Category Archives: jeugd

Een ongezien staaltje van repressieve tolerantie

Gisteren 10 januari betoogden in Kortrijk zowat 550 tieners uit één Kortrijkse school (Athena-Pottelberg) waarbij zij aan de politiek vroegen om maatregelen te treffen “voor beter klimaat”.  De betoging (was die aangevraagd?) werd warempel aan het stadhuis opgewacht door een delegatie van het stadsbestuur. De initiatiefneemsters kregen daarbij kussen van  burgemeester Van Quickenborne en werden nog warm verwelkomd door de drie socialistische schepen plus nog iemand van het Team Burgemeester. 
Meer nog.  Burgemeester en schepenen trokken zelf gezellig keuvelend aan de kop van de optocht naar de Leieboorden alwaar de ‘onnozele kinderen’ kregen te horen welk een pakket aan maatregelen de nieuwe tripartite voorzag om van Kortrijk DE klimaatstad van Vlaanderen te maken. 
De organisatrices Amber en Ode wisten van toeten noch blazen zodat we mogen verwachten dat er alhier geen donderdagse betogingen meer zullen volgen.  “We wisten niet dat ze de komende zes jaar zoveel doen,” verklaarden ze (HLN, 11 januari). 

Het begrip ‘repressieve tolerantie’ bestaat al een halve eeuw maar is in onbruik geraakt.  Het is dus mogelijk dat zelfs de leerkrachten van het atheneum dat perfide mechanisme van machthebbers om ongewenste ideeën, organisatie of acties te kanaliseren en onschadelijk te maken niet uitgelegd krijgen.

Thuistaal “niet-Nederlands” in Kortrijkse scholen

Nu onafhankelijk raadslid (maar intussen bekeerd tot het Vlaams Belang) Steve Vanneste stelde eind november van vorig jaar de schriftelijke vraag naar de thuistaal van de schoolgaande jeugd in Kortrijk.
Het antwoord is nu pas verschenen in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden” van februari 2017.

Maar wanneer voldoen leerlingen aan de indicator thuistaal “niet-Nederlands”?
–  Als het gezin slechts één gezinslid heeft (bijv.  de moeder, of de vader) en met haar of hem geen Nederlands spreekt.
–  Als de leerling meer dan één gezinslid telt en met de anderen geen of maximum met één gezinslid Nederlands spreekt.  (Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.)

Volgens  het bovenvermeld “Bulletin” tellen de basisscholen in 2015 alhier (kleuter en lager onderwijs) 8.252 leerlingen: 1.622 daarvan scoren op de indicator  “thuistaal niet-Nederlands”.  Dat is 19,6  procent.
Op te merken valt dat er bij die basisscholen onderling heel grote verschillen zijn inzake percentages.
Zij lopen uiteen van 1% tot 78%…

Het secundair onderwijs telt (in 2015)  9891 leerlingen en daarvan zijn er 1184 met thuistaal niet-Nederlands.  Dat is 11,9 %.
Ook hier zijn er grote verschillen in percentages; van 3% tot 45%.
Er zijn in Kortrijk dus wel degelijk “zwarte” scholen.

Bovenstaande  cijfers zijn geregistreerd in februari 2015 en slaan derhalve op het schooljaar 2014-2015.  Volgens het “Bulletin” zijn dit de meeste recente gegevens, te vinden op de website van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten” (www.agodi.be).

Dankzij een schriftelijke vraag van N-VA-parlementariër en Izegems burgemeester Bert Maertens beschikken we enigszins over andere en betere cijfergegevens van schoolgaande kinderen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken.  Het Vlaams parlementslid stelde zijn vraag in september vorig jaar en het antwoord kwam al in oktober.
Ook hier is de bron de website  van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten”.

En zie:  we krijgen niettemin andere cijfers voor het schooljaar 2014-2015 dan in het “Bulletin” is aangereikt.
–  Basisonderwijs (BAO):  1.691 kinderen met als thuistaal niet-Nederlands (19,9%).
–  Secundair  onderwijs (SO):  1.166 (12,7%).
–  Totaal:  2.961 (16,9%).

