Category Archives: gemeentefinanciën

Financieel evenwicht budget 2019 verbetert! Maar zo kunnen we het ook…

Morgen maandag 14 oktober komt er in de gemeenteraad een eerste budgetwijziging 2019 ter sprake.
Sinds een aantal jaren evalueert men de (verplichte) financiële evenwichten bij gemeenten aan de hand van twee criteria.

1.
Het jaarlijkse “toestandsevenwicht” is nu beoordeeld op basis van “het resultaat op kasbasis”. Dat moet elk jaar jaar positief zijn. Dat cijfer (bedrag) duidt aan in welke mate de stad kan voldoen aan zijn korte termijn verplichtingen.
Het gaat om het saldo van de exploitatie-uitgaven en ontvangsten plus het saldo van de investeringen plus dat van andere uitgaven (zoals aflossingen van leningen). Dat geeft dan het budgettaire resultaat van het boekjaar zelf. In Kortrijk is dat nogal eens negatief uitgevallen, maar dan wordt dat altijd goed gemaakt door hierbij het gecumuleerd resultaat van vorige boekjaren op te tellen.
Bij de opstelling van het initiële budget 2019 kwamen we aldus aan een “resultaat op kasbasis van + 9,88 miljoen euro.
Met de budgetwijziging 2019 verhoogt dit bedrag waarlijk tot 21,83 mio.

2.
Een tweede criterium om het financieel evenwicht van een gemeente te beoordelen is “de autofinancieringsmarge” (AFM). Die zegt iets over het structureel evenwicht op lange termijn en moet minstens aan het eind van de planningsperiode groter zijn dan nul.
De AFM duidt aan in welke mate de gemeente de bestaande leningslasten (aflossingen én interesten) kan dragen. Een positieve AFM schept zelfs ruimte voor nieuwe investeringsuitgaven, ofwel via leningen, ofwel zelfs via rechtstreekse eigen financiering.
Voor de berekening ervan neemt men eerst het verschil tussen de exploitatie-uitgaven en ontvangsten (zonder de interesten). Dat is “het financieel draagvlak”. Daarvan trekt men de leningslasten (aflossingen en interesten) af.
Bij het oorspronkelijke budget 2019 bedroeg het AFM 1,26 mio en dat klimt nu met de eerste budgetwijziging naar 2,86 mio.

GOED ZO.
MAAR JA, ZO KUNNEN WE HET OOK !

Wat betreft de verhoging van de AFM valt voornamelijk op te merken dat het investeringsbudget daalt (daalt!) van 27,4 mio naar slechts 17,6 mio.
Dat wordt dan met het gepaste jargon zo uitgelegd: “door een betere inschatting van het transactiemoment wordt aan de uitgavenkant 10,9 mio doorgeschoven naar volgende jaren”. (Ook de verwachte inkomsten van ongeveer 1 mio schuift men door.)
In gewone mensentaal zou men moeten zeggen dat het bestuur weer eens minder goed of niet tijdig heeft gefunctioneerd dan men zich eerder had voorgenomen. (Geen gazet die dat zal melden. Die plaatselijke zgn. journalisten hebben daar geen benul van en de Kortrijkzaan dus ook niet.)

Want wat is een transactiemoment?
Dat is het moment waarop een economische stroom, een gebeurtenis of andere omstandigheid plaatsvindt. Dat is dus NIET het moment waarop een inning van ontvangst of een betaling van een uitgave gebeurt. Het is het moment waarop de prestatie is geleverd. In de praktijk doorgaans het ogenblik waarop de factuur ontvangen wordt of de uitgaande factuur wordt opgemaakt.
Op de bespreking van de budgetwijziging van morgen 14 oktober zou men best eens systematisch nagaan voor welke werken of leveringen of diensten de transactiemomenten zijn uitgesteld. En waarom. En welke subsidies men hierdoor eventueel heeft gemist.

En waaraan is het betere resultaat op kasbasis te wijten?
Jawel, de exploitatie-uitgaven stijgen met 1,97 mio.
Maar de ontvangsten stijgen met veel méér: + 3,38 mio.
Opvallende stijgers zijn de fiscaliteit (+ 1,657 K, vooral APB), de werkingssubsidies (bijv. Gemeentefonds + 543 K).
Voorts waren er in het oorspronkelijke budget voor 25,5 mio leningen ingeschreven, en nu wordt dit bedrag teruggebracht tot slechts 15 mio. Hierdoor is er natuurlijk een daling van de verschuldigd aflossingen en interesten.

