Category Archives: investeringen

Onzichtbare veranderingen voor dit jaar (1)

Bij het begin van een nieuw jaar pakken gemeentebesturen altijd graag uit met de nieuwigheden waarop ze ons ditmaal weer eens willen vergasten. Zie maar eens hoe goed we bezig zijn, met vele gloednieuwe investeringen, ” grootse werven” genoemd. In Kortrijk brengt onze slaafse lokale pers daar dan op gerede tijden stipt (door de schepenen bepaald) verslag over, – indien mogelijk met charmerende, gekleurde prentjes, gemaakt door de architectenbureaus (met boompjes, altijd met boompjes) en gratis gekregen van de betrokken schepenen. Ja, ook met foto’s van die schepenen (liefst twee concullega’s), nog wel ter plekke genomen.
Ach, niets – en totaal niets – op tegen hoor! Ja, het is nieuws!
Zie maar. Dat nieuw “belevingsmuseum” in het Groeningepark (5,5 miljoen). En we verlagen nog wat Leieboorden (5,3 miljoen). Zullen het historische centrum even aanpakken (1,5 miljoen). Dat is allemaal goed zichtbaar, springt in het oog.
Maar weet u wat er OOK nieuws is? En in het geheel niet te zien?
Al datgene wat men (dit jaar althans) een keer NIET gaat uitvoeren, terwijl men dat toch wel van plan was. Terwijl dat oorspronkelijk zelfs begroot was. Maar ja. “Correcties”, of “verschuivingen”, of “bijstellingen”, waren nodig. “Transactiemomenten” moesten verplaatst. ‘t Is crisis !

Wel, daar wil onze alternatieve stadskrant het ook eens over hebben.
Voor dit jaar 2023 is er immers inzake investeringen een besparingsoefening geweest die 35,3 miljoen euro moet opbrengen. Beste lezer, hierna krijgt u in primeur (staat niet in de gazetten van de dode bomen) een lijstje te lezen van net die investeringen die men niet zal aangaan.
We beperken ons hierbij tot de grootste (in geld uitgedrukt) investeringen, uit de categorie “prioritair beleid”. Die specifieke besparingen zouden in totaal 21,4 miljoen moeten opleveren. We geven er tegelijk het nummer bij van die actiepunten, voor het geval een geïnteresseerde lezer (of journalist!) daarover wat meer info wil opvragen bij de bevoegde instanties. U krijgt er ook telkens het oorspronkelijke begrote bedrag bij van die niet uit te voeren investering.
(Wordt vervolgd.)

‘Framing’ of bedotterij over dat Groeningepark (1)

Bij wijze van inleiding
Ons stadsbestuur heeft er echt een handje van weg om de pers over een bepaalde kwestie met uitgekiende, goed uitgelichte aspecten te ‘informeren’. Schepenen confronteren onze gazettenschrijvers (en onze reporters van de regionale beeldende pers) met wat politiekers wel eens bestempelen als “alternatieve feiten”.
Onze persjongens en meisjes laten zich daar slapend door bedotten, want hebben ofwel geen tijd (zij verdienen te weinig), ofwel niet de nodige kennis/kunde om op zoek te gaan naar de ware toedracht van de feiten. Dit maakt dat hun publiek (de Kortrijkse burger) in het gunstigste geval onkundig blijft over de complexiteit van een bepaalde zaak, maar feitelijk meestal regelrecht wordt belazerd.

Kortrijkwatcher gedraagt zich tegenover die aangeboden ‘alternatieve feiten’ als een factchecker gelijk en bestempelt (als een obstinate negativo) wat de schepenen weer eens communiceren als “onwaar”, als zijnde “bezijden de waarheid”. Let wel. Zeggen dat de tripartite aan het “liegen en bedriegen” is, – dat zwaarwichtige verwijt vermijdt onze gemeenteraadwatcher zoveel als mogelijk.
Liever gebruikt men hier nu de modieuze term “framing”. Daarmee wordt beduid dat – beschaafd uitgedrukt – onze bewindslieden gebruik maken van gewiekste overtuigingstechnieken waarbij de gazettenschrijvers een “bril” worden opgezet waardoor zij de verstrekte informatie als juist gaan aanzien. Waarbij zij dus geenszins geneigd zijn om nader te gaan neuzen in de dossiers.
Vandaar onze warme oproep van gisteren naar de lokale media. Het is toch duidelijk. Eenvoudigweg door ‘Kortrijkwatcher” te raadplegen kunnen zij – zonder veel moeite en zonder verspilling van hun kostbare tijd – vermijden dat ze hun Kortrijks publiek onbewust misleiden en in de waan laten over een bepaald politiek gebeuren.

Framing
Neem nu de framing van drie schepen inzake de de aanleg van het nieuwe Groeningepark.
In welke mate liet de pers zich op dat persmoment van 1 december belazeren of misleiden of verlakken of verneuken?

