Category Archives: mandatarissen

Mandatenlijst van de CD&V-raadsleden (2)

Eerst een misverstand uit de weg ruimen.
Raadsleden moeten geen mandatenlijst en vermogensaangifte indienen uit hoofde van deze functie. Zij zijn slechts aangifteplichtig wanneer zij nog een bepaald ander mandaat uitoefenen.
In de meeste gevallen omdat zij bijvoorbeeld bestuurder zijn van een intercommunale, een huisvestingsmaatschappij, een autonoom gemeentebedrijf.
Vandaar dat hier in deze lijst bijvoorbeeld CD&V-raadsleden als Marcel Waegemans, Kathleen Segers, Maria Danneels, Christine Depuydt ontbreken.
Opvallend is dat heelwat raadsleden – en niet alleen bij de CD&V – vergeten hun beroep aan te geven. Patrick Jolie deed het wel. Hij is account manager en zelfstandige in bijberoep. En zoals vorige keer is Jozef Vandenberghe weer vergeten dat hij gemeenteraadslid is.

JOHAN COULEMBIER
Bezoldigd (B): raadslid, Intercommunale Maatschappij voor Openbaar Gezondheidsbeleid (al van gehoord?), vliegveld, VLAS, Imoro NV (?)
Niet bezoldigd (NB): Eigen Haard is Goud Waard, Unizo, De Wervel Bissegem, Huis van Beeld en Geluid (Dat is ons niet bestaand filmmuseum), WS Bellegem.

CARL DECALUWE
B: raadslid, Vlaams Parlementslid (ook vice-voorzitter!), Gaselwest, VLAS, Kredietvennootschap Elk zijn Huis.
NB: Goedkope Woning, vzw Auricola , vzw Revalidatiecentrum Overleie.

MARIANNE DE CANDT
B: raadslid, VMW, IMOG, Woonregie (zij bedoelt het Stadsontwikkelingsbedrijf).
NB: Groenigeheem, ondervoorzitter ACW.
(Vorig jaar vergat zij een vermogensaangifte in te dienen.)

PATRICK JOLIE
B: raadslid, IMOG, VLAS, zelfstandige in bijberoep, account manager.
(De beroepen oefent hij nogal eens uit in de gemeenteraad zelf, met zijn draagbare PC.)
NB: Buurthuis Sint-Katrien, Jeugdinfra, supportersclub KV Kortrijk en Centrum KV Kortrijk, Gulensporencomité, Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk, Centrum voor Jongeren en Gezinsbegeleiding, Kleizaal, FV Heule Rondt, Unizo Heule.

ANTOON SANSEN
B: raadslid, Gaselwest, vliegveld, Intermixt, VLAGEOV (?), Electrabel Green Project Flanders.
NB: Kringloopcentrum, SM Goedkoe Woning. (Niet in Telesenior?)

FILIP SANTY
Oefent blijkbaar ook geen beroep uit.
B: raadslid, IMOG, vliegveld. (Vergeten: politiezone VLAS.)
NB: Jeugdinfra, Jeugdlokalen Aalbeke, Ontmoetingscentra, Telesenior, De Leiegouw, Tacktoren, Muziekcentrum, Koninklijke Harmonie Eendracht, CD&V.
(Hij is penningmeester van het Muziekcentrum en de O.C’s en keurt dientengevolge in de gemeenteraad zijn eigen rekeningen goed.)
Beroep: vergeten.

JOZEF VANDENBERGHE
Nog altijd de recordhouder inzake aantal mandaten. Veel afkortingen onverstaanbaar.
B: raadslid, FIGGA, Gaselwest (2 functies), Leiedal, GeFIN (2), cvba EGFP, Federale Kas Beroepskrediet.
NB: Middenstandkrediet, OVMB, Provinciaal Informaticabureau, CM, NV Middenstandhuis, Beroepskrediet, BK CP Invest, EGPF cvba, Resitel, ADMB vzw, Bitlar, GVO, MPI De Kindervriend, SVMB, Unizo.

FRANCESKA VERHENNE
Haar broodje is voor altijd gebakken. Zal nooit meer een normaal beroep moeten uitoefenen.
B: raadlid, voorzitter OCMW, Stadsontwikkelingsbedrijf, Vereniging Ons Tehuis, VVSG, AZ Groeninge, vzw Telesenior. (Raadsleden vermelden dit laatste mandaat soms als onbezoldigd.)
NB: Mentor, Welzijnsconsortium, CD&V.

Mandaten van burgemeester en schepenen (1)

B= bezoldigd
NB= niet bezoldigd (maar electoraal vaak wel winstgevend)
 

Burgemeester Stefaan De Clerck
B: burgemeester, Vlaams volksvertegenwoordiger, Gemeentelijke Holding NV.
NB: crematorium, kasteel ‘t Hooghe, Lille 2004, Syntra West, Stadsontwikkelingsbedrijf, Xpo, Beeldenstorm, Resoc, Tsyon NV.
Mogen we aan de burgemeester vragen dat hij zo spoedig mogelijk een correctie stuurt naar het Rekenhof?
Als voorzitter van het Stadsontwikkelingsbedrijf is hij WEL bezoldigd.

Burgemeester vergat ook dat hij de baas is van de politiezone VLAS !

