Category Archives: ICT

De kostprijs van het cameraplan? Geen idee…

UPDATE
Voor het vervangen van bestaande (verouderde) camera’s is geen gemeenteraadsbeslissing nodig. Nu zal men vandaag (6 juni) wel twee camera’s aldaar vervangen, maar ook drie totaal nieuwe camera’s plaatsen in en vlakbij de tunnel onder de spoorweg in de Doorniksestraat. Terwijl de gemeenteraad van 10 juni daarover nog zijn principiële toestemming (gunstig advies) moet geven. Voor onze nieuwe burgemeester (Asap ganaamd) is dat allemaal van geen tel.

Maandag aanstaande vraagt het schepencollege aan de raadsleden om een gunstig advies voor het plaatsen van camera’s op niet-besloten plaatsen.
Het dossier is bijzonder onvolledig en onnauwkeurig.
De memorie van toelichting heeft het over 12 plaatsen plus nog “de winkelstraten”. Het exacte aantal camera’s wordt niet aangegeven maar het zou VOORLOPIG (voor dit jaar) gaan om “een twintigtal”. (Wist u dat er alleen al in de stationsomgeving nu sprake is van 15 camera’s?)
Om hoeveel ANPR-camera’s het zal gaan is ook al niet vermeld. (ANPR staat voor “Automatic Number Plate Recognition”.) Tot op heden is enkel geweten dat de politie een wagen (Skoda Superb Ambiente) gaat kopen die wordt uitgerust met zo’n ANPR-camera. Geraamde kostprijs (voor het geheel?): 50.000 euro.

Het dossier (de technische studie van Optimit) rept in het geheel niet over de kosten van het project.
In de gazetten (“Het Laatste Nieuws”) had onze burgemeester het een keer over een investering van 200.000 euro. Onze gemeenteraadwatcher heeft hier al betoogd (op 15 mei) dat het gaat om een flagrant onjuiste, misleidende medededeling aan de bevolking. (De ICT-administratie vroeg trouwens al tweemaal om een budgetwijziging voor dit jaar, intussen zelfs om een verdubbeling van het ingeschreven krediet.)
Wat men telkens vergeet is dat die camera’s bijkomende en verzwaarde glasvezelkabels nodig hebben. (Voor de camera’s aan het station zijn bijvoorbeeld voor 31.772 euro bijkomende werken gepland. Glasvezel kost alleszins 150 euro per meter.) Voorts moesten er nog aanpassingen komen in de serverruimte van het stadhuis. En hoeveel heeft de dispatchingruimte bij de politie al niet gekost?

Camera’s hebben meestal een paal nodig. 1.500 euro? En een voetpadkast (1.400 euro?). En spanning (500 euro?). En een netwerk (250 euro?). En integratie en configuratie op VMS (1.000 euro?)
En weet u wat zo’n ANPR-camera-gedoe kost? (Volgens een inmiddels verouderde studie van de firma Optimit?)
– Infrastructuurwerken: 10.000 euro.
– Installatie en configuratie: 20.000 euro.
– Twee camera’s op een gemeenschappelijke paal: 50.000 euro. (Op twee afzonderlijke palen: 60.000 euro.)

Kan de burgemeester volgende maandag nu niet keer ASAP uitpakken met een bijzonder gedetailleerde kostenraming van zijn cameraplan? In eerste én tweede fase? Met de vereiste “nevenwerken” en onderhoudskosten. (Bijvoorbeeld ook voor bijkomende verlichting.)
Zodat de raadsleden tenminste weten waarover zij een gunstig advies moeten geven.

Over de ware kostprijs van het cameraplan

We gaan dat nooit helemaal te weten komen wat het cameratoezicht op publiek domein in het centrum (en nog veel later in de deelgemeenten?) zal kosten.
Gemeentebesturen die cameratoezicht installeren doen daar altijd en overal heel geheimzinnig over. Dat komt omdat bestuurders in gemoede wel beseffen dat het met de proportionele verhouding tussen het middel (o.a. de gigantische kosten) en het resultaat (het doel) beneden alle peil blijft. Plus vervolgens het absurde, het onhoudbare van het camerabeleid beginnen in te zien: na één (1) steeds meer camera’s nodig, overal en altijd…
(Gaan we naar 40?)

