Category Archives: geschiedenis

Journalistieke doofpotoperatie van historische Kortrijkse gemeenteraad

In vorige uitgaven kreeg u al de nodige informatieve gegevens om de raadszitting van 8 mei als historisch te beschouwen.
De gang van zaken in de gemeenteraad loopt sinds de aanstelling van Helga Kints (H.K.) als autoritaire en partijdige voorzitter en tegelijk die van Ruthie Vandenberghe als (vervangend) burgemeester (troetelnaam: ‘miss Kortrijk’) dusdanig uit de hand dat men geen andere uitkomst meer zag om de gemoederen te bedaren dan de bijeenroeping van een zgn. “Deontologische Commissie”. Overigens is dit soort van vergadering (van de zes fractieleiders) en zeker de benaming ervan volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad eigenlijk onbestaande.
Pro memorie.
De agenda van die commissie (dd. 25 april) omvatte twee delen.
Men besprak enerzijds de ontspoorde werking van de gemeenteraad naar aanleiding van het feit dat H.K. het bestaat om nogal onevenwichtig (altijd ten bate van de het College) de zittingen te modereren. Daarmee samenhangend was de Commissie ook van plan om daadwerkelijk de gênante, zeg maar schandalige gedragingen (beledigingen) van meer in het bijzonder van de schepenen Weydts en Maddens te veroordelen.
Dat is eigenlijk allemaal niet of zeer halfslachtig gelukt. De fractieleiders van de meerderheid vertoonden enig begrip voor bepaalde klachten, irritaties en wrevel bij de oppositie, en dat was het.
Tot een consensus over mogelijke broodnodige maatregelen (bijv. verontschuldigingen, terechtwijzingen) en een plechtige, door iedereen gedragen toespraak van de voorzitter kwam het niet. Zeer opvallend was dat de verantwoordelijkheid van Helga Kints voor zowat alles wat er misloopt in de Raad helemaal buiten beeld bleef. Zij hield dan ook in de zitting van 8 mei een zedige speech, zonder enig mandaat, eindigend met een slotwoord met het gehalte van een spreuk van de Bond-Zonder-Naam. (“We moeten allemaal met respect naar elkaar luisteren!°)

Bon. Genoeg daarover.
De zitting van 8 mei is om een EXTERNE reden ook nog historisch: volgens de lokale pers heeft die namelijk niet eens plaats gegrepen ! In geen enkele krant is een verslag te bespeuren.
– Al die Kortrijkzanen die onze alternatieve elektronische stadkrant niet lezen of kennen, weten bijvoorbeeld niets of over de totaal ongeoorloofde, ronduit schandelijke wijze waarop schepen Wout Maddens (VLD) de fractieleider van het Vlaams Belang in volle zitting heeft bejegend. Bij een tussenkomst van Wouter Vermeersch (VB) schold hij hem uit voor ‘racist’, en maakte daarbij nog met een handgebaar een imitatie van Hitler. Dat is nog min nog meer laster en eerroof.(De ultra-flamingantische, zelfs neo-nazistische kiezers en kennissen van Maddens én familie blijven hiervan – jammerlijk genoeg – geheel van onkundig.)
– Al die Kortrijkzanen weten niet dat zelfs onze splinternieuwe burgemeester op de vingers werd getikt door de gouverneur. (Hebben we dat al verteld? Als voorzitter van de politieraad van VLAS kwam Ruthie voor één keer op een idee. Zij vond raadslid Wouter Vermeersch maar een ‘sukkelaar’. Dit kwam haar in oktober 2022 op een reprimande te staan van de gouverneur en stadsgenoot Carl Decaluwé. Die liet weten dat Ruthie als voorzitter van de politieraad zich neutraal moet opstellen, een voorbeeldfunctie vervult en “zich dient te onthouden van denigrerend en neerbuigend taalgebruik.”
– Idem voor onze Helga. Bijna geen Kortrijkzaan weet dat zij (o.a. in juli 2022) van de gouverneur te horen dat haar handelswijze als voorzitter van de Raad “niet verenigbaar was met het huishoudelijk reglement” en dat zij bovendien “op deze wijze ook de controlerende rol van het betrokken raadslid op onaanvaardbare wijze inperkt.” (Dat is toch voor een rechtgeaard politicus-voorzitter om in de grond te kruipen van schaamte?)

En zo kunnen we doorgaan.
Onze persjongens als Peter Lanssens (HLN), Bas De Wilde of Kris Vanhee (HN), of Jan Steenhoudt (Krant van WVL) vertikken het om daar maar ook één woord aan te wijden. Intussen zorgen ze wel voor een algehele “versoaping” van het nieuws. (Zo’n poesje dat 20 dagen vermist was krijgt een halve bladzijde, met foto!) Wat bezielt die scribenten eigenlijk? Hoe komen ze daartoe? Hoe krijgen zij dat uitgelegd (aan zichzelf)? Staat de hoofdredactie van hun krant daar achter, of weten die bazen In Antwerpen of Roeselare dat niet?

In de gemeenteraad van 8 mei was ook de jaarrekening 2022 geagendeerd. Dat is, samen met het budget, zowat het belangrijkste document van het jaar. Alweer geen woord daarover in de gazetten.
Er gebeurden in die zitting ook heel bizarre momenten waarover een Kortrijkzaan alweer niet de minste weet van heeft. Men had het bijv. ook over het nieuw te bouwen station en de afbraak van het oude. Toch een uiterst belangwekkende gebeurtenis in de geschiedenis van onze stad Welnu, aangezien er volgens de onze gazetten op 8 mei zogezegd geen gemeenteraad was, weet alweer geen Kortrijkse kiezer dat er noch binnen de meerderheid (!) en noch binnen de oppositie hierover eensgezindheid bestaat. (De fractieleiders van de meerderheid deden hun mond niet open. Als dat geen nieuws is!)
Onze lokale politieke pers doet aan volksverlakkerij, verzaakt aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een onvoorstelbare, niet te verantwoorden journalistieke doofpotoperatie, dat is het.

