Category Archives: gemeenteraad

Naschrift over dat knettergekke “referendum” (3)

Vorige maandag 10 oktober moest de gemeenteraad zich buigen over de vraag of men die vier zotte vragen (in HLN “pittig” genoemd) wel bij wijze van “referendum” zou voorleggen aan de Kortrijkse bevolking. (Zie vorige stukken.)
De Groene fractie was alleszins tegen en het raadslid Matti Vandemaele dreef de gekheid naar een hoogtepunt door voor te stellen om ook bij “referendum” te vragen aan de Kortrijkse burgers of men wel nog “referenda” zou houden.
Ook daarover werd gestemd.
De uitslag van die stemmingen op naam kunnen we (nog) niet mededelen want wie de gemeenteraad live via Tinternet volgt kan het lichtbord met die stemmen per zitplaats niet voldoende lezen. Het kan ook allemaal niet rap genoeg gaan volgens de voorzitter van de Raad, mevrouw Helga Kints.
En even terzijde: er zijn zowat 8 raadsleden die kortrijkwatcher niet eens (her)kent! Dat zegt wat over die raadsleden…
Het wordt dus wachten op de notulen van de zitting en dat kan nog een maand duren.

De uitslag over het doorvoeren van het referendum is alleszins politiek-getalsmatig heel bizar.
20 voor en 15 tegen. (Totaal: 35 uitgebrachte stemmen op 41.)
Nu moet u weten dat de meerderheid (de tripartite) beschikt over 25 stemmen: 15 van het Team Burgemeester, 4 van de N-VA, 6 van de vereniging “Vooruit”. (Er waren twee leden uit de meerderheid verontschuldigd: Bert Herrewyn en Vincent Van Quickenborne.)
De oppositie bestaat uit 7 stemmen (CD@V), plus 4 (Groen), 4 (Vlaams Belang), en 1 (Onafhankelijk).
Wie heeft er niet gestemd?

Over het niet eens gekke, maar wel ronduit waanzinnig te noemen voorstel van Matti (Groen) luidde de uitslag: 10 voor, 4 onthoudingen en 21 tegen.

P.S.
Op de vraag van VB’er Wouter Vermeersch of er nog een debat zou georganiseerd worden onder de bevolking over het geplande referendum kwam geen antwoord. (Volgens een intern reglement over participatie is dit verplicht.)

Maar waar bleef die kortrijkwatcher toch vorige week?

Ja zeg.
We moeten ook nog de gazetten lezen hoor ! Weten die wellicht toch nog iets te vertellen over Kortrijkse politiek? Wij willen dan zien wat ze niet publiceren. Dat karwei veroorzaakt tegenwoordig ter redactie een niet meer in te halen tijdverlies.
En daarbij, gisteravond 9 mei was het weerom gemeenteraadsdag.
Met 7 interpellaties, 1 voorstel tot beslissing vanuit de oppositie en 20 agendapunten m.b.t. stad, plus daarnaast nog de dagorde van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn met 3 interpellaties en 5 agendapunten. De memorie van toelichting over dit alles besloeg in totaal 54 pagina’s lectuur, maar dan wel zonder raadpleging van de soms dikke dossiers die daar achter steken. Die tarief- en distributiekosten van Gaselwest bijvoorbeeld. De Algemene Vergaderingen van Leiedal en Psilon.
Komt daarbij dat Stad al is klaargekomen met het opstellen van de jaarrekening 2021 !
De jaarrekening zelf beslaat 274 bladzijden kleurendruk. De bijhorende beleidsevaluatie 218 pagina’s.
Om die gemeenteraad voor te bereiden was er op 3 mei nog een zogenaamde Verenigde Raadscommissie, speciaal gewijd aan die jaarrekening. De raadsleden kregen daartoe stukken te verorberen zoals de (verkorte) presentatie van de jaarrekening (32 pagina’s), het Plan voor sociale Vooruitgang en tegen Armoede (30 pag.), het budget “mondiaal beleid” (20 pag.), en een aanvullend verslag met (vertraagde) antwoorden op lastige vragen van de oppositie-raadsleden Benjamin Vandorpe en Wouter Vermeersch (20 pag.).
Kortrijkwatcher las al die taaie 618 bladzijden en is gisteren dan, op weg naar het stadhuis om de raadszitting bij te wonen, helaas bezweken bij een zonovergoten terras aan de verlaagde Leiekaaien.
Wees gerust, u hoort nog over die jaarrekening. Over de realisatiegraad van de investeringen natuurlijk !
En weet u waarom het budget voor de laatste restauratie van het Begijnhof zo erg is overschreden in vergelijking met de raming? De projectleiders waren veel vroeger dan verwacht klaar met de opstelling ervan !

