Category Archives: jeugd

Geen opening van de skatepool?

Al maanden geleden is afgesproken dat de rolkombaan (skatepool of bowl) aan de Groeningebrug eindelijk officieel dan zou geopend worden op dinsdag 25 april. Dat is morgen.Op de website van Stad is over het programma tot op vandaag niets te lezen.
Tenzij dan dat er woensdag een tornooi is van de bowlriders van de firma Quiksilver.
Terwijl er oorspronkelijk een driedaagse was voorzien, met sprekers (minister Anciaux? de gouverneur?), een bar, een podium, muziek, enzovoort.

Op de webiste van de stad is er nochtans een speciale rubriek gewijd aan de “skatepolitiek”.
Er houden zich alhier heelwat mensen bezig met de skaters, bladers en bikers.
Er is een SBB-werkgroep, een cvba Skateconstruct, een Vlaams Expertisecentrum SBB, en een heuse coördinator. En er is een verantwoordelijke schepen voor dat beleid: Lieven Lybeer.

En toch nog altijd nergens een programma te horen of te zien van de festiviteiten.
Hoe kan dat nu?
Staat de politie doodsangsten uit (zoals bij een vorige niet-officiële opening van ongeduldige skaters)?

Skateconstruct opent nieuwe gebouwen

Het beloofde debat over de kerntaken van het stadsbestuur is hier nooit van de grond gekomen.
Maar stel nu dat het wel gebeurd was. Zou u zich dan kunnen inbeelden dat Stad zich zou onledig houden met bijvoorbeeld de productie en verkoop van skatetoestellen, de aanleg en verkoop van skateparken? Ook buiten de stad? Met het leveren van allerhande technische en logistieke producten en diensten die met jeugd en “spelen” te maken hebben? Neen dus. Dat zijn pure besognes voor de privé-sector die totaal niet behoren tot het domein van een openbaar bestuur.
Dit bij wijze van inleiding.
——————————————————————————-Vandaag opent “Skateconstruct-Spel-O-kee” zijn nieuwe gebouwen in de Kampstraat (omgeving Pottelberg). De uitnodigingen komen van het stadsbestuur, meer speciaal schepen Lybeer.
Skateconstruct-Speel-O-kee is een cvba met zetel in een stadsgebouw: het JOC in de Filip van de Elzaslaan.
Opgericht in juni 2005. Tot de oprichters behoorden de vzw “Jongerenatelier” (bestaat al lang, van in 1995), het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, de vzw “Constructief”.
EN de afzonderlijke vzw “Speel-O-kee” ook nog, opgericht in maart 2002.

Al deze instanties zouden eenvoudig weg niet (kunnen) bestaan zonder stadsubsidies, of steun van het OCMW en toelagen van andere overheden. Zouden ook niet kunnen functioneren zonder materiële (gebouwen) en personele steun van Stad.

Dat is een belangrijke vaststelling, want in de nieuwe wet op de overheidsopdrachten (dezer dagen besproken in de Kamer) is voorzien dat al dit soort besturen wel degelijk onder toezicht komen van de gemeentelijke overheid. Zullen waarschijnlijk beschouwd worden als gemeentelijke VZW’s. Nu gaan voornoemde besturen zonder enige controle compleet hun eigen gang. Met enorm veel publiek geld en ambtelijke steun.

Tot de bestuurders van Skateconstruct behoren ondermeer Lieven Lybeer. Dat is een schepen. Verder nog Bart Verhaeghe en Ronny Declercq. Dat zijn hoge ambtenaren.
Dezelfde bestuurders (met nóg een ambtenaar: Henk Vandeghinste) vindt men ook terug in de vzw Speel-O-kee en het “Jongerenatelier”.
Het maatschappelijk kapitaal van Skateconstruct én Speel-O-kee bedraagt 20.000 euro, waarvan 6.200 euro als vast wordt aangezien.

Bekijk nu eens de subsidies die vanwege de Stad gaan naar bepaalde oprichters van de cvba Skateconstruct-Speel-O-kee.
Voor dit jaar alleen al krijgt Speel-O-Kee 43.000 euro. Voor de speelpleinen en voor “projecten uitgevoerd door derden” krijgt de vzw “Jongerenatelier” dan nog apart in totaal 262.903 euro.
Geen mens die weet hoeveel daarvan specifiek gaat of afgeleid wordt naar Skateconstruct met zijn nieuwe gebouwen.

Vorig jaar zijn een aantal ambtenaren en skate-fans alhier erin geslaagd om zichzelf uit te roepen tot Vlaams Expertisecentrum voor Skate, Blade en Bike (SBB).
Van minister Bert Anciaux kregen ze hiervoor 20.000 euro, voor een half jaar.

Binnenkort is er opening van de nieuw skatebowl (rolkombaan, zie stuk van 14 maart) aan de Leie, de Groeningebrug.
Spijts al die SBB-experten is tot op de dag van vandaag nog altijd niet bekend wat er zoal staat te gebeuren op de openingsevenementen. Men zegt dat Bertje ook komt.
En stadsambtenaren spellen nog altijd de naam verkeerd van die “bowlriders” die hier een wedstrijd zullen houden.
Onze experten organiseren wel weer een infosessie over SBB voor stadsbewoners. Op 13 april in het Overleiecentrum.
En de echte skaters zorgen morgen (1 april!) weer voor een niet-officiële vooropening.

Rolkombaan aan de Leie zal nog wel geopend worden

De oorspronkelijke tekst van dit stuk enigszins aangevuld.
Met dank aan de skaters voor de info.

