Category Archives: gemeenteraad

Een gemeenteraad die 6 uur, 23 minuten en 30 seconden kan duren (2)

Aan die langdurige Raad van 9 november hebben we al een keer een stukje gewijd, op zoek naar redenen die de duur ervan kunnen verklaren.

De zitting van de maand november was weer eens omwille van de corona-bedreiging virtueel-digitaal georganiseerd (iedereen zit dan voor zijn PC thuis) en dit zorgt toch wel voor veel vertraging.
Er zitten nogal wat digibeten in de Raad die niet kunnen werken met een elektronisch systeem dat alhier in Stad in voege is en bekend staat als “e-decision”. Laatst hoorden we een raadslid dat zijn micro had laten openstaan tot tweemaal luidkeels vloeken omdat hij er niet in slaagde zijn stem uit te brengen. (Men kan zijn stem dan alleen nog kenbaar maken via het sturen van een email naar de algemene directeur, wat tijd vergt.)
Als er niet per fractie wordt gestemd maar wel hoofdelijk, dan duurt het erg lang eer de uitslag binnen is bij de voorzitter van de Raad. In de laatste gemeenteraad hebben we zo twee hoofdelijke stemmingen gehad die telkens toch minstens 4 minuten in beslag namen.

Er zijn ook raadsleden die zich even wat beter zouden bezinnen over de vraag of zij inderdaad wel iets gaan zeggen en hoe ze dat dan zullen doen.
Zo kent onze ervaren, beslagen gemeenteraadwatcher twee raadsleden waarvan hij helaas objectief moet vaststellen dat zij het woord nemen om er daarbij telkens blijk van te geven dat zij eigenlijk niks te vertellen hebben, ofwel de kunst verstaan om eventjes naast de kwestie te praten. Het gaat om de twee fractieleden van de N-VA. Tja. Beleefdheidshalve noemen we geen namen. Gelukkig houden zij het altijd kort.

Het tegenovergestelde doet zich ook voor.
Zo’n schepen als Philippe De Coene (SP.A) heeft wél iets te vertellen maar hij doet dat immer zo breedvoerig, zo breedsprakerig dat je je het als raadslid zou ontzien om even een punt naar voor te brengen over een of andere sociale materie.
Bij interpellaties van beperkte aard heeft de schepen 4 minuten de tijd om te antwoorden. De Coene heeft zich daar in de zitting van november geen enkele keer aan gehouden. Telkens opnieuw (driemaal) haalde hij de vijf minuten. Daarbij heeft de nieuwe voorzitter Helga Kint het slechts één keer gewaagd om hem te vragen om “af te ronden”. Soms is een werklustig raadslid dan nog zo vermetel om een tussenvraag te stellen en dat geeft de vroegere OCMW-voorzitter dan weer in zijn repliek de gelegenheid om in het lang en het breed, op een imponerende en gedragen toon zijn gedegen kennis tentoon te spreiden. Het duurt dus wel even.
Matti Vandemaele dan, van Groen.
Hij houdt zich door de bank genomen wel aan zijn spreektijd, maar wat een babbelaar is me dat zeg! Wat een spraakwaterval! (Mensen die hem meemaken op de trein naar Brussel vertonen naar het schijnt wel eens de drang om een andere wagon op te zoeken.) In zijn replieken weerhoudt hij er zich doorgaans niet van om nog een keer te herhalen wat hij al eerder had gezegd. Iemand moet hem daar toch een keer op wijzen…

De gemeenteraad van 9 november is occasioneel dan ietwat verlengd door enig extern gedrag van twee bewindvoerders.
Vooreerst door het feit dat minister Vincent Van Quickenborne het lef had om zich in een zondagmiddagnieuws op WTV nog voor te stellen als burgemeester van Kortrijk en daarbij de suggestie wekte dat hijzelf ervoor had gezorgd dat omwille van COVID-19 het winkelcentrum K in Kortrijk die dag gesloten bleef.
Dan was er nog het zelden geziene feit dat een schepen, met name de als zeer ijdel gekende Axel Ronse (N-VA) het bestond om een Kortrijks (moslim)burger in de sociale media uit te schelden en nog voor de rechtbank te slepen ook. Ongezien! Interventies van het Vlaams Belang over deze unieke optredens konden niet uitblijven. Andere fracties van de oppositie hielden zich volledig op de vlakte. Dat was dan wel even een tijdwinst in de Raad…

Het is nog wat te vroeg om een oordeel te vellen over het tijdsgebruik van onze nieuwe waarnemend voorzitter Ruth Vandenberghe. Wel is duidelijk dat zij nog niet echt beslagen op het ijs komt en zich daarom angstvallig houdt aan het voorlezen van een nogal langdradig en kurkdroog, “ambtenaarees” opgesteld papier van haar kabinet en/of een ambtenaar. Dat is de vis in het water verdrinken. Zal zij dat in de nabije toekomst wel afleren?


Een gemeenteraad van 6 uur, 23 minuten en 30 seconden (1)

Die gemeenteraad van vorige maandag 9 november kon waarlijk met 73 seconden ingekort. 73 seconden. Het is nodig om daar even op te wijzen!
Want, wat eigenlijk nooit of alleszins zéér, zéér zelden gebeurt is dat de SP.A-fractieleider Nawal Maghroud het woord neemt. Zij had ditmaal welgeteld 1 minuut en 13 seconden nodig om uit te leggen waarom de straatnaam van de Cyriel Verschaevestraat (punt 27) moest gewijzigd worden. Eigenaardig genoeg had Nawal blijkbaar geen motivering ter beschikking om bij punt 26 ook de straatnaam Leopold II-laan te schrappen.
Dat komt omdat voormalig burgemeester en nu minister Van Quickenborne nog altijd Commandeur in de Orde van Leopold II is.
Als gemeenteraadslid had hij dan toch even een zegje moeten doen. (Och, ja. Het staat allemaal niet in onze gazetten.)