(Wordt straks vervolgd.)
Kostprijs om van Kortrijk een KO-CH2030 te maken (5): toch al iets over het projectbudget…

Al weken nu zijn we koortsachtig op zoek naar een antwoord op de vraag wat stad denkt te besteden aan pure ‘projectkosten’ (los van investeringen in culturele infrastructuur) om Kortrijk in 2030 te laten betitelen als een Europese Culturele Hoofdstad.
Via het Meerjarenplan 2020-2025 konden we enkel vinden dat stad 1) aan het platform DURF2030 een jaarlijkse bijdrage schenkt van 40.000 euro en 2) dat er een actieplan 6.6.20 bestaat om Kortrijk “warm te maken” voor het project. Voor dat actieplan vinden we de ene keer een som van bijna 10.000 euro, in een andere bron dan 122.339 euro (voor dit jaar nog) en 85.971 euro (voor volgend jaar).
Intussen is er onlangs en eindelijk een (Duits) gerenommeerd studiebureau van prof. Hanns-Dierich aangeduid om het “bidbook” (projectvoorstel, soort offerte) op te maken ter ondersteuning van onze kandidatuur. Gegund voor een totaalopdracht van 89.540 euro. (Er is daarvoor 24.000 euro gebudgetteerd in dit jaar, 35.000 euro in 2023 en 20.000 euro in 2024.)

Jawel, we vonden intussen – wonder boven wonder – sporen van een mogelijk projectbudget voor onze kandidatuursteling KO-CH2030 !
Voor de jaren 2022, 2023, 2024 achtereenvolgens: 163.00 euro, 255.000 euro, en 240.000 euro.
Totaal: 658. 000 euro.
Hierin steekt een bedrag van 178.000 euro voor communicatie en 480.000 euro voor personeel.
Welnu, van communicatie over het project nog geen spoor gezien. Zelfs niet in HLN en dat wil wat zeggen! En wat dat projectmanagement betreft weten onze trouwe lezers dat de coördinator of gangmaker van DURF2030 ontslag heeft genomen en dat het zgn. team CH2030 het nog altijd moet stellen zonder enig zakelijk en zonder enig programmatisch-inhoudelijk directeur.
Het project verloopt dus niet echt zoals het hoort.

We zullen bij onze kandidatuurstelling bij de EU in ons bidbook zeker uitgebreid moeten vertellen wat stad zoal bezit aan vaste materiële activa, zijnde onze culturele infrastructuur.
Kortrijkzanen beseffen dit niet altijd: deze centrumstad beschikt sinds het verdwijnen van het Vlas- en Broelmuseum niet eens over een museum !
Gelukkig is er nu toch een “kunst- en tentoonstellingssite” in het Begijnhofpark (ABBY) in de maak. Gegund voor 11,9 miljoen.
Wat moeten we nog aan infrastructuur verwachten ter versterking van onze kandidatuurstelling tegen 2030?
Een totaal hernieuwde schouwburg. Het voorontwerp masterplan van WIT-Architecten is klaar. Raming 14,3 miljoen. Verder zou er op de zgn. Buda-tip een “kennis- en belevingscentrum” (met een bibliotheek en congreszaal) moeten komen.
In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 15 november (pag. 21) zegt Axel Ronse, onze N-VA-schepen van cultuur, eigenlijk iets onheilspellend over dat Buda-tip-plan. Het is de bedoeling dat er eind 2024 (in dat jaar moet ons ‘bidbook’ alleszins binnen) een “voorbereidend en afgewerkt dossier” is gemaakt. Maar, zo voegt hij er aan toe: “…zodat het volgend stadsbestuur het effectief kan uitrollen indien dat gewenst is.”
En weet u wat heel dat Buda-plan zou kunnen kosten? Volgens schepen Axel Ronse althans: 30 tot 40 miljoen. Zou de gazet een drukfout hebben begaan? Een nulletje teveel? Dat kan toch niet anders? Immers, weet dat héél ons cultuurbudget voor héél deze legislatuur 38,6 miljoen euro bedraagt…

P.S.
Nog eens nagekeken in het meerjarenplan.
Actie 6.6./6.6.1: “Ontwikkeling kennis- en beleveniscentrum Budatip”.
Investering in materiële vaste activa: 2.467.500 euro.
Investering in immateriële vaste activa: 282.500 euro.Kostprijs om van Kortrijk een K0-CH2030 te maken: (4): de opmaak van het bidbook is GEGUND !