Wat zegt onze burgemeester dus in “Het Laatste Nieuws” van vandaag nu weer eens over kostprijs van zijn cameraplan?
Althans over de eerste fase daarvan, waarbij men 20 camera’s (6 vervangingen) gaat installeren in de binnenstad? Dat dit alles een investering vergt van 200.000 euro. Dat is dus een geraamd bedrag, gewoon een volstrekt arbitraire post in de begroting 2013.
Onze ’embedded press’ noteert dat dan. Zomaar. En wij Kortrijkzanen slikken die info.
Het is wel afwachten geblazen tot we de werkelijke prijs voor de plaatsing en levering van die camera’s kennen. En later nog de prijs bij de oplevering, met de meerwerken.
De zaak moet nog voorkomen in de gemeenteraad van juni. Er is nu sprake van een gunning aan de firma RTS van Ieper voor een bedrag van 111.242 euro, maar we weten helaas niet waar die factuur op slaat.

Vincent Van Quickenborne (van de VLD) verzwijgt iets voor zijn onderdanen. Geeft onvolledige informatie. Houdt informatie achter. En dat is niet schoon. Het is niet wijs. Dat is bijna leugenachtig. Een burgervader zou dat niet mogen doen. En onze Papieren Perse moet dat nu ook niet in de hand werken.

Om de WERKING van die nieuwe camera’s mogelijk te maken moet de bestaande glasvezelring “verzwaard” worden, is er bijkomende glasvezel nodig en moeten er nieuwe aansluitingen komen naar de dispatching van de politie. De geraamde kostprijs hiervoor bedraagt ca. 150.000 euro (incl. BTW). De ICT-administratie stelt nu al voor om de begrotingspost van 200.000 euro bij een aanstaande budgetwijziging te verhogen met 100.000 euro.
Waarom zegt burgervader dat niet? Vriendelijk en gemoedelijk – zoals hij is – aan ons, wij allen?
(En waarom laat onze Plaatselijke Perse zich bij dit soort uitlatingen van de nieuwe tripartite steeds onbetuigd?)

Altijd opnieuw verzwijgen voorstanders van cameratoezicht op niet-besloten plaatsen de “nevenkosten”. Hier nu die voor de datatransmissie.
Er zijn nog andere. Die nieuwe dispatchingruimte in het politiecommissariaat! Hoeveel heeft die gekost? Volgens onze – moeizaam bij elkaar gezochte – gegevens: 204.000 euro. Men heeft dat nu vergeten. En met de nieuwe camera’s zal die ruimte wellicht nog moeten geoptimaliseerd? (Is het aantal tv-schermen van de LED-wall wel voldoende?)

Nog vergeten indirecte kosten? Ja.
De studiekosten voor het cameraplan gemaakt door het bureau Optimit uit Mechelen. Kortrijkwatcher kent die niet.

O ja…
De (vernieuwde) serverruimte in het stadhuis vergt ook wat aanpassingen vanwege de uitbreiding van het camera-netwerk. Voor 30.769 euro (incl. BTW) vanwege noodzakelijke aansluitpunten, schijvenkabinetten, enz.

Zeg.
Burgervader Asap vergat nog iets te vertellen aan ons allemaal, via “Het Laatste Nieuws”.
De politie gaat een nieuwe anonieme interventie-wagen kopen met een ANPR-camera die nummerplaten zal kunnen detecteren. Type van de wagen: Skoda Superb Ambiente.
De firma Lamaire Motors uit Heule (die zowat het monopolie bezit voor het leveren van wagens aan de politie) vraagt 39.503 euro (BTW inclusief). De geraamde prijs was 50.000 euro. Mogen we veronderstellen dat het verschil slaat op de kostprijs voor de verborgen camera aan boord?

P.S.
De door de burgemeester in HLN voorgestelde plannen verschillen danig van de nota van de korpschef uit 2011 en het cameraplan van Optimit, voorgesteld begin 2012. Ook dat schept verwarring.
Er is een zogenaamd ICT-raamcontract 2013-2017 met een lot 11 waarbij men de totaalprijs voor het leveren en plaatsen van cameratoezicht in de politiezone VLAS (twee camera’s in Kuurne, niet 1 voor Lendelede!) schat op 847.943 euro. Stad zou de kosten spreiden over zes boekjaren.
In het budget 2013 dient men de uitgaven voor cameratoezicht te zoeken op de post 104/742-53 (investeringen) maar ook op art. 104/123-13 (gewone uitgaven). Niet gemakkelijk om bij te houden.

