Category Archives: kerkfabrieken

Welke kerk krijgt het meeste stoelgeld ?

Zelfs de meest fervente kerkganger heeft daar geen weet van.
Nochtans een interessant gegeven, zeker in het kader van het lopende “kerkenplan” – waar we nog altijd geen conclusies van konden vernemen.  (Welke kerk krijgt een herbestemming?)
Het bedrag slaat op het jaar 2015 met tussen haakjes het stoelgeld van het jaar tevoren.
In het bisdom Brugge vraagt men 0,20 euro stoelgeld.
Maar nogal wat mensen “vergeten” dat geld in het daartoe voorziene bakje te leggen.  Dus toch geen zeer betrouwbare barometer voor het aantal kerkgangers.
Ook verschilt het aantal misvieringen van parochie tot parochie.  In de kleine deelgemeenten (Aalbeke, Kooigem, Rollegem) is er pas om de veertien dagen een weekendmis.

O.L. Vrouwkerk:  1.190 euro  (1.173 euro)l
St. Maarten:  834  ( 1.441)
St. Elooi:  741  (442)
St. Elisabeth:  681 (685)
St. Rochus:  658  (641)
St. Pius X :  413 (709)
St. Eutropius (Heule):  334  (320)
St. Brixius (Marke):  300  (303)
St. Jan Baptist:  261 (296)
St. Amandus (Bellegem):  260  (412)
H. Damiaan:  227  (305)
St. Audomarus (Bissegem):   220  (399)
St. Godelieve (Watermolen):  156  (181)
St. Laurentius (Kooigem):  64  (130)
St. Antonius Abt (Rollegem):  59  (55)
St. Cornelius (Aalbeke): 56  (79)

 

Geen nieuwe moskee in Kortrijk zonder erkenning?

Raadslid Steven Vanneste (ex-N-VA, nu onafhankelijk) raakt graag ietwat meer controversiële onderwerpen aan.
Zo had hij het in gemeenteraad van afgelopen maandag over de toekomstige nieuwe moskee in het gebouw van de vroegere supermarkt Bio-Planet aan de Brugsesteenweg. Meer speciaal over de rol van het stadsbestuur in het verloop van het gebeuren.

– Zo blokletterde “Het Nieuwsblad” op 11 mei in dit verband: “Stad wil geen nieuwe moskee zonder erkenning”.
– De kop van het artikel van vandaag in “Het Kortrijks Handelsblad” is gelijklopend: “Nieuwe moskee enkel mét erkenning”.
– Nog vandaag benadert de titel van het stuk in “Het Laatste Nieuws” evenwel het best de juiste toedracht: “Stad hoopt dat de vzw van de moskee erkenning aanvraagt.”
Want wat heeft de nieuwe schepen van kerkbesturen Kelly Detavernier (N-VA) geantwoord op de uitdrukkelijke vraag van raadslid Vanneste wat Stad zou doen als de nieuwe moskee niet erkend wordt?
Gewoon dit: “We gaan ervan uit dat de vzw er alles zal aan om doen om erkend te worden.” Verder liet zij ook nog duidelijk verstaan dat Stad een erkenning noodzakelijk en essentieel acht – niet om de bouw of de opening ervan mogelijk te maken – maar wel om de controle en transparantie van de werking te waarborgen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met de erkenningsprocedure van een moskee, beter gezegd: de erkenning van een lokale islamitische gemeenschap?
De aanvraag wordt in feite niet letterlijk gedaan door de vzw (hier “Attakwa”). Het is de zgn. Moslimexecutieve die een dossier indient bij de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, met name nu Liesbeth Homans. En dat dossier is geen lachertje.
Het omvat bijv.:
– gegevens over het gebouw (soort van moskee),
– de financiële toestand én planning,
– een verklaring dat men de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken zal naleven,
– de verklaring dat de iman voldoet aan de inburgeringsplicht (in Kortrijk een struikelblok?),
– nog een verklaring dat de moskee er zich toe verbindt personen te weren uit de organisatie en de werking die handelingen of oproepen doen die in strijd zijn met de grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.
– en tevens nog allerlei zaken over de werking, de samenstelling van het bestuur, het beheer van de goederen.

