Category Archives: kerkfabrieken

Onduidelijkheden rondom het kerkenplan (3)

Eerst een woordje vooraf.
De Groenfractie zal het nu wel helemaal verkorven hebben bij de plaatselijke zogenaamde journalisten. De fractie heeft namelijk geweigerd om deel te nemen aan het debat en de stemming over het kerkenplan omdat de gazetten al eerder dan de Raad in detail kennis konden nemen van dat plan.
(Idem voor het punt over de aankoop van kerstverlichting voor bijna 1 miljoen.)


In een vorig stuk hadden we het over een aantal onduidelijkheden rondom het kerkenplan. In de gemeenteraadszitting van 1 april zijn die heus niet weggenomen. Maar intussen kreeg de redactie van “kortrijkwatcher” ietwat papieren toegespeeld, – nuttig om een en ander wat toe te lichten. (Pers weet daar niets van. Vraagt er – onbekwaam als ze is – ook niet naar.)

We vroegen ons bijvoorbeeld af of het bisdom wel akkoord ging met dat plan. (Zoals eerder gemeld achterhaalde “De Zevende Dag” dat het Brugse bisdom ervan was “geschrokken”.)
We maken onderscheid tussen het kerkenplan van fase 1 en het huidige van fase 2.0.
Dat fase 1- plan van oktober 2016 is (zonder datum) ondertekend én goedgekeurd door zes Kortrijkse Eerwaarde Heren en de twee voorzitters van de Centrale Kerkbesturen, maar merkwaardig genoeg NIET ondertekend door iemand van het stadsbestuur. Verder leren we dat het bisdom Brugge (via twee gedelegeerden) “kennis heeft genomen van de stand van zaken inzake de opmaak van het parochiekerkenplan”. Van enige goedkeuring is dus nergens sprake.

Het huidige kerkenplan 2.0 dan.
Dat is op 21 december 2018 is ondertekend door ditmaal vijf pastoors, de twee klassieke voorzitters van de kerkbesturen. De tweee handtekeningen van de twee Bisschoppelijk Gedelegeerden ontbreken niet.
Maar wat wil dat zeggen? Gaat het om een goedkeuring van het bisdom? Neen!
In de conclusies van dat kerkenplan-fase 2 lezen we immers wat volgt:
“Het diocesane beleid van het bisdom heeft kennis genomen van het Kerkenplan Kortrijk (2.0) en bevestigt de perspectieven die erin vervat zijn, rekening houdend uiteraard met de mogelijke aanpassingen en bijsturingen waar dit nodig of wenselijk is. (…) Tevens herinnert het diocesaan beleid eraan dat elke concrete vraag in verband met de bestemming van een kerk ter goedkeuring aan de bisschop moet worden voorgelegd.”
Het bisdom hecht tevens veel belang aan een blijvende dialoog en overleg, “zeker daar waar verder verheldering en onderlinge afstemming nodig is”.

Zo.
Dat weten we alvast. Het staat allemaal niet in de gazetten, en zal er ook nooit in staan.
Een tweede en totale onduidelijkheid ging over de vraag wat dat kerkenplan gaat kosten. Het punt is geeneens ter sprake gekomen in de gemeenteraad. (In De Zevende Dag maakt de burgemeester gewag van 10 miljoen gespreid over zes jaar. Neem dat maar aan met een korreltje zout aangezien op heden nog voor weinig kerken de bestemming concreet vastligt.)

P.S.
Het huidige kerkenplan (2.0) moest al voorliggen in juni van vorig jaar.


Onduidelijkheden rondom het nieuwe kerkenplan (1)

We moeten ons eerst weer even kwaad maken, zie maar.
Vandaag bespreekt de gemeenteraad de fase 2 van het kerkenplan waar men met behulp van een studiebureau al minsten vier jaar aan heeft gewerkt. De pers kreeg alweer de primeur over her- of nevenbestemming voor 19 kerken van de 24.
In de toelichting van het punt op de dagorde van de gemeenteraad wordt over die plannen in het geheel niet gerept. De burgers en raadsleden krijgen een verwijzing naar een niet te raadplegen bijlage over de draagwijdte van het kerkenplan. Een andere bijlage omvat “de goedkeuring” van het bisdom. Ook niet te lezen.

