Category Archives: jeugd

Budget voor aankoop dranken in jeugdcentrum Tranzit is verhoogd

In september 2013 gunde het schepencollege de aankopen van drank voor de dienst ‘protocol’ én het jeugdcentrum aan drankenhandel Nuytten voor een periode van twee jaar en een totaalbedrag van 56.769 euro. Het aandeel jeugd bedroeg voor 2015 dan 10.589 euro.

Het nieuwe jeugdcentrum Tranzit (op Kortrijk Weide) draait echter exponentieel beter dan verwacht. Zo zijn er voor dit jaar reeds 60 fuiven gereserveerd zodat het voorziene bedrag nu reeds helemaal is opgesoupeerd. Na overleg met Financiën is beslist om het gunningsbedrag (zonder nieuwe procedure) te verhogen met 55.123 euro.
De gunning met Nuytten loopt in september af. Straks moet er dus alleszins een procedure ingezet voor een nieuwe gunning. En daarvoor moeten de posten in het meerjarenbudget (tot 2019) worden opgetrokken met 65.000 euro (uitgaven én inkomsten).

Zo.
Dat weet u dan alweer
.

Over de kostprijs van de nieuwe jeugdherberg

Morgen opent de gloednieuwe jeugdherberg aan de Passionistenlaan, nu “jeugdhostel” genoemd.
Het ontwerpteam URA uit Brussel raamde in april 2012 aanvankelijk de kostprijs op 3.944.410 euro (incl. BTW). In het aanbestedingsdossier van vijf maanden later had men het al over 4.285.293 euro. En toen de eerste offertes uiteindelijk binnenliepen schrok men dusdanig van het bedrag van de biedingen dat het schepencollege zich zelfs genoodzaakt zag om de loten 1, 2 en 3 niet te gunnen. Aan de inschrijvers is toen gevraagd om hun prijzen met 10 procent te verlagen…

De voorlopige opleveringen van de zes loten zijn nu binnen. Dat zijn de prijzen:
lot 1: ruwbouw (wind- en waterdicht): 2.876.477 euro
lot 2: vaste inrichting: 326.109 euro
lot 3: sanitair en HVCA (verwarming, ventilatie en airco): 776.471 euro
lot 4: elektrische installatie: 260.794 euro
lot 5: keukeninstallatie: 131.599 euro
lot 6: liftinstallatie: 41.829 euro

Totaal, incl. BTW: 4.413.279 euro.
De gazetten houden het vandaag op “ongeveer 5 miljoen”, en bij de eerste steenlegging had minister Bourgeois over 5,13 miljoen.
Het hangt er natuurlijk vanaf over welke werken (en erelonen?) men het heeft.
Het ereloon voor het ontwerpbureau zou 10 procent bedragen. Er is ook een heel masterplan bedacht voor de gehele site van het vroegere klooster en de school. Ooit raamde men de kostprijs daarvan op 36.300 euro. De oude jeugdherberg moet afgebroken: 41.800 euro? Er komt een “buitenaanleg”: 249.859 euro? Een nieuwe sportzaal: 249.859 euro?

Wie betaalt dat allemaal?
– Stad (de bouwheer) deed de voorfinanciering en heeft de grond ingebracht. (Prijs hiervan niet gekend.)
– “Toerisme Vlaanderen” zou volgens de ene bron 4 miljoen inbrengen, volgens een andere 4.225.000 euro.
– De provincie komt tussen voor 500.000 euro (andere bron: 550.00).
– De hogescholen VIVES en HOWEST (in ruil voor voordeeltarieven): elk 150.000 euro (andere bron: 180.000)

Zo.
Nu weet u weer alles.
Kortrijkwatcher is niet gevraagd op het openingsfeest.

Gemeenteraad krijgt nu een halfslachtig contract met Alcatraz voorgeschoteld (2)

Het hard rock&metal festival Alcatraz van 8 en 9 augustus gaat nu door op een terrein (stadseigendom) achter de sportcampus Lange Munte. De inrichtende organisatie, de vzw Alcatraz Concerts, mag het perceel én de sportcampus voor vijf edities gratis gebruiken op voorwaarde dat de vzw zelf de nodige werken (nivellering, verharding en inzaaiing) zou verrichten.

Volgende maandag 9 maart zou het schepencollege de gemeenteraad verzoeken om de overeenkomst met Alcatraz goed te keuren. Art.4 stipuleerde letterlijk dat de kosten voor de aanleg van het “omnisportveld” ten laste vallen van de vzw. “Stad zou hier geenszins in participeren.”

