Category Archives: investeringen

Nieuw station en nieuwe stationsomgeving: de kosten van het eerste deelproject

Via uw lijfblad ‘Kortrijkwatcher’ kon u al vernemen wat het gehele project “nieuw station, nieuw busstation en heraanleg van de stationsomgeving (tunnels en pleinen)” zou kunnen kosten, met daarbij het resp. aandeel van de zes partners in de totaalsom.

Men raamt die kost (prijzen van januari van dit jaar) op 135,87 miljoen euro, exclusief BTW. Even opmerken dat de stuurgroep van het project exact een jaar geleden nog dacht dat men de werken zou kunnen klaren voor een bedrag van 103,65 miljoen euro.
In de huidige stand van zaken bedraagt het stadsaandeel in de totaalsom 12,64 miljoen, oftewel 15,29 miljoen euro mét BTW. De autonome gemeentelijke VZW PARKO draagt ook een steentje bij: 4,86 miljoen, oftewel 5,88 miljoen inclusief BTW.

Een voorontwerp (masterplan) van het gehele project is al in het jaar 2010 uitgedokterd.
Volgend jaar zal men eindelijk starten met de aanbesteding van een eerste deelproject.
Samengevat: de bouw van een ondergrondse parking (onder het Conservatoriumplein), de bouw van een nieuwe voetgangers-, fiets- en bustunnel (ten oosten van de bestaande onderdoorgang). Deze werken zouden starten in 2016. Later (2018) zal men een tunnel aanbrengen onder de Zandstraat, waarbij men de bestaande tunnel onder de sporen zal doortrekken zodat die opnieuw bovenkomt ter hoogte van de Burgemeester Nolfstraat. Zo krijgen we een bovengrondse verkeersluwe ruimte vrij. Ook de heraanleg van de rotonde aan de Minister Tacklaan maakt deel uit van het eerste deelproject. (Het kan ook een kruispunt worden.)
Einde van deze werken is voorzien in 2020, maar in de laatste gemeenteraad had de burgemeester daarover al enige twijfels…
(Het einde van alle werken – inclusief het nieuwe station dus- moet u zeker niet voor 2025 verwachten !)

Uit de gazetten kon u over dit alles vorige week al min of meer wat vernemen.
Kortrijkwatcher gaat wat nader in op de onderdelen van het project, de vraag wie wat gaat betalen en hoeveel dat allemaal gaat kosten. Onze weblog maakt daarbij onderscheid tussen de pure bouwkosten en de ‘andere kosten’, verbonden aan het project. De gazetten deden dit niet.
РVoor het projectmanagement, projectgebonden kosten en minder hinder co̦rdinatie is de verdeelsleutel in dit deelproject voor Stad bijv. 9,4% en voor Parko 3,8%.
– Voor externe communicatie en de studie minder hinder is het stadsaandeel 15% en dat van Parko 5%.
– Voor aannemingsgebonden kosten is het stadsaandeel 7,9 % en dat van Parko 10,0%;d

Wat neemt Stad ten laste inzake bouwkosten?
– de riolering in de tunnel Zandstraat
– de voetpaden in de fiets en bustunnel
– de bovengrondse aanleg van de nieuwe ruimte Zandstraat

Wat neemt Parko ten laste?
– 200 autostandplaatsen (op 1200) in de ondergrondse parking
– toegang in tunnel Zandstraat naar ondergrondse parkeerplaatsen van Parko

Wat neemt de NMBS ten laste?
– afbraak bestaande fietsenstallingen
– 1000 plaatsen ondergrondse parking
– toegang in tunnel Zandstraat naar ondergrondse NMBS-parkeerplaatsen
– afbraak deel dienstgebouw op de Tacksite

Wat neemt Infrabel ten laste?
– afbraak dienstgebouw aan het Conservatoriumplein

Wat neemt De Lijn ten laste?
– afbraak busstation en aanleg busbaan

Wat neemt het Vlaams Gewest ten laste?
– autotunnel voor doorgaand verkeer
– riolering
– heraanleg rotonde “Panorama”

TOTALE KOSTPRIJS VAN HET DEELPROJECT (excl. BTW)
Merk op: de gazetten maken hiernavolgend onderscheid niet.