Die zgn “goedkeuring” van het bisdom is al een eerste onduidelijkheid die vanavond in de gemeenteraad zou moeten uitgeklaard worden.
In de aflevering van “De Zevende Dag” van gisteren 31 maart vertelde de burgemeester dat het kerkenplan is tot stand gekomen “in consensus” met het bisdom. De redactie van “De Zevende Dag” was wel zo alert om hieromtrent even het bisdom te contacteren. En wat kreeg men van die kant te horen? “Het bisdom was geschrokken van dat plan!
Overigens is volgens de toelichting in de memorie van de gemeenteraad gen sprake van consensus. Er staat daar te lezen dat het plan tot stand kwam in overleg met vier parochiale entiteiten, twee voorzitters van de centrale kerkbesturen en vertegenwoordigers van stad en het studiebureau. Het plan kreeg daarna de goedkeuring van het bisdom.
“De Zevende Dag” legde dus nog wat meer het vuur aan de schenen van onze burgemeester en vroeg of of hij niet wat voortvarend was geweest en wel zeker was van die goedkeuring. Waarop Van Quickenborne kort en raadselachtig antwoordde: “Het is getekend.”

Maar wat is er eigenlijk ondertekend?
Dat is dan een tweede onduidelijkheid.
Deken Geert Morlion vond dat men zich eigenlijk nog in de “de fase van de intenties” bevond.
En waarlijk, als je de gazetten leest zijn nog maar weinig plannen echt concreet.
Volgens “Het Nieuwsblad” gaat het om 15 kerken waarvan men weet wat de bestemming zal worden. Volgens “Het Laatste Nieuws” is dit niet het geval.
Vier (of vijf?) kerken blijven gewoon dienst doen als kerk en de kerkgebouwen van Aalbeke en Bissegem krijgen een nevenbestemming. Dat is dus een totaal van 6 of 7 kerken waarvan de plannen nu waarlijk vast staan.

Over naar een derde onduidelijkheid.
Wat moet dat allemaal kosten?
De nog bestaande kerkfabrieken zullen zoals elk jaar nog wel hun nominatieve exploitatietoelage krijgen.
Maar wat met de kerken die herbestemd worden? Die worden in principe “aan de eredienst onttrokken” en eigendom van stad en moeten als dusdanig volkomen onderhouden worden? Of verkocht? Of deels verhuurd?
En wat zullen de kerken kosten die een herbestemming krijgen?
In “De Zevende Dag” maakte de burgemeester gewag van een investering van 10 miljoen euro, gespreid over 6 jaar. Hoe komt hij aan dat ronde bedrag als men van veel kerken nog niet helemaal weet wat ermee aan te vangen?
Een heel bijzonder geschenk aan de stad Kortrijk: een chatsjkar !

Een chatsjkar (letterlijk: een kruissteen) is een traditioneel Armeens christelijk gedenkteken in de vorm van een stele, een staande steen van 2 meter hoog.  Centraal staat een kruis, soms boven een zonneschijf.  De steen is gegraveerd en gedecoreerd met rozetten, vlechtwerk en plantkundige motieven als bladeren, granaatappels en druiven.

In februari heeft onze Armeense culturele vereniging NAREK ter stede de wens geuit om zo’n kunstwerk aan  stad te schenken als “symbool van hun erkentelijkheid en respect voor de stad”.
(???)
Het adviescomité ‘Kunst in publieke ruimte’ stelde voor om bij aanvaarding van het geschenk de  kruissteen te plaatsen bij de Sint-Maartenskerk.   En dat zal gebeuren aan de rechtervleugel van de kerk, binnen het omheinde gedeelte.
De kerkgemeenschap en de kerkfabriek gaan akkoord.

