Category Archives: kerkfabrieken

Een heel bijzonder geschenk aan de stad Kortrijk: een chatsjkar !

Een chatsjkar (letterlijk: een kruissteen) is een traditioneel Armeens christelijk gedenkteken in de vorm van een stele, een staande steen van 2 meter hoog.  Centraal staat een kruis, soms boven een zonneschijf.  De steen is gegraveerd en gedecoreerd met rozetten, vlechtwerk en plantkundige motieven als bladeren, granaatappels en druiven.

In februari heeft onze Armeense culturele vereniging NAREK ter stede de wens geuit om zo’n kunstwerk aan  stad te schenken als “symbool van hun erkentelijkheid en respect voor de stad”.
(???)
Het adviescomité ‘Kunst in publieke ruimte’ stelde voor om bij aanvaarding van het geschenk de  kruissteen te plaatsen bij de Sint-Maartenskerk.   En dat zal gebeuren aan de rechtervleugel van de kerk, binnen het omheinde gedeelte.
De kerkgemeenschap en de kerkfabriek gaan akkoord.

Het aanvaarden van schenkingen is wel een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Zal de plaatsing van het monument gepaard gaan met een ‘inzegening’?
(Toen de stad Maastricht laatst een keer zo’n cadeau kreeg kwam er een stoet van notabelen de plechtigheid bijwonen, inclusief de bisschop.)

 

 

 

Dat Kortrijkse kerkenplan is bijlange nog niet af…

Onder de  toen nog bevoegde schepen Catherine Waelkens voor kerkfabrieken en financies (ex-N-VA, nu onafhankelijk raadslid) is al in 2014 het studiebureau “Urbain Architectencollectief” uit Gent aangesteld met als opdracht het maken  van 1) een inventaris en
2) een categorisering van alle kerkgebouwen en andere panden (bijv. kapellen) op Kortrijks grondgebied.  ‘Panden’  die op een of andere manier al of niet (of min of meer) gebruikt worden voor de eredienst.

De ‘categorisering’ van dat patrimonium  stoelt op acht parameters, waarbij  criteria als erfgoedwaarde, polyvalentie, onderhouds- en investeringskosten vooral in het oog springen.
De studie wil dan in een tweede fase uitmonden in een “kerkenplan” dat drastisch zal concluderen welke van die gebouwen hun huidige bestemming kunnen behouden, of in aanmerking kunnen komen voor een nevenbestemming, of een herbestemming of zelfs nuttig zijn voor de sloop.
Voorts wil  het kerkenplan daarna concrete uitspraken doen over de middelen (budget, personeel, parochies en kerkgebouwen) waarmee de ‘Kerk in Kortrijk’ zal georganiseerd worden.
Op termijn hoopt Stad hiermee dat die besluiten zullen leiden tot een aanzienlijke daling van de jaarlijkse stedelijke toelagen aan de kerkfabrieken.
(Hou dit stil, lezers. praktiserende kerkgangers vooral.)

De studie van het bureau mocht toen maximaal 30.000 euro kosten en is in het najaar 2015 afgerond. (Factuur niet gekend.)
Er was in september 2015 een soort infomoment voor de kerkfabrieken en hun bestuurders plus parochiale teams.
(Raadsleden kregen de studie niet te zien.)
De nieuwe deken Morlion gaf toen de aanwezigen een soort huiswerk mee met de vraag naar mogelijk zinvolle soorten bestemmingen van de Kortrijkse kerkgebouwen.

Vervolgstappen

Mikpunt voor het voorleggen door de kerkfabrieken van het huiswerk kerkenplan was wel degelijk half 2016.
Dat is niet gelukt, naar verluidt vanwege de omzichtigheid (de ‘koudwatervrees’ ) bij diverse kerkelijke delegaties om tot besluiten te komen.
Men verwacht nu toch in 2017 een soort kerkenplan 2.0.
Het Urbain Architectenbureau mag inmiddels alweer de ‘vervolgstappen’ begeleiden.
De prestaties van het studiebureau zijn  voor dat vervolgwerk nu geplafonneerd op 15.500 euro (incl. BTW).  (Offerte niet gekend.)

