Category Archives: gemeenteraad

Kanten en Malle (1): ergens akte van nemen

Alweer op algemene aanvraag (!) zal hier voortaan bij tijd en wijle onder deze titel aandacht gewijd worden aan humoristisch Kortrijk. Want er wordt op grote schaal geklaagd over de humorloosheid in (niet van) kortrijkwatcher. 

De titel is gestolen (!) uit het “Kortrijks Handelsblad!
Daar (!) is er een rubriek getiteld “Manten en Kalle!“, en die is heel leutig (!). Laatst (!) nog konden we bijvoorbeeld (!) schaterlachend vernemen dat de broer van schepen Bral (!) zijn cadeaus had (was!) vergeten mee te brengen op zijn familiaal (!) kerstbezoek in Bissegem. Maar achteraf (!) bleek (!) dat dit (!) vanwege die (!) broer een alibi (…!) was om nog … een keer met zijn (!) kinderen (!) op bezoek te komen en daarbij (!) schepen (!) Bral op te zadelen met babysitting.
Goeie mop!

Vorige maand december 2005 konden wij slechts één practical joke noteren.
De gemeenteraad van 12.12.05 heeft bij de bespreking van de begroting 2006 akte genomen van een document dat niet eens bestond.
Het zogenaamd “verslag van bestuur en van de stadszaken” voor het jaar 2004.
Zo’n jaarlijks verslag beslaat normaliter zowat 600 bladzijden. De raadsleden kregen een soort “samenvatting” van ca. 40 bladzijden.
Goed bekeken was dit geen samenvatting (zo’n dor feitelijk verslag van bestuur kan gewoon niet worden samengevat) maar eerder een propagandadocument vanwege het College. Zie eens wat we allemaal gedaan hebben!

Overigens bestond het echte verslag toen niet eens. Men was bij de akteneming van het verslag nog bezig met de opstelling ervan.
Nu is er een CD-rom gemaakt.
Maar ook die is nog absoluut onvolledig.
De humoristen onder ons vermoeden nu al welke hoofdstukken totaal ontbreken.
Die waarvoor de schepen van facility (Jean de Bethune) voor verantwoordelijk is: eredienst, wagenpark, aankoopdienst, uitgevoerde werken, administratieve werking van de dienst patrimonium.
En die van de schepen van cultuur, Stefaan Bral: cultuurwinkel, evenementen (= jaarverslag van de vzw Bruisende Stad), Kortrijkse musea.

Nu. WIJ lachen daarmee.
Maar de provinciegouverneur (toezichthoudende overheid) zeker niet.
Bij de bespreking van een begroting is het verslag van bestuur van twee jaar tevoor namelijk een absoluut wettelijk verplicht document. Daarzonder kan geen begrotingsdebat doorgaan.

Moet je nu toch niet lachen?
Dan kan ik meteen deze pas opgestarte rubriek “Kanten en Malle” weer opdoeken.

Absenteïsme en de vraag hoe dat komt

Met dit soort stukken maakt men zich niet geliefd, maar dat moet dan maar.

Gemeenteraadszittingen gaan traditioneel door op de tweede maandag van de maand.
De dinsdag daarvoor zijn er zgn. raadscommissies (vier) die min of meer gegroepeerd per beleidsdomein de agendapunten van de komende Raad technisch en informatief voorbereiden.
Bijna alle raadsleden zijn daar – in de hun toegewezen commissie – telkens opnieuw aanwezig want die vergaderingen duren meestal nauwelijks een half uur (soms 8 minuten) en men wordt er nu ook goed voor betaald. Iets van 150 euro bruto. Dit wordt met recht en reden “presentiegeld” genoemd. Men moet er gewoon zijn. Zich even vertonen. De toegestuurde papieren even openmaken.

Laatsleden dinsdag 6 december waren er ook weer zo’n raadscommissies ter voorbereiding van de zittinge van 12 (en13?) december. In die zittinge komen evenwel ook allerhande stadsbegrotingen en belastingen ter sprake. Zie een vorig stuk waarin werd beschreven hoe zwaar die komende zittinge van de Raad wel is.
Ook al bent u geen verkozene des volks, toch begrijpt u dat de Raad die de begrotingen van het volgend jaar en de beleidsplannen moet bespreken van het allerhoogste gewicht is.
Het is de belangrijkste en ook moeilijkste raadszitting van het jaar.

Vandaar dat het College al sinds lang de goede gewoonte heeft aangenomen om ter voorbereiding van die Raad een speciale zgn. “Verenigde Raadscommissie” te beleggen.
Daar wordt dan door de schepen van Financiën, de stadsontvanger, de OCMW-ontvanger, de secretaris toelichting gegeven bij de begrotingen en budgetten. Met slides. Raadsleden kunnen ook allerlei informatieve vragen stellen.

Die Verenigde Raadscommissie ging ook door op 6 december, na de gewone raadscommissies.
Begonnen om 19u20 en beëindigd om 21u06. Men moest er zich dus geen tweemaal op verschillende dagen voor verplaatsen.
Van de 41 raadsleden (inbegrepen schepenen en burgemeester) waren er in de gewone commissies 4 verontschuldigd en 3 afwezig. Dat is dus niet veel, en we weten al waarom.

Op de speciale “Verenigde Raadscommisie” achteraf waren er slechts 20 raadsleden aanwezig, 3 verontschuldigd en 9 afwezig.
Totaal 20 op 32 aanwezig.
Pure raadsleden, want nu geteld exclusief de 9 leden van het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor die “Verenigde Raadscommissie” achteraf krijgt men geen presentiegeld, juist omdat die op dezelfde dag gebeurt als de gewone raadscommissies.
Er waren ook nog drie schepenen in de Verenigde Raadscommissie.
Nu, het absenteïsme van burgemeester en bepaalde schepenen valt nog enigszins te billijken. Men mag toch veronderstellen dat leden van het College niet veel nood meer hebben aan een vergadering met technische toelichting bij de begrotingen.

Alhoewel. Ik zou niet aan alle schepenen durven vragen wat onwaarden zijn, of autonome investeringen, of kapitalen van ondernemingen voor bijdragen in investeringen. En dat doorgeefleningen niks kosten aan de stad is volgens mij ook niet waar.

Voor de 9 raadsleden die zich niet eens verontschuldigd hebben valt er geen enkele smoes of verontschuldiging te bedenken.
Verondersteld mag worden dat ze er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de brui aan geven.
Dan doen ze tenminste niet aan anti-politiek.

Een gemeenteraad van 5 kilogram

De papieren die de raadsleden thuis in de beruchte witte linnen zak toegestuurd kregen voor de Raad van 12-13 december wegen ca. 5 kg. Daar behoren dus niet de documenten (de dossiers) bij die nog ter inzage liggen in het stadhuis.
Gemeenzaam spreekt men in dergelijk geval van een ZWARE gemeenteraad.

Eigenlijk zou de stapel nog véél meer moeten wegen.
Het jaaractieplan voor 2006 is er nog niet bij. Het is immers nog niet klaar en de raadsleden zullen dit belangrijke bestuursdocument pas te zien krijgen en moeten bespreken op de raadszitting zelf.
(Dit is onwettelijk. Dossiers voor een gemeenteraad moeten minstens 7 dagen te voren openbaar gemaakt worden.)
Noot van de redactie: wellicht door toedoen van kortrijkwatcher is het document intussen op 7 december via email wel verspreid.

Verder is het zo dat het zgn. “verslag van bestuur” van het jaar 2004 niet meer in boekvorm verschijnt. Zo’n jaarverslag telt al gauw 600 bladzijden. Nu kregen de raadsleden een ingekorte versie op papier (42 blz.). Dat het lijvige document nu puur digitaal wordt opgemaakt is een goede zaak. Evenwel. De digitale versie kan opgevraagd bij de dienst Communicatie en die is eigenlijk ook nog niet echt klaar voor versturing per email. De CD-rom moet ook nog gemaakt.