P.S.
Naar het schijnt kan men in Kortrijk ook “journalistiek” studeren. Ik betwijfel sterk of de lesgevers van die opleiding de plaatselijke edities van onze kranten als voorbeeld (durven, mogen) gebruiken om aan te tonen wat journalistiek nu juist niet mag zijn.


Waarom men de Kortrijkse gemeenteraad van 8 mei “historisch” kan noemen (deel 3)

Na de ongewone, zeer ongebruikelijke toespraak van de voorzitster van de gemeenteraad Helga Kint (H.K.) – nog voor de eigenlijke agenda van de zitting – en de donderspeech van VB-fractieleider Wouter Vermeersch kwam vanzelfsprekend nog Hannelore Vanhoenacker (CD&V) even aan het woord.
Natuurlijk. Ook zij zou het als CD&V-fractieleider toch vreemd hebben gevonden “om radiostilte te bewaren” nu haar partij zelf om een bijeenkomst van het “Bureau der Fractieleiders” (de Deontologische Commissie) had gevraagd omwille van het feit dat in een vorige zitting twee van haar raadsleden hun democratische plicht of werk niet hadden kunnen uitvoeren.

N.v.d.R. (1) Interventies van Hannelore zijn voor outsiders vaak niet geheel te begrijpen, in die zin dat zij soms dusdanig vergroeid is met het onderwerp dat ze wil behandelen dat zij meent dat iedereen er al voldoende weet van heeft. Dientengevolge vergeet ze de concrete feiten te vermelden waar zij op alludeert.
Onze lezers weten evenwel uit vorige edities waarover het gaat. In een vorige zitting werden interpellaties van haar fractieleden Benjamin Vandorpe en Mia Cattebeke om futiele formalistische fouten geweigerd. Voorts is Hannelore (op haar manier) furieus om de geheimzinnige wijze waarop het College in achterkamers wou overgaan tot de aanstelling van bestuurders van de nieuwe huisvestingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem.
(Hannelore mag eigenlijk blij zijn dat Helga dat Bureau heeft willen samenroepen. Eenzelfde eerdere vraag van Wouter Vermeersch – over het functioneren van de gemeenteraadsvoorzitter – werd niet zo onmiddellijk gehonoreerd.)

N.v.d.R. (2) Plots pakt Hannelore uit met de projectie van een foto van twee fractieleiders, blijkbaar genomen na de vergadering van het Bureau. De zin daarvan is ons geheel ontgaan. En zij vervolgt met nog enkele korte uitspraken die we hier zo goed mogelijk proberen weer te geven.
“Er is een oefening in bescheidenheid nodig. We zijn dringend aan verzoening toe. Het kan zo niet verder. Iedereen heeft boter op zijn hoofd. (Misschien.) Laat ons aan hetzelfde zeel trekken anders dreigt verscheurdheid en raakt democratie in de knoei.”

N.v.d.R. (3)
Tja. Het lijkt hier alsof het om een jammerlijk familieruzie gaat. En het is – voor wie weet wat er aan de hand is – helemaal onjuist om te beweren dat (misschien) iedereen boter op het hoofd heeft. Vergeef ons de hier niet geheel passende uitdrukking, maar Hannelore vergeet de hand in eigen boezem te steken. (Aan de basis van heel de malaise in de gemeenteraad ligt niemand minder dan Helga Kints en zij kreeg van Hannelore nog dit jaar bij haar verjaardag in volle zitting van februari nog wel een grote ruiker bloemen. Foto ter leuke herinnering genomen door….Benjamin Vandorpe….)
—–
Ook na de vredelievende speech van de CD&V-leider kwam geen applaus.
De drie fractieleiders van de meerderheid – waarschijnlijk na afspraak- zwegen als vermoord.
Nu ja.
– Van bakvis Nawal Maghroud van Vooruit (met “de diepgang van een surfplank” zou schrijver Bert Brouwers in leven nog gezegd hebben) kan men dat verwachten.
– Koen Byttebier (VLD) hoedt er zich al heel zijn politiek leven voor om ook maar iemand voor het hoofd te stoten. Zal zich nooit en nergens aan verbranden.
– En dokter Philippe Dejaegher (N-VA) speelt de rol van de oude, wijze blanke man. Een palliatieve gemeenteraad is goed aan hem besteed.

Het incident is gesloten.
Helga Kints besluit.
Er is geen algemene consensus. Dat was een voorwaarde (gevraagd in de Deontologische Commissie) en men is daar niet echt toe geraakt. Vandaar...”
Dus stellen er zich onvermijdelijk enkle vragen, maar iedereen zwijgt.
– Waar heeft de gemeenteraadvoorzitter dan het mandaat gehaald om haar voorafgaande toespraak te houden?
– De tekst ervan werd namelijk op voorhand toegestuurd naar de fractieleiders met de vraag om die te beoordelen. Van enige reactie daarop is geen melding gemaakt. Wie heeft er dan bepaalde zinnen geschrapt en andere toegevoegd?

P.S.
Er volgt in onze alternatieve stadskrant nog een duiding over die zgn. “Deontologische Commissie” en een commentaar.
Waarom is de raadszitting van 8 mei 2023 historisch?
Tussen haakjes. We zijn intussen een week verder. Uit de lokale politieke pers kan men niet eens afleiden dat er deze maand een gemeenteraad plaatsgreep! Over het onvoorstelbaar schandalige optreden (een misdrijf!) van schepen Wout Maddens blijven de Kortrijkzanen onwetend. Dat kunnen we als een journalistiek misdrijf beschouwen.