In verband met het laatste was het tijdens de repliek van de schepen in de zitting van vorige maandag opvallend dat zij het voortdurend had over de vzw (zonder ook maar één keer de naam uit te spreken) en niet over “het islamitisch comité”, dat is zowat de moslim-versie van de kerkfabriek. Is er dan bij Attakwa nog geen dusdanig Comité, ook niet embryonaal?

Als de minister van Binnenlandse Zaken het dossier van de Moslimexcutieve volledig acht, wint hij (zij) vervolgens het advies in van (eerst) de Staatsveiligheid en daarna het lokale bestuur en de provincie.

Besluit
Ook als de lokale islamitische gemeenschap geen erkenning krijgt kan Stad de opening van de nieuwe moskee niet beletten. (De oude in de Stasegemsestraat is trouwens nog altijd niet erkend.)

P.S.
– De Kortrijkse gemeenteraad telt twee moslims: Mohammed Ahouna (VLD) en Sliman You-Ala (SP.A). Zij doen nooit hun mond open, ook niet als het over materies gaat die de moslimgemeenschap raken. Zijn continu bezig met hun smartphone.
– Wie Attakwa financieel wil steunen gireert wat geld op BE 72-3850-3324-6916.

De luidklokken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk luiden niet meer

In de O.L.V-kerk hangen in de zuidertoren zes klokken, waarbij een héél zware: de ‘Maria Bourdon’ klok met een diameter van 230 cm en een gewicht van 6.100 kg.
Geen van die klokken mag nu uit veiligheidsoverwegingen nog luiden, want de houten klokkenstoel is steeds meer gaan schommelen en lijkt niet meer echt stabiel.

Het is heel goed denkbaar (in feite zeker) dat ze met Pasen volgend jaar nog altijd niet zullen te horen zijn want de kerkfabriek wil nu de hele zuidertoren binnenin laten restaureren en heeft daartoe een dossier ingediend bij de Vlaamse regering met het oog op het verkrijgen van een restauratiepremie.
En zo’n dossier kan lang aanslepen.
Voor de pas beëindigde binnenrestauratie van de kerk en de gravenkapel heeft de kerkfabriek al in 2004 een uitgavenplan opgesteld. De goedkeuring van de restauratiepremie (393.000 euro) door minister Bourgeois kwam er pas in februari 2011, en de werken (firma Meuleman!) konden pas starten in januari 2013…

De kostprijs voor de werken in de gehele zuidertoren raamt het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk op 119.408 euro, incl. BTW. Men hoopt nu (na nog eens 7 jaar wachten?) dat de Vlaamse regering daar 80 procent van zal betalen, de stad 10 procent en de kerkfabriek zelf ook 10 procent.

P.S. (1)
De kerkfabriek heeft tegelijk nog een dossier ingediend om een premie te verkrijgen voor de restauratie van een partij brandglasramen aan de westgevel. Geraamde kostprijs: 65.943 euro.

P.S. (2)
Op YouTube kunt u intussen nog het feestgelui en deelgelui beluisteren van 4 van de 6 klokken. Met beelden van de kerk. Een opname van 31 maart (duur 16:18) en 11 september 2013 (duur 15:41).

P.S. (3)
Al die klokken hebben een naam.
– Het Mariaklokje is het oudste en het kleinste. Gegoten in 1490 met diameter van 66 cm.
– Ezabel is van 1538 en meet 80 cm.
– Margareta is van 1688 en meet 88 cm.
– Anna is van 1439. (Diameter niet gevonden in het archief.)
– Catharina is van 1446 en meet 115 cm.
– De grote Maria bourdon dateert oorspronkelijk van 1781 en meet 230 cm. Werd in WOII weggesleept naar Duitsland, maar men kon de brokstukken terugvinden. Opnieuw gegoten in 1944.

P.S. (4)
Aan kortrijkwatcher is ooit verteld dat ten tijde van onderpastoor Guido Gezelle een klok naar beneden is gedonderd. Daar waar de doopvont staat. Ga daar noot staan. Rechts achter in de kerk.

Er komt een heus “kerkenplan”

Schepen van Financiën Catherine Waelkens (N-VA) – tevens bevoegd voor kerkfabrieken – bewijst maar weer eens dat zij een harde tante is.
Zij voert nu iets in het schild waar voormalig (op religieus gebied) tamelijk progressieve schepen Jean de Bethune (CD&V) nochtans nog voor terugschrok.