Frans Destoop (Stadsontwikkeling en planning)
Doet het niet slecht en kan nog een tijdje voort.
B: schepen, voorzitter crematorium, voorzitter Leiedal, Hoge Raad Binnenlands Bestuur, VVSG, politiezone VLAS, stadsontwikkelingsbedrijf.
(Vroeger slechts vijf bezoldigd.)
NB: Vzw Jeugdlokalen, Telesenior, congresafgevaardigde CD&V, GPCI, Rebak, Resoc, Tsyon NV (verkeerd gespeld).

Stefaan Bral (Cultuur en vrije tijd)
B: schepen, voorzitter Groeningeheem, Westtoer, Koramic Roofing Products (2 functies, en niet de minste). Dat zij in totaal er vijf.
NB: Cultureel centrum, bibliotheek, Toerisme Leiestreek, vzw Belgian Building Magazine, Sportplus, Speelokee, Museum, Bissegem voetbal, Bruisende Stad.
Wat is er hier curieus? Dat hij als voorzitter van een stedelijke vzw (Groeningeheem)wordt betaald.
En dat hij als schepen zichzelf tot voorzitter bombardeert van instellingen die rechtstreeks met stad zijn gelieerd: Cultureel centrum, Sportplus, Musea.

Philippe De Coene (Leefmilieu)
B: schepen, federaal volksvertegenwoordiger.
NB: bestuursfuncties bij de SP.A, Beeldenstorm (intussen ontslag genomen), Harmonieorkest Vooruit, vzw Maydai, MJA Nationaal, Resoc, vzw Festival van Vlaanderen.

Hilde Demedts (Burger en veiligheid)
B: schepen, IMOG (tweemaal ondervoorzitter), crematorium, politiezone VLAS, Ethias.
NB: geen!
Goed gedaan, Hilde. Zes functies en ALLEMAAL BEZOLDIGD.!
Wel vergeten: commissaris bij het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK), en dat is waarschijnlijk ook bezoldigd.

Jean de Bethune (Economie)
Is zeer economisch aangelegd: 9 bezoldigde functies!
B: schepen, voorzitter Provincieraad (!), IMOG, Syntra West, Academie voor de KMO, LAR-BITLAR, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, Vereniging VLaamse provincies, vliegveld Wevelgem.
NB: Resoc, kasteel ‘t Hooghe, Winkelcentrum, Volleybal Marke, Archief en bib en stichting de Bethune, Classics, Leiegalm Bissegem, Antigone, muziekvereniging Sint-Jan, Parochiale werken Marke. (Unitas vergeten?)

Guy Leleu (mobiliteit en infrastructuur)
B: schepen, FIGGA en dankzij broer ook Gaselwest.
NB: cvba Goedkope Woning.

Lieven Lybeer (personeel en jeugd)
B: schepen, IMOG.
NB: zoals bij de vorige aangifte onvoorstelbaar veel.
We vermelden hier zijn voorzittersambten. Mobiel, Speelokee, Jeugdinfra, PWA, Werkwinkel, Makkie, Jongerenatelier, Mentor, Buurt- en Nabijheidsdiensten, JOC, Karweibedrijf, De Warande. Maar politiek gezien is nog belangrijk dat hij ook bestuurslid is van bijv. Kanaal 127, Groeningeheem, Jeugdinfra, Constructief,
Skateconstruct.
In een volgende legislatuur zou men kunnen afspreken dat schepen geen voorzitter kunnen zijn van een stedelijke vzw.

Alain Cnudde (Financiën en Welzijn)
B: schepen, Gaselwest (twee functies), politiezone VLAS.
NB: ACV-secretaris, Bledi.

MOEILIJK IN TE SCHATTEN WIE ALHIER DE GROOTVERDIENER IS IN DE POLITIEK.
MAAR VAN MEKAAR WETEN ZE HET WEL HEEL GOED HOOR.

P.S.
Moet nog even kijken of de stads- en adjunctstadssecretaris ook mandaten uitoefenen.
Geen gevonden.

Lijst van mandaten

In het Staatsblad van vrijdag 11 augustus laatstleden verscheen opnieuw een lijst van mandaten (en beroepen en ambten) die bepaalde politici en ambtenaren om het jaar moeten voorleggen aan het Rekenhof. Overigens ook een vermogensaangifte.

Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven, beheerders van openbare ziekenhuizen, ziekenkassen, gemeentebedrijven, huisvestingsmaatschappijen, korpschef van politie, bazen van de VRT en andere media ontspringen vooralsnog de dans.
(Kamervoorzitter De Croo is er nog niet in geslaagd om dit te veranderen.) 

Kortrijkwatcher gaf hier op 17, 19 en 21 augustus vorig jaar de lijst van mandaten die onze Kortrijkse gemeenteraadsleden in 2004 uitoefenden.
En dezer dagen volgt de nieuwe lijst voor 2005, met indien dat relevant zou zijn ook de verschillen met vroeger.

Geef ons nog wat respijt, want het is een heel karwei om dit op te zoeken.