Het is een schande.
Wat is er nu weer een schande?
Het College solt met de Raad.
De agenda omvat 77 punten. Zonder de eventuele bijkomende punten van de raadsleden zelf.
In vroeger tijden – en na lang zagen – had de “verenigde oppositie” (die nu niet meer bestaat) het voor elkaar gekregen dat alleen al de bespreking van de stadsbegrotingen werd gespreid over twee dagen.
De eerste avond gaf de burgemeester hierbij een lange speech over het gevoerde beleid en dat van het komende jaar. Daarna was het de beurt aan de fractieleiders die elk toch gemiddeld een half uur bezig waren. De tweede avond werden de diverse begrotingen dan in detail besproken.
(Gewezen burgemeester Manu de Bethune sloot toen telkens opnieuw de debatten af met de bemerking dat hij weer niets positiefs had gehoord. Dat waren nog eens tijden!)
Een journalist als Gerrit Luts wijdde daar in “Het Nieuwsblad” hele pagina’s aan.
Later (of vroeger) in de maand december kwam dan de “gewone” raadszitting.

Onze burgemeester is er nu al een paar jaar in geslaagd om twee raadszittingen in één te houden. De “gewone” doorsnee maandelijkse Raad én die gewijd aan begrotingen en belastingen en retributies.
Ja, er zijn daar twee avonden voor uitgetrokken. Maar! Onze verkozenen zijn door de stapel aan papieren die ze in een week tijd moeten verwerken zodanig van slag dat ze uiteindelijk nog weinig punten echt hebben doorgrond en daardoor al in één avond zijn uitgepraat. Vorig jaar bijvoorbeeld was heel het boeltje afgehandeld in 5 uur en 25 minuten. Het werd niet eens middernacht.

Waarover zullen onze verkozenen het maandag aanstaande (en waarschijnlijk niet op dinsdag) zoal hebben?
Eerst komt de bespreking van het jaaractieplan 2006. Dat document krijgen ze dus pas de dag zelf te zien.
Dan is het “verslag van bestuur en de toestand der stadszaken” voor het jaar 2004 aan de orde.
De Raad moet daar akte van nemen, terwijl nog niemand het volledige jaarverslag heeft kunnen inkijken. En daar staat nogal wat in dat Kortrijkzanen geweldig interesseert. Dingen waarover ook nu nog een hartig woordje kan gewisseld. Bijvoorbeeld de evolutie van allerhande belastingen over de jaren heen. Een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke beslissingen uit dat jaar. Personeelsaspecten. Juridische zaken. Uitgevoerde werken. Tussenkomsten van brandweer en politie. Enzovoort. Nu hebben we daar allemaal nog geen weet van. De raadsleden worden verzocht akte te nemen van een document dat ze niet kennen.

Punt 1.3 gaat over de stadsbegroting 2006 en het financieel beleidsplan tot 2009. De begroting is voor het eigen dienstjaar weer niet in evenwicht. (Later meer daarover.) Hier ontbreekt overigens ook weer een belangrijk document: het kommentaar van de begrotingscommissie.
Dan komen de belastingen. APB en OV. En de overige gemeentebelastingen. Ik tel er nog 22. Met het reglement van Parko over de vergunningen voor laad- en losperiodes en voor straatparkeren 23 of 24.
Daarna spreken we af welke retributies we volgend jaar zullen betalen. Bijvoorbeeld voor kinderopvang. Voor fluohesjes.
Verder geven we het College de bevoegdheid om zonder de Raad hierbij te kennen te beslissen
over de aanneming van werken, leveringen en diensten beneden het bedrag van 150.000 euro.
We bespreken ook de begroting van Parko.
En die van het OCMW (nu “budget” genoemd). Dat gaat ook over tientallen miljoenen. Er zijn ook onvoorstelbare budgetwijzigingen bij het OCMW voor dit jaar.
We stellen vast hoeveel we aan de politiezone VLAS willen besteden. Om dat met kennis van zaken te doen dient men de begroting van de zone in te kijken.
We bepalen het mandaat van onze afgevaardigden bij allerhande “intercommunales”.
Statutenwijziging van Gaselwest.
We bekijken stappenplannen voor het lokaal sociaal beleid en de beleidsnota over de kinderopvang.
Project Sint-Denijsestraat (tuinuitbreiding).
De realisatie van het Deltapark, een overeenkomst met Leiedal.
Premies inbraakbeveiliging.
Het reglement voor de gebruikers van de parkeerterreinen van de hallensite.
De begrotingen van dertien gemeentelijke vzw’s. Dertien! (De vzw Kortrijk 1302 is er nog niet bij.)
Het sectoraal akkoord 2005-2007 en het statuut van het stadspersoneel. (Vergt op zichzelf al een dag studie.)
De stadswachten krijgen een bijkomend contingent.
We gaan iets doen aan de sociale economie.
Enzovoort, enzovoort.
We willen nu ook nog verlichting voor het beeld van schepen Bral :”Minneke” in Bissegem. 5.429 euro.
De verplaatsing van cowboy Henk van schepen De Coene zal 20.000 euro kosten.

Alleen voor het doorbladeren van de toegestuurde raadsdocumenten wordt het vandaag weer middernacht.

Geen nieuws is ook nieuws !

Maar niet voor onze reguliere pers.
Die persjongens waren gisteravond totaal afwezig op de gemeenteraad. (Ook niet op de politieraad die de begroting voor volgend jaar heeft besproken. In evenwicht! 20 miljoen euro en 500.000 euro investeringen.)
Het was een heel bijzondere gemeenteraad, gisteren 24 oktober.
Er is namelijk beslist om onze aandelen bij Electrabel te verkopen. Netto-opbrengst voor ons ingezetenen allemaal: 5.061.530 euro. Eind volgende maand al te incasseren!
Daar kan men al iets mee doen. Komt daarbij dat we nog Suez-aandelen krijgen ter waarde van 2,1 miljoen euro. Totaal is er voor meer dan 7 miljoen uit de lucht gevallen.
Het Vlaams Blok wou niet meedoen. Want Suez is …Frans! Stel dat het Hollanders waren geweest. Wat dan?

Geen Kortrijkzaan die dat weet.
Geen pers. Geen WTV. Teveel branden en ongelukken.
Geen Kortrijkzaan die dientengevolge weet dat de burgemeester en zijn College nog niet weten wat met al dat geld aan te vangen. En zeggen dat normaliter volgende maand of ten laatste in december een begroting voor 2006 zou moeten voorliggen.

Is er binnen het College ruzie over de besteding van die miljoenen?
Persjongens! Hebt u daar vandaag op de wekelijkse persbabbel met het schepencollege naar gevraagd? Of bent u het vergeten?

Kunt u zich deze kop voorstellen in onze nationale pers?

BURGEMEESTER KORTRIJK WEET NIET WAT TE

DOEN MET 5 MILJOEN EURO !

P.S.
Tamelijk kort na het begin van de zitting verliet raadslid Patrick Jolie (CD&V) de zaal, even later gevolgd door raadslid F.Verhenne (OCMW-voorzitster). Onze Patrick zit trouwens in alle raadszittingen constant bezig op zijn laptob. Gaat hem in de zaal ook nog opladen ook. Zonder gène. Kiezers moeten dit weten voor volgend jaar.
Iedereen begrijpt dat men zich soms nog dezelfde avond naar elders moet heenspoeden. Maar kom dan toch niet eventjes vlug de zitpenning (6000 BEF bruto) opstrijken !! Ga dan onmiddellijk naar die andere vergadering. Bereid u erop voor. A.U.B. zeg. Een beetje fatsoen kan ook.

