Category Archives: mandatarissen

Ontslagnemende Kortrijkse N-VA-schepen: “Ik had niets te zeggen…”

Vandaag, 25 januari 2016, is aan het begin van de gemeenteraad het ontslag van de N-VA-schepen van Financiën (en nog zowat) formeel bekrachtigd. Catherine Waelkens is op de gewone banken van de raadsleden gaan zitten, in de buurt van de andere drie onafhankelijke raadsleden. Haar vervangster Kelly Detavernier heeft inmiddels de eed afgelegd.
Mevrouw Waelkens deed in haar afscheidspeech als schepen haar reputatie alle eer aan.
Kurkdroog, onderkoeld en ultra kort gaf ze als reden van haar ontslag aan dat dit niets te maken had met spanningen binnen de partij.
Ze zei: “Als schepen van financiën had ik niets te zeggen over de uitgaven in het budget of het meerjarenplan.” En: “Ik kan geen verantwoordelijkheid opnemen als ik zonder invloed ben op de besluitvorming.” Daarna volgde nog in één zin een heldere diagnose van het populistische beleid van de tripartite: “men acht de politieke haalbaarheid belangrijker dan de financiële.”

En hoe startte zij haar afscheidspeech? Alweer dodelijk ironisch.
Zij wou allereerst de aanwezige journalisten danken voor het feit dat zij haar hadden medegedeeld wie haar opvolgster zou worden. “Onze regionale pers is een duidelijke aanvulling op de (soms) gebrekkige communicatie binnen de stad.” (Kortrijkwatcher gaat hier niet mee akkoord. De regionale pers is “embedded”.)
Verder betreurde ze wel dat zij zich had neergelegd bij het door de coalitie opgelegde verbod om in het kader van haar ontslag in december contact te leggen met de pers. Zo zijn een aantal verkeerde interpretaties ontstaan.

De nieuwe N-VA-fractieleidster (nu nog twee leden) Liesbet Maddens klapte tweemaal in de handjes, maar heel flauwtjes.

Burenruzie tussen burgemeesters

In Zwevegem is men absoluut niet te spreken over de promostunt van de stad Kortrijk die de deelgemeente Kooigem in Bevergem omdoopte. De VRT-fictiereeks over dat dorp is immers grotendeels gefilmd op Zwevegems grondgebied.
De Zwevegemse burgemeester Marc Doutreluingne stoort zich enorm aan de “publicitaire honger” van onze burgemeester (zie Het Laatste Nieuws van 10 september). Vandaag gaat Doutreluingne in dezelfde krant een stapje verder: “Geloof Van Quickenborne niet, want hij is sterk in grove leugens.”

Amaai.
De Zwevegemse gemeenteraad van 26 mei heeft met een zeer nipte meerderheid (14 voor en 13 onthoudingen) beslist om te participeren in de concurrentiedialoog die stad Kortrijk heeft opgestart met het oog op de bouw van een nieuw zwembad alhier op Kortrijk-Weide én in Zwevegem.
Met iemand die “grove leugens” verkondigt werk je toch niet samen?

Mandaten als snoepjes toegeworpen krijgen

Naast de schepenen krijgen soms ook “gewone” raadsleden wat mandaten toegewezen. (Of ze over de materie iets afweten is van geen tel.)

In de eerste plaats – uiteraard – de fractieleiders van de drie partijen van de huidige coalitie. Eline Brugman (VLD) en Kelly Detavernier (N-VA) kregen elk vier betaalde mandaten. (Ze hebben beiden nog beroepsinkomsten.)

Maar Axel Weydts dan, de fractievoorzitter van de SP.A, is wel een heel bijzonder geval.
Volgend jaar is hij schepen, in opvolging van Marc Lemaitre.
In de praktijk (zie de vele getuigende foto’s in de pers) gedraagt hij zich alreeds geruime tijd als dusdanig.
Daarnaast vertoont zijn mandatenlijst (van 2013) niet minder dan negen betaalde functies. Negen. Dat is heden ten dage – in het kader van DE NIEUWE POLITIEKE CULTUUR – héél veel, niet enkel in vergelijking met de andere Kortrijkse raadsleden, maar ook in vergelijking met alle andere raadsleden in het gehele Vlaamse land. (Het zeldzame maximum elders, voor “gewone” raadsleden is hoogstens 10 mandaten.)