Meer recent nu.
Schooljaar 2015-2016:
–  BAO: 1.691 (19,9%)
–  SO:  1.270 (14,0%)
–  Totaal: 2.61 (16,9%).

Interessant is dat de cijfergegevens die Bert Maertens kreeg een evolutie over de jaren heen weergeven, te beginnen met het schooljaar 2011-2012.
Die evolutie is stiigend!
De registratie van februari 2012 gaf voor het Kortrijkse BAO 18,3% aan en voor het SO 10,4%.  Het totaal was toen 14,0%.

Interessant is nog dat de aan Bert Maertens verstrekte gegevens slaan op alle arrondissementen en gemeenten in Zuid- West-Vlaanderen.
Opvallend is dat de stijging niet beperkt blijft tot de steden.
We kijken even naar onze buurgemeenten.
–   Kuurne:  van 8,2% naar 10,3%.
–   Harelbeke: van 10,2% naar 13,3%.
–   Wevelgem: van 4,0% naar 6,5%.
–   Zwevegem: van 3,0% naar 4,1%.

De pers heeft de vechtpartijen in Kortrijk toch ietwat geminimaliseerd

Tussen 25 en 28 augustus augustus barstten een reeks vechtpartijen los op meerdere plaatsen dan gemeld.  Ze speelden zich af aan het Plein, de Veemarkt, de Zwevegemsestraat, de Lange Steenstraat, de Wijngaardstraat, het Schouwburgplein, de Burgemeester Reynaertstraat, het Stationsplein, de Tolstraat, de Minister Tacklaan, de Sint-Denijsestraat, het Pradopark.

Ook in het weekend van 3 september zijn er rellen geweest waarbij twee gewonden moesten opgenomen in de spoed.
Dat alles is wat onderbelicht door onze  ’embedded press’.

Men gebruikte bij die confrontaties de meest diverse “wapentuigen”:  kleine en grote messen, riemen, scharen, fietssloten, basebalstokken, een koevoet, steekwapens, bakstenen, ijzeren staven, kettingen en nog andere voorwerpen.
Bendeleden voerden wapens aan in zakken om die onder elkaar te verdelen.
(Een zo’n zak stak verstopt in het Pradopark, en kon tijdig gevonden worden door de politie.)

De gevechten kenden een georganiseerd karakter.
Men maakte gebruik van telefonie en sociale media om afspraken te maken.  Verkenners  werden ingezet om de toestand in de omgeving na te gaan en  om te zien waar er zich politie bevond.

De lokale politie moest de hulp inroepen van andere politiezones én ook van de federale politie.  Op een gegeven moment is zelfs overgegaan tot een ‘scramble’.  Er vielen doodsbedreigingen .  Er is ook ten overvloede een bedronken man afgetuigd.  (Was niet halal.)

P.S.
Bij burgemeesterbesluit van 16 september kregen 14 personen een tijdelijk plaatsverbod.

 

 

 

,

De vzw AjKo heeft ook een aparte meisjeswerking

De nieuwe (nog weinig gekende) gemeentelijke vzw AjKo (2015 was eerste volledige  ‘levenjaar’)  met een ontmoetingsruimte op de Veemarkt stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van kinderen en jongeren (tussen 3 en 25 jaar) te bevorderen met specifieke  aandacht voor de meest kwetsbare.
Het gaat dan om jeugd die geen aansluiting vindt bij reguliere jeugdbeweging, jeugd met een andere culturele achtergrond, nieuwkomers, kinderen en jongeren die in armoede leven of in de bijzondere jeugdbijstand.
In 2015 kreeg de vzw in zijn geheel een werkingstoelage van 48.581 euro met daarnaast nog 27.285 euro van de provincie (via de vzw Boothuis).

AjKo organiseert dus aparte activiteiten voor meisjes (12-25 jaar) met een migratie-achtergrond.