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris- bis)

Voor wie alhier nog dociel de lessen over de gemeenteraad volgt:
we zijn gekomen aan de “aanvullende punten” op de agenda van de zitting van maandag 10 oktober aanstaande.Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.
Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.
(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)

Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)In het licht van de komende stembusgang zal het maandelijks in de Raad regenen van “aanvullende punten”.
Het opstellen van zo’n punt is niet alleen gemakkelijker en minder intensief dan het bestuderen van een bestaand dossier van het College, men kan er zich ook beter mee profileren in de pers. Want op hun beurt vinden de plaatselijke reporters het minder vermoeiend en ingewikkeld om over zo’n bijkomend punt verslag te doen. Zij krijgen dan daarbij nog een uitgewerkte tekst op tafel van het betrokken raadslid. Gesneden brood.

5.1.
Piet Missiaen (Spirit) doet weer eens een wereldomvattend, zeer grensoverschrijdend voorstel. Een oplossing voor de transport- en mobiliteitsproblemen in het algemeen in de Derde Wereld.
Hij wil dat het stadsbestuur bij verkoop van afgedankte stadswagens (waarom ook geen machines, of brandweerslangen?) een recht van voorkoop biedt aan ontwikkelingsorganisaties.
We moeten Piet nu eerst nog even kort erop wijzen dat er bij de indiening van een voorstel drie afgescheiden hoofdstukjes nodig zijn: 1) een toelichting 2) een motivering 3) een tekstueel uitgewerkt voorstel, waarover dan kan gestemd worden.
Aangezien dat niet het geval is kan het College zijn “voorstel” louter op grond hiervan onontvankelijk verklaren. Dus afgezien van de inhoudelijke waanzin ervan.
Piet wil namelijk dat die afgedankte wagens (er staan er een aantal te roesten aan de oude brandweerkazerne) dan door de ontwikkelingsorganisaties worden doorverkocht of weggeschonken ̩n overgebracht naar de Derde Wereld. Bijvoorbeeld ook om ze daar te laten herstellen, want Рzo zegt Piet Рde lonen zijn daar lager dan bij onze garagisten. (Mijn voorstel: Piet op kosten van de stad mee op het vrachtschip vanuit Zeebrugge, om te zien of er geen wagens tussen schip en wal vallen.)

Piet, jongen toch !
Ben jij al een keer ergens geweest ? Heb jij al een keer die bleekscheten- expats van niet-gouvernementele organisaties in zwart Afrika zien rondcrossen met hun luxe landrover?
Van het ene (laat ons zeggen) restaurant naar de andere disco? Wel in de betere wijken hoor. Zij gaan bedanken voor uw afgedankte wagens.
Over een voorkooprecht van roerend goed in het algemeen hebben wij nog niet veel vernomen. In elk geval zal dat een goed uitgewerkt en heel ingewikkeld reglement eisen, goed te keuren door de gemeenteraad. Met een concrete opsomming van de begunstigden. (Mag Broederlijk Delen meedoen?) Met aanduiding of het om een verkoop gaat zonder of met recht op hoger bod. Enzovoort.
Kom, laat ons er niet meer over praten.
Ik ken gasten die hier in de streek een tweedehands Mercedes kopen (misschien van de stad?) voor bijvoorbeeld 2.000 euro en die, ten zuiden van de Sahara, zonder problemen kwijt kunnen voor 7.000 euro.
Weet je wat?
Het voorstel van Piet Missiaen zou kunnen aanleiding geven tot een soort bezinning over de wijze waarop Stad afstand doet van allerlei roerend goed. Meubilair bijvoorbeeld. En dat is weeral positief. Kan schepen Philippe De Coene bijvoorbeeld niet uitpakken met het dumpen van computers aan een of andere sociale instelling. Dat is positief.

5.2.
Marc Lemaitre (SP.A) vraagt om een nieuwe stimulans (premie) voor de herombouw van leegstaande winkels tot eensgezinswoningen.
Huizen werden winkels en staan nu – als verbouwd winkelpand – leeg.
Goed gedacht, maar zou hij niet best eerst eens vragen naar het effect van de vele bestaande stedelijke (en andere!) huisvestingspremies? Of vragen om een drastische belastingvermindering in Kortrijk?

5.3.
Cathérine Matthieu (Groen) vraagt om allerhande energiebesparende maatregelen te promoten en nog uit te breiden ook.
Een zeer ingewikkelde tekst. Met een toelichting en voorstellen die evenwel als vragen zijn geformuleerd. Ieder raadslid zal hopen dat zij die lange tekst niet helemaal wil voorlezen. Want het zal eerstkomende maandag in de zitting dan al wel 22 uur zijn geworden en dan wordt de klas lastig. (U – lezer van deze stadsblog- bent nu al moe.)

Kortom, zij vraagt van alles. Bijvoorbeeld ook een energie-audit voor elke OCMW-cliënt! (Hoeveel gaat die kosten?) Een systeem van derde betaler (de huisvestingsmaatschappijen !) voor energiebesparende renovaties. (Hoeveel gaat dat kosten aan personeel?) Groepscontracten met leveranciers van gas en elektriciteit voor OCMW-cliënten en sociale huurders. (Stad en OCMW en politie samen hebben het al zo moeilijk om dat te doen.) Leasen (ja, leasen!) van energiezuinige toestellen door OCMW-cliënten.
Eens vragen hoe het zit met de premies die men kan krijgen voor de installatie en gebruik van zonneboilers of netgekoppeld fotovoltaïsch systeem. De subsidieregeling is goedgekeurd in de Raad van Maart 2004.

De klas zal maandag bij deze interventie op stelten staan. Schepen Philippe De Coene zal welwillend beloven om een en ander te bekijken. Zeggen dat hij al veel heeft gedaan. De burgemeester dat hij het zal “meenemen”.

5.4.
Vraag van Vincent Van Quickenborne (VLD). Wil weten hoe het staat met de ideeën van de burgemeester om studentenkamers in de binnenstad te bouwen of in te richten.
Vincent houdt het kort, dus wij ook.

5.5.
Hans Masselis (VLD) vraagt wanneer het Kortrijk zal lukken om geheel
zelfstandig bouwvergunningen toe te kennen.
Zodat uw dossier niet meer naar Brugge moet.
Men mag hopen dat dit nog lang kan achterwege blijven. Met het nieuwe systeem (dat al bestaat in Avelgem en Vilvoorde) gaan terug we naar vaudeville-toestanden, naar een ongehoord cliëntelisme, electoralisme. Vlaanderen wordt dan zeker het lelijkste land ter wereld.

5.6.
Nog een vraag van Hans Masselis. Over de parkeerproblematiek aan de Xpo.
Schepen Guy Leleu zal daarover heen walsen.
En volgens de laatste berichten uit het Schepencollege is er een mobiliteitsplan in demaak voor Hoog-Kortrijk.

5.7.
Moniek Gheysens (VLD) vraagt naar de resultaten van onze duiventil op het Schouwburgplein.
Dat wordt dus een mooi opstel. We mogen hopen dat zij niet vergeet te vertellen hoeveel dat experiment van duiven-genocide ons heeft gekost. Zoek het maar eens op. U zal het niet geloven. Op kortrijkwatcher is daar lang geleden al over geschreven. Over de wijze waarop Kortrijk omgaat met onze gevleugelde vrienden. (Schepen Philippe De Coene praat sindsdien niet meer met ons.)

HET IS BIJNA GEDAAN.
Allez, ‘k zal het u eens vertellen hoeveel die duiventil ons kost. 22.000 euro. Met de nevenkosten erbij en zonder de exploitatiekosten: minstens 1 miljoen BEF.