JA, ZO KUNNEN WIJ HET OOK !Een definitief oordeel over het beleid van de eerste tripartite is nog niet mogelijk

Een aloude en goede traditie in vele steden en gemeenten is dat er ten laatste in de maand mei eindelijk een bespreking mogelijk is van het werkelijk gevoerde beleid in het vorige jaar. (En meteen over de hele legislatuur.)

Op de dagorde van de gemeenteraad staat dan een punt genaamd “algemene beleidsrapportering” aan de hand van de jaarrekening van Stad en de Raad van Maatschappelijk Welzijn, maar ook van de gemeentelijke vzw’s en de AGB’s.
Dit agendapunt prijkt niet op de dagorde van de zitting van vandaag 13 mei.
Het is dus wachten geblazen tot in juni om kennis te nemen van allerhande kerncijfers die de hele historiek van de vorige beleidsperiode 2013-2018 omvatten.
We kunnen deze maand nog niet achterhalen of de vorige tripartite zijn belangrijkste doelstellingen (met veel bombarie aangekondigd) heeft bereikt: de realisatiegraad van reusachtige investeringsgolf die ons te wachten stond, de daling van de personeelskosten (en het personeelsbestand), de evolutie van de schuld en de fiscale ontvangsten, de ratio’s ( solvabiliteit en liquiditeit) over de zes jaren heen, de resultaten van de strijd tegen de (kinderarmoede), enz.
Weet u nog? Het nieuwe bestuur zou steeds (!) “méér doen met minder”.

In juni en verder zullen onze gazetten aan deze rapportering geen aandacht meer besteden. Niet in het minst. Tenzij het huidige College wat succesverhalen doorspeelt aan onze “embedded press”. Dat kunnen ze dan afschrijven.
De perversiteit en het populisme van deze en de vorige tripartite is totaal.

Enkele wijzigingen in de toelagen van 2018

Ja, op het laatste nippertje is er in zitting van 10 december nog een wijziging van het budget 2018 gebeurd. Zelden gezien, zeker wat betreft de exploitatietoelagen.
Hierna wat meer opvallende wijzigingen.  Eerst het oorsponkelijk voorziene bedrag, dan het gewijzigd bedrag. Voor wie het aanbelangt…

 •  vzw Toerisme:  228.600 – 235.860
 •  Erediensten:  1.246.920 – 1.227.816
 •  Brandweerzone Fluvia:  3.401.692 – 3.290.6546
 •  Zwembad S&R Kortrijk Zwevegem:  nul – 60.500
 •  Sociale economie:  517.527 – 473.000
 •  Kinderopvang Ondernemers:  50.000 – 7.500
 • Occasionele kinderopvang:  30.000 – nul
 • Parkeergelden:  4.400.000 – 3.500.000
 • Hangar K:  nul – 100.000 
 • Monumentenzorg:  260.000 – 50.000

P.S.

Nogal veel investeringstoelagen zijn ook gewijzigd.
Voor een volgend stukje. 
En het totaal van het investeringsuitgaven is fel gedaald: van 49.280.797 naar slechts 23.035.285 euro.  Het is onze lokale pers volkomen ontgaan.

Enkele opvallende werkingstoelagen voor volgend jaar

Het totaal van de exploitatietoelagen (dus géén investeringen) bedraagt 50.778.68 euro in 2019.  Een stijging van 2.222.878 euro in vergelijking met dit jaar.
Hierna enkele toelagen 2019 die uw aandacht kunnen weerhouden met tussen haakjes het bedrag van dit jaar 2018.
(Met het nieuwe nog te maken bestuursakkoord kan er nog wel wat veranderen.)