Waarom is de Kortrijkse gemeenteraad van 8 mei historisch te noemen? (deel 2)

In de vorige editie van deze alternatieve stadskrant kreeg u een nauwkeurige weergave van de speech die Helga Kints (H.K.) als voorzitter van de Raad bracht op die merkwaardige zitting van de maand mei. Eigenlijk ging het om een soort zedenpreek waarbij Helga zorgvuldig de kern van de zaak uit de weg ging zodat een buitenstaander uit wat ze vertelde ten hoogste kon uitmaken dat er iets niet erg goed loopt in de Kortrijkse gemeenteraad. (Maar zij heeft daar geen schuld aan, dat maakt ze wél duidelijk.)

Hierna volgt (cursief) een bijna letterlijke, maar wel ingekorte versie, van de toespraak die VB-fractieleider Wouter Vermeersch (ditmaal zonder onderbreking) kon houden als een soort aanvulling en repliek op de speech van onze raadsvoorzitster.
Onze lezers zullen hiermee al wat meer en beter begrijpen waar het allemaal om draait.

“Geachte voorzitter, beste raadsleden,
We stellen spijtig genoeg vast dat u de feiten weigert bij naam te noemen. Wat is de aanleiding van uw verklaring? Een klacht die we hebben ingediend bij de deontologische commissie waar u voorzitter van bent. Samen met de fractieleiders hebben we toen duidelijk gezegd : als u een verklaring brengt in de gemeenteraad, zorg dan dat u de feiten bij naam noemt en vermeldt dat ALLE fractieleiders gezegd hebben dat dergelijke feiten niet kunnen. Dat hebt u niet gedaan.

N.v.d.R. (1) Er bestaat hier zoiets als “het Bureau van de Fractieleiders”. Dat bespreekt bijwijlen de gang van zaken in de gemeenteraad (in verband met het huishoudelijk reglement) en indien nodig ook problemen of incidenten die zich voordoen. Raadsleden krijgen niet automatisch de agenda of de verslagen van het Bureau, daar moeten de fractieleiders zelf maar voor zorgen. Zo kan het zijn dat die raadsleden eigenlijk ook en zelfs hier niet eens ten volle beseffen waarover het gaat!)

Dus laat mij uw taak vervullen, namelijk de feiten bij naam noemen. Na mijn tussenkomst over de erkenning van de Kortrijkse moskee hebben schepen Axel Weydts (die vandaag afwezig is) en schepen Wout Maddens heel duidelijk ‘racist’ geroepen. Bovendien heeft Maddens het gewaagd om met handgebaren te verwijzen naar Adolf Hitler. Hij heeft hierbij zowel de bles als de hiltlersnor uitgebeeld. Dat gaat natuurlijk heel ver.
N.v.d.R. (2) De vraag kan gesteld of Weydts hier niet met opzet afwezig was, wetend dat Vermeersch verontschuldigingen zou kunnen eisen. Overigens zijn de gedragingen van meer speciaal deze schepen in woord én daad ten overstaan van de raadsleden van het Vlaams Belang van een onvoorstelbaar laag allooi. Hij bestaat het bijvoorbeeld om te weigeren om op een vraag te antwoorden. Maar het is nu niet echt de gelegenheid om in detail over Weydts’ gedragingen nogmaals uitvoerig te vertellen. (Soms lijkt het ons aangewezen om bij zijn angstaanjagende, heftige, driftige manier van optreden de hulp in te roepen van het aanwezige N-VA-raadslid en arts, dr. P.Dejaegher. )
Het belangrijkste is nu om vast te stellen dat Helga Kints – als voorzitter – alles zomaar laat voorbijgaan, zonder de schepen tot de orde te roepen. Ook dat is in de geschiedenis van onze raadszittingen historisch te noemen. De wijze van (niet) optreden van de voorzitter – als het om leden van het College gaat tenminste – moet duidelijk en voor eens en altijd in vraag gesteld. De vraag namelijk of zij niet best wordt vervangen.

“Er hebben al heel wat scheldpartijen plaatsgevonden. Wij werden hier reeds fascisten genoemd, kemels, smeerlappen, sukkelaars. Voor dat laatste is de burgemeester (Ruth Vandenberghe) trouwens terecht gewezen door de gouverneur.
Wij hebben met onze partij een steekproef laten uitvoeren in Vlaanderen. En er is dus geen enkele centrumstad, noch een kleine gemeente, waar dergelijke feiten voorvallen of waar een gemeenteraadsvoorzitter zo vaak op vingers werd getikt door de gouverneur. Wat hier gebeurt en wordt getolereerd in de gemeenteraad is ongezien in Vlaanderen.

N.vd.R. (3) Kortrijkzanen weten dat niet. Staat niet in onze gazetten. Onze plaatselijke “journalisten” verdienen die naam niet. Zij voldoen gewoon niet aan hun maatschappelijke en deontologische verantwoordelijkheid. Dat is méér dan een beroepsfout.
(We vernemen intussen dat schepen Maddens nu ook al een CD&V-raadslid heeft uitgemaakt voor “zak“. Met name Benjamin Vandorpe. De maat is vol.)

“Wat er gebeurd is, is dat ik in de publieke zitting werd beticht van een strafrechtelijk misdrijf, namelijk ‘racisme’. Wat hier dus gebeurd is, is pure laster. En het feit dat u er niet in slaagt, mevrouw de voorzitter, om daar een gevolg aan te koppelen, om dat terug te koppelen naar het schepencollege (wat wij met de fractieleiders hebben beslist), dat betreuren wij. Er werd afgesproken dat er een duidelijke verklaring zou komen waar de feiten bij naam worden genoemd en er ook afstand van wordt genomen. Dat is niet gebeurd.
Dus we vragen dat er publieke verontschuldigingen zullen komen van de twee collega’s voor deze pure laster. Bovendien zullen wij ons beraden over verdere stappen
.