Serverruimte in stadhuis krijgt een opknapbeurt

De huidige serverruimte in het stadhuis op niveau -1 dateert al van in 2004 en voldoet totaal niet meer aan moderne eisen inzake redundantie, schaalbaarheid, elektriciteitsvoorziening, uptime en koeling. (Er lopen zelfs warmtekanalen door die plaats…) Er doen zich dan ook regelmatig problemen voor. En dan moet u weten dat de IT-infrastructuur aldaar zich niet beperkt tot Kortrijk alleen. Er zijn koppelingen met Zwevegem, de intercommunale Leiedal, het OCMW, de brandweerzone Fluvia.

Zo staat de datum van 28 november 2008 voor altijd gegrift in het geheugen van de bevoegde IT-schepen Jean de Bethune. Op die vroege vrijdagmorgen crashten er binnen de korste keren niet minder dan drie harde schijven. De koeling was defect en de temperatuur liept op tot 30 graden. Een near disaster! Op het nippertje kon men vermijden dat heel het systeem voor dagen of weken buiten gebruik zou zijn geweest. (Of de data recovery goed is verlopen weten we niet.)

Er is dus hoge nood aan een nieuw lokaal voor de server racks. De totale kost zou 300.000 euro kunnen bedragen. Niettemin gaat men nu over tot een opknapbeurt in het huidige lokaal. Nieuwe voorzetwanden, deuren en een verhoogde computervloer. Kostprijs geraamd op 39.300 euro.

P.S.
ICT slorpt veel geld op, al jaren. Dit jaar is voor de aankoop van informatica méér dan 1 miljoen voorzien, naast die 300.000 euro voor de inrichting van een nieuwe serverroom. Maar men verwacht wat toelagen?

Agenda niet beschikbaar

De agenda van het schepencollege van woensdag 17 augustus is nog altijd niet beschikbaar, op de website van Kortrijk, stad van design, innovatie en creatie. Geen mens (raadslid, journalist) maalt daarom.
De notulen van de schepencolleges van de maand juli bereiken nu stilaan en bij mondjesmaat de gemeenteraadsleden.
Ach en och…, ‘t is zomercarnaval.

Public information screens, I-Points and wireless service for visitors of Kortrijk

DAAR WISTEN WE NU EEN KEER NIETS VAN.
EEN MEDEDELING VAN ONZE ICT-AMBTENAREN. BEETJE INGEKORT.

The City of Kortrijk starts experiments with different types of information screens both inside and outside the city buildings. We mainly distinguish screens for one-way communication (narrowcasting) and interactive screens (I-Points and other public computers).
With the now installed 40 narrowcasting screens the publishing of information will be streamed and organised in a more efficient way. Different applications become possible: (…) automatic publishing of the use of city premises in community centers and sport infrastructure.
(…)
Specific for the coming 5 exterior information screens (2 square meter screens) is that the target audience are care drivers.
(…)
The interactive I-Points are basically a computer with a touch-screen interface. They are information kiosk with mostly tourist information. (…) A kiosk reacts when a person approaches the screen. It starts an attractive animation which explains the functionalities of the I-Point. An intuitive menu on the touch-screen makes it easy to find the needed information. The results of the search can be easily transferred to the mobile phone of the visitor or mailed to an email adresss.
(…)
In a later stage the platform will be used to upgrade the existing network of 60 public computers and kiosk computers.

WEET HET SCHEPENCOLLEGE DAT AL?

Wat vinden Kortrijkzanen van onze stedelijke website ?

Vanmorgen heeft Leiedal middels een persconferentie uit de doeken gedaan wat de ingezetenen van Kortrijk, maar ook van Harelbeke, Waregem, Zwevegem en Wevelgem denken van de digitale dienstverlening van hun gemeente.
Op de vraag of onze redactie daar ook mocht op aanwezig zijn werd nogal afwijzend gereageerd. Ja, het mocht misschien wel, ja, maar Kortrijkwatcher moest wel begrijpen dat hij niet voor zijn beurt mocht vragen stellen. De persjongens eerst! We zijn dus beleefdheidshalve niet geweest. In deze digitale wereld bestaat er voor openbare besturen gewoon niet iets als burgerjournalistiek.