————————————————————-“Rolkombaan” is de nederlandstalige (beter: Dietse) naam die raadslid Koenraad Verschaete (Vlaams Blok) heeft verzonnen voor de skatebowl aan de Leie.

Gisteren stelde Koenraad in de gemeenteraad enkele vragen in verband met die skatepool.
De skaters hebben al een keer op eigen houtje gezorgd voor een niet-officiële ludieke opening van de rolkombaan. Dat ging toen gepaard met een enorm machtsvertoon van de politie. Met honden, en undercoveragenten ook. Het leek wel alsof er een overval van de Bende van Nijvel had plaatsgevonden. De skaters werden nog op film gezet ook. Auto’s werden onderste boven gekeerd. Nummerplaten genoteerd. Op de censuur-zender WTV was van dit alles niets te merken.

Burgemeester was er helemaal niet gerust in en beloofde toen aan de trottinettards dat er bijvoorbeeld in de paasvakantie misschien wat gebruik zou kunnen gemaakt worden van de pool. (Die moest al af zijn in oktober van vorig jaar en beloofd werd om die open te stellen begin maart.)

Raadslid Verschaete vroeg nu of er wel degelijk nog onofficiële vooropeningen zouden gedoogd worden.
Schepen Lieven Lybeer (van Jeugd) heeft daar niet echt op geantwoord.
Hij zei alleen maar dat hij heeft vernomen dat er geen nieuwe acties vanwege de skaters zijn gepland.
De schepen leest blijkbaar de website van de sk8’ers niet. Zie maar http://www.zumiez.be/w-agora. In allerhande codetaal wordt daar wel gedacht aan enkele acties. De genaamde Dirkie suggereert dat er om de week “openingen” zijn gepland maar we gaan dat “alvast niet meer aan jullie neus hangen”. Zelfs de werkgroep SBB van de Jeugdraad is geneigd om mee te doen.

Anderzijds is het wel zo dat vanaf het einde van de omgevingswerken de bowl onder bepaalde voorwaarden zal opengesteld worden. Die voorwaarden werden door schepen Lybeer niet nader toegelicht. Openingsuren onbekend.

Wanneer die werken nu zullen gedaan zijn is ook niet helemaal duidelijk. Want zoals gewoonlijk is er weer in fasen gewerkt. De eerste fase ging over de “grootste aanpassingen” (keermuren, boordstenen, funderingen) en startte op 20 februari. Einde hiervan is voorzien op maandag 3 april.
Vanaf dan mogen de skaters, bladers en bikers (SBB) blijkbaar aan de slag. Tot paaszaterdag 15 april. Dus niet op Pasen zelf, of paasmaandag. SBB’ers! Houdt u aan de data!
Want er is nog een tweede fase nodig bij de afwerking (grasmatten, infoborden, enz.) en die zou helemaal eindigen op vrijdag 14 april. Ter info : op Goede Vrijdag mag er om 15 uur geen lawaai gemaakt worden, tenzij door sirenes. (De foor mag slechts ‘s avonds open.)

Worden er nog bijkomende omgevings- en infrastructuurwerken nodig geacht?
Volgens schepen Lybeer niet. Met andere woorden: er zouden dus geen toiletten komen (tenzij misschien aan de overkant van de Leie, op de “beach”), geen kleedkamers, geen douches, geen fietsstallingen. Geen bar.

Skaters dienen zich nu te laten registreren op de Kortrijkse website. Zie: www.skate.be/skate. Dat is althans het adres dat de schepen aan zijn gemeenteraadsleden voorlegt. Volstrekt onjuist, wat maar weer eens aantoont hoe zorgvuldig hij bezig is met zijn skatebeleid (“het skatelandschap”). De juiste webstek is: www.kortrijk.be/skate.

Hoe het dan zit met de vroegere skatepas voor alle skateparken van de stad (slechts 1 euro) is weeral onduidelijk. Staat er iemand aan de ingang om die ene euro op te vragen?
En hoe men zal controleren welke effectieve SBB’ers zich al of niet hebben geregistreerd weet ook niemand.

Op de Kortrijkse website is tot op heden nog slechts één “infoflash” voor skaters verschenen.
We vernemen daar zelfs nog niets over de plechtige opening.
Die is wel degelijk voorzien op dinsdag 25 april. (Is dat voor sommigen een schooldag? En moet er die dag niet gewerkt worden? )
Er is dan ook een receptie. Uur onbekend. Genodigden ook niet. Er zal die dag (en daarna?) alleszins een bar geïnstalleerd worden. Volgens een Collegebesluit (waar Lieven Lybeer totaal niet over rept) met uitsluitend “fair trade” producten. (Van die Chileense wijn? Gebraden bananen? Van dat Braziliaans-Belgisch bier?) Herbruikbare bekers. Er komt een container. Een EHBO-post. Podiumstukken! En dan bij die gelegenheid toch ook openbare toiletten.

Op woensdag 26 april is er een “uitreiking van de Quicksilver Bowlriders”. (De schepen schrijft de naam van dit bedrijf nog altijd met een c.)
Alleen insiders weten wat dit is. Hoe inschrijven?
Die dag valt er elektronische muziek te beluisteren. Tot 22 uuur. Buurtbewoners blij hoor! Quiksilver mag “banners” aanbrengen.
Dat is namelijk een kledijmerk voor een bepaald soort jongelui en de verkopers ervan (ook vier winkels in Kortrijk) hebben zich goed heeft ingewerkt in het wereldje van skaters, surfers, snowboarders, waaghalzen. Roxy Girls.