—-
Het vervolg?
Helga geeft geen kik. Wout Maddens ook niet.
Hannelore Vanhoenacker, CD&V-fractieleider, neemt het woord.

(Zie volgende editie.)


Kortrijkse gemeenteraad van mei is historisch te noemen, maar waarom? (1)

Uit de lokale edities van onze kranten HN (“Dichtbij”) en HLN (“Regio Kortrijk-Ieper”) zult u de reden(en) niet kunnen achterhalen waarom we die zitting als historisch bestempelen, want die gezagsgetrouwe gazettenschrijvers hebben het ook nooit gehad over de voorgeschiedenis, met name hoe het er echt aan toegaat in onze gemeenteraad.
Kortrijkwatcher zal het daar nu een keer in het lang en het breed over hebben.
We zullen dit hierna (en in volgende uitgaven van deze alternatieve stadskrant) exceptioneel doen – omdat het nodig is – door ongeveer in extenso de tussenkomsten weer te geven van 1) de voorzitter van de Raad, Helga Kints, 2) de VB-fractievoorzitter Wouter Vermeersch, 3) de CD&V fractievoorzitter Hannelore Van Hoenacker. Met daarna nog wat duiding van onzentwege over deontologie en subsidiair maar noodgedwongen voor de zoveelste keer overgaan tot het laken van het optreden van onze huidige gemeenteraadsvoorzitter (H.K.).


Maandag 8 mei dus, 18u45.
De camera voor de live-stream over de gemeenteraad is uitzonderlijk al opgestart en we zien H.K alreeds een beetje doelloos rondlopen in de nog compleet lege vergaderzaal in het oude stadhuis. Zij spuit een paar keer iets onbestemd rond de hals en is daarmee blijkbaar uitgerust om de zitting even na 19 uur op te starten.
Zonder enige toelichting (situering) opent zij de vergadering met een eigen toespraak. Dat is op zichzelf al zeer ongebruikelijk, maar blijkbaar moet haar iets heel ingrijpend van het hart. (Dit feit is uniek in onze politieke stadsgeschiedenis.) Een buitenstaander kan evenwel absoluut niet begrijpen waarover het gaat. Het lijkt wel een zondagspreek.

Beste raadsleden, beste collega’s,
Als raadsleden van deze mooie stad is het onze taak en ons voorrecht om te waken over het goed bestuur van deze stad en om goed en respectvol te communiceren met onze mede-inwoners. En dat begint hier in de gemeenteraad, met goed en respectvol communiceren onder elkaar.
De fractieleiders en ikzelf als voorzitter stellen vast dat dit de voorbije maanden niet goed zat.


– N.v.d.R. (1). Wat zat er dan wel niet goed? Helga heeft hier een zéér relevante zin uit haar oorspronkelijke tekst geschrapt, niet uitgesproken. Daarin stond: “Wat recentelijk heeft geleid tot twee klachten en een deontologische commissie.” We mogen dat dus niet weten.
Hierna komt dan wel een nieuwe, moralistische zin (zo geplukt uit de Bond zonder Naam) in haar toespraak. We parafraseren : “Vandaar mijn oproep. Laat ons ordelijk en volwassen met elkaar omgaan.”
“Ik ben ervan overtuigd dat elk raadslid hier zich oprecht inzet voor de stad en bereid is om op een respectvolle en constructieve manier het debat aan te gaan.”
– N.v.d.R. (2). Dit laatste is natuurlijk niet waar, zeker niet geldig voor de schepenen Weydts en Maddens. (Philippe De Coene beheerst zich zoveel als mogelijk. Hij prefereert een eerder denigrerende houding tegenover de oppositie. Soms op het randje af wel heel vernederend. Bijvoorbeeld in de trant van ‘als je dat nog niet weet’…)
Vandaar ook dat H.K. nu opnieuw een cruciale zin uit de originele versie van haar speech heeft weggelaten: “We roepen dan ook op om scheldwoorden of andere kwetsende woorden of gedragingen vanaf nu te laten in deze gemeenteraad.” Geen voorbeelden vermeld en ze liggen voor het rapen.
– N.v.d.R. (3). Net onze voorzitter Helga heeft altijd nagelaten om leden van het schepencollege tot de orde te roepen bij “onwelvoeglijkheden”. En dat is juist haar taak!
We lezen (luisteren) verder:
“Laten we ons richten op constructieve discussies en het nemen van weloverwogen beslissingen in het belang van onze stad en de inwoners.”
N.v.d.R. (4). Helga heeft hier een passage toegevoegd waar een objectieve waarnemer van de gemeenteraad kan van flauwvallen. Als er nu een keer iemand is die de democratische werking van de gemeenteraad uitholt en de oppositie boycot, dan is het wel onze GR-voorzitster. Zij werd daar trouwens al meerder keren voor op de vingers getikt door de gouverneur. Uniek in de geschiedenis!
Wat zegt zij nu? (We parafraseren even.)
“Laat ons niet verliezen in formalisme, de democratie doen ten ondergaan. Het moet voor de oppositie mogelijk zijn om suggesties en vragen in te dienen. Maar er moet een wisselwerking zijn: ook het College moet de mogelijkheid krijgen om debat te voeren en de vragen ordentelijk te beantwoorden.”
N.v.d.R. (5) Ja zeg. Het is duidelijk. Helga beseft zelf niet hoe zij functioneert. Zo’n schepenen als De Coene en Herrewyn bijv. mogen hun spreektijd (bij tijd en wijle) overschrijden. Ene Vermeersch daarentegen krijgt het woord niet. Helga presteert het om een nietszeggende repliek van de burgemeester als “voldoende” te beoordelen. Helga laat toe dat een schepen als Weydts weigert te antwoorden. Enz.