Kan het architectenbureau voor die prijs wel het gekonkelfoes, de achterkamerpolitiek en de onkunde (mediocriteit) bij de vele betrokken partijen voor vele maanden nog wel volgen,  eventueel ingrijpen (redelijkheid aanbrengen) en daarover rapporteren?
Dat wespennest in kaart brengen??

Meer nieuws over de patrimoniumstudie voor Aalbeke

De gemeenteraad van 5 december had plaats in het ontmoetingscentrum (o.c) van de township Aalbeke.
Bij het begin van de zitting kreeg eenieder (ook de raadsleden!) enige toelichting te horen over wat de dienst bedrijfsvoering van Stad van nu nog schepen Koen B. met bepaalde gebouwen in de deelgemeente  zou gaan doen.
Het overzicht was ietwat rommelig en over de financiering van de  plannen viel geen  woord.  De ambtenaar-architect  benadrukte dat er nog niets daadwerkelijk was beslist terwijl het schepencollege nog wel dezelfde dag van die gemeenteraadszitting  een besluit heeft  genomen over het te volgen scenario voor Aalbeke.

Wat is er dus beslist op dat College?  En wat moet dat kosten?
1.  De jeugdverenigingen  blijven hun stek behouden in de loods Vandecasteele.
Een en ander  vergt enige aanpassingswerken.
De kosten heeft men  voorlopig geraamd op 250.000 euro.
2.  De muziekverenigingen (de Harmonie) zal men onderbrengen in het ontmoetingscentrum.   Ook hier zijn  bepaalde werken nodig.  Voor niet minder dan 470.000 euro, te spreiden over de jaren 2017 en 2018.
(Muzikant en raadslid Filip Santy vreest voor geluidshinder voor andere activiteiten in het o.c.  En wat met de akoestiek?)
3.  Bepaalde stadsdiensten (bibliotheek, instrumentklassen van het conservatorium en kantoren) krijgen huisvesting  op een verdieping (?) in de Sint-Corneliuskerk.  Een eerste inschatting gewaagd van niet minder dan 858.000 euro.  (Opstart: 384.500 euro.)
Kerkdiensten zouden nog mogelijk zijn in de centrale beuk.
4.   Door deze herhuisvesting kunnen jeugdhuis ‘t Skut, de voormalige brandweerkazerne en het oud gemeentehuis verkocht worden.

Men verwacht dus wel inkomsten.
Voor de verkoop van ‘t Skut en de kazerne 450.000 euro en voor de verkoop van het vroegere gemeentehuis 400.000 euro.
Stad engageert zich dat die gebouwen pas zullen verkocht worden als er zekerheid is over een alternatief voor de verenigingen en diensten  die er nu gehuisvest zijn.  Er moet een totaaloplossing zijn, met inbegrip van de nevenbestemming van de kerk.  (Van de Kerkgemeenschap alhier en in het bisdom komt er blijkbaar geen tegenkanting.)

Onze verwachting is dat het totaalplan van de patrimoniumstudie pas in 2019 volledig zal uitgewerkt zijn.
P.S.
Het jeugdhuis ‘t Skut in de voormalige feestzaal is bouwkundig erfgoed.

 

 

Naar een tweede moslimbegraafplaats in Kortrijk

Velen  – zelfs  binnen de betrokken gemeenschap –  hebben  geen weet  van het bestaan van een moslimkerkhof in Kortrijk.
Het dossier heeft vele lange jaren aangesleept maar uiteindelijk is er zonder veel tamtam begin 2004 een moslimbegraafplaats aangelegd, netjes afgescheiden van het kerkhof  in de deelgemeente Marke (Spinnerijstraat).
Het perk in Marke telde 86 mogelijke ‘percelen’ en heeft nu bijna zijn capaciteit (voor volwassen) bereikt.  Er zouden nog 7 plaatsen  vrij zijn en met een gemiddelde van  5 begravingen per jaar (een echte groeitendens is er niet) is het schepencollege beginnen uitkijken naar een andere locatie.