Helga Kints behoedt het schepencollege voor een pijnlijke schuldbekentenis

In de gemeenteraad van vorige dinsdag interpelleerden Wouter Vermeersch (VB) en Benjamin Vandorpe (C&V) het schepencollege over een – in meerdere opzichten – enorme blunder. (Indien die was voorgevallen in pakweg Brugge, of Mechelen, of Gent, dan was dat gebeuren opgetild tot nationaal nieuws. Maar onze lokale Kortrijkse persjongens hebben blijkbaar onvoldoende gezag of prestige bij hun redactionele bazen.)
Raadslid Vandorpe wou bovenal één antwoord krijgen op zijn vragen.
Wie is verantwoordelijk voor het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op 21 maart 2021 instemde met de aanstelling van een advocatenkantoor ter behartiging van de belangen van de stad voor de klacht van een burger bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (over de onbestaande machtiging van stad om de identificatie van nummerplaten op te vragen bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, bij het uitschrijven parkeerbonnen).
De schatting van de kostprijs voor aanstelling van een raadsman raamde het CBS op 8.500 euro (excl. BTW). De kostprijs van de prestaties van de advocaten (7 in aantal!) is intussen opgelopen tot 59.007,35 euro. En aangezien stad wenst in hoger beroep te gaan bij het Marktenhof kan dit bedrag volgens een ruwe schatting van het CBS zelf nog oplopen tot 35.000 euro, excl. BTW. Totaal dan: 101.357 euro.
Vandorpe stelde zijn vraag – WIE IS VERANTWOORDELIJK? – meerdere keren, nogmaals héél uitdrukkelijk aan het eind van het debat.
Er viel toen een bijna ondraaglijke, zeer gênante stilte.
Wie zou antwoorden? En wat precies?
Alle leden van het CBS keken roerloos en als verstijfd voor zich uit.
Vervangend burgemeester Ruth Vandenberghe zweeg als een sfynx gelijk, nochtans bevoegd voor “recht”.
En het was alsof schepen Axel Weydts, de potverteerder bevoegd voor mobiliteit, onder een overdosis van valium zat, want geheel tegen zijn gewoonte in verroerde hij voor geen vin.

En toen kwam de redding van Helga Kints, voorzitter van de gemeenteraad.
Doodgemoedereerd ging zij over naar het volgende agendapunt.
Zonder – zoals vaak, en ook ten onrechte – te opperen: “Zo, ik meen dat hierbij alle vragen zijn beantwoord.”
Helga heeft het nu wel als gemeenteraadsvoorzitter definitief verkorven. Zij vertegenwoordigt halsstarrig de belangen van het CBS, is absoluut niet de objectieve scheidsrechter tussen het schepencollege en de Raad. Er zijn nog altijd raadsleden die dat niet zien. Onbegrijpelijk. Vandaar ook dat het er niet beter zal op worden. En naarmate de verkiezingen zullen naderen ook niet. Men wil dan steeds meer lief zijn voor elkaar.

P.S.
Over de zaak Stad & advocatenkantoor Eubeleus versus de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit komen we heus nog terug. Veel facetten kwamen niet eens aan het licht.

Weet er iemand wat fracties uitrichten met hun jaarlijkse toelage?