Niettemin geven we alhier alreeds enkele resultaten voor wat Kortrijk betreft.
De steekproefgrootte voor Kortrijk bedroeg 1.603 aangeschrevenen, en daarvan beantwoordden er 534 inwoners de vragenlijst. Ongeveer 61 procent van de respondenten bezit een computer. De 60-plussers en laaggeschoolden maken er weinig gebruik van. Maar in het algemeen scoort Kortrijk goed in het gebruik van het internet.
Inzake dienstverlening vraagt alreeds één vierde van de respondenten online formulieren of attesten op. Burgers (ca.72 procent) zoeken evenwel in de eerste plaats stadsinfo op in de Stadskrant. Daarna (60 procent) op de website. Voor het opstrijken van premies en subsidies gaat men liefst naar het stadhuis zelf.

Waarom maken de Kortrijkzanen die hebben geantwoord soms geen gebruik van het internet (de website) bij hun contacten met Stad?
Niet minder dan 24 procent erkent dat ze er niet kunnen mee werken. 28 procent vindt er de weg niet op. Bijna de helft heeft liever persoonlijk contact. En 36 procent vindt dat er niet onmiddellijk antwoorden komen.
Vier procent kent www.kortrijk.be niet. En 38 procent weet niets af van de OCMW-website. 60 procent weet niets af van de online meldingskaart.

Bijna iedereen van de respondenten is redelijk tevreden over de website. De aantrekkelijkheid krijgt een score van 3,03 op 4. De aansluiting van de informatie bij de noden en interesses: 2,99. De gemakkelijkheid om info op te zoeken: 2,82. Zorg voor de actualiteit: 2,95.

(Probleem is hier wel dat men mag veronderstellen dat weinig respondenten surfen naar andere stedelijke websites en dus niet kunnen vergelijken. Het is hier al meerdere malen gezegd: onze websites zinken in het niet als men die vergelijkt met de sites van Nederlandse gemeenten.)

Anderzijds vindt 69 procent dat de digitale dienstverdeling moet verder uitgebouwd. 67 procent wil de uitbouw van een portaalsite. 56 procent pleit voor de integratie van de elektronische identiteitskaart.

Spijtig dat we de resultaten niet kunnen aftoetsen met die van Indigov. Deze “e-GOV-monitor” van 2009 kost 290 euro, zonder BTW. Dat kan onze financiële directeur niet opbrengen. En Stad wil ons dat rapport niet ter inzage geven…

Naar een verkort uniek nummer voor Kortrijkse stadsdiensten ?

Dat verkort nummer 1777 zou er toch komen op 15 december? En nog altijd geen communicatie daarover te bespeuren. Eigenlijk moest het nummer al halfweg november functioneren.
De invoering van dit uniek nummer is als actiepunt opgenomen in het bestuursakkoord van 2007. Een programmapunt van de VLD. En onder druk van de N-VA zou men opteren voor de Vlaams-nationaal viercijferige reeks:1302. Dat is niet gelukt want in de nationale nummeringsruimte van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecom (BIPT) is 13 (en 12 en 14) voorbehouden voor allerhande openbare diensten.
Wat een lijdensweg heeft dit dossier intussen meegemaakt. In het Schepencollege van juli 2007 had men het er al over maar de aanvraag bij het BIPT zou pas in januari van dit jaar zijn gebeurd. Goedgekeurd in april.

De bestaande gratisnummers 0800 – (voor Rap en Rein, Werk aan de Weg, twee meldpunten) en ook 056/27 70 00 zouden voorlopig nog wat blijven bestaan maar er wordt doorgeschakeld naar 1777. Openingsuren van 9 tot 17 uur. Maar nu breekt men zich het hoofd over de vraag of 1777 ook moet bereikbaar zijn tijdens de openingsuren van het stadhuis. Bijvoorbeeld op maandagavond tot 19 uur en op zaterdagvoormiddag tot 11u30.
Ander probleempje is de bemanning van het toestel. Er zijn alleszins twee personeelsleden vereist en om verloven en ziektes op te vangen komt dit neer op 2,4 VTE. Die telefonisten zouden best niet gehinderd worden door te weinig kennis van zaken, dus rijst of vooral reist de vraag of men niet beter kabinetsmedewerkers kan inschakelen.