Men heeft (zonder al te veel participatie  ‘Kortrijk spreekt”) een beschikbaar terrein gevonden bij de begraafplaats te Heule (Mellestraat) dichtbij de ringlaan R8 en aan linker ingang van het bestaande kerkhof.  De bushalte van lijn 60 is vlakbij.
Het terrein heeft een oppervlakte van circa 700 m² en biedt de mogelijkheid voor 140 à 150 graven. Er zijn nog allerhande werken uit te voeren: aanleg paden,  planten van hagen en struiken ter afsluiting van het park.
Kostprijs voor het “begraafklaar” van het terrein  maken nog onbekend.

 

Analyse rekeningen 2015 t.o.v. 2014 van kerkfabrieken

Zowel onze vele vrijzinnige (atheïstische) lezers als onze evenvele lezers-kerkgangers kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Van onze cijfergegevens over de Kortrijkse kerkfabrieken.  De eerste categorie  burgers omdat die het beu zijn van nog belastingen te spenderen aan kerken en pastoors, de tweede praktizerende categorie uit onbevredigde nieuwsgierigheid. (Kent u soms een pastoor die vanop de preekstoel toelichting geeft over de financiële toestand van zijn parochie?)
Hierna de rekeningen van de kerkfabrieken die vallen onder het kerkbestuur van Centrum Kortrijk.

O.L.Vrouw
– Resultaat gestegen: 80.2999 euro (2015) tegenover 58.165 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven zijn 7,2 % gedaald van 255 K in 2014 naar 247 K in 2015.
(De bezoldigingen en vergoedingen stegen wel, maar deze werden opgevangen door de dalingen eredienst en verzekeringen.)
– Exploitatie- ontvangsten zijn 32,9 % gedaald van 52 K naar 35 K.
(Een niet nader bepaalde ontvangst bij de categorie eredienst is er niet gekomen.)
– De exploitatie-toelage (van ons allen) is 1,3 % gestegen van 231 K naar 234 K.
– Investeringstekort: 23.396 euro.
(Moet in budget 2017 rechtgezet. Zal Stad (wij allen) een investeringstoelage geven?)

Sint-Maarten
– Resultaat gedaald:  34.126 (2015) tegenover 94.446 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven met 8 % gestegen van 285 K naar 308 K.
(Voornamelijk door onderhoud gebouwen.)
– Exploitatie-ontvangsten met 12,3 % gedaald van 141 K naar 124 K.
(Daling ontvangsten privaat patrimonium.)
– De exploitatie-toelage 29,3 % gedaald van 175 K nar 124 K.
– Investeringsoverschot: 91.997 euro.

Sint-Jan Baptist
– Resultaat gestegen:  73.201 tegenover 49.519 euro.
– Uitgaven: 5,7 % gedaald van 129 K naar 122 K.
– Ontvangsten: 5,8 % gedaald van 59 K naar 56 K.
– Toelage met 4,5 % gedaald van 94 K naar 89 K.
– Investeringstekort: 48.301 euro.

Sint-Elooi
– Resultaat gedaald: 11.234 tegenover 19.158 euro.
– Uitgaven met 3,1 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Ontvangsten met 12,9 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Toelage met 10 % gestegen van 82 K naar 90 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Rochus
– Resultaat: licht gedaald: 27.532 tegenover 28.196 euro.
– Uitgaven licht gestegen: van 104 K naar 105 K.
– Ontvangsten met 24,8 % gestegen van 9 K naar 12 K.
(creditnota.)
– Toelage bleef gelijk: 92.847 euro.
– Geen investeringsoverschot of tekort.

Sint-Amandus
Resultaat gedaald: 44.176 tegenover 55.707 euro.
– Uitgaven met 2,6 % gedaald van 74 K naar 72 K.
– Ontvangsten licht gestegen van 31 K nar 32 K.
– Toelage met 33,3 % gedaald van 44 K naar 29 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Elisabeth

– Resultaat gestegen: 36.975 tegenover 23.696 euro.
– Uitgaven met 10 % gedaald van 117 K naar 106 K.
– Ontvangsten met 59 % gestegen van 6 K naar 9 K.
– Toelage met 8,4 % gedaald van 119 K naar 109 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Damiaan
– Resultaat gestegen: 21.861 tegenover 19.340 euro.
– Uitgaven met 1,4 % gestegen van 62 K naar 63 K.
– Ontvangsten met 49 % gedaald 8 K naar 4 K.
– Toelage met 5,4 % gedaald van 65.000 naar 61.500 euro.
– Geen investeringstekort of overschot.