Nv.d.R. (5) Er komen nog twee alinea’s. Geen zin meer om die te citeren.
Allerlei flauwe kul passeert nog de revue over “verantwoordelijke vertegenwoordigers”, “vertrouwen tonen”, “met respect luisteren”, “van mening mogen verschillen”. Ach…

Helga krijgt geen applaus van de raadsleden.

(Wordt uiteraard vervolgd.)


Waarom de CD&V-fractie de Kortrijkse gemeenteraad verliet: nog een slotbeschouwing (4)

Ja, het is in zekere zin jammer dat de fractie de zitting (van 17 april) verliet.
Daardoor heeft de fractie de gelegenheid gemist om in te gaan op de wijze waarop in die zitting andere raadsleden (én de voorzitter van de Raad) hebben gereageerd op de klaagzang van de CD&V m.b.t. de wijze waarop hun interpellaties worden behandeld evenals de manier waarop alhier bestuursmandaten worden toegekend.
David Wemel van de oppositiepartij Groen deed het op de wijze hem geheel eigen: heel bedaard, waarlijk helemaal Zen. Wat de CD&V is overkomen is nu eenmaal “niet voor herhaling vatbaar”, dat vond hij ook. Het was zelfs eventjes “hemeltergend”. Maar dat de tripartite op een ingrijpende, structurele wijze de oppositie al jaren monddood maakt, dit soort van vaststelling is – in zijn opvatting over hoe men aan politiek doet – te polariserend. Voor David moet er Peis en Vree heersen in de gemeenteraad. In de pers (Het Nieuwsblad van 19 april) reageerde hij zelfs heel laconiek. Hij denkt namelijk niet dat de gemiddelde Kortrijkzaan daar van wakker ligt. Meer nog. De fractieleider van Groen meent zelfs dat het bij “sommige” raadsleden een bewuste strategie is om van de gemeenteraad een “onwerkbaar systeem te maken”. (Waarlijk, – en het is niet de eerste maal: David Wemel ontpopt zich stilaan helemaal als de sherpa van de meerderheid.)

VB-fractieleider Wouter Vermeersch ging integendeel recht naar de kern van de zaak.
Ook hij vindt uiteraard, net als Hannelore Vanhoenacker, dat de meerderheid het de oppositie steeds moeilijker maakt.
Maar! Het merkwaardige is dat de CD&V-fractie in het verleden nooit – maar dan ook nooit – in de bres sprong wanneer raadsleden van het Vlaams Belang op een werkelijk “hemeltergende” manier werden behandeld door de voorzitter van de gemeenteraad (Helga Kints) of door leden van het schepencollege.
Het is trouwens in die zin dat we hierboven opmerkten dat we het spijtig vinden dat de CD&V de zitting van 17 april niet heeft bijgewoond.
Bijvoorbeeld had CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker (of beter nog: de minder coulante Benjamin Vandorpe) dan even kunnen de boel op stelten zetten toen weer eens bleek dat schepen Weydts voor de tweede maal weigerde te antwoorden op een vraag van VB-raadslid Carmen Ryheul over het uitblijven van het mobiliteitsplan. De GR-voorzitster Helga Kints deed die tussenkomst (zoals gewoonlijk) af door doodgemoedereerd over te gaan naar het volgende agendapunt, nog wel met een “oké” als afsluiter.
En wat heeft de CD&V in die zitting nog gemist om een keer ter plekke concreet mee te maken hoe “onheus en zonder fair play” Helga Kints de oppositie behandelt? Bij een aktename van een document (punt 4 over organisatiebeheersing) vond de GR-voorzitster het niet kunnen dat VB-raadslid Vermeersch voorstellen ter tafel legde. Zou de CD&V – indien aanwezig – dit zomaar laten passeren?

De lezer begrijpt wat we willen zeggen.
Wat de CD&V-raadsleden voor een keer is overkomen is in feite dagelijkse (hier: maandelijkse) kost. (Idem in de politieraad.) Maar als het Vlaams Belang daarvan het slachtoffer is, dan vindt men de klachten van die fractie plotseling “poujadistisch”, gewoon verplichte nummertjes van “lastpakken”.
CD&V kreeg een koekje van eigen deeg. Dat is het.
Ja, het wordt de oppositie steeds moeilijker en moeilijker gemaakt.
Maar noodgedwongen moeten we hier een oude koe uit de gracht halen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is zeker al driemaal ‘aangepast’, en die aanpassingen kwamen telkens neer op een beknotting van het controle- en initiatiefrecht van de gemeenteraad. Een keer zelfs dusdanig flagrant dat de gouverneur twee artikels liet schrappen. De CD&V-fractie (en Groen ook) heeft die versies telkens volmondig goedgekeurd. De laatste versie van maart 2022 dus ook waarbij spreektijden én interpellaties (jawel) weer eens werden ingeperkt en hoogstens twee themadebatten per jaar zijn toegestaan, dan nog in een zgn. “Verenigde Raad”, dat is buiten de gemeenteraad en dus zonder stemming.

HITLER
Nog iets voor, laat ons zeggen: de ‘petite histoire’ van deze legislatuur en het gehalte van dit schepencollege.
In de gemeenteraad van februari heeft de CD&V-fractie Helga Kints nog in de bloemen gezet aangezien zij net op die dag verjaarde. (CD&V vindt trouwens dat Helga dat goed doet als voorzitter.) De fractie had er juister aan gedaan om in de zitting van maart die bloemtuil terug op te eisen. Waarom?
In die zitting van maart heeft schepen (uitgerekend!) Wout Maddens (VLD) er niets beter op gevonden dan VB-raadslid Vermeersch uit te schelden voor ‘racist’, terwijl hij hierbij handmatig de snor en haarsnit van Hitler nabootste. Helga heeft dat niet gezien of gehoord. (Burgemeester Ruthie ook niet.) De zeven raadsleden van de CD&V en de vier van Groen (die recht tegenover de schepen zetelen, op 1,5 meter afstand) ook niet. Niemand heeft geprotesteerd tegen wat we toch als iets méér dan een ‘onheuse behandeling’ van de oppositie kunnen beschouwen. Dat is toch onvoorstelbaar?
Stel een keer in gedachten voor dat in een of ander parlement een minister hetzelfde zou doen tegenover een parlementariër. Wat zou er met die minister gebeuren, denkt u?
Dat is geen ‘petite histoire’ meer.
Waarom verliet CD&V de Kortrijkse gemeenteraad? Een slotbeschouwing (3)

