Category Archives: jeugd

De prijs voor het schoolzwemmen (3): enig commentaar

Commentaar vanwege de scholen in het verslag van het overleg met Stad nergens te lezen. In hoeverre zij de voorstellen van Stad (die uiteindelijk nog van voorlopige aard zijn!) hebben onderschreven weten we niet.
Wie wel en wie niet? (Hoeveel aanwezigen?)

Er viel wel al enig commentaar te rapen vanwege Roel Deseyn (CD&V-raadslid én volksvertegenwoordiger). Hij houdt zich al geruime tijd bezig met het dossier en zal hoogstwaarschijnlijk hierover interpelleren in de Raad van maart.
Vooreerst vindt hij het ongehoord dat Arne, schepen van sport, in twijfel trekt dat een lesbeurt van bijv. 1,60 euro een verviervoudiging betekent van de prijs die in vorige schooljaar werd gehanteerd.
Zie ‘Het Laatste Nieuws”‘ van 22 februari met de overigens alweer tendentieuze titel: “Schoolzwemmen duurder in Kortrijk?” Let op het vraagteken van de journalist (LPS).

Die webpagina met de vroegere prijzen is trouwens gewist.
Vorig jaar 2017-2018 bedroeg de retributie voor alle scholen (basis en secundair) per zwembaan en per sessie van 30 minuten eerst 8 euro en later (vanaf 1 september) 10 euro. Voor instellingen voor personen met een handicap en voor bijzonder jeugdzorg: 6 euro. (Tiens. In de nieuwe overeenkomst met Lago wordt over een bijzonder tarief voor die laatste instellingen niet gerept.)

De kostprijs voor een zwembeurt van Stad vindt Roel Deseyn nog altijd aanzienlijk te hoog, niettegenstaande de aftrek met 0,50 euro van Stad.
Hij blijft spreken van een verviervoudiging per kind voor een klas met bijv. 20 kinderen die een half uur komen zwemmen. (Vorig schooljaar kwam dit op 40 cent per kind.)


De prijs voor het schoolzwemmen (2)

Hierna de voorstellen van Stad Kortrijk.
1.
Stad maakt jaarlijks max. 50.000 euro vrij om tussen te komen in de prijs voor het schoolzwemmen.
Concreet gaat het om een bijdrage van 0,50 euro per zwembeurt en voor om het even welke zwemduur.  (Dit vergt alweer een budgetwijziging.)
Maar dan mits volgende voorwaarden:
– Voor het 1e, 2e en 3e leerjaar: wekelijkse zwembeurten;
– Voor het 4e, 5e, 6e leerjaar: tweewekelijkse zwembeurten;
– Het tarief dat de school aanrekent mag maximaal het tarief van Lago minus de tussenkomst van stad bedragen.
Opvallend is dat Lago geen toegevingen doet in de vooropgestelde prijzen.
De prijzen Lago zijn voor 30 minuten 1,60 euro, voor 45 minuten 1,80 euro en voor 60 minuten 2,10 euro. Tussenkomst Stad is dus telkens onveranderlijk 0,50 euro.
Merk op: de formule zal nog worden geoptimaliseerd in overleg met de basisscholen. Ook het kleuteronderwijs zal daarbij nader bekeken worden.

2.
Stad zal een aanbesteding organiseren die de beste voorwaarden voor het schooltransport zal verzekeren.
Intussen blijft de huidige jaarlijkse tussenkomst van stad voor dit transport geldig.

3.
Stad kijkt uit of het mogelijk is om een fietspoule ter beschikking te stellen van de scholen die ze alternerend kunnen gebruiken.

4.
Stad zal een lijst samenstellen die alle vrije monumenten van de sportzalen in kaart brengt.

N.B.
Commentaar in een volgend stuk.

De prijs voor het schoolzwemmen (1)

Na de heibel over de fel verhoogde prijs voor het schoolzwemmen in de zwembaden van exploitant Lago is er gisteren om 19 uur een soort spoedoverleg geweest van Stad met afgevaardigden van de scholen.
Van stadswege waren de schepen Arne Vandendriessche (sport) en Kelly Detavernier (onderwijs) aanwezig plus nog vijf (!) medewerkers.
Van de firma Lago: Tom Hillewaere en Elewin Wezrbrouck.
Alle scholen(groepen) waren uitgenodigd.

Wat kwam er uit de bus?