Naar een deontologische code voor mandatarissen

Bij het begin van deze bestuursperiode is er ter stede een werkgroep opgericht die een “gedragscode” zou opstellen voor zowel stadsambtenaren als mandatarissen. Ook voor de leden van het Schepencollege.
We hebben daar sindsdien niets meer van vernomen. Er zijn geloof ik wel enkele regeltjes gemaakt voor ambtenaren. Want er heerste in die kringen enige wrevel over allerhande onduidelijke afspraken omtrent het gebruik van dienstvoertuigen, internet, bepaalde vergoedingen, de mogelijkheid tot het maken van snoepreisjes.In Vlaanderen hebben 89 gemeenten (op 308) op vrijwillige basis een deontologische code voor mandatarissen opgesteld. In West-Vlaanderen alleen 13 gemeenten op 65. Kortrijk (centrumstad!) is daar niet bij.
En nochtans: ooit heb ik het meegemaakt dat een lokale politicus jobs verkocht. Tegen de prijs van het eerste maandloon! Ook al gezien dat een firma die voor een openbare instelling aan het werk was toevallig nog een of ander karwei terzelvertijd bij een mandataris uitvoerde. Voorts herinner ik me een geval waarbij een mandataris examenvragen verkocht.

Nu ja, volgens het gemeentedecreet worden vanaf volgend jaar deontologische codes verplicht gemaakt.
Er zijn zelfs al voorstellen in de maak.

Voor kandidaat-raadsleden: er is een pocket “De deontologische Code” (uitgeverij Politeia) te koop voor 25 euro.
Eén van de auteurs werkt bij de VVSG.
En dat is raar. De code die in de maak is steunt niet op het werk van Mark Suykens van de VVSG. Wel op dat van Frank Keunen, een doodgewoon gemeenteraadslid uit Diepenbeek. De uitleg zou kunnen zijn dat Keunen ook adviseur is bij minister Frank Vandenbroucke.

De echte minister van Binnenlandse Bestuur, Marino Keulen, heeft het werk van Keunen voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur.
De Hoge Raad gaat eigenlijk niet in op de inhoudelijke voorstellen van de auteur.
Men formuleert drie algemene bedenkingen.
1. Ook de Raad is voorstander van de verplichting om een deontologische code aan te nemen.
2. Maar die basiscode mag niet van bovenaf worden opgelegd. Elke gemeenteraad afzonderlijk moet stilstaan bij de “normen en waarden” die belangrijk worden geacht voor de uitoefening van de taak van raadslid.
(Laat schepen Bral maar even deelnemen aan deze discussie, en schepen Lybeer om het hoekje kijken.)
3. De voorgestelde basiscode is te eenzijdig gericht op de deontologie bij de politieke dienstverlening en de grenzen die mandatarissen daarbij worden geacht aan te nemen.

Dat laatste is waar. Keunen baseert zich vooral op de code voor Vlaamse parlementariërs. (Het federaal Parlement heeft niet eens een code!)
Dat belet niet dat daar geen behartenswaardige zaken in staan.
Bijvoorbeeld:
* Elke vorm van dienstverlening (informatiebemiddeling, doorverwijzing) gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie en mag ook geen vorm van cliëntenwerving inhouden.
* Alle tussenkomsten (zowel schriftelijke als mondelinge) van mandatarissen bij magistraten, ambtenaren, diensthoofden moeten in het dossier worden opgenomen.
* Zogenaamde “bespoedigingstussenkomsten” om een procedure (dossier) te versnellen zijn niet toegestaan.
* Alle vormen van schijndienstbetoon zijn niet toegestaan. (Bij schijndienstbetoon wekken mandatarissen de indruk dat zij verantwoordelijk waren voor de goede afloop van een dossier.)
* Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon (de burger heeft er niet om gevraagd) zijn niet toegestaan.
* Mandatarissen maken in hun verkiezingscampagne die gericht is op individuen geen melding van de diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht.

Tot zover enkele bepalingen terzake normen bij dienstverlening.
In het kader van de ter ziele gegane Nieuwe Politieke Cultuur (de NPC) lag het wel in de bedoeling om die dienstverlening in te perken of overbodig te maken door de oprichting van ombudsdiensten. “Ombudsmannen” zijn er al in 51 gemeenten. (In West-Vlaanderen slechts zeven.)
In Kortrijk is het er nooit van gekomen, niettegenstaande schepen Philippe De Coene (SP.A) daar een heftig voorstander van is. Er is nu wel een “meldpunt” maar dat is iets heel anders.
Ook de instelling van een vragenuurtje voor burgers in de gemeenteraad zou al heelwat vormen van (schijn)dienstbetoon in de kiem kunnen smoren. Tussenkomsten van burgers in de Raad zijn al mogelijk in 68 gemeenten. (West-Vlaanderen loopt weeral niet voorop: 7 gemeenten op 65.)

In een Kortrijkse deontologische code zou misschien nog kunnen staan dat een schepen geen voorzitter mag zijn van Leiedal.
Dat er een integriteitsbureau wordt opgericht. Bijv. om de toewijzing van overheidsopdrachten in de gaten te houden. Om exuberante kosten voor reizen (Cannes, Londen, Lyon, zustersteden, stedenbanden, Europa-projecten) tegen te gaan.
Over dat presentiegeld voor zittingen van de Raad zou kunnen gesteld dat iemand die na 19 uur in de gemeenteraad verzeild geraakt of vóór 20 uur alweer de zaal verlaat geen vergoeding krijgt.
Fracties krijgen per raadslid ook een som geld. In de code kan vermeld waarvoor dat niet en wel mag dienen. (Bijvoorbeeld niet om daarmee groepsgewijs te gaan eten en drinken.)
Dat kadert allemaal in “de waardigheid van het ambt”.