Telenet staat in voor de activering en rekent daarvoor 6.382 euro aan. Daarnaast dient Stad nog aan BIPT een jaarlijks recht van 5.000 euro te betalen. Ja?

GEEKS !

Onze ICT-directie maakt het graag ingewikkeld en duur. Is continu over van alles met andere zeer smart cities dingen aan het bestuderen in het buitenland. Onlangs nog met een dienstwagen naar Bremershaven. In plaats van video-conferenties te houden of minder te telefoneren, koersen ze – die ijdeltuiten – over geografische en virtuele grenzen heen en weer. (Tot nog toe niet met de vlieger.) Reflected glory.
ICT-geeks vinden het nu plotseling nodig om voor allerhande metingen een evaluatie aan onze telefonie-infrastructuur met een call-center toe te voegen. Evenwel is daar geen krediet meer voor ter beschikking op de huidige begroting. Het gaat om 5.600 euro. Dus heeft men aan de integratiepartner NextiraOne uit Zaventem gevraagd om “op proef” en voor een tijdje gratis te mogen beschikken over een call-center. (Aanbesteding volgt nog wel.)
Als Stad over enkele dagen via onze communicatie-ambtenaar TOM – via weekblad Knack – nog geen publiciteit heeft gemaakt over het unieke nummer 1777 betekent dit dat er alweer een kink in de kabel is gekomen. We gaan zien.

P.S.
Probeer nu eens te bellen of iemand te bereiken na of kort voor 16 uur local time. Alleszins niet op vrijdag.

Openbaarheid van bestuur en ICT

(In de update nog een vraagje.)

Een stukje schrijven als je kwaad bent is nooit goed. Het is daarom zeer mogelijk dat dit verhaaltje op vandaag niet wordt beëindigd.
Dat er morgen nog een update komt op deze bladzijde.
Waarom ben ik kwaad? Boos en tegelijk verdrietig?
De aanleiding is de klassieke druppel die de emmer doet overlopen.
De agenda van het schepencollege van gisteren 1 juli staat alweer nog altijd niet op de website van Stad. Al dagen “tijdelijk onbeschikbaar”. Het is al een paar keer gebeurd dat er geeneens een agenda te zien was. Communicatieambtenaar. Ik zeg u: dit is niet om te lachen, want voor wie een beetje serieus de Kortrijkse politiek wil volgen (vooral datgene wat staat te gebeuren) is deze agenda onmisbaar. Soms vraag ik me af wanneer en hoe de schepens de wekelijkse agenda met de broodnodige stukken te zien krijgen. Of schepens al dat papier dan lezen, in het weekeinde. Ja, dat vraag ik me af. Laten ze dat dan maar even over aan hun kabinetsleden?

En nu we toch boos zijn, nog een sneer: het College van onze schepens permitteert het zich om binnenkort niet meer te vergaderen gedurende vijf volle weken. Dit is ontoelaatbaar. Maar wie wordt er in die tijdspanne waarnemend burgemeester? Toch weer niet onze Lieven Lybeer ? Hij is in staat om tijdens dat verlof nog vijf rare dingen te doen. Weet nog niet welke.

We gaan daar nu niet erg diep op in, maar er zijn twee vormen van openbaarheid van bestuur.
Actieve vorm van openbaarheid van bestuur betekent dat bestuursinstanties aan de verplichting voldoen om de bevolking 1) systematisch, 2) correct, 3) evenwichtig, 4) tijdig en 5) op verstaanbare wijze voor te lichten over het beleid. Dat slaat dus op bijvoorbeeld de openbaarmaking van de agenda van het College. (De notulen mogen we nog altijd niet zien.) En probeer eens een verslag te vinden van de OCMW-Raad. Van het bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Enzovoort.
Gemeenteraadsleden, doe eens een poging om de verslagen te lezen van de zgn. (uiterst belangrijke) ‘strategische colleges’. Weet u dat onze topambtenaren nog altijd denken dat beleidsvoorbereidende stukken (door hen ondertekend) niet openbaar zijn?