Evenwel, in de voorbereidende commissie opperde burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) dat de kosten zullen verdeeld worden pro rato van het aantal dagen gebruik van het veld door Stad enerzijds en de vzw anderzijds. Hij schoof de verhouding 80/20 naar voor.

Het schepencollege heeft nu blijkbaar ingezien dat het waarlijk ongehoord zou zijn om de gemeenteraad aanstaande maandag een vals contract te laten goedkeuren.
Gisteren kregen de raadsleden dan ook het bericht dat de drie meerderheidspartijen (VLD, SP.A, N-VA) volgende maandag een amendement gaan indienen waarbij art. 4 van de overeenkomst wordt vervangen door de volgende tekst: “De vzw Alcatraz zal instaan voor de uitvoering van de werken in het kader van de aanleg van het omnisportveld.”

Dat is een heel halfslachtige bepaling.
Wie draagt er nu de kosten? Komt er een evenredige verdeling?
Blijft het zo dat de vzw de facturen zal betalen en Stad achteraf een “tegemoetkoming” zal doen? (Dat stond zo vermeld in het verslag van de voorbereidende raadscommissie.)

De voorliggende tekst bevat nog altijd een omissie.
Aan Alcatraz is ook nog beloofd dat men gratis zal kunnen gebruik maken van de sportcampus als gebouw. Daarover staat geen woord in de goed te keuren overeenkomst.

P.S.
Het festival is een tweedaagse maar de vzw krijgt de beschikking van het terrein gedurende de laatste drie weken van juli tot en met de derde week van augustus.

De vraag van Jamal Qnioun

Sinds enige tijd kunnen inwoners van Kortrijk zich een half uur voor de zitting van gemeenteraad wenden tot het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).
De tussenkomst mag maximaal vijf minuten duren en kan een vraag, een standpunt of een toelichting betreffen aangaande een Kortrijks belang. Ook het CBS krijgt vijf minuten tijd om te antwoorden. Een repliek van een minuut is mogelijk. De tussenkomst moet minstens vijf dagen voor de zitting aangevraagd.
Hierna volgt letterlijk de ingediende tekst van aanvrager Jamal Qnioen (op FB aka Mounir) voor de komende gemeenteraad van maandag 9 maart.
“Het Nieuwsblad” van vandaag schenkt er veel aandacht aan. Grote kop: “Ophef om ‘discriminerende vraag in Kortrijk Spreekt”. Raadslid Roel Deseyn (CD&V) ergert zich aan de passage over het alcoholgebruik bij jongerenverenigingen.

Beste,

Als voorzitter van Vzw people HELP people krijg ik bijna dagelijks mails, reacties en berichten binnen van jongeren die gediscrimineerd worden in de uitgaansbuurt en zich geen kortrijkzaan voelen als Jan en Ann.

Ook heb ik argumenten dat er een quota is ingevoerd door de meeste zaakvoerders waar beveiligingsagenten de opdracht krijgen om maximum vier tot vijf kleurlingen binnen te laten.

Mijn vraag is nu, zijn deze jongeren nog welkom in Kortrijk en worden ze gezien als kortrijkzanen en zoja wat kan Stad doen aan deze aanslepende problematiek?

Ook zijn er veel jongeren die niet weten waar gegaan in hun vrije tijd en dolen maar wat rond op straat met alle gevolgen van dien.

(Ze worden op grote schaal gediscrimineerd)

Ik heb dit al meermaals aangekaart aan de burgemeester en tal van politici maar geen haan die ernaar kraait.

Om een zaal te huren om te voetballen is onbegonnen werk en is steeds volzet .

Steun vragen aan Stad heb ik geprobeerd en weinig gehoor.

Schepen Bert Herewein weliswaar doet moeite maar zelfs hij krijgt deze pijnpunt nauwelijks geklaard.

Aansluiten in jongerenvereniging?

We zien dat de hoofdactiviteit 90% het overmatig drinken van alcohol is.
Mijn tweede vraag is nu …

Waarom alleen maar repressieve maatregelen treffen en systematische controleuitvoeringen en nooit positiviteit of gelijke kansenbeleid?

Benader deze jongeren, bied hen een luisterend oor en doe wat aan hun noden en behoeften want Stad laat hen echt diep in de steek en worden door alles en iedereen uitgesloten .