O.L.Vrouwkerk haalt de meeste ontvangsten uit vieringen. En niet Sint-Maarten

Het kerkenplan wil nagaan welke kerken  een neven- of herbestemming kunnen krijgen.  Eén van de (acht) criteria daarbij is de vraag in welke mate er nog activiteiten doorgaan.  Dat kerkenplan (waarvoor Stad 30.000 euro veil had) is er officieel nog altijd niet. Was beloofd voor zomer 2015. (Zonder kerkenplan geen subsidies meer van de Vlaamse overheid.)

Hierna een rangschikking van de opbrengsten uit vieringen in het jaar 2015 en 2014.
Voor de eerste drie geven we de ontvangsten in detail weer.

O.L.Vrouwkerk: 13.000 euro (in  2014: 11.025 euro)
– stoelgeld: 1.190
–  omhalingen: 2.589
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  5.144 (opvallend hoog)
– rechten kerkfabriek bij huwelijken: ? (er was 200 euro voorzien in budget)
– casueel koster-organist: 4.075

St. Brixius in Marke: 10.061euro  (9.739 euro)
– stoelgeld: 300
– omhalingen: 1.839
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  3.620
– rechten kerkfabriek bij huwelijken:  897
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 158
– casueel koster-organist: 3.246

St. Maarten: 7.607 euro  (6.956 euro)
– stoelgeld: 834
– omhalingen: 1.558
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen: 1.206
– rechten kerkfabiek bij huwelijken: 276 (opvallend laag)
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 473
– casueel koster-organist: 1.229
– ander ontvangsten van vieringen: 1.930

St. Elisabeth: 6.195  (5.371)
St. Rochus: 5.748 (7.460)
St. Elooi: 5.430 (3.771)
St. Eutropius in Heule: 4.915 (6.926)
St. Pius X: 4.303 (5.183)
St. Audomarius in Bissegem: 3.966 (5.625)
St. Jan Baptist: 3.925 (4421)
St. Amandus in Bellegem: 3.592 (5.153)
St. Cornelius in Aalbeke: 3.544 (3.744)
St. Antonius Abt in Rollegem: 3.199 (2.889)
St. Godelieve (watermolen): 2.480 (2.3 83)
H. Damiaan: 2.457 (1.83&)
St. Laurentius in Kooigem: 805 (1.421)

 

 

Welke kerk heeft het meeste hosties gekocht in 2015?

Het aantal kerkgangers in Kortrijk is een zorgvuldig bewaard geheim.  Maar misschien brengt de studie rondom het “kerkenplan” enige uitkomst.  In afwachting van de publicatie ervan (moest al gebeurd zijn) hierna een indicatie over het bedrag besteed aan de aankoop van hosties.  We weten evenwel niet waar onze Kortrijkse parochies die stukken   – samengesteld uit bloem en water  –  kopen, en ook niet wat men ervoor per stuk betaalt.
Ter info.  De Norbertijnenabdij in Tongerlo vraagt voor 250 stuks kleine witte hosties (diameter 31 mm) 4,20 euro.
Pastor Dekimpe vraagt zich af of het aantal verdeelde hosties een betrouwbare barometer is voor het aantal kerkgangers.  Niet iedere parochie heeft evenveel misvieringen.  En  in de O.L.Vrouwkerk bijvoorbeeld zijn er veel begrafenissen.

O.L.Vrouwkerk:  963,02 euro (in 2014:  845,16 euro)
St. Elisabeth:  835,52  (547,30)
St. Rochus:  680,44  (543,30)
St. Elooi:  458,41  (322,35)
St. Brixius in Marke:  457,31  (668,76)
St. Maarten:  402,27  (369,97)
St. Pius X:  400,59  (183,65)
H. Damiaan: 316,81  (184,04)
St. Eutropius in Heule:  300,90  (268,32)
St. Audomarus in Bissegem:   266,80  (181,10)
St. Amandus in Bellegem:  204,82  (325,38)
St. Godelieve op Watermolen:  156,10  (157,90)
St. Jan Baptist:  145,79  (190,68)
St. Antonius Abt in Rollegem:  98,68  (91,21)
St. Cornelius in Aalbeke:  88,50  (232,20)
St. Laurentius in Kooigem:  65,94  (62,18)

 

 

Welke kerk krijgt het meeste stoelgeld ?