Tot daar deze eerste noodzakelijk bedenkingen om de duur van die zitting toch wat op de juiste wijze te duiden en te nuanceren. Pietje-Precies!
Maar misschien toch nog dit. De zitting kon evenwel TOCH langer geduurd hebben, indien SP.A-schepen Philippe De Coene dan bij dat punt 27 uitvoerig (zoal steeds) moedig het woord had genomen. Hij is immers vele jaren (25?) geleden al de initiatiefnemer geweest om die Verschaevestraat een andere naam te geven. En waarom de straatnaamwijziging plots niet nodig is bij de nabijgelegen straten, gewijd aan andere literatoren die in de oorlog ” fout waren“: Willem Putman, Felix Timmermans, André Demedts.
(Schepen De Coene kon overigens in de krant van HLN wel zijn zeg doen over de zaak. Waarom deed hij het niet in de Raad?)

Dat de Raad tot zowat middernacht of nog later liep (6 uur duurde, – men begon toen om 18 uur) is vroeger nog gebeurd hoor. Bijvoorbeeld toen men het gepast vond om tegelijk na een “gewone” (alreeds overladen) agenda ook nog het gehele begrotingsdebat (met inleidende algemene beschouwingen!) te laten aanvangen.
Maar nu zijn lange gemeenteraden praktisch onvermijdelijk geworden.
Het OCMW is nu immers “ingekanteld” in Stad, zodat de gemeenteraadsleden tegelijk nog de agendapunten van De Raad voor Maatschappelijk Welzijn op hun boterham krijgen.
– Op 9 november laatstleden was die agenda over Maatschappelijk Welzijn meer dan anders gestoffeerd met 8 punten en 2 interpellaties.
– De agenda van de gemeenteraad over stadsbeleid bestond uit 27 punten met 3 zgn. “uitgebreide” interpellaties (van VB’er Wouter Vermeersch) en niet minder dan 13 “beperkte” interpellaties.
Onze raadsleden hadden dus in het totaal 35 agendapunten te verwerken en 15 interpellaties.
(De meesten hadden zo’n werklast niet verwacht toen ze deelnamen aan de verkiezingen en durven uit eerlijke schaamte niet zeggen dat het ze spijt.)
Van die agendapunten waren er gelukkig wel 14 beschouwd als “hamerpunten”, d.wz. dat ze op voorhand al zonder discussie of stemming door de fracties zijn aanvaard.
Bleven over ter bespreking (zonder de interpellaties): 21 agendapunten.
We gaan ze nu niet allemaal opsommen, maar daarvan waren er een aantal heel belangrijk en ietwat complex, en van andere kon men er zich aan verwachten dat ze tot hevige discussies of incidenten konden leiden.

Even tussentijds samenvatten.
De lange duur van de raadszitting kan men wijten aan volgende redenen:
– het feit dat de gemeenteraadsleden als het ware tegelijk fungeren als OCMW-raadsleden;
– een overvolle agenda;
– vele zwaarwichtige agendapunten;
– een hoog aantal interpellaties;
– mogelijke incidenten.

Gewichtige punten vergen een ernstige discussie en daarvoor is tijd nodig.
Jammerlijk aan dit – ja, demagogisch – bewind is dat het College nogal eens (bewust?) serieuze beleidsbeslissingen niet uitgebreid laat behandelen in een zgn. Verenigde Raadscommissie of zelf in een aparte gemeenteraad. Dit was deze maand bijvoorbeeld het geval met de bespreking van het (nieuw aangestuurde ) armoedebeleid. Vanwege het gevorderde uur wou Groen- raadslid David Wemel dat punt verdagen, maar daar is niet op ingegaan. Ook over de in de maak zijnde nieuwe “regiovorming” (van minister Bart Somers) in West-Vlaanderen kon men zich te weinig beraden. (De nieuwe burgemeester, onze Ruthie beheerst trouwens die materie niet en kan geen standpunt innemen zonder het fiat van Quickie.)
Bij bepaalde interpellaties kan men de indieners ervan verdenken dat zij dat doen om zich te profileren en/of om in de pers te komen. (Dat laatste is wel steeds minder een hopeloos geval: de lokale gazetschrijvers mogen het niet meer over politiek hebben, tenzij over wat de aan de macht zijnde schepenen hen als een soort primeur influisteren.)

Een stijgend aantal interpellaties is daarentegen gewoon het gevolg – de schuld, ja! – van het niet transparante beleid van de tripartite. Eén voorbeeld van deze maand: de stand van zaken over het te bouwen voetbalstadion voor KVK, een vraag ingediend door Pieter Soens (CD&V). Schepen Arne van Sport was echt van plan om daarover (in de gemeenteraad) te zwijgen, en zegt er nog altijd te weinig over. (In de pers een beetje wel, daar moet hij geen schrik hebben van ambetante vragen.)