– Pure bouwkosten: 41.639.523 euro.
– Bouwkost plus ‘andere kosten’: 51.749.452 euro.

KOSTENVERDELING BOUWKOSTEN PER PARTNER (excl. BTW)

Stad Kortrijk: 3.300.6821 euro (7,93%)
AGB PARKO: 4.174.498 (10,03%)
NMBS: 20.471.210 (49,16%)
Infrabel: 58.680 (0,14%)
De LIJN: 1.923.271 (4,62%)
Vlaams Gewest: 11.711.190(28,13%)

KOSTENVERDELING BOUWKOSTEN PLUS ANDERE KOSTEN (excl. BTW)
Stad: 4.099.556 euro
Parko: 4.861.013
NMBS: 25.992.050
Infabel: 579.172
De LIJN: 2.559.701
Vlaams Gewest: 13.657.960

P.S.
We zijn heel benieuwd naar de werkelijke gunningsprijzen.
Iets voor volgend jaar dus. En later komen dan de verrekeningen.

Nieuw station en heraanleg omgeving: het totale kostenplaatje

In een vorig stuk alhier vernam u wat meer over het stadsaandeel en dat van Parko in de kostprijs van de werken. Dat was dus resp. 15,2 en 4,8 miljoen op een totaal van 135,8 miljoen. (Even tussendoor opmerken dat in bepaalde media volkomen verkeerde bedragen circuleren. Zelfs in een Nederlands blad gespecialiseerd in het thema ‘openbaar vervoer’.)
Nu geven we het totaalplaatje. Het gaat nog altijd om ramingen, exclusief BTW.

Bouw en studiekosten in het kader van SWO2 en SWO3: 108.833.006 euro

Stad: 10.212.110
Parko: 4.174.489 (maar hier enkel voor SWO2)
NMBS: 69.200.549
Infrabel: 8.455.842
De Lijn: 5.077.300 Vlaams Gewest (AWV): 11.712.715 (enkel voor SWO2)

Studiekosten (voor SWO1 en 2 en 3 samen): 18.467.446 euro

Stad: 1.306.452
Parko: 480.066 (enkel voor SWO2)
NMBS: 12.915.524
Infrabel: 1.684.252
De Lijn: 652.363
Vlaams Gewest: 1.428.788 (enkel voor SWO1 en 2)

Bijkomende projectgebonden kosten: 1.276.983 euro
(Het gaat hier over verzekeringen en controles. In principe voor SWO2 en 3.)

Stad: 42.745
Parko: 51.162 (enkel voor SWO2)
NMBS: 885.343
Infrabel: 108.775
De Lijn: 45.640
Vlaams Gewest: 141.318 (enkel voor SWO2)

Andere projectgebonden kosten (voor SWO1 en 2 en 3): 7.307.070 euro
(Hier gaat om kosten verbonden aan het masterplan, management, studies, communicatie, minder-hindER, MER, een maquette, Toegankelijkheid, gronDverwerving, kleine werken, signalisatie,)

Stad: 1.082.775
Parko: 153.295 (enkel voor SWO2)
NMBS: 3.206.411
Infrabel: 1.003.578
De Lijn: 862.604
Vlaams Gewest: 993.406

HET TOTAAL: 135.879.505 euro

Stad: 12.644.082
Parko: 4.841.013 (enklel voor SWO2)
NMBS: 86.207.827
Infrabel: 11.252.448
De Lijn: 14.276.227
Vlaams Gewest: 14.276.227

Zo. Dat weten we alweer.
Nu nog wachten op de ware gunningsprijzen (met BTXW) van de gekozen firma’s. Daarna op de verrekeningen in min en meer.

P.S.
Volgend jaar probeert men eindelijk te starten met een eerste deelproject: een ondergrondse parking en een tunnel onder de Zandstraat. Daarover later meer.