–  Designregio krijgt een vaste toelage van 25.000 euro (idem) maar daarnast nog voor Stad van Ontwerpers 50.000 euro (idem), voor Interieur 150.000 (idem), voor UNESCO niets meer (25.000).
–  vzw Toerisme 228.600 (235.860)
–  Kerkfabrieken 1.069.286 (1.227.816)
–  Politiezone VLAS 14.789.926 (14.499.929)
–  Brandweerzone Fluvia 3.464.890 (3.290.646)
–  vzw Stedelijke Musea 140.989 (idem)
–  Schouwburg 171.235 (136.215)
–   Culturele verenigingen 109.815 (idem)
–  vzw Buda 110.000 (idem)
–  Wilde Westen 50.700 (idem)
–  Ondersteuning moderne kunsten 80.000 (idem)
–  vzw Jongerenatelier 180.000 (idem)
–  Feest In Kortrijk 403.000 (703.000) (Stadsfestival Play is afgelopen.)
–  Zwembad S&R Kortrijk-Zwevegem 1.800.000  (60.500)
–  vzw Sportplus 150.000 (180.000)
–  KVK 240.047 (236.465)
–  vzw De Warande nul euro (81.031)
–  Totaal jeugdverenigingen 343.954 (397.709)
–  Vzw Cle kinderboerderij 84.248 (idem)
–  Bijdrage OCMW 13.760.558 (12.959.270)
–  Diensteneconomie (sociale economie) 520.277 (473.000)
–  Seniorenverenigingen 35.923 (idem)
–  Werkingskosten IMOG 3.578.179 (3.546.203)
–  Zwaluwnesten 1.500 (2.500)
–  Dierenasiel 38.720 (32.530)
–  Project ‘t werkt 125.000 (idem)
–  BID 205.000 (idem)
–  Strategisch Commercieel plan 170.000 (idem)
–  Leiedal 189.845 (190.653)
–  De Poort 219.390 (222.744)
–  Premie veilig en duurzaam wonen 800.0000 (idem)
–  SPEK 2.0:  246.726 (nul)  (SPEK=Student Platform Entreneurship Kortrijk, een Europees project.)

 

Evolutie van bepaalde exploitatie-ontvangsten voor Stad

Woord vooraf
Volgens onze plaatselijke persjongens zijn de Kortrijkse burgers daar allemaal (in al die cijfers) niet geïnteresseerd.
Zij zeggen dat omdat ze die zelf niet kennen (zij lezen die desbetreffende documenten niet, of ze verstaan ze niet – laat ons beleefd blijven) en als ze er dan toch wat cijfergegevens over publiceren, dan  komt dat gewoon omdat een of andere schepen die heeft ingefluisterd.  De “beste” eerst natuurlijk. Jawel.

Onroerende voorheffing (de zgn ‘grondlasten’, 1750 opcentiemen)
2013 :  32,86 mio  (het eerste jaar van de nieuwe tripartite)
2014:   33,95
2015:  34,39 (topjaar)
2016:  33,56
2017:  33,91

Aanvullende Personenbelasting (7,90%)
2013:  16,63 (trage doorstorting?)
2014:  25,18
2015:  22,49
2016:  25,83 (een topjaar)
2017:  24,03

Pure plaatselijke (eigen) gemeentebelastingen (die volgens de burgemeester niet zouden stijgen, maar er zijn wel drie nieuwe ingevoerd)
2013:  50,68
2014:  60,45
2015:  58,09
2016:  60,71
2017:  59,28

 • De drie bovenstaande belastingen brachten  100.190.904 euro op in 2013. Gedeeld door het aantal inwoners (75.120, – baby’s inbegrepen) kwam dit neer op 1.333 euro.
  In 2017 bedroegen die belastingontvangsten 117.231.635 euro.  Per persoon (75.736 inwoners, nog altijd kindjes incluis)  ging het om 1.547 euro.
  (Dat interesseert de mensen niet?  Pers niet meer bekwaam om grafiekjes te maken?)

Gemeentefonds
2013:  28,21
2014:  30,80 (een groeivoet van 9%)
2015:  30,57
2016:  31,15
2017:  32,23

Dividenden gas en elektriciteit
2013:  5,37
2014:  5,12
2015:  9,36
2016:  5,01
2017:  5,98

De hoogste stadstoelagen voor dit jaar (minstens 150.000 euro)

(Tussen haakjes het bedrag van vorig jaar.)
Het totaal van de exploitatietoelagen bedraagt 49.776.359 euro  ( 49.213.024)

Werkingskosten politiezone VLAS:  14.499.929   (14.356.368)

Bijdrage OCMW: 12.959.270   (12.849.233)
(Jaarlijks een stijging van 3 procent.)