Ook Piet Lombaerts (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad, kreeg in 2013 wat snoepjes toebedeeld. En de VLD-veterane Marie-Claire Vandenbulcke is binnen de partij nog altijd met de nodige egards bejegend: vijf bezoldigde mandaten, zelfs één meér dan in 2013.

AXEL WEYDTS (13 functies)
Bezoldigd (9)
– provincieraadslid
– raadslid (SP.A)
– ondervoorzitter van de intercommunale Leiedal
Рbestuurder en lid van het directiecomit̩ bij de intercommunale WIV (vliegveld)
Рlid van het directiecomit̩ AGB Buda
– bestuurder cvba Goedkope Woning
– kabinetsmedewerker (soort tussenpersoon bij Vande Lanotte en Crombez)
Onbezoldigd (4)
– bestuurder West-Vlaamse politieschool
– voorzitter Kortrijkse SP.A-afdeling
– bestuurder RESOC Zuid-West-Vlaanderen
– bestuurder vzw Stedelijke Musea

ELINE BRUGMAN (7 functies)
Bezoldigd (5)
– VLD-fractieleider (bezoldigd als dusdanig??)
– raadslid
– politieraad
– bestuurder IMPG (vanaf maart 2013)
– senior manager (beroep)
Onbezoldigd (2)
– voorzitter Kortrijkse VLD-afdeling (tot 1 september 2013)
– bestuurder CK De Schouwburg

KELLY DETAVERNIER (5 functies)
Bezoldigd (5)
– raadslid (N-VA)
– bestuurder IMOG (vanaf maart 2013)
Рbestuurder ̩n lid directiecomit̩ WIV (vanaf maart 2013)
– meewerkende echtgenoot (beroep)
Onbezoldigd (0)

PIET LOMBAERTS (4 mandaten)
Bezoldigd (4)
– voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld?)
– raadslid (N-VA)
– bestuurder Gaselwest (sinds maart 2013)
– bestuurder Eandis (sinds maart 2013)
(De eerste twee mandaten vergat hij blijkbaar te melden aan het Rekenhof.)

Onbezoldigd (0)

MARIE-CLAIRE VANDENBULCKE (5 mandaten)
Bezoldigd (5)
– raadslid (VLD)
– bestuurder IMOG (sinds maart 2013)
Рbestuurder en lid van het directiecomit̩ Psilon (cremmtorium)
– bestuurder AGB Buda (sinds maart 2013)
Onbezoldigd (0)

BRON
http://www.cumuleo.be

Mandatenlijsten van burgemeester en schepenen (2013)

TWEE UPDATES ONDERAAN

Twee schepenen geven nog een beroep aan: Koen Byttebier en Rudolphe Scherpereel.
Recordhouder inzake aantal mandaten is Scherpereel.
Recordhouder inzake betaalde mandaten is Marc Lemaitre.
Philippe De Coene is bestuurder bij een merkwaardige vereniging met een Franse naam.

VLD

Vincent Van Quickenborne (4)
Bezoldigd (2):
– federaal volksvertegenwoordiger
– burgemeester
Onbezoldigd (2):
– lis van partijbestuur
– bestuurslid VLD-Kortrijk
Vergeten:
politiecollege en politieraad VLAS
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Hij was toen ook minister en bestuurder van liberale Vzw’s.)

Wout Maddens (6)
Bezoldigd (3)
– schepen
– bestuurder Leiedal
– bestuurder HM Eigen Haard (Lauwe)
Onbezoldigd (3)
– voorzitter NV Pandenfonds
– voorzitter SOK
– voorzitter XOM
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Zijn mandaat bij SOK was toen als bezoldigd aangegeven. Hij was toen ook bestuurder bij de VZW Groeningeheem, vzw Cultuurcentrum, de NV Tsyon.)

Koen Byttebier (9)
Bezoldigd (4)
– schepen
– voorzitter Leiedal
– voorzitter Goedkope Woning
– zaakvoerder bvba Xenia
Onbezoldigd (5)
– bureau Eurometropool
– bestuurder VLD-Kortrijk
– voorzitter vzw De Kortrijkzaan
– voorzitter vzw FIK
– bestuurder RESOC zwvl
(In 2012 was hij niet aangifteplichtig.)