Kortrijkwatcher weet het al niet meer sinds de jaren 2009 en 2010 !
Toen kreeg men nog inzage in de bewijsstukken waarmee de fracties de gespendeerde uitgaven konden staven en verantwoorden , geput uit hun jaarlijkse toelage van stad. Die stukken (met de inhoud ervan) waren toen nog openlijk geagendeerd in de gemeenteraad (maar uit eerlijke schaamte gemakshalve wel niet besproken). Het is namelijk zo dat volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art.50) de fracties hun jaarlijkse toelage enkel kunnen gebruiken voor de ondersteuning van de eigen fractiewerking en zeer specifiek voor de werking van de de raden waar ze deel van uitmaken. In de praktijk kunnen de fracties dat niet of waarlijk slechts zéér ten dele verantwoorden. (Kent u een fractie die bijvoorbeeld al gezamenlijk een studiedag heeft bijgewoond? Studieboeken heeft gekocht?). In de rapportering doet men aan ‘window dressing’ in de hoogst (on)mogelijke graad. De meest potsierlijke verantwoording die we in dat verband ooit onder ogen kregen was de uitgave die de toenmalige CVP bestemd had voor – jawel! – een eucharistieviering. En in 2009 was de VLD-fractie zelfs zo eerlijk om toe te geven dat men de toelage niet volledig had kunnen opsouperen en was zij zo fatsoenlijk om het resterende geld terug te storten in de stadskas. Ongezien (sindsdien)!

Voor vorig jaar 2021 kregen de fracties per raadslid onlangs een toelage 153 euro. Dat is nu het hoogst mogelijke maximum. (In het eerste jaar 1998 dat het systeem in voege was ging het om 5.000 Belgische frank per raadslid. Ook niet mis.)
Een overzicht van de bedragen.
Let er even op dat de burgemeester en de schepenen ook ingecalculeerd zijn in de berekening van de toelage. Juridisch is daar geen speld tussen te krijgen, maar is dat wel nodig gezien de vele ‘faveurkes’ waarvan zij vanwege hun status al genieten?
– Team Burgemeester: 2.295 euro (15 raadsleden)
– CD&V: 1.071 euro (7)
– “Vooruit”: 918 euro (6)
– Vlaams belang: 765 euro (5 – Jacques Demeersseman was er nog bij)
– N-VA: 612 euro (4)
– Groen: 612 euro (4)

P.S.. (1)
Het overzicht van de bewijsstukken is openbaar. Maar ja, wie vraagt het op?
Onze pers??

P.S. (2)
Voor het geval dat u de arme oppositie wil steunen, even de gironummers.
CD&V: BE10 7384 1512 9104
Groen: BE02 8916 403 8040
Vlaams Belang: BE38 38 97 99 5985 08 72
Voeg er wel aan toe waaraan zij uw bijdrage moeten besteden. Een cursus balans leren lezen bijvoorbeeld.


Inhoud jaargang 2021 van het Bulletin van Vragen en Antwoorden

De ambtenarij kreeg vorig jaar 87 informatieve schriftelijke vragen van technische aard te verwerken. In 2020 minder: 66. Dat wijst op een zekere onvrede over het beleid.
De koplopers bleven dezelfde: de VB’ers Carmen Ryheul (met niet minder dan 60 vragen), Wouter Vermeersch (18 vragen), en vanwege Groen Mattias Vandemaele (8 vragen).
Vanwege de drie fracties van de meerderheid liep slechts één vraag binnen: van Maxim Veys (SP.A) over de controle op op coronapremies van de stad.
De koplopers Carmen, Wouter en Matthias zijn ongetwijfeld hard bezig met gemeentepolitiek, maar we mogen absoluut de fout niet maken dat indieners van slechts één of twee vragen (bijv. David Wemel, Benjamin Vandorpe, Pieter Soens) dan plots geen verdienstelijke raadsleden zouden zijn.

We wezen er hier al herhaaldelijk op dat in het Bulletin vaak heel interessante informatie over de gemeentepolitiek is te vinden en dat de pers daar nooit enig gewag van maakt. Niet op inpikt.
We citeren enkele belangwekkende of meer pikante onderwerpen die vorig jaar aan bod kwamen.
(Sommige vragen werden tweemaal gesteld omdat het eerste antwoord door de vraagsteller als onbevredigend werd beschouwd.)
– Mandaten van raadsleden en schepencollege
– Stand van zaken trage wegen
– Snelheidsvertraging op de R8
– Natuurontwikkeling in Kortrijk
– Verblijfsaccomodatie voor studenten
– Leegstandheffing
– Cyberveiligheid bij lokale overheid
– Personeelsstatuut van de vzw Augustinessen in de zorginstellingen
– Aanpak vandalisme
– Fraudeonderzoek sociale woningen
– Openbaar onderzoek nieuwe mega-moskee
– Aantal daden van agressie tegen politie
– Investeringsfonds handelskernversterking
– Detentiehuis in Kortrijk
– Zigeunerpark in Kortrijk
– Inbraakcijfers en preventie
– Moslimbegraafplaatsen in Marke en Heule
– Participatie en initiatiefrecht van raadsleden