Waarom de festiviteiten op een plompverloren weekdag plaatsgrijpen is goed te begrijpen. Stad (welke dienst?) heeft al van vorig jaar contacten met Quiksilver met de hoop om ingeschakeld te worden in een internationaal tornooi voor skaters. Dit jaar bijvoorbeeld zijn er wedstrijden in Kufstein, Malmo, Burnley, Lissabon. De grootscheepse finale gaat door op 19-21 mei in Bologna. Kortrijk moest zich invoegen in de serie van tourdata voor de quiksilverbowlriders.
Vandaar dat wellicht enige skaters zich verplicht zullen zien om in april enkele dagen aan schoolverzuim te doen. Of niet zullen verschijnen in de fabriek. Alweer werk voor de politie!

Gebeurt er op 27 april nog iets? Waarschijnlijk wel, want nog volgens het Collegebesluit staat de container er ook op die dag.

Zo.
Nu weet u allemaal weer wat meer.
Wil u toch nog meer info, wend u dan tot speelruimtecoördinator Jeroen Teryn (056/27 72 91) of Wouter Vandemaele van de SBB-werkgroep (056/27 73 40) of Bart Rogé van het Vlaams SBB Expertisecentrum (056/27 73 54). Ik kan het niet al doen.

Belangrijke vragen blijven vooralsnog in de gemeenteraad achterwege.
Wat kost die skatebowl nu in werkelijkheid?
Wat doet dat “Kortrijkse” Vlaams SBB Expertisecentrum eigenlijk? Wie financiert er die vzw? Zijn er stadstoelagen?
Wie heeft er nu eigenlijk de skatebowl ontworpen? Biker Possenier van het Jongerenatelier? Is die nog altijd op staande voet ontslagen? Lijdt hij nog onder spreekverbod?
Hoeveel hebben de studiereisjes van de Jeugddienst of het Jongerenatelier gekost?
Wat is de verhouding van het Expertisecentrum met het Jongerenatelier en de cvba Skateconstruct?
Wie maakt er een keer een overzicht van de aanbestedingen? De prijsherzieningen? De meerwerken?
Een heel pikante vraag is nog deze. Beschikte het Amerikaanse team dat de skatebowl heeft gebouwd over een stadswagen? Reed men daarmee op en neer naar Amsterdam? Zo ja, waarom?

P.S.
Het laatste stuk hier aan de pool gewijd dateert van 14 november vorig jaar. Maar er waren er nog wat. In september 2005 bijv. al drie. Later nog op 21/10.
Voor de gewezen trottinettards nog dit.
De skatebowl omvat x-games, woodward, vans, cfb, sinebowls, hip bowls van 1m20, hoefijzerbowl van 1m80 en vert met oververt chapel. Ik waag er me niet meer aan.

Jeugdwerkbeleidsplan (3): blinde vlekken ?

Als je als gemeenteraadslid morgen maandag het nieuwe jaarplan 2006 binnen het kader van het jeugdwerk moet bespreken, wat verwacht je dan in dat plan te kunnen lezen?

1. Alleszins dat het bij de opstelling van dat plan al in de bedoeling lag om de jeugddienst te verhuizen vanuit het JOC en volledig onder te brengen in het nieuwe stadhuis.
2. Ook dat men van plan was om een nieuwe jeugdcoördinator (jeugddeskundige) aan te stellen en nieuwe medewerkers én een nieuw organigram. (Ik geloof dat de Kortrijkse jeugddienst nu 17 medewerkers telt, zonder de zgn. externe deskundigen.)
3. Ook zou je in dat plan toch graag gelezen hebben dat schepen Alain Cnudde (die nietniet voor Onderwijs) het voornemen had om alle scholen speelkoffers te bezorgen.
4. En nog vanwaar het plan komt om de vzw’s Jongerencentrum en Jeugdinfra samen te smelten. bevoegd is voor Jeugd, en ook

NIETS DAARVAN ! Dat staat er allemaal niet in.
Gemeenteraadsleden moeten dit uit de krant vernemen.
En nu van kortrijkwatcher.
Er zijn nog veel zaken die niet vermeld staan of niet expliciet worden uitgelegd in het jaarplan.
En we leggen heus niet op alle slakken zout.

Hoe zit het bijvoorbeeld met dat masterplan voor het speelplein De Warande?
Wat doet het zgn. Vlaams Expertisecentrum SBB (skate, blade en bike)?
Krijgt de vzw Habbekrats nu al of niet een toelage? En wat doet die? En komt die er wel? En waar? (In een aanvullende versie van het jaarplan is de VZW niet meer vermeld.)
Wat zijn al die werkgroepen nu eigenlijk concreet van plan? En bestaan ze nog wel?
Ik vernoem er enkele: werkgroep F, SBB, maatschappelijke achteruitstelling, ruimte in de buurt, Play Day, communicatie.
Wat is het project “30 % wol”?
Komt er nu al of niet een jeugdlokaal voor de KSA Adelaars en de Chiro Sint-Elisabeth? (Het moest er al staan volgens de voorziene timing.)

Telkenjare zegt het jaarplan binnen het Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) dat er “blijvend onderzoek wordt gedaan naar blinde vlekken” in de jeugdwerkinitiatieven. En men komt dan meestal niet verder dan de gedachte dat er meer moet gebeuren voor kleuters.
Er zijn er nog – van die vlekken – , en ze komen misschien wel ter sprake, maar nauwelijks met concrete plannen: allochtonenwerking, kwetsbare jongeren, speelbossen, niet-georganiseerde jeugd, een studentendorp in het centrum.