N-VA

Catherine Waelkens (3)
Bezoldigd (2)
– schepen
– bestuurder FIGGA
Onbezoldigd (1)
– bestuurder vzw Stedelijke Musea

Rudolphe Scherpereel (16)
Bezoldigd (3)
Рschepen (hij was ook ̩̩n maand waarnemend burgemeester)
– bestuurder Leiedal
– afgevaardigd bestuurder NV Eres
Onbezoldigd (13)
– voorzitter Regionaal Overlegplatform Leren en Werken
– voorzitter vzw Toerisme Kortrijk
– bestuurder Handelsdistrict, Kortrijk XPO, MIC Vlaanderen, vzw Mobiel, NV Ondernemerscentrum, en VZW Ondernemerscentrum, RESOC zwvl, Toerisme Leiedal, XOM, SOK, Bitlar.

An Vandersteene (10)
Bezoldigd (3)
– schepen
– bestuurder OVSG
– bestuurder Howest
Onbezoldigd (7)
– drie bestuursmandaten bij de N-VA
– voorzitter vzw Sportplus
– voorzitter AGB Buda
– ondervoorzitter vzw Overleg Cultuur
– voorzitter vzw Sculpturen in de Stad

SP.a

Philippe De Coene (12)
Bezoldigd (2)
– Vlaams parlementslid
– voorzitter OCMW
Onbezoldigd (10)
– schepen
– voorzitter AZ Groeninge
– voorzitter Orkest Vooruit
– voorzitter vzw Mentor
Рbestuurder Logopedie et Psychomotricit̩, SP.A Kortrijk, SP.A Provincie, vzw Maydaymayday
– bestuurder SOK
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd.)

Marc Lemaitre (7)
Bezoldigd (6)
– schepen
– drie mandaten bij Parko(??)
– twee mandaten bij de WIV (intercommunale vliegveld)
Vergeten:
Paar dagen per week werkzaam bij het Vlaams Parlement
.
Onbezoldigd (1)
– XPO Kortrijk
(In 2012 blijkbaar niet aangifteplichtig.)

Bert Herrewyn (13)
Bezoldigd (5)
– schepen
– politieraad
– twee mandaten bij IMOG
– bestuurder WIV
Onbezoldigd (8)
– bestuurder Vereniging Openbaar Groen, Jongerenatelier, AGB Buda, Warande, Maydaymayday, buurthuis ‘t Senter, vzw Passereelle, SP.A-Kortrijk

BRON
http://www.cumuleo.be
(Die site geeft weer wat het Rekenhof zegt op basis van de formulieren die de mandatarissen zelf hebben ingevuld.)

UPDATE
1. SCHEPEN MARC LEMAITRE LAAT VIA FACEBOOK WETEN DAT ZIJN DRIE MANDATEN BIJ PARKO NIET BEZOLDIGD ZIJN.
HET REKENHOF ZEGT VAN WEL. EN DE SITE “CUMULEO” GEEFT DIT OOK ZO WEER.
2. SCHEPEN PHILIPPE DE COENE LAAT WETEN DAT HIJ IN DAT JAAR SLECHTS TWEE BEZOLDIGDE MANDATEN HAD. HIJ WORDT NIET BETAALD ALS SCHEPEN MAAR WEL ALS OCMW-VOORZITTER. EN VOLGENS HEM BETAALDE SOK GEEN VERGOEDING.
NU EVEN WACHTEN OP DE CORRECTIES DIE HET REKENHOF ZAL AANBRENGEN.

Mandatenlijst van Kortrijkse politiekers voor het jaar 2013 (1)

In de eerste editie van het Belgische Staatsblad van 11 augustus is de lijst van mandaten, beroepen en ambten verschenen van politici en andere personen die daartoe aangifteplichtig zijn. 1012 bladzijden. Het gaat wel degelijk om het jaar 2013.

Om u allerlei moeite te besparen zal Kortrijkwatcher voor de trouwe lezers de aangiften opzoeken van onze burgemeester en schepenen.

Weet nu al dat schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) bij deze categorie van raadsleden de recordhouder is inzake het totaal aantal mandaten (15, plus nog één beroep). Hij wordt gevolgd door Bert Herrewijn (SP.A) met 13 mandaten.

Hierna komen in dalende volgorde:

Philippe De Coene (SP.A – 11)
An Vandersteene (N-VA – 10)
Koen Byttebier (VLD – 8)
Marc Lemaitre (SP.A – 7)
Wout Maddens (VLD – 5)
Vincent Van Quickenborne (VLD- 4)
Catherine Waelkens (N-VA – 3)

Nu wil u zeker nog weten wie het meeste bezoldigde mandaten in de wacht sleepte?
Dat is niemand minder dan SP.A-schepen Marc Lemaitre met 6 betaalde mandaten. Een andere socialist zoals Bert Herrewijn heeft er 5. En schepen Koen Byttebier van de VLD: 4.
Maar hier moeten we even opletten. Zo’n “gewoon” raadslid als Axel Weydts (ook van de SP.A) heeft niet minder dan 9 betaalde mandaten!!