En er moet ook een heel strenge deontologische code komen voor OCMW-raadsleden en bestuur.

P.S. (1)
Het werkje van Frank Keunen (“Deontologie en politiek”) is moeilijk te vinden.
Bij Google merkwaardig genoeg onder de term “sanctionering”.

P.S. (2)
In bepaalde gemeenten (Boom, Stabroek) weigert het Vlaams Belang om de code te ondertekenen.

Wat is er aan de hand met onze burgemeester ?

Hier werd al gesignaleerd dat onze burgervader ter gelegenheid van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen al begin dit jaar een persoonlijke website heeft opgestart.
WuWuWu.stefaandeclerck.be
Bij mijn weten de eerste burgemeester die dit heeft klaargespeeld. Met ook nog een persoonlijke adres alwaar u alles kwijt kunt: stefaan.de.clerck@pandora.be. 

Er zijn diverse rubrieken.
De rubriek getiteld ” ‘t kabinet” is wel de interessantste. Want dat is een soort dagboek. (Goed gedaan, de zelfcensuur is enkel door insiders na te speuren.)
Welnu, het laatste bericht aldaar dateert van week 12, meer speciaal dinsdag 21 maart. Straks is er een maand voorbij.
En de laatst “quote” dateert van 3 december vorig jaar.

Burgemeester,
niets gedaan tijdens de paasvakantie?

Mayor’s Charity Dinner voor Mr.&Mrs. Lieven Lybeer

The Mayor and Mayoress of the Royal Borough of Windsor and Maidenhead, Councillor Eric Wiles and Mrs Heather Wiles, will be holding a dinner in aid of the Thames Valley and Chiltern Air Ambulance Trust on the evening of Friday 24th February at the Desborough Suite, Town Halle, Maidenhead.Verschrikkelijk lang gezocht op internet om dit alles te vinden.
Schepen Lieven Lybeer gaat daar namelijk heen, zoals steeds vergezeld van zijn echtgenote. Niet om zijn Engels op te halen, maar als schepen van jumelages. Want zoals u weet is Windsor-Maidenhead een zusterstad van Kortrijk, of omgekeerd.The tickets for this prestigious black tie event are £40 (for a three course meal, exluding wine).
For more information please contact Alison Singleton, Mayor’s Secretary at alison@rbwm.gov.uk.

Op alle mogelijke websites van Maidenhead niet gevonden dat Kortrijk een zusterstad is. Op alle denkbare zoektermen (ook “twin town”) krijgt men alleen het antwoord “your search did not produce any results”. (Bad Godesberg kennen ze ginder wel!)

Schepen Lieven Lybeer vertrekt dus op vrijdag 24 februari, maar blijft na het eten ergens (Londen, Ashford?) plakken tot 26 februari.
Het echtpaar gaat met de wagen via Eurochunnel. Van hier naar Calais (via Poperinge) gaat het om 132 km. Van Folkestone (merge into M20 and take M26 ramp) nog 107 miles of ca. 2u18′ rijden. De kilometervergoeding bedraagt dus 13 BEF.

Schepen mag ook een smoking huren op onze kosten: 75 euro.
De kosten voor de deelname aan de Charity Dinner en het logement zijn voor rekening van het “twinning committee”. Maar onze stad zorgt wel voor relatiegeschenken (bedrag onbekend) en natuurlijk wordt van mister Lieven from Belgium ook wel enige sponsoring verwacht voor de Air Ambulance. Volstaat een luttele 100 GPD?

Het uitstapje van het echtpaar Lybeer kost in het totaal 445 euro, exclusief de donatie voor de medische helicopter, de wijn, de relatiegeschenken en de reisverzekering.

Mogen wij het echtpaar aanraden om bijvoorbeeld bij de heenreis ervan te profiteren om eventjes Londen te verkennen? Van Buckingham Palace naar het centrum van Maidenhead doet men er slechts 56 minuten over. Best is eerst naar Hyde Park Corner rijden en dan de Knightsbridge ramp nemen. Wel links houden.
Voor de terugreis zou ik opteren voor dat Ashford. Het stadje is veel meer dan alleen een station. Shopfanaten kunnen er hun hart ophalen op een van de twee shopping centers of om benzine uit te sparen de shuttle nemen naar McArthur Design Outlet. Een hondertal winkels, en aan de meest alledaagse prijzen.
Naar men mag hopen komt het echtpaar geen Kortrijkse “mystery shopper” tegen. (De schepen stuurt weer undercover burgers af op zijn stadspersoneel.)

Wie meer wil weten over de helicopter Bolkow 105 (hij is stokoud) en de wijze van sponsorship, donations and fundraising activiteiten leze de uitgebreide website van “Thames Valley and Chiltern Air Ambulance” op www.airambulancetvac.org .
Hoogstens over twee jaar mag het schepen-echtpaar terug naar Maidenhead want dan is men aan een nieuwe helicopter toe.