Een ongezien staaltje van repressieve tolerantie

Gisteren 10 januari betoogden in Kortrijk zowat 550 tieners uit één Kortrijkse school (Athena-Pottelberg) waarbij zij aan de politiek vroegen om maatregelen te treffen “voor beter klimaat”.  De betoging (was die aangevraagd?) werd warempel aan het stadhuis opgewacht door een delegatie van het stadsbestuur. De initiatiefneemsters kregen daarbij kussen van  burgemeester Van Quickenborne en werden nog warm verwelkomd door de drie socialistische schepen plus nog iemand van het Team Burgemeester. 
Meer nog.  Burgemeester en schepenen trokken zelf gezellig keuvelend aan de kop van de optocht naar de Leieboorden alwaar de ‘onnozele kinderen’ kregen te horen welk een pakket aan maatregelen de nieuwe tripartite voorzag om van Kortrijk DE klimaatstad van Vlaanderen te maken. 
De organisatrices Amber en Ode wisten van toeten noch blazen zodat we mogen verwachten dat er alhier geen donderdagse betogingen meer zullen volgen.  “We wisten niet dat ze de komende zes jaar zoveel doen,” verklaarden ze (HLN, 11 januari). 

Het begrip ‘repressieve tolerantie’ bestaat al een halve eeuw maar is in onbruik geraakt.  Het is dus mogelijk dat zelfs de leerkrachten van het atheneum dat perfide mechanisme van machthebbers om ongewenste ideeën, organisatie of acties te kanaliseren en onschadelijk te maken niet uitgelegd krijgen.

Thuistaal “niet-Nederlands” in Kortrijkse scholen

Nu onafhankelijk raadslid (maar intussen bekeerd tot het Vlaams Belang) Steve Vanneste stelde eind november van vorig jaar de schriftelijke vraag naar de thuistaal van de schoolgaande jeugd in Kortrijk.
Het antwoord is nu pas verschenen in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden” van februari 2017.

Maar wanneer voldoen leerlingen aan de indicator thuistaal “niet-Nederlands”?
–  Als het gezin slechts één gezinslid heeft (bijv.  de moeder, of de vader) en met haar of hem geen Nederlands spreekt.
–  Als de leerling meer dan één gezinslid telt en met de anderen geen of maximum met één gezinslid Nederlands spreekt.  (Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.)

Volgens  het bovenvermeld “Bulletin” tellen de basisscholen in 2015 alhier (kleuter en lager onderwijs) 8.252 leerlingen: 1.622 daarvan scoren op de indicator  “thuistaal niet-Nederlands”.  Dat is 19,6  procent.
Op te merken valt dat er bij die basisscholen onderling heel grote verschillen zijn inzake percentages.
Zij lopen uiteen van 1% tot 78%…

Het secundair onderwijs telt (in 2015)  9891 leerlingen en daarvan zijn er 1184 met thuistaal niet-Nederlands.  Dat is 11,9 %.
Ook hier zijn er grote verschillen in percentages; van 3% tot 45%.
Er zijn in Kortrijk dus wel degelijk “zwarte” scholen.

Bovenstaande  cijfers zijn geregistreerd in februari 2015 en slaan derhalve op het schooljaar 2014-2015.  Volgens het “Bulletin” zijn dit de meeste recente gegevens, te vinden op de website van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten” (www.agodi.be).

Dankzij een schriftelijke vraag van N-VA-parlementariër en Izegems burgemeester Bert Maertens beschikken we enigszins over andere en betere cijfergegevens van schoolgaande kinderen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken.  Het Vlaams parlementslid stelde zijn vraag in september vorig jaar en het antwoord kwam al in oktober.
Ook hier is de bron de website  van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten”.

En zie:  we krijgen niettemin andere cijfers voor het schooljaar 2014-2015 dan in het “Bulletin” is aangereikt.
–  Basisonderwijs (BAO):  1.691 kinderen met als thuistaal niet-Nederlands (19,9%).
–  Secundair  onderwijs (SO):  1.166 (12,7%).
–  Totaal:  2.961 (16,9%).

Meer recent nu.
Schooljaar 2015-2016:
–  BAO: 1.691 (19,9%)
–  SO:  1.270 (14,0%)
–  Totaal: 2.61 (16,9%).

Interessant is dat de cijfergegevens die Bert Maertens kreeg een evolutie over de jaren heen weergeven, te beginnen met het schooljaar 2011-2012.
Die evolutie is stiigend!
De registratie van februari 2012 gaf voor het Kortrijkse BAO 18,3% aan en voor het SO 10,4%.  Het totaal was toen 14,0%.