Het stadsaandeel voor de bouw van het nieuwe station en de heraanleg van de omgeving

Alle kosten hierna vermeld zijn exclusief BTW. Het gaat wel om ramingen (er zijn nog geen gunningen bekend), opgemaakt in januari van dit jaar. Die kosten kunnen dus later nog ‘geactualiseerd” op basis van de gezondheidsindex. Maar de werkelijke prijzen zullen we evenwel pas kennen na allerlei tussentijdse verrekeningen en bij de opleveringen van de werken, – en dat zal nog minstens tien jaar duren.

Voor wie geen zin heeft om alles wat hierna komt helemaal te lezen, een zeer summiere samenvating.
De totale kostprijs voor het volledige project voor alle zes partners samen wordt geraamd om 135.879.505 euro, zonder BTW. (Met BTW mag u daar gerust nog 10 miljoen euro bijtellen.)
Daarvan komt 12.644.082 euro ten laste van Stad en 4.861.013 euro ten laste van ons gemeentebedrijf Parko.

Tussen de partners zijn er drie samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een procentuele verdeling van de kosten.
– SWO 1 slaat op de opmaak van een masterplan, een mobiliteitsstudie, de kosten voor het projectmanagement en de communicatie.
– SWO 2 meer speciaal op bouwkosten, minder-hinder-kosten, een MER, onderzoekstudies, een maquette, toegankelijkheid, verwerving grond (fietsenstalling), kleine werken, signalisatie. (Naast de traditionele kosten voor management en communicatie.)
– SWO 3 gaat over bouwkosten, minder-hinder-kosten en alweer management- en communicatiekosten.

Aandeel Stad
SWO 1: 429.549
SWO 2: 4.099.556
SWO 3: 8.114.977
Totaal: 12.644.082 euro

Stad Kortrijk staat qua infrastructuur in voor rioleringen (tunnel Zandstraat), voetpaden (fiets- en bustunnel), pleinaanleg (Zandstraat).
Maar onze stad neemt nog veel andere kosten voor haar rekening: masterplan (40.000 euro), management (55.934 249.000 in SWO1, 249.000 in SWO2 en 193.000 in SWO3), minder-hinder (59.679 in SWO2 en 64.980 in SWO3), projectcommunicatie (280.000 in SWO3).
Voor de bouw- en studiekosten is ons aandeel 11.518.562 euro.

Aandeel Parko
Enkel voor SWO 2: 4.861.018 euro.
Het gemeentebedrijf participeert in de kosten voor de ondergrondse parking (voor 200 plaatsen op 1.200) en een deel van de tunnel Zandstraat.

In een volgend stuk bekijken we het totale kostenplaatje, voor alle partners.
Voor cijfer-liefhebbers. En voor de historie !

Naar een regionaal erfgoeddepot in Kortrijk?

Al vele, vele jaren (minsten zeven) smeken de stedelijke musea (en het erfgoedplatform) om een stedelijk en/of een regionaal erfgoeddepot. Sinds het nieuwe cultuurdecreet is het de taak van de provincie om regionale erfgoeddepots op te richten. (Voor de westhoek was Ieper de kandidaat.)
Nu zijn er blijkbaar ernstige gesprekken lopende tussen Stad en Provincie over het organiseren van een “intergemeentelijk, cultureel en onroerend erfgoeddepot” voor de regio Kortrijk-Roeselare op grondgebied Kortrijk.

Het schepencollege schuift als mogelijke site de parking van de Groothandelsmarkt in Heule naar voor.
Men raamt de totale oppervlaktebehoefte op 5.000 m². Alleen al de Kortrijkse collecties vergen 3.000 m².
Het gehele project zou 3 miljoen euro kunnen kosten en onze stad heeft zich voor één miljoen euro geëngageerd.

P.S.
Is Tijs De Schacht nog altijd coördinator voor het regionaal collectie- en depotbeleid?

De kostprijs van een scheurvorming

In de Orangerie achter het Broelmuseum is er al geruime tijd een immense barst te zien in de muur aan de zijde van het linkertorentje. Hoelang al? Al sinds heel lang.