Die gaan door in een eigen meisjeslokaal in het Groeningeheem.  Werkingsmomenten zijn:  woensdag (13u-18u),  vrijdag (15u30-18u) en tweewekelijks op zaterdag.
In 2015 waren er 95 werkingsmomenten (10 sport, 7 daguitstappen, 5  cultuuractiviteiten, 33 instuifmomenten, 40 vrijetijdsactiviteiten).
Vorig jaar waren er twee meisjesfuiven in het JC Tranzit.  De interesse was hier bijzonder groot: 95 en 106 meisjes°.

Het aantal bereikte meisjes schommelt rond de 100. “Vindplaatsen” van de jeugdwerkster zijn vooral de bib,  scholen, OKAN-klassen, en de stationsbuurt.
Een groot deel van de meisjes die nar de werking komen wonen in de Sint-Janswijk (Veldstraat, Stasegemsestraat, Pluimstraat,…),

De groep is zeer divers: in nationaliteiten,   religie-beleving, leeftijd, opleiding, sociaal-economische situatie.

 

 

83 jeugdverenigingen krijgen voor 302.746 euro werkingssubsidies

Pas op. De jongeren denken dit wellicht, maar dat bedrag komt NIET recht uit onze eigenste stadskas. Het actieplan 02.01 van de stad dat slaat op “de mogelijkheid voor jongeren om hun vrije tijd in te vullen” kreeg in 2015 van de Vlaamse overheid voor 308.775 euro subsidies.
Het bedrag slaat op het werkjaar 2014-2015 van de verenigingen.

– Vier verenigingen werden niet langer als jeugdinitiatief erkend: Red-Side, Jongerenwerking Oxfam Wereldwinkel, KU Aroma en Pluswerking Federatie Zwevegem, Kooigem, Sint-Elooi.
– Drie jeugdcultuurverenigingen kregen geen subsidie : Artkor, Noisy Bastards, Spellenclub Replay.
– En de Jongsocialisten Kortrijk ook niet. Reden onbekend. (Geen werking, geen verslag ingediend?)
РAchttien verenigingen kregen een waarschuwingsbrief omdat ze te weinig jongeren onder de 30 in hun bestuur tellen. Het gaat bijv. over het Jeugdmuziekatelier, de Sint-Michielsbeweging, JC Den Ast, Cin̩palace. Ze worden evenwel nog niet gesanctioneerd hiervoor.

Hierna geven we voor iedere categorie van verenigingen de drie meeste bedeelde.

Jeugd- en Jongerenbewegingen (31 in aantal – 129.810 euro subsidies)
– Scouts en Gidsen Groeninge: 17.950 euro
– Chiro Korneelke: 13.865 euro
– Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 8.843 euro

Jeugdhuizen (12 – 103.610 euro)
– Reflex: 24.546 euro
– De Skjève Recht’n: 12.520 euro
РCin̩palace: 9.447 euro

Jeugdcultuurverenigingen (24 – 28.528 euro)
– Jeugdmuziekatelier: 4.531 euro
– Concertharmonie Crecendo: 1.889 euro
– Kinderkoor De Perlefientjes: 1.745 euro

Speelpleinwerking (4 – 38.096 euro)
– Kinderland: 19.933 euro
РNest̩: 9.146 euro
– Marke: 6.969 euro
– Rodenburg: 2.047 euro

Studenten- en politieke verenigingen 12 – 2700 euro
Ze krijgen allemaal zonder uitzondering 225 euro.

Over de nog te bouwen fuifzaal

De milieuvergunningsaanvraag van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (het SOK) voor het exploiteren van de nieuwe fuifzaal op Kortrijk-Weide kreeg recent een gunstig advies van het schepencollege. Er kwamen geen bezwaren uit het openbaar onderzoek. En de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar formuleerde voor het schepencollege een gunstig advies inzake de bouwaanvraag. Die aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. Zo gaat dat.
We halen nu enkele concrete gegevens over de bouw uit de dossiers. Speciaal voor onze minderjarige lezertjes.

