur betreft, bestempelt onze redactie hem onvervaard als een politieke caractériel. Nu, iedereen heeft het recht op een of andere overheersende karaktertrek, maar het specifieke probleem bij Weydts (een schepen!) ligt hierin dat zijn koppige eigengereidheid en agressiviteit zijn politiek functioneren volkomen beheerst, eigenlijk letterlijk bepaalt. De content ervan valt congruent samen met zijn “temperament”. (Behandelingen om hem wat in te tomen zijn volgens medisch-psychologische bronnen uitgeput.)
Goed.
Wat weet de Kortrijkzaan daar nu allemaal van? Zeker niet alles. Er heerst ten allen kante en bij alle volkslagen ongetwijfeld veel ongenoegen over zijn beleid – zeker daar waar zijn daden flagrant zichtbaar zijn – maar 1) een aantal enorme blunders (die miljoenen kostten) blijven toch nog onder de radar, 2) van de subtiele finesses in zijn handelswijzen en manier van denken kunnen enkel insiders (iet)wat van opvangen of vermoeden.
Onze plaatselijke regimepers (andere term voor: “embedded press”) draagt hierin uiteraard een zéér grote verantwoordelijkheid. Weydts wordt op alle mogelijke manieren “ontzien” door onze ‘Kortrijkse’ media (ook WTV), zelfs tot in die mate dat de persmuskieten de meeste elementaire deontologische journalistieke regels overtreden. Het is alsof men er beetje bang van is… (Onze senior-writer durft in al zijn arrogantie zelfs een keer uitvliegen: “Als ik zou hoofdredacteur zijn van Peter Lanssens in het regionale katern van “Het Laate Nieuws” zou ik hem ontslaan!”)

We zullen het hier nu toch nog een keer hebben over dat “mobiliteitsplan” (MPL) dat door de heer Weydts om electorale reden is uitgesteld tot in de volgende bestuursperiode. Er doken immers wat feitjes op die illustreren en aantonen wat daarnet supra over zijn persoon is beweerd.
Onze lezers weten over deze MPL-materie alreeds van de hoed en de rand, maar er blijft toch wat te vertellen over de manier waarop Weydts de pers bespeelt en er ‘au fond’ meester over is. En over de zaak zelf komt er ook nog wel iets. We gaan zien.

* Op 13 maart verspreidde het Vlaams Belang een persbericht over het verdagen van het lang beloofde mobiliteitsplan. (Er is geen andere oppositie meer.)
Geen enkele krant of “beeldbuisbeheerder” ging daarop in, tenzij “Het Nieuwsblad” met als auteur Kris Vanhee. Dat verbaasde ons wel een beetje want die krant is zelden het toonbeeld van enige euvele moed als het gaat om controversiële, delicate Kortrijkse politiek. Maar zie vooral verder.
Ook het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” zag geen reden om het bericht als van politiek belang te beschouwen. Ook dat begrijpen we volkomen. Ten eerste is het DNA van die gazet op alle gebied volstrekt gezagsgetrouw. Loyaal aan wie macht bezit of aanzien heeft. Tevens heeft het weekblad beroepshalve geen één reporter beschikbaar die enigszins bekwaam is om de gemeentepolitiek in de streek deskundig te verslaan. De beste redacteurs lopen binnen de kortste keren weg, bijv. nogal recent Olav Verhaeghe. Momenteel zitten we voor wat de Kortrijk betreft opgescheept met ene Margot Demeulemeester die zelfs de eenvoudigste journalistieke regels vergeet. (Zij applaudisseert bij gelegenheid in de gemeenteraad!)
“Het Laatste Nieuws” dan, met onze Lanssens. Deze vliegende horeca-reporter heeft qua politiek een rode telefoonlijn met schepen Weydts. Het is zijn woordvoerder, zijn acoliet (Men zegt mij dat hij eerder informatie krijgt van de schepen en/of het College dan zijn concullega’s van de pers.)
Peter Lanssens brengen we tegenwoordig onder bij het nieuwe soort journalisten 2.0.