P.S.
Het Bulletin is gemakkelijk te vinden op de website van stad.
Gewoon het woord “bulletin” intikken in de zoekmachine.Stemgedrag: zoek de verschillen

De vzw Ajko (een geesteskind van SP.A-schepen Bert Herrewyn) doet aan jeugdwelzijnswerk met specifieke aandacht voor “de meest kwestbare jongeren”.
Aangezien de organisatie nog altijd (waarom?) een gemeentelijke vzw is zijn alle fracties in de gemeenteraad ipso facto en statutair bepaald vertegenwoordigd in het bestuur.
Zo konden in de gemeenteraad van 9 december 2019 alle voorgedragen kandidaten “eenparig goedgekeurd”. Anders gezegd: men ging niet eens over tot de stemming. Zo kwam dus ook Jacques Demeersseman namens het Vlaams Belang zonder enig probleem in het bestuur terecht. Maar omdat hij zich in juli 2021 bekeerde tot onafhankelijk raadslid moest er dus voor een vervanger gezorgd worden als vertegenwoordiger van het VB in het bestuur van Ajko.

VB-raadslid Wouter Vermeersch werd in de gemeenteraad van 15 november dit jaar voorgedragen als kandidaat.
Groen raadslid David Wemel vroeg zich nog even vertwijfeld af waarom er over die voordracht eigenlijk nog moest gestemd als het immers principieel toch zo is overeengekomen dat er 6 gemeenteraadsleden deel uitmaken van het Ajko-bestuur “evenredig bepaald over de (momenteel 6) fracties”.
Voorzitter Helga Kints liet het toch tot een stemming komen.
Op de 41 raadsleden namen er de in een opgesplitste stemming de ene keer (volgens de notulen) slechts 36 deel aan de stemming, de andere keer 28. (Er was nochtans slechts één lid verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering van Ajko was de uitslag voor Vermeersch als volgt:
– 4 ja (van het VB)
– 11 neen (tegen)
– 21 onthoudingen
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 10 neen (tegen)
– 14 onthoudingen
Besluit van de voorzitter: VB-raadslid Wouter Vermeersch haalt onvoldoende stemmen (wat is hier eigenlijk “voldoende”?) en maakt bijgevolg geen deel uit van het bestuur van Ajko.

In de gemeenteraad van 13 december laatstleden is de stemming hernomen, met wel degelijk dezelfde kandidaat Wouter Vermeersch.
Uitslag? (Er was geen enkel van de 41 raadsleden verontschuldigd.)
Voor de Algemene Vergadering:
– 4 ja
– 30 neen
Voorzitter Helga Kints maakt – mondeling – geen melding van enige onthouding!
(We moeten dus wachten op de notulen om de juiste toedracht te kennen.)
Voor de Raad van Bestuur:
– 4 ja
– 31 neen
– 4 onthoudingen (hier is dus wel sprake van onthoudingen)

Wat nu?
Het bestuur van Ajko is bijgevolg onvolledig samengesteld en statutair onjuist ingevuld…
Het stadsbestuur heeft intussen het Agentschap van Binnenlands Bestuur om raad gevraagd.
Het Agentschap liet weten dat de procedure wel degelijk moet herhaald worden wanneer de voorgedragen kandidaat niet de vereiste meerderheid haalt. Als steeds dezelfde kandidaat wordt voorgedragen en niet verkozen wordt, – tja – dan raakt het mandaat niet ingevuld…
Volgens het Agentschap moet de fractie dan maar leven met deze consequentie.
Tja.

P.S.
Fijn dat u hebt gekeken.


De KULAK-campus krijgt nu al verkoop/aankoopbelofte over Lichtendal

Het is niet aan iedereen gegeven hoor!
Het zit zo.
Bij elke vervreemding van onroerend goed behorend tot het patrimonium van een gemeente is de openbare verkoop de absolute regel. Voldoende publiciteit is hierbij een basiswet om zodoende zoveel mogelijk kandidaat-kopers aan te trekken en daarmee een gunstige verkoopprijs te kunnen bedingen. Een bestuur wordt nu eenmaal geacht om bij een verkoop de mededinging en transparantie te garanderen.
En helemaal bij grote uitzondering mag het bestuur enkel van deze principes afwijken wegens redenen van algemeen belang. We herhalen: van ALGEMEEN BELANG.
Nu ja, als bij een verkoop aan machtige instituten (een universiteit en een hogeschool) in het geding zijn is het algauw mogelijk om aan zo’n een kandidaat-koper (lobby) – in strijd met het principe – op voorhand een eenzijdige verkoopbelofte te doen. Zelfs vijf jaar op voorhand zeg.

