Category Archives: gemeentefinanciën

Enkele wijzigingen in de toelagen van 2018

Ja, op het laatste nippertje is er in zitting van 10 december nog een wijziging van het budget 2018 gebeurd. Zelden gezien, zeker wat betreft de exploitatietoelagen.
Hierna wat meer opvallende wijzigingen.  Eerst het oorsponkelijk voorziene bedrag, dan het gewijzigd bedrag. Voor wie het aanbelangt…

 •  vzw Toerisme:  228.600 – 235.860
 •  Erediensten:  1.246.920 – 1.227.816
 •  Brandweerzone Fluvia:  3.401.692 – 3.290.6546
 •  Zwembad S&R Kortrijk Zwevegem:  nul – 60.500
 •  Sociale economie:  517.527 – 473.000
 •  Kinderopvang Ondernemers:  50.000 – 7.500
 • Occasionele kinderopvang:  30.000 – nul
 • Parkeergelden:  4.400.000 – 3.500.000
 • Hangar K:  nul – 100.000 
 • Monumentenzorg:  260.000 – 50.000

P.S.

Nogal veel investeringstoelagen zijn ook gewijzigd.
Voor een volgend stukje. 
En het totaal van het investeringsuitgaven is fel gedaald: van 49.280.797 naar slechts 23.035.285 euro.  Het is onze lokale pers volkomen ontgaan.

Enkele opvallende werkingstoelagen voor volgend jaar

Het totaal van de exploitatietoelagen (dus géén investeringen) bedraagt 50.778.68 euro in 2019.  Een stijging van 2.222.878 euro in vergelijking met dit jaar.
Hierna enkele toelagen 2019 die uw aandacht kunnen weerhouden met tussen haakjes het bedrag van dit jaar 2018.
(Met het nieuwe nog te maken bestuursakkoord kan er nog wel wat veranderen.)

–  Designregio krijgt een vaste toelage van 25.000 euro (idem) maar daarnast nog voor Stad van Ontwerpers 50.000 euro (idem), voor Interieur 150.000 (idem), voor UNESCO niets meer (25.000).
–  vzw Toerisme 228.600 (235.860)
–  Kerkfabrieken 1.069.286 (1.227.816)
–  Politiezone VLAS 14.789.926 (14.499.929)
–  Brandweerzone Fluvia 3.464.890 (3.290.646)
–  vzw Stedelijke Musea 140.989 (idem)
–  Schouwburg 171.235 (136.215)
–   Culturele verenigingen 109.815 (idem)
–  vzw Buda 110.000 (idem)
–  Wilde Westen 50.700 (idem)
–  Ondersteuning moderne kunsten 80.000 (idem)
–  vzw Jongerenatelier 180.000 (idem)
–  Feest In Kortrijk 403.000 (703.000) (Stadsfestival Play is afgelopen.)
–  Zwembad S&R Kortrijk-Zwevegem 1.800.000  (60.500)
–  vzw Sportplus 150.000 (180.000)
–  KVK 240.047 (236.465)
–  vzw De Warande nul euro (81.031)
–  Totaal jeugdverenigingen 343.954 (397.709)
–  Vzw Cle kinderboerderij 84.248 (idem)
–  Bijdrage OCMW 13.760.558 (12.959.270)
–  Diensteneconomie (sociale economie) 520.277 (473.000)
–  Seniorenverenigingen 35.923 (idem)
–  Werkingskosten IMOG 3.578.179 (3.546.203)
–  Zwaluwnesten 1.500 (2.500)
–  Dierenasiel 38.720 (32.530)
–  Project ‘t werkt 125.000 (idem)
–  BID 205.000 (idem)
–  Strategisch Commercieel plan 170.000 (idem)
–  Leiedal 189.845 (190.653)
–  De Poort 219.390 (222.744)
–  Premie veilig en duurzaam wonen 800.0000 (idem)
–  SPEK 2.0:  246.726 (nul)  (SPEK=Student Platform Entreneurship Kortrijk, een Europees project.)

