Category Archives: jeugd

Bij het tienjarig bestaan van de premie voor herbruikbare luiertjes

Daar mag wel een keer aan herinnerd worden, dat Stad al sinds 2004 de aankoop van herbruikbare luiers subsidieert. Overigens ook het gebruik van herbruikbaar incontinentiemateriaal. (Dat laatste op initiatief van ere-raadslid Tone Sansen.)
Waarom doet de stad dat? Om de hoeveelheid restafval te beperken. Volgens OVAM bedraagt het aandeel van wegwerpluiers in de afvalberg ca. 8,5 procent, wat voor Kortrijk zou neerkomen op zowat 980 ton aan pampers. De vuistregel is dat een kindje gedurende de gehele luierperiode (twee en half jaar) een afvalberg van 1 ton aan wegwerpluiers produceert.

Het Kortrijkse reglement stipuleert dat men een startaankoop van minstens 150 euro moet kunnen bewijzen, en dan krijgt men daarop een subsidie van 50 procent met een maximum van 100 euro. (Men loopt daar niet ver mee. Men heeft minsten 18 luiers nodig, of zelfs 25 wil men enig was-comfort hebben.)

Misschien een randbemerking over dat reglement. Er moet dringend iets aan gewijzigd worden. Men heeft het uitdrukkelijk over een premie bij de aankoop van katoenen luiers, terwijl er nu ook herbruikbaar luiertjes zijn, gemaakt uit bamboe, of hennep of microvezel.

Hierna een overzicht van het aantal aanvragen per jaar en de toegekende subsidie. Bepaalde decimalen intrigeren wel. En let eens op de jaren 2009-2010.

2004: 18 aanvragen – 1.753 euro
2005: 7 – 700 euro
2006: 12 – 1.183,50 euro
2007: 18 – 1.773,94 euro
2008: 14 – 1.325,18 euro
2009: 22 – 2.138,19 euro
2010: 22 – 2.163,05 euro
2011: 13 – 1.494,46 euro
2012: 10 – 1.000 euro
2013: 16 – 1.549,20 euro.

Zo.
Bedankt voor het lezen.

Is dat advies van de Jeugdraad met betrekking tot de GAS-wet wel rechtsgeldig?

Als de gemeenteraad de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties op te leggen ten aanzien van minderjarigen wint hij eerst advies in van het orgaan of de organen met adviesbevoegdheid in jeugdzaken. In de praktijk is dat hier de Kortrijkse Jeugdraad.
De Kortrijkse Jeugdraad kreeg vanwege burgemeester en schepen van Jeugd (Bert Herrewyn) slechts één vraag te verwerken: zullen we de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS-wet al of niet verlagen van 16 tot 14 jaar?

Om daarop een antwoord te vinden hield de Jeugdraad via internet en e-mails (tevens naar diverse scholen) een soort van poll.
Er liepen slechts 99 stemmen binnen. 29 stemmen (29,2 procent) daarvan waren pro verlaging van de leeftijdgrens naar 14 jaar. Het advies van de Jeugdraad luidde dus dat de gemeenteraad best de leeftijdsgrens op 16 jaar zou behouden. (Dat advies is niet bindend.)

Op de website van de Jeugdraad is nu de volledige tekst van het advies te vinden.
We leren daar uit dat er bij de deelnemers aan de poll binnen de leeftijdscategorie van 40plussers 15 voorstanders waren van een verlaging van de leeftijdsgrens. Maar ook relatief veel (9 stemmen) kozen voor een verlaging in de categorie deelnemers tussen 20 en 30 jaar.

Maar we leren daar ook uit dat er nogal wat deelnemers aan de poll helemaal geen Kortrijkzanen waren. Er zijn stemmen geteld vanuit Moeskroen, Kuurne, Harelbeke, Bavikhove, Gullegem, Avelgem, Beveren, Lauwe, Beselare, Astene, Helkijn. Ja, zelfs Estaimpuis…
Kan dat zomaar?
Zullen we bij de lopende bevraging over het al of niet toelaten om gras af te rijden op zondag (een Kortrijkse politieverordening) ook mensen van buiten Kortrijk laten meestemmen??

Het advies van de Jeugdraad bevat nog enkele bijkomende bemerkingen.
– Een zeer merkwaardige is wel deze: “Wij zijn van mening dat minderjarigen niet thuis horen in het GAS-reglement.”
En: “Wij vragen uitdrukkelijk meer in te zetten op buurtwerk, straathoekwerk.” (Het gemeentebestuur moet een meer “pro-actieve houding” aannemen.)
Het lijkt er dus op dat de Jeugdraad zelf liever de vraag had gekregen of de GAS-wet alhier wel moet toegepast op minderjarigen.