Nu hebben we het nog niet gehad over het feit dat er ook mondelinge vragen kunnen gesteld, zowel na de gewone gemeentelijke agenda als na de zitting gewijd aan maatschappelijk welzijn.
We hebben het aantal vraagstellers dit keer niet geteld, maar wel de tijdsduur die daaraan is besteed. Méér dan 20 minuten. (En men heeft slecht één minuut per vraag! En 1 minuut per antwoord.) Vele van die vragen zijn ronduit onbenullig. Of ze kunnen gewoon gesteld via het meldpunt. Hier moeten we het College voor een keer bijtreden. Aan die serie triviale vragen moet echt paal en perk aan gesteld. Jawel. Een schepen zou het eens moeten aandurven om bij zo’n puur praktische vraag van de dag over bijv. een slecht wegdek (vragen die vaak juist komen van een of andere burger) koudweg te verwijzen naar 1777. Of de voorzitter zou dat kunnen doen…

(Wordt vervolgd.)


Stoelendans in Kortrijkse gemeenteraad zonder enig medeleven van de SP.A-fractie

Eerst wat geschiedschrijving voor de niet-Kortrijkse lezers van deze elektronische stadskrant.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was de VLD de tweede partij na de CD&V. Desondanks werd de VLD-lijsttrekker Vincent Van Quickenborne (V.VQ.) in 2013 burgemeester en zette hij Stefaan De Clerck buiten spel door een coalitie te vormen met de SP.A en…de N-VA. Bij de lokale verkiezingen van 2018 herhaalde hij zijn stunt door de overwinning van zijn kiesvereniging genaamd “Team Burgermeester”, en vormde hij opnieuw een tripartite met de andere partijen van de vorige bestuursperiode.
Let wel. V.VQ. beloofde toen zijn kiezers heel stellig dan hij tot het eind van de bestuursperiode (2024) burgemeester van Kortrijk zou blijven. Op 1 oktober laatsleden schopte hij dan toch tot vice-premier, minister van Justitie en de Noordzee (om Tommelein te koeioneren) in de vivaldi-regering van Alexander De Croo. (Quickie wou eigenlijk Binnenlandse Zaken krijgen maar koos eieren voor zijn geld.)
Bon. Tot daar.

Zijn woordbreuk bracht mee dat V.VQ. “wettelijk verhinderd is” (zo zegt men dat in het jargon) om nog langer Kortrijks burgemeester te blijven.
De gemeenteraad van 12 oktober nam daar gedwee akte van en kon op de valreep (op dezelfde dag!) nog net vernemen dat schepen Ruth Vandenberghe (van de kiesvereniging Team Burgemeester) benoemd was als waarnemend burgemeester. Eerste stoelendans. Tweede: schepen Ruth moest dus vervangen worden. Dat werd raadslid Stephanie Demeyer. Van het Team.
Maar intussen had Tiene Castelein al laten weten dat zij – wegens te veel werk als moeder en juriste – geen voorzitter van de gemeenteraad meer kon blijven, maar wel nog raadslid. (Alsof dit dan minder werk vraagt in een centrumstad als Kortrijk. Nog dit: ook V.VQ. blijft raadslid.)
Tiene werd vervangen door ene Helga Kints. Ook van het Team.

Al die vervangingen werden besproken (nou ja…) in de gemeenteraad van 12 oktober. Vanwege corona ging die “zitting” virtueel door, maar kon auditief gevolgd op de website van stad. Sprekers kwamen wel visueel (in ultra-klein formaat) aan het woord.
Bij iedere stoelendans was er telkens een fractieleider die met graagte tussenkwam. Meestal met felicitaties en beste wensen voor de toekomst. (Er is in de Kortrijkse gemeenteraad eigenlijk geen oppositie meer, tenzij die van het Vlaams Belang.)

Bij de aanstelling van Helga Kints, de nieuwe raadsvoorzitter, traden er drie fractieleiders op om haar te feliciteren: Hannelore Vanhoenacker (CD&V), Wouter Vermeersch (VB) en Matti Vandemaele (Groen). Van de drie besturende fracties toen: niemand!

Bij het punt “verhindering van de burgemeester” hoorden we wel nog de andere fractieleiders van de tripartite, die van de N-VA (Philippe Dejaegher) en die van het Team Burgemeester (Wouter Allijns). Banaliteiten.
Maar al die tijd was Nawal Maghroud, SP.A-fractieleidster in geen velden of wegen te bekennen. Op het scherm waren zelfs haar initialen N.M niet te zien.
Was ze niet thuis? Dan geen zitpenning hoor!

Had dat stilzwijgen politiek iets te betekenen? Is de SP.A-fractie niet geheel tevreden of niet gelukkig met bepaalde wissels? Allemaal binnen het Team. Wou men V.VQ. niet feliciteren met zijn woordbreuk?
Of had fractieleidster N.M. gewoon niet de technische kennis om deel te nemen aan het digitale, virtuele debat? Zou ook nog kunnen…Maar dan nog dringt zich toch de vraag op waarom bijv. M.V., zijnde bekwaam SP.A-raadslid en parlementariër Marnix Veys, haar niet redde uit de nood. In gewone, fysieke raadszittingen doet hij dat toch ook, als Nawal Maghroud weer eens niets te vertellen heeft?Over de persoonlijkheidsstructuur van de nieuwe burgemeester (1)

Eerst een juridisch woordje vooraf.
Want het is dringend.
Vandaag 12 oktober alweer gemeenteraad, nu evenwel met na twee jaar (!) een nieuwe voorzitter, een nieuwe schepen, maar bovenal met een nieuwe waarnemend burgemeester ter vervanging van Vincent Van Quickenborne die, tegen alle plechtige en volgehouden beloften in, zich toch geroepen voelde om minister te worden. Dat “offer he can’t refuse”, weet je wel, geliefde Kortrijkse burger en kiezer?
Vandaag, en nog niet zovele uren lang geleden, kregen de raadsleden een hoogdringend bijkomend agendapunt in hun mailbox.
Het heeft immers niet veel gescheeld of de zitting van vandaag was in uiterste verwarring of zelfs chaotisch opgestart en waarschijnlijk uitgesteld.
Op de agenda stond wél dat men akte zou nemen van de wettelijke verhindering van de burgemeester in functie, maar daar tegenover werd er met geen woord gerept over een nieuwe waarnemend burgemeester en zijn/haar naam.
Dat kon ook niet, want weet wel dat Ruth Vandenberghe pas vanochtend (of was het over de middag?) bij de gouverneur de eed van waarnemend burgemeester heeft afgelegd. En dit kon pas, omdat – ook pas! – gisteren 11 oktober een Ministerieel Besluit van de Vlaamse regering haar tot burgemeester heeft benoemd.