Uitzichtloosheid, ongelijkheid, discriminatie, repressie en onrechtvaardigheid dat heeft de gekleurde kortrijkzaan hard te verduren in Kortrijk.

Hopelijk kan er daar iets aan gedaan worden !

We moeten onze jeugd perspectieven aanbieden en hen bijstaan met respect, positiviteit en rechtvaardigheid .

Hoeveel spendeert Stad dit jaar aan onderwijs ?

Het gaat hier over exploitatiekosten.
De investeringen zijn verwaarloosbaar: 300 euro (!) voor het basisonderwijs en 15.000 euro voor het deeltijds kunstonderwijs.em>

Gewoon basisonderwijs (de zeven basisscholen)
Uitgaven: 525.368 euro
Ontvangsten: 347.417 euro (waaronder 190.210 van hogere overheid voor bezoldiging van het onderwijzend personeel)
Netto-kost: 177.953 euro

Conservatorium
Uitgaven: 1.265.193
Ontvangsten: 696.286 (620.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 568.907

Academie
Uitgaven: 1.880.149
Ontvangsten: 1.577.106 (1.500.000 voor bezoldigingen)
Netto-kost: 303.043

Flankerend onderwijsbeleid
Uitgaven: 392.713
Ontvangsten: 75.376 (subsidies: 71.301)
Netto-kost: 317.337
Bij de uitgaven gaat het bijv. om het inzetten van zgn. brugfiguren (173.343 euro) en armoedebestrijding-gelijke kansen (138.070 euro).
De vijf brugfiguren hebben als opdracht om (kansarme) ouders te betrekken bij het schoolgebeuren in het basisonderwijs.
De zeven basisscholen zijn: 3 Hofsteden (Minister De Tayelaan en De Baai op Lange Munte), Sint-jozef, Sint-Amand Noord, De brug, Sint-Theresia, De Kransvijver.

TOTAAL NETTO-KOST: 1.367.240 euro

Uitbreiding van de capaciteit van de basisscholen niet aan de orde

Vanaf donderdag (??) 18 mei – zo staat te lezen op de Kortrijkse website – kunnen kinderen die niet aangemeld zijn voor het komende schooljaar 2015-2016 zich aanmelden op www.naarschoolinkortrijk.be.
Maar het schepencollege heeft nu al aangenomen dat er zich geen capaciteitsproblemen zullen stellen in de basisscholen, – alleszins niet op stadsniveau maar misschien wel op wijkniveau (Lange Munte en Heule-Watermolen).
Aanvragen voor extra schoolcapaciteit in de vorm van nieuwbouwprojecten of uitbreiding van bestaande accommodaties zijn kansloos.
Het schepencollege wijst hierbij op “beperkte budgettaire mogelijkheden”, zowel in Vlaanderen als in Stad zelf. En daarbij: de bevolkingsprognose van de studiedienst van Vlaamse regering voorspelt een continue daling van het bevolkingsaantal in Kortrijk.
Dat het College dit laatste argument hanteert is wel héél opmerkelijk: de coalitie gelooft dus zelf niet in de demografische effecten van het gevoerde beleid???

P.S. (1)
Voor het schooljaar 2013-2014 hebben zich 671 kinderen aangemeld. 575 (86 procent) van hen kreeg een plaats in de favoriete schoolkeuze toegewezen.

P.S. (2)
Bevolkingsprognose:
2014: 75.128
2015: 75.053
2016: 74.944
2017: 74.790
2018: 74.628
In 2012 voor het eerst minder dan 74.000 inwoners: 73.942.
Over tien jaar: 73.366 inwoners.

De kostprijsberekening van de te bouwen fuifzaal: een geval van hogere wiskunde

Er komt op Kortrijk-Weide in het verlengde van de vroegere NMBS-loods (waar nu het jeugdcentrum Tranzit is ondergebracht) een middelgrote fuifzaal.
Als budgettaire doelstelling had het schepencollege ooit een bedrag van 2,1 miljoen euro in gedachten. Wel te verstaan: exclusief BTW en exclusief erelonen.

Op 19 mei 2014 heeft het schepencollege de studieopdracht gegund aan “B-architecten” uit Antwerpen op basis van hun ingediende visie. Oorspronkelijk (in januari van vorig jaar) waren er niet minder dan 42 kandidaat-dienstverleners waarvan vijf uit Kortrijk. Na selectie en veel overleg bleven er nog vijf geselecteerden over. (Eén bureau uit Kortrijk was er toen nog bij.) De inschrijvingsprijzen van de kandidaten zijn nooit officieel gepubliceerd in de notulen van het College. (Bij een offerteaanvraag is het overigens niet noodzakelijk de laagste inschrijver die de opdracht krijgt.)