Nu, naar mijn gevoel heeft de jeugddienst al werk genoeg .
Om 1) zichzelf intern te bevragen, 2) om extern na te gaan wat er door die jeugddienst zelf al of niet is verwezenlijkt van het JWBP 2005-2007.
En dat doet men niet.

Wat de interne werking betreft kan men zich afvragen waarom er voor allerhande zaken (kwetsbare groepen, tieners, jeugdadviseurs) telkens opnieuw nood is aan “externe deskundigheid” en werkgroepen. Waarom er vanuit de jeugd geklaagd wordt over een tekort aan info over mogelijke financiële en materiële ondersteuning.

Een bureaucratie controleert zichzelf niet, maar wel graag andere instanties.
Men is nu van plan om intensere controle uit te oefenen op de financiering van jeugdbewegingen.
Van enkele (niet alle?) zal men de rekeningen 2005 opvragen.
Tevens zal men de vzw’s die nominaal vanuit de stadsbegroting betoelaagd worden (De Kreun, Grabbelpas en zo) als het ware eisen dat die tegen 15 februari een evaluatie van de werking van vorig jaar voorleggen plus een jaarplan 2006. Waarom niet van de vzw Fietsrijk, het Jongerenatelier, het Oranjehuis, Aktraktie, de CAW Piramide?

In het jaarplan 2006 zijn nog “blinde vlekken”.
Telkenjare komt daar de zinsnede in voor: “Stad zorgt voor de bouw van een wind- en waterdicht gebouw (voor jeugdwerk) met een maximale kost van 100.000 euro”. Wel, wat gaat men dit jaar concreet uitvoeren?
Intrigerend is nog dat er niet meer gerept wordt over een Fonds waarvan het OCMW geniet.
Het “Fonds voor de Bevordering van sociale en culturele participatie”. Hoeveel krijgt dat Fonds? Hoeveel daarvan wordt besteed aan kansarme kinderen en jongeren? Participeert de jeugddienst in die werking?
In het jaarplan is ook sprake van de aanleg van nieuwe speelpleinen (Rodenburg) en de renovatie van bestaande, plus de aanleg van een “tienerzone” (Pradopark). Er is evenwel telkens sprake van een “vermoedelijk” budget. Wat betekent dit precies?

P.S.
Begin 2005 waren er 20.857 inwoners jonger dan 25 jaar.
Het waren er ooit bijna 23.000 (in 2001).

Jeugdwerkbeleidsplan (2): uitgaven maar ook ontvangsten

Alleen ware cijfermaniakken vinden in stadsdocumenten allerhande mogelijke ontvangsten voor de Stad (belastingen, subsidies). Over de uitgaven daarentegen kan men alles vernemen. Herinner u dat magnifieke schijfje dat stak bij de voorlaatste Stadskrant. Nog altijd geen schijfje over de evolutie van de belastingen. Het jaarplan 2006 opgemaakt in het kader van het het jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) 2005-2007 geeft netjes een overzicht van alle mogelijke uitgaven, maar over de subsidies die we voor jeugdwerk krijgen geen woord.
In de stadsbegroting geeft men voor dit jaar een totaalbedrag van 225.455 euro als ontvangsten. Dat is al jarenlang en telken jare iets in die orde van grootte. Gewoon omdat we een JWBP maken.
Op een website van Vlaanderen www.wvc.vlaanderen.be (niet op die van de stad) is de verdeling te vinden. Tachtig procent daarvan dient aangewend voor het “gewone” jeugdbeleid, twintig procent voor een prioriteit (“ruimte voor jeugd”) en de rest (ongeveer 67.000 euro) gaat naar zgn. maatschappelijk achtergestelde jeugd.
En dan.
Het jaarplan vermeldt totaal niet wat we nog van hogere overheden krijgen inzake bijdragen in weddelasten, personeelsuitgaven, investeringen in verband met jeugdzorg. Ook geen woord over andere inkomsten als huurgelden en prestaties (retributies) en toegangsgelden. (De dienst Financiën kan de berekening daarvan zeker aan.)De drankverkoop in het Jongerenontmoetingscentrum brengt 40.000 euro op. Inkomsten uit verblijf op de Warande: 55.000 euro. Fuifaccomodatie vanwege Jeugdinfra: 60.000 euro.

Het jaarplan is door de Jeugdraad zoals altijd positief onthaald. (Die jongens hebben niet zoveel tijd om bijvoorbeeld actieplannen te vergelijken met oorspronkelijke budgetten en de intenties uit 2004 of 2005.)
Inzake budgettering zijn er merkwaardige verschillen op te merken met de initiële begroting 2004-2007 van het JWBP. Ze worden nergens aangeven en dus ook niet van kommentaar voorzien.
Het jaarplan is door de Jeugdraad zoals altijd positief onthaald. (Die jongens hebben niet zoveel tijd om bijvoorbeeld actieplannen te vergelijken met oorspronkelijke budgetten en de intenties uit 2004 of 2005.)Inzake budgettering zijn er merkwaardige verschillen op te merken met de initiële begroting 2004-2007 van het JWBP. Ze worden nergens aangeven en dus ook niet van kommentaar voorzien.Voor het onderhoud van “gebouwen jeugd” stijgt het bedrag (in de gewone begroting) van ca. 123.000 naar ca. 172.000 euro. Naar de reden daarvan blijft het gissen. Bij de toelagen aan VZW’s krijgt het speelplein de Warande bijna 40.000 euro minder dan verwacht.
En het Groeningeheem plots 15.000 euro meer.
Geheel nieuw is de totaal onverwachte uitgave voor de vzw “Habbekrats”. 40.000 euro. (Bijna niemand weet waarop dit slaat en nog minder hoe men daartoe is gekomen.)