5.8.
Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) wil de overbodige verkeersborden weg uit de stad.
Zij heeft dat al een keer gevraagd en de vorige schepen van mobiliteit vond dat ze allemaal nodig waren.
Ooit ergens gelezen (begrotingspost) dat de stad over een machine beschikt om die zelf te maken. Is dat zo ? Doen we dan dat zelf? En wie plaats er eigenlijk die borden? En hoeveel kost dat? En is daar een of ander iemand van de politiezone VLAS bij betrokken?
Opmerkelijk is dat er nog nooit in een gemeenteraad een bespreking is geweest van de wijze van gunnen voor het leveren van verkeersborden.
Al jaren geleden hebben heelwat Duitse steden een grote schoonmaak gehouden in hun verkeersborden. Dertig procent daarvan kon gewoon verdwijnen.
Nu, schepen Philippe De Coene en de SP.A-fractie kan moeilijk tegen het voorstel zijn want minister Landuyt wil ook de strijd aangaan tegen “de brousse” (beter: oerwoud) van verkeersborden. Er komt een gids “Minder verkeersborden” voor de gemeenten.

P.S.
In een gemeenteraadszitting is er altijd een zogenaamd vragenuurtje, over actuele dingen.
* Wie vraagt er iets over die live-camerabeelden van de Grote Markt? Op de URL krijgt men veel meer te zien dan op wat nu plots op de website van de stad te bekijken valt. Maar alleen voor ingewijden.
* En kan er iemand informeren waarom er weer een delegatie naar het verre Cebu vertrekt?
De gemeenteraad is nog nooit op de hoogte gesteld van de werking van deze stedenband. Nog niets daarvan goedgekeurd. Schepen Alain Cnudde ! Zeg nu een keer wat we daar gaan doen. Hoeveel die “ontwikkelingssamenwerking” (inclusief de snoepreisjes) kost.

HET IS GEDAAN.
NU NOG EEN STUK OVER DE BEGROTINGSWIJZIGING.
U wou toch raadslid worden, zei u ?
Een goede test om te weten of uw ambitie wel zinvol en nuttig kan zijn: leest u minstens iedere week “kortrijkwatcher”?

N.B.
In de vorige stukken over de gemeenteraad zijn er aanvullingen en correcties verschenen.
Misschien komen er nog. Ook op deze bladzijde.

Scrollen maar…

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris)

Over de komende gemeenteraad van maandag 10 oktober zijn hier al acht bladzijden verschenen. Zij worden ten andere dagelijks ietwat aangepast. Ook in dit stuk mag u zich nog aan aanpassingen verwachten. Foutje hier, foutje daar. Soms een kleine aanvulling. Of een bitter kommentaar dat achteraf nog nodig blijkt. Zie straks nog maar eens naar 3.8. En we houden het dan nog zo kort als mogelijk. Hebben zelfs nog geen enkel dossier ingekeken. Dat is een taak voor gemeenteraadsleden. Stel dat we ook dat nog zouden doen ! Zit u hier nog tot maandag 18 uur – start van de zitting – te lezen.
De bedoeling is duidelijk. Kortrijkwatcher heeft zich tot taak gesteld om zoveel mogelijk kandidaten bij de lijstvorming van de diverse partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen alle lust te ontnemen om daaraan mee te doen.

Vorige keer waren we net begonnen met een agendapunt van “de vierde commissie”.
Dat is altijd de gemakkelijkste. Er worden bijvoorbeeld zakontvangers gekocht voor onze pompiers. Of de linoleumbevloering in het muziekconservatorium moet worden vernieuwd. Er is ergens een lamp kapot. Vergaderingen van die commissie zijn dan ook meestal in nauwelijks tien minuten afgelopen. (Als u dan toch per se raadslid wil worden, kandideer dan nu al voor die vierde commissie. Goed onthouden ! Verplaatsingen en uitwuiven thuis inbegrepen 6.000 BEF bruto weliswaar binnen in nauwelijks één uur.)

Maar dit keer staan er onder nummerke 4 toch drie of vier belangrijke agendapunten.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: afbraak woning.
Niet vergeten om dit samen te lezen met de agendapunten 2.11 en 3.7.
Over dat Stedenfonds en de projecten daarmee in Kortrijk (die lopen van 2003 tot 2007) is een boek te schrijven. Zal het initiële dossier straks nog eens bekijken.

Maar nu gaat het om die “gronden Vandendriessche”. Plannen bestaan daar voor een buurtpark, tuinuitbreidingen, de renovatie van de serre, het aanleggen van een inrijstrook.
In de begroting is er een artikel zichtbaar in dit verband: 105.000 euro voor het buurtpark.
Er moet nu ook een woning worden afgebroken. Eerst wou men die woning restaureren maar dit werd te duur bevonden en men vond ook geen concrete nieuwe bestemming.
Indertijd werd die woning gekocht voor 371.841 euro ! Ze tegen de vlakte gooien zal waarschijnlijk 12.000 euro vergen. Mooi koopje was dat.

4.3. Afbraak vervallen bijgebouwen van het ex-arrondissementscommissariaat.
U kent dat statige herenhuis in de Groeningelaan 36.
De afbraak van de bijgebouwen is een goede gelegenheid om te vragen of de stad al weet wat er zal mee gebeuren. Limelight (Buda?) heeft al een keer gesolliciteerd om daar zijn tenten op te slaan, maar dat is niet doorgegaan. Nu doet er een roddel de ronde. Er zou al een kandidaat uit de horeca bekend zijn om het huis te exploiteren en die kandidaat houdt zich dientengevolge intussen tegenover schepen Bral zeer gedeisd in de Algemene Vergadering van de stedelijke vzw Bruisende Stad.

4.4. Poortgebouw VETEX: inrichting en realisatie uitbreiding.
De memorie van toelichting alleen al beslaat acht bladzijden. Heel technisch en zelfs met een aantal foto’s erbij.
Dat wordt een goede zaak. Het poortgebouw in de Pieter De Coninklaan wordt omgeturnd tot een buurtcentrum waar culturele en sportactiviteiten kunnen doorgaan en jeugdlokalen worden gebouwd (voor de Chiro!).
Het voorontwerp raamde de kosten op 450.000 euro. Over de financiering van de werken en het totale project Vetex in de uitgebreide toelichting: geen woord. In de begroting is er een post van slechts 150.000 euro voorzien.
Wel wordt plotseling met nadruk vermeld dat de Chiro Sint-Jan met 18.000 euro over de vloer komt.
Maar lezers van kortrijkwatcher weten dat Interreg III B (dat is Europa) er voor iets tussen zit. En in het kader daarvan ook het OCMW, en vroeger nog Leiedal en de Woonregie.)
Een deel van dit project wordt gefinancierd door VISP !! Vitalizing city centers through Integretated Spacial Planning !!
Het wordt tijd dat we het daar eens opnieuw over hebben. Er wordt door onze ambtenaren nog altijd constant heen en weer gereisd in het kader van die spatial planning. Over heel Europa.
(De 75.000 euro voor videoconferenties zijn intussen geschrapt uit de begroting.)

In de krant (bijv. “Kortrijks Handelsblad” van 7 oktober) leest men daar weer eens allerhande
desinformatie over. Het project VETEX dan zou voor ruim 45 procent door Europa worden bekostigd.
Ja? ‘t Kan zijn. Maar leg dat nu eens wat beter uit. Zeg niet na wat het College of een ambtenaar vertelt.
Die krant moet eindelijk een keer een stadblog als die van kortrijkwatcher beginnen lezen.
Over VISP ook. Stukken van 28/2, plus 1/3 en dan nog twee op 3/3.
Vanuit het Europese project VISP krijgt Kortrijk-Stad en het OCMW 853.450 euro. Maar IN RUIL DAARVOOR gooien we er zelf 978.450 euro tegenaan. Vuistregel is: als de lokale partner voor zijn VISP-projecten 51 euro betaalt legt Europa er 48 euro bovenop. Stad en OCMW beschikken in het totaal over 1,8 miljoen Visp-gelden. Die gaan niet enkel naar Vetex, maar ook bijvoorbeeld naar de Venning, sociale tewerkstelling, Levenslang Leren en niet te vergeten naar Syntra West voor het ondernemerscentrum in de Leiestraat. En vooral naar “algemene kosten” (kantoor), reizen, workshops, studiebezoeken.
Personeelskosten voor de VISP-projecten (exclusief die van ambtenaren): minstens 500.000 euro.
Voor de Venning bijvoorbeeld heb ik weet van 15.000 euro studiekosten. Het kan intussen meer zijn.