Vanwege het vele palaver met allerlei instanties en personen is het bureau “B-architecten” pas is in oktober vorig jaar met een vierde (finale!) voorontwerp op de proppen gekomen. Raming van de kostprijs: 2.425.733,80 euro, exclusief BTW.
Het studiebureau kon deze verhoging van de prijs wel degelijk verantwoorden. (Het zou ons niet verbazen als de bijkomende werken net het gevolg waren van de vele overlegronden.)
Er moest een hoogspanningscabine geïntegreerd in het gebouw die tegelijk de loods, de fuifzaal en het nieuwe zwembad zou bedienen. Er is gevraagd om een terras en om een rokersruimte te voorzien in de loods. De lift moest groter en de deuren breder. Om vandalisme te voorkomen zou men stalen deuren installeren en moest ook het sanitair in roestvrij staal. Men wou ook nog een alarmsysteem “met toespraak”. Er waren bijkomende maatregelen nodig voor de brandveiligheid.

Vereenvoudigingen

Het stadsbestuur vond de geschatte 2,4 miljoen veel te duur en heeft – waarschijnlijk alwéér met veel overleg – naar besparingen gezocht. “Vereenvoudigingen” voor een totaal bedrag van 165.151 euro.
Enkele grote vereenvoudigingen:
– geen groen dak meer (-74.049 euro)
– eliminatie van plooiwanden (-51.730 euro)
– eliminatie van schaarhekkens aan de bar (-28.972 euro)
– halveren van de oppervlakte aan binnenramen (-12.967 euro).

En zo komen we tot een nieuwe raming van het schepencollege: 2.260.621 euro. Excl. erelonen en BTW.
Maar dat dacht u.
U kent de totale projectkost nog niet. Die raamt men op 2.706.715 euro. Exclusief BTW maar nu incl. erelonen.

Een overzicht van de posten:
– werken basisprogramma (raming!): 2.260.621 euro
– ereloon (10 procent op de gunningsprijzen die evenwel nog niet gekend zijn): voorlopig 226.062 euro
– meerwerken (?): 79.121 euro
– contractuele herzieningen: 33.909 euro
– twee takelbare lichtbruggen: 40.000 euro
– fietsenstallingen (200 fietsen): 12.000 euro
– compensatie warmtenet: 25.999 euro
– compensatie regenwater: 5.000 euro
– nutsaansluitingen: 20.000 euro
– ereloon EPB-verslaggever: 3.000 euro
Рereloon veiligheidco̦rdinator: 2.000 euro.

TOTAAL: 2.706.715 euro, exclusief BTW.
Maar nu moet u weten dat er in het budgettair meerjarenplan een verbinteniskrediet is opgenomen van slechts 2.499.879 euro.

Gelukkig heeft men HOWEST kunnen meesleuren in het bad.
De hogeschool is bereid om voor 500.000 euro te participeren in het project.
– Voor 250.000 euro in het basisprogramma in ruil voor een langdurige gebruiksovereenkomst als bevoorrechte partner.
– Voor nog eens 250.000 euro om de fuifzaal te kunnen gebruiken als exposure platform voor hoogtechnologische multimedia.

P.S.
De timing van het project is verlaat.
Aanvankelijk dacht men dat de werken al zouden zijn aanbesteed in december vorig jaar.
Nu wordt dat iets tussen april en mei 2015. Aanvang van de werken: september 2015 i.p.v. maart.

Hoeveel krijgt de vzw Radio Quindo nu eigenlijk?

Tussen de VZW Quindo enerzijds en Stad én OCMW anderzijds is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met tevens de bepaling van een jaarlijkse nominatieve toelage voor die VZW.
De tekst van de overeenkomst is door de OCMW-raad al goedgekeurd op 28 augustus (punt 7 van de agenda).