P.S.
Een betere bron dan het B.S. om de mandatenlijsten te raadplegen is www.cumuleo.be.

(Wordt vervolgd.)

Nog één kabinetsattaché meer

“Gelet op de omvang van zijn bevoegdheden” krijgt SP.a-schepen  Philippe De Coene er sinds juli nog een kabinetschef bij. Dit verbaast onze redactie om meerdere redenen.

Hij nam niet meer deel aan de recente Vlaamse verkiezingen om zich volledig te kunnen toeleggen op zijn schepenambt.  De Coene is geen Vlaams parlementslid meer;  zijn werkdruk is uit de aard der zaak verlaagd.

Bij het begin van de legislatuur ging de schepen er via een persbericht nog wel uiterst prat op dat hij met de twee andere schepenen van zijn partij (Marc Lemaitre en Bert Herrewyn) slechts drie kabinetsleden zou in dienst nemen. Me dunkt zijn het er nu vijf:  twee attachés, twee deskundigen en één administratief medewerker.

De schepen nam die beslissing mede om te illustreren dat het menens was met de bezuinigingspolitiek van de nieuwe tripartite.

De kabinetsformatie bestaat nu uit 1 kabinetschef (bij de burgemeester), 5 attachés, 6 deskundigen, 2,5 medewerkers en 1  chauffeur. Totaal : 15,5.  
Vroeger was overeengekomen dat er maximaal 14,5 kabinetsleden zouden aangesteld worden.

De totale bruto-loonkost van alle kabinetsmedewerkers mag u gerust op méér dan twee miljoen euro schatten. De jaarlijkse loonkost van de nieuwe attaché (A-niveau) zou ongeveer 75.000 euro of 61.000 euro bedragen, naargelang de bron die men raadpleegt. Maar die loonkost zal worden gedragen door het OCMW !

(Schepen De Coene is ook nog OCMW-voorzitter en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Groeninge.)

Burgemeester zal voortaan eerst de pers inlichten en pas daarna de raadsleden !!

Dat doet onze burgemeester natuurlijk al sinds zijn aanstelling in februari 2013.
Alle belangrijke beleidsbeslissingen vernemen de verkozen raadsleden via de gazetten, meestal het vlugst via de pen van (LPS) van “Het Laatste Nieuws”.
Maar nu heeft Vincent Van Quickenborne het officieel en luidop bevestigd: al wat nieuw is in het beleid krijgen de lokale persjongens en -meiskes in het vervolg het eerst te horen.
Hoe is onze burgervader tot dit vaste en drastische besluit gekomen?

Gisteren was er politieraad en daar pakte de voorzitter van de Raad onverhoeds uit met de mededeling dat het nieuwe politiekantoor (van de gehele zone VLAS?) in 2018 komt in het (oude) schoolgebouw van een campus van Howest, gelegen aan de Renaat De Rudderlaan (achter café Pirroen).
Van Quickenborne pakte daarbij uit met een powerpoint waarbij enkele luttele gegevens werden verstrekt qua oppervlakte en prijzen en zo. Maar toen bleek dat het CD&V-raadslid Patrick Jolie al van een en ander (en veel!) op de hoogte was en bij zijn tussenkomst zelfs al enkele aangebrachte cijfergegevens kon contesteren.

De burgemeester schoot toen asap in een franse colère.
Furieus als een toneelspeler gelijk, riep hij uit dat het voortaan zou gedaan zijn met het toekennen van het primaatschap inzake informatieverstrekking aan de raadsleden. (Voor één keer dat hij uit respect voor de Raad de pers niet op voorhand had ingelicht moest hem nu zoiets overkomen. Geconfronteerd worden met een lek.)

P.S. (1)
De aankondiging van de nieuwe thuishaven voor de politie was niet geagendeerd op de politieraad van gisteren. Nochtans was de voltallige pers daar ter plekke. Dat kan geen toeval zijn. De pers is daar nooit op aanwezig (behoudens soms één scribent). Er wordt ook gefluisterd dat de raadsleden van de meerderheid al in het bezit waren van de powerpoint.