– De Jeugdraad wil ook een aantal personen uitsluiten als officiële vaststellers van overlast: provinciale of gewestelijke ambtenaren, personeelsleden van intercommunales en gemeentebedrijven, en ja – ook personeelsleden van openbare vervoersmaatschappijen.

– Tenslotte wil de Jeugdraad nog dat officiële vaststellers zich legitimeren.

P.S.
– Zeer verwarrend is dat in het verslag van de Jeugdraad over de poll in de grafiek van de stemmers per leeftijdsklasse de tegenstanders van de verlaging blauw zijn ingekleurd en de voorstanders in het roze. In de grafiek over de stellers per gemeente dan net omgekeerd. De jeugd van tegenwoordig.

Een bindend advies van de Jeugdraad, dat kan gewoon niet !

Begin volgend jaar is de nieuwe wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) van kracht. In dat kader zal de gemeenteraad (de onze) ook allerhande politieverordeningen (vooral inzake vormen van overlast) herwerken. Bij goedkeuring ervan zal onze gemeenteraad (dus niet de Jeugdraad) ook moeten en kunnen bepalen of die verordeningen al of niet van toepassing zijn op minderjarigen, en vanaf welke leeftijd (14 of 16 jaar).

De nieuwe tripartite liet met veel tamtam – en rijkelijk laat – weten dat men over die minimumleeftijd althans (en enkel daarover!) het advies zou vragen aan de Jeugdraad.
Dat is dus gewoon verplicht, het gaat hier niet om de zoveelste populistische drang tot toepassing van een vorm van directe democratie door het nieuwe stadsbestuur.
Art. 4 §5 van de nieuwe Gas-wet zegt het zo: “Indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de mogelijkheid voorziet om Gemeentelijke Administratieve Sancties ten aanzien van minderjarigen op te leggen (voor feiten bedoeld in art. 2 en 3) wint hij vooraf het advies in van het orgaan of de organen die adviesbevoegdheden hebben in jeugdzaken.”

Intussen liet schepen van Jeugd Bert Herrewyn (SP.A ) alom weten dat men het uitgebrachte advies over de minimumleeftijd voor de toepassing van de GAS als bindend zou beschouwen.

Dat kan dus gewoon niet.
Bij de bespreking van de Gas-wet in de Commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement heeft Eric Jadot (Ecolo-Groen) een amendement (nr.40) ingediend waarbij hij het voorziene advies van de Jeugdraad een bindend karakter wou geven. De Commissie heeft er weinig woorden aan verspild. Het voorstel is verworpen met 11 stemmen tegen 1 en er was 1 onthouding. (Zie het Verslag van 24 mei 2013, DOC 2712/006.)

In die Commissie zetelt slechts één SPA’er: Peter Vanvelthoven. Kan SP.A’er schepen Bert Herrewyn niet een keer informeren naar het stemgedrag van zijn partijgenoot ter zake het bindend verklaren van de leeftijdgrens? In zijn gemeente?
Dat de Commissie zonder enige discussie het voorstel Jadot heeft verworpen om het advies van de Jeugdraad bindend verklaren, zou onze schepen van Jeugd in het geheel niet mogen verbazen.
Een volksraadpleging waarbij de uitslag tegelijk bindend is voor de overheid noemt men namelijk een referendum. En referenda zijn in België niet mogelijk !

Naar aanleiding van een resolutie van Bart Caron (Groen) en een vraag van Maarten Seynaeve (VB) is er in de Kortrijkse gemeenteraad van juni al wat gebakkeleid over die leeftijdgrens.

Wat zei burgemeester Van Quickenborne daar toen over?
Letterlijk dit.
– “Het is aan de gemeenteraad zelf om te oordelen of de leeftijdsgrens wordt verlaagd naar 14 of niet.”
– “Feit is dat er in 2012 slechts 4 minderjarigen op 623 een GAS-boete kregen.”
– “Daarom gaan we pas als er echt problemen blijken de leeftijd verlagen.”

Nog even iets over die wijze waarop de besluitvorming bij de Jeugdraad geschiedt. (Overigens is de Jeugdraad zelf totaal en volstrekt niet representatief voor Kortrijkse jeugd of jeugdorganisaties.)
Men kan dus over het al of niet verlagen van de minimumleeftijd een stem uitbrengen op de website van de Jeugdraad.
(Opgepast: slechts tot 5 november om middernacht.)