Even samengevat.
Laat het College in de komende gemeenteraad eens uitleggen hoe de kostenstructuur voor de Vetex (en de gehele Vetex!) nu juist in mekaar zit.
In de begroting 2005 was er een krediet voorzien van 150.000 euro. Bij de tweede begrotingswijziging is daar 450.000 euro aan toegevoegd. Totaal: 600. 000. Gemeentelijk aandeel: 350.000. Waarom zegt een ambtenaar in de krant dat Europa voor ruim 45 procent financiert?

4.5 Herinrichtingswerken van de Berg van Barmhartigheid.
Dat is de vroegere bibliotheek (en archivarishuis) in de O.L.Vrouwestraat. Later richtte stad daar luxe-kantoren in voor de welzijnsdienst. Maar die is nu weg naar het nieuwe stadhuis. Het personeel is er niet heel gelukkig mee. De privacy is namelijk fel verminderd.
In het ex-archivarishuis wordt de Erfgoedcel nu in de watten gelegd. De medewerkers krijgen een nieuwe stek, zodat de erfgoedcoördinator “op iets meer privacy kan rekenen” (letterlijk citaat). Niemand weet goed waarom er in die erfgoedcel drie medewerkers nodig zijn.
Voor geheel het gebouw is een “masterplan” in de maak.
In de begroting is voor aanpassingswerken 25.000 euro ingeschreven. En voor meubilair 50.000 euro.
Welnu, op de gemeenteraad wordt om 29.947 euro gevraagd voor lot 1 (aanpassingswerken) en voor 44.891 euro voor lot 2 (meubilair). Samengeteld komt het wel goed uit. Die dekselse schepen van FACILITY Jean de Bethune toch !

Over de punten 4.6 tot en met 4.11 hebben we het niet.
Zo is het al genoeg geweest.
Want er staan nog een resem vragen en voorstellen vanwege de raadsleden zelf op de agenda.
En er is ook nog de klassieke “geheime zitting”. Ook besloten zittinge genoemd.
Gaat meestal over individuele personeelszaken. Tuchtstraffen en zo. Benoemingen.
(Voor nieuwe kandidaat-raadsleden: u mag daar wel degelijk op aanwezig zijn.)

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (bis)

In ons heel losjes overzicht van een aantal agendapunten uit de gemeenteraad van 10 oktober 2005 zijn we nu gekomen aan nummerke 2.9. Dat zou best samengelezen worden met punt 3.8.
Want die nummerkes hebben allebei betrekking op de heraanleg van de omgeving Begijnhofpark, Onze-Lieve-Vrouwkerk, Groeningestraat, Kapittelstraat, enz.  

2.9. Heraanleg Groeningestraat, enz. en riolering in het Begijnhofpark. Fase 2: heraanleg van de Groeningestraat. Wijze van gunnen.
Dat stuk is gewoon niet te verstaan.
Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.
In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.En dan dat verkeerscirculatieplan voor de Groeningestraat! Wie nu bijvoorbeeld vanuit de omgeving van de Houtmarkt de stad richting Harelbeke-Gent wil verlaten wordt opnieuw het centrum ingejaagd, via het Plein, de Romeinselaan en de Veemarkt. Opnieuw binnen in de “autoluwe” stad…
Het stadsbestuur geraakt er niet aan uit. En zeggen dat we hier een peperdure halvetijdse verkeersdeskundige hebben ingehuurd, en naar het schijnt ook in het bezit zijn van een “verkeersmodel”. Soort simulator. Bij de reguliere ambtenaren zijn er ook verkeersdeskundigen. En in het kader van het grootse Bijstand-procect heeft Foruminvest (beter: nv Sint-Jan) ook al een studiebureau ingeschakeld.

Volgens de krant van vandaag opteert schepen Leleu voor éénrichtingsverkeer in de Groeningestraat, stadinwaarts dan naar de Grote Markt. Maar er staat nog niets vast. Er is wel geopteerd voor éénrichtingsverkeer, maar men weet nog niet in welke richting.
De werken in de Groeningestraat zullen naar schatting 729.000 euro kosten. Op de begroting is 700.000 euro ingeschreven.
Niet te verstaan is dat men daar geen trekkingsrechten voor gebruikt. Dat geld ligt daar zomaar te rapen. Was dat niet zo voorzien?

2.11. Herinrichting van het Volksplein en omgeving.
Dat is waarlijk een van de schoonste projecten van de stad. Een echte heropwaardering van het openbaar domein in deze volks- en studentenwijk.
Alles wordt door het Stedenfonds betaald. We krijgen daar veel geld van. In 2004: 1.918.739 euro. Dit jaar nog 79.000 euro méér. Dus telkenjare en al jaren bijna 2 miljoen.
Met dat Stedenfonds had men nog heelwat andere plannen, maar daar wordt niets meer over vernomen.
(Het Stedenfonds niet verwarren met het Gemeentefonds. Daar krijgen we ca. 24 miljoen van. Het Stedenfonds gaat naar een beperkt aantal steden en dient voor speciale projecten.)
Spijtig dat het allemaal zo traag opschiet.
Raming van de kosten: 1.226.099 euro. Op de begroting is hiervoor net wat minder voorzien: 1.210.000 euro.

3.1. Definitieve schenking van boeken aan de bibliotheek Avelgem-Spiere-Helkijn.
De stadsbibliotheek geeft 577 boeken weg. Ze waren al vroeger in bruikleen gegeven. En we hebben ze toch dubbel.
Maar nu wil ik toch wel nog eens het niveau van een gemiddeld Vlaams Blok-raadslid illustreren.
Raadslid W. Depauw zegt dat hij die schenking zal steunen op voorwaarde dat de betreffende boeken hoofdzakelijk nederlandstalig zijn.

3.6. Biologische behandeling door afbraak van organisch slib van drie vijvers.
Het gaat om de vijver van het o.c. Marke, die van de Vetextuin en van de tuin Messeyne.
Niet-specialisten in de gemeenteraad zullen hier weer met de handen in het haar zitten.
De raadsleden van Spirit (voormalig Groen) en Groen zullen al hun duivels ontbinden en niet weten van ophouden. Die gasten kennen daar iets van, van homogeen uitstrooien van bacteriën.
U moet wel weten dat het hier gaat om een kunstmatige en dure werkwijze . Groen houdt niet van kunstmatig uitstrooien van grofkorrelige micro-organismen. Daarbij is het zo dat vijvers zichzelf reinigen op voorwaarde evenwel dat er geen bomen staan en er geen zon op schijnt.
Groen zal dus voorstellen om de bomen in de tuin Messeyne te laten kappen en zonneschermen te plaatsen.

3.7. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: aanleg binnengebied op gronden Vandendriessche.
Eigenlijk samen te lezen met puntje 2.11. Zie hierboven.
Kostprijs geraamd op 89.755 euro en nog een keer 190.000 euro voor de groenaanleg en de omgevingsaanleg. Dit maakt 279.755 euro.
Hoeveel hebben we nu nog over uit dat Stedenfonds?
Heb geen zin om dit nu op te zoeken. Heb nog wel wat anders te doen. Is er vandaag niet ergens een receptie?

3.8. Heraanleg Begijnhofpark en omgeving. Fase 1.
Dit puntje moet u samenlezen met nummerke 2.9.
Zie supra. Hier zijn we nog in fase 1 hoor.
Ontwerper BVBA Paul Deroose uit Jabbeke is eindelijk klaar met zijn voorontwerp. Die man werkt al jààren aan de omgeving. (Dat gaat zo bij openbare aanbestedingen.)
Maar hier gaat het blijkbaar slechts om groenaanleg. Raming (afgerond) : 428.000 euro.
In de toelichting wordt niets gezegd over de financieringswijze.