Schepen Waelkens wil namelijk een studiebureau aanstellen dat zal overgaan tot een inventarisering én categorisering van alle kerkgebouwen en andere panden (bijvoorbeeld kapellen) op Kortrijks grondgebied die op een of andere manier al of niet min of meer gebruikt worden voor de eredienst.
De categorisering stoelt op acht parameters, waarbij ongetwijfeld de criteria erfgoedwaarde, polyvalentie, onderhouds- en investeringskosten het meest zullen in het oog springen en ongetwijfeld de ouderlingen van de 21 kerkfabrieken zullen op stang jagen. Zéér nerveus maken. (Uitzonderlijke missen uitlokken.)

Want die studie moet in een tweede fase uiteindelijk leiden tot een “kerkenplan” dat drastisch zal concluderen welke gebouwen hun huidige bestemming kunnen behouden, of in aanmerking kunnen komen voor een nevenbestemming, een herbestemming of nuttig zijn voor de sloop.
Gedurfd anti-clericaal plan zeg ! In Kortrijk nog wel, vanouds aangezien als een kalotebastion.
Met ook implicaties voor de gemeentefinanciën (toelagen aan kerkfabrieken, restauratiepremies, doorgeefleningen) en daar is het de schepen van Financiën uiteraard om te doen, natuurlijk.

Voor de studie is maximaal 30.000 euro voorzien.

P.S.
Indertijd aanzag toenmalig schepen Jean de Bethune al de Onze-Lieve-Vrouwkerk als een toekomstig groot museum. Wat een schitterend idee. Geen Broelmuseum meer nodig.

Aanpassing van parochiegrenzen aan de gemeentegrenzen

Heden doen er 21 Kortrijkse kerkfabrieken (incl. de protestantse kerk) beroep op een exploitatietoelage van Stad (dat is: van ons). Vijf van die kerkfabrieken zijn gemeentegrensoverschrijdend zodat hun toelagen onderhevig zijn aan een verdeelsleutel met Kuurne, Harelbeke en Wevelgem.

Stad is nu bereid om in overleg met de gemeente Harelbeke en Kuurne een positief advies te verlenen aan de Minister van Binnenland Bestuur om de parochiegrenzen van Sint-Godelieve, Sint-Rita en Sint-Augustinus aan te passen aan de gemeentegrenzen.

Hierna de bestaande verdeelsleutels voor de exploitatietoelagen:
– Sint-Godelieve: 84,25 % ten laste van Kortrijk en 15,75 % ten laste van Kuurne.
Voor 2013 gaf dit als resultaat dat Kortrijk instond voor een toelage van 60.224 euro.
– Sint-Rita: 4,85 % van Kortrijk en 95,15 % van Harelbeke.
De Kortrijkse bijdrage bedroeg in 2013 slechts 974 euro.
– Sint Augustinus:2,20 % van Kortrijk en 97,80 % van Harelbeke.
Kortrijkse bijdrage: slechts 763 euro.

P.S.
De huidige tripatite neemt zich voor om voor de gehele bestuursperiode de exploitatie-uitgaven voor de kerkfabrieken te plafonneren op het niveau van 2014, zijnde 1.472.873 euro. Dat is 19,6 euro per inwoner, – niet per kerkganger.
(De vorige bestuursploeg heeft dit ook een keer beloofd in een meerjarenbegroting, maar het plafond was toen wel geïndexeerd.)

Over de herbestemming van de Sint-Pauluskerk

Wat duurt dat toch lang eer men weet wat aan te vangen met die Sint-Pauluskerk en bijhorende parochiezaaltjes.
Het stadsbestuur ( in casu schepen Jean de Bethune) wist al sinds begin 2010 dat de kerk zou onttrokken worden aan de eredienst. Met een KB van 30 maart 2010 is de kerk dan met ingang van 1 juli officieel als kerk opgeheven. Aldus kreeg Stad (dat zijn wij, met ons allen, Kortrijkzanen) het gebouw weer in volle eigendom op 1 januari van dit jaar.

Binnen het schepencollege heerste verdeeldheid over de vraag wat te doen met de kerk. Men heeft dan maar in maart aan studenten van de Katho opdracht gegeven om te zoeken naar mogelijke bestemmingen. Die studie moest klaar zijn tegen september en de resultaten ervan zijn nu in handen van de schepen voor gebiedswerking (Lieven Lybeer). Andere schepenen zijn daar blijkbaar niet echt van op de hoogte.