Interessant is nog dat de aan Bert Maertens verstrekte gegevens slaan op alle arrondissementen en gemeenten in Zuid- West-Vlaanderen.
Opvallend is dat de stijging niet beperkt blijft tot de steden.
We kijken even naar onze buurgemeenten.
–   Kuurne:  van 8,2% naar 10,3%.
–   Harelbeke: van 10,2% naar 13,3%.
–   Wevelgem: van 4,0% naar 6,5%.
–   Zwevegem: van 3,0% naar 4,1%.

De pers heeft de vechtpartijen in Kortrijk toch ietwat geminimaliseerd

Tussen 25 en 28 augustus augustus barstten een reeks vechtpartijen los op meerdere plaatsen dan gemeld.  Ze speelden zich af aan het Plein, de Veemarkt, de Zwevegemsestraat, de Lange Steenstraat, de Wijngaardstraat, het Schouwburgplein, de Burgemeester Reynaertstraat, het Stationsplein, de Tolstraat, de Minister Tacklaan, de Sint-Denijsestraat, het Pradopark.

Ook in het weekend van 3 september zijn er rellen geweest waarbij twee gewonden moesten opgenomen in de spoed.
Dat alles is wat onderbelicht door onze  ’embedded press’.

Men gebruikte bij die confrontaties de meest diverse “wapentuigen”:  kleine en grote messen, riemen, scharen, fietssloten, basebalstokken, een koevoet, steekwapens, bakstenen, ijzeren staven, kettingen en nog andere voorwerpen.
Bendeleden voerden wapens aan in zakken om die onder elkaar te verdelen.
(Een zo’n zak stak verstopt in het Pradopark, en kon tijdig gevonden worden door de politie.)

De gevechten kenden een georganiseerd karakter.
Men maakte gebruik van telefonie en sociale media om afspraken te maken.  Verkenners  werden ingezet om de toestand in de omgeving na te gaan en  om te zien waar er zich politie bevond.

De lokale politie moest de hulp inroepen van andere politiezones én ook van de federale politie.  Op een gegeven moment is zelfs overgegaan tot een ‘scramble’.  Er vielen doodsbedreigingen .  Er is ook ten overvloede een bedronken man afgetuigd.  (Was niet halal.)

P.S.
Bij burgemeesterbesluit van 16 september kregen 14 personen een tijdelijk plaatsverbod.

 

 

 

,

De vzw AjKo heeft ook een aparte meisjeswerking

De nieuwe (nog weinig gekende) gemeentelijke vzw AjKo (2015 was eerste volledige  ‘levenjaar’)  met een ontmoetingsruimte op de Veemarkt stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van kinderen en jongeren (tussen 3 en 25 jaar) te bevorderen met specifieke  aandacht voor de meest kwetsbare.
Het gaat dan om jeugd die geen aansluiting vindt bij reguliere jeugdbeweging, jeugd met een andere culturele achtergrond, nieuwkomers, kinderen en jongeren die in armoede leven of in de bijzondere jeugdbijstand.
In 2015 kreeg de vzw in zijn geheel een werkingstoelage van 48.581 euro met daarnaast nog 27.285 euro van de provincie (via de vzw Boothuis).

AjKo organiseert dus aparte activiteiten voor meisjes (12-25 jaar) met een migratie-achtergrond.

Die gaan door in een eigen meisjeslokaal in het Groeningeheem.  Werkingsmomenten zijn:  woensdag (13u-18u),  vrijdag (15u30-18u) en tweewekelijks op zaterdag.
In 2015 waren er 95 werkingsmomenten (10 sport, 7 daguitstappen, 5  cultuuractiviteiten, 33 instuifmomenten, 40 vrijetijdsactiviteiten).
Vorig jaar waren er twee meisjesfuiven in het JC Tranzit.  De interesse was hier bijzonder groot: 95 en 106 meisjes°.

Het aantal bereikte meisjes schommelt rond de 100. “Vindplaatsen” van de jeugdwerkster zijn vooral de bib,  scholen, OKAN-klassen, en de stationsbuurt.
Een groot deel van de meisjes die nar de werking komen wonen in de Sint-Janswijk (Veldstraat, Stasegemsestraat, Pluimstraat,…),

De groep is zeer divers: in nationaliteiten,   religie-beleving, leeftijd, opleiding, sociaal-economische situatie.