Nu wat kommentaar over de wijze van gunnen. Voor gevorderden.
Het Kortrijkse stadsbestuur heeft er al lang een handje van weg om als het maar enigszins kan openbare aanbestedingen (de laagste prijsindiener wint onvermijdelijk) of offertes (beste verhouding kwaliteit prijs wint) te vermijden.
Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is veel meer mogelijk om “goede” – laat ons zeggen uitgekiende – kandidaten te selecteren voor het uitvoeren van werken, voor leveringen, voor diensten.
Bij dit agendapunt wordt de gemeenteraad weer eens verzocht om te werken met een onderhandelingsprocedure. Nog wel met een totaal verkeerde verwijzing naar artikels uit de wet op de overheidsopdrachten. Piet Missiaen (Spirit) vroeg zich in de raadscommissie van dinsdag af of dit wel kan. Schepen Philippe De Coene ziet niet dat er naar verkeerde artikels uit de wetgeving wordt verwezen, en zegt dat hij de zaak zal laten onderzoeken door de juridische dienst. Die heeft intussen geantwoord dat het gaat om een materiële vergissing. Er moet wel degelijk een openbare aanbesteding gebeuren.
Maar nu. Een merkwaardige anecdote. Zeer freudiaans te verstaan.
In de vorige raadszitting heeft Piet Missiaen ook een keer gevraagd waarom er niet werd gekozen voor een openbare aanbesteding. Schepen Jean de Bethune verdedigde met hartstocht de stelling dat de voorgestelde wijze van gunnen in dit geval wel degelijk mocht. Terwijl in de Collegebesluiten ook wel degelijk was gekozen voor een andere, met minder vrij spel voor het kiezen van de gelukkige winnaar.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat. Afbraak woning.
We zitten nu al in “de vierde commissie” maar dit punt hangt wel samen met 2.11 en 3.7.
Hebt u ook al geen zin meer om raadslid te worden?

Lezer,
We moeten even pauzeren.
Nu toch nog iets opzoeken. Het is mogelijk dat dit een hele avond in beslag neemt en dat u ons pas morgen terugziet. Die receptie kan wel zonder ons doorgaan.

Gemeenteraadsleden zitten met de handen in het haar (1)

Veel kandidaat-raadsleden dachten in den beginne dat een gemeenteraad zoiets was als een borreltafel.
Als gemeenteraadsleden de stukken van de Raad toegespeeld krijgen in een linnen zak spreken we van een “zware” gemeenteraad.
De Raad van maandag 10 oktober is overweldigend zwaar. Alleen al die (tweede) begrotingswijziging vergt zeker een dag werk om ze te doorgronden. We komen daar alleszins op terug.
Nu overlopen we enkele losse agendapunten. Om u een idee te geven van wat plaatselijke reporters komende maandag te wachten staat.

1.2. Coraproject te Moeskroen en Estaimpuis. Machtiging om een schorsings- en annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State.
Op 10 minuten autorijden van Kortrijk plant de NV Cora een mega-handelscomplex. Schepen Jean de Bethune wil dit niet. Tegen alle vroegere vergunningen heeft de stad dan ook altijd de nodige administratieve beroepen ingesteld. Nu dus weer, omdat zowel Estaimpuis als Moeskroen opnieuw een socio-economische machtiging hebben verleend aan de NV Cora.
We spreken hier van een grensoorlog. Straks doet de Moeskroense burgemeester iets tegen ons eigen geplande mega-complex op de Bijstand-site.
UNIZO heeft ook administratief beroep ingesteld, maar dan tegen de socio-economische machtiging van het interministerieel sociaal-economisch comité voor de distributie.
Onze traditionele stadsadvokaat voor dit soort zaken met de Raad van State (bijvoorbeeld ook heel dat gedoe rondom kansspeloorden in de stad) krijgt weer een hoop werk. Het wordt tijd dat de raadsleden nog een keer aan schepen Hilde Demedts vragen hoe men komt tot de aanstelling van een raadsheer, en hoeveel dat allemaal kost. (Hilde vindt dit soort vragen onwelvoeglijk.)

1.3. Verkoop aan AZ Groeninge van grond gelegen aan de Marionetten voor de realisatie van het algemeen ziekenhuis.
We zijn zeker al van in 1998 bezig met aldaar grond te kopen van Kristjan Dumolin.
Toen voor zowat 10 miljoen Belgische frank (ongeveer 5 ha.) . MAAR ! Bedoeling was toen althans om heel de Marionetten te bebossen. Er een recreatie-oord van te maken. Iets heel anders dan een mastodont-ziekenhuis bouwen.

Ter herinnering.
De SP is altijd al gekant geweest tegen de bouw van een mega-ziekenhuis.
Tot op het ogenblik dat Philippe De Coene mocht schepen worden.
De eigenaar van die gronden (de N.V. Koceram) heeft nu plotseling (sinds de jaarvergadering van 9 juni 2005 ?) ingezien dat grond verkopen voor bebossing minder opbrengt dan grond verkopen voor (of aan) een ziekenhuis. Koceram wil nu toch voor een deel van die gronden gecompenseerd worden voor het prijsverschil dat zij eigenlijk had kunnen krijgen bij een rechtstreekse verkoop aan het AZ Groeninge. Hoe zou je zelf zijn?
Als men kan 3 euro meer kan krijgen per m² ?

De grond die nu verkocht wordt is vereist om de beek aldaar te verleggen. Maar die is al verlegd.
In de memorie van toelichting voor de raadsleden had men beter niet die afkorting “Koceram” gebruikt maar wel “Koramic Holdings”. Dat is sinds de jaarvergadering van Koceram (dd. 9 juni) de echte maatschappelijke benaming van de NV Koceram. Dan zou er bij de raadsleden al wat meer licht zijn opgegaan, zodat zij er kunnen op toezien of schepen Bral bij dit agendapunt de zaal verlaat. Schepen Bral is namelijk directielid van “Koramic Roofing Products”.
Ter info nog: een heel nauw kabinetsmedewerker van de burgemeester is onlangs benoemd tot bestuurder van “Koceram”.

1.4. Aankoop grond in Marke voor de realisatie van een nieuw fietspad.

Hier zal schepen Jean de Bethune even naar buiten moeten om een sigaret te roken. Want de familie heeft véél meer grond liggen dan een gemiddelde Kortrijkzaan in zijn meest luciede dromen kan vermoeden.
(Een grote kans om het grondpatrimonium te gelde te maken heeft het geslacht gemist in Marke, toen men daar in de buurt van het kasteel gerust ook grond kon kwijtraken aan de stad voor de aanleg van een christendemocratisch-humanitair “zigeunerpark”. Kasteelvrouw kon dan te velde afzakken met koekjes voor de lijfeigenen.)
De pachter van de familie wordt voor de pachtbeëindiging schadeloos gesteld door de stad.
Maar dat kost niet zoveel. Alweer een slak waar geen zout wordt op gelegd.

1.7. Tweede begrotingswijziging voor 2005.
Zoals u weet heeft de begroting intussen voor gewone ontvangsten en uitgaven de 100 miljoen euro overschreden.
De ontvangsten stijgen nu met 4,8 miljoen euro, en de uitgaven met 5 miljoen.
Over dit alles later meer. In een apart stuk.

1.8. Begrotingswijziging van Parko.
Ook geen klein bier.
De uitgaven in buitengewone dienst (investeringen) stijgen met 4,7 miljoen. De oorspronkelijke raming bedroeg slechts 1,6 miljoen. Vanwege die onvoorstelbare meeruitgaven mogen we ons aan een verhoogde ijver van de pakmadams verwachten.