Vandaag kopt “Het Nieuwsblad” dat “de voormalige kerk een ontmoetingscentrum wordt”.
Door ons – ook vandaag – hierover ondervraagd, antwoordt de schepen van cultuur Christine Depuydt dat nog niets is beslist. Ongeveer zelfde reactie bij schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens.

Dat is toch allemaal bizar.
In het schepencollege van 14 december is het agendapunt “herbestemming van Sint-Pauluskerk” uitgesteld.
Terwijl in datzelfde college in een ander agendapunt dan meubilair is aangekocht (100 stapelbare stoelen en 18 mobiele klaptafels) voor de Sint-Pauluskerk want volgend jaar wordt de kerk opgefrist zodat het gebouw kan ingezet als buurthuis. Citaat hoor.
Ook in het college van 21 december is het punt uitgesteld. Bizar.

Laat ons nu maar aannemen dat de kerk en bijhorende zaaltjes tegelijk zullen dienst doen als ontmoetingcentrum én buurthuis.
(Wat gebeurt er met de conciërgewoning waarvan straks de huur afloopt?) Om het even wat men in het oog heeft, een pre-scan heeft indertijd uitgewezen dat er minstens 100.000 euro kosten te verwachten zijn om het gebouw ergens voor gebruiksklaar te maken.

P.S.
Toen er ooit vanuit een ACW-afdeling is gevraagd om er een ontmoetingscentrum te vestigen liet toenmalig interim-burgemeester Lieven Lybeer zich ontvallen dat er al genoeg van die o.c.’s zijn.

Wat doen die containers daar op dat kerkhof? Wat kosten de zitbanken?

Het is géén zicht daar, langs de Meensesteenweg.
Op dat schone Sint-Janskerkhof heeft men 8 modules van drie bij zes meter per 4 in duplex opgestapeld. Torenhoog. (Gebruikt men wel die bovenverdieping?)
Dat storend zicht (horizonvervuiling) komt hiervan. De vroegere conciërgewoning op de begraafplaats was verouderd en is daarenboven sinds jaren “oneigenlijk gebruikt”. In afwachting van een nieuwe accomodatie zocht men naar een ander tijdelijk onderkomen, voor oneigenlijk gebruik. Een voorstel om bureelcontainers te huren is ooit verworpen. Maar plotseling deed er zich een opportuniteit voor. Een firma die vaak mag optreden bij openbare werken voor Stad had zijn bureelcontainers niet meer vandoen en heeft ze aan de schepen van stadsgebouwen (Jean de Bethune) verkocht voor een zacht prijsje: 6.855 euro. Een gelukkig toeval. De aankoop en plaatsing is niet voor de gemeenteraad gekomen, want men beschouwde de zaak als behorend tot het dagelijks beheer.

Ook de oude kapel op het kerkhof voldeed niet meer aan de vraag om te beschikken over een ideologisch of religieus neutrale afscheidsruimte. De directie van facility heeft in november 2009 (let op de datum, het jaar) “in eigen beheer” een voorontwerp gemaakt voor een geheel nieuwe dienst- en ceremonieruimte. Men is er heel trots op. De houtskeletbouw voor de dienstruimte is een primeur. De ceremonieruimte is te aanzien als een lichttunnel. Er is een groen dak. Rond die gebouwen komt een parkzone en een ceremonieel pad met hoge belevingswaarde. (Zoals we hier al vertelden zal het wandelpad uitgerust zijn met grafzerken waarop je kunt gaan zitten als het je allemaal teveel wordt. Overmand van verdriet ziet u daar dan de naam staan van een verre tante die u ooit heeft geschrapt uit haar testament.)

De werken werden aangevat in november vorig jaar. De beëindiging ervan voorziet men in november van dit jaar. De bouwvergunning dateert van ergens april 2010.
Geraamde kosten voor de ruwbouw en afbraakwerken (lot 1): 195.404 euro (incl. BTW). Zonder dakafdekking. Gegund aan “Cokelaere Bouwteam” uit Wervik voor 171.288 euro. Dus dat viel mee. Twaalf procent minder dan de raming. Maar de bouwfirma heeft onlangs een factuur ingediend betreffende de meerwerken. Een bijgeroepen ingenieur vond de funderingen niet stevig genoeg. En die betonbalken moesten dikker. Kortom meerwerken voor zowat 20.000 euro. Cokelaere heeft evenwel een geste gedaan. Plots vond men méér “hoeveelheden in min” dan “hoeveelheden in meer”. Kortom, met 13.820 euro meerkosten overschrijdt de verrekening het bestelbedrag met 8 procent, net niet genoeg om de zaak opnieuw voor de gemeenteraad te brengen. Maar misschien ontdekt men de komende tijd nog wat bijkomende verrichtingen.