Gisteren wisten we dat als eenvoudige burger, Kortrijkzaan, nog helemaal niet. Excuus.
Gelukkig bracht een goede ziel (niet de schepen van cultuur!) ons ervan op de hoogte dat het opmaken van een bidbook ter ondersteuning van de kandidatuur om in 2030 van Kortrijk als European Capital of Culture (ECOC) te maken nu toch wel is gegund.
Het schepencollege heeft verdorie zonder dat wij of enig raadslid dat wisten op 24 oktober (op basis van een oordeel van – jawel – de Dienst Vrije Tijd) de opdracht gegund aan het “Consortium PR3 Power of 3Consultancy” uit Essen, met aan het hoofd de befaamde, internationaal bekende prof. Hanns-Dierich Schmidt. (Hanns met dubbele n is géén tikfout.)
Er kwamen drie (op zeven aangeschreven ‘ondernemers’) offertes binnen.
Het Duits adviesbureau won op de traditionele basis van de “prijs-kwaliteitsverhouding”.
Geraamde instelprijs bedroeg tweemaal 40.000 euro, met BTW.
Het verkozen bureau vraagt voor het eerste deel van de opdracht 39.000 euro of 47.190 euro incl. BTW. Voor de mogelijke vervolgopdracht 35.000 euro of 42.350 euro met BTW.
Totaal met BTW: 89.540 euro.
De andere twee kandidaten waren wel opvallend duurder.

P.S.
Rest ons nog altijd de vraag naar de hoogte van het gehele projectbudget KO-CH2030.
We blijven zoeken.


Kosten om van Kortrijk een KO-CH2030 te maken (3): het “bidbook”

In de weekendeditie van dit elekronisch, alternatief stadsmagazine probeerden we al een overzicht te geven van de gelden die ons stadsbestuur veil heeft om van Kortrijk in 2030 een Culturele Hoofstad (CH) van Europa te maken. We speurden daarbij in het Meerjarenplan (MJP) 2000-2005 en de reeds gekende jaarrekeningen van 2000 en 2001.
Eigenlijk was actiepunt 6.6.20 het enige artikel met een heel specifieke uitgave voor het ambitieuze project dat we voortaan gaan aanduiden met de code K0-CH2030. In dat artikel was zowat 9.794 euro voorzien om “de Kortrijkzaan warm te maken” voor het project. Verder voorziet stad een jaarlijkse ‘partnerbijdrage’ voor het zgn. Platform 2030 van 45.000 euro, maar in de praktijk is dat 40.000 euro geworden.
Daarmee moesten we het stellen.
Maar dan bedachten we dat het in deze “transparante stad” wel mogelijk kan zijn dat bepaalde uitgaven gewoon bedisseld worden binnen het schepencollege en aldus niet direct hun weg vinden naar bijv. de gemeenteraad of de publieke opinie. Onze voltallige redactie is dan maar met vereende krachten de besluitenlijsten van dat schepencollege gaan “turven”.
En ja, we vonden een besluit van 29 augustus (dit jaar) met een zéér concrete en belangrijke specifieke uitgave om bij de EU onze kandidatuur in te dienen voor het behalen van de CH-titel: “Projectbegeleiding bidbook – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze”.
Ja, om de titel van Culturele Hoofdstad in de wacht te slepen moet er in 2023-2024 een projectvoorstel worden uitgewerkt. Dat bidbook moet niet alleen een programma voor het feestjaar 2030 bevatten maar dient ook een onderscheidende, vernieuwende én Europees gerichte culturele lange termijnstrategie uit te werken met – niet te vergeten! – een uitermate intens en bewezen draagvlak bij de bevolking.
Ga daar maar eens aanstaan !
Door het recente ontslag van de “gangmaker” Katrien Voet van DURF2030 moeten we opnieuw op zoek naar een coördinator van het project KO-CH2030 terwijl we zelfs nog geeneens een zakelijk leider en een artistiek programmator konden aanwerven. (Al een vacature daarvoor gezien op de website van stad?)
We gaan de opmaak van dat bidboek dus maar best uitbesteden aan een externe persoon of instantie. Met andere woorden: het cultuurbeleid uit handen geven, of anders gezegd: “privatiseren”.

De procedure bestaat uit twee fasen: een preselectie en een selectie.
In de fase van de preselectie wordt de gekozen extern geacht om daadwerkelijk een bidbook op te maken gedurende de periode 2022-2024. Geraamde kostprijs: 33.057,85 euro of 40.000 euro inclusief 21% btw. Als hierna blijkt dat een externe jury ook Kortrijk heeft geselecteerd als mogelijke kandidaat volgt er in de periode 2024-2025 een vervolgopdracht voor nog een keer hetzelfde honorarium.

Bij mijn weten is deze opdracht nog niet echt gegund aan een of ander externe persoon of team. Een zgn. stedelijk kernteam moet de offertes beoordelen. Waaruit dit kernteam bestaat mag Joost weten, aangezien er zoals gezegd nog altijd drie topfuncties voor het project niet eens zijn ingevuld.