Nu enkele vragen over de legitimiteit van deze raadpleging.
– Hoeveel Kortrijkzanen weten hiervan?
– Wat met mensen zonder internet?
– Wie is stemgerechtigd?
– De stemming is niet geheim. Men vraagt uw naam, adres, e-mail adres, leeftijd.
– Men gaat de stemmen tellen op SYTYCD-wijze? Wat betekent dit?
– Vanaf hoeveel uitgebrachte stemmen zal men de uitslag als enigszins representatief beschouwen?
– Volstaat een gewone meerderheid bij de bepaling van de leeftijdsgrens?

Jongeren slachtoffer van een eerste bezuinigingsmaatregel

De nieuwe tripartite is vast van plan om hard te snijden in de budgetten van volgende jaren, aan de zijde van de uitgaven. (Voor wat de ontvangsten betreft kon men alreeds dit jaar nieuwe belastingen en verhoogde retributies invoeren.) Het nieuwe bestuur gaat daar niet prat op, organiseert daarover geen persbabbel en burgemeester en schepenen laten wel na om hierover te twitteren. De pas verschenen nieuwsbrief weet ook nog nergens van.

Begin deze maand beslist. Kinderen en jongeren (tot 24 jaar) die zich een Buzzy Pazz (BZ) van De Lijn aanschaffen krijgen van Stad vanaf 1 januari 2014 TOTAAL geen procentuele korting meer.

Het kortingssysteem is begin 2007 ingevoerd. Het ging toen om 50 procent van de kostprijs van een abonnement.
Bedoeling was méér jongeren op de bus krijgen in plaats van in de wagen. En waarlijk: het aantal BZ-abonnees steeg van 956 (in 2006) naar 1.168 (in 2007). En het aantal abonnementen van 1.859 naar 2.047. Maar het gevolg was ook dat de financiële tussenkomsten van Stad steeds hoger opliepen: in de periode september 2008 tot augustus 2009 bijvoorbeeld ging het al om 79.570 euro.
De vorige stadscoalitie (CD&V en VLD) heeft dan maar besloten om vanaf januari 2010 de korting van 50 procent te halveren. Die 25 procent korting kostte Stad bijgevolg de helft minder. In 2012: 39.553 euro. En voor dit jaar raamt men het bedrag op 38.627 euro.

De huidige tripartite heeft nu opgemerkt dat de halvering van de procentuele korting nauwelijks invloed heeft gehad op het aantal verkochte BZ-abonnementen. In het totaal zag men zelfs een stijging (vooral te wijten aan een stijgend aantal abonnementen voor één maand): van 2.488 (2011) naar 2.506 (2012).
Het nieuwe bestuur heeft dus maar beslist om de korting gewoon af te schaffen.
Motivering: “het gespendeerde bedrag kan beter aangewend om andere mobiliteitsdoelstellingen te bereiken.” Bijvoorbeeld: een derdebetalersysteem invoeren voor al wie ouder is dan 24. Of een mobiliteitscampagne organiseren voor bedrijven.

Naschrift voor de stadsadministratie, de schepen en de directie mobiliteit
* De prijzen voor BZ-abonnementen zoals nog altijd vermeld op de website van Stad zijn onjuist.
* In de overeenkomst van Stad met De Lijn is voorzien dat voor de wijziging van de korting een opzegtermijn geldt van drie maanden. De Collegebeslissing dateert van 7 oktober. De stopzetting van de korting kan dus niet ingaan op 1 januari 2014.

De nieuwe jeugdherberg zal wat meer kosten dan gedacht

De ontwerpopdracht voor de bouw van een nieuw jeugdhostel Groeningeheem aan de Passionistenlaan en de opmaak van een masterplan voor de gehele site werd gegund aan de bvba URA uit Brussel.
Het ontwerpteam raamde in april 2012 haar voorstel op 3.944.410 euro (incl. BTW). Maar het aanbestedingsdossier van september 2012 schatte de kostprijs voor de zes loten al wat hoger in: 4.285.293 euro.

Bij de aanbesteding in november 2012 bleek tot overmaat van ramp dat het bedrag van de biedingen voor de loten 1, 2 en 3 ruimschoots het ramingsbedrag overschreden. Voor lot 1 (de ruwbouw) waren er zelfs te weinig inschrijvers. Paniek!
Om de uitgaven te drukken heeft een stuurgroep dan maar beslist om de loten 1, 2 en 3 niet te gunnen, maar te herwerken en opnieuw aan te besteden. Aan alle partners is de vraag gesteld om om een extra inspanning van 10 procent te leveren.