 

Evolutie van bepaalde exploitatie-ontvangsten voor Stad

Woord vooraf
Volgens onze plaatselijke persjongens zijn de Kortrijkse burgers daar allemaal (in al die cijfers) niet geïnteresseerd.
Zij zeggen dat omdat ze die zelf niet kennen (zij lezen die desbetreffende documenten niet, of ze verstaan ze niet – laat ons beleefd blijven) en als ze er dan toch wat cijfergegevens over publiceren, dan  komt dat gewoon omdat een of andere schepen die heeft ingefluisterd.  De “beste” eerst natuurlijk. Jawel.

Onroerende voorheffing (de zgn ‘grondlasten’, 1750 opcentiemen)
2013 :  32,86 mio  (het eerste jaar van de nieuwe tripartite)
2014:   33,95
2015:  34,39 (topjaar)
2016:  33,56
2017:  33,91

Aanvullende Personenbelasting (7,90%)
2013:  16,63 (trage doorstorting?)
2014:  25,18
2015:  22,49
2016:  25,83 (een topjaar)
2017:  24,03

Pure plaatselijke (eigen) gemeentebelastingen (die volgens de burgemeester niet zouden stijgen, maar er zijn wel drie nieuwe ingevoerd)
2013:  50,68
2014:  60,45
2015:  58,09
2016:  60,71
2017:  59,28

 • De drie bovenstaande belastingen brachten  100.190.904 euro op in 2013. Gedeeld door het aantal inwoners (75.120, – baby’s inbegrepen) kwam dit neer op 1.333 euro.
  In 2017 bedroegen die belastingontvangsten 117.231.635 euro.  Per persoon (75.736 inwoners, nog altijd kindjes incluis)  ging het om 1.547 euro.
  (Dat interesseert de mensen niet?  Pers niet meer bekwaam om grafiekjes te maken?)

Gemeentefonds
2013:  28,21
2014:  30,80 (een groeivoet van 9%)
2015:  30,57
2016:  31,15
2017:  32,23

Dividenden gas en elektriciteit
2013:  5,37
2014:  5,12
2015:  9,36
2016:  5,01
2017:  5,98

De hoogste stadstoelagen voor dit jaar (minstens 150.000 euro)

(Tussen haakjes het bedrag van vorig jaar.)
Het totaal van de exploitatietoelagen bedraagt 49.776.359 euro  ( 49.213.024)

Werkingskosten politiezone VLAS:  14.499.929   (14.356.368)

Bijdrage OCMW: 12.959.270   (12.849.233)
(Jaarlijks een stijging van 3 procent.)

Beheers- en werkingskosten IMOG:  3.629.916   (3.662.504)

Werkingskosten brandweerzone Fluvia:  3.401.692   (3.354.303)

De 18 kerkfabrieken samen  1.246.920   (1.371.548)
(O.L.Vrouw krijgt het meest:  163.453.)

Toelagen SOK:  1.189.820   (1.292.000)

Premies veilig en duurzaam wonen:  800.000   (1.125.000)

vzw Feest in Kortrijk:  703.000   (453.000)
(Schepen Arne – tevens co-voorzitter van FIK – had als verkiezingsslogan: “steeds meer doen met steeds minder”.) 

Project Play (kunstenfestival) :  380.000   (nieuw)

BID plus commercieel plan:  375.000   ((idem)

Project leren en werken plus ongekwalificeerde uitstroom:  305.243   (299.743)

Lokale diensteneconomie:  280.000   (235.000)

Schouwburg:  253.822   (304.457)

KVK:  235.975   (233.312)

vzw Toerisme:  228.600   (373.600)

Huursubsidies De Poort:  222.000   (idem)

Leiedal:  200.653   (187.926)

Restauratiepremies beschermde gebouwen:  200.000   (148.470)

vzw Jongerenatelier:  180.000   (idem)

vzw Sportplus:  175.000  (88.428)
(Normaliter 150.000  maar vorig jaar inlevering wegens deelname aan  de kandidatuur “Europese Sportstad”.) 