P.S.
Is onze delegatie uit Cebu (Filippijnen) al geland? Al een taxi van de luchthaven gezien? (De luchthaventaxi van onze delegatie kost 400 euro.)

www.stefaandeclerck.be

In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen is de persoonlijke website van onze burgemeester nu echt van start gegaan. 

Goed gedaan.
Met een ongezien mooi virtueel kaartje (KAART!) van de stad (projecten) op de homepagina.
Gemaakt door stadsgenoot “creograaf” (en nog een en ander) Lieven Neirinck van ” ‘t Pakt”- genootschap.
(Al een beetje beroemd in het buitenland. Adres: onbewaakte.zone@belgacom.net . )
Het origineel is te bezichtigen op het Overbekeplein.

Burgemeester zal toch even moeten opletten dat hij voor zijn persoonlijke kiescampagne (en website) geen gebruik maakt van publieke stadsgelden. Gebouwen, diensten, kabinet.
We houden u op de hoogte. En als hij iets durft zeggen dat niet waar is of iets dreigt te vergeten dan krijgt hij er hier zoals gebruikelijk van langs.

Het persoonlijke e-mail adres van de burgemeester (als mens, als burger) is: stefaan.de.clerck@pandora.be .
Rechtstreeks interactief bezig zijn op zijn website via een forum is (nog niet?) mogelijk.
Persoonlijk zou ik de kandidaat-burgemeester aanraden om daarmee niet te beginnen. Het is een magneet die alleen maar gekken, beunhazen, stokebrands, blasfemiekelingen en regelrechte zagers en pretbedervers aantrekt.

Lijst van mandaten bij de SP.A en de VLD – met zedenles (3)

Aangezien de SP.A bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een coalitie kon vormen met de CD&V kreeg die partij naast één schepenambt ook nog enkele mandaten toegewezen.
Zij gingen voornamelijk naar Marc Lemaitre die vanwege of omwille van zijn rivaal Philippe De Coene naast een schepenambt greep.
Lemaitre heeft in totaal 14 mandaten (beroepen, ambten). Negen daarvan zijn (waren) bezoldigd: niet minder dan drie functies bij Gaselwest, en daarnaast nog bestuurder van IMOG, raadslid bij de politiezone, bestuurder bij de gemeenschapscommissie, directielid van het stadsontwikkelingsbedrijf.
Hij is ook nog parlementair medewerker bij het Vlaamse Parlement. Heeft hard moeten vechten om van Antoon Sansen te verkrijgen dat hij mocht voorzitter worden van Goedkope Woningen.

Coming lady Hilde Overbergh (die ook lerares is) kon nog enige bijverdiensten uit de brand slepen. Vijf mandaten waarvan vier bezoldigd: raadslid, twee functies bij het Stadsontwikkelingsbedrijf, en bestuurder van de intercommunale Vliegveld. (Zoals al die andere bestuurders heb ik haar aldaar in Wevelgem-Bissegem nog nooit aangetroffen.)

Germain Coelembier is onbezoldigd voorzitter van de Dragers van Eretekens en Medailles en bestuurder van de Socialistische Mutualiteiten. Ook hij weet een en ander over het vliegwezen, energie (Gaselwest) en afvalverwerking (IMOG).

Bij het Vlaams Blok, Groen en de Onafhankelijken (Godelieve Vanhoutte staat op de Kortrijkse website nog altijd als dusdanig gekwalificeerd) vonden we geen aangifteplichtige raadsleden.
Piet Missiaen (Spirit) vermeldt wel nog twee gehonoreerde mandaten bij IMOG en de politiezone.

De VLD nu.
Als fractieleider van de grootste oppositiepartij kon Marie-Claire Vandenbulcke drie bezoldigde mandaten in de wacht slepen: Leiedal, intercommunale Vliegveld, de vroegere Woonregie.
Er staan wat fouten in haar lijst. Dat zij raadslid is wordt gewoon niet vermeld en bij het Stadsontwikkelingsbedrijf is zij directielid.

Parlementariërs en staatssecretarissen zijn natuurlijk ook aangifteplichtig.
Federaal volksvertegenwoordiger Pierre Lano heeft twaalf mandaten, of beroepen of ambten.
Vijf bezoldigd.
Drie daarvan zijn politiek van aard: raadslid, volksvertegenwoordiger en secretaris van het Parlement. Verder is hij afgevaardigd bestuurder van NV IMOFCO, Lano NV, Lanosports NV, PANLAN NV, TRALAN NV. Ook is hij zaakvoerder van bvba Hart en Hartasi en bestuurder bij Kortrijk Expo en de Kamer van Handel-West-Vlaanderen.

Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne moet het als neofiet stellen met slechts één beetje plaatselijk important mandaat: bestuurder van het Stadsontwikkelingsbedrijf. Van de 7 vermelde mandaten gaan er vier naar (onbezoldigde) bestuursfuncties binnen de VLD.