Het is nochtans zo dat Van Quickenborne (alias ASAP) het bestond om al op donderdag 1 oktober tijdens een heel ochtendlijke persconferentie (en nog voor hijzelf de eed als minister had afgelegd) mevrouw schepen Ruth Vandenberghe als nieuwe waarnemend burgemeester aan de pers heeft voorgesteld. (Zijn ‘Team Burgemeester” of bestuur van zijn kiesvereniging wist natuurlijk nergens van.)

En waarlijk, sinds die dag heeft Ruthie (dat is haar koosnaampje) zich in de praktijk als een echte burgemeester in functie gedragen. Ja, moet kunnen, in een centrumstad als Kortrijk.
In het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” (9 oktober) staat letterlijk een uitgebreid embedded verslag te lezen van wat zij gedurende haar eerste (drukke) week tot en met donderdag 8 oktober zoal heeft uitgericht. Zij bleef haar taken als 7de schepen wel verder zetten (huwelijken voltrekken) maar gedroeg zich tegelijk ook als burgemeester. Bijv. hield zij ‘op film’ een toespraak tot haar stadsmedewerkers (intussen ook tot de bevolking). Verder heeft zij op maandag 5 oktober haar eerste schepencollege voorgezeten! Kan allemaal hoor.
Dit zijn inmiddels zaken of gebeurtenissen die al ietwat bepaalde facetten “verraden” van haar persoonlijkheidsstructuur. In “Het Laatste Nieuws” (10 oktober) zegt zij helemaal van en uit zichzelf dat zij kordaat is en daadkrachtig. En voorstander is van een no-nonsens aanpak.
En daarover wilden we het hier en nu juist toch hebben in deze krant: de persoonlijkheidstrekken van onze Ruthie? Excuses van de hoofdredactie.
‘t Zal voor een volgende keer zijn. Over een half uur (19 uur) start de eerste gemeenteraad met Ruthie als burgemeester en Helga Kints als nieuwe voorzitter. Dat willen we niet missen. Veel volk en pers te verwachten op Tinternet. Zal titelvoerend burgemeester Quickie er ook naar kijken?

Hoe behandelen schepenen een salvo van mondelinge vragen?

Aan het eind van de zitting kunnen gemeenteraadsleden aan het College van Burgemeester en Schepenen (niet vooraf ingediende) mondelinge vragen stellen over allerhande meer actuele zaken. (Het gaat doorgans over trivia.)
In de gemeenteraad van september vuurde VB-factieleider Wouter Vermeersch in een hels tempo niet minder dan 6 vragen af, gericht aan diverse schepenen. Soort spervuur.
Algehele consternatie en verwarring op de schepenbank. Er viel een stilte van 51 seconden waarbij men duidelijk kon zien dat schepen Philippe De Coene het waarschijnlijk lastig had met een vraag die voor hem was bestemd, en daarom blijkbaar een of andere drastische ingreep (een schorsing?) vroeg aan de voorzitter van de Raad. Voorzitter Tiene Castelein wist het ook niet wat te doen.

Hierna de vragen met de replieken van de schepenen met cursief gedrukt bijwijlen enig feitelijk commentaar van kortrijkwatcher.

1. VRAAG.
In de media kon men lezen dat de aanleg van een park in de Groeningelaan en de inperking van de parking aldaar 450.000 euro zou kosten. Vanwaar dat bedrag? Is er misschien al een aanbesteding geweest?
ANTWOORD.
Schepen Axel Weydts (SP.A). Dat bedrag is een raming gemaakt door deskundigen, waarmee dan een budget wordt opgesteld. “Zo eenvoudig is dat.”
In het meerjarenplan is voor dit werk een budget van 1 miljoen euro voorzien, gespreid over meerdere jaren, – en nog niet voor dit jaar. Jawel, zo eenvoudig is dat. Uw geraamd budget zelf kennen.

2. VRAAG.
Klopt het dat de activiteiten van de Deelfabriek en van Stal 13 nog niet kunnen doorgaan in de oude brandweerkazerne omdat het gebouw niet brandveilig is?
ANTWOORD.
Schepen Philippe De Coene (SP.A) antwoordt in het geheel niet.
De voorzitter Tiene Castelein zegt dan maar: de vraag wordt onderzocht, antwoord zal volgen.
Vermeersch heeft dat al eens gevraagd en kreeg toen een volkomen verouderd rapport in handen waarbij het gebouw toen brandveilig werd verklaard.
En onlangs ontving hij een schriftelijk antwoord, volkomen naast de kwestie en zonder enig rapport van de brandweer. Een kluchtige zaak. Een brandweerkazerne die niet brandveilig is. Sinds hoelang?

3. VRAAG.
Is de Sint-Rochuskerk nu verkocht? Aan wie? En wat zal ermee gebeuren?
ANTWOORD.
Schepen Kelly Detavernier (N-VA). Ik kan dit niet bevestigen uit respect voor de discrete gesprekken.
In onze krant kortrijkwatcher is daarover al meermaals bericht. Maar we vinden de naam niet van de koper, hebben enkel een vermoeden.