De begroting van 2013 voorzag voor de studie én de oplossing van het probleem een bedrag van 40.000 euro, maar daar werd geen cent van aangerekend. Nochtans is in november van dat jaar (2013) al een studiebureau aangesteld om de toestand te gaan bekijken: het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk.
Dat bureau kon pas in augustus van dit jaar (2014) de werken toevertrouwen aan de firma ‘MRT Group Monument’ uit Deinze voor de prijs van 56.526 euro, inclusief BTW.
Een bedrag dat onvoorstelbaar dicht ligt bij de raming (56.766 euro).
Maar onverklaarbaar is dat de offerteprijs van de gekozen firma eigenlijk 65.107 euro bedroeg.
Wat moeten de andere vier inschrijvers hier nu van denken? Of hebben ze daar geen weet van?

Wat zou het nieuwe vlasmuseum TEXTURE kunnen kosten ?

De verslagen in de papieren pers hadden het daar weer niet over bij de opening van het nieuwe (sober en mooi) vlasmuseum aan de Leie.
Ziehier de nieuwe cijfers, daterend van juli. (Vergeet de bedragen die hier voorheen op deze weblog zijn vermeld.)

Loten 1 tot 12:
– Verbouwing en afwerking van het euroshop-pand (loten 1 tot 5): 2.799.154 euro (gunningsbedrag zonder verrekeningen)
– Museale inrichting (loten 6 tot 9): 637.436 euro
– Meubilair, gordijnen (loten 10 tot 12): 163.286 euro
Subtotaal inclusief verrekeningen: 3.847.999 euro.
Erelonen: 427.429 euro (voor de studiebureaus noA en Madoc alleen al 423.279 euro, en op basis van de gunningsbedragen, niet de verrekeningen).

Nutsaansluitingen: 16.528 euro.
Museumplein: 41.322 euro.

Totaal exclusief BTW: 4.378.380 euro.
Totaal met BTW: 5.297.840 euro.
Dat bedrag ligt heel dicht bij de oorspronkelijke raming.

MAAR.
– Men verwacht nog een aantal verrekeningen. Voor 113.740 euro (inclusief BTW).
– Kosten voor de Bistro “Damast”: 101.687 euro (inclusief BTW).
Dat geeft een nieuw totaal van 5.513.287 euro.

En we mogen ook de erfpacht niet vergeten.
Die is in één keer uitbetaald: 2.034.050 euro.
Zo komen we voorlopig aan een totale kostprijs van het nieuwe museum op 7.547.337 euro.

(Wordt vervolgd.)

Hoelang doet Stad er over om een nieuw koffieservies te kopen?

Laten we het nu maar onmiddellijk vertellen.
BIJNA EEN HALF JAAR heeft dat geduurd.

– Begin april 2014 constateerde de directie bedrijfsvoering (wie? bevoegd schepen is Koen Byttebier) dat er in de stadsgebouwen een groot tekort was aan koffiekopjes en bijhorende schoteltjes. En er was geen voorraad meer voorhanden om het tekort aan te vullen. (De vorige aankoop dateert van 2003.)

– Dus nodigde het schepencollege op 7 april zes firma’s uit om een offerte (met de nodige stalen) in te dienen ten einde te kunnen overgaan tot de aankoop van een nieuw koffieservies. Raming van de kostprijs bedroeg toen 8.500 euro, incl. BTW. Aantal stuks niet officieel aangegeven toen. Raar nietwaar?

– Op 26 mei evenwel besliste het schepencollege om de gunningsprocedure stop te zetten omdat volgens een jury (leden anoniem gebleven) de inzendingen “niet voldeden aan de verwachtingen van een hippe en trendy stad”. (Citaat hoor.)

– Op 14 juli startte het schepencollege met een nieuwe gunningsprocedure (onderhandeling zonder bekendmaking met aanvaarde factuur). Nu werden vier firma’s aangeschreven.