Tsjoef !
De buitengewone uitgaven (voor gebouwen en voertuigen) lopen op van (initieel geraamd) 130.000 euro naar niet minder dan 659.000 euro. Dat is ondermeer te wijten aan aankopen gronden en gebouwen voor de kinderopvang (450.000 euro). Zal die investering wel doorgaan?
De Jeugdraad heeft dit allemaal blijkbaar niet echt in de gaten. Er is slechts één objectie inzake buitengewone uitgaven: men vindt dat de kosten voor de buitenschilderwerken van de Watermolenmal (30.000 euro) er teveel aan. “Er zijn andere meer prangende dossiers inzake lokalen” (Zeker! De Warande!) Een toelichting voor de niet-insiders: dat geld is voor het Chirolokaal Tsjoef in Heule. Een electoraal lonende investering.
De buitengewone post van 100.000 euro voor toerisme wordt niet toegelicht. Gaat dit over de jeugdherberg? Over de omgevingsaanleg rond de skatebowl is niets te vinden.
De investering voor voertuigen is met 5.000 euro gedaald tot 25.000 euro.

We vatten samen.
Het JWPB vooziet in het totaal 2,2 miljoen aan gewone uitgaven. Personeelskosten ca. 750.000 euro. Werkingskosten ca. 420.000. Overdrachten aan VZW’s die om de jeugd bekommerd zijn ca. 780.000 euro. Het Jongerenatelier krijgt niet minder dan 313.000 euro. De totaal ongecontroleerde VZW Fietsrijk/Kantwerk: 121.000 euro. Jeugdinfra: 137.000 euro.

Laat ons nu nog wat specifieke zaken uit het jaaractieplan aanraken.
Een grote lacune is dat in het Jaarplan bijna nergens wordt aangegeven hoe het zit met de timing van datgene wat men al die tijd wou verwezenlijken. Er wordt ook niet nagegaan in hoeverre bepaalde middelen zijn opgebruikt. En in hoeverre de resultaatsindicatoren van lopende projecten zijn bereikt.
In de toekomst zal daaraan worden verholpen. In plaats van een jaarplan zal het stadsbestuur een “verantwoordingsnota” moeten voorleggen. En de Jeugdraad kan dan zelfs bezwaar aantekenen tegen de uitvoering.

(wordt vervolgd – zie een volgend stukje)

Jeugdwerkbeleidsplan (1): het skatebeleid

In de komende gemeenteraad van 13 februari wordt in het kader van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 het jaarplan 2006 besproken. Daarin staat ook een uitgebreid hoofdstuk over wat men van plan is te doen met onze skaters, bladers en BMX’ers.
Als ere-voorzitter van de sinds lang ter ziele gegane VZW “De Koninklijke Trottinettards” zijn we steeds zeer begaan met het skategebeuren in de stad. Altijd voorstander geweest van wat het stadsbestuur “nieuwe subculturen” wenst te noemen. (Zonen van burgemeester en schepenen hebben ervoor gezorgd dat er hier een grote skatebowl is gekomen.)
Zie ons archief op 14/11, 21/10, en 30,16,15,14/9 .

Als ik goed tel gaat er dit jaar nog 45.000 euro naar het skatebeleid.
Het zal wel meer zijn want een bedrag voor de omgevingsaanleg van de skatebowl (pool) aan de Groeningebrug is niet aangegeven. Voorts weten we niet wat de inbreng van het stadspersoneel kost evenals die van de werkgroep “Skate, Blade en Bike”(SBB), of van het Jongerenatelier, of van de cvba Skateconstruct (Speel-o-theek), of van het zgn. Vlaams Expertisecentrum SBB, of van Jeugdinfra. En de juiste kostprijs van de nieuwe skatebowl zullen we nooit kennen. Schat die maar op (zeer) minimaal 300.000 euro. Ook de kosten voor de uitbouw van het beleid (bijv. folder, kampen, workshops, overlegplatform) zijn niet expliciet aangerekend. 

Maar eerst iets over het beleid in het algemeen.
Iedereen krijgt inspraak.
Natuurlijk de skaters zelf, maar ook buurtbewoners en allerhande “externe partners”. Er wordt zelfs een “overlegplatform” gecreëerd met diverse stedelijke actoren uit de sport, de cultuur, de politie, enz. (Bij mijn weten kwam de SBB-werkgroep voor het laatst bijeen in mei vorig jaar.)
Er is nood aan een gedragen en leefbaar skatebeleid.
Het ziet er naar uit dat we zullen werken aan een nieuw skatereglement, een nieuwe skatepas. Men zal skatemonitors aanstellen. Stadwachten een vorming en ondersteuning aanbieden.
(Even opmerken dat een skatepas nu slechts een symbolische euro kost.)
Er is nood aan informatie.
De subcultuur van de SK8’ers geniet van een “verkeerde perceptie”. Vandaar dat er een communicatieplan komt met een website, folder, nieuwsbrief.
(Wie het jonge volkje van de SBB-subcultuur wil leren kennen raden we aan om nog vandaag de website www.zumiez.be/w-agora te raadplegen. (Klik op “forum”, en dan maar bladeren…).
Er worden evenementen voorzien.
Met “Quicksilver” onderhandelt men (ja? is toch al beslist?)om een Europees kampioenschap te organiseren. Er komt een evenementenkalender voor o.m. de skatekampen, zomerworkshops.
De opening van de nieuwe skatebowl is weer verlaat: waarschijnlijk in april.