Zoals gemeld zijn intussen de live-beelden beschikbaar van de eerste minuten van de zitting van 17 maart waarbij Hannelore Vanhoenacker uiteenzet hoe slecht de CD&V-fractie wordt behandeld bij het indienen van interpellaties en bij het aanduiden van kandidaturen (hier voor het bestuur van een nieuwe woonmaatschappij). En waarom de fractie dan de raadzaal verlaat.

Onze lezers weten ondertussen uit vorige edities wat de concrete aanleiding was voor deze ongezien opstandige daad voor een fractie als deze van de christen-democratie.
Spijtig dat we het moeten zeggen, maar Hannelore heeft het niet zo best gedaan. Politiek niet handig en vooral niet overweldigend significant.
Zij begon wel goed, met de ironische begroeting: “Welkom op het forum van de democratie.” Maar voor het overige verviel ze al te veel in een soort klaagzang. Je moest ten andere echt wel een insider zijn om te begrijpen waarover het nu echt ging. (Er vielen termen als “verkeerde keuzeknop”, “artificiële regels”.)
Het ging er uiteindelijk over dat de zovele brave, hardwerkende, constructieve, positieve raadsleden (ook van de oppositie) zo hun best deden om van deze stad de beste stad van Vlaanderen te maken, terwijl dit allemaal niet genoeg wordt geapprecieerd door de meerderheid. De oppositie wordt monddood gemaakt, niet ‘au sérieux’ genomen. En wat de CD&V-fractie de laatste week had meegemaakt, dat was toch “hemeltergend”.

Voor wie goed toekijkt ziet op de beelden dat de klacht van Hannelore door de overgrote meerderheid van de Raad met de grootste onverschilligheid werd aangehoord. (Zij had beter al kunnen beginnen met het verwekken van enige commotie door onmiddellijk van wal te steken met de ingrijpende mededeling dat men het zou aftrappen.) Velen luisterden niet eens. Mawal Maghroud, de fractieleidster van “Vooruit” (met de Sp.a) bijvoorbeeld, tokkelde als een bakvis gelijk lustig maar wat op haar GSM. Meest flagrant was Tiene Castelein (de voormalige GR-voorzitter, – die wel eens de huidige Helga Kints moet vervangen). Zij zat doodgemoedereerd te eten en duidelijk beroepshalve druk te typen op haar laptop. Het schouwspel was (is) waarlijk niet om aan te zien.
Over de reacties van de oppositie (Groen en Vlaams Belang) hebben we het later nog.

Op de zgn. ‘social media’ (FB) verspreidde de CD&V twee mededelingen over de zaak.
Een eerste was eenvoudig opgesteld:
” Gisteren besloot onze fractie de gemeenteraad te verlaten. Omdat het zo niet verder kan! Het wordt ons steeds moeilijker en moeilijker gemaakt om op een constructieve manier oppositie te voeren.”
En met deze simpele mededeling verwees men dan naar een bericht van Bas De Wilde op Radio 2 met de titel: “Historisch dieptepunt tijdens de gemeenteraad in Kortrijk: CD&V-fractie verlaat de zaal nog voor die van start gaat.”
In dat bericht is sprake van “een onvriendelijk behandeling door de meerderheid en een gebrek aan fair play”. En: “De druppel die de emmer deed overlopen was een vraag die werd geweigerd en de voorstelling van een kandidaat voor het bestuur van de nieuwe regionale woonmaatschappij.” (Onze lezers weten dat dit een niet al te juiste, niet accurate voorstelling van zaken is.)

Een tweede commentaar van de CD&V op de ‘social media’ luidde zo:
“Wij zijn niet de lastpakken van de oppositie, maar de ogen en oren van de burgers. Oppositie voeren is voor ons geen verplicht nummer dat we iedere maand opvoeren. Integendeel: wij zijn geëngageerde Kortijkzanen die mee willen werken aan onze mooie stad.” (P.S. van kortrijkwatcher: Een ware insider ruikt al – of hoort hier – dat de partij zich niet wenst te vereenzelvigen met de oppositie van het Vlaams Belang.)

Twee lokale kranten hebben aandacht geschonken aan het “historisch” gebeuren.
(Zoals te verwachten: NIET “Het Laatste Nieuws” met de gazetteschrijver Peter Lanssens die de naam van “journalist” gewoon niet waardig is. )
In “Het Nieuwsblad” (19 april) stelt men vast dat de CD&V zich “onheus behandeld voelt”, terwijl men nog in het algemeen aanstipt dat de Kortrijkse gemeenteraad de laatste tijd “verziekt lijkt”.
Het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” (21 april) heeft het over een protest tegen “het fnuiken van autonomie in het kader van regeltjes”. Maar zoals het een journalist betaamt die denkt zijn stiel te kennen, laat de reporter Jan Steenhoudt al onmiddellijk GR-voorzitter Helga Kints aan het woord om zichzelf te verdedigen.

Ach, dit alles roept om nog een stevig slotcommentaar, méér dan een nuance.
Als waarnemer van de Raad, al decennia lang, beschouwt de redactie van Kortrijkwatcher wat de CD&V nu een keer ZELF is overkomen als een “accident de parcours”. Wat natuurlijk niet wegneemt dat de vaststelling volkomen terecht is dat de aan het bewind zijnde tripartite via meerdere middelen de gemeenteraad op een politiek tergende manier monddood maakt.