 

 

83 jeugdverenigingen krijgen voor 302.746 euro werkingssubsidies

Pas op. De jongeren denken dit wellicht, maar dat bedrag komt NIET recht uit onze eigenste stadskas. Het actieplan 02.01 van de stad dat slaat op “de mogelijkheid voor jongeren om hun vrije tijd in te vullen” kreeg in 2015 van de Vlaamse overheid voor 308.775 euro subsidies.
Het bedrag slaat op het werkjaar 2014-2015 van de verenigingen.

– Vier verenigingen werden niet langer als jeugdinitiatief erkend: Red-Side, Jongerenwerking Oxfam Wereldwinkel, KU Aroma en Pluswerking Federatie Zwevegem, Kooigem, Sint-Elooi.
– Drie jeugdcultuurverenigingen kregen geen subsidie : Artkor, Noisy Bastards, Spellenclub Replay.
– En de Jongsocialisten Kortrijk ook niet. Reden onbekend. (Geen werking, geen verslag ingediend?)
РAchttien verenigingen kregen een waarschuwingsbrief omdat ze te weinig jongeren onder de 30 in hun bestuur tellen. Het gaat bijv. over het Jeugdmuziekatelier, de Sint-Michielsbeweging, JC Den Ast, Cin̩palace. Ze worden evenwel nog niet gesanctioneerd hiervoor.

Hierna geven we voor iedere categorie van verenigingen de drie meeste bedeelde.

Jeugd- en Jongerenbewegingen (31 in aantal – 129.810 euro subsidies)
– Scouts en Gidsen Groeninge: 17.950 euro
– Chiro Korneelke: 13.865 euro
– Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 8.843 euro

Jeugdhuizen (12 – 103.610 euro)
– Reflex: 24.546 euro
– De Skjève Recht’n: 12.520 euro
РCin̩palace: 9.447 euro

Jeugdcultuurverenigingen (24 – 28.528 euro)
– Jeugdmuziekatelier: 4.531 euro
– Concertharmonie Crecendo: 1.889 euro
– Kinderkoor De Perlefientjes: 1.745 euro

Speelpleinwerking (4 – 38.096 euro)
– Kinderland: 19.933 euro
РNest̩: 9.146 euro
– Marke: 6.969 euro
– Rodenburg: 2.047 euro

Studenten- en politieke verenigingen 12 – 2700 euro
Ze krijgen allemaal zonder uitzondering 225 euro.

Over de nog te bouwen fuifzaal

De milieuvergunningsaanvraag van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (het SOK) voor het exploiteren van de nieuwe fuifzaal op Kortrijk-Weide kreeg recent een gunstig advies van het schepencollege. Er kwamen geen bezwaren uit het openbaar onderzoek. En de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar formuleerde voor het schepencollege een gunstig advies inzake de bouwaanvraag. Die aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. Zo gaat dat.
We halen nu enkele concrete gegevens over de bouw uit de dossiers. Speciaal voor onze minderjarige lezertjes.

Over de bouw
Er is een deel nieuwbouw en een deel renovatie van het voormalig douane-entrepot. De bouw leunt namelijk aan bij het jeugdhuis JC Tranzit. De laatste beuk van de loods wordt omgevormd tot gemeenschappelijke inkomzone voor zowel het JC als de nieuwe fuifzaal. Achteraan komt er een overdekt rokersterras.
De nieuwbouw heeft een vloeroppervlakte van ca. 1.153 m². Het bestaande vloerpeil van de loods wordt doorgetrokken in de fuifzaal zodat de vloerpas van het gebouw ca. 1,20 m hoger ligt dan het maaiveldniveau. Valpartijen vallen te vrezen. Vandaar dat de kade aan de nieuwbouw breder wordt gemaakt dan de bestaande kade bezijden de loods.

Capaciteit
De maximale capaciteit van de zaal (fuifzaal inclusief foyer) is volgens de bouwaanvraag 1.389 personen. De fuifzaal is opdeelbaar.
Volgens de milieuvergunningsaanvraag verwacht men bij een grote fuif maximaal 1.430 feestgangers/weekend. Bij twee kleine fuiven 1.665 feestgangers/weekend.
Jaarlijks verwacht men maximaal 80.000 bezoekers voor 155 evenementen waaronder 80 fuiven. (HOWEST kreeg in ruil voor financiële deelname in het project een voorkeurpositie om er een en ander te organiseren.)

Geluidsniveau
In de foyer max. 95 dB(A)LAeq, 15 min. In de fuifzaal max. 100 dB.
Er is geen geluidsplan opgesteld aangezien er geen vaste geluidsinstallatie is voorzien. Als het gebouw er staat zal men een volledig akoestisch onderzoek uitvoeren.
De gevel bestaat uit een spouwmuur met 20 cm minerale wol als vulling en een breedplaatmuur van 35 cm als binnenspouwblad. Als toegang zijn er twee akoestische assen met wanden en plafonds met een absorberend materiaal.