De ambtenaren van facility troosten zich met de vaststelling dat men 33.000 euro kon besparen door de geplande houten zitbanken te vervangen door grafzerken.
Maar het gaat hier wel degelijk om lot 2: de houtskeletbouw van het dienstgebouw en ander schrijnwerk. Dat lot werd gegund aan de bvba Van Den Bossche & Dutoit uit Vichte voor 273.822 euro. (Raming was: 272.577 euro.) Wat denkt die firma daar nu van? Dat ze plots geen zitbanken meer mogen leveren ter waarde van 33.000 euro? Duizend euro per zitbank !!

Bespaart schepen Jean de Bethune eigenlijk wel 33.000 euro?
Dat kunnen we nog niet weten. De omgevingsaanleg met het ceremonieel pad is nog niet gegund, maar de kosten ervan worden al wel geschat op 77.204 euro. In die prijs is de installatie van “zitelementen opgebouwd uit de recuperatie van zerken” inbegrepen.

P.S.
De bouwwerken omvatten vijf loten voor een totaal geraamd bedrag van 593.109 euro.
Mogelijke overschrijdingen blijft kortrijkwatcher in de gaten houden.
– De dakafdichting en het groen dak zou 54.324 euro kosten maar werd gegund voor slechts 37.408 euro.
– De elektriciteitswerken zijn gegund voor een totaal abnormaal bedrag: 9.832 euro tegenover een raming van 21.328 euro.

Tel daarbij:
– raming van de verhardingswerken aan het ingangscomplex en een werfvloer: 52.664 euro.
– raming van de omgevingsaanleg: 77.204 euro.

Ga eens lekker op een grafzerk zitten

Op 28 mei begint de week van de begraafplaatsen. Dezelfde dag organiseert Stad om 14 uur een rondleiding op het Sint-Janskerkhof, vlakbij het Guldensporenstadion. Doe maar mee en ga – telkens als de gids ergens een toelichting verstrekt – even lekker uitrusten op een grafmonument.
Kan niet zegt u? Zomaar argeloos met uw poep gaan zitten op een sépulture?
Kan wel, maar nu nog niet.

Het zal wél kunnen van zodra de werken aan het nieuwe ceremonie- en dienstgebouw zijn voltooid.
Langsheen het pad tussen de inkomzone van het kerkhof en het ceremoniegebouw zal men immers allerhande zerken die dit jaar worden afgebroken horizontaal stapelen zodat die kunnen dienen als een lange doorlopende zitbank.
Dit alles hebben we onrechtstreeks te danken aan VLD-raadslid Moniek Gheysens. Zij klaagt al jaren tevergeefs aan dat al die prachtige grafmonumenten zomaar worden vernietigd. Wou er funeraire kunst van maken of in elk geval die zerken een functionele bestemming geven. Er voetpaden van maken, dat mocht niet. Zomaar argeloos met uw vuile voeten over grafzerken lopen? Kan toch niet!
Nu kan het plots wel.
Dit jaar nog moeten 150 graftekens en monumenten verdwijnen. De lijsten hangen uit aan die groene containers op het kerkhof. Geraamde kostprijs van de werken: 25.000 euro.
Een gedeelte ervan zal dus gestapeld worden in de vorm van zitbanken.

We geven u nu de ware reden van deze verrassend nieuwe ingreep.
Schepen Jean de Bethune van stadsgebouwen hoopt hiermee 33.457 euro te besparen. In het bestek “nieuw ceremonie- en dienstgebouw” had men in het lot 2 (houtskeletbouw en schrijnwerk) namelijk de constructie voorzien van 32 zitbanken en die zouden dus 33.475 euro kosten, zonder BTW. Dus duizend euro per zitbank?

De schepen is als de dood voor het feit dat de kosten voor het project op het Sint-Janskerkhof dreigen uit de hand te lopen. Des te meer omdat het ontwerp volledig in eigen beheer is ontstaan.
Die werken kosten heel veel geld. Geraamde kosten: net geen 600.000 euro. In de huidige stand van zaken komen we alleszins al aan 582.000 euro. (Zonder de omgevingsaanleg die geschat is op 130.000 euro.)
Voor lot 1 (ruwbouw en afbraakwerken) is een eerste verrekening van de meerwerken binnen. Blijkbaar was dat even schrikken bij de ambtenarij van schepen de Bethune.