4. VRAAG.
De straatnamen Koning Leopold II-laan en Cyriel Verschaevestraat gaan veranderen. Wat is de stand van zaken?
ANTWOORD.
Schepen Axel Ronse (N-VA). We gaan de kosten voor de ondernemers in die straten compenseren. Komt binnenkort voor in het schepencollege.
De schepen zegt dus niet hoe de nieuwe namen zullen luiden. Intussen zijn de naamwijzigingen in het College van 28 september goedgekeurd. Raadsleden hebben daar nog geen verslag van. Het zou kunnen dat persjongen Peter Lanssens van HLN het weerom eerder verneemt

5. VRAAG.
Waar blijft de nieuwe Jeugdraad? Al twee maanden geleden beloofd.
ANTWOORD.
Schepen Bert Herrewyn (SP.A). De zaak wordt geagendeerd in het schepencollege van 28 september.
Even gecontroleerd. Niet gebeurd!

6. VRAAG.
Hebben we hier wel twee (verplichte) milieuhandhavingsambtenaren met bekwaamheidsbewijs?
ANTWOORD.
Schepen Wout Maddens (Team Burgemeester). De tweede ambtenaar is me dunkt in bevallingsverlof.
Zo is schepen Wout. Humorist.

P.S.
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af wat de replieken dan wel waren van de vraagsteller. Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad mag men niet repliceren op mondelinge vragen. Hoogstens bedanken voor het antwoord…Dat jaarlijks digitaal “referendum” komt er dit jaar niet hoor ! (2)

De juridische dienst van Stad heeft het blijkbaar nog niet door (of wil of mag dat niet door hebben) dat een “referendum” op gemeentelijk vlak juridisch een volstrekt onbestaande constructie is, maar dat deze naamgeving eventueel wél volkomen legaal kan vervangen worden door de term “volksraadpleging”. Zo’n raadpleging is dan evenwel in de praktijk gewoon niet te doen, want decretaal bekeken dient een volksraadpleging ongeveer gelijkaardig te verlopen als een echte gemeenteraadsverkiezing. Met al de poespas (en de kosten!) daar om heen kunnen we al dit gedoe onmogelijk jaarlijks organiseren.
Kortrijkwatcher had het daarover in onze vorige editie, en stelt voor dat we voortaan de raadpleging van de inwoners met een ja-neen-vraag gewoon beschouwen en benoemen als een “bevraging”. Simpel.
Maar goed.

De vraag was hier eigenlijk waarom er dit jaar dan (in oktober) geen ‘bevraging’ zal plaatsgrijpen. De populistische tripartite die er altijd prat op gaat dat men participatie, zelfs inspraak hoog in het vaandel voert, zit met deze flagrante omissie natuurlijk zeer verveeld. (Of eigenlijk niet? Pers rept er niet over. De modale Kortrijkzaan weet nergens van.)

– Mogen we er daarom even aan herinneren dat de burgemeester ooit formeel heeft beloofd dat mogelijke vraagstellingen voor dit jaar ter goedkeuring zouden voorgelegd aan de gemeenteraad? Niet gebeurd.
– Weet u nog dat er in het Stadsmagazine ooit is aangekondigd dat wij, Kortrijkzanen zelf zouden kunnen voorstellen indienen over mogelijke vraagstellingen? Die zouden dan kunnen bezorgd via “kortrijkspreekt@kortrijk.be”. Meer info zou nog volgen.
– En Ruth Vandenberghe, onze schepen van participatie (ja en heus, dat hebben wij!), heeft ooit geopperd dat mogelijke vragen konden ingediend via de (nog altijd niet bestaande) “wijkparlementen”. Over dit alles nooit meer van gehoord.
Tja.

Om het verzuimen van al deze beloften goed te praten pakt de tripartite uit met een ongelooflijke, maar wel een voor de hand liggende smoes. Een voorwendsel dat het College acht als vanzelfsprekend verstaanbaar en begrijpelijk voor ons, achterlijke Kortrijkse burgers.
Het is allemaal de schuld van Corona.
Groot gelijk zeg. Burgers konden in deze barre tijden natuurlijk geen voorstellen indienen, want je weet nooit of hun PC niet is besmet door het virus. Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) kon uiteraard sinds maart geen voorstellen bedenken of voorleggen aan de gemeenteraad want er was altijd iemand ziek of vertoonde minstens symptomen. Quarantaine!
Schepen Ruth van Participatie vindt het dientengevolge maar normaal dat de organisatie van de bevraging voor dit jaar door de pandemie “vertraging oploopt” en zelfs “onhaalbaar” is. Zij dankt intussen de protesterende raadsleden uit de oppositie – voornamelijk Jean de Bethune van de CD&V en Wouter Vermeersch van het VB – (in zitting van 14 september) voor hun begrip!
En weet je wat?
In het licht van de corona-crisis moeten volgens het bestuur drie dingen herbekeken worden: de fysieke participatie, de voorlichting en een aantal praktische zaken.
– De fysieke participatie? Hoezo? De bevraging is toch digitaal? En wie geen PC bezit kan terecht in de bibliotheek, de ontmoetingscentra of wijkcentra. Die lokalen zijn open hoor!
– De voorlichting? Die geschiedt toch middels een brochure (30 dagen op voorhand uit te reiken). Is de drukker ziek? Wordt er geen post bedeeld? Kan dat niet op de website van stad?
– Praktische zaken? Welke? Wat wordt daarmee bedoeld? De gebiedswerkers zijn daar naar verluidt met een onderzoek mee bezig. Waarmee zijn ze bezig, en sinds wanneer? Wat hebben ze eigenlijk te maken met de organisatie van een “digitaal referendum”?
Och ja.
Ja, weet je wat? Dat is de vraag.
Het CBS is nog altijd koortsachtig bezig met het zoeken naar een vraag
1) waar de drie fracties van de tripartite samen mee kunnen akkoord gaan en 2) natuurlijk ook een vraag die tegelijk ongevaarlijk is voor het gevoerde beleid.
En punt 3: tevens een vraag die de gemeenteraad niet in de gordijnen jaagt.
Men wil tenslotte absoluut een déconfiture, een nederlaag vermijden zoals is geschied bij de vorige bevraging (over de autoloze zondagen).
Zo is dat.
En als het niet waar is, dan zal zullen we het ook nooit weten.
Dat jaarlijks digitaal “referendum” komt er dit jaar niet hoor (1)