In veel van onze vorige verhalen wezen we reeds op allerhande gekibbel tussen skaters en bladers en BMX’ers. Ze hebben elk afzonderlijk heel eigen geplogenheden. Maar er is ook op een versluierd, OMFLOERST, diepgaand ideologisch conflict tussen de privé (zumiez) en de stad.

Nog enkele cijfers.
Het skatepark van de Warande moest eigenlijk vorige zomer al af zijn. Voor de afwerking voorziet men nu 5.000 euro.
Het skatepark Overzetweg Marke krijgt nogal wat. Straatverlichting, fietsenstalling, pingpongtafel ook, een ontmoetingsplaats, dolomiet, afwatering, nivellering van de grond. Totaalbedrag: 26.000 euro.
De White Star Bellegem krijgt nieuwe toestellen voor 5.000 euro. (Elders in het document zegt men 10.000 euro.)
Vergoeding voor “skatemoni’s”: 3.000 euro.
Opening skatebowl: 1.000 euro.

Nog even opmerken dat dit overzicht van de kosten in het beleidsplan zeer onvolledig is.
Het is ook absoluut onduidelijk waar die posten te vinden zijn in de stadsbegroting 2006.
Er is nog een vraag die nog steeds onbeantwoord blijft: of het waar is dat het Amerikaanse “Team Pain” dat de skatebowl heeft gebouwd met een stadvoertuig op en neer reed naar Amsterdam. En zo ja: waarom?

De bowl ja! En nu ? EEN ACTUALITEITSVRAAG !

Dat is de titel van een topic op het onovertroffen internetforum van de skaters uit onze regio.
Zie http://www.zumiez.be/w-agora .
De skatebowl aan de Leie is blijkbaar nog altijd niet af. Volgens de Kortrijkse skate-werkgroep moest dat al gebeurd zijn midden oktober. En nu wordt gezegd dat de pool pas in maart zal worden geopend. De sk8’ers gaan daar absoluut niet mee akkoord.
Op hun forum geven ze raad aan de collega’s die zich toch in de pool wagen.
“Indonesische olifant” zegt bijvoorbeeld dat men de hekken moet openzetten er erover klimmen. “Zet jun velo een beetje verder op pak gewoon je planke mee naar naar de bowl ga ad het donker es zet 4 ‘ zuknen ijzeren hekkens open da je rap weg kunt lopen.”
En: “als ze (dat zijn de agenten, “debiels” genoemd) eu pakken begin der ip te slaan tot ze geen woord meer zeggen.”
De genaamde “LOO-RED Skate” ziet het anders. “Atter flikken agresseif doen u laten vallen en zeggen dat ze u geslagen hebben en dajje chronsche pijnen hebt. FUCK de popo’s.”

In de gemeenteraad van vandaag zou men een actualiteitsvraag kunnen stellen over de skatebowl.
Hoeveel PV’s werden er al opgemaakt bij skaters die zich toch op de werf begeven?
Wanneer gaat de bowl open?
Is er intussen al wat meer zicht op de werkelijke kostprijs?
Is de baas van het Amerikaanse Team Pain (Tim Payne) alweer weg? (Is zijn reis ook begrepen in de geraamde kostprijs?) Is zijn team hier nog? Was dat verblijf voor zo’n lange periode gepland?
Hoe verplaatst dat Team Pain zich alhier? Met een stadswagen? Brengen ze daarbij ook bezoeken aan het buitenland? Zo ja, waarvoor?
Waarom staat de vordering van de werken op de Kortrijkse website slechts tot 14 oktober vermeld?

P.S.
Een mededeling van algemeen nut.
Om een onverklaarbare reden staat het archief van deze stadsblog helemaal rechts onderaan.
Op mijn PC althans. Help !

www.zumiez.be/w-agora

Hou nu toch eens op met scrollen op kortrijkwatcher.
Alhoewel, zie voor deze topic nog archief van 15/9, 16/9 en 30/9.

Bovenvermeld forum van ZUMIEZ (skatepark in Wevelgem) is voor al wie als gewezen trottinettard begaan is met het skate-gebeuren en meer speciaal de skate-politiek van en in de stad absoluut een must.
Als een feitelijk objectief gegeven onmisbaar. Pure info.
(De skatepolitiek van de stad bestaat uit vijf stappen. Zie nog de website van de stad. Zoeken maar, met “skate”.)

Niet te missen lectuur voor onze bewindslieden en gewone burgers, daar op de skaters-AGORA.
Korte kreten, maar ze dringen door merg en been.
Het gaat soms ook over de skatebowl aan de Groeningebrug.
Met foto’s. En anderzijds nog foto’s van feestjes.
Was ik nog maar jong geweest is de eerste gedachte die bij aandachtige bestudering van de ingezonden briefwisseling op dat forum bij velen zal opkomen.

Schepen Lieven Lybeer van Jeugd! En Stefaan Bral van evenementen !
Meer lezen, ook op internet ! En ‘t is bijna allemaal in ‘t Vlaams.

Om het allemaal te verstaan nog even de SK8-achtergrond alhier te Kortrijk schetsen.
Er is zelfs een ideologische kwestie mee gemoeid. Het gaat niet enkel om ruzie tussen skaters en bladers en BMX’ers.
Het gaat over de vrije markteconomie.
Zonder dat betrokkenen het goed en wel beseffen.