Beste lezer, u bent nu waarschijnlijk doodnieuwsgierig om te weten welke ‘ondernemers’ zoal zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Kortrijkwatcher ook, en we hebben de lijst (zeven!) uiteindelijk kunnen vinden.
Tot onze verbazing is ook “Idea Consult” uit Brussel gevraagd, terwijl dit bureau alreeds geruime tijd bezig is met de ondersteuning van de Gentse kandidatuur ! Ter info: op Tinternet kan men in verband met die kandidatuur van Gent een lang werkstuk vinden getiteld: “Eindrapport verkennende bevraging voortraject Gent 2030 kandidaat Europese Culturele Hoofstad”. Als je dit rapport leest zinkt je waarlijk de moed in de schoenen bij vergelijking met de povere stand van zaken in Kortrijk voor het ambitieuze project KO-CH2030. Niet doen dus!…

We vermelden eerst de uitgenodigde buitenlandse ‘ondernemers’:
– Common Ground Common, Leeuwarden. (Leeuwarden heeft de titel ooit eens gehaald als underdog, dankzij de ongehoorde steun en het enthousiasme van de bevolking. Ook ervaring met kandidatuur CH Hannover. Groot team, noemt zich “andersdoeners.)
– Consortium P3 Power of 3 Consultancy, Essen. (Dramaturg prof. Hanns-Dietrich Schmidt heeft veel internationale ervaring met European Capital of Culture- ECOC.)
– Cap. CULT Carina Kurta & Pia Leydolt-Fuchs, Marseille. (Veel ervaring met ECOC.)
En nu de Belgen:
– Hugo De Greef, Gaasbeek. (Cultureel ondernemer. Begeleidde CH Brussel, Brugge.)
– Idea Consult, Brussel.

– Doenker, KBO, Ledeberg. (Geeft of gaf adviezen aan Kortrijkse culturele instellingen als KC Buda, Passerelle, De Kreun.)
– Delphine Hesters, Centrum voor Sociologische Onderzoek, Leuven.

Dat Groeningepark zal minstens vier of vijf keer meer kosten dan ooit aangekondigd

(Alweer zien we ons genoodzaakt om onze serie over het vliegveld Kortrijk-Wevelgem even te onderbreken voor een spoedbericht aan de Kortrijkse burger. Dat zal waarschijnlijk nog gebeuren vanwege de strapatsen van ons stadsbestuur.)

Geen Kortrijkzaan die het nog weet, en de lokale persjongens hebben het ook vergeten of zullen erover zwijgen als vermoord als zij het zich alsnog wel zouden herinneren.
(Zo kennen we die gasten wel, sinds al die jaren dat ze zich volstrekt schaamteloos, ondeontologisch trouw hebben gelieerd aan het beleid van de tripartite met het “Team Burgemeester”.)

Ergens in augustus 2020 liet schepen van groen Bert Herrewyn (van Vooruit met de Sp.a) via sociale media onder meer weten dat de parking aan de Groeningelaan (daar in de buurt van het verzorgingstehuis Carolus en het standbeeld van de maagd van Vlaanderen) zou verdwijnen en plaats maken voor groen in de vorm van een park. Het Groeningepark. Het project werd nog aangekondigd met een bewonersbrief van 24 augustus in dat jaar en officieel op een soort feest met veel tromgeroffel publiek gemaakt op 1 september 2020.
Onze Bert wist ook al af van de prijs: 450.000 euro, exl. BTW. Afgerond. Het nauwkeurige, vooropgestelde bedrag bedroeg toen 438.657,37 euro. (Dat bedrag stond tot nog tot in februari dit jaar op de officiële website van Stad, terwijl de ramingen al helemaal waren verhoogd !)

U wenst nu zeker wel te weten wat de kostprijs ondertussen is geworden?
De gunning van de werken is nu eindelijk gebeurd. We zeggen alvast onmiddellijk over hoeveel het nu gaat: 1.689.176,79 euro, inclusief BTW. (De stedelijke website zegt nu, beetje vertroostend: 1,1 miljoen, zonder BTW.)
Beste lezer, hou a.u.b. nog niet op met lezen. Het beste moet nog komen.
Er is namelijk nog een kost waarvan we het bedrag nog niet goed of exact juist weten, alleszins niet officieel.
In ‘Het Laatste Nieuws’ van 2 augustus 2020 liet schepen van mobiliteit (parkeren) Axel Weydts (ook van de Vooruit) zich namelijk nog ontvallen dat de studieopdracht om dat park te verwezenlijken 66.516,73 euro zou kosten. Dat is ook al twee jaar geleden en zal ongetwijfeld intussen zijn opgelopen. Als we ons daar evenwel op dit moment niks van aantrekken komen we dus aan een totale kostprijs voor het project Groeningepark van zoiets als 1.756.000 euro, afgerond.
Lezer, u herinnert zich toch nog dat getal, luidend: 450.00 euro?
Ter info: de studieopdracht werd gegund aan het bureau Cnockaert uit Wervik. En die vond het nodig om er nog een landschapsarchitect bij te roepen, ene Katinka ‘t Kindt.
(Op onze redactie ‘kortrijkwatcher’ vroeg men zich toen af of er dan bij stad zelf geen medewerkers waren, kundig genoeg om een mooi park – van een voorschoot groot – te ontwerpen en ook nog aan te leggen.
O ja. Bijna vergeten.
Er waren drie offertes voor die werken, uit Gullegem, Deerlijk en Kuurne. Het studiebureau Cnockaert stelde op 7 september voor om de werken te gunnen aan “Maatschap Growebo-THT Ambachtlaan11, 8560 Gullegem. (De andere kandidaten waren ietwat duurder.)
Er is dus een onvoorstelbare inschattingsfout gebeurd.
De offerte ligt namelijk nog veel hoger dan werd geraamd. Ja, dat hebben we nog niet verteld. Sinds augustus 2020 zijn er nog diverse nieuwe ramingen gebeurd. We herinneren ons een eerste aanpassing (van het meerjarenplan) tot 1.026.517 euro, en een tweede ter waarde van 1.256.517 euro. En nu blijkt er een laatste raming te zijn geweest van 1.339.668,36 euro, met BTW. Dat wisten we echt niet.