– Midden deze maand september 2014 heeft de jury eindelijk kunnen kiezen voor een koffieservies van het model Exquisite, te leveren door de firma Billiet-Vanlaere uit Tielt. Voor de prijs van 6.171 euro (incl. BTW). Het was tevens de goedkoopste offerte. (27 procent lager dan de raming.)
Het gaat om 1.500 stuks (schoteljes en koppen).
Het servies is bedrukt met de woorden “stad Kortrijk”, en niet met het logo van de stad, want dat kan nogal eens in de loop der jaren veranderen.

Heraanleg Houtmarkt en omgeving: raming 6,5 miljoen euro, zonder BTW

De heraanleg van de Houtmarkt met een ondergrondse parkeergarage is al beslist onder de vorige bestuursperiode met de CD&V-VLD-coalitie. Het is maar dat Kortrijkzanen dat weten.

Het duurt allemaal wel een beetje erg lang.
De offerte van het studiebureau, de Tijdelijke Vereniging Okra (landschapsarchitecten)/ SBE (raadgevende ingenieurs)/Zwarts&Jansma (architecten) dateert al van mei 2012 en de studieopdracht is pas daadwerkelijk gegund op 10 november 2012 op.
En nu pas (september 2014) weten we dat het schepencollege de werken zal gunnen middels een algemene offerteaanvraag. Wanneer de aankondiging bekend wordt gemaakt (met de uiterste ontvangstdatum voor de offertes), dat weten we nog niet. En de gunningscriteria zijn blijkbaar ook nog niet officieel in een Collegebeslissing gegoten.

Over de geraamde kostprijs voor de werken is wel al iets openbaar geraakt.
Het gemeentelijke parkeerbedrijf Parko is de bouwheer voor de ondergrondse parking. De raming voor die werken bedraagt 4.519.486,10 euro, exclusief BTW.
Stad staat in voor de rest: de heraanleg van het plein bovengronds en de omgeving (Lange Brugstraat en Boerenhol) plus rioleringswerken: 2.070.606,93 euro. Totaal: 6.590.093 euro, nog altijd zonder BTW.

Daar moet nog bovenop: de kosten van het studiebureau Okra/SBE/Z&J. Hier is het stadsaandeel 40.000 euro. (Het aandeel van Parko kennen we niet.)
En dan is er nog de kost van de archeologische prospectie. De bvba All-Archeo uit Bornem vraagt hiervoor 28.435 euro (incl. BTW) terwijl de raming slechts 15.000 euro bedroeg. (Moet dit verschil niet geagendeerd op de gemeenteraad?) Het stadaandeel voor deze archeologische studie bedraagt 1/3, d.w.z. 9.478 euro.

P.S.
– De parking van het Boerenhol verdwijnt. De grond wordt ingezaaid. Goeie zaak voor de overleving van het Overbekeplein???
– Niettegenstaande een negatief advies van de politie zijn er toch camera’s gepland op de Houtmarkt.
– Bij een algemene offerteaanvraag wint niet de laagste inschrijver, maar wel de “voordeligste” offerte. Deze die het best beantwoordt aan de gunningscriteria.
– Bij deze werken is het Europese drempelbedrag van 5.186.000 euro overschreden. De overheidsopdracht moet dus bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Hoeveel kosten die camera’s in het winkelwandelgebied eigenlijk? Véél meer dan gedacht. (2)

In april van dit jaar vertelden de gazetten dat er in het winkelwandelgebied 14 camera’s zouden komen en dat dit een investering zou vergen van 112.000 euro.
Kortrijkwatcher hield het op basis van authentieke bronnen toen op 126.265 euro. De “embedded press” heeft deze correctie niet gepubliceerd.

Intussen is het cameraplan alweer bijgesteld en lieten de gazetten na om nauwkeurig te specifiëren wat dat NU allemaal zal kosten. De nieuwe prijzen. Het gaat om een stijging t.o.v. de oorspronkelijke gunningen met liefst 82,5 procent!)

