Category Archives: investeringen

Hoelang doet Stad er over om een nieuw koffieservies te kopen?

Laten we het nu maar onmiddellijk vertellen.
BIJNA EEN HALF JAAR heeft dat geduurd.

– Begin april 2014 constateerde de directie bedrijfsvoering (wie? bevoegd schepen is Koen Byttebier) dat er in de stadsgebouwen een groot tekort was aan koffiekopjes en bijhorende schoteltjes. En er was geen voorraad meer voorhanden om het tekort aan te vullen. (De vorige aankoop dateert van 2003.)

– Dus nodigde het schepencollege op 7 april zes firma’s uit om een offerte (met de nodige stalen) in te dienen ten einde te kunnen overgaan tot de aankoop van een nieuw koffieservies. Raming van de kostprijs bedroeg toen 8.500 euro, incl. BTW. Aantal stuks niet officieel aangegeven toen. Raar nietwaar?

– Op 26 mei evenwel besliste het schepencollege om de gunningsprocedure stop te zetten omdat volgens een jury (leden anoniem gebleven) de inzendingen “niet voldeden aan de verwachtingen van een hippe en trendy stad”. (Citaat hoor.)

– Op 14 juli startte het schepencollege met een nieuwe gunningsprocedure (onderhandeling zonder bekendmaking met aanvaarde factuur). Nu werden vier firma’s aangeschreven.

– Midden deze maand september 2014 heeft de jury eindelijk kunnen kiezen voor een koffieservies van het model Exquisite, te leveren door de firma Billiet-Vanlaere uit Tielt. Voor de prijs van 6.171 euro (incl. BTW). Het was tevens de goedkoopste offerte. (27 procent lager dan de raming.)
Het gaat om 1.500 stuks (schoteljes en koppen).
Het servies is bedrukt met de woorden “stad Kortrijk”, en niet met het logo van de stad, want dat kan nogal eens in de loop der jaren veranderen.

Heraanleg Houtmarkt en omgeving: raming 6,5 miljoen euro, zonder BTW

De heraanleg van de Houtmarkt met een ondergrondse parkeergarage is al beslist onder de vorige bestuursperiode met de CD&V-VLD-coalitie. Het is maar dat Kortrijkzanen dat weten.

Het duurt allemaal wel een beetje erg lang.
De offerte van het studiebureau, de Tijdelijke Vereniging Okra (landschapsarchitecten)/ SBE (raadgevende ingenieurs)/Zwarts&Jansma (architecten) dateert al van mei 2012 en de studieopdracht is pas daadwerkelijk gegund op 10 november 2012 op.
En nu pas (september 2014) weten we dat het schepencollege de werken zal gunnen middels een algemene offerteaanvraag. Wanneer de aankondiging bekend wordt gemaakt (met de uiterste ontvangstdatum voor de offertes), dat weten we nog niet. En de gunningscriteria zijn blijkbaar ook nog niet officieel in een Collegebeslissing gegoten.

Over de geraamde kostprijs voor de werken is wel al iets openbaar geraakt.
Het gemeentelijke parkeerbedrijf Parko is de bouwheer voor de ondergrondse parking. De raming voor die werken bedraagt 4.519.486,10 euro, exclusief BTW.
Stad staat in voor de rest: de heraanleg van het plein bovengronds en de omgeving (Lange Brugstraat en Boerenhol) plus rioleringswerken: 2.070.606,93 euro. Totaal: 6.590.093 euro, nog altijd zonder BTW.

Daar moet nog bovenop: de kosten van het studiebureau Okra/SBE/Z&J. Hier is het stadsaandeel 40.000 euro. (Het aandeel van Parko kennen we niet.)
En dan is er nog de kost van de archeologische prospectie. De bvba All-Archeo uit Bornem vraagt hiervoor 28.435 euro (incl. BTW) terwijl de raming slechts 15.000 euro bedroeg. (Moet dit verschil niet geagendeerd op de gemeenteraad?) Het stadaandeel voor deze archeologische studie bedraagt 1/3, d.w.z. 9.478 euro.