Hoe hoger ligt de offerte?
Er is dus een meerprijs van 309.657,87 euro, dat is 23,1% hoger dan de raming. Dat betekent toch dat de gunning opnieuw voor de gemeenteraad moet komen ?
En heel de ‘santenboetiek’ is eigenlijk nog erger. Die meerprijs betekent een overschrijding van niet minder dan 421.311,03 euro van het beschikbare budget. Wat gaan we daar nu mee doen?
Inschattingsfout? Mijn kl…zeg !
De bevoegde schepenen wijten het tekort ten overstaan van de aanbesteding hoofdzakelijk aan “de blijvende conjunctuurstijging”. Ja zeg ! Maak er en heel kluchtje van. Dat zou dan een inflatie betekenen van 31% in twee jaar tijd, als we die overschrijding afzetten tegenover het gegunde bedrag.
De heren Herrewyn en Weydts zouden beter een toontje lager zingen op de komende gemeenteraad.
Over dat ongelooflijk staaltje van MALGOVERNO.

P.S.
Ja,ja, er is een subsidie te verwachten van 250.000 euro. En dit omdat men het project aan het Vlaamse Gewest heeft voorgesteld als een ontharding van het parkeerterrein. “Vlaanderen breekt ui!”.
Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (2): terminologie

Kortrijkwatcher is dus van plan om een serietje artikeltjes te publiceren over de luchthaven, en dit naar aanleiding van de heibel rond het verschijnen van het rapport getiteld: “Opmaak van een MKBA en strategische visie voor de Vlaamse regionale luchthavens”. MKBA staat voor ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse”, en het is op basis van deze studie dat onze komende stukjes zijn gebaseerd.
Om de lectuur ervan te vergemakkelijken en verstaanbaar te maken geven we hierna een lijst van specifieke luchtvaarttermen die van pas kunnen komen. Dit lexicon kan naarmate onze serie vordert wel een keer uitgebreid worden.
Daar gaan we.