* Op 14 maart vinden we dus in HN een stuk over de MPL-zaak. Ten eerste met een verkeerde titel (er is sprake van een “Vervoersplan”) en ten tweede staat het verhaal enkel “on line” te lezen (gedagtekend op 14 maart, om 15u55).
Het artikel zit al sinds drie volle dagen achter een betaalmuur en onze vrees is dat het zo zal blijven. (De krant maakt daar een gewoonte van: de meer kiese zaken krijgen stilletjes en onmerkbaar voor de gemiddelde lezer een te betalen melding.) Caractériel Weydts raakt namelijk volledig over zijn toeren als hij maar één woord van kritiek hoort of leest over zijn beleid, en als het er ietwat serieus aan toegaat heeft hij stante pede psychologisch-medische begeleiding nodig. Gelukkig gebeurt dat in de pers NOOIT, in de gemeenteraad wel, wel te verstaan door het VB en een zéér zeldzame keer door Matti van Groen.
De opsteller Kris Vanhee Van HN nam blijkbaar contact op met de schepen. Hoor en wederhoor, nietwaar? We vragen ons af wat hij van de schepen aan stille wenken te horen kreeg (misschien lichte terechtwijzingen, of zelfs wat reprimandes).
Nu, over de inhoud van de repliek van Weydts hebben we het nog in een volgende editie. Wat zegt hij niet? Wat stelt hij verkeerd voor?

* Schepen Weydts liet in een Raadscommissie (de eerste van de drie) op de dinsdag voor de gemeenteraad weten dat hij het MPL in de ijskast had gestopt. Hij vertelde die belangrijke beleidsdaad niet publiek in de gemeenteraad. Dat betekent dat raadsleden uit een andere Commissie daar niet van op de hoogte waren (tot ze het verslag kregen en dat ook hebben gelezen), en de pers of het publiek nog minder. Dat is de tactiek van een politieke caractériel. Indien nodig blijven ze wel met een gladde truc buiten schot.

* Maandag 13 maart was een gemeenteraadsdag. Zoals we het stilaan gewoon werden, krijgen we daar geen verslagen meer van te zien in onze gazetten. Dus las u, beste lezer, zeker niet het minste woord over dat ongezien incident dat zich toen heeft voorgedaan: Weydts weigerde te antwoorden op twee (mondelinge) vragen van raadslid Carmen Ryheul inzake het mobiliteitsplan. Verbijsterend is dat.
Kortrijkwatcher had het daar intussen al over, onder de titel: “Dat is geen mondelinge vraag!
Zoals gezegd, in onze volgende uitgave volgt wat commentaar bij dat stuk van Vanhee-Weydts, te vinden achter de betaalmuur van HN. Anders wordt ons verhaal hier te lang, en te vermoeiend. Indien het verhaal van Vanhee-Weydts toch ooit op papier komt gedrukt te staan, dan weet u er al wat meer over om het volledig en naar waarheid te begrijpen.
Tot kijk!

(Wordt vervolgd.)

De oplage van de stadsblog “kortrijkwatcher” maakt alweer een sprong

Voor het jaar 2022 geeft onze teller 113.739 bezoekers aan en 452.141 bezoeken.
In 2021 ging het nog om resp. 81.776 en 299.643 in aantal.
Ten opzichte van het jaar tevoren was dit een onwaarschijnlijke stijging: toen telde men slechts 39.544 bezoekers en 177.521 bezoeken. Niet te begrijpen, want deze krant wordt steeds saaier.
“Kortrijkwatcher” bestaat sinds 5 januari 2005, en is waarschijnlijk de oudste nog bestaande stadsblog in Vlaanderen. (Hoeveel zijn er eigenlijk nog?)
Dat deze alternatieve stadskrant door onze lokale politiekers van de tripartite straal genegeerd wordt, het is net onze drijfveer. En dat de plaatselijke gazetschrijvers van onze Kortrijkse “embedded press” doen alsof ‘kortrijkwatcher’ niet bestaat – maar wel lezen – is te begrijpen.
We doen voort !
Superdeboer !
Bedankt voor het kijken.


Dat “Tijdloze” VRT-evenement van hieruit gemaakt en uitgezonden brengt stad Kortrijk “de facto” geld op !