Zelfs de meest fervente kerkganger heeft daar geen weet van.
Nochtans een interessant gegeven, zeker in het kader van het lopende “kerkenplan” – waar we nog altijd geen conclusies van konden vernemen.  (Welke kerk krijgt een herbestemming?)
Het bedrag slaat op het jaar 2015 met tussen haakjes het stoelgeld van het jaar tevoren.
In het bisdom Brugge vraagt men 0,20 euro stoelgeld.
Maar nogal wat mensen “vergeten” dat geld in het daartoe voorziene bakje te leggen.  Dus toch geen zeer betrouwbare barometer voor het aantal kerkgangers.
Ook verschilt het aantal misvieringen van parochie tot parochie.  In de kleine deelgemeenten (Aalbeke, Kooigem, Rollegem) is er pas om de veertien dagen een weekendmis.

O.L. Vrouwkerk:  1.190 euro  (1.173 euro)l
St. Maarten:  834  ( 1.441)
St. Elooi:  741  (442)
St. Elisabeth:  681 (685)
St. Rochus:  658  (641)
St. Pius X :  413 (709)
St. Eutropius (Heule):  334  (320)
St. Brixius (Marke):  300  (303)
St. Jan Baptist:  261 (296)
St. Amandus (Bellegem):  260  (412)
H. Damiaan:  227  (305)
St. Audomarus (Bissegem):   220  (399)
St. Godelieve (Watermolen):  156  (181)
St. Laurentius (Kooigem):  64  (130)
St. Antonius Abt (Rollegem):  59  (55)
St. Cornelius (Aalbeke): 56  (79)

 

Geen nieuwe moskee in Kortrijk zonder erkenning?

Raadslid Steven Vanneste (ex-N-VA, nu onafhankelijk) raakt graag ietwat meer controversiële onderwerpen aan.
Zo had hij het in gemeenteraad van afgelopen maandag over de toekomstige nieuwe moskee in het gebouw van de vroegere supermarkt Bio-Planet aan de Brugsesteenweg. Meer speciaal over de rol van het stadsbestuur in het verloop van het gebeuren.

– Zo blokletterde “Het Nieuwsblad” op 11 mei in dit verband: “Stad wil geen nieuwe moskee zonder erkenning”.
– De kop van het artikel van vandaag in “Het Kortrijks Handelsblad” is gelijklopend: “Nieuwe moskee enkel mét erkenning”.
– Nog vandaag benadert de titel van het stuk in “Het Laatste Nieuws” evenwel het best de juiste toedracht: “Stad hoopt dat de vzw van de moskee erkenning aanvraagt.”
Want wat heeft de nieuwe schepen van kerkbesturen Kelly Detavernier (N-VA) geantwoord op de uitdrukkelijke vraag van raadslid Vanneste wat Stad zou doen als de nieuwe moskee niet erkend wordt?
Gewoon dit: “We gaan ervan uit dat de vzw er alles zal aan om doen om erkend te worden.” Verder liet zij ook nog duidelijk verstaan dat Stad een erkenning noodzakelijk en essentieel acht – niet om de bouw of de opening ervan mogelijk te maken – maar wel om de controle en transparantie van de werking te waarborgen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met de erkenningsprocedure van een moskee, beter gezegd: de erkenning van een lokale islamitische gemeenschap?
De aanvraag wordt in feite niet letterlijk gedaan door de vzw (hier “Attakwa”). Het is de zgn. Moslimexecutieve die een dossier indient bij de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, met name nu Liesbeth Homans. En dat dossier is geen lachertje.
Het omvat bijv.:
– gegevens over het gebouw (soort van moskee),
– de financiële toestand én planning,
– een verklaring dat men de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken zal naleven,
– de verklaring dat de iman voldoet aan de inburgeringsplicht (in Kortrijk een struikelblok?),
– nog een verklaring dat de moskee er zich toe verbindt personen te weren uit de organisatie en de werking die handelingen of oproepen doen die in strijd zijn met de grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.
– en tevens nog allerlei zaken over de werking, de samenstelling van het bestuur, het beheer van de goederen.