Het aanvaarden van schenkingen is wel een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Zal de plaatsing van het monument gepaard gaan met een ‘inzegening’?
(Toen de stad Maastricht laatst een keer zo’n cadeau kreeg kwam er een stoet van notabelen de plechtigheid bijwonen, inclusief de bisschop.)

 

 

 

Dat Kortrijkse kerkenplan is bijlange nog niet af…

Onder de  toen nog bevoegde schepen Catherine Waelkens voor kerkfabrieken en financies (ex-N-VA, nu onafhankelijk raadslid) is al in 2014 het studiebureau “Urbain Architectencollectief” uit Gent aangesteld met als opdracht het maken  van 1) een inventaris en
2) een categorisering van alle kerkgebouwen en andere panden (bijv. kapellen) op Kortrijks grondgebied.  ‘Panden’  die op een of andere manier al of niet (of min of meer) gebruikt worden voor de eredienst.

De ‘categorisering’ van dat patrimonium  stoelt op acht parameters, waarbij  criteria als erfgoedwaarde, polyvalentie, onderhouds- en investeringskosten vooral in het oog springen.
De studie wil dan in een tweede fase uitmonden in een “kerkenplan” dat drastisch zal concluderen welke van die gebouwen hun huidige bestemming kunnen behouden, of in aanmerking kunnen komen voor een nevenbestemming, of een herbestemming of zelfs nuttig zijn voor de sloop.
Voorts wil  het kerkenplan daarna concrete uitspraken doen over de middelen (budget, personeel, parochies en kerkgebouwen) waarmee de ‘Kerk in Kortrijk’ zal georganiseerd worden.
Op termijn hoopt Stad hiermee dat die besluiten zullen leiden tot een aanzienlijke daling van de jaarlijkse stedelijke toelagen aan de kerkfabrieken.
(Hou dit stil, lezers. praktiserende kerkgangers vooral.)

De studie van het bureau mocht toen maximaal 30.000 euro kosten en is in het najaar 2015 afgerond. (Factuur niet gekend.)
Er was in september 2015 een soort infomoment voor de kerkfabrieken en hun bestuurders plus parochiale teams.
(Raadsleden kregen de studie niet te zien.)
De nieuwe deken Morlion gaf toen de aanwezigen een soort huiswerk mee met de vraag naar mogelijk zinvolle soorten bestemmingen van de Kortrijkse kerkgebouwen.

Vervolgstappen

Mikpunt voor het voorleggen door de kerkfabrieken van het huiswerk kerkenplan was wel degelijk half 2016.
Dat is niet gelukt, naar verluidt vanwege de omzichtigheid (de ‘koudwatervrees’ ) bij diverse kerkelijke delegaties om tot besluiten te komen.
Men verwacht nu toch in 2017 een soort kerkenplan 2.0.
Het Urbain Architectenbureau mag inmiddels alweer de ‘vervolgstappen’ begeleiden.
De prestaties van het studiebureau zijn  voor dat vervolgwerk nu geplafonneerd op 15.500 euro (incl. BTW).  (Offerte niet gekend.)

Kan het architectenbureau voor die prijs wel het gekonkelfoes, de achterkamerpolitiek en de onkunde (mediocriteit) bij de vele betrokken partijen voor vele maanden nog wel volgen,  eventueel ingrijpen (redelijkheid aanbrengen) en daarover rapporteren?
Dat wespennest in kaart brengen??

Meer nieuws over de patrimoniumstudie voor Aalbeke

De gemeenteraad van 5 december had plaats in het ontmoetingscentrum (o.c) van de township Aalbeke.
Bij het begin van de zitting kreeg eenieder (ook de raadsleden!) enige toelichting te horen over wat de dienst bedrijfsvoering van Stad van nu nog schepen Koen B. met bepaalde gebouwen in de deelgemeente  zou gaan doen.
Het overzicht was ietwat rommelig en over de financiering van de  plannen viel geen  woord.  De ambtenaar-architect  benadrukte dat er nog niets daadwerkelijk was beslist terwijl het schepencollege nog wel dezelfde dag van die gemeenteraadszitting  een besluit heeft  genomen over het te volgen scenario voor Aalbeke.