Over de bouw
Er is een deel nieuwbouw en een deel renovatie van het voormalig douane-entrepot. De bouw leunt namelijk aan bij het jeugdhuis JC Tranzit. De laatste beuk van de loods wordt omgevormd tot gemeenschappelijke inkomzone voor zowel het JC als de nieuwe fuifzaal. Achteraan komt er een overdekt rokersterras.
De nieuwbouw heeft een vloeroppervlakte van ca. 1.153 m². Het bestaande vloerpeil van de loods wordt doorgetrokken in de fuifzaal zodat de vloerpas van het gebouw ca. 1,20 m hoger ligt dan het maaiveldniveau. Valpartijen vallen te vrezen. Vandaar dat de kade aan de nieuwbouw breder wordt gemaakt dan de bestaande kade bezijden de loods.

Capaciteit
De maximale capaciteit van de zaal (fuifzaal inclusief foyer) is volgens de bouwaanvraag 1.389 personen. De fuifzaal is opdeelbaar.
Volgens de milieuvergunningsaanvraag verwacht men bij een grote fuif maximaal 1.430 feestgangers/weekend. Bij twee kleine fuiven 1.665 feestgangers/weekend.
Jaarlijks verwacht men maximaal 80.000 bezoekers voor 155 evenementen waaronder 80 fuiven. (HOWEST kreeg in ruil voor financiële deelname in het project een voorkeurpositie om er een en ander te organiseren.)

Geluidsniveau
In de foyer max. 95 dB(A)LAeq, 15 min. In de fuifzaal max. 100 dB.
Er is geen geluidsplan opgesteld aangezien er geen vaste geluidsinstallatie is voorzien. Als het gebouw er staat zal men een volledig akoestisch onderzoek uitvoeren.
De gevel bestaat uit een spouwmuur met 20 cm minerale wol als vulling en een breedplaatmuur van 35 cm als binnenspouwblad. Als toegang zijn er twee akoestische assen met wanden en plafonds met een absorberend materiaal.

Fietsenstallingen
Permanente fietsenstallingen zijn in de bouwaanvraag niet voorzien. Dit probleem maakt deel uit van de nog aan te vragen omgevingsaanleg Kortrijk Weide. Bovendien voorziet de school voor volwassenonderwijs een ruime publieke fietsenstalling.
In de aanvraag van het SOK is nochtans sprake van 772 stallingen en van bijkomende tijdelijke fietsenrekken bij grote evenementen.

Parkeerplaatsen
In de huidige bouwaanvraag nog niet voorzien.
In het RUP “Kortrijk Weide” is grenzend aan de site een zone voor publiek parkeren voorzien met 310 parkeerplaatsen.
Geschat wordt dat 30 % van de bewegingen naar de site met de wagen zullen gebeuren, 10 % met de trein, 10 % met de bus, 25 % met de fiets, 5 % met de motor of bromfiets en 20 % te voet.

P.S.
Over de kostprijs van het project hadden we het hier vroeger al (3 januari). Zou kunnen oplopen tot drie miljoen eurootsen, erelonen en BTW inbegrepen. Het is een geval van hogere wiskunde.

Welke jeugdinitiatieven kregen de hoogste subsidies?

Er zijn in Groot-Kortrijk nu 35 jeugd- en jongerenbewegingen, 12 jeugdhuizen, 29 jeugdcultuurverenigingen, 4 speelpleinwerken, 11 studenten- en politieke verenigingen die (volgens een reglement van 6 december 2010) in aanmerking kunnen komen om subsidies te krijgen. Een kamptoelage bijvoorbeeld, een infrastructuursubsidie, een voor kadervorming.
Nieuw gesubsidieerd zijn Bolwerk, CinéPalace, Jeugdcomité Corneel.
De vzw Habbekrats (vroeger rijkelijk bediend) krijgt geen geld meer van Stad.

Voor het werkjaar 2013-2014 ontvingen zij allen samen als werkingstoelage (pas) onlangs in het totaal 317.873, 90 euro. Stad krijgt hiervoor van hogerhand (de Vlaamse regering) financiële steun toegewezen. In 2013 bijvoorbeeld 281.376 euro.