Wat hebben we nu eigenlijk geleerd uit die mandatenlijsten ?
Niets.
Alleszins in genendele wat de bedoeling was van heel de poespas: grotere transparantie van de macht. Inzicht over netwerken.
Van de familieclans en bepaalde individuen (salons) die het in Kortrijk en omstreken echt voor het zeggen hebben wordt het doopceel evenwel niet gelicht.
Ze ontsnappen aan de aangifteplicht.
Ik geef maar één voorbeeld nu. De secretaris van het OCMW alhier is een ware decisionmaker (met diverse mandaten), maar u zal zijn naam niet aantreffen in het Staatsblad.
Iemand als Marcel Waegemans ook niet. En dat is toch geen figurant?
De familie de Zegher?? Waar blijven al die beroemde namen in het Staatsblad?

En bij het kleine garnaal zien we dat er louter wat wordt gescharreld om presentiegelden bij IMOG, of Leiedal, of Gaselwest, of de intercommunale vliegveld.
Dat is alles.
Eén enkele schepen (Lybeer) en ook één raadslid (Vandenberghe) is inzake het aantal (niet de zwaarwichtigheid ervan) wel aan enige decumulatie toe. Gewoon omdat de werkdruk te groot moet zijn. Al die vergaderingen !

Qua politieke functies ligt de grootste machtconcentratie bij schepen Frans Destoop.
(Zoals we vroeger hebben geleerd bij ons overzicht van de Kortrijkse verkiezingen zit het zo dat als de Middenstand de burgemeester levert de belangrijkste mandaten naar het ACW gaan.)

Dat een aantal raadsleden begiftigd worden met een mandaat in een intergemeentelijke vereniging voor een materie waar ze totaal niets van afweten is triestig om te zien. (Soms kennen ze niet eens hun mandaten.)
Anderzijds hebben ze al zoveel representatiekosten aan hun been (pinten trakteren, lotjes en lidkaarten kopen, stoelgeld bij begrafenissen) dat men zich in een goede bui begint af te vragen of ze die luttele presentiegelden niet beter kunnen besteden. Boeken en gazetten kopen. Cursussen volgen. Zich een goede PC aanschaffen.

Lijst van mandaten bij de CD&V, wel met een berisping en een correctie (2)

De uitoefening van een functie (bijvoorbeeld die van openbare gezagsdrager) mag geen onterechte voordelen opleveren aan degene die ze uitoefent. Daarom heeft de wetgever geoordeeld dat al wie deelneemt aan de uitoefening van de openbare macht of misbruik van overheidsgeld of -macht kan maken een mandatenlijst en een vermogensaangifte moet indienen bij het Rekenhof.
IEDERE GEWONE MAN WEET DIT.

Na veel lobbywerk heeft de wetgever daarbij geoordeeld dat bijvoorbeeld vakbondsleiders of bestuurders van ziekenkassen niet abusievelijk met macht of overheidsgeld kunnen omgaan.
Ze zijn dus niet aangifteplichtig. Net als magistraten. Die zijn ook onkreukbaar.

Gemeenteraadsleden en provincieraadsleden ook niet, tenzij ze aangifteplichtig worden omwille van een ander mandaat. In de meeste gevallen is dit: ook bestuurder zijn van een intercommunale.
De uitzondering voor gemeente- en provincieraadsleden is er enkel gekomen om praktische redenen: het Rekenhof zou de opmaak van die lijsten en de controle erop nooit hebben aangekund zonder een bijkomend contingent van honderden personeelsleden.

We hebben het Staatsblad (12.08.05) gescreend om na te gaan welke Kortrijkse gemeenteraadsleden voldaan hebben aan hun aangifteplicht.

EEN STOUTE MARIANNE !

Welnu, Marianne De Candt (CD&V) is weer stout geweest. Van haar is er wel een mandatenlijst binnen, maar géén vermogensaangifte.
Enig vermogen zal zij wel bezitten want alle drie haar mandaten zijn bezoldigd: raadslid (bruto iets van 12.000 frank per maand), en bestuurder van IMOG en de Vlaamse Maatschappij voor Watervooziening.

EN EEN STOUTE KATHLEEN ! EN EEN STOUTE CHRISTINE !
De vrouwelijke raadsleden weten blijkbaar minder goed welke functie zij uitoefenen.
Kathleen Segers en Christine Depuydt hebben geen mandatenlijst en dus ook geen vermogensaangifte ingediend, terwijl ze nochtans lid zijn van het sectorcomité Gaselwest.

We deden ook een verrassende ontdekking.
In een vorig stuk waren we nog van oordeel dat schepen Lieven Lybeer de recordhouder inzake het aantal mandaten was.
Het is in werkelijkheid een doodgewoon raadslid: Jozef Vandenberghe (CD&V).
Aangezien hij geen schepen mocht zijn kreeg hij niet minder dan 24 mandaten (beroepen, ambten) toegewezen. Daarvan zijn er acht bezoldigd: bestuurder en/of directeur van FIGGA, Gaselwest, GEFIN, EGFP, Federale Kas voor het Beroepskrediet. Zéér merkwaardig is dat het Staatsblad geenszins Vandenberghe vermeldt als zijnde raadslid te Kortrijk. Is Jozef als mandatenkampioen dit nu net vergeten? (Dit soort dingen zijn niet onmogelijk. Ooit meegemaakt dat een burgemeester niet wist dat hij in het directiecomité van Gaselwest zat.)