Wat is er dus beslist op dat College?  En wat moet dat kosten?
1.  De jeugdverenigingen  blijven hun stek behouden in de loods Vandecasteele.
Een en ander  vergt enige aanpassingswerken.
De kosten heeft men  voorlopig geraamd op 250.000 euro.
2.  De muziekverenigingen (de Harmonie) zal men onderbrengen in het ontmoetingscentrum.   Ook hier zijn  bepaalde werken nodig.  Voor niet minder dan 470.000 euro, te spreiden over de jaren 2017 en 2018.
(Muzikant en raadslid Filip Santy vreest voor geluidshinder voor andere activiteiten in het o.c.  En wat met de akoestiek?)
3.  Bepaalde stadsdiensten (bibliotheek, instrumentklassen van het conservatorium en kantoren) krijgen huisvesting  op een verdieping (?) in de Sint-Corneliuskerk.  Een eerste inschatting gewaagd van niet minder dan 858.000 euro.  (Opstart: 384.500 euro.)
Kerkdiensten zouden nog mogelijk zijn in de centrale beuk.
4.   Door deze herhuisvesting kunnen jeugdhuis ‘t Skut, de voormalige brandweerkazerne en het oud gemeentehuis verkocht worden.

Men verwacht dus wel inkomsten.
Voor de verkoop van ‘t Skut en de kazerne 450.000 euro en voor de verkoop van het vroegere gemeentehuis 400.000 euro.
Stad engageert zich dat die gebouwen pas zullen verkocht worden als er zekerheid is over een alternatief voor de verenigingen en diensten  die er nu gehuisvest zijn.  Er moet een totaaloplossing zijn, met inbegrip van de nevenbestemming van de kerk.  (Van de Kerkgemeenschap alhier en in het bisdom komt er blijkbaar geen tegenkanting.)

Onze verwachting is dat het totaalplan van de patrimoniumstudie pas in 2019 volledig zal uitgewerkt zijn.
P.S.
Het jeugdhuis ‘t Skut in de voormalige feestzaal is bouwkundig erfgoed.

 

 

Naar een tweede moslimbegraafplaats in Kortrijk

Velen  – zelfs  binnen de betrokken gemeenschap –  hebben  geen weet  van het bestaan van een moslimkerkhof in Kortrijk.
Het dossier heeft vele lange jaren aangesleept maar uiteindelijk is er zonder veel tamtam begin 2004 een moslimbegraafplaats aangelegd, netjes afgescheiden van het kerkhof  in de deelgemeente Marke (Spinnerijstraat).
Het perk in Marke telde 86 mogelijke ‘percelen’ en heeft nu bijna zijn capaciteit (voor volwassen) bereikt.  Er zouden nog 7 plaatsen  vrij zijn en met een gemiddelde van  5 begravingen per jaar (een echte groeitendens is er niet) is het schepencollege beginnen uitkijken naar een andere locatie.

Men heeft (zonder al te veel participatie  ‘Kortrijk spreekt”) een beschikbaar terrein gevonden bij de begraafplaats te Heule (Mellestraat) dichtbij de ringlaan R8 en aan linker ingang van het bestaande kerkhof.  De bushalte van lijn 60 is vlakbij.
Het terrein heeft een oppervlakte van circa 700 m² en biedt de mogelijkheid voor 140 à 150 graven. Er zijn nog allerhande werken uit te voeren: aanleg paden,  planten van hagen en struiken ter afsluiting van het park.
Kostprijs voor het “begraafklaar” van het terrein  maken nog onbekend.