Per categorie geven we hierna de vijf jeugdinitiatieven met de hoogste subsidies. Om hier en daar een bestuur jaloers te maken.

Jeugd- en jongerenbewegingen (Totaal: 131.2555,82 euro.)

Chiro Korneelke: 13.555,20 euro
Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 11.482,40
Ridders van OLV van Groeninge: 8.255,06
Chiro Knipoog: 6.428,17
Chiro Don Bosco: 6.253,59

Ter info. Er zijn 12 Chiro-verenigingen gesubsidieerd, 4 Scouts, 4 KSA, 2 Jongerenbewegingen, 2 KLJ.
De Jongerenbeweging Sint-Michiel krijgt 6.046,70 euro. De Red-Side (van KVK??): 1.279,96 euro.

Jeugdhuizen (Totaal: 97.533,18 euro.)

Reflex: 24.503,39 euro
De Skjève Recht’n: 12.681,09
Acroll: 11.597,16
D’Antenne: 11.094,38
De Plekke: 9.459,86

Jeugdcultuurverenigingen (Totaal: 48.265,58 euro.)

Bolwerk vzw РCaf̩ Congo: 10.770,56 euro
CinéPalace: 7.935,05
Jeugdmuziekatelier: 4.539,61
Concertharmonie Crescendo: 2.573,76
Kinderkoor De Perlefientjes: 1.725,03

Ter info. Er is 1 circusclub gesubsidieerd, 2 jeugdensembles, 2 jeugdharmonies, 3 jeugdtheaters, 3 kinderkoren, 1oltoneel 1 tekenclub..

Speelpleinwerking (Totaal: 38.344,32 euro.)

Kinderland: 17.721,50 euro
Nesté: 11.266,09
Marke: 6.220,44
Rodnburg: 3.136,29

Studentenclubs en politieke verenigingen (Totaal: 2.475,00 euro.)

Onafhankelijk van hun werking, ze krijgen allemaal evenveel: 225 euro.
Bij de politieke verenigingen hebben blijkbaar enkel de Jong CD&V en de Jongsocialisten een dossier ingediend.

Budget voor aankoop dranken in jeugdcentrum Tranzit is verhoogd

In september 2013 gunde het schepencollege de aankopen van drank voor de dienst ‘protocol’ én het jeugdcentrum aan drankenhandel Nuytten voor een periode van twee jaar en een totaalbedrag van 56.769 euro. Het aandeel jeugd bedroeg voor 2015 dan 10.589 euro.

Het nieuwe jeugdcentrum Tranzit (op Kortrijk Weide) draait echter exponentieel beter dan verwacht. Zo zijn er voor dit jaar reeds 60 fuiven gereserveerd zodat het voorziene bedrag nu reeds helemaal is opgesoupeerd. Na overleg met Financiën is beslist om het gunningsbedrag (zonder nieuwe procedure) te verhogen met 55.123 euro.
De gunning met Nuytten loopt in september af. Straks moet er dus alleszins een procedure ingezet voor een nieuwe gunning. En daarvoor moeten de posten in het meerjarenbudget (tot 2019) worden opgetrokken met 65.000 euro (uitgaven én inkomsten).

Zo.
Dat weet u dan alweer
.

Over de kostprijs van de nieuwe jeugdherberg

Morgen opent de gloednieuwe jeugdherberg aan de Passionistenlaan, nu “jeugdhostel” genoemd.
Het ontwerpteam URA uit Brussel raamde in april 2012 aanvankelijk de kostprijs op 3.944.410 euro (incl. BTW). In het aanbestedingsdossier van vijf maanden later had men het al over 4.285.293 euro. En toen de eerste offertes uiteindelijk binnenliepen schrok men dusdanig van het bedrag van de biedingen dat het schepencollege zich zelfs genoodzaakt zag om de loten 1, 2 en 3 niet te gunnen. Aan de inschrijvers is toen gevraagd om hun prijzen met 10 procent te verlagen…