De gazetten reppen daar weer niet over, maar als ‘t goed is zeggen wij het ten minste ook !
In het stadspark ‘t Plein verzorgt Studio Brussel in de week van 26 tot en met 30 december zijn befaamde uitzending genaamd “De Tijdloze Countdown” van de 100 “beste” muzikale stukken. Een muzikale eindejaarslijst. Digitaal te beluisteren. Canvas wijdt er van uit de Budafabriek ook (zes) live TV-uitzendingen aan (wel op de dag na de opname).
De inbreng van Stad voor van alles en nog wat (bijv. hotelkosten, catering) zou 120.000 euro bedragen.
Maar daar staat heel wat tegenover. Reclame voor het evenement en dus ook voor Stad.
TV-campagnes (commerciële spots op Canvas en VRT MAX), integratie van Kortrijk in trailers en generieken, nieuwsbrieven van Studio Brussel) en niet te vergeten de uitzendingen – in prime time dan nog – vanuit Kortrijkse locaties.
De totale commerciële waarde van dit alles wordt geschat op 320.000 euro.
Goed zo !
Zo zien we het graag ! Virtueel is eigenlijk “de facto”.Over de framing of verlakkerij rondom dat nieuwe Groeningepark (3)

Even recapituleren.
Op 1 december hielden de schepenen van mobiliteit, stedenbouw en klimaat een persmoment over het feit dat de werken voor het nieuwe park aan de Groeningelaan starten, want men zou alras beginnen met de ontharding van de bestaande parking aldaar.
Het belangrijkste nieuws was wel dat het project 1.230.000 euro zou gaan kosten, maar ja – er zijn een aantal elementen uit dat project geschrapt omwille “budgettaire uitdagingen en grote prijsstijgingen van materialen”.
Onze gazettenschrijvers nemen daar dan notitie van.
In dat verband deed onze gemeenteraadwatcher al in een vorige editie een warme oproep naar die reporters toe om wat de bewindslieden als “alternatieve feiten” (framing) presenteren altijd eerst te factchecken met wat over het onderwerp eventueel is vermeld in de elektronische stadskrant “Kortrijkwatcher”. Dat bespaart de reporters veel werk.
Nog een keer een overzicht van de kostprijzen voor dat project, zoals te vinden is via officiële bronnen.
– Oorspronkelijke raming, openbaar gemaakt door schepen Bert Herrewijn in augustus 2020: 450.000 euro. (In werkelijkheid was het wat minder: 438.657,37 euro.)
– Voorontwerp (schepencollege, oktober 2021): 899.344,75 euro, of 1.088.207,15 euro, inclusief BTW.
– Raming (wijze van gunnen, gemeenteraad 13 juni 2022): 1.330.038,26 euro, inclusief BTW.
– Gunning van de werken (schepencollege 19 september 2022): 1.649.326,23 euro, inclusief BTW.

En nu moet u nog dit weten om helemaal van uw stoel te vallen.
Op 1 december verklaren drie schepenen op een open-lucht-persmoment zonder verpinken, zonder enige nadere toelichting dat het werk 1.230.000 euro zal kosten en, – luister goed: diezelfde schepenen hebben op 14 november de derde aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd met een aangegeven bedrag van 1.256.518 euro. Zij deden (bevestigden) dat bedrag uit het meerjarenplan nogmaals in de gemeenteraad van 5 december laatsleden.
Verschil met de persmededeling: 26.518 euro.
Kunnen we dat nog als “framing” bestempelen ? Kunnen we niet beter spreken over misleiding, verlakkerij, verneukerij?
Nu ja, we blijven coulant en hebben het even over…
De framing inzake de merkwaardig hoge prijs.
Die prijs is dus te wijten aan “budgettaire uitdagingen”.
Tja, om ons budget de komende jaren in evenwicht te houden moeten we alleszins 53 miljoen euro besparen, vooral inzake investeringen. Een hele serie projecten worden daarom opgedoekt of minstens uitgesteld. In het project Groeningepark is het aanbrengen van een luifel vanwege de dure prijs geschrapt. (Noteer: bij de gunning van de werken in september is geconstateerd dat het voorziene budget met 421.311 euro is overschreden! Staat allemaal niet in de gazetten.)
De schepen zeggen niet hoeveel hiermee wordt bespaard. Vergeten ook te vertellen aan de gazettenschrijvers dat er al een fameus onderdeel uit het project is verdwenen: de omgevingsaanleg rondom het standbeeld “De Maagd van Vlaanderen”.
Andere verontschuldiging die als ‘framing’ moet dienst doen om die gigantische kostprijs te verantwoorden is de opmerking dat men heeft op af te rekenen met grote prijsstijgingen inzake materialen.
Ja, weet u hoe dat komt?
Dat komt door de trage timing. Het voornemen om de parking in de Groeningelaan om te vormen tot een park (van een voetbalveldje groot) dateert al van augustus 2020 en verloopt in niet minder dan 7 fasen. De gunning van de werken is pas gebeurd in september van dit jaar en die werken zullen duren tot in de zomer van volgend jaar.
Een slakkengang van drie jaar is dat! Natuurlijk heeft men dan bij een dergelijk “malgoverno” af te rekenen met een vorm van volstrekt ‘nodeloze’ inflatie.