De feiten.
Ons OCMW (stad nu) is eigenaar van de grond en de gebouwen van het voormalige woonzorgcentrum Lichtendal, waar straks een aantal jaren (5??) onze titelvoerend burgemeester en minister van Justitie een detentiehuis (gevangenis) wenst te installeren. De nabijgelegen campus van KU Leuven wenst al geruime tijd dit eigendom aan te kopen om samen met de hogeschool VIVES een “one-campusmodel” te realiseren. Groot was de verbazing bij die schoolbesturen toen ze plotsklaps via-via vernamen dat minister Quickie had besloten om op die site licht gestrafte gedetineerden onder te brengen.
Daar werd een mouw aan gepast.
KULAK werd getroost met de mededeling dat het OCMW de site na afloop van lopende huurovereenkomsten, in casu vanaf 1 april 2027, wel degelijk wenst te verkopen. (Misschien wel voor een lagere prijs? Wie zal het zeggen?)
In de gemeenteraad van gisteren 13 december heeft de Raad van Maatschappelijk Welzijn aan de KULAK een verkoop/aankoop-belofte gedaan waarbij de universiteit uiterlijk tot 1 juni 2026 een aankoopoptie is verleend. Gevraagde verkooprijs is in achterkamers nu al bepaald: 2.900.000 euro.

Van een openbare verkoop is totaal geen sprake.
Er moet dus wettelijk bekeken een reden van “openbaar belang” in het spel zijn.
Maar die wordt nergens UITDRUKKELIJK in de tekst van de overeenkomst aangegeven. Wat nochtans is verplicht.
In een raadscommissie van 7 december vroeg men aan schepen Wout Maddens welke invulling KULAK zal geven aan de site. Daar had hij geen weet van. Wat is dan volgens de schepen het algemeen belang? Er komen zeker geen studentenverblijven want die zijn enkel nog mogelijk op een andere site. (In de gemeenteraad van gisteren liet CD&V-raadslid Hannelore Vanhoenacker uitschijnen dat Lichtendal – in het algemeen belang?- zal worden gesloopt.)

In de goedgekeurde tekst en toelichting over de toekomstige verkoop van Lichtendal aan KULAK zijn nog een paar mankementen te vinden.
– Bestuurshandelingen moeten gemotiveerd. Wat is bij het OCMW de reden van verkoop?
– Hoe is de prijszetting tot stand gekomen? Waarom is prijs lager dan voorheen gevraagd? Waar is het schattingsverslag? (Hoe kan men nu al schatten wat de waarde van de site is over vijf jaar?)
– Wat zal OCMW/stad doen met de opbrengst?

Misschien is het nuttig om nog iets zeggen over de wijze waarop de bespreking van de overeenkomst in de gemeenteraad is verlopen. Heel vreemd namelijk. Weerom om als Kortrijks burger kierewiet van te worden. Kunt u zich voorstellen dat de motivering van verkoop/aankoopbelofte geeneens ter sprake kwam? Geen seconde. Enkel de CD&V-fractie had het agendapunt als discussiepunt aangeduid. Maar om geheel andere reden: de kwestie van dat detentiehuis.

Fractieleider Vanhoenacker had twee voorstellen.
– Een brief richten aan Leiedal met de vraag om nu al uit te kijken naar een toekomstige, meer geschikte plaats voor een detentiehuis.
– In de gemeenteraad zelf een hoorzitting met de buurtbewoners organiseren. (Dat was vorige maand een vraag van Jean de Bethune.)
Bij géén van beide voorstellen kwam het evenwel tot een stemming…
Aan de stemming over het agendapunt zelf (de optie) namen 38 (op 41) raadsleden deel. (Er waren nochtans geen verontschuldigingen.)
Uitslag: 33 voor, 1 tegen, 4 onthoudingen.
De onthoudingen kwamen waarschijnlijk van het Vlaams Belang. Maar die ene tegenstem??