Meer details in een volgend stuk.

Herbestemming Sint-Pauluskerk nog niet bepaald

Alweer een sterk staaltje van bestuurskracht.
De laatste Heilige Mis in de Sint-Pauluskerk op Lange Munte is op 25 juni 2010 doorgegaan. De Kerkraad besloot op 24 februari 2010 om het kerkgebouw te “desaffecteren”. Volgens wijlen roze deken Marc Ghesguière nog wel op aandringen van Stad. (De kerkfabriek hoopte het gebouw te kunnen verhuren aan Stad.) Op 30 maart werd de desaffectatie bij ministerieel besluit toegestaan. En op 6 april ondertekende de West-Vlaamse bisschop Rogerius (toen nog van Geluwe) een decreet waarbij de kerk vanaf 1 juli vorig jaar een andere bestemming zou krijgen.

Nu blijkt dat het Schepencollege nog altijd niet weet wat aan te vangen met die Sint-Pauluskerk en de vergaderzaal. (Het conciërgehuis blijft blijkbaar verhuurd.)
Om binnen dat schepencollege enig geruzie te vermijden (Lieven Lybeer versus Jean de Bethune) heeft men studenten van de Katho opdracht gegeven om te zoeken naar mogelijke bestemmingen “in het kader van een vernieuwde samenwetrking tussen gebiedswerking, preventie en buurtwerking”. Van de Katho verwacht men pas tegen 1 september van dit jaar een “businessplan”.

Intussen kunnen verenigingen blijkbaar gebruik maken van het gebouw, mits zij een gebruiksovereenkomst goedkeuren. Er is nog altijd geen officieel tarief als retributie bepaald door de gemeenteraad – raad die overigens die gebruiksovereenkomst niet eens kent.

P.S.
Een zogenaamde pre-quickscan wees uit dat de verbouwing van de kerk minstens 100.000 euro zal kosten, om het even wat men met dat gebouw aanvangt.

Hoeveel pastorieën telt Kortrijk?

19. Negentien ! (Protestantse kerk inbegrepen.)
Dit vernemen we (godzijdanke) door een schriftelijke vraag van raadslid Bart Caron (Groen).

Daarvan zijn er 10 gelegen op het grondgebied van “stad”, en dan nog 3 in Heule, telkens 1 in Bellegem, Rollegem, Bissegem, Marke, Aalbeke, Kooigem.
Stad (dat zijn wij) heeft 5 pastorieën in eigendom: die van St. Laurentius (Kooigem), St. Godelieve (Heule), en verder St. Paulus (vanaf 1 januari), St. Pius, St. Elisabeth. Voor wat de pastorieën betreft in stadseigendom zijn enkel deze van de parochies St.Pius en St. Elisabeth door priesters bewoond. Over de andere geeft het “Bulletin van Vragen en Antwoord” geen uitsluitsel. Stom zeg. Echt stom, dat we dat nu nog niet weten.
In Kooigem doet de pastorie momenteel dienst als schooltje, en denkt het stadsbestuur om de zaak te verkopen. Kwestie van patrimoniumstudie waar we niets meer over vernemen. In Heule gaat het om een parochiecentrum. De pastorie van St. Paulus is bewoond door een privé gezin.

Omdat parochiegrenzen niet noodzakelijk samenvallen met die van gemeenten moet Stad ook rekening houden met pastorieën van Stasegem (St. Augustinus), Harelbeke (St. Rita), Kuurne (St. Katharina).

Bart Caron is nu van plan om uit te zoeken wat die pastorieën kosten aan Stad. Gemeenten staan er immers voor in dat pastoors een dak boven het hoofd hebben. Ook al gaat het niet om een pastorie. In de begroting 2011 is een “woonvergoeding voor bedienaars van de eredienst” van 25.803 euro voorzien.
Nu nog het aantal pastoors tellen. Laatste cijfer dat we kennen dateert van 2004: 14 pastoors, 1 medepastoor, 7 hulppriesters.
Op de website van “Kerk in Kortrijk” niets over te vinden. Overigens verouderd, en een klucht.