De framing inzake de inflatie
De schepenen vertellen dat niet.
Nu is iedereen is het daarover eens dat een aspect van een zaak verzwijgen in feite neerkomt op een vorm van liegen. Het gaat om méér dan framing.
We houden ons nu even aan de cijfers over de kostprijs, zoals daadwerkelijk en contractueel is overeengekomen bij de gunning van de werken (College van 19 september van dit jaar, agendapunt 7).
Zoals al aangestipt zijn de werken gegund aan de firma GROWEBO uit Gullegem voor 1.649.326,23 euro. (We hebben absoluut geen weet van enige contractuele wijziging van die offerte.)
Ten overstaan van de raming gaat het om een meerprijs van 309.657 euro oftewel 23,1 procent.
Die raming dateert van juni. Zo bekeken hebben we dus tussen juni en september als het ware te maken met een inflatie (het College heeft het wel eens over een ‘conjunctuurstijging’) van 23,1 procent !
Beschouw deze vaststelling maar als een vorm van demagogie. Jawel. Doe maar.
Maar gelieve u dan ook in herinnering te brengen dat schepen Bert Herrewyn in augustus 2020 het bij voorstelling van het project – met tromgeroffel – had over 450.000 euro.

Framing over de timing
Dat moeten we wel nog even vertellen, aangezien de schepenen dit gemakshalve ook weer vergaten te doen.
Van de Vlaamse regering krijgt stad een onthardingspremie van 250.000 euro.
Waarom is men nu eindelijk en te vierklauwen, nog vlug dit jaar in december, gestart met de werken? En waarom is de inhuldiging van het park voorzien in de zomer van volgend jaar?
Omdat men anders de onthardingspremie zou verliezen ! Men krijgt die namelijk pas als het gesubsidieerde werk nog dit jaar in 2022 van start gaat en afgerond wordt tegen juli 2023.
Zo, nu weet u dat alweer.

O ja.
Nog wat roddel over die kostprijs.
Die is wat hoger geworden dan oorspronkelijk voorzien ook al omdat men (twee?) camera’s gaat placeren. En de prijs van de fietsenstalling (32.211 euro, geraamd) is verschoven naar het PARKO-budget.

P.S.
Als het goede zeggen we het ook.
In die offerteprijs van GROWEBO van 1,6’4 miljoen euroots steken dus ook de kosten van een buurtfietsentalling (32.211,42 euro) en de heraanleg van een stukje Groeningelaan (60.169,14 euro).Over de framing of bedotterij inzake het Groeningepark (2)

(Over het begrip framing, zie vorig stuk.)