Art. 9 zegt dat de samenwerkingsovereenkomst ingaat op 1 januari 2014. (Dat leek ons toen al bizar, zo’n anti-datering.)
Wat de subsidies betreft keurde het OCMW art.4.1 goed waarbij Stad belooft dat Quindo voor de periode 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse toelage kan krijgen van 25.000 euro. Zes maal 25.000 euro maakt 150.000 euro.
En in art. 4.2 belooft het OCMW zelf dat men voor dit jaar 25.000 euro zal uitkeren en de volgende jaren 2015-2019 zelfs 50.000 euro. Voor heel de periode 2014-2019 geeft dat 275.000 euro.
In totaal kan de VZW Quindo van Stad én OCMW samen volgens die goedgekeurde overeenkomst dus 425.000 euro aan subsidies verwachten.

Dezelfde overeenkomst is aan de gemeenteraadsleden voorgelegd ter voorbereiding van de gemeenteraad van 8 september.
Maar na een vraag van raadslid Filip Santy (CD&V) in de voorbereidende raadscommissie kwam enige aarzeling naar boven over de datum waarop de overeenkomst nu eigenlijk in werking treedt. Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene meende dat de toelagen in elk geval moesten aangepast worden aan de looptijd van de overeenkomst.
Hij zou hierover navraag doen. Het antwoord kwam later in het email-verslag van de raadscommissie: voor 2014 zal de toelage pro rato bepaald worden vanaf de goedkeuring van de overeenkomst door de gemeenteraad.

Die gemeenteraad had plaats op 8 september laatstleden.
Schepen en OCMW-voorzitter verklaarde op die zitting dat de VZW Quindo voor dit jaar vier twaalfden zal krijgen van de toelage zoals voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst. Vier twaalfden van twee keer 25.00O geeft 8333,33 + 8333,33 euro.
We mogen dus aannemen dat Stad in de periode 2014-2019 zal instaan voor een subsidie van 133.333 euro en het OCMW voor 258.333 euro. Samen 391.666 euro. En géén 400.000 euro zoals al een keer in de kranten te lezen viel of zoals bepaalde raadsleden nog altijd dachten op de gemeenteraad van vorige maandag.

Moet die nieuwe overeenkomst nu niet opnieuw geagendeerd op de eerstvolgende OCMW-raad?
Geen raadslid dat zich die vraag stelde…

De nieuwe vzw MKKJ – al van gehoord?

MKKJ slaat op Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren.

Over wie gaat dat dan?

Zowel jongens als meisjes met een andere culturele achtergrond (meisjes krijgen hier wel aparte begeleiding), kinderen die in armoede leven, kinderen met een handicap, kinderen in  de bijzondere jeugdzorg. In de praktijk gaat het om een moeilijk bereikbare , niet-georganiseerde jeugd tussen 2,5 en 25 jaar.

Het huidige stadsbestuur besloot al in oktober van vorig jaar om een eind te maken aan de veelheid  van  structuren, coördinatoren, organisaties die zich met kwetsbare jeugd onledig houden. In heel deze chaos ging er veel tijd en middelen verloren.  Niemand heeft trouwens zicht op de resultaten van al die actoren in deze vorm van jeugdwerking.

Zonder dat het schepencollege (of de gemeenteraad) hieromtrent jaarverslagen ontvingen,  kregen bijvoorbeeld  vroeger de volgende VZW’s stadstoelagen:  Habbekrats (84.000 euro), Uit de Marge (35.000), Arktos-Jenga (17.000), Pretmobiel  (35.000), Buurtsport (12.500), Boothuis (12.500), JAC (4.000).

De MKKJ is officieel op 5 mei 2014 opgericht en per 1 juli is de nieuwe vzw van start gegaan.

De gemeenteraad van juni kon nog net de bestuurders aanduiden, en op de valreep heeft het Schepencollege  ook nog  net vier jeugdwerkers aangeduid als het “dragend personeel” van de VZW. Iemand die al tewerkgesteld was in de vzw  ‘Uit de Marge’, twee jeugdwerkers uit ‘Arktos’ en een halftijdse jeugdwerker komende van  ‘Boothuis”’. De overkoepelende personeelsleiding berust bij coördinator Tom Verhulst.

Het volledige personeelsplaatje zal bestaan uit 10,5 voltijdse equivalenten (11 koppen).  Stad zal er daarvan 5,5 VTE tewerkstellen en de Buurt- en Nabijheidsdienst (BND) – die toch geen werk heeft – nog 5 VTE.

De personeelskost van de nieuwe vzw MKKJ voor de tweede helft van dit jaar bedraagt 138.377 euro. De werkingstoelage voor dit tweede semester is 44.151 euro.  BDN krijgt 65.000 euro.  ‘Uit de Marge’ krijgt nog zijn 35.000 euro. Arktos rest nog 13.666 euro en ‘Boothuis’ 6.250 euro.