Om het even wie fouten ontdekt in de lijst mag die altijd melden bij de griffie van het Rekenhof.
Raadslid Jozef Vandenberghe oefent ook veel functies compleet gratuit uit: bestuurder van Leiedal, ADMB, BITLAR, BK CP INVEST, CM Zuid West-Vlaanderen, GVO, NV Middenstandshuis, Resistel, UNIZO Regio, Dienst Middenstandkrediet (hier ook nog zaakvoerder), MPI De Kindervriend.
Enzovoort.

We blijven nog stilstaan bij de CD&V-fractie.
Over raadslid en OCMW-voorzitter Franceska Verhenne hebben we het al gehad in het vorige stuk.

Johan Coulembier heeft 13 mandaten waarvan er nog drie bezoldigd zijn: IMOG, intercommunale vliegveld, politiezone VLAS.
De waanzin van de NPC-verplichting om een mandatenlijst op te stellen komt hier wel duidelijk tot uiting. Coulembier heeft aan het Rekenhof ook moeten melden dat hij bijvoorbeeld nog zitting heeft in de vzw Movieclub, en het Bellegemse WSB-jeugdbestuur. Hij heeft ook iets te maken met één van de meest raadselachtige projecten in Kortrijk: de overkomst van het Leuvense Filmmuseum.

Jonge Turk Patrick Jolie zal het moeten blijven stellen met zijn 12 mandaten. Drie daarvan zijn betaald, en we zeggen lekker niet welke. Hij is lid van twee supportersclubs, van het buurthuis Sint-Katrien, het Guldensporencomité, de Vriendenkring van de vzw Voogdijraad Kortrijk. Dat die griffier van het Rekenhof dit allemaal moet lezen !

Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé heeft 6 op 10 betaalde mandaten. (Vorig jaar was hij een tijdje vice-voorzitter van het Vlaams Parlement. ) Bij Gaselwest is hij lid van het College van Experten, maar in de gemeenteraad is daar niets van te merken. (In feite was hij commissaris, maar is dit vergeten.)

Filip Santy (later toekomstig burgemeester) heeft ook 10 mandaten. Drie bezoldigd. Als penningmeester van de ontmoetingscentra stelt hij de begrotingen en rekeningen op van die o.c.’s en keurt die dan goed in de gemeenteraad. Hij is ook onbezoldigd voorzitter van Telesenior. Niet te verstaan: anderen geven hierbij aan dat ze als bestuurder van Telesenior wel degelijk bezoldigd werden.
Tiens. Oefent Filip Santy geen beroep uit?

Gewezen burgemeester Antoon Sansen niet vergeten. 7 mandaten. Bijna allemaal bezoldigd: bijvoorbeeld het Vliegveld, Intermixt, VLAGEOV (dat wist ik niet!), Electrabel Green Project Flanders (nooit van gehoord). Onbezoldigd en van idealisme getuigend: nog altijd bestuurder van S.M. Goedkope Woning.

Heel die NPC-nonsens begint ons de keel uit te hangen, maar in volgende stuk geven we in het kader van de Nieuwe Politieke Cultuur plichtsgetrouw nog de mandaten weer van de SP.A-raadsleden en van de raadsleden uit de oppositiepartijen.
Ook met de gedachte dat heel dit experiment van aangifte van mandaten en vermogens volgend jaar zal opgedoekt worden. Of tenminste zal vervangen worden door een systeem dat er echt toe doet om de transparantie van de macht te garanderen. Albert Frère op de lijst! Davignon ! Dichter bij huis: de Vlericks ! Nolf ! Luc Demiddele !

Lijst van mandaten bij het schepencollege (1)

De laatste stuiptrekking van de “Nieuwe Politieke Cultuur” (NPC) uit de vorige eeuw bracht mee dat het parlement heeft beslist dat bepaalde mandatarissen dit jaar aan het Rekenhof een lijst moesten overhandigen van al hun mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in 2004, alsmede nog een vermogensaangifte.
Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven, beheerders van openbare ziekenhuizen, gemeentebedrijven, ziekenkassen, huisvestingsmaatschappijen zijn aan deze masochistische dans ontsprongen. (Korpchefs van de politie ook. En de bazen van de VRT en andere media.)

Een metser, noch garçon is gevat.
NPC voor de gewone man is voor de volgende eeuw. Dat is duidelijk.

Het Staatsblad van 12 augustus heeft de mandatenlijst van de politieke masochisten nu gepubliceerd. 992 bladzijden. (De vermogensaangifte wordt niet publiek gemaakt.)

Het was te verwachten.
In het Kortrijkse College van Burgemeester en Schepenen is schepen Lieven Lybeer van personeel en jeugd nog altijd de absolute koploper inzake het aantal bijeengescharrelde mandaten. Niet minder dan 23. Zeer sympathieke gast. Bijvoorbeeld bestuurder bij IMOG, Kanaal 127, WIVO, Constructief, Groeningeheem, en zelfs van het Goedendagcomité. Verder nog voorzitter van het PWA, de Warande, Mentor, Mobiel. Het strekt evenwel tot zijn eer dat er daarvan slechts twee mandaten zijn bezoldigd. (Electoraal zijn ze evenwel van een niet te onderschatten gewicht.) Wat me wel enigzins verbaast is dat hij geen functie vermeldt bij het ACW en/of het ACV.