P.S.
De gemeenteraadszittingen verlopen steeds vreemder. Met absurde stemmingen. Met tussenkomsten die enkel getuigen van onkunde. Met onnozele mondelinge vragen. Geharrewar. Met raadsleden van het Team Burgemeester die nergens van afweten. Fractieleiders van de meerderheid die die gewoon niks zeggen. Niets te vertellen hebben. Een kampbewaakster als voorzitster. Geheel ongezellig. Kil. Het wordt steeds erger.

Staat niet in de gazetten.


Een al te gekke gemeenteraad (2)

Dat de gemeenteraad van 15 november alweer virtueel moest verlopen kwam titelvoerend burgemeester én raadslid van Kortrijk én Minister van Justitie goed uit.
Zo kon Vincent Van Quickenborne zich verschuilen achter zijn PC en kwam hij helemaal niet lichamelijk (met de nodige mimiek) in beeld tijdens de interpellaties over zijn voornemen om in Kortrijk een eerste ‘detentiehuis” in te richten in het voormalig zorgcentrum Lichtendal.
Daar waar men nu verpleegkundigen van de hogeschool Vives opleidt en waar men nog altijd (ook volgend jaar!) “kwetsbare meisjes” van de vzw Bethanie begeleidt en huisvest.

We vinden dat dus volkomen kierewiet.
Dat Quickie, DE instigator van detentiehuizen zich ontslagen voelt om in zijn gemeenteraad ook maar één woord te zeggen over zijn Kortrijks project. Dat hij het zich veroorlooft om bijvoorbeeld niet in te gaan op een pertinente bemerking van raadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) dat detentiehuizen volgens experten best bevolkt worden door slechts een 30-tal gedetineerden met een homogene samenstelling. Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe vond het op haar beurt overbodig om daar wat dieper op in te gaan. (Wijselijk is dat, gezien haar kennis in deze materie, zo kunnen we wel stellen.)

Onze Ruthie kon op vragen van raadslid Wouter Vermeersch (VB) ook weinig vertellen of diep ingaan, hoewel zij dat zelf zeker anders denkt. Bijvoorbeeld over het uitstel met minstens een half jaar van de plannen. (Reden?) Bijv. geen toelichting over de huurprijs die stad zal aanrekenen voor de huur van Lichtendal door Justitie. Niets over de verkoopprijs van de site Lichtendal die men over 5 jaar zal vragen aan de KULAK.
Onze nieuwe (waarnemend) burgemeester Ruthie zou dus best ietwat oppassen.
Opdat men haar het imago niet zal beginnen aanmeten als dat van een doorsnee politieker die dingen durft te verzwijgen of zaken “bezijden de waarheid” vertelt.
Zelf vindt zij wel degelijk dat het bestuur in geheel de zaak “Lichtendal” heel transparant is en blijft.
Is dat niet om hoorndol van te worden? Het is raadslid Vermeersch die kon achterhalen dat de definitieve keuze voor een detentiehuis op Lichtendal al begin april is gemaakt, terwijl dit pas openbaar is geworden door een persbericht (breaking news) van de CD&V op 15 november. Betrokken partners (KULAK, VIVES, Bethanie, de buurt) stonden perplex. Zij waren al die tijd nooit ingelicht. Intussen zijn “de gesprekken lopende”, aldus onze sussende Ruthie.

VB’er Vermeersch diende nog een voorstel in om heel de kwestie te onderwerpen aan een zgn. digitaal referendum. Tevergeefs natuurlijk. Men vond dat zo’n vraag mensen tegen elkaar zou opzetten. (Referenda doen dit per definitie toch?) Ook de oppositiepartijen CD&V en Groen stemden tegen. (CD&V was nochtans vroeger wel even geneigd om dat voor te leggen als referendum. Soit.)
CD&V’er Jean de Bethune pakte onverhoeds uit met een verrassend ander voorstel. Hij wil dat het College een hoorzitting over de zaak zal houden. Een hoorzitting. Met wie en waar (corona!) kreeg geen toelichting.
En Jean dreigt! Als het College tegen de volgende gemeenteraad daar niet zou op ingaan, dan zal hij zelf wel op eigen houtje het voorstel ter stemming brengen. Iedereen nu al benieuwd zeg!