(Wordt dus vervolgd. Het is een historische gebeurtenis!)

Waarom verliet de CD&V-fractie de Kortrijkse gemeenteraad ? (2)

Vorige maandag 17 april verlieten de CD&V-raadsleden al vanaf het begin de raadszitting, iets wat op zichzelf al zeer ongewoon is aangezien fractieleider Hannelore Vanhoenacker bekend staat als een eerder coulant oppositielid en er in het verleden in feite al meerdere pijnlijke gelegenheden aanleiding konden geven tot enige verbolgenheid over de gang van zaken in de Raad. Het moet toch ergens een geval geweest zijn van de klassieke kruik die te lang te water ging en nu is gebarsten. Heel spijtig dat van dit incident net nu geen beelden bestaan want de apparatuur voor live-stream van de gemeenteraadszitting werkte op dit moment nog niet. Een panne van zowat 20 minuten.

Belangrijke aanvulling.
Intussen zijn de beelden van de eerste twintig minuten beschikbaar gesteld op de website van Stad..
Aan de inhoud van dit stuk moet gelukkig niets essentieel veranderd. Zal wel wat invloed hebben op onze latere commentaar achteraf.


Nu ja, hier een poging tot reconstructie van het gebeuren.
Hannelore vond wat haar fractie de week tevoren (“nog maar eens“) meemaakte hemeltergend. “Artificiële regeltjes” maken de raadsleden monddood. En wat het agendapunt over de aanstelling van bestuurders van de nieuwe woonmaatschappij Kortrijk-Wevelgem betreft wordt de Raad eigenlijk gevraagd om een verplicht nummertje op te voeren, een en al komedie.

Wat was er dan de week voor de gemeenteraad gebeurd?
0p donderdag 13 april bracht een ambtenaar via een e-mail – wél namens de gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints – de CD&V-fractie op de hoogte van het feit dat twee CD&V-raadsleden elk een interpellatie hadden ingediend die evenwel niet behoren tot de materie van het aangeduide, passende orgaan. Een procedure-fout dus.
– Raadslid Benjamin Vandorpe had namelijk voor agenda van de Raad van Maatschappelijk Welzijn een interpellatie ingediend met als titel “De Lijn zal knippen, maar hoe zal het stadsbestuur over de Kortrijkse noden waken?”
– Raadslid Mia Cattebeke op haar beurt diende een interpellatie in, voor de Gemeenteraad dan, met als titel “Het OCMW breekt’ uit én er komt een brede Eerstelijnspraktijk in Kortrijk. Dat heeft zo zijn consequenties.”
Volgens de ambtenaar (namens de voorzitter Helga Kints) konden die punten dus niet geagendeerd want ingediend bij de verkeerde vergadering. Zowel Vandorpe als Cattebeke moesten blijkbaar hun problemen net hebben toewezen aan het tegenovergestelde bestuur. Omgekeerd: Vandorpe bij de gemeenteraad en Cattebeke bij de welzijnsraad.
Over dat twistpunt gaan we hier geen inhoudelijke discussie aan. (Ja, de titels van de interpellaties zijn wel nogal misleidend, maar uit de vraagstelling blijkt toch ook dat daarover discussie mogelijk is.)
Véél interessanter als gespreksstof zijn de volgende bemerkingen.
Het is wel degelijk de voorzitter van de Raad die de agenda bepaalt en dat is Helga Kints.
– Heeft zij – of integendeel de ambtenarij – beslist dat de interpellaties in de verkeerde zitting werden geagendeerd?
– Waarom heeft zij de betrokken raadsleden niet onmiddellijk (vriendelijk als ze is) geattendeerd op een mogelijke (beetje domme?) procedure-fout? Daar had zij alle tijd voor. Vandorpe heeft zijn tekst ingediend op dinsdag 11 april om 11:02 en Cattebeke de hare (ook reglementair) op woensdag 12 april om 09:35.
Helga Kints had dus nog tot woensdagnacht 12 april om 24 uur de gelegenheid om even wat orde op zaken te stellen. Dat deed zij dus niet. Integendeel. De ambtenarij heeft (namens onze Helga…) pas op donderdag 13 april laten weten aan de betrokkenen dat hun tussenkomsten onontvankelijk waren. Een simpele correctie was volgens het huishoudelijk reglement dus niet meer mogelijk.

Ja, en dan was er nog die kwestie van wie zoal bestuurder zou worden van de nieuwe woonmaatschappij.
Ook over de aanpak van deze zaak was fractieleider Vanhoenacker niet te spreken. (In de Raadscommissie was hier trouwens ook veel herrie en verwarring over.)
Nog weinig Kortrijkzanen zijn daarvan op de hoogte maar er wordt dus nog dit jaar (9 juni) een woonmaatschappij opgericht met Kortrijk én Wevelgem als werkgebied. Op die gemeenteraad van 17 april zou gestemd worden over de kandidaat-bestuurders die Kortrijk (stad en OCMW) toekomen.
Nu moest Hannelore tot haar verbazing vaststellen dat haar partij niet snel genoeg kandidaten kon naar voor schuiven. Er kwamen tot drie aanmaningen toe om dat in één dag klaar te spelen. Geen enkele partij van de meerderheid had dit moeten doen. (Er waren strenge voorwaarden verbonden aan de kandidaturen: gendergelijkheid, bekwaamheid, expertise.) Uit de memorie van toelichting voor de gemeenteraad bleek dat op de (onduidelijke) deadline officieel slechts kandidaten van het VB en de CD&V waren binnengelopen. (Overigens werd het punt door schepen Maddens zonder enige motivering verdaagd en kreeg het VB vanwege voorzitter Helga Kints niet eens de kans om naar de reden ervan te vragen.)