Totaal budget voor MKKJ  voor de rest  van dit lopende jaar is dus 292.445 euro.

Merk op:  de (overigens rijke) vzw Habbekrats wil niet meedoen met de nieuwe overkoepelende  vzw.  Kortrijkwatcher weet niet waarom. (Habbekrats is in het bezit van een luxueus pand alhier aan de Leie en trekt wel een  nogal elitair kwetsbare jeugd aan.)

Met een volledige bezetting zal de personeelskost van MKKJ volgend jaar 246.959 euro bedragen en krijgt de vzw een budget toegewezen  van 359.865 euro.

Het grote voordeel van de nieuwe vzw MKKJ is dat de werking ervan transparant zal zijn. Er komen nu zeker jaarverslagen voor de gemeenteraad, met eindelijk enig inzicht over de resultaten van het georganiseerd omgaan met onze ongeorganiseerde, kwetsbare jeugd.

Naar een nieuwe gemeentelijke vzw voor kwetsbare kinderen en jongeren

In Kortrijk zijn talrijke organisaties (vzw’s) bezig met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. MKKJ.
Een aantal krijgen voor die werking specifiek financiële middelen van Stad. We vernoemen: Uit de Marge (35.000 euro), Jenga en Arktos (41.000), Buurtsport (5.000), Boothuis (12.500), JAC (10.000), en – meest van al – vzw Habbekrats (100.000 euro en soms meer).
Wel naast de subsidies die de organisaties krijgen van andere hogere overheden, of van bijvoorbeeld de KBS. Je hoort daar nergens iets over.

In het verleden heeft het stadsbestuur al geprobeerd om de werking van die vele organisaties enigszins te coördineren, op mekaar af te stemmen.
Dat probeerde men via het zogenaamd “Kortrijks Overleg Jeugd en Maatschappelijke Achterstelling”, afgekort tot J-Koma. Volgende organisaties maken deel uit van dit J-Koma-overleg: Team Jeugd (stadsambtenaren), vzw Uit de Marge, OCMW Kortrijk, Buurtsport, vzw De Stroom, Groep Intro, vzw Boothuis, vzw Habbekrats, Aktraktie, JAC Kortrijk, Arktos/Jenga, Pretmobiel, Schoolopbouw en Ipsoc.

Een heuse praatbarak dus.
J-Koma is er nooit in geslaagd om een aantal knelpunten in de problematiek van de aanpak van MKKJ weg te werken.
Knelpunten zoals een volslagen gebrek aan transparantie in de werking van al die organisaties (geen rapportering), territoriumstrijd, overlappingen, dode momenten en lacunes, onverklaarbare verschillen in financiële ondersteuning van overheidswege, beunhazerij, tekort aan resultaten. De verhouding tussen de sociale werkers en cliënten.
En natuurlijk de veelheid aan structuren, coördinatoren, stuurgroepen, vzw’s. Zie de “sociale kaart” van Kortrijk. (Staat op Tinternet, beste lezers.)

Maar er is blijkbaar beterschap op komst.
Het Team Jeugd (van Stad, nogmaals) heeft nu toch een aantal sleutelfiguren bijeen gebracht met het oog op een denkoefening rond het beleid inzake MKKJ. Werden bevraagd over het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk: Steven Lapauw (BND), Nele Hofman (OCMW), Andy Debrabandere (HOWEST), Joost Bonte (coördinator VOS en oprichter van J-Koma), Filip Coussée (Ugent).

Grote uitkomst van de denkoefening was dat er moest gezocht naar een nieuwe organisatievorm om te komen tot een betere integrale aanpak van het beleid rondom Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren in Kortrijk.

De gemeenteraad van morgen 13 januari zal dus principieel instemmen met de oprichting van een nieuwe structuur, een gemeentelijke vzw.
Een goede zaak. Bestaande organisaties worden niet noodzakelijk opgedoekt, maar zullen zich genoodzaakt zien om hun werking beter te coördineren met soortgenoten, en gevraagd om verantwoording af te leggen tegenover het schepencollege en de gemeenteraad.
J-Koma kan nu wel afgeschaft.

Update
J-Koma wordt niet opgedoekt. Schepen van Jeugd liet dit weten op de jongste gemeenteraad van 13 januari. Ewel merci zeg..