Zoals u ziet, ik ben kwaad. Niet boos, eerder verdrietig.
Op de wekelijkse persbabbels op dinsdagmiddag zegt de burgemeester wat hij kwijt wil en op eigen houtje (in den duik) wel eens zou willen beslissen. Neemt een enkele persjongen dan even apart. Weet die veel. Kijkt nooit een dossier in. Andere leden van het schepencollege doen het van thuis uit ICT-matig met de pers. Bellen de jongens gewoon op. Bestellen zelf een fotograaf. Zeggen: morgen ben ik daar, jij ook?

De passieve vorm van openbaarheid van bestuur betekent dat al wie daarom vraagt bijna om het even welk bestuursdocument kan in handen krijgen. Desnoods met uitleg. Er zijn zelfs raadsleden die dat niet geloven.

Hier past nu mijn persoonlijk verhaal…

In de maand december van vorig jaar emailtje gestuurd naar burgemeester en secretaris met de vraag om voortaan in principe inzage te krijgen in de documenten die raadsleden ontvangen. Bijvoorbeeld de notulen van het College, begrotingen en rekeningen, verslagen van raadscommissies, het jaarverslag van de Stad, enzovoort. Ik vraag nog beleefd om een onderhoud teneinde een aantal modaliteiten te bespreken. Praktische schikkingen. Wat met elektronische dragers? Voor papieren documenten ben ik bereid om de nodige retributie te betalen.
(Bedoeling is dat ik dan niet om de andere dag naar het stadhuis moet lopen.)

Bon.
In januari van dit jaar loop ik burgemeester en secretaris tegen het lijf, maar rep niet over mijn email. Gun ze nog wat tijd om te antwoorden.
Februari. Stadssecretaris roept me in de wandelgangen van het oud stadhuis in de gauwte toe dat er nog een rendez-vous op ons programma staat. Ik beaam dit.
Nog februari. Met burgemeester op café. Ik herinner hem aan de email. Hij weet er nog van maar zegt dat zo’n vraag naar allerhande documenten moeilijk valt. “Stel je voor, Frans, dat iedereen zoiets vraagt.”
Maart. Secretaris is heel verbaasd dat ik nog geen antwoord heb gekregen op mijn email. De verbazing is wederzijds.
April. Secretaris ziet mij bepaalde documenten afschooien bij een raadslid. Er volgt een haastig gesprekje. Nog altijd geen afspraak voor een audiëntie. Secretaris geeft mij nog mee dat raadsleden toch wel van bepaalde prerogatieven genieten.
Ik zou niet weten dewelke. Iedere burger mag zowat alle documenten in de ruimste zin van het woord en ongeacht de vorm (de drager) opvragen. De weinige uitzonderingen zijn vanzelfsprekend en interesseren toch niemand (bijv. een tuchtdossier).

Tot op vandaag dus nog altijd geen afspraak of regeling met burgemeester, secretaris, communicatieambtenaar.

Naschrift.
Nu er een heel systeem van e-decision (ICT) met intranet is ingevoerd kan het bestuur mij via één klik van alles toesturen. Kost niets.
En daarbij, met permissie. Ik beschouw mezelf wel als een journalist.
De redacteurs van “Gent blogt” mogen zelfs de persbabbels van het schepencollege aldaar bijwonen.

Nog een vraagje.
De pc’s van ambtenaren op het stadhuis zijn blijkbaar beveiligd.
Is het waar dat ambtenaren die via Google kortrijkwatcher opzoeken stoten op de mededeling dat het gaat om een onbereikbare pornoblog?
Als dit waar is, hebben we hier te maken met een volstrekt ongeoorloofde vorm van censuur.

Hoe gratis zijn die gratis internetopleidingen ? (2)

In een vorige gratis les van 15 januari laatsleden hebben we via deze weblog geleerd dat het project “Citizen First” over vier jaar gespreid waarschijnlijk meer dan 1 miljoen euro zal vergen. En dat dit “dichten van de digitale kloof” de stad geen cent gaat kosten. Integendeel: nog “opbrengsten zal generenen”. Men verwacht namelijk vanuit Europa een subsidie van 340.800 euro.
Het project voorziet ook in het plaatsen van zogenaamde internetkiosken. Hoeveel er dat uiteindelijk zullen zijn is nog niet helemaal bekend. In den beginne dacht men aan een twintigtal. Nu eerder aan acht “duo’s”. Men is een namelijk een beetje geschrokken van de prijs.
Het is ten andere ook zo dat de reeds geplaatste apparatuur (men is ermee begonnen in oktober vorig jaar) voor een deel is betaald vanuit een bestaand budget uit een vroeger door de stad aangegaan ICT-raamcontract met de firma Dolmen. (Het totale ICT-budget van de stad, zo overeengekomen in juli 2001, bedraagt net geen 3 miljoen euro.)