Moet een stadsbestuur sport en spelen subsidiëren? Zo ja, welke ? (Dammen wel en schaken niet? Zweefvliegen? Biljart? Bridge? Tafeltennis? En petanque en marbelen bevordert toch ook de sociale cohesie?) Waarom een skatepool en geen ijspiste? Waarom niets gedaan voor de go-carters? (Ze krijgen zelfs geen subsidies.)
Binnen het wereldje van de skateboarders staat men zelf helemaal versteld van het feit dat het stadsbestuur dit project heeft aangedurfd en uitgevoerd.

En zal de stad met de 300.000 euro voor de skatebowl daarmee – samen met de enorme positief discriminerende subsidiëring van het voetbal – de commerciële ZUMIEZ-skaters uit Wevelgem tekort aandoen? Is de openbare stads-skatebowl (lidgeld 1 euro?) een geval van oneerlijke concurrentie? Vragen !

Coming up news. Ook op kortrijkwatcher.

Schepen Lieven Lybeer ontpopt zich als etymoloog.

Laatstleden woensdag (12 oktober) was er in het Overleiecentrum een als dusdanig aangekondigde infovergadering over de in aanbouw zijnde skatebowl aan de Leie, vlakbij de Groeningebrug. (Die “pool” is nu toch al bijna af.)
Niet veel volk, zelfs weinig skaters. Een aantal buurtbewoners waren er natuurlijk wel, en een overbodig groot aantal ambtenaren. Tot de stadsingenieur toe, maar die heeft waarlijk niets gezegd. Het was alsof hij in dromenland in de pool zelf al tricks aan het doen was. Alhoewel.

Schepen Lieven Lybeer, verantwoordelijke voor Jeugd, startte met een ellenlange inleiding waarvan ik me geen woord kan herinneren.
Daarna was het de beurt aan het publiek.
De buurtbewoners hadden een lijst bij met 19 vragen. Lijst die zij overigens al beleefdheidshalve te voren hadden bezorgd aan de schepen. Om het hem gemakkelijk te maken. Opdat hij zich goed kon voorbereiden.

Opperste verbazing alom toen de schepen al bij een eerste vraag antwoordde dat hij niet zou antwoorden.
En iedereen was een zenuwinzinking nabij toen de schepen zijn houding motiveerde.
Nu moet u eens goed luisteren, naar de schepen.

“Beste mensen, dit is een hoorzitting. En zoals het woord het zegt – luister goed – is dit een zitting om te HOREN. Dat is om te LUISTEREN, niet om te antwoorden.”

Dat is etymologie van de bovenste plank. Beter : volksetymologie.
Schepen heeft duidelijk de aangeboren aanleg om semanticus te worden. Kent zijn talen. Weet inzake betekenisleer zijn mimiek te verzorgen. Kan heel mooi, zelfs innig verbaasd opkijken.
Schone jongen. Beetje pietjefernijn, maar dat moet je erbij nemen.

U zal begrijpen dat die brave buurtbewoners enigszins korzelig werden.
Ikzelf kon het niet meer aanzien (aanhoren) en ben met mijn trottinette vroegtijdig huiswaarts gekeerd.
Daarbij nog gezien dat de skatebowl nog niet af is terwijl de stedelijke werkgroep Skate, Blade, Bike (SBB) ooit nog voorspelde dat de werken op 12 oktober zouden beëindigd zijn.
(De opening zou nu voorzien zijn in maart, want men wil ook de omgevingsaanleg afmaken. Geen sk8’er die zolang zal kunnen wachten. Ook weet men in het skatersmilieu nu al te melden dat er in april een groots Europees Kampioenschap wordt georganiseerd – door “quicksilver”.)

De buurtbewoners bekloegen er zich over dat zij nooit bij het project werden betrokken. Maar volgens de schepen Рdie op deze grief dan w̩l wilde antwoorden Рwas dit niet waar.
De verantwoordelijke communicatie-ambtenaar vond ook dat hij zijn plicht had gedaan.
(Op de Kortrijkse website ligt het overzicht van de werken al weken stil. En op een bepaald ogenblik verdween de uitnoding voor de info-vergadering ook al van het scherm.)

Ook wilde de buurt weten waarom in de oorspronkelijke plannen bij de rechttrekking van de Leie sprake was van de aanleg van een parkzone samen met enkele fietslussen. Wanneer is de bestemmingswijziging gebeurd? Is er een bouwvergunning? Kunt u ons het plan voorleggen, samen met dat van de omgeving?
(Ik dacht nog: schepen zal uitpakken met een powerpointpresentatie, maar niets van dat alles.)

De buurt was ook fel geïnteresseerd in de openingsuren. “Antwoord” van de schepen was een wedervraag: een straat of een park is toch ook altijd open?
Over de omgevingsaanleg waren de buurtbewoners natuurlijk ook geïnteresseerd. Komt er sanitair? Parkeerplaatsen? Fietsenrekken? Een afsluiting? Hoe zal de site (hoger dan voorzien) geïntegreerd worden in het landschap?

Nogmaals de schepen: “Ik ben hier om te luisteren. Doe zelf voorstellen.”
Ik heb dan maar een positief voorstel gedaan. Laat ons samen met de buurtbewoners de skatebowls van bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag gaan bezoeken en zien hoe het er daar aan toegaat.
Geen antwoord.
Aangezien de schepen op geen vraag wou antwoorden hielden de ambtenaren zich natuurlijk ook gedeisd. Het enige wat van deze kant werd gezegd was dat er geen geluidshinder zou zijn.