Volkomen in het kader van het door de tripartite gevoerde demagogisch-populistisch beleid is in het bestuursakkoord tussen VLD, SP.A en N-VA opgenomen dat men jaarlijks een digitaal referendum zal organiseren met een ja-neen vraag, waarop Kortrijkse inwoners vanaf 16 jaar dan kunnen op antwoorden. Directe democratie! Inspraak! Participatie! “Kortrijk spreekt”!
U zal zich alleszins herinneren dat er in oktober vorig jaar zo’n “referendum” is geweest, waarbij men aan ons vroeg of er maandelijks een autoloze zondag kon komen in de binnenstad. (In feite bedoelde men geenszins dat heel het gebied binnen de kleine ring in aanmerking zou komen, – een groot misverstand. Het ging over de fietszone in de binnenstad.) Suggesties waren ook welkom. Nog iets van gehoord? En weet u nog dat het plan van meer speciaal schepen Axel Weydts (SP.A) toen is verworpen?

Dus is het nu hoog tijd om volgende maand oktober de burger opnieuw te raadplegen. Daar komt dus niets van in huis. Het punt was niet eens geagendeerd op de gemeenteraad van gisteren 14 september.
Het schepencollege heeft dit verzuim met een onvoorstelbare SMOES proberen goed te praten, waarover straks meer.

We moeten toch weer een keer en allereerst iets zeggen over het foutieve gebruik van de term “referendum”. Alstublieft. Die term wordt zelfs nog gehanteerd in het (nieuwe) Kortrijkse participatiereglement, terwijl het begrip juridisch gezien op gemeentelijk en provinciaal vlak gewoon niet bestaat. We herhalen: niet bestaat.
De term “volksraadpleging” is decretaal daarentegen voor lokale besturen wél degelijk in gebruik. En de mogelijkheid om concreet uit te voeren. Maar bijna geen gemeente begint daar mee.

Want zo’n volksraadpleging organiseren is geen klein bier!
De procedure en het verloop ervan is bijna volkomen gelijkaardig aan dat van gemeenteverkiezingen! Stel u voor. Met heel de santeboetiek die erbij hoort: oproepingsbrieven en stembrieven, stemlokalen en stembureaus en telbureaus, enzovoort.
Dit kan Kortrijk zich alleen al financieel niet eens jaarlijks permitteren.
Vandaar dat noch de term “referendum”, noch de term “volksraadpleging” hier in deze transparante en innoverende stad op vlak van inspraak kan gehanteerd worden. Is er nu werkelijk geen jurist in de stadsadministratie die dit ziet? Burgemeester zelf ook niet?
We pleiten daarom voor het gebruik van het ordinaire woord “bevraging”.

(Wordt vervolgd.)

Welke financiële informatie willen raadsleden? (En verstaan ze die wel?) (2)

Nogmaals de bron. Onze Wevelgemse mandatarissen.
MAES (L.), SEYNHAEVE (J.), BBC en raadsleden. Welke financiële informatie wiilen raadsleden? (Masterproef, Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Academiejaar 2016-2017.)

Woord vooraf
Sinds 2014 zijn de Vlaams gemeenten overgestapt naar een nieuwe manier van strategisch en financieel plannen. Gemeenten zijn verplicht om te plannen over een periode van 6 jaar en moeten dit ook financieel (budgettair) vertalen. Men heeft het dan ook over een meerjarenplanning (MJP) en over een ‘beleids- en beheercyclus’ (BBC). (Dat MJP mag wel herhaalde malen opnieuw wijzigen, in Kortrijk tot tienmaal toe. Tienmaal, in de vorige bestuursperiode. Beleid! Voortschrijdend inzicht!)

Voorheen is jarenlang gewerkt met de constant zo genoemde ‘nieuwe gemeentelijke boekhouding’ (NGB) waarbij de begroting jaar per jaar en postje per postje (de investering voor een publieke WC) een raming werd opgemaakt binnen de beschikbare middelen. Nu ja. Men schreef gewoon de vorige begroting af met hier en daar wat meer of min hoge bedragen dan tevoren. Naargelang een of andere schepen op een ideetje was gekomen of zich populair wou maken.
(Vele raadsleden vinden de vroegere NGB overigens nu nog altijd beter, concreter en vooral gemakkelijker.)

Interessant gegeven uit de studie, om te weten.