P.S.
– De parking van het Boerenhol verdwijnt. De grond wordt ingezaaid. Goeie zaak voor de overleving van het Overbekeplein???
– Niettegenstaande een negatief advies van de politie zijn er toch camera’s gepland op de Houtmarkt.
– Bij een algemene offerteaanvraag wint niet de laagste inschrijver, maar wel de “voordeligste” offerte. Deze die het best beantwoordt aan de gunningscriteria.
– Bij deze werken is het Europese drempelbedrag van 5.186.000 euro overschreden. De overheidsopdracht moet dus bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Hoeveel kosten die camera’s in het winkelwandelgebied eigenlijk? Véél meer dan gedacht. (2)

In april van dit jaar vertelden de gazetten dat er in het winkelwandelgebied 14 camera’s zouden komen en dat dit een investering zou vergen van 112.000 euro.
Kortrijkwatcher hield het op basis van authentieke bronnen toen op 126.265 euro. De “embedded press” heeft deze correctie niet gepubliceerd.

Intussen is het cameraplan alweer bijgesteld en lieten de gazetten na om nauwkeurig te specifiëren wat dat NU allemaal zal kosten. De nieuwe prijzen. Het gaat om een stijging t.o.v. de oorspronkelijke gunningen met liefst 82,5 procent!)

De Stationsbuurt en de tunnel van de Doorniksestraat kent al cameratoezicht. De volledige kostprijs (inclusief bijkomende glasvezelverbinding en opslagcapaciteit en dispatchingruimte met schermen van bijna tien meter; plus de personeelskosten en het onderhoud, plus loonkost van externe experten) hebben we nooit kunnen achterhalen.
Op het Overbekeplein zijn al drie camera’s geïnstalleerd, voor 13.551 euroots. Een habbekrats.

In het winkelwandelgebied komen er nu nog 23 camera’s, en wel op volgende plaatsen:
– Boerenhol: 1 koepelcamera plus 2 gerichte camera’s
– Voorstraat: 1 koepelcamera
– Kortrijk 1302: 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Begijnhofpark (ingang): 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Grote Markt: 4 gerichte
– Grote Markt Mobiel (?): 2 koepelcamera’s
– Vandaeleplein: 2 gerichte
– Sint-Maartenskerk: 3 gerichte

Wat kost dat nu allemaal (bij de laatste gunning althans)?

– Leveren en plaatsten van de camera’s: gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 127.312 euro, inclusief BTW.
(Voorheen was sprake van 14 camera’s voor 81.824 euro.)
– Glasvezelwerken: gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 63.903 euro.
Dat is het stadsaandeel. Daarnaast betaalt Parko een deelname van 58.391 euro.
(Voorheen was hiervoor 28.102 euro voorzien.)
– Opslagruimte: gegund aan Realdolmen uit Huizingen voor 17.173 euro.
(Voorheen: 17.173 euro.)
– Draadloze aansluitingen (wifi): gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 13.639 euro.
(Voorheen: 2.274 euro.)

Zonder het aandeel van Parko ( 58.391 euro) en zonder de installaties op het Overbekeplein (13.551 euro) gaat het om een totaal van 222.027 euro.

Vergelijk met het oorspronkelijke plan van april dit jaar: een meerkost van 104.229 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke gunningprijs.
Waarom schrijven de gazetten daar niks over?
Moet dat niet voor de gemeenteraad komen?

Ha ! Daar is de eindafrekening ! Van 2,6 miljoen naar 4 miljoen…

De komst van het megawinkelcentrum K (in Kortrijk) vroeg bijna per definitie om een herinrichting van de invalswegen, zowel vanuit de kant van de Gentpoort als vanuit de kant Oudenaardsesteenweg.
In mei 2008 keurde onze gemeenteraad het ontwerp van de werken aan de N8 – deel Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg – goed en stemde in met een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.
De aanbesteding ging naar de NV ASWEBO uit Drongen voor een totaal bedrag van 5.495.944 (incl. BTW). Erelonen voor de ontwerper NV Grontmij: 397.148 euro. Het stadsaandeel zou 2.901.105 euro bedragen. De rest zou het Vlaams gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) ophoesten.