P.S.
Hannelore vroeg ook om zo spoedig mogelijk het Bureau van de fractieleiders samen te roepen om de zaak uit te klaren. Probleem is wel dat het juist tot de bevoegdheid van Helga Kints behoort om dit te doen. Zij moet dus een vergadering bijeenroepen waarvan zijzelf het heikel onderwerp is…

(Wordt vervolgd.)
Waarom verliet de CD&V-fractie de Kortrijkse gemeenteraad ? (1)

Al van bij het begin van de raadszitting van vorige maandag 17 april verliet de 7-koppige fractie de zaal.
Dat was even na 19 uur en op de live-stream is het gebeuren niet te zien want die installatie werkte toen jammer genoeg nog niet…
Voor zover de media het er even over hebben, is de concrete aanleiding van het incident onduidelijk (gewoon niet vermeld) en daarom willen we hier over de zaak (de feiten) even een en ander uit de doeken doen. De gazet “Het Laatste Nieuws” (DE spreekbuis van de triparite aan het bewind) heeft nog geen tijd gevonden om over het incident te rapporteren. Integendeel, uit een stuk gewijd aan één punt uit de agenda over de zitting zou me kunnen opmaken dat de fractie wél aanwezig was…(Men laat CD&V’er Benjamin Vandorpe aan het woord!)
De aanleiding van het gebeuren is op het eerste gezicht nogal banaal. Of beter gezegd: de houding van het stadsbestuur tegenover de feiten die geleid hebben tot het incident zijn pietluttig, maar de mentaliteit die er achter zit is dat helemaal niet. (Vooral die procedure-kwestie over ingediende en geweigerde interpellaties is nogal belachelijk en was me dunkt te vermijden.)
Terecht zegt de CD&V in een commentaar “dat het zo niet verder kan, dat het ons (de fractie) steeds moeilijker wordt gemaakt om op een constructieve manier oppositie te voeren.”

Wordt dus vervolgd.
Eerst de feiten in volgende editie van deze alternatieve stadskrant (sorry hoor, we moeten nog iets opzoeken, navraag doen en dat kost tijd), en later komt dan commentaar. Heel het gebeuren is in de Kortrijkse politiek zeker niet onbelangrijk. En dat “Groen” in “Het Nieuwsblad” van vandaag als oppositiepartij de zaak minimaliseert is ook weer niet zonder betekenis. Die fractie wordt overigens steeds meer geleid door een Grote Verzoener, door iemand waarvan men her en der begint te vermoeden dat hij een Boeddhistisch monnik in opleiding is. David Wemel is waarlijk stilaan helemaal Zen aan het worden.
Ja, lach maar.
We willen zeggen wat we al lang zeggen: in Kortrijk voert (voerde) de laatste tijd enkel nog het VB een degelijke, gefundeerde oppositie. Goed dat een fractie, alom bekend staand als een respectabele, traditionele partij een keer wakker schiet.


Herinneringen aan Lieven Lybeer, alias Borat (2)

Een stemmenkanon was hij ongetwijfeld. Zowel op gemeentelijk als op provinciaal vlak behaalde hij na lijsttrekkers als Stefaan De Clerck of Jean de Béthune telkens wel de meeste naamstemmen. Dat was te danken aan de populariteit die zijn vele mandaten (huisvestingsmaatschappijen!) hem opleverden.
Zijn politieke erfenis is te herleiden tot het oprichten of “besturen” van vzw-tjes als ‘Makkie’, ‘Mentor’, ‘Mobiel’, de ‘Buurt- en Nabijheidsdiensten’ met als grote electoraal doel het verwerven van naambekendheid. (Hoeveel Kortrijkzanen wisten eigenlijk nog wel dat hij ook nog provincieraadslid was?)

Zijn doortocht als waarnemend burgemeester laat geen sporen na, tenzij dan de waarlijk opvallende, – nee, de opzienbarende vaststelling dat hij in het bezit was (is) van het politieke bewustzijn gelijkaardig aan dat van een cactus. (Zo typeerden we hem altijd in deze krant, eenvoudig gesteld.)
We herinneren ons een door hem geleide “hoorzitting” waar hij al op voorhand de toehoorders verwittigde dat hij op geen enkele vraag zou antwoorden want “een hoorzitting dient – zoals het woord het zelf zegt – om te horen, om te luisteren, niet om te antwoorden.”
En savoureer nu maar eens volgende uitlating van hem, gedaan in “Het Laatste Nieuws” (13 mei 2009):
“Mocht ik het meemaken dat een gewoon (sic) gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht, zonder dat ik daarvan op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.
Zo’n uitspraak mag als politiek statement vreemd klinken voor een burgemeester, maar dat is het al wat minder als men de persoonlijkheidsstructuur van Lybeer wat beter kent, mede zijn verleden als vechtersbaas.
Misschien denkt u nu wel, beste lezer, dat we hier een beetje versimpeld beeld scheppen van de persoon Lybeer, of dat we hem in onze alternatieve stadskrant in het verleden al te laatdunkend hebben behandeld. We halen er daarom uit arren moede een gezagsargument bij, met name het alom gerespecteerde weekblad “Knack”.
In de editie van 20 maart 2007 is een uniek artikel verschenen over onze stad, eenvoudig getiteld als “Knack covert Kortrijk“. Welnu op pag. 31 stond dit te lezen over Lieven Lybeer, – en schrik nu even niet:
” Iedereen bij het ACW erkent dat hij veel te licht weegt.”
Bij het ACW nog wel, niet bij “De Middenstand”. Voor wie de geschiedenis van politiek Kortrijk een beetje kent is dit méér dan significant, het is een doodsteek. Al in 2007. En toch is hij tot op heden politiek blijven leven.
Borat is wel degelijk verbazingwekkend getalenteerd !