Toen ben ik even buiten bewustzijn geraakt en moest dringend afgevoerd naar huis.

Intussen stond schepen Lieven Lybeer al wel de pers te woord. Pers die zoals steeds geen enkel kritische vraag heeft gesteld.
Zo komen we te weten dat de kostprijs van de skatepool 221.500 euro bedraagt. Wat totaal niet waar is. Het kostenplaatje bedraagt nu al 270.000 euro. (De oorspronkelijk raming was 150.000 euro.)
Zo weten we dat er graffiti mogen in de pool. Dat er een wandelpad is voorzien rond de bowl, terwijl die bowl zou afgeschermd worden door een muur. Er is geen verlichting voorzien. (Daar komen ongelukken van.)

Ikzelf zat op die info-vergadering nog met een tiental vragen op zak. Zal ze nu zelf proberen te beantwoorden in een komend stuk op deze stadsblog. Met de hoop dat schepen Lybeer er nog iets van opsteekt.

WORDT ZEKER VERVOLGD

Skaten in de stad (3): Possenier maakt combo ?

Ik was net zo goed bezig, met mijn stokoude tot semi-racefiets verbouwde Ralleigh (kettingkast ontbloot) werfbezoeken aan het doen op alle mogelijke skatespots in Kortrijk en in heel de wereld. Hele dossiers aan het uitprinten. Ontwerpen van skatebowls aan het stelen op internet. Helemaal uit Amerika. Van Team Spirit nog wel. In 3D. Kost niet eens 110.000 euro. Geen cent.

Dit alles ter voorbereiding van een al lang beloofd, uitgebreid stuk over de skatebowl aan de Groeningebrug. Stuk waarin nu een keer niet zou geluld worden. Met Facts en Figures. Over de ligging, de aanbestedingen, het ontwerp, de werken, de kostprijzen, enz.
En zoals altijd, mijn overal gewaardeerde mening daarover als ere-voorzitter – alias X-grind – van de nu uit het Staatsblad verdwenen VZW “De Trottinettards“.

(Die skatebowl in hartje Amsterdam is prachtig. Oude mensjes uit het Ralleigh- tijdperk zitten daar glunderend naar het schouwspel te kijken. Herinneren zich hoe ze er indertijd maar niet in slaagden om hun trottinette vast te houden tijdens de Bio 540 Boedha Grab. Geen Amerikaan is bij de bouw van die skatepool aan de Marnixstraat te pas gekomen. Scheelt in de kosten. Een slok op de borrel. Voorts is het waar: Kooigem-skate is waardeloos. En dat spel op de Warande vertoont constructiefouten. Luxaplast is goed maar er is weeral een onderhoudsbeurt nodig.)

Zie nog onze kolommen van 14, 15, 16 september over skaten in de stad, als u tenminste op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in de Kortrijkse skatemilieus en de kosten die daaraan zijn verbonden.

Maar nu u weet wie Pieter Possenier is even dit.
Op zeker moment lees ik op dat geweldige skate-forum http://www.zumiez.be/w-agora een onheilspellende boodschap, aan MBX’er Pieter gericht.
“Skate-expert, mijn voeten. Ge kent er geen kloten van entwordt tijd dage ui moeingen in ‘t skete stille legt !! ter kruipt op ui twentycross velo en ga in kooigem ui nn back-flip tailwhip gaan oefenen.”

Ik zou niet graag in de schoenen (rolschaatsen) staan van schepen Lieven Lybeer, verantwoordelijk voor de Kortrijkse jeugd en in het bijzonder het skatebeleid van de stad.

In de nacht van Wed 28 Sep 00/08 verschijnt er op het internet-skate-forum vanwww. zumiezz
echt breaking news. Possenier op staande voet ontslagen!
We citeren: “Net telefoon gekregen van iemand van Kortrijk die redelijk nauw betrokken is bij de realisatie van de bowls, en die wist me te vertellen dat P.P. op staande voet werd ontslagen. Graag bevestiging van Pieter zelf of iemand van de jeugddienst. Mocht dit waar zijn, proficiat aan de stad Kortrijk, om eindelijk het licht gezien te hebben en succes met de aanstelling van een nieuw persoon (maak aub geen twee maal dezelfde fout).”

Het duurt niet lang of kortrijkwatcher wordt door Possenier zelf gevraagd om een een onderhoud. Vandaag, nog geen uur geleden wil ik vanzelfsprekend een afspraak maken. Zo’n bericht moet gecheckt worden.
Possenier zegt af. Mag niet meer praten met gelijk wie, laat staan met kortrijkwatcher. Spreekverbod van schepen Lybeer?

En zo weten we nog altijd niet of de combo van Possenier is geslaagd. (Naar de jeugddienst bel ik niet. Ze zijn er nooit.)
Nog een goede raad voor skatemate Possenier.
In de politiek moet je een grind switch maken. Dat wil zeggn: met je andere voet, als je een soulgrind je met je linkervoet voor maakt, doe dit dan met je rechtervoet voor. Etc. Daarna de grind afmaken met een spin en rij dan weg (met uw crossvelo wel te verstaan), en met een big smile.
Fietsroutes genoeg alhier. Rood afgebakend, maar altijd rechts houden.

Binnenkort is er een bewonersvergadering over de skateput aan de Leie. Inspraak nu alles al beklonken is.
U komt toch ook ? Pieter ?
Rendez-vous op 12 oktober om 19 uur in het wijkcentrum Overleie. (Rechtover de kerk Sint-Elooi.)