De werken zijn voltooid in oktober 2009 en tot op heden (vier jaar later) heeft de leidende ambtenaar van AWV nog altijd geen verduidelijkheden gegeven om te komen tot een globale afrekening van de werken. Onze stadsadministratie heeft dan maar zelf een eindafrekening opgemaakt voor de werken die om een of andere reden ten laste vielen van de stad: riolen, voetpaden, fietspaden, groenaanleg, straatmeubilair.

– Het oorspronkelijk uitgevoerd stadsaandeel bedroeg 2.656.646 euro.
– Er kwamen twee verrekeningen voor resp. + 583.066 en + 686.941 euro.
– Het totaal stadsaandeel kwam hiermee op 3.926.656 euro.
– Enkele prijsherzieningen brachten het stadsaandeel uiteindelijk op 3.724.370 euro.
– Tel daar nu de BTW bij op en we komen tot het eindbedrag van 4.043.018 euro.

De verrekeningen slaan op aanzienlijke overschrijdingen van de voorziene hoeveelheden (riolen, vervuilde grond, oppervlakte trottoirs) en bijkomende werken (bijv. beplantingen).
Er is nog 364.999 euro te betalen. Hiervoor is een budgetwijziging nodig. Komt die al ter sprake in de gemeenteraad van volgende maandag (tweede budgetwijziging)?

Feiten en cijfers inzake de “pure investeringen” in 2013 (2)

In de begroting van 2013 was er inzake pure investeringen (buitengewone uitgaven zonder overdrachten en schuldaflossingen) een bedrag van 19,44 miljoen euro voorzien.
– Daarvan is voor 14,47 miljoen vastgelegd (74,4 procent).
– Maar er is in dat jaar slechts 3,32 miljoen aangerekend (ingeschreven in de boekhouding, gefactureerd). Dat wijst dus op een heel lage realisatiegraad.

Als we het bedrag van de aanrekeningen afzetten tegenover de vastleggingen komen we aan een realisatiegraad van slechts 22,9 procent !
Laten we eens nagaan op welke belangrijke (grote) posten er weinig is gerealiseerd. Daadwerkelijk is uitgegeven.
We bereken dus in procent het aandeel van de aanrekeningen tegenover de (contractueel) vastgelegde uitgaven.

Praktisch voorbeeldje.
In een muur van de Orangerie achter het Broelmuseum is er al geruime tijd een angstaanjagende scheurvorming aan de hand.
Om het probleem te bestuderen en op te lossen was er 40.000 euro voorzien in de begroting 2013. In dat jaar is er evenwel voor de werken aldaar pas een uitgave van 6.553 vastgelegd, en NUL euro aangerekend. De realisatiegraad is in geld uitgedrukt dus NUL procent. (Er is al wel iets gedaan om te beletten dat de muur instort.)

Rubriek “algemene diensten”
– Aanpassingswerken gebouwen dienst patrimonium: 7,9 %.
– Buitengewoon onderhoud gebouwen dienst patrimonium: 19,8 %.

Rubriek “brandweer”
Aankoop materiaal: 3,8 %.

Rubriek “verkeer en waterstaat”
Openbare verlichting: 1,0 %.

Rubriek “jeugd, volksontwikkeling, sport, kunst”
– Aanpassingswerken zwembaden: nul %. (Er was voor 70.000 euro vastgelegd.)
– Fieldlab: nul %. (Er was 400.000 euro vastgelegd.)
– Herinrichting Vlasmuseum: 11,3 %.
– Onderhoud beschermde gebouwen: nul % (63.454 euro vastgelegd.)
– Groeningeheem: 8,0 %.

Rubriek “huisvuil”
Aankoop exploitatiemateriaal: 8,1 %.

Rubriek “afvalwater”
– Infrastructuurwerken: 34,9 %.
– Aankoop exploitatiemateriaal: 39,0 %.

Rubriek “volkshuisvesting en ruimtelijke ordening”
– Aankoop gronden (in het kader van R.O): 14,6 %.
– Sanering Kortrijk Weide: nul % (Er was 1,2 miljoen euro voorzien.)