Beheers- en werkingskosten IMOG:  3.629.916   (3.662.504)

Werkingskosten brandweerzone Fluvia:  3.401.692   (3.354.303)

De 18 kerkfabrieken samen  1.246.920   (1.371.548)
(O.L.Vrouw krijgt het meest:  163.453.)

Toelagen SOK:  1.189.820   (1.292.000)

Premies veilig en duurzaam wonen:  800.000   (1.125.000)

vzw Feest in Kortrijk:  703.000   (453.000)
(Schepen Arne – tevens co-voorzitter van FIK – had als verkiezingsslogan: “steeds meer doen met steeds minder”.) 

Project Play (kunstenfestival) :  380.000   (nieuw)

BID plus commercieel plan:  375.000   ((idem)

Project leren en werken plus ongekwalificeerde uitstroom:  305.243   (299.743)

Lokale diensteneconomie:  280.000   (235.000)

Schouwburg:  253.822   (304.457)

KVK:  235.975   (233.312)

vzw Toerisme:  228.600   (373.600)

Huursubsidies De Poort:  222.000   (idem)

Leiedal:  200.653   (187.926)

Restauratiepremies beschermde gebouwen:  200.000   (148.470)

vzw Jongerenatelier:  180.000   (idem)

vzw Sportplus:  175.000  (88.428)
(Normaliter 150.000  maar vorig jaar inlevering wegens deelname aan  de kandidatuur “Europese Sportstad”.) 

Hoogste sportmanifestaties:  150.000   (190.158)

vzw Designregio:  150.000    (idem)

Nieuwe subsidies voor dit jaar

Project Play: 380.000 euro !
Het gaat om een kunstenfestival in open ruimte.  (Verkiezingsjaar.)

0ndersteuning moderne kunsten: 80.000 euro.
Weet iemand waarop dit slaat?

Drijf in cinema:  4.000 euro.
???

Participatie Europese Sportstad:  75.000 euro.
Tja.  Die afkoopsom. (En meerdere steden in  zowat ieder land krijgen zo’n titel. )

vzw Effect:  50.000 euro.
Sociale economie.

Occasionele kinderopvang:  30.000 euro.
???

Dierenasiel de Leiestreek:  32.000 euro.
Waarom?

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (3)

Of de bewering van de schepen van Financiën dat er “tussen 2014 en 2020 voor 200 miljoen zal geïnvesteerd worden” al of niet juist is doet in feite niet ter zake.
Die (overigens koffiedikrijke) vaststelling van de schepen is compleet  irrelevant als men ten minste het door de jaren heen gevoerde  beleid van de tripartite ietwat correct wil   beoordelen.
Het enige wat telt is de vraag of de tripartite het gestelde doel  inzake investeringen aan het eind van de rit wel zal behalen.

Maar wat was dat doel alweer?  (Weet er dit nog iemand?)
Al bij de start van de bestuursperiode (2013) riep het College van Burgemeester en Schepenen zich triomfantelijk uit tot een “INVESTERINGSCOLLEGE”.
Een historisch ongeziene golf van investeringen zou de stad overspoelen.
In een periode van zes jaar (2013-2018) zou Stad zelf niet minder dan 160 miljoen investeren.
In dertig jaar niet gezien.
   Stond allemaal breed uitgesmeerd in onze lokale perse.

Nu weten we uit een vorig stuk dat de vastleggingen altijd lager liggen dan de voorziene verbinteniskredieten.  In gewone mensentaal:  de effectief gedane investeringsuitgaven zijn altijd kleiner dan wat in de budgetten  was begroot.
Overschot van branie.

Voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn de rekeningen gekend.  De werkelijk gedane verbintenissen met de aannemers of leveranciers.  Op basis daarvan konden we hier vaststellen dat er gedurende die vier jaren  – afgezien van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest – voor slechts 72.414.333 euro daadwerkelijk werd vastgelegd aan investeringen.