We slaan een paar kleine kierewiet-tussenkomsten over en gaan over naar agendapunt 7: de vervanging van een bestuurslid bij de gemeentelijke (nog altijd!) vzw Ajko.
Dat is een vereniging die zich hoofzakelijk bezighoudt met jeugdwerking bij jongeren van niet-Europese origine. (In de praktijk vooral moslima.) Aangezien een VB’er niet meer behoort tot de fractie (hij verklaarde zich onafhankelijk) moet hij vervangen worden door een andere VB’er. In een gemeentelijke vzw heeft iedere fractie immers automatisch recht op een vertegenwoordiger. Bon. Wouter Vermeersch stelt zich voor als vervanger.
En hier gebeurt opnieuw iets knettergek. De kandidatuur wordt waarlijk ter stemming gelegd! Enkel raadslid David Wemel (Groen) vindt dit krankjorum. Wat als Vermeersch geen meerderheid haalt? Zal het Vlaams Belang dan niet meer vertegenwoordigd zijn in de vzw Ajko? “Wel, neen,” zegt voorzitter Helga Kints. Bloed-nuchter hoor!
Uitslag? Vermeersch krijgt vier stemmen voor (van zijn fractie), tien stemmen tegen, en de rest zijn onthoudingen. Zaak geklaard! VB’er buiten. Leg dit maar eens uit aan een gewone mens! Dat een gemeenteraad een eigen regel (zeg maar een wet of decreet!) overtreedt.

Over naar punt 19, want we dreigen ons verstand te verliezen.
Dat handelt over de capaciteit van de stedelijke Academie. De capaciteit ervan vastleggen geeft de mogelijkheid om leerlingen te weigeren indien de capaciteit voor een bepaalde opleiding is bereikt. En dit om niet in de problemen te komen op het vlak van omkadering, infrastructuur en personeel. De vastlegging van het kader van de capaciteit (minimum en maximumgrenzen) is in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. maar voor de werkbaarheid vindt ons stadsbestuur dat het aangewezen is om het College daarmee te belasten. Raadslid Jean de Bethune vindt dit allemaal goed en wel, maar zou toch graag hebben dat het College jaarlijks rapporteert over de stand van zaken. Schepen Kelly Detavernier (NV-A) belooft van dit te doen. Dwarse Wouter Vermeersch vindt dat die belofte best moet geformaliseerd in een amendement. Het amendement wordt uiteraard verworpen. Ook door Jean, want hij vindt dat het woord van de schepen volstaat. (Noteer dat volgens de laatste stadsmonitor 37% van de Kortrijkzanen het bestuur niet vertrouwt.)

Oei.
Nog een andere aandoenlijke gekheid waren we bijna vergeten.
Raadslid Vermeersch had uitgevist dat de dividenden van Gaselwest vanaf 2022 jaar na jaar aanzienlijk (met méér dan 1 miljoen) zullen dalen. Op legislatuurbasis spreken we van bijna 5,7 miljoen. Maar vanwege een compensatiefonds van de Vlaamse regering wordt de netto-impact afgerond tot 3,4 miljoen.
Vermeersch wou nu wel eens voor een keertje dan graag weten of het College al enig idee had hoe men die put zal dempen.
Schepen van Financiën Kelly Detavernier legt als een juf gelijk en zonder verpinken ernstig uit aan de kleuterklas dat een budget bestaat uit ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie en investeringen. Jawel! En vertelt dan dat de gemeenteraad op 6 december bij de bespreking van een aangepast meerjarenplan zal kunnen kennis nemen van de getroffen maatregelen om de minontvangsten op te vangen. Zij vergat daarbij eventjes dat de agenda van een gemeenteraad over een meerjarenplan met toelichting lang op voorhand moet medegedeeld aan de Raad.

P.S.
Dat is trouwens intussen gebeurd.
Vooral opvallend is dat bepaalde grote projecten (soms deels) worden geschrapt.
Een al te gekke gemeenteraad (1)

Het gaat over de gemeenteraad van 15 november waarover u in plaatselijke kranten niks kon vernemen, ofwel toch iets over de komst van “deel-bakfietsen”.