Intussen zijn de eerste facturen voor de gratis internetopleiding van Kortrijkzanen binnen.
Het begeleidend drukwerk voor de promotie van die internetopleidingen heeft aan drukwerk alleen 4.095 euro gekost.
De lessen worden voor een deel gegeven door “Mentor”. Dat is een VZW die eigenlijk bedoeld is voor de opleiding van “mindergeschoolden” in het algemeen. Eigenlijk in het bijzonder. “Risicogroepen” met name. Vroeger is die VZW onder een andere naam ten onder gegaan in dubieuze financiële omstandigheden. De vereniging zonder winstoogmerk is beetje te beschouwen als een mantelorganistie van de plaatselijke christendemocratie. En werkzoekend.
(Onthoud die naam.)
Dat ziet er niet goed uit voor die firma. Want voor het schooljaar 2005-2006 is het stadsbestuur van plan om een offerte uit te schrijven voor een mogelijke deelname van andere geïnteresseerde organisaties.
(Net iets voor Syntra-West?)
En voor het tweede opleidingsgedeelte van cursisten is het stadsbestuur van plan om dit toe te vertrouwen aan de VDAB, met de hoop om aldus nieuwe subsidies in de wacht te slepen, ditmaal van het Ministerie van Arbeid. Als het zover komt zullen we niet laten van dit te berichten.
Iedere Frank telt hier.

Voor september en oktober van vorig jaar heeft “Mentor” een factuur ingediend van 11.605 euro. Voor de ene maand november verwacht men nog een factuur van niet minder dan 9.576 euro. Intussen heeft de VZW zijn eenheidsprijs per groep cursisten laten dalen van 798 euro naar 731 euro. Dat maakt dat men voor december 2004 tot eind juli van dit jaar voor 90 groepen cursisten een factuur mag verwachten van 65.790 euro.
Nu, dat ziet er voor “Mentor” toch niet zo slecht uit. Ooit heeft het stadsbestuur aan die VZW in één keer 172.000 euro beloofd voor hun gratis opleiding. (Er was toen blijkbaar nog geen sprake van een offerte.)

Van de VDAB verwacht men een factuur van 18.500 euro. Het is niet helemaal duidelijk over welke voorbije maanden dit gaat. De eenheidsprijs per groep (30?) is hier minder dan bij “Mentor”: 630 euro.

Het ontmoetingscentrum van Heule heeft een drankje aangeboden aan de cursisten. Dat kostte 1.600 euro. Volgende drankjes aldaar zullen tot eind juli 8.500 euro kosten.
Electoraal komt dit goed uit.
Inmiddels is de opleidingscapaciteit van “Citizen First” uitgebreid. Zonder offerte. Er is nu ook een mobiele klas ingeschakeld. In een bus van een bedrijf uit Bellegem. De bus is volledig uitgerust met portables en er is ook een koffiebar aanwezig. En dat komt goed uit: de chauffeur is tegelijk ICT-lesgever.
De eenheidsprijs per groep is hier 1.270,50 euro nauwkeurig. Onkosten zoals papier en inkt en verplaatsing inbegrepen. Voor 45 groepen zal de factuur 67.000 euro bedragen. Wel te verstaan: tot eind juli. Voor de lessen van september tot november 2004 heeft de bus alreeds 14.769 euro aangerekend.

Zo.
Nu weet u het ook.
Te onthouden blijft dat volgens het CBS alles door Europa wordt betaald. Niet door ons, Kortrijkzanen. U had dat nog niet door? Dat is pas solidariteit. Herverdeling !
Profiteer ervan, zolang het nog kan.

P.S.
De ICT-schepen zegt dat het allemaal niet waar is wat er hier staat. Dan moet hij de notulen van het Schepencollege maar niet goedkeuren. Of aanvullen. Of zelf beter redigeren. Ik lees wat er staat. Alles is gewoon afgeschreven. Men zou die notulen ook op de website van de stad kunnen publiceren. Dan moet ik het hier niet allemaal zelf doen.