Op 1 december laatstleden kon u zowel in regionale katernen (of online) van HLN als HN als het weekblad de KvW vrijwel identieke artikels lezen over het feit dat Stad eindelijk werk zal maken van de aanleg van een nieuw park aan de Groeningelaan, dat is vlakbij het woonzorgcentrum Sint-Carolus. Die stukken zijn niet enkel inzake woordgebruik ongeveer identiek, maar zelfs in de titel leggen ze gelijklopend, eensluidend de klemtoon op hetzelfde feitelijk gegeven, met name de oppervlakte van de ontharding van de bestaande parking aldaar.
Tja. Dat wijst dus al op één iets: de betrokken gazettenschrijvers hebben trouwhartig – zeg maar slaafs – opgetekend wat de drie aanwezige schepenen op een persmoment in openlucht, ter plekke aan de Groeningelaan netjes ter info in een persmap hebben aangereikt. Of datgene wat praatvaar schepen Axel Weydts mondeling heeft toegelicht en benadrukt. (Zoals we hem kennen zal hij wel de woordvoerder van het gezelschap zijn geweest.)

De framing over de kostprijs van het nieuwe aan te leggen park
De krant HN houdt het bij een eenvoudig, afgerond cijfer: de realisatie van het project kost ons 1,2 miljoen euro. HLN is ietwat nauwkeuriger: het zaakje kost ons 1.230.000 euro.
Dat klopt dus niet met (twee) officiële bronnen.
– Volgens de derde (en meest recente) aanpassing van het meerjarenplan (MJP) kost de aanleg van het park 1.256.518 euro. Dat is dus 26.000 euro meer dan door de schepenen werd gezegd op dat persmoment van 1 december. Dat is meer dan zomaar een beetje afronden van een getal. Bedrieglijk is dat het bedrag uit het MJP door dezelfde schepenen van het persmoment van 1 december is goedgekeurd in het College van 14 november.
We kunnen van die kostprijs dan nog de subsidie van 250.000 euro aftrekken. Dan krijgen we een netto-kost van 1.006.518 euro. Weerom een ander bedrag dan de verzamelde schepenen ons voorspiegelen.
– En wat heel die beweerde kostprijs nog sterker ondermijnt is dat de werken ergens in september (de 19de) door het College werden gegund voor een bedrag van 1.689.176,79 euro aan de firma “Maatschap GROWEBO” uit Gulegem.
Geen van de drie aanwezige journalisten die verslag uitbrachten van dat persmoment heeft dat bedrag even opgeworpen. Bizar. (In hoofde van de schepenen vooral.)
En natuurlijk.
Géén van de gazettenschrijvers bracht het op om er even aan te herinneren wat zijzelf dan nog indertijd hebben geschreven. HLN had het ooit (augustus 2020) over 450.000 euro als kostprijs, nog wel genoteerd op aanwijzing van een triomfantelijke schepen Bert Herrewijn. (In werkelijkheid ging het om 438.657,37 euro.)
Een professionele journalist is toch in staat om te weerstaan aan misleidende framing van bestuurders?
Moet toch kunnen wijzen op beunhazerij? Het malgoverno in dit project.
Een soort “re-framing” of “contra-framing” door de pers kon bijvoorbeeld nog wijzen op de ongelooflijk verschillende kostprijzen die sinds 2020 zoal werden kond gedaan.

Ongelooflijk maar waar. Dat oorspronkelijk bedrag van 438.000 euro stond in maart van dit jaar nog op de website van stad. Elders op die website vonden we ooit een keer iets van 1,1 miljoen, zonder BTW. Over een of ander voorontwerp: 899.344,75 euro, ook zonder BTW.
En dan had je nog de kostprijzen zoals vermeld in de opeenvolgende jaarplannen. Oorspronkelijk (begin 2020): 1 miljoen. Eerste aanpassing: 1.026.517 euro. Tweede evenals derde aanpassing: 1.256.517 euro. (In de derde aanpassing gaat het vooral om wijzigingen in de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor het project. Even opmerken dat er nog uitgaven komen in het budget van het jaar 2025.)

De framing over de subsidie
Die ontvangst bedraagt 250.000 euro. Juist. De framing hier bestaat erin dat men daar ferm de nadruk op legt. Men gaat er fier over. Hoe is men daaraan geraakt? Door de ‘aanleg van een park’ in een juridische terminologie aan te duiden, in alle dossiers steevast om te zetten als een “onthardingsproject“. Dan kan men namelijk subsidie van de Vlaamse regering krijgen in het kader van de actie “Vlaanderen breekt uit”. Wel goed bedacht.
We moeten daar straks wel nog iets over zeggen, in verband met de timing.