Hoogste sportmanifestaties:  150.000   (190.158)

vzw Designregio:  150.000    (idem)

Nieuwe subsidies voor dit jaar

Project Play: 380.000 euro !
Het gaat om een kunstenfestival in open ruimte.  (Verkiezingsjaar.)

0ndersteuning moderne kunsten: 80.000 euro.
Weet iemand waarop dit slaat?

Drijf in cinema:  4.000 euro.
???

Participatie Europese Sportstad:  75.000 euro.
Tja.  Die afkoopsom. (En meerdere steden in  zowat ieder land krijgen zo’n titel. )

vzw Effect:  50.000 euro.
Sociale economie.

Occasionele kinderopvang:  30.000 euro.
???

Dierenasiel de Leiestreek:  32.000 euro.
Waarom?

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (3)

Of de bewering van de schepen van Financiën dat er “tussen 2014 en 2020 voor 200 miljoen zal geïnvesteerd worden” al of niet juist is doet in feite niet ter zake.
Die (overigens koffiedikrijke) vaststelling van de schepen is compleet  irrelevant als men ten minste het door de jaren heen gevoerde  beleid van de tripartite ietwat correct wil   beoordelen.
Het enige wat telt is de vraag of de tripartite het gestelde doel  inzake investeringen aan het eind van de rit wel zal behalen.

Maar wat was dat doel alweer?  (Weet er dit nog iemand?)
Al bij de start van de bestuursperiode (2013) riep het College van Burgemeester en Schepenen zich triomfantelijk uit tot een “INVESTERINGSCOLLEGE”.
Een historisch ongeziene golf van investeringen zou de stad overspoelen.
In een periode van zes jaar (2013-2018) zou Stad zelf niet minder dan 160 miljoen investeren.
In dertig jaar niet gezien.
   Stond allemaal breed uitgesmeerd in onze lokale perse.

Nu weten we uit een vorig stuk dat de vastleggingen altijd lager liggen dan de voorziene verbinteniskredieten.  In gewone mensentaal:  de effectief gedane investeringsuitgaven zijn altijd kleiner dan wat in de budgetten  was begroot.
Overschot van branie.

Voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn de rekeningen gekend.  De werkelijk gedane verbintenissen met de aannemers of leveranciers.  Op basis daarvan konden we hier vaststellen dat er gedurende die vier jaren  – afgezien van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest – voor slechts 72.414.333 euro daadwerkelijk werd vastgelegd aan investeringen.

Om aan het gestelde doel van 160 miljoen te komen moeten we dus in 2017 en 2018 samen nog zowat 87,5 miljoen daadwerkelijk realiseren als investeringen.
Volgens de begrotingen (ramingen) van die twee jaren althans zou dit theoretisch kunnen!
Die budgetten verbinden er zich namelijk toe om gedurende die laatste twee bestuursjaren van de tripartite nog vlug voor 88,2 miljoen te investeren.
Laat ons zeggen:  bijeenscharrelen.  Wat men een inhaalbeweging noemt.

Maar uit het verleden leerden we dat we die voorziene bedragen onmogelijk volledig kunnen realiseren.

P.S.
De rekening van 2017 zullen we pas kennen in mei 2018.
En die van 2018 pas in mei 2019.  Dat is wel NA de gemeenteverkiezingen…
Dat is ietwat bizar.  Op het ogenblik van de verkiezingen van oktober 2018 zullen we nog niet echt heel precies weten of de tripartite zijn belofte inzake investeringen van ter waarde van 160 miljoen is kunnen nakomen.

Ga dan maar stemmen.

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (2)

Dat gaan we dus eens doen bij haar bewering ‘(Kortrijks Handelsblad’ van 15 december) dat de tripartite tussen 2014 en 2020 meer dan 200 miljoen zal geïnvesteerd hebben.
Kelly Detavernier (N-VA) doet hierbij alsof de begrote investeringen (dat zijn ramingen!) daadwerkelijk worden uitgevoerd (vastgelegd) én betaald (aangerekend).
Dat er dus in 2017 voor 38.927.323 euro wordt geïnvesteerd en in 2018 voor niet minder dan 49.280.797 euro.  ( In 2019 en 2020 wordt die bedragen volgens het meerjarenplan plots aanzienlijk minder: resp. 22.886.483 euro en 17.108.293 euro.)