In verband met het laatste was het tijdens de repliek van de schepen in de zitting van vorige maandag opvallend dat zij het voortdurend had over de vzw (zonder ook maar één keer de naam uit te spreken) en niet over “het islamitisch comité”, dat is zowat de moslim-versie van de kerkfabriek. Is er dan bij Attakwa nog geen dusdanig Comité, ook niet embryonaal?

Als de minister van Binnenlandse Zaken het dossier van de Moslimexcutieve volledig acht, wint hij (zij) vervolgens het advies in van (eerst) de Staatsveiligheid en daarna het lokale bestuur en de provincie.

Besluit
Ook als de lokale islamitische gemeenschap geen erkenning krijgt kan Stad de opening van de nieuwe moskee niet beletten. (De oude in de Stasegemsestraat is trouwens nog altijd niet erkend.)

P.S.
– De Kortrijkse gemeenteraad telt twee moslims: Mohammed Ahouna (VLD) en Sliman You-Ala (SP.A). Zij doen nooit hun mond open, ook niet als het over materies gaat die de moslimgemeenschap raken. Zijn continu bezig met hun smartphone.
– Wie Attakwa financieel wil steunen gireert wat geld op BE 72-3850-3324-6916.

De luidklokken van de Onze-Lieve-Vrouwekerk luiden niet meer

In de O.L.V-kerk hangen in de zuidertoren zes klokken, waarbij een héél zware: de ‘Maria Bourdon’ klok met een diameter van 230 cm en een gewicht van 6.100 kg.
Geen van die klokken mag nu uit veiligheidsoverwegingen nog luiden, want de houten klokkenstoel is steeds meer gaan schommelen en lijkt niet meer echt stabiel.

Het is heel goed denkbaar (in feite zeker) dat ze met Pasen volgend jaar nog altijd niet zullen te horen zijn want de kerkfabriek wil nu de hele zuidertoren binnenin laten restaureren en heeft daartoe een dossier ingediend bij de Vlaamse regering met het oog op het verkrijgen van een restauratiepremie.
En zo’n dossier kan lang aanslepen.
Voor de pas beëindigde binnenrestauratie van de kerk en de gravenkapel heeft de kerkfabriek al in 2004 een uitgavenplan opgesteld. De goedkeuring van de restauratiepremie (393.000 euro) door minister Bourgeois kwam er pas in februari 2011, en de werken (firma Meuleman!) konden pas starten in januari 2013…

De kostprijs voor de werken in de gehele zuidertoren raamt het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk op 119.408 euro, incl. BTW. Men hoopt nu (na nog eens 7 jaar wachten?) dat de Vlaamse regering daar 80 procent van zal betalen, de stad 10 procent en de kerkfabriek zelf ook 10 procent.

P.S. (1)
De kerkfabriek heeft tegelijk nog een dossier ingediend om een premie te verkrijgen voor de restauratie van een partij brandglasramen aan de westgevel. Geraamde kostprijs: 65.943 euro.

P.S. (2)
Op YouTube kunt u intussen nog het feestgelui en deelgelui beluisteren van 4 van de 6 klokken. Met beelden van de kerk. Een opname van 31 maart (duur 16:18) en 11 september 2013 (duur 15:41).

P.S. (3)
Al die klokken hebben een naam.
– Het Mariaklokje is het oudste en het kleinste. Gegoten in 1490 met diameter van 66 cm.
– Ezabel is van 1538 en meet 80 cm.
– Margareta is van 1688 en meet 88 cm.
– Anna is van 1439. (Diameter niet gevonden in het archief.)
– Catharina is van 1446 en meet 115 cm.
– De grote Maria bourdon dateert oorspronkelijk van 1781 en meet 230 cm. Werd in WOII weggesleept naar Duitsland, maar men kon de brokstukken terugvinden. Opnieuw gegoten in 1944.

P.S. (4)
Aan kortrijkwatcher is ooit verteld dat ten tijde van onderpastoor Guido Gezelle een klok naar beneden is gedonderd. Daar waar de doopvont staat. Ga daar noot staan. Rechts achter in de kerk.