De Stationsbuurt en de tunnel van de Doorniksestraat kent al cameratoezicht. De volledige kostprijs (inclusief bijkomende glasvezelverbinding en opslagcapaciteit en dispatchingruimte met schermen van bijna tien meter; plus de personeelskosten en het onderhoud, plus loonkost van externe experten) hebben we nooit kunnen achterhalen.
Op het Overbekeplein zijn al drie camera’s geïnstalleerd, voor 13.551 euroots. Een habbekrats.

In het winkelwandelgebied komen er nu nog 23 camera’s, en wel op volgende plaatsen:
– Boerenhol: 1 koepelcamera plus 2 gerichte camera’s
– Voorstraat: 1 koepelcamera
– Kortrijk 1302: 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Begijnhofpark (ingang): 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Grote Markt: 4 gerichte
– Grote Markt Mobiel (?): 2 koepelcamera’s
– Vandaeleplein: 2 gerichte
– Sint-Maartenskerk: 3 gerichte

Wat kost dat nu allemaal (bij de laatste gunning althans)?

– Leveren en plaatsten van de camera’s: gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 127.312 euro, inclusief BTW.
(Voorheen was sprake van 14 camera’s voor 81.824 euro.)
– Glasvezelwerken: gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 63.903 euro.
Dat is het stadsaandeel. Daarnaast betaalt Parko een deelname van 58.391 euro.
(Voorheen was hiervoor 28.102 euro voorzien.)
– Opslagruimte: gegund aan Realdolmen uit Huizingen voor 17.173 euro.
(Voorheen: 17.173 euro.)
– Draadloze aansluitingen (wifi): gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 13.639 euro.
(Voorheen: 2.274 euro.)

Zonder het aandeel van Parko ( 58.391 euro) en zonder de installaties op het Overbekeplein (13.551 euro) gaat het om een totaal van 222.027 euro.

Vergelijk met het oorspronkelijke plan van april dit jaar: een meerkost van 104.229 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke gunningprijs.
Waarom schrijven de gazetten daar niks over?
Moet dat niet voor de gemeenteraad komen?

Ha ! Daar is de eindafrekening ! Van 2,6 miljoen naar 4 miljoen…

De komst van het megawinkelcentrum K (in Kortrijk) vroeg bijna per definitie om een herinrichting van de invalswegen, zowel vanuit de kant van de Gentpoort als vanuit de kant Oudenaardsesteenweg.
In mei 2008 keurde onze gemeenteraad het ontwerp van de werken aan de N8 – deel Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg – goed en stemde in met een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.
De aanbesteding ging naar de NV ASWEBO uit Drongen voor een totaal bedrag van 5.495.944 (incl. BTW). Erelonen voor de ontwerper NV Grontmij: 397.148 euro. Het stadsaandeel zou 2.901.105 euro bedragen. De rest zou het Vlaams gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) ophoesten.

De werken zijn voltooid in oktober 2009 en tot op heden (vier jaar later) heeft de leidende ambtenaar van AWV nog altijd geen verduidelijkheden gegeven om te komen tot een globale afrekening van de werken. Onze stadsadministratie heeft dan maar zelf een eindafrekening opgemaakt voor de werken die om een of andere reden ten laste vielen van de stad: riolen, voetpaden, fietspaden, groenaanleg, straatmeubilair.

– Het oorspronkelijk uitgevoerd stadsaandeel bedroeg 2.656.646 euro.
– Er kwamen twee verrekeningen voor resp. + 583.066 en + 686.941 euro.
– Het totaal stadsaandeel kwam hiermee op 3.926.656 euro.
– Enkele prijsherzieningen brachten het stadsaandeel uiteindelijk op 3.724.370 euro.
– Tel daar nu de BTW bij op en we komen tot het eindbedrag van 4.043.018 euro.

De verrekeningen slaan op aanzienlijke overschrijdingen van de voorziene hoeveelheden (riolen, vervuilde grond, oppervlakte trottoirs) en bijkomende werken (bijv. beplantingen).
Er is nog 364.999 euro te betalen. Hiervoor is een budgetwijziging nodig. Komt die al ter sprake in de gemeenteraad van volgende maandag (tweede budgetwijziging)?