Om aan het gestelde doel van 160 miljoen te komen moeten we dus in 2017 en 2018 samen nog zowat 87,5 miljoen daadwerkelijk realiseren als investeringen.
Volgens de begrotingen (ramingen) van die twee jaren althans zou dit theoretisch kunnen!
Die budgetten verbinden er zich namelijk toe om gedurende die laatste twee bestuursjaren van de tripartite nog vlug voor 88,2 miljoen te investeren.
Laat ons zeggen:  bijeenscharrelen.  Wat men een inhaalbeweging noemt.

Maar uit het verleden leerden we dat we die voorziene bedragen onmogelijk volledig kunnen realiseren.

P.S.
De rekening van 2017 zullen we pas kennen in mei 2018.
En die van 2018 pas in mei 2019.  Dat is wel NA de gemeenteverkiezingen…
Dat is ietwat bizar.  Op het ogenblik van de verkiezingen van oktober 2018 zullen we nog niet echt heel precies weten of de tripartite zijn belofte inzake investeringen van ter waarde van 160 miljoen is kunnen nakomen.

Ga dan maar stemmen.

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (2)

Dat gaan we dus eens doen bij haar bewering ‘(Kortrijks Handelsblad’ van 15 december) dat de tripartite tussen 2014 en 2020 meer dan 200 miljoen zal geïnvesteerd hebben.
Kelly Detavernier (N-VA) doet hierbij alsof de begrote investeringen (dat zijn ramingen!) daadwerkelijk worden uitgevoerd (vastgelegd) én betaald (aangerekend).
Dat er dus in 2017 voor 38.927.323 euro wordt geïnvesteerd en in 2018 voor niet minder dan 49.280.797 euro.  ( In 2019 en 2020 wordt die bedragen volgens het meerjarenplan plots aanzienlijk minder: resp. 22.886.483 euro en 17.108.293 euro.)

Het verleden wijst uit dat de realisatiegraad van de geplande investering telkenjare laag ligt.  Een keer zelfs heel laag.
In 2013 (het eerste jaar van de nieuwe coalitie (VLD-N-VA en SP.a) voorzag men in “buitengewone dienst” (dat was toen nog de gangbare term) voor 20.637.227 euro “pure” investeringen (zonder de overdrachten en schulduitgaven).  In werkelijkheid is er toen voor slechts 14.477.598 euro aan uitgaven vastgelegd.  (De tripartite kon toen maandenlang niets investeren bij gebrek aan begroting. ) Realisatiegraad: 71%.
– In 2014 is er op het eerste zicht geweldig geïnvesteerd: 45.186.772 euro.  Maar dit bedrag is zéér vertekend omdat daarin een deelname van een kapitaalsverhoging bij Gaselwest stak van maar liefst 23,4 miljoen.  Abstractie gemaakt van die kapitaalsverhoging bedroeg de werkelijke realisatie eigenlijk 21.779.285 euro.
– In 2015 gaven we volgens de rekening slechts 17.561.061 euro uit aan investeringen.  Realisatiegraad tegenover het voorziene budget van 48.666.211 euro? 36 procent!
– 2016 nu.  Dat is het laatste jaar waarbij we de jaarrekening kennen en die reële cijfers dus kunnen afzetten tegenover het budget.  Gedane investeringsuitgaven: 18.596.389 euro.  Budget? 35.019.532 euro.  Een realisatiegraad van 53%.

(Wordt nog vervolgd.)

“Cijfers interpreteren” zegt schepen Kelly Detavernier (1)

Naar aanleiding van de bespreking van het budget 2018 en de (tiende!) aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 in de gemeenteraad van 11 december besteedt de “De Krant van West-Vlaanderen” (‘Het Kortrijks Handelsblad’) nogal wat aandacht aan de gemeentefinanciën.

Hierbij geeft de schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) grootmoedig toe dat de oppositie de cijfers kritisch mag bekijken maar men moet ze “wel interpreteren zoals ze zijn“.
Wel, we gaan dat eens doen aan de hand van een uitlating  van de schepen zelf over de investeringen van Stad .  Zij  beweert namelijk (pag. 16 van’ Het Kortrijk Handelsblad’ van 15 december) dat er tussen 2014 en 2020 meer dan 200 miljoen zal geïnvesteerd worden.
Die vaststelling (haar “interpretatie”) is puur volksbedrog.

(Wordt vervolgd in een volgende editie.)