Fietsenstallingen
Permanente fietsenstallingen zijn in de bouwaanvraag niet voorzien. Dit probleem maakt deel uit van de nog aan te vragen omgevingsaanleg Kortrijk Weide. Bovendien voorziet de school voor volwassenonderwijs een ruime publieke fietsenstalling.
In de aanvraag van het SOK is nochtans sprake van 772 stallingen en van bijkomende tijdelijke fietsenrekken bij grote evenementen.

Parkeerplaatsen
In de huidige bouwaanvraag nog niet voorzien.
In het RUP “Kortrijk Weide” is grenzend aan de site een zone voor publiek parkeren voorzien met 310 parkeerplaatsen.
Geschat wordt dat 30 % van de bewegingen naar de site met de wagen zullen gebeuren, 10 % met de trein, 10 % met de bus, 25 % met de fiets, 5 % met de motor of bromfiets en 20 % te voet.

P.S.
Over de kostprijs van het project hadden we het hier vroeger al (3 januari). Zou kunnen oplopen tot drie miljoen eurootsen, erelonen en BTW inbegrepen. Het is een geval van hogere wiskunde.

Welke jeugdinitiatieven kregen de hoogste subsidies?

Er zijn in Groot-Kortrijk nu 35 jeugd- en jongerenbewegingen, 12 jeugdhuizen, 29 jeugdcultuurverenigingen, 4 speelpleinwerken, 11 studenten- en politieke verenigingen die (volgens een reglement van 6 december 2010) in aanmerking kunnen komen om subsidies te krijgen. Een kamptoelage bijvoorbeeld, een infrastructuursubsidie, een voor kadervorming.
Nieuw gesubsidieerd zijn Bolwerk, CinéPalace, Jeugdcomité Corneel.
De vzw Habbekrats (vroeger rijkelijk bediend) krijgt geen geld meer van Stad.

Voor het werkjaar 2013-2014 ontvingen zij allen samen als werkingstoelage (pas) onlangs in het totaal 317.873, 90 euro. Stad krijgt hiervoor van hogerhand (de Vlaamse regering) financiële steun toegewezen. In 2013 bijvoorbeeld 281.376 euro.

Per categorie geven we hierna de vijf jeugdinitiatieven met de hoogste subsidies. Om hier en daar een bestuur jaloers te maken.

Jeugd- en jongerenbewegingen (Totaal: 131.2555,82 euro.)

Chiro Korneelke: 13.555,20 euro
Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 11.482,40
Ridders van OLV van Groeninge: 8.255,06
Chiro Knipoog: 6.428,17
Chiro Don Bosco: 6.253,59

Ter info. Er zijn 12 Chiro-verenigingen gesubsidieerd, 4 Scouts, 4 KSA, 2 Jongerenbewegingen, 2 KLJ.
De Jongerenbeweging Sint-Michiel krijgt 6.046,70 euro. De Red-Side (van KVK??): 1.279,96 euro.

Jeugdhuizen (Totaal: 97.533,18 euro.)

Reflex: 24.503,39 euro
De Skjève Recht’n: 12.681,09
Acroll: 11.597,16
D’Antenne: 11.094,38
De Plekke: 9.459,86

Jeugdcultuurverenigingen (Totaal: 48.265,58 euro.)

Bolwerk vzw РCaf̩ Congo: 10.770,56 euro
CinéPalace: 7.935,05
Jeugdmuziekatelier: 4.539,61
Concertharmonie Crescendo: 2.573,76
Kinderkoor De Perlefientjes: 1.725,03

Ter info. Er is 1 circusclub gesubsidieerd, 2 jeugdensembles, 2 jeugdharmonies, 3 jeugdtheaters, 3 kinderkoren, 1oltoneel 1 tekenclub..

Speelpleinwerking (Totaal: 38.344,32 euro.)

Kinderland: 17.721,50 euro
Nesté: 11.266,09
Marke: 6.220,44
Rodnburg: 3.136,29

Studentenclubs en politieke verenigingen (Totaal: 2.475,00 euro.)

Onafhankelijk van hun werking, ze krijgen allemaal evenveel: 225 euro.
Bij de politieke verenigingen hebben blijkbaar enkel de Jong CD&V en de Jongsocialisten een dossier ingediend.