Jean de Bethune van economie doet het (overigens net als zijn zus Sabine in de Senaat) met 19 mandaten ook heel goed. Daarvan zijn er niet minder dan negen bezoldigd. Jean is niet enkel schepen, maar ook voorzitter van de provincieraad , bestuurder van IMOG, de Vereniging van Vlaamse Provincies, de intercommunale vliegveld, Bitlar, Eigen Haard is Goud Waard, Syntra West, de Academie voor de KMO, Zelfstandigen en Vrije Beroepen. Voorts zien we hem ondermeer nog opduiken bij Classic, theater Antigone, Winkelcentrum NV, Unitas West-Vlaanderen. Ook is hij nog bestuurder van de parochiale werken van Marke en de volleyclub aldaar.

Frans Destoop bezit 15 mandaten, waarvan vijf bezoldigd. Hij is schepen van stadsplanning en -ontwikkeling, voorzitter van Leiedal, lid van de politieraad VLAS, bestuurder van de VVSG en van het Kortrijkse Stadsontwikkelingsbedrijf. Verder zetelt hij nog in de grensoverschrijdende GPCI, in REBAK, Telesenior, de vzw Jeugdlokalen (?). Ook was hij vorig jaar een tijdje bestuurder van de NV Tsyon, die firma die bezig is met wonen- boven- winkels. PPPS! SOK!

Stefaan Bral volgt met 14 mandaten. Daarvan zijn er vijf bezoldigd. Bral is het enige Collegelid dat naast zijn schepenambt van vrije tijd er nog een volwaardig beroep kan op nahouden. Hij is namelijk voorzitter van de Raad van bestuur en directeur bij Koramic Roofing Products. Als schepen van cultuur en vrije tijd is hij nog voorzitter van Bruisende Stad, de Museumraad, het Cultuurcentrum, Groeningeheem, Sportplus en de Stedelijke Bibliotheek en bestuurder van Speelokee. Curieus is dat zijn mandaten bij Westtoer en het Groeningeheem ook worden betaald.

Burgemeester Stefaan De Clercq had 12 mandaten, waarvan vier bezoldigd. Men vergeet dat weleens, maar onze burgemeester was vorig jaar senator en is nog Vlaams Parlementslid. Voorts is hij bestuurder van de Gemeentelijke Holding, Syntra West, Kasteel ‘t Hoge, Lille 2004, en voorzitter van de vzw Beeldenstorm, RESOC, het Stadsontwikkelingsbedrijf en … de NV Tsyon. Hij vertegenwoordigt ook de stad bij het Crematorium Zuid-West-Vlaanderen.

Philippe De Coene van leefmilieu heeft 9 mandaten. Slechts twee daarvan zijn bezoldigd. (Hij is ook federaal volksvertegenwoordiger.) Hij is nog voorzitter van MJA (?), het beroemde harmonieorkest Vooruit en bestuurder van de vzw Madaymayday. Dat is dus O.K.

Alain Cnudde heeft slechts 6 mandaten maar daarvan zijn er toch wel drie bezoldigd. (Als schepen van financiën en welzijn hadden we voor hem meer postjes bedacht, bijvoorbeeld enkele die Lybeer altijd opnieuw in de wacht sleept.) Cnudde was ook lid van de politieraad. Hij is voorts secretaris van het ACW (onbezoldigd !!!), bestuurder bij Gaselwest en de vzw Bledi (allebei wel bezoldigd).

Guy Leleu en Hilde Demedts zijn het minst toebedeeld.
Allebei hebben ze slechts 5 mandaten.
Maar met
Hilde Demedts is enig medelijden overbodig. Vier mandaten op vijf zijn bezoldigd: het schepenambt natuurlijk, maar ook haar functie bij IMOG, Ethias, en de politiezone. (De mandaten bij Imog en Ethias vormden een compensatie voor haar degradatie tot schepen van burger en veiligheid.) Hilde had ook iets te maken met “Athena Phronesis”.

Guy Leleu heeft als schepen van mobiliteit en infrastructuur eigenlijk niets te maken met FIGGA en Gaselwest maar is daar toch wel bezoldigd bestuurder.
Volgens mij kan het het hem allemaal niks schelen. Die vent jeunt zich. HET LIGT GEWOON AAN ZIJN BROER.

Zo.
Er zijn nog Kortrijkse mandatarissen die een mandatenlijst en vermogensaangifte moesten indienen.
Franceska Verhenne, bijvoorbeeld, als OCMW-voorzitter.
Ze is met de helm geboren. Negen mandaten waarvan niet minder dan zeven zijn bezoldigd.
Zij is bestuurder van het ziekenhuis A.Z. Groeninge, lid van het directiecomité van de VVSG (! ), bestuurder bij het Stadsontwikkelingsbedrijf, de Vereniging Ons Tehuis, de vzw Mentor. Zelfs bij Telesenior krijgt ze nog enige verloning.
Deed zij vroeger niet ook iets met slachtoffrehulp?

P.S.
Een volgende keer bekijken we nog de mandatenlijst van enkele gemeenteraadsleden.