Wat vinden raadsleden de tien belangrijkste kerncijfers (in de BBC)?
In volgorde dan:
– De beschikbare financiële reserves (bedoelt men: ‘bestemde gelden’?)
– De uitstaande schuld
– Het resultaat op kasbasis (= beschikbaar budgettaire resultaat- BBR)
– De autofinancieringsmarge (AFM)
– De fiscale druk
– Het overschot of tekort op de gewone werking (= het exploitatiesaldo)
– Aflossingen en intresten leningen
– Percentage personeelskosten t. o. v. de totale werking (de exploitatie)
– Vergelijking van deze kerncijfers met voorgaande jaren
– Vergelijking van deze kerncijfers met andere gemeenten.

Even een tussentijdse opmerking van kortrijkwatcher: van die bovenstaande lijst geloof ik (bijna) niks van.

Raadsleden hebben diverse rollen, of verschillende besognes.
“Gewone” raadsleden voelen zich bijvoorbeeld eerder als controlerende vertegenwoordigers, in naam van de inwoners (zeker als ze tot de oppositie behoren!), terwijl de burgemeester en de schepenen (de uitvoerende mandatarissen) zich eerder positioneren als beleidsmakers. Zéér interessant onderscheid is dat.
(Weet u dat er ‘gewone’ raadsleden zijn die nu nog altijd denken dat zij geen beleidsvoorstellen kunnen doen?)

– Vandaar dat items als de AFM en het BBR veeleer de interesse opwekken bij de uitvoerende mandatarissen dan bij de vertegenwoordigende” raadsleden.
– Idem voor de “fiscale druk”, volgens de steekproef althans, maar ik kan dat bijna niet geloven. (De bevolking is toch uitermate bekommerd om wat men aan belastingen betaalt?)
– De gewone, controlerende raadsleden vertonen veel interesse voor de uitstaande schuld en voor de financiële opvolging van grote projecten. (Dat betwijfel ik ook…)

In de BBC-regels zijn twee begrippen van fundamenteel belang om na te gaan of een gemeente er financieel goed voorstaat. Voldoet aan de officiële, financiële evenwichten op korte of langere termijn.
1. Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR); het vroegere resultaat op kasbasis. Moet elk jaar positief zijn.
2. De autofincieringsmarge (AFM). Die moet zeker aan het eind van het meerjarenplan (nu: in 2025) positief zijn.
De auteurs van de masterproef hebben aan de raadsleden niet enkel gevraagd in hoeverre zij die kerncijfers belangrijk vinden, maar ook – met een pervers genoegen?of ze die items wel begrijpen.

Hoevelen begrijpen het BBR?
Volgens de survey zeggen 65% van de uitvoerende mandatarissen dat ze deze term ‘in hoge en zeer hoge mate” (wat is het verschil?) menen te begrijpen, ten opzichte van 49% van de gewone mandatarissen. Vrouwen menen deze slechts voor 48% te kennen tegenover 60% van de mannen. Anciënniteit blijkt geen rol te spelen. Het diploma wel. Merkwaardige breuklijn: raadsleden van de meerderheid (61%) verklaren het BBR goed of zeer goed te begrijpen tegenover 48% van de oppositie.

Hoevelen begrijpen de AFM?
We zien een aanzienlijk verschil tussen de uitvoerende mandatarissen die met 73% menen deze term in hoge of zeer hoge mate te begrijpen, tegenover 47% van de gewone raadsleden. Er is ook een wezenlijk verschil tussen mannen (64%) en vrouwen (50%). Hier speelt leeftijd (anciënniteit) plots wel een rol: min-vijftigers (70%) begrijpen AFM, t.o.v. slechts 55% van de plus-vijftigers.
Bij de minderheid zijn er 46% die de term begrijpen, en bij de meerderheid (waar dan ook de uitvoerende mandatarissen zitten) 65%. Het diploma speelt een rol.

P.S. (1)
Onze gemeenteraadwatcher bekijkt vanuit zijn ervaring met de Kortrijkse gemeenteraad de gegevens over het al of niet begrijpen van de twee financiële evenwichtsvoorwaarden door de (gewone) raadsleden met gemengde gevoelens, meesmuilend, met scepsis.
Er is een nieuwe fractieleider die praktisch nog geen woord heeft gezegd, zodat we niet eens weten of zij ook maar iets begrijpt. Een andere nieuwe fractieleider houdt het bij futiliteiten en mankeert totaal politiek bewustzijn. En het nieuwe Team Burgemeester is een allegaartje, een samenraapsel van een stuitende politieke onwetendheid en onbenul.

IEMAND MOET HET EEN KEER ZEGGEN.
Dit was bijv. zeer tekenend. Toen bij de bespreking van de laatste jaarrekening 2019 de schepen van Financiën uitpakte met gunstige cijfers voor het BBR en de AFM was er niemand die aantoonde hoe men die cijfers kan manipuleren.


P.S (2)
Zo zijn er ook raadsleden die nog nooit een MJP hebben bekeken.
(Indertijd durfde ik wel eens aan een Kortrijks raadslid vragen welke kleur de kaft van het begrotingsdocument van het jaar dan wel had.) Tegenwoordig gaat alles via e-mail, hier ook “e-decision” genaamd, maar we hebben er het raden naar hoeveel raadsleden daarmee kunnen werken, of het ook wel doen.)

P.S. (3)
Een eenvoudige proef.
Vraag eens aan een u heel bekend raadslid: leg mij eens in drie-vier zinnen uit wat het BBR en de AFM is. Doe alsof ik een 16-jarige ben die straks mag gaan stemmen.

Zeker nooit aan een van onze plaatselijke (politieke) journalisten vragen!


Welke financiële informatie willen raadsleden?