VLIEGVELD / LUCHTHAVEN
Een vliegveld (airfield) is natuurlijk een terrein waar vliegtuigen kunnen landen en opstijgen.
Maar een luchthaven (airport) is wel degelijk een terrein met allerhande speciale accommodaties zoals een verkeerstoren, een luchthavengebouw, een vliegtuig-afhandelaar, kerosine-bevoorrading, grenspolitie, douanefaciliteiten, brandweer, enz. Het terrein op grondgebied Wevelgem (en stukje Bissegem) verdient dus de term “airport”, terwijl bijv. dat van Moorsele een “airfield” is.
INTERNATIONAAL VLIEGVELD / REGIONAAL VLIEGVELD
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is beide tegelijk, en dat is wat veel mensen niet begrijpen.
Het komt hier op neer. De term “regionaal vliegveld” is een administratief begrip: het terrein valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest en is door overheden gesubsidieerd. Zo zijn in Vlaanderen de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne ook “regionaal”. Ja, én internationaal.
Waarom? Omdat vliegtuigen vanop die terreinen mogen vertrekken naar het buitenland en ook vanuit andere landen mogen terugkeren. Er is op die luchthavens immers grenspolitie en douane beschikbaar.
EBKT
Tja. Dat is de plaatsnaam van onze luchthaven in de luchtvaartterminologie, als de ICAO-code.
E staat voor Europe, B voor Belgium en KT is…Kortrijk. Nu verstaat u ook de afkortingen EBOS en EBAW.
Moorsele is dan EBMO.
ICAO
“International Civil Aviation Organisation”. Een organisatie van de Verenigde Naties die zich onledig houdt met allerhande principes en reglementen voor de internationale luchtvaart. Teveel om op te sommen. Het hoofdkwartier is in Montreal.
Tegenhanger voor Europa is EASA: “European Aviation Safety Agency”. Een agentschap van het Europees Parlement.
KJK
Dat is – jawel – ook een naam voor EBKT, maar nu als handelsbenaming bedoeld, volgens de IATA-code.
Volgens die code is EBOS dan genaamd OST en EBAW wordt ANR.
IATA
“International Air Transport Association”. Een handelsorganisatie.
GENERAL AVIATION
Wordt soms nogal geringschattend “kleine luchtvaart” genoemd. Het is burgerluchtvaart met uitsluiting van lijn- en chartervluchten. De ICAO-definitie luidt: “all civil aviation operations other than scheduled air services and nonscheduled air transport operations for remuneration or hire”.
Op EBKT wordt dus méér gedaan dan “algemene luchtvaart” of puur recreatief vliegen. (Dat laatste is wat tegenstanders van onze luchthaven zich nog altijd inbeelden en zelfs aldus verkeerdelijk publiek durven afficheren: dat het terrein EBKT enkel dienstig is voor de pleziertjes van “dikke nekken”, rijke luizen. Dat is waarlijk misleidende desinformatie)
LUCHTVERKEERSLEIDING (ATC)
“Air traffic control” is de instantie die ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig navigeert, bijv. zorgt voor separatie. Twee voorname deelgebieden van het gecontroleerd luchtruim zijn de “tower control” die instaat voor de control zone (CTR) onmiddellijk rondom de luchthaven en de “approach control” die verantwoordelijk is voor naderingsverkeergebied (TMA).
EBKT ligt (in tegenstelling tot ABOS en EBAW) niet in een gecontrolleerd gebied en heeft slechts een “beperkte luchtverkeersleiding”.
CTR
“Controlled Traffic Region”. Moet u zich voorstellen als een zuilvormig luchtruim met beperkte straal en hoogte rondom een luchtvaartterrein, een landingsbaan. Je mag daar niet binnenvliegen zonder toelating van de verkeersleiding. En bij het verlaten ervan wordt er van de piloot ook verwacht dat hij dat meldt.
TMA
“TerMinal control Area”. Moet u zich voorstellen als een balkvormige ruimte boven een CTR. Ook hier is toestemming vereist.
RMZ/TMZ
Dat heeft EBKT dan weer wel als “zone”.
Wie wil gebruik maken van ons vliegveld heeft een radio nodig aan boord en moet zorgen voor een 2 way radio communicatie. Het is een “Radio Mandatory Zone”. Er zijn verplichte en aanbevolen ‘reporting points’. Het is tegelijk een TMZ, een “Transponder Mandatory Zone”. (Een transponder is een instrument dat zorgt voor een radarbeantwoordingsysteem met informatie over de identiteit en eventueel de hoogte van het luchtvaartuig.) Vandaar dat we voor EBKT gewagen van een ‘beperkte’ verkeersleiding. De verkeerstoren geeft toelichtingen en adviezen aan de luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld over de landingsbaan in gebruik, de windrichting en de sterkte ervan, de luchtdruk (dienstig voor de hoogtemeter). Dat er een ballon is in de buurt.
Dat wordt wel eens AFIS genoemd: “Aerodrome Flight Information”.
CLEARANCE
“Klaring”. Dat wil zeggen: een machtiging (toelating) aan de gezagvoerder om een vlucht aan te vangen of te vervolgen onder bepaalde gestelde voorwaarden. Het is als het ware een gebod. Het personeel op de verkeerstoren van EBKT geeft niet het statuut om een ‘clearance’ te geven, maar het is duidelijk dat een piloot bijvoorbeeld niet zo gek zal zijn om te gaan landen op de piste die niet is aangegeven als zijnde in gebruik.
RUNWAY (RW)
Landingsbaan, piste. In Wevelgem is er één piste van 1900 meter lang en 45 meter breed.
Men kan landen in twee richtingen. De RW 06 is oostelijk gericht (061,89°) en de RW 24 is westelijk gericht (241,89°). (Nu ook mogelijk met GPS.) Aangezien alhier de wind hoofdzakelijk westelijk is en een vliegtuig best tegen wind landt zul je hier meestal landingen zien gebeuren boven Bissegem. En opstijgende vliegtuigen doen dat ook tegen de wind in , dus meestal zie je die boven Wevelgem.
De RW van EBKT is lang genoeg voor het ontvangen van middelgrote vliegtuigen (zoals de Boeing 737) maar de piste is niet hard genoeg om dat veelvuldig per jaar of per dag toe te laten.
REMOTE (Virtual) TOWER
Een verkeersbegeleiding, niet vanop een toren bij de luchthaven zelf, maar op afstand.
Bestaat in België nog niet, maar voor de luchthavens van Luik en Charleroi zijn er plannen voor een ‘remote tower” in Namen. De bewegingen op en rond die twee luchthavens worden dan vanuit Namen in de gaten gehouden via camera’s en grondradarsystemen. De fysieke torens in Luik en Charleroi worden dan gesupprimeerd.
SAF
“Sustainable Aviation Fuels”. Meer milieuvriendelijk: bio-brandstof, synthetische brandstof (waterstof). Zelfs e-fuel, elektrisch aangedreven vliegtuigen. Te verwachten vanaf 2025 voor lestoestellen?
SKEYES
Tot in 2018 gekend als Belgocontrol. Een autonoom overheidsbedrijf belast met luchtverkeersleiding, opleiding, infrastructuur, enz. Staat ook in voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in het luchtruim boven België en deel van Luxemburg tot een hoogte van 7.500 meter.
LEM en LOM
Mogelijke beheersstructuur van een regionale luchthaven. Al toegepast in EBOS en EBAW.
LEM is de private luchthaven-exploitatiemaatschappij die zorgt voor commerciële uitbating en LOM is de publiekrechtelijke ontwikkelingsmaatschappij, in casu de Vlaamse Overheid en die zorgt voor (financiert) de basisinfrastructuur.
VFR en IFR
In IFR vliegt men volgens “Instrument Flight Rules” en mag dat gebeuren zonder of met fel verminderde zichtbaarheid (in de volksmond noemt men dat “blind vliegen”). De piloot moet daarvoor een speciale licentie behalen. VFR volgt de “Visual Flight Rules”. In een VFR-vlucht mag men niet eens door een wolk vliegen.