De voorlopige opleveringen van de zes loten zijn nu binnen. Dat zijn de prijzen:
lot 1: ruwbouw (wind- en waterdicht): 2.876.477 euro
lot 2: vaste inrichting: 326.109 euro
lot 3: sanitair en HVCA (verwarming, ventilatie en airco): 776.471 euro
lot 4: elektrische installatie: 260.794 euro
lot 5: keukeninstallatie: 131.599 euro
lot 6: liftinstallatie: 41.829 euro

Totaal, incl. BTW: 4.413.279 euro.
De gazetten houden het vandaag op “ongeveer 5 miljoen”, en bij de eerste steenlegging had minister Bourgeois over 5,13 miljoen.
Het hangt er natuurlijk vanaf over welke werken (en erelonen?) men het heeft.
Het ereloon voor het ontwerpbureau zou 10 procent bedragen. Er is ook een heel masterplan bedacht voor de gehele site van het vroegere klooster en de school. Ooit raamde men de kostprijs daarvan op 36.300 euro. De oude jeugdherberg moet afgebroken: 41.800 euro? Er komt een “buitenaanleg”: 249.859 euro? Een nieuwe sportzaal: 249.859 euro?

Wie betaalt dat allemaal?
– Stad (de bouwheer) deed de voorfinanciering en heeft de grond ingebracht. (Prijs hiervan niet gekend.)
– “Toerisme Vlaanderen” zou volgens de ene bron 4 miljoen inbrengen, volgens een andere 4.225.000 euro.
– De provincie komt tussen voor 500.000 euro (andere bron: 550.00).
– De hogescholen VIVES en HOWEST (in ruil voor voordeeltarieven): elk 150.000 euro (andere bron: 180.000)

Zo.
Nu weet u weer alles.
Kortrijkwatcher is niet gevraagd op het openingsfeest.

Gemeenteraad krijgt nu een halfslachtig contract met Alcatraz voorgeschoteld (2)

Het hard rock&metal festival Alcatraz van 8 en 9 augustus gaat nu door op een terrein (stadseigendom) achter de sportcampus Lange Munte. De inrichtende organisatie, de vzw Alcatraz Concerts, mag het perceel én de sportcampus voor vijf edities gratis gebruiken op voorwaarde dat de vzw zelf de nodige werken (nivellering, verharding en inzaaiing) zou verrichten.

Volgende maandag 9 maart zou het schepencollege de gemeenteraad verzoeken om de overeenkomst met Alcatraz goed te keuren. Art.4 stipuleerde letterlijk dat de kosten voor de aanleg van het “omnisportveld” ten laste vallen van de vzw. “Stad zou hier geenszins in participeren.”

Evenwel, in de voorbereidende commissie opperde burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) dat de kosten zullen verdeeld worden pro rato van het aantal dagen gebruik van het veld door Stad enerzijds en de vzw anderzijds. Hij schoof de verhouding 80/20 naar voor.

Het schepencollege heeft nu blijkbaar ingezien dat het waarlijk ongehoord zou zijn om de gemeenteraad aanstaande maandag een vals contract te laten goedkeuren.
Gisteren kregen de raadsleden dan ook het bericht dat de drie meerderheidspartijen (VLD, SP.A, N-VA) volgende maandag een amendement gaan indienen waarbij art. 4 van de overeenkomst wordt vervangen door de volgende tekst: “De vzw Alcatraz zal instaan voor de uitvoering van de werken in het kader van de aanleg van het omnisportveld.”

Dat is een heel halfslachtige bepaling.
Wie draagt er nu de kosten? Komt er een evenredige verdeling?
Blijft het zo dat de vzw de facturen zal betalen en Stad achteraf een “tegemoetkoming” zal doen? (Dat stond zo vermeld in het verslag van de voorbereidende raadscommissie.)

De voorliggende tekst bevat nog altijd een omissie.
Aan Alcatraz is ook nog beloofd dat men gratis zal kunnen gebruik maken van de sportcampus als gebouw. Daarover staat geen woord in de goed te keuren overeenkomst.

P.S.
Het festival is een tweedaagse maar de vzw krijgt de beschikking van het terrein gedurende de laatste drie weken van juli tot en met de derde week van augustus.