Het verleden wijst uit dat de realisatiegraad van de geplande investering telkenjare laag ligt.  Een keer zelfs heel laag.
In 2013 (het eerste jaar van de nieuwe coalitie (VLD-N-VA en SP.a) voorzag men in “buitengewone dienst” (dat was toen nog de gangbare term) voor 20.637.227 euro “pure” investeringen (zonder de overdrachten en schulduitgaven).  In werkelijkheid is er toen voor slechts 14.477.598 euro aan uitgaven vastgelegd.  (De tripartite kon toen maandenlang niets investeren bij gebrek aan begroting. ) Realisatiegraad: 71%.
– In 2014 is er op het eerste zicht geweldig geïnvesteerd: 45.186.772 euro.  Maar dit bedrag is zéér vertekend omdat daarin een deelname van een kapitaalsverhoging bij Gaselwest stak van maar liefst 23,4 miljoen.  Abstractie gemaakt van die kapitaalsverhoging bedroeg de werkelijke realisatie eigenlijk 21.779.285 euro.
– In 2015 gaven we volgens de rekening slechts 17.561.061 euro uit aan investeringen.  Realisatiegraad tegenover het voorziene budget van 48.666.211 euro? 36 procent!
– 2016 nu.  Dat is het laatste jaar waarbij we de jaarrekening kennen en die reële cijfers dus kunnen afzetten tegenover het budget.  Gedane investeringsuitgaven: 18.596.389 euro.  Budget? 35.019.532 euro.  Een realisatiegraad van 53%.

(Wordt nog vervolgd.)

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (1)

Naar aanleiding van de bespreking van het budget 2018 en de (tiende!) aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 in de gemeenteraad van 11 december besteedt de “De Krant van West-Vlaanderen” (‘Het Kortrijks Handelsblad’) nogal wat aandacht aan de gemeentefinanciën.

Hierbij geeft de schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) grootmoedig toe dat de oppositie de cijfers kritisch mag bekijken maar men moet ze “wel interpreteren zoals ze zijn“.
Wel, we gaan dat eens doen aan de hand van een uitlating  van de schepen zelf over de investeringen van Stad .  Zij  beweert namelijk (pag. 16 van’ Het Kortrijk Handelsblad’ van 15 december) dat er tussen 2014 en 2020 meer dan 200 miljoen zal geïnvesteerd worden.
Die vaststelling (haar “interpretatie”) is puur volksbedrog.

(Wordt vervolgd in een volgende editie.)

Wat de brandweer ons kost?

De tem “brandweer” past niet meer.  Slaat nergens meer op !  Die gasten doen meer dan branden blussen  (of wat we ons kunnen  inbeelden)  en ten tweede is ons korps al sinds 2015  ingelijfd in een “hulpverleningszone” bestaande uit 15 gemeenten uit het zuiden van West-Vlaanderen.
Iedere gemeente van de HVZN draagt bij in de exploitatiekosten en investeringen volgens een verdeelsleutel die al is vastgelegd in 2014 en sindsdien onveranderd is gebleven.

De dotatie van stad Kortrijk is sindsdien bepaald op 37,26 %
.
In 2015 bedroeg het macrobudget van de zone 9.611.614,45 euro.
Bijdrage van Kortrijk was toen dus:  3.581.287 euro.
Dat is de hoogste van de 15 gemeenten.
Waregem kwam op de tweede plaats met een dotatie van 10,83% oftewel 1.040.937 euro.   Menen staat op de derde plaats: 9,95% oftewel 956.355 euro.
De kleinste bijdrage is die van Helkijn met 61.514 euro (0,64% in 2015.).

Evolutie van de dotatie van Kortrijk:
2015:  3.581.287 euro
2016:  3.801.003
2017:  3.967.229
2018:  4.014.618
2019:  4.077.816

De gehele zone kost sinds 2016 méér dan 10 miljoen.  (Dit jaar 10.647.432 euro.)