Zo.
Dat weten we dan alweer.
Dat komt allemaal (de feiten dan) niet in de gazetten.
Nooit.
Kortrijkzanen weten daarom nergens van.
Vinden dat het goed gaat.

Feiten en cijfers inzake de investeringen in 2013 (1)

Ja. Bij de Kortrijkzanen die via onze plaatselijke “embedded press” ietwat nader het politieke beleid ter stede volgen staat de nieuwe tripartite ongetwijfeld bekend als een grote investeringscoalitie.
Nu de jaarrekening van 2013 is gekend (de ware ontvangsten en uitgaven) dient dit oordeel wat meer genuanceerd.

Het nieuwe bestuur was van plan om in buitengewone dienst 28,51 miljoen euro uit te geven.
Dit cijfer slaat dus op de som van de uitgaven inzake pure investeringen, overdrachten (bijv. investeringssubsidies) en schulduitgaven (aflossingen van leningen).
– Van die uitgaven van 28,5 miljoen is evenwel enkel 23,12 miljoen vastgelegd. Dat wil zeggen dat er voor 81,0 procent van die voorgenomen uitgaven bepaalde verbintenissen met leveranciers of bedrijven zijn aangegaan.
– En van die uitgaven is in 2013 dan voor slechts 11,28 miljoen aangerekend. Er is dus voor slechts 51,1 procent gefactureerd. Zeg maar gerust: slechts voor de helft daadwerkelijk gerealiseerd.

Concreet komt er dat op neer dat er voor niet minder dan 11,28 miljoen euro aan over te dragen kredieten beschikbaar zijn voor het budget van 2014.

Vanwaar die lage realisatiegraad?
Dat komt omdat het N-VA, VLD en Spa-bestuur een half jaar nodig had om het beleid (het Plan Nieuw Kortrijk) uit te stippelen en er pas in maart 2013 een budget is voorgelegd. (Zolang er geen begroting is kan men niet investeren.)

In welke rubrieken vinden we nu de hoogste over te dragen kredieten?
Anders gezegd, waar is vorig jaar relatief weinig of heel weinig gerealiseerd?
Als realisatiegraad beschouwen hier nu de verhouding tussen vastgelegde buitengewone uitgaven en de daadwerkelijke aanrekeningen, in procent uitgedrukt.
We komen tot enkele opvallende (onvermoede) vaststellingen.

– Algemene diensten: 27,5 %.
– Brandweer: 19,4 %
– Verkeer en waterstaat: 44,8 %.
– Jeugd, volksontwikkeling (sport), kunst: 17,6 %.
– Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening: 41,1 %.
– Huisvuil: 31,9 %.
– Handel, nijverheid, middenstand: nul % (niets aangerekend van de 11.000 vastgelegde uitgaven).
– Basisonderwijs: nul %.

Wellicht wenst u ook te weten waar de realisatiegraad wel hoog tot heel hoog was?

– Schulduitgaven: 100 % ! (7,3 miljoen vastgelegd en evenveel aangerekend).
– Bibliotheek: 97,4 % (Hier is zelfs wat meer vastgelegd dan begroot!)
– Kerkfabrieken: 100 % (De doorgeeflening is volledig uitbetaald, maar er was wel veel meer begroot dan vastgelegd.)
– Algemeen bestuur: 70,5 %.
– Milieu: 63,5 %.

In een volgend stuk bekijken we even de realisatiegraad van de “pure” investeringen.

Het besluitvormingsproces rond de aankoop van een koffieservies is abrupt stopgezet

Ergens in maart heeft men binnen de dienst “bedrijfsvoering” (tot onsteltenis van schepen Koen Byttebier?) vastgesteld dat er binnen heel wat stadsgebouwen een groot tekort is aan koffietassen en bijhorende schoteltjes. En men vond nergens nog (ook niet in de Raadskelder) een voorraad om die tekorten aan te vullen.
Dus besloot het schepencollege begin april om een offerte uit te schrijven voor de levering van een nieuw koffieservies voor de stadhuissite. De nog bestaande voorraad aldaar zou dan verdeeld worden over andere stadsgebouwen.
Het bestek vermeldde dat er op het servies enkel nog een opdruk zou komen met de woorden “Stad Kortrijk”, zonder logo. Aldus zou het men niet genoodzaakt zijn om bij iedere bestuurswissel een ander logo aan te brengen, zodat het nieuwe servies “een tijdloos karakter” kon krijgen.
Raming van de aankoop: 8.500 euro (incl. BTW).