U begrijpt dat ‘kortrijkwatcher’ smacht naar dit soort informatie.
We volgen al een halve eeuw de Kortrijkse politiek en sedert 30 jaar zeer intens de gemeenteraad en zijn leden. We zijn er in feite dagelijks mee bezig. Méér dan de raadsleden zelf. Vandaar.

Pas nu ontdekt dat een masterproef handelt over deze vraag.
Nog wel een onderzoek van 2016-2017 verricht als ‘werkstudenten’ aan de UGent door Jan Seynhaeve (Wevelgems burgemeester) en Lobke Maes (schepen van Financiën aldaar).
De hoofdvraag waar de werkstudenten een antwoord op wilden krijgen luidde: “In welke mate voldoen de financiële rapporteringsdocumenten aan de verwachtingen van de raadsleden om hun taak als hoofdgebruiker van die documenten op te nemen?”
Deelvraag 1 was dan: “Wat willen de raadsleden weten?”
En deelvraag 2: “Hoe willen de financiële informatie aangereikt krijgen?”

De studie is in een bepaald opzicht relevant (de leugenachtige antwoorden van de respondenten!) en kent wel mankementen.
De auteurs zijn zich daar gelukkig van bewust en wijden er zelfs een hele bijlage aan. In Vlaanderen waren er ten tijde van de studie 7.464 gemeenteraadsleden. De survey werd verstuurd naar 2.366 Vlaamse raadsleden waarvan er 331 bruikbare antwoorden zijn teruggekeerd , zijnde 13%. Dat lage aantal is statistisch niet ongewoon, maar voor dit onderwerp toch tekenend voor de werkkracht en kunde van onze lokale politiekers.
Probleem is nog: de groep van respondenten is niet echt representatief. Er is een oververtegenwoordiging van uitvoerende mandatarissen (burgemeesters en schepenen), van ietwat oudere mandatarissen en van politici van CD&V-signatuur.
Niettemin willen we in een volgende editie van deze krant enkele meer pittige conclusies aanhalen.
Soms moesten we – onze Kortrijkse ervaringen indachtig – wel een beetje lachen. Ik geloof zelfs dat de respondenten zich in hun antwoorden wat beter voordeden dan ze in werkelijkheid zijn. Dat is ons buikgevoel…

Is er een soort “verenigde oppositie” aan het groeien?

Vandaag alweer gemeenteraadsdag.
Vanwege “corona” niet in het stadhuis, maar opnieuw uitgezonden als een soort conference-call. (Vanaf 19 uur.)
Er komen weerom enkele heikele punten aan bod.
Heel zeker de zoveelste “uitgebreide” interpellatie van VB’er Wouter Vermeersch over de recente (2019) criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS. Aangezien die ditmaal al sinds twee jaar niet zo best uitvallen, wil onze burgervader Q er zo min mogelijk over praten. Hij vindt ten andere dat het thema “veiligheid” niet hoort in de gemeenteraad maar voorbehouden is voor de politieraad. Wat natuurlijk niet juist is, en als jurist weet Vincent Van Quickenborne dat maar al te goed. (Kan hem allemaal niet schelen.) De politieraad is bevoegd voor de begroting, de personeelsformatie, de aanwervingen. Punt.
Intussen daar al op gelet?
– De criminaliteitscijfers staan nog altijd niet op de website van VLAS, laat staan een grondige analyse ervan.
– We kennen nog altijd niet de cijfers voor stad Kortrijk, noch over Lendelede en Kuurne afzonderlijk. We kunnen dus niet vergelijken met andere centrumsteden en binnen stad Kortrijk zelfs geen evolutie nagaan per misdrijf.
– De lokale ’embedded press’ toont er zeer weinig belangstelling voor. (Dat interesseert de mensen zeker niet?? Onze persjongens weten daar alles over. Over wat mensen interesseert. Zij hebben daarover verder voortgestudeerd.)

Wat de politieke omgang bij (tussen) de oppositie-fracties in het algemeen betreft, krijgt onze gemeenteraadwatcher de indruk dat er wel iets is aan het veranderen. Soort buikgevoel. Wel raar.
Het lijkt er bijv. een klein beetje op dat raadsleden als Matti Vandemaele (Groen) en Benjamin Vandorpe (CD&V) zich vandaag dan toch enigermate zullen scharen achter – of minstens meegaan – in de lijn van de interpellatie van het Vlaams Belang over het verdonkeremanen van de stijging van de criminaliteit in de politiezone en de mogelijk te nemen maatregelen.
Ook over het agendapunt “Vervolg coronadebat” was men bij de oppositie in de voorbereidende raadscommissie niet te spreken over het feit dat het punt volkomen blanco (ledig) bleef en dat pas later (vandaag dus?) hierover een nota zal ter tafel gelegd. (De burgemeester hield hierover intussen al een speech op de sociale media.)

In het algemeen is er dit jaar alleszins bij de drie oppositiepartijen een onmiskenbaar stijgend ongenoegen aan het groeien over de wijze waarop de huidige tweede tripartite de gemeenteraad (en de politieraad) meent te moeten behandelen. Ook ambtenaren.
De burgemeester en zijn vrouwelijke sherpa (de gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein) gedragen zich steeds meer autocratisch en machiavellistisch tegenover gemeenteraad. Gewoon onbehoorlijk onbehouwen. Dominant. Een keer zelfs ongemanierd. En de schepenen laten zich nu ook steeds meer kenmerken door enige arrogantie.
(Staat allemaal niet in de pers.)

We overdrijven niet. (Er zijn de laatste tijd vanuit het schepencollege zelfs scheldwoorden gevallen die in ‘het mondeling verslag’ van het Parlement zouden geschrapt worden.)
Dit kan niet blijven duren.