We gaan weer camera’s kopen !

(Onze aangekondigde serie stukjes over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem zullen we nu en dan wel moeten onderbreken voor de actualiteit…)

Kortrijk wil via een raamovereenkomst opnieuw camera’s kopen en laten installeren voor een periode van vier jaar. De uitgave werd geraamd op 1.722.464 euro, inclusief BTW. Maar stad was als ‘aankoopcentrale’ zo goed dat de overeenkomst ook is opengesteld voor andere besturen (bijv. het OCMW) waarbij een maximaal bestelbedrag is vastgesteld van 3.305.785 euro, of met BTW het ronde getal van 4 miljoen.
Voor de vorm (en omdat het moet) heeft men drie kandidaten aangeschreven: R.T.S uit Ieper, Proximus-Trafiroad (Brussel) en Telenet (Mechelen).
De van ouds vertrouwde firma R.T.S uit Ieper heeft het als enige inschrijver (met twee absoluut nodige onderaannemers) natuurlijk gehaald. Met een ietwat kleiner bedrag dan geraamd: 1.554.644 euro, inclusief BTW.
(Die onderaannemers zijn: Polis-Service BVBA uit Turnhout en Jacobs NV uit Deerlijk.)

Dat bedrag slaat puur op het deel Kortrijk en zal als volgt worden gespreid:
– 2022: 250k
– 2023 tot en met 2025: jaarlijks 370k
– 2026: 362k

Komt dit bedrag overeen met wat is voorzien in het meerjarenplan (MJP)?
Even kijken. (Pauze. Op naar de zolder…)
Dat wordt moeilijk om na te gaan want dat MJP slaat op de periode 2020-2025.
Voor die periode van zes jaren was er in totaal 2.512.190 ingeschreven.
En we vinden in het MJP (voor zover mogelijk) deze bedragen terug voor de jaren betreffende de nieuwe overeenkomst:
– 2022: 254k
– 2023 en 2024: telkens 250k
– 2025: 312k
– 2026: ?
Hier zien we dus weer eens hoe relatief een MJP eigenlijk is.
Maar het lijkt er wel op dat het meerjarenplan minder uitgaven heeft voorzien dan nu is gegund.
Tja, het leven wordt steeds duurder zeker?


P.S.
Wist u dat we VOOR dat MJP al 812.973 euro hebben uitgegeven aan camerabewaking?

Bestuurskracht meten kan vandaag aan de hand van één puntje…

Moet je nu een keer wat weten?
Op de gemeenteraad van vandaag staat als agendapunt 14 geboekstaafd dat men de voorwaarden en de wijze van gunnen wil bepalen en goedkeuren voor de ontharding van de parking in de Groeningelaan en de aanleg van een nieuw gezellig park. Er moet dus nog een aanbestedingsprocedure volgen en naar verluidt is de omgevingsvergunning nog lopende.
Hoeveel maal heeft kortrijkwatcher het al over dat project gehad? “Haast en spoed is zelden goed,” zeiden we de ene keer en tegelijk vonden we het dan een andere keer wel goed. Hoe langer werken worden uitgesteld, hoe duurder die worden, ja toch? En anderzijds: een goed en ietwat uitvoerig beraad kan nooit geen kwaad

We vergeten het nooit.
In augustus 2020 kondigde schepen Bert Herrewijn (S.P.a) de werken aan, nog wel op Facebook. Ook een manier van aankondiging waar we niet meer van opkijken. Dat werd dan voor het brede publiek enigszins ludiek overgedaan op 1 september van datzelfde jaar 2020. Schepen Bert zei toen ook hoeveel dat werk zou kosten: 450.00 euro. Geloof het of niet: dat bedrag staat NU nog altijd vermeld op de officiële website van stad. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? (Zie verder het werkelijke bedrag.)