De framing over de kostprijs van het ontwerp
Hier is de framing weer zeer frappant: men rept er gewoon niet over !
Eén keer konden we daar een bericht over vinden. HLN van 2 augustus 2020 had het bij monde van schepen Axel Weydts over 66.516,73 euro. Gegund aan het studiebureau Cnockaert uit Wervik. Dat is twee jaar geleden. Intussen zal dit bedrag vanwege de inflatie wel zijn opgelopen. Het studiebureau liet zich ook bijstaan door Katinka ‘t Kindt, een landschapsarchitecte. (Ons eigen personeel kan dat blijkbaar niet aan. Dat park is een voorschoot groot.)
In het MJP vinden tot op heden één keer een exploitatie-uitgave. In het jaar 2021: 17.885 euro. Zou dat een soort voorschot kunnen geweest zijn voor het bureau Cnockaert?
.
(Wordt vervolgd.)

‘Framing’ of bedotterij over dat Groeningepark (1)

Bij wijze van inleiding
Ons stadsbestuur heeft er echt een handje van weg om de pers over een bepaalde kwestie met uitgekiende, goed uitgelichte aspecten te ‘informeren’. Schepenen confronteren onze gazettenschrijvers (en onze reporters van de regionale beeldende pers) met wat politiekers wel eens bestempelen als “alternatieve feiten”.
Onze persjongens en meisjes laten zich daar slapend door bedotten, want hebben ofwel geen tijd (zij verdienen te weinig), ofwel niet de nodige kennis/kunde om op zoek te gaan naar de ware toedracht van de feiten. Dit maakt dat hun publiek (de Kortrijkse burger) in het gunstigste geval onkundig blijft over de complexiteit van een bepaalde zaak, maar feitelijk meestal regelrecht wordt belazerd.

Kortrijkwatcher gedraagt zich tegenover die aangeboden ‘alternatieve feiten’ als een factchecker gelijk en bestempelt (als een obstinate negativo) wat de schepenen weer eens communiceren als “onwaar”, als zijnde “bezijden de waarheid”. Let wel. Zeggen dat de tripartite aan het “liegen en bedriegen” is, – dat zwaarwichtige verwijt vermijdt onze gemeenteraadwatcher zoveel als mogelijk.
Liever gebruikt men hier nu de modieuze term “framing”. Daarmee wordt beduid dat – beschaafd uitgedrukt – onze bewindslieden gebruik maken van gewiekste overtuigingstechnieken waarbij de gazettenschrijvers een “bril” worden opgezet waardoor zij de verstrekte informatie als juist gaan aanzien. Waarbij zij dus geenszins geneigd zijn om nader te gaan neuzen in de dossiers.
Vandaar onze warme oproep van gisteren naar de lokale media. Het is toch duidelijk. Eenvoudigweg door ‘Kortrijkwatcher” te raadplegen kunnen zij – zonder veel moeite en zonder verspilling van hun kostbare tijd – vermijden dat ze hun Kortrijks publiek onbewust misleiden en in de waan laten over een bepaald politiek gebeuren.

Framing
Neem nu de framing van drie schepen inzake de de aanleg van het nieuwe Groeningepark.
In welke mate liet de pers zich op dat persmoment van 1 december belazeren of misleiden of verlakken of verneuken?