De financiële bijdrage van de gemeenten kan gesplitst in een exploitatie- en investeringstoelage.
Voor 2018 geeft Kortrijk 3.401.691 uit aan exploitatie.
Die dotatie is in ons budget niet meer aangezien als een personeelskost wat een vals beeld geeft over de schijnbare daling van de personeelsuitgaven in onze stad.

P.S.
De website van Fluvia is beneden alle peil.
Daar moet echt iets aan gedaan worden.

De financiële toestand van Kortrijk volgens het budget van 2017 (2)

Sinds enkele jaren is voor het beheer van de stadsfinanciën het BBC-systeem (Beleids- en Beheerssysteem) ingevoerd.
Daarbij is geponeerd dat een budgettair  evenwichtssysteem is bereikt als voldaan is aan (slechts) twee vereisten.

Het (geraamde) resultaat op kasbasis moet ieder jaar minstens nul zijn of méér.
Het Kortrijkse budget 2017 bereikt deze doestelling met + 11.681.900 euro.

(Het gaat om het verschil tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat  van vorige jaren en de ‘bestemde gelden’.)  Zie tabel in vorige editie.

In onze stad is dat al telkenjare het geval weest.  Zelfs een keer met 50 miljoen (in 2015)!
Maar dat komt enerzijds omdat de realisatiegraad van bepaalde uitgaven vaak laag is (vooral inzake investeringen) zodat de gecumuleerde resultaten van voorheen als ‘per toeval florrissant zijn, en anderzijds omdat men nooit ook maar één euro voorziet voor bestemde gelden (soort reserves voor bepaalde terugkerende gebeurtenissen bijvoorbeeld).

In het laatste jaar van de planningsperiode moet de zgn.  ‘autofinancieringsmarge’ (AFM) minstens nul of meer zijn.
Dit betekent dat in dat jaar het exploitatieoverschot (zonder intrestkost) voldoende moet zijn om de kapitaalkost (leningslast) te dekken.

Voorbeeld (cijfers van 2017).

We bereken eerst het zgn ‘financieel draagvlak’ (A-B): 18.796.532
A. Exploitatie-ontvangsten:  134.981.441
B. Exploitatie-uitgaven ZONDER de netto-kosten van de schulden:  116.184.909 euro
(De intrestkosten bedroegen 3.566.317 tegenover de totale uitgaven van 119.751.226.)
Saldo (A-B) of financieel draagvlak is dus + 18.976.532.

Nu bereken we de periodieke leningsuitgaven (A+B):
A. Netto-aflossingen van de schulden:  15.175.679
B. Nettokosten van de schulden:  3.566.317
Samengeteld (A+B):  18.741.996

Hoeveel bedraagt de autofinancieringsmarge?
Het financieel draagvlak min de leningsuitgaven geeft  +54.526 euro.
De AFM in Kortrijk is in de periode 2014-2017altijd positief en zal dat volgens de nieuwste meerjarenplanning ook zo zijn in 2018-1019.

Er is in Kortrijk dus begrotingswijs (dat zijn ramingen!) voldaan aan de twee criteria voor het financieel evenwicht. 
Een en ander kan wel genuanceerd.
–  We zeiden het al.  De realisatiegraad van de investeringen is vaak bijzonder laag.  (De beloofde 160 miljoen wordt door ons zgn. investeringcollege zeker niet bereikt. )
–  Het budgettaire resultaat in de periode 2014-2017 was al in drie boekjaren lnegatief.  En in 2019 zou dit weer het geval zijn.
–  Van’ bestemde gelden’ geen spoor.
–  Stad doet aan een grote uitverkoop van patrimonium.  (geraamd op 11 miljoen.)
–  Leningen met een termijn die de gemiddelde afschrijvingstermijn overschrijden.  Gevolg: kleinere aflossingen.
–  De intrestvoeten zijn laag.
–  Het exploitatieresultaat wordt gunstig beïnvloed door activiteiten door te schuiven naar zgn. ‘satellieten’ (OCMW, PARKO, SOK) en de schulden aldaar stapelen zich duizelingwekkend  op.