De herwerkte dossiers omvatten nu volgende ramingen (incl. BTW):
Lot 1: ruwbouw, wind en waterdicht maken: 3.206.873 euro.
Lot 2: vaste inrichting: 333.129 euro.
Lot 3: sanitair en HVAC (verwarming, ventilatie en airco): 767.144 euro.

Voor de volgende loten houdt men zich aan de prijsbieding, maar ze worden voorlopig nog niet gegund aangezien die werken niet dringend zijn en kunnen uitgesteld tot men zicht krijgt op de werkelijke uitgaven en inkomsten.
Lot 4: elektrische installatie: 260.794 euro.
Lot 5: keukeninstallatie: 131.599 euro.
Lot 6: liftinstallatie: 41.829 euro.

Totaal van de bouwkost nu geschat op 4.741.335 euro (incl. BTW, maar zonder erelonen en zonder de kosten van het masterplan.)

Hoe zit het nu met de financiering?
Vanuit Toerisme Vlaanderen verwacht men nog altijd 4 miljoen euro. Van de provincie 500.000 euro. Van de hogescholen Howest en Katho elk 150.000 euro, maar men hoopt op meer.

Een meevaller voor de nieuwe tripartite (bezuinigingspolitiek!) is dat het grootste deel van de uitgaven pas zal gebeuren in 2014.
De timing is immers overhoop gehaald.
De drie nieuwe aanbestedingen zullen pas in juni worden gegund. (In de vroegere planning zou dit in december 2012 zijn gebeurd en zouden de werken nu al volop aan de gang zijn.) Het einde van de werken is nu voorzien voor eind 2014 en de ingebruikname van het jeugdhostel pas begin 2015.

Intussen moeten later nog andere dingen gebeuren, voor zover de budgetten het toelaten (besparingspolitiek!).
In 2015: afbraak van de huidige jeugdherberg en bouw van een nieuwe polyvalente zaal.
In 2016: opfrissingswerken van de te behouden gebouwen, plus de heraanleg van de buitenzone.
(Is er nog sprake van een kampeerterrein voor caravans? Met de aanvraag tot subsidiëring daarvan zijn we intussen te laat.)

Minder jobstudenten aan Stad tijdens zomerverlof

In het kader van de gevoerde austeriteitspolitiek van de nieuwe tripartite zal het stadsbestuur deze zomer minder jobstudenten aanvaarden en tevens het aantal werkperiodes verminderen.
In het totaal kunnen er nu toch nog 88 jobstudenten aan het werk gezet, meestal voor een periode van twee weken. Voor de containerparken en de ophaling van huisvuil en bedrijfsafval alleen al worden er 48 jobstudenten ingeschakeld. Geen jobstudenten meer voor puur administratieve taken.

In de begroting is een bedrag van 97.700 euro ingeschreven maar door de bezuinigingen zal men slechts 83.980 euro nodig hebben.
Tegenover vorig jaar gaat het om een besparing van 14.719 euro.
De gemiddelde loonkost bedraagt per uur 11,09 euro en per week (38 uur) 421,59 euro.

P.S.
Minimumleeftijd: 18 jaar.

Het JOC heeft een treinstel gekocht

Het Jeugdontmoetingscentrum moet tegen eind dit jaar zijn lokalen in de Filip Van de Elzaslaan verlaten. Als een soort (voorlopige?) oplossing vond het JOC een onderkomen in de oude NMBS-loods op Kortrijk-Weide. Men krijgt daar vijf beuken ter beschikking en die worden “nomadisch” ingevuld met “ready mades” zoals een lijnbus, een container, en ja ook een tweedehands treinwagon. Die is nu gearriveerd. Gekocht bij de vzw Nostalbus uit Maldegem voor 27.500 euro inclusief BTW en plaatsing. De bus kon men bemachtigen bij een andere firma (Consulting&Trading uit Merchtem) voor slechts 2.915 euro.
De HVAC (heating, ventilation, air conditioning) en het sanitair is gegund aan de firma Deneckere uit Kortrijk voor 91.628 euro. De electriciteitwerken worden uitgevoerd door Dewitte Geoffrey voor 38.007 euro.
Streefdoel is dat het nieuwe onderkomen van het JOC niet meer dan 300.000 euro zal kosten. Het oorspronkelijk opzet was één miljoen!