(Wordt straks vervolgd.)
Coming up…een oproep aan onze lokale gazettenschrijvers

In onze eerstvolgende editie wil de hoofdredacteur én senior writer van deze alternatieve elektronische stadskrant genaamd “kortrijkwatcher” voor één keer een warme oproep doen aan onze stadsreporters van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en nog een wat minder bekende plaatselijk correspondent(e) van het weekblad ‘De Krant van West-Vlaanderen’.
De aanleiding is een artikel dat zij alle drie laatstleden 1 december eensluidend publiceerden over het feit dat stad nu wel degelijk werk gaat maken van de ontharding van de parking aan de Groeningelaan ten einde aldaar een nieuw (Groeninge)park aan te leggen.
Die stadsreporters baseerden zich alle drie tegelijk op een persmoment (zo noemt men dat) belegd door de schepenen Wout Maddens (stadsvernieuwing), Axel Weydts (mobiliteit en openbare werken) en Bert Herrewyn (klimaat). Helemaal ter plekke aan de uitgang van de parking Veemarkt.
(Ter info even tussendoor. Let daar eens op. Schepenen organiseren persmomenten altijd met meerdere tegelijk want op het stadhuis houden ze het doen en laten van mekaar altijd goed in het oog, net om te beletten dat er een concullega – met foto! – solo slim gaat spelen in de media. Schepen De Coene ontsnapt nogal eens sluw aan deze geplogenheid.)
Onze gazettenschrijvers krijgen bij zo’n ‘persconferentie’ steevast een papier of zelfs een hele map in handen met een informatieve, bestuurlijke tekst over wat er nou weer eens gaande is, plus – als dat van pas komt – (en dat is bijna altijd het geval) nog een serie foto’s ook. Met andere woorden, die stadsreporters hoeven eigenlijk niks anders meer te doen dan wat e-mails te versturen naar hun redactie in Brussel, Antwerpen of Roeselare.

Waarin bestaat dan onze warme oproep? zo zult u zeker nu weer zeggen.
Wel, we willen aan onze persjongens en – meisjes eenvoudigweg een keer nederig vragen dat zij de tekst die ze van het stadsbestuur voorgeschoteld krijgen eerst even voorafgaandelijk voor enig nazicht doorsturen naar de eindredactie van ‘kortrijkwatcher’.
Onze eigenste, gediplomeerde gemeenteraadwatcher zal die pasklare stadsinfo even doornemen en dan met een aantal kanttekeningen terug bezorgen. Veel werk zal hij daarbij niet hoeven te verrichten. Enkel herlezen wat hij zelf vroeger al goed gedocumenteerd heeft geschreven over het te verslaan gebeuren. Want de informatie die schepenen aan de pers bezorgen bevat sowieso wat we noemen “alternatieve feiten”. Nooit de helemaal echte, ware en authentieke facts dus, gesteund op de officiële bronnen.
Die vindt men namelijk pas hier, in ons archief. (Gebruik zoekmachine of zie de rubrieken.)
Onze gemeenteraadwatcher wil met zijn warme en gemeende oproep aan onze gazettenschrijvers uiteindelijk bekomen dat de Kortrijkse burgers via hun reguliere pers de juiste en vooral volledige toedracht over het politieke reilen en zeilen in de stad vernemen.
Wie kan daar nu tegen zijn?Dienstmededeling

De lokale pers heeft veel werk voor de boeg zeg !
De derde aanpassing van het meerjarenplan 2000-2025 is namelijk uit.
Kortrijkwatcher probeert de lokale persjongens (m/v/x) voor te zijn met enige opvallende vaststellingen. Dus, naar we hopen nog VOOR onze Kortrijkse “correspondenten” een voorgekauwde tekst ter publicatie krijgen van de bevoegde schepen en de financiële directeur.
Nou ja, het is ook mogelijk dat zij aan dat document tot aan de volgende gemeenteraad in december geen woord verspillen want – beste lezer van deze alternatieve stadskrant – weet goed dat die ‘journalisten’ waarlijk van mening zijn dat de Kortrijkzanen totaal geen interesse vertonen voor stadsfinanciën.

Geen copyright op die foto’s

Op deze elektronische stadskrant treft je heel zelden een of andere foto aan.
Foto’s moeten immers raak zijn en iets te vertellen hebben.
Op die foto’s van een bijgebouwd horeca-terras op onze Grote Markt (gisteren gepubliceerd) berust absoluut geen auteursrecht.
Ze mogen verveelvoudigd met alle mogelijke middelen, zonder toestemming.
Onze gazetten mogen die dus gerust overnemen in hun regionale katernen. Doen ! Moeten zelfs geen bron vermelden.

P.S.
Ook ons officieel Stadsmagazine kan de foto’s gebruiken, bijvoorbeeld ter illustratie van het gelukkige feit dat er hier in Kortrijk geen terrasbelasting meer bestaat.