Medio 2020 heeft men het studiebureau Cnockaert uit Wervik aangesteld om een ontwerp te maken. Dat bureau heeft nog een landschapsarchitect(e) uit Wielsbeke onder de arm genomen : Katinka t’Kindt. Met hoeveel het oorspronkelijke bepaalde ereloon intussen is gestegen weten we niet. In de toelichting voor de raadsleden geen woord daarover.

We herhalen de geschiedenis van de (studie)werkzaamheden niet meer.
Slechts dit: het eerste voorontwerp dateert van oktober 2021. Dat werd geraamd op 899.344 euro. Uitvoeringsprijzen (nieuwe term!) : 1.088.207 euro.
Welnu.
In de afgelopen maanden is de kost van het project gestegen tot 1.330.038 euro, onder meer door de inflatie. Haast en spoed is wel goed… (Stad laat niet na om te benadrukken dat we voor 250.000 euro Vlaamse subsidies krijgen. PZ VLAS wil nu ook twee camera’s installeren. (Wie betaalt dat?) En schepen Axel Weydts laat een buurtfietsparkeerplaats plaatsen, door Parko te bekostigen: 32.211 euro.

Hoeveel autoparkeerplaatsen er verdwijnen weten we niet. Voorheen waren er 118 en volgens de actuele website van stad zouden er nog 40 overblijven.
Dat klopt niet met wat nu in de toelichting van het agendapunt staat. Er is nu sprake van 4 kortparkeerplaatsen en 4 voor personen met een beperking aan het woonzorgcentrum. Daarbij nog 6 shop&go’s en 6 voor bewoners.

Heel dit project voor de aanleg van een nieuw park (van een voorschoot groot!) zal minstens drie jaar hebben aangesleept. Zeg dat aan geen Chinees!

Die realisatiegraden toch!…

De jaarrekening 2021 toont aan dat er vorig jaar effectief 37,02 miljoen euro is geïnvesteerd.
Stad (schepen Kelly Detavernier van de N-VA) gaat daar heel fier over, want dat is 6,3 miljoen of 20% meer dan in 2020. Ja, dat is een vergelijking die schepenen van Financiën altijd het liefste maken.
Om te beginnen was het jaar 2020 al geen succes vanwege corona: er konden toen om enigszins – jawel – aanvaardbare redenen bepaalde projecten niet uitgevoerd. Zoals men dan zegt in schepentaal: een aantal “transactiemomenten van die projecten moesten bijgestuurd”.
Want vergeet niet: voor dat jaar ’20 had het schepencollege in al zijn traditionele, arrogante aankondigingspolitiek voor niet minder dan 61,78 miljoen aan investeringsuitgaven voorzien. We durven het bijna niet meer zeggen: in 2020 gaven we aan investeringen 31,02 miljoen uit terwijl de gazetten vol stonden met de gedicteerde voornemens van het schepencollege om voor 61,78 miljoen projecten te verwezenlijken. Realisatie? 50,2% !!

Procenten geven een duidelijk beeld over de vraag of de realisatiegraad van de investeringen al of niet geflatteerd wordt voorgesteld.
Zie even.
– Als we de daadwerkelijk contractuele uitgaven van de JR 2021 afzetten tegenover tegenover het aangepaste, zgn. “eindbudget ’21” (een minder arrogante, meer nederige tweede raming in het meerjarenplan) van 45,29 miljoen dan krijgen we een opgesmukte realisatiegraad van 82,3%.
– Zetten we dezelfde effectieve uitgaven van de JR21 daarentegen af tegenover het initiëel geraamde, voorgenomen budget (het IB) van 51,74 miljoen, dan is de realisatiegraad plots slechts 60,9%. Dit is de politiek meest eerlijke, waarachtige, ja – soms ontmaskerende vergelijking die valt te maken. Het is immers op basis van dit programma en geen andere bijgestelde beloften dat de tripartite aan de macht kwam.

We kunnen het niet genoeg herhalen: deze tripartite heeft altijd (bij monde van burgemeester Vincent Van Quickenborne) gesteld dat een realisatiegraad van 80 procent (tegenover het IB) als een redelijke, een billijke uitslag is te beschouwen. Dit bestuur zal deze doelstelling in deze bestuursperiode niet halen. En de gazetten zullen dit feit in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen NOOIT schrijven.

In een raadscommissie van 3 mei over de JR21 heeft Benjamin Vandorpe (de coming man bij de CD&V) een heel interessante en nooit eerder geziene vraag gesteld.
“Hoe zouden we dit gefinancierd hebben als we hadden geïnvesteerd wat we hadden gebudgetteerd?” En: “wat zouden de gevolgen zijn op een parameter als ‘het budgettair resultaat van het boekjaar?”
Wel, dan zou voor 2021 het investeringstekort een toename hebben betekend van 22 miljoen, en dit zou niet meer kunnen volledig kunnen betaald met kasmiddelen. Het beschikbaar budgettair resultaat zou met -22,9 miljoen negatief geworden zijn. Een assumptie zou dan kunnen zijn dat men voor 25 miljoen aan leningen zou moeten opnemen.