P.S. (2)
Patrick Jolie was al geruime tijd in het bezit van enige substantiële informatie over dat nieuwe gebouw, maar heeft dat tot de dag van gisteren voor zichzelf gehouden. Hij is er niet mee naar de pers gelopen.

Over de kostprijs van het nieuwe politiegebouw (15 miljoen euro?) en de waarlijk demagogische vergelijking die de huidige coalitie maakt met de geraamde prijs van wat vroeger was gepland op Kortrijk Weide (40 miljoen?) hebben we het hier in een latere editie van kortrijkwatcher.

Marc Olivier met vier strekkende meters archief naar KADOC

Gewezen CVP-raadslid Marc Olivier (°1940) heeft een lange, gevulde politieke loopbaan achter zich. Hij zetelde achtereenvolgens in de Cultuurraad, de Vlaamse Raad en maakte ook deel uit van het eerste Vlaams Parlement. Was ook nog gemeenschapssenator. Tussen 1977 en 1994 zetelde hij in onze gemeenteraad, maar we kunnen ons geen noemenswaardige tussenkomsten van hem aldaar herinneren.
Hij heeft nu onlangs 40 archiefdozen laten overbrengen naar het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie Cultuur en Samenleving te Leuven. Vier goed geordende meters papier. Er zit ook een interessante verzameling bij van verkiezingsmateriaal, van meerdere partijen. Weinig stukken dus in verband met zijn functie als gemeenteraadslid.
Marc Olivier was deskundig in zaken als welzijn, gezin, volksgezondheid, sociale huisvesting. Zo’n typische ACW-domeinen.
Als questor van het Vlaams Parlement heeft hij nogal wat aankopen laten verrichten van jonge kunstenaars. In de bestuursvergaderingen van de Kortrijkse Musea las hij het Staatsblad.

Aast De Clerck wel op een comeback in Kortrijk? Als burgemeester?

Vanmorgen was voormalig Kortrijks burgemeester de zomergast in het Radio 1-programma “De Ochtend”. Het liep uit op een lang tweedelig gesprek, onder meer over zijn parlementair werk, de justitiehervorming, zijn politieke toekomst en natuurlijk ook over het huidige beleid van de nieuwe tripartite in zijn stad. (Nogal verrassend: Stefaan De Clerck gaat akkoord met een afslanking van het stadspersoneel.)

In de online-versie van “De Standaard” kopt de krant: “De Clerck aast op een comeback in Kortrijk”. Deze titel is nogal overtrokken. Van dat soort journalistiek dat men op school leert.
HOE MAAK IK EEN KOP?
In het interview gaat het over meerdere (mogelijke) ambities van de gewezen burgemeester.

En één daarvan heeft hij duidelijk afgewezen.
In “De Standaard” van zaterdag 17 augustus (katern cultuur, pag. 5) vindt de huidige Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege dat zij De Clerck een mooie opvolger zou vinden als zij niet opnieuw minister wordt. De commentaar van Stefaan hierop in “De Ochtend” van vanmorgen? Hij vindt het niet het beste interview dat Schauvliege al ooit heeft weggegeven en bedankt haar ironisch voor de vriendelijke tip. Maar: “Ik ben een federaal politicus.” Stefaan wil blijkbaar niet functioneren op het Vlaamse niveau.

“De Ochtend” had het ook over het feit dat De Clerck wordt genoemd als kandidaat-bestuurder van Belgacom.
Hier draait De Clerck wat rond de pot. De zaak is niet aan de orde. Evenwel: “Ik ben erg geboeid door het voeren van beleid, maar waar? Daarover wordt in overleg beslist door de partij.”

En hoe staat het met de ambities van De Clerck op gemeentelijk vlak?
Volgens “De Standaard” van deze morgen “droomt hij er alvast luidop van om opnieuw de burgemeestersjerp te omgorden.” Nog: “Hij geeft aan dat hij een nieuw mandaat als burgemeester wel ziet zitten.”
Dat is dus een duidelijk overtrokken samenvatting van het gesprek. In deel 1 van het interview (6de minuut) zegt De Clerck: “Ik denk dat we met recht en reden kunnen vragen – suggereren – om terug te keren als bestuurder.” En hij zegt dat na enkele kritische bedenkingen bij het huidige nieuwe beleid (“een afbraakpolitiek”) en een lofbetuiging over de verwezenlijkingen van het vorige bestuur. De Clerck hoopt gewoon dat zijn partij over zes jaar opnieuw aan het bewind kan komen. Nogal logisch.