Veel heeft te maken met de aankoop van de ondergrondse parking aan het Schouwburgplein. Zal de gemeenteraad deze aankoop simpelweg goedkeuren via deze begrotingswijziging of zal men daar een apart agendapunt van maken ?
Volgens een Collegebesluit van 13 september krijgt Parko voor de aankoop van die parking een “bijkomend” (bijkomend?) krediet van 4.600.000 euro. En daarbij nog een investeringstoelage van 2,3 miljoen. Samen dus bijna 7 miljoen.
Schepen Guy Leleu is weeral een beetje onvolledig wanneer hij in de pers (“Het Nieuwsblad” van 5 oktober) verklaart dat de Groeningestad voor de aankoop van de parking Ladeuze 4,58 miljoen euro zal ophoesten. Burgemeester zegt 185 miljoen oude BEF. Hij verwacht niet onmiddellijk bijkomende kosten.
In de begrotingswijziging is slechts sprake van 2,3 miljoen. Dat is dus die investeringstoelage.
(Wordt de rest van de stadsbijdrage naar de begroting van volgend jaar verschoven?)

Op de agenda van de gemeenteraad is bij hoogdrindheid een bijkomend punt toegevoegd.
Men was vergeten dat de erfpacht met de Parking Ladeuze nog moest worden beëindigd.
Hier is sprake van een eenmalig en forfaitair bedrag van 4.586.030 euro. (Moet er geen schadeloosstelling komen voor de beëindiging van de erfpacht? Die gold voor 66 jaar.)
HOEVEEL ZAL DE AANKOOP VAN DE PARKING NU EIGENLJK KOSTEN?
Om het zaakje helemaal op te klaren “verduidelijkt” schepen van financiën Alain Cnudde nog dat de stad en Parko elk de helft van de “overname” zullen financieren. En voor Parko gebeurt dit door een investeringstoelage van 2,3 miljoen euro.

Begrijpt u nu dat raadsleden met de handen in het haar zitten?

P.S.
Parko krijgt van de stad ook nog een zgn. doorgeeflening van 3,7 miljoen. Dat bedrag moet het gemeentebedrijf Parko later terugbetalen.

2.1. BPA “woonwagenterrein”: behandeling van het bezwaarschrift.
Over dit tsiganologisch project vertelden we hier al meerdere malen op deze stadsblog.
(Weet u dat er hierover al decennia palavers worden georganiseerd? Onvoorstelbare, bijna slaande ruzies in “De Gilde”. Dat ze – die zigeuners! – gaan kamperen aan ‘t kasteel van de Bethune ! Citaat van een gildeman.)

2.2. Afsprakennota van de stad met Leiedal.

Schepen van de stad Frans Destoop is tegelijk ook voorzitter van Leiedal.
Hij zal dus aan de gemeenteraad vragen om een afspraak goed te keuren die hij met zichzelf heeft gemaakt. (Kan hij daar dan over mee stemmen?)
Het is al geruime tijd zo dat Leiedal van de stad exclusieve opdrachten krijgt. Dat wil zeggen zonder openbare aanbesteding of offerte. (Terwijl Leiedal dan sommige van die opdrachten op zijn beurt uitbesteedt. Kluchtig.)
Nu gaat men een “raamovereenkomst” maken. Dat is altijd gevaarlijk. (Zie hoe het er aan toegaat bij de ICT-aankopen.) Leiedal krijgt nog meer vrij spel. Voor een bedrag van maximum 75.000 euro per jaar, dat wel. Hierbij dient nog opgemerkt dat Leiedal jaarlijks ook werkingstoelagen krijgt van de stad. Nu 156.725 euro.

2.3. Toekennen van investeringstoelage aan de Zuid-West-Vlaamse Bouwmaatschappij.
Dit is een schoolvoorbeeld van netwerking binnen de christendemocratische zuil.
Op de voormalige textielfabriek TSA in de Hugo Verriestlaan is de Bouwmaatschappij bezig met een project sociale woningbouw. Voor de meerkost van de 45 ondergrondse parkeerplaatsen krijgt de maatschappij nu een subsidie van de stad ten bedrage van 7.437 euro, per garage.
Ja, zo kunnen we het ook. ‘k Ga ook een keer een sociale woning bouwen. Zo komen we wellicht aan de 2000 in aantal die de CD&V in zijn kiesprogramma 2000 heeft beloofd. Binnen deze legislatuur. (Raadslid en Vlaams volkvertegenwoordiger Carl Decaluwé blijft het nalaten om hierover persberichten – noodkreten – in de bevriende media te verspreiden. )
Dit cadeau aan één Bouwmaatschappij schept wel degelijk een precedent.

2.4. Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Dit is een afsprakennota tussen stad en nutsbedrijven (bijvoorbeeld Belgacom, Gaselwest, Aquafin) plus privé-bedrijven om werken op openbaar domein beter en gezwinder te laten verlopen. Eindelijk. Wie al is geconfrondeerd met werken op openbaar domein kan wel wat vertellen over de gang van zaken. Zie momenteel de coördinatie van de werken in Heule.
Met de hem eigen bedrevenheid om de Raad wat wijs te maken heeft schepen Baghwan Guy Leleu altijd beweerd dat de stad al zo een code had. (De vorige schepen van mobiliteit had toch de beleefdheid om dit niet te zeggen. Zij zou namelijk werk werk maken van een code.)
Nu blijkt dat dus weer een keer niet waar te zijn. Er was wel ergens een soort technisch reglement, een niet afdwingbare leidraad (nooit door de gemeenteraad goedgekeurd), maar helemaal geen code zoals de VVSG er al lang een heeft opgemaakt ten behoeve van de gemeenten. Een ruzie met Gaselwest heeft de opmaak van de echte code nu eindelijk teweeggebracht.

2.8. Heraanleg dorpsplein in Marke.
Ook eindelijk. (Aalbeke en Heule moeten nog wat wachten.)
De studieopdracht hiervoor bestaat al sinds 1998. Deze traagheid van bestuur heeft ons al veel geld gekost. Bijvoorbeeld alleen al omwille van de aanpassing van de erelonen. En de stijgende kostprijzen voor materiaal. Ik geloof dat we het daar ook al eens hebben over gehad.
Op deze slak leggen we geen zout meer. Aldi ziet ons zoal niet meer graag komen.
De memorie van toelichting over dit punt is plotseling zeer uitvoerig. Men moet zelfs het dossier niet meer gaan lezen.
Raming van de infrastructuurwerken: 1,6 miljoen euro.
Een deel daarvan (713.163 euro) krijgen we betoelaagd van de hogere overheid via zgn. trekkingsrechten. Dat investeringsfonds moet nog dit jaar opgesoupeerd, anders zijn we al dat geld kwijt. Begin dit jaar stak er alleszins nog 3 miljoen euro in die kluis. Er is dus haast mee gemoeid. Want de procedure om aan die trekkingrechten te komen is nogal omslachtig. En de investeringsplannen moeten heel concreet uitgewerkt zijn.

(Wordt vervolgd, maar NIET meer op deze bladzijde. Iets voor morgen.
Ga nu rustig kijken naar de beelden van die camera gericht op de Grote Markt. Daar kan geen voetbalmatch tegenop. Wist u dat die camera daar al maanden aan het werk is? En dat de stad dit ook wist en aan niemand heeft verteld. Waarom?)

Scholieren maken opstellen over de gemeenteraad

Leraren sturen zo nu en dan wat scholieren naar de gemeenteraad. Met de hoop dat deze rechtstreekse observatie zal bijdragen tot hun politieke vorming en hun politiek bewustzijn enigszins zal opkrikken.
Die scholieren moeten van hun participatief bezoek dan een verslag opmaken.
We konden de hand leggen op enkele van die opstellen en geven hierna wat citaten.