 

Analyse rekeningen 2015 t.o.v. 2014 van kerkfabrieken

Zowel onze vele vrijzinnige (atheïstische) lezers als onze evenvele lezers-kerkgangers kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Van onze cijfergegevens over de Kortrijkse kerkfabrieken.  De eerste categorie  burgers omdat die het beu zijn van nog belastingen te spenderen aan kerken en pastoors, de tweede praktizerende categorie uit onbevredigde nieuwsgierigheid. (Kent u soms een pastoor die vanop de preekstoel toelichting geeft over de financiële toestand van zijn parochie?)
Hierna de rekeningen van de kerkfabrieken die vallen onder het kerkbestuur van Centrum Kortrijk.

O.L.Vrouw
– Resultaat gestegen: 80.2999 euro (2015) tegenover 58.165 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven zijn 7,2 % gedaald van 255 K in 2014 naar 247 K in 2015.
(De bezoldigingen en vergoedingen stegen wel, maar deze werden opgevangen door de dalingen eredienst en verzekeringen.)
– Exploitatie- ontvangsten zijn 32,9 % gedaald van 52 K naar 35 K.
(Een niet nader bepaalde ontvangst bij de categorie eredienst is er niet gekomen.)
– De exploitatie-toelage (van ons allen) is 1,3 % gestegen van 231 K naar 234 K.
– Investeringstekort: 23.396 euro.
(Moet in budget 2017 rechtgezet. Zal Stad (wij allen) een investeringstoelage geven?)

Sint-Maarten
– Resultaat gedaald:  34.126 (2015) tegenover 94.446 euro (2014).
– Exploitatie-uitgaven met 8 % gestegen van 285 K naar 308 K.
(Voornamelijk door onderhoud gebouwen.)
– Exploitatie-ontvangsten met 12,3 % gedaald van 141 K naar 124 K.
(Daling ontvangsten privaat patrimonium.)
– De exploitatie-toelage 29,3 % gedaald van 175 K nar 124 K.
– Investeringsoverschot: 91.997 euro.

Sint-Jan Baptist
– Resultaat gestegen:  73.201 tegenover 49.519 euro.
– Uitgaven: 5,7 % gedaald van 129 K naar 122 K.
– Ontvangsten: 5,8 % gedaald van 59 K naar 56 K.
– Toelage met 4,5 % gedaald van 94 K naar 89 K.
– Investeringstekort: 48.301 euro.

Sint-Elooi
– Resultaat gedaald: 11.234 tegenover 19.158 euro.
– Uitgaven met 3,1 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Ontvangsten met 12,9 % gestegen van 21 K naar 24 K.
– Toelage met 10 % gestegen van 82 K naar 90 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Rochus
– Resultaat: licht gedaald: 27.532 tegenover 28.196 euro.
– Uitgaven licht gestegen: van 104 K naar 105 K.
– Ontvangsten met 24,8 % gestegen van 9 K naar 12 K.
(creditnota.)
– Toelage bleef gelijk: 92.847 euro.
– Geen investeringsoverschot of tekort.

Sint-Amandus
Resultaat gedaald: 44.176 tegenover 55.707 euro.
– Uitgaven met 2,6 % gedaald van 74 K naar 72 K.
– Ontvangsten licht gestegen van 31 K nar 32 K.
– Toelage met 33,3 % gedaald van 44 K naar 29 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Sint-Elisabeth

– Resultaat gestegen: 36.975 tegenover 23.696 euro.
– Uitgaven met 10 % gedaald van 117 K naar 106 K.
– Ontvangsten met 59 % gestegen van 6 K naar 9 K.
– Toelage met 8,4 % gedaald van 119 K naar 109 K.
– Geen investeringstekort of overschot.

Damiaan
– Resultaat gestegen: 21.861 tegenover 19.340 euro.
– Uitgaven met 1,4 % gestegen van 62 K naar 63 K.
– Ontvangsten met 49 % gedaald 8 K naar 4 K.
– Toelage met 5,4 % gedaald van 65.000 naar 61.500 euro.
– Geen investeringstekort of overschot.