Vanwege corona besliste burgemeester Ruth Vandenberghe bij politieverordening van 5 november dat de zitting niet fysiek kon doorgaan. Blijkbaar had men geen locatie gevonden (heeft men wel gezocht?) waar raadsleden konden zetelen met voldoende ‘social distance’.
Wat is daar nu krankjorem aan?
Zeker is dat onze Ruthie op het moment van die beslissing al weet had van het jaarlijkse, traditionele (vierde) “etentje met het Team Burgemeester” in de Xpo. En al wist dat zij daar niet kon op ontbreken. En dat er daar onvermijdelijk nog andere raadsleden-schepenen van het Team zouden opduiken. Dat etentje ging door op zaterdag 13 november, dus twee dagen voor de noodzakelijk virtuele raadszitting van maandag 15 november. Daar zijn niet minder dan 1.600 personen op af gekomen. Een dichtbevolkte, fysieke bijeenkomst rondom vele ronde tafels.
VB-raadslid Wouter Vermeersch wees bij de bekrachtiging van die politieverordening op deze anomalie. Dat titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne namelijk met zijn kiesvereniging een groots publiek festijn organiseert terwijl zijn Team-raadsleden kort daarop verplicht virtueel moet vergaderen. Helga Kints verdedigde als voorzitter van de Raad de politieverordening. Stel u voor dat zij ook aanwezig was op het etentje! Waarnemend burgemeester Ruthie (die er zeker bij was!) en andere leden van het Team hielden wijselijk hun mond. Quickie zelf was “ter virtuele zitting” natuurlijk in geen velden of wegen te bespeuren, alhoewel absoluut niet verontschuldigd.

Bij het begin van de zitting van 15 november kwam het ontslag van schepen Arne Vandendriessche aan bod, samen met zijn vervanging door raadslid Wouter Allijns. Arne kreeg van werkelijk ALLE fractieleiders niets dan lofbetuigingen. Indachtig “van de doden niks dan goed” zeker? Nu ja, hij was ongetwijfeld een hard werkende, verdienstelijke schepen. Maar het blijft toch verwonderlijk (een beetje gek?) dat niemand ook maar eventjes verwees naar een artikel in ‘Knack’ (8 september) waarbij anonieme personen (alleszins kenners van de Kortrijks politiek, misschien zelfs raadsleden) toch een aantal ernstige, negatieve kanten van de ontslagnemende schepen hebben belicht. (Zie nog ons stuk van 15 september.)
Wouter Allijns was fractieleider van het Team en is in die functie nu vervangen door Koen Byttebier. Een ‘oude rat’ laat ons zeggen, zonder ironie. (Dat is Vlaams. In beschaafd A.N. zegt men : “een oude rot in het vak”.) Maar dat gebeuren alleen al is in deze zin nogal tekenend voor de zwakheid – de kwaliteit – van de raadsleden van het Team Burgemeester.
Het zit zo: als men de lijst van de verkozen Team-raadsleden bekijkt, dan is het duidelijk dat enkel en alleen Byttebier in aanmerking kon komen voor die functie. Trouwens, dat is tevens het geval met de onvermijdelijke keuze van Allijns als nieuwe schepen. Er was gewoon geen meer bekwaam alternatief! Het Team kent heus geen “embarras du choix”.
En dit is helemaal géén gekke vaststelling: het zgn. Team Burgemeester valt stilaan in duigen. In slow motion.
Vincent is weg, Arne is weg en straks (in 2024) verdwijnt schepen Wout Maddens en me dunkt ook fractieleider Byttebier. Terwijl Ruthie Vandenberghe er intussen maar niet in slaagt om te imponeren als een gezaghebbende burgemeester, met enige helicopter-visie op het politieke gebeuren in onze centrumstad en regio.

Over de omvorming van het gewezen zorgcentrum Lichtendal tot “detentiehuis” (gevangenis) waren er twee opmerkelijke interpellaties. (Geen van Groen.) Wouter Vermeersch (VB) had een hele serie vragen in petto en wou ook nog dat er een digitaal referendum over dat project zou worden gehouden. Benjamin Vandorpe (CD&V) had geen objecties tegen het concept “detentiehuis” op zichzelf, maar verkoos dan wel liefst een andere locatie daarvoor. En Jean de Bethune (CD&V) kwam onverhoeds met het voorstel op de proppen om een hoorzitting te houden.
De virtueel aanwezige minister van Justitie zweeg in alle talen. Kwam ook niet in beeld.

Oei, dit stuk deint te lang uit.
Zie een volgende editie.