* Kimberlie is al weggelopen na een half uur. Het was toen aan punt 1.7. Ik ben nog wat blijven zitten tot aan nummerke 2. We hebben dan naar den Trap geweest.
* Er is daar een in het midden van de zaal die zijn boterhammen zit op te eten. Ook zit hij bezig met zijn laptob en wij zouden dat een keer moeten doen.
* Ze mogen daar issemmeskes versturen.
* De burgemeester is een sympathieke. Hij kan heel raar lachen. En hij steekt ook soms zijn armen omhoog.
* Het zijn allemaal marginalen die daar zitten.
* Er is daar altijd een die twee keer hetzelfde zegt.
* Er was niet veel mensen in het publiek. Er zit daar ook een rare tussen. Dan zit hij te roepen dat het niet waar is wat ze zeggen. Wij zouden dat een keer moeten doen. En als ik wegging komt hij mij zeggen dat ik dat allemaal niet moet geloven.
* Ik vind dat raar dat ze daar mogen door mekaar praten en niet luisteren.
* In de gemeenteraad zit er een college en commissie 1,2,3,4.
* De baas van de gemeenteraad zegt dan geen bemerkingen in de raad en er zijn er geen. En dan is alles O.K
* Ge moogt daar de krant lezen en vliegertjes maken.
* Als het bijna gedaan is beginnen ze allemaal te lachen en kletsen ze op de bank.
* Ik zou niet gaarne raadslid zijn. Ge zit daar zolang zonder speeltijd. Ge moet altijd vlug naar andere papieren kijken. Punt 1 goedgekeurd en dan punt 2 goedgekeurd.
* Ik zou willen voor gemeenteraadslid studeren om iets te doen voor de mensen.
* Het zijn allemaal oude.
* Het zijn allemaal marginalen.
* In de begroting is er nog over.
* De juffrouw zegt dat de gemeenteraad verplicht is van de begroting te bespreken in oktober en ik heb niets gehoord van begroting.
* Ze lachen daar met onnozelheden.
* Ik heb daar met een die naast mij zat dan gesproken in de gang en hij heeft dat schoon uitgelegd. Er zijn vier delen in een zitting. Eerst mogen de raadsleden de dingen van de schepens of van het kollege van burgemeesters en schepens bespreken. Dan mogen ze zelf vragen stellen en iets vragen om te doen. En dan mogen ze nog vragen stellen over het nieuws. En dan moet iedereen buiten. Maar de raadsleden mogen blijven zitten. En in een minuut is het gedaan. Ze gaan dan allemaal pinten drinken.
* Ze verstaan er zelf niets van.
* Soms steekt er een zijn vinger omhoog.
* Ik ben weggegaan toen ze begonnen te zagen.
* In de besloten zitting moet ge allemaal buiten. Ik was nog niet buiten en het was al gedaan.
* Als ze mogen praten zeggen ze dank u.
* Er zit daar ook een minister. Hij zit heel de tijd te bellen.
* Ze drinken graag koffie. En ze krijgen een glas water.
* Ik heb veel bijgeleerd.

Gemeenteraad in de zak gestoken (2)

Als u vandaag (vrijdag 8 juli) wel te verstaan vóór 18 uur, iemand ziet in de stad of in een deelgemeente met een propere design linnen tas in vanillekleur en herbruikbaar, dan moet u vooral niet denken dat u de laatste mode-hype hebt gemist.
Het gaat doodgewoon om een gemeenteraadslid op weg naar zijn werk. Op weg om daar binnen de kortste uren tamelijk veel geld te verdienen. 6000 FRANK BRUTO. Beroepskosten niet afgetrokken.
Normaal gezien mag u vannacht die linnen tasdragers niet meer tegenkomen.

Dat vergt weerom enige uitleg.
Deze maand hebben raadsleden voor het eerst hun papieren voor de gemeenteraad thuis bezorgd gekregen in een vlaslinnen tas. Die weegt 150 gram. De documenten die er voor de gemeenteraad van vandaag insteken wegen 2.240 gram. Vandaar dat we ditmaal spreken van een middelzware gemeenteraad. (Onze afspraak is en blijft: 4 kilogram of méér is pas “zwaar”.)
De gemeenteraadsleden worden vriendelijk aangemaand om hun tas na de gemeenteraadszitting terug in te leveren. Hoe ze dan met die twee kilogram papieren, plus de documenten die ter zitting worden aangeboden, terug kunnen thuis geraken zullen we pas laat in de nacht te zien krijgen.
Er is wel een noodoplossing. Raadsleden die hun reserve-boekentas niet hebben meegetorst kunnen vanuit hun stamcafé terug huiswaarts keren met die linnen tas! Ze moeten ze dan wel ten laatste 10 dagen na de voorbije gemeenteraad terug inleveren. Bij de dienst Bestuurszaken.

De balie van het stadhuis zal veel werk krijgen bij het aanwijzen van die dienst. Er zijn verhoudingsgewijs minder raadsleden dan burgers die al binnen in het stadhuis zijn geweest.
En met het bijhouden van het aantal terug ingeleverde zakken. (Het kleefticket met de naam van het raadslid zal ook niet lang standhouden.)

Maar we willen iets TOTAAL anders vertellen.
Wat staat er zoal op de agenda van de raadszitting van vandaag?
Veel te veel.
We wachten nog altijd op het protest van een of andere fractieleider over het feit dat het Schepencollege zo nu en dan komt aandraven met een overvolle agenda. Je moet echt gepensioneerd zijn (gepassioneerd) om zo’n raadszitting als vandaag terdege voor te bereiden.
Er zijn trouwens weer zes aanvullende punten vanwege de raadsleden zelf. Naarmate de verkiezingen naderen zal dit aantal nog toenemen. Raadsleden als Filip Santy (CD&V) en Hilde Overbergh (pro-SP.A) moeten zich meer en meer gaan manifesteren.

Er staan 60 punten op de agenda.
Klassieke dingen zoals tijdelijke politiereglementen, huurvernieuwingen, het ondergronds brengen van distributienetten (die kabel aan de kantoren de CM in de Sint-Janstraat hangt er nog altijd), het uitbreiden van openbare verlichting, herstellingswerken.

Maar ook: de retributietarieven voor fluohesjes !
De oprichting van een nieuwe gemeentelijke vzw (het Muziekcentrum). Aankoop gronden voor het zigeunerpark (iets voor na de verkiezingen). Het preventie- en veiligheidscontract. Alternatieve straffen. Het onderzoek van de kas van het Gemeentelijk Parkeerbedrijf Parko (altijd de moeite waard om iets over te zeggen maar niemand doet het).
De rekeningen en jaarverslagen van de elf gemeentelijke vzw’s. De aankoop van aardgas ten behoeve van de stad, het OCMW en de politiezone. (Dit is een kolfje voor energie-expert en raadslid Carl Decaluwé: hoe gaat de stad om met de liberalisering van de energiemarkt?). Investeringssubsidies voor jeugdlokalen. Bouwen van jeugdaccomodatie voor de Chiro van Rollegem. De jaarrekeningen van de kerkfabrieken. De jaarrekening en het activiteitenverslag van het Stadsontwikkelingsbedrijf (de vroeger Woonregie). Eigen vermogen een beetje gedaald: 5 miljoen. Bezoldigingen: 117.419 euro. Te verwerken verlies plots fel gedaald: 172.712 euro. Inkopen woningen en percelen: 718.190 euro. Reis- en verblijfkosten: 5.480 euro. Representatiekosten: 4.777 euro (Cannes?)

Piet Missiaen (Spirit) wil ook weer wat bovengemeentelijk realiseren. Inzake het inzamelen van oude kledij stelt hij voor om een beleid te voeren dat niet enkel ten goede komt aan doelen in de vierde wereld, maar ook in de derde wereld.
En raadslid Filip Santy (CD&V) heeft een ingewikkeld voorstel tot amendering van het reglement inzake de toegang van voertuigen tot voetgangerszone. Wedden dat het erdoor komt?
Hoe laat wordt het vanavond?
Dat zit wel goed. De voorzitter van vandaag (bij wijze van uitzondering is dat schepen Frans Destoop) zal zijn best doen om de burgemeester waardig te vervangen. Morgen weer vroeg op.