O.L.Vrouwkerk haalt de meeste ontvangsten uit vieringen. En niet Sint-Maarten

Het kerkenplan wil nagaan welke kerken  een neven- of herbestemming kunnen krijgen.  Eén van de (acht) criteria daarbij is de vraag in welke mate er nog activiteiten doorgaan.  Dat kerkenplan (waarvoor Stad 30.000 euro veil had) is er officieel nog altijd niet. Was beloofd voor zomer 2015. (Zonder kerkenplan geen subsidies meer van de Vlaamse overheid.)

Hierna een rangschikking van de opbrengsten uit vieringen in het jaar 2015 en 2014.
Voor de eerste drie geven we de ontvangsten in detail weer.

O.L.Vrouwkerk: 13.000 euro (in  2014: 11.025 euro)
– stoelgeld: 1.190
–  omhalingen: 2.589
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  5.144 (opvallend hoog)
– rechten kerkfabriek bij huwelijken: ? (er was 200 euro voorzien in budget)
– casueel koster-organist: 4.075

St. Brixius in Marke: 10.061euro  (9.739 euro)
– stoelgeld: 300
– omhalingen: 1.839
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  3.620
– rechten kerkfabriek bij huwelijken:  897
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 158
– casueel koster-organist: 3.246

St. Maarten: 7.607 euro  (6.956 euro)
– stoelgeld: 834
– omhalingen: 1.558
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen: 1.206
– rechten kerkfabiek bij huwelijken: 276 (opvallend laag)
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 473
– casueel koster-organist: 1.229
– ander ontvangsten van vieringen: 1.930

St. Elisabeth: 6.195  (5.371)
St. Rochus: 5.748 (7.460)
St. Elooi: 5.430 (3.771)
St. Eutropius in Heule: 4.915 (6.926)
St. Pius X: 4.303 (5.183)
St. Audomarius in Bissegem: 3.966 (5.625)
St. Jan Baptist: 3.925 (4421)
St. Amandus in Bellegem: 3.592 (5.153)
St. Cornelius in Aalbeke: 3.544 (3.744)
St. Antonius Abt in Rollegem: 3.199 (2.889)
St. Godelieve (watermolen): 2.480 (2.3 83)
H. Damiaan: 2.457 (1.83&)
St. Laurentius in Kooigem: 805 (1.421)

 

 

Welke kerk heeft het meeste hosties gekocht in 2015?

Het aantal kerkgangers in Kortrijk is een zorgvuldig bewaard geheim.  Maar misschien brengt de studie rondom het “kerkenplan” enige uitkomst.  In afwachting van de publicatie ervan (moest al gebeurd zijn) hierna een indicatie over het bedrag besteed aan de aankoop van hosties.  We weten evenwel niet waar onze Kortrijkse parochies die stukken   – samengesteld uit bloem en water  –  kopen, en ook niet wat men ervoor per stuk betaalt.
Ter info.  De Norbertijnenabdij in Tongerlo vraagt voor 250 stuks kleine witte hosties (diameter 31 mm) 4,20 euro.
Pastor Dekimpe vraagt zich af of het aantal verdeelde hosties een betrouwbare barometer is voor het aantal kerkgangers.  Niet iedere parochie heeft evenveel misvieringen.  En  in de O.L.Vrouwkerk bijvoorbeeld zijn er veel begrafenissen.

O.L.Vrouwkerk:  963,02 euro (in 2014:  845,16 euro)
St. Elisabeth:  835,52  (547,30)
St. Rochus:  680,44  (543,30)
St. Elooi:  458,41  (322,35)
St. Brixius in Marke:  457,31  (668,76)
St. Maarten:  402,27  (369,97)
St. Pius X:  400,59  (183,65)
H. Damiaan: 316,81  (184,04)
St. Eutropius in Heule:  300,90  (268,32)
St. Audomarus in Bissegem:   266,80  (181,10)
St. Amandus in Bellegem:  204,82  (325,38)
St. Godelieve op Watermolen:  156,10  (157,90)
St. Jan Baptist:  145,79  (190,68)
St. Antonius Abt in Rollegem:  98,68  (91,21)
St. Cornelius in Aalbeke:  88,50  (232,20)
St. Laurentius in Kooigem:  65,94  (62,18)