Er liepen zes offertes binnen met de nodige stalen. (Drie modellen van eenzelfde firma.)
Maar het schepencollege (was er wel een jury?) besloot onlangs dat geen van de ingezonden modellen qua vorm en uitzicht voldeden aan de verzuchtingen van “een hippe en trendy stad” (sic).
En er is geen nieuwe aanbesteding voorzien !! Wat nu?

Kortrijk, stad van design.

P.S.
In het stadsbudget 2014 is voor die geplande aankoop geen specifiek krediet voorzien.

Wat is de nieuwe bewindsploeg zoal van plan, dit jaar dan? (1)

In de reguliere media konden we vorige weken op alle mogelijke manieren lezen of horen wat voor investeringen de nieuwe tripartite van plan is te doen gedurende de gehele bestuursperiode, maar nooit is echt precies aangeduid wat er tijdens dit lopende jaar staat te gebeuren.

(Let daar toch even op zeg. Allemaal.)

Ter info.
Hierna een lijstje van de meest opvallende en/of de duurste begrote investeringen in 2014.
Een aantal plannen bestaan al van duizend jaar geleden, maar schrijven zich in bij de plannen van de nieuwe coalitie. Niet op letten. De pluimen op de hoed komen er wel.

Eerst het bedrag wat dit jaar mogelijk kan gespendeerd en daarna tussen haakjes het totale voorziene bedrag over de jaren heen. Indien dat totale bedrag- verbinteniskrediet genaamd – (idem) is in dit jaar, mogen we veronderstellen dat de werken of leveringen of diensten nog dit jaar zullen gebeuren. Dat moeten we dan later goed in de gaten houden, samen met de weerloze pers.

Bouwwerken jeugdlokaal Bissegem: 550.000 (idem)
Nieuwbouwwerken fuifzaal: 125.195 (2.500.000)
Verbouwingen muziekcentrum: 99.730 (2.000.000)
Studiekost nieuw zwembad: 100.000 (Stadsaandeel 457.000)
Academie (wat?): 200.000 (675.000)
Aanleg landschapskamer Marionetten: 250.000 (1.250.000)
Aanleg volkstuinen: 80.000 (200.000)
Omgevingsaanleg OC Bissegem: 150.000 (300.000)
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg en Burgemeester F. de Bethunelaan – wegeniswerken: 150.000 (900.000)
Wegeniswerken Overleiestraat: 300.000 (400.000)
Plaatsing deelfietsen: 300.000 (idem)
Ereloon stationsomgeving: 300.000 (500.000)
Vernieuwen brug Heulebeek in Zeger Van Heulestraat: 600.000 (idem)
Kampeerautoterrein: 44.000 (idem)
Heraanleg Houtmarkt en Langebrugstraat: 85.000 (168.000)
Sanering en herinrichting Walle: 275.000 (605.000) plus voor rioleringen 300.000 (500.000)
Inrichten loket voor ondernemers in het ondernemingscentrum: 100.000 (idem)
Onteigeningen project Zwevegemsestraat: 650.000 (idem)
Groenaanleg project Zwevegemsestraat: 100.000 (315.000)
Onderhoudsportefeuille leefmilieu: 400.000 (2.400.000)
Allerhande studies in verband met openbaar domein, RUP’s, percelenkaart, MER: 360.000 (1.685.000)

Het totale begrote investeringskrediet voor dit jaar bedraagt 25,3 miljoen euro.
Onderverdeeld volgens de beleidsdomeinen:
– bedrijfsvoering: 9,7 miljoen
– mens: 1,6 miljoen
– ruimte: 14,0 miljoen.
Pas in mei van volgend jaar zullen we weten wat daarvan is gerealiseerd.