Burgemeester gaat nu echt zijn boekje te buiten

Onbegrijpelijk dat een voormalig minister van Justitie én jurist van opleiding dit aandurft. (Maar de verkiezingen naderen…Ofwel is er iets, een element dat ons ontgaat? Een afspraak die we niet kennen? Gaat het om een test? Een proefballon?)
Onze burgervader Stefaan De Clerk heeft het dan toch gewaagd om aan iemand plaatsverbod op te leggen. Een jongeman mag niet meer in het Begijnhofpark. Anderen staan op het punt om een gelijkaardige sanctie te ondergaan. (Wie heeft dat besluit eigenlijk officieel ondertekend?)

Hiermee treedt de burgemeester buiten elk wettelijk kader. Een geval van machtsoverschrijding.
– Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken zou in mei een wetsontwerp indienen dat plaatsverbod mogelijk maakt als een vorm van gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Tekst nog niet gezien.
– Op 25 maart 2011 al dienden de senatoren Guido Depadt en Nele Lijnen een gelijkaardig voorstel in.
– Idem op 29 maart 2012: voorstel van de Kamerleden Ben Weyts en Koenraad Degroote.

Geen van deze teksten is al ergens goedgekeurd.

Op welke rechtsgrond de burgemeester steunt om dat plaatsverbod uit te vaardigen weten we niet. (Heeft de pers er wel naar gevraagd? Begreep men er weer niks van? )
In Turnhout bekijkt de burgemeester Francis Stijnen het plaatsverbod als een preventieve maatregel om de openbare orde te handhaven…Dat is een geval van machtsafwending.
In Mechelen en Antwerpen (waar men het al eens tevergeefs heeft geprobeerd, afgeschoten door de Raad van State) is de invoering van straatverbod “in onderzoek”.

De krant “De Morgen” (4 april) vroeg aan de burgemeesters van de centrumsteden wat ze dachten van straatverbod als GAS.
Voorstanders: Antwerpen, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Turnhout.
Lopen er niet warm voor: Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Sint-Niklaas.
De tegenstanders merken op dat een eventueel straatverbod opleggen een zaak is van de rechterlijke macht.

Zal de Liga van de Mensenrechten optreden tegen de maatregel van de burgemeester?
Is er 1 (één) raadslid bereid om de zaak te agenderen op de gemeenteraad van september?

P.S.
Lees nog het stuk op de weblog “perongeluck.wordpress.com“.
En op de website van RUG (“ugent“) is een interessante studie te vinden over de GAS van de hand van Koen Van Cauwenberghe.

vzw Oranjehuis valt weerom in de prijzen (2)

Vanmorgen heeft de Vlaamse regering (in dit geval Jo Vandeurzen) weerom – net als vorig jaar – 684.000 euro geschonken aan het Oranjehuis uit Heule, voor het project genaamd “Columbusexperiment”. (Kortrijkwatcher had het daar al over.)
Daarenboven kreeg het “Trainingscentrum Oranjehuis” nog 385.000 euro, te delen met een Brugs project.

P.S.
We hebben niets tegen het Oranjehuis als dusdanig. Wel stoort ons het totaal gebrek aan transparantie, niet enkel op financieel vlak. Ook qua kwalitatieve resultaten van de werking van het huis. En de verhouding personeel/cliënten.

Het JOC koopt een lijnbus

Tweedehands wel te verstaan en niet om mee rond te rijden.
Het Jeugdontmoetingscentrum moet tegen eind van dit jaar zijn lokalen in de Filip Van de Elzaslaan verlaten. (De vzw Vormingshuis Talent&Co heeft het gebouw gekocht voor de groep Intro van Lieven Lybeer.) Beloofd werd dat het JOC het kopgebouw van de NMBS-loods zou inpalmen. Er is een ontwerper aangesteld (TV1+1 uit Kortrijk) maar die heeft men nu vriendelijk bedankt voor de bewezen diensten. De raming voor de werken bedroeg immers bijna 1 miljoen euro, zowat het dubbele dan men had voorzien.

Er is nu gekozen voor een alternatieve piste. Het JOC zal vijf beuken van de goederenloods inpalmen. Hierbij opteert men dan voor een “nomadische invulling”. In die ruimte komt er een “box-in-the-box” en een aantal “ready-mades”. Bijvoorbeeld een treinstel, containers en een lijnbus. Na veel zoekwerk heeft men nu zo’n lijnbus gevonden bij de bvba NM Consulting&Trading uit Merchtem. Voor slechts 2.915 euro (incl. BTW). Een financiële meevaller. De bus zal dienst doen als muzieklokaal.
Door te werken met ready-mades hoopt men het JOC een onderkomen te geven voor zoiets van 300.000 euro.

Maar.
Wat is de bestaansreden van het JOC?