Category Archives: gemeentefinanciën

Schommelende subsidies (4): vervolg bokkesprongen

Gebruikte afkortingen, nogmaals.
MPL: meerjarenplan 2020-2025
MPL-0: het oorspronkelijke meerjarenplan, al opgemaakt in 2019
IN: het initieel bedrag van de subsidie zoals is voorgenomen in MPL-0.
AMPL-1 en -2, en -3: de aangepaste meerjarenplannen.
AMPL-3 moet nog goedgekeurd in gemeenteraad van december dit jaar
Als we het hebben over AMPL-2 en AMPL-3 slaat dit op geraamde bedragen voor dit lopende jaar. (Ze kunnen gelijk zijn of niet.)
Men mag wel aannemen dat de subsidies uit het AMPL-3 definitief zijn verworven.
JR: de werkelijke uitgekeerde bedragen zoals vastgelegd in de jaarrekeningen van 2020 en 2021

RUIMTE
Creatieve makers en retail
AMP-2 en AMPL-3: 38.500
IN: Idem.
Voor de volgende jaren: nul euro.
Dierenasiel “De Leiestreek”
AMPL-2: 41.258 en AMPL-3 plotseling: 47.049
IN: 39.310
JR 2020: 40.396
JR 2021: 40.655
Huursubsidie De Poort
Heel bizar is dit: over heel de periode van het MPL onveranderlijk: 279.390 euro.
“De Poort” krijgt nog een subsidie voor het “luik werk”: Ook over heel de periode een zelfde bedrag: 512.000 euro. (IN was slechts 279.390 euro.)
Dit kan toch onderwerp zijn voor een vraag in de gemeenteraad.
IMOG
(Het gaat over statutaire werkingskosten.)
AMPL-2:en AMPL-3: 3.287.222
IN: 3.440.568
JR 2020: idem
JR 2021: 3.461.194
KERKFABRIEK O.L.VROUW
AMPL-2: 131.029 en AMPL-3: 151.742
Volgend jaar wordt dit 250.781 euro. (Hoe kan men dit eigenlijk nu al weten?)
IN: 137.803
JR 2020: idem (We blijven dit merkwaardig vinden: initiële raming en rekening volkomen identiek.)
JR 2021: 151.641
KERKFABRIEK SINT-ELISABETH
(Krijgt ook traditionel veel geld.)
AMPL-2: 85.426 en AMPL-3 plots 101.247
IN: 86.220
JR 2020: idem
JR 2021: 107.760
INTERCOMMUNALE LEIEDAL
(Jaarlijkse subsidie hangt af van het aantal inwoners.)
AMPL-2en -3 dus gelijk: 213.900
IN: 211.770
JR 2020: 209.983
JR 2021: 210.783
MARKTVERHUURKANTOOR
Ieder jaar over heel het MPL: 50.000 euro. Leg dat maar eens aan iemand uit.
vzw MOBIEL
AMPL-2 en -3: 48.000
JR 2020: 42.500
JR 2021: 68.000
WILDE WESTEN
Blijkbaar ook een vast bedrag: 40.000 euro.
DURF2030
Geen Kortrijkzaan die weet waarover dit gaat, tenzij enkele betrokken en lezers van kortrijkwatcher.
Telkenjare vast bedrag van 40.000 euro.
PRIJSSUBSIDIE ZWEMBAD ABDIJKAAI EN LAGAE-HEULE
Voorheen ging het jaarlijks om een vast bedrag dat werd bijgesteld als de ware kosten waren gekend. Nu hangt de subsidie af van het aantal zwembeurten.
AMPL-2: 790.000 en AMPL-3: 675.000 euro
JR 2021: 590.000
CULTURELE EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN
Een basissubsidiereglement met een totaal van 141.000 euro. Raar beleid is dat toch.
Er zijn wel subsidies voor bijzondere projecten. Vast bedrag: 33.000 euro. JR 2020 was 14.250 en JR 2021 30.250 euro.
OPENLUCHTEVENEMENTEN
Telkenjare begroot op 45.000 euro.
JR 2020: nul euro
JR 2021: slechts 1.500 euro
Noot: voor de “Musical 1302” langs de Leieboorden werd apart voor 2021 30.000 euro gebudgetteerd en 75.000 in 2022
SEMI-PROFESSIONELE KUNST_EN CULTUURORGANISATIES
Heel de periode van het MPL jaarlijks begroot op 45.500 euro.
JR 2020: 27.000
Curieus: JR 2021 idem.
PRIVATE PROFESSIONELE PODIUMKUNSTEN
AMPL-2: 93.000 en AMPL-3: 105.000
Ook weer curieus: JR 2020 en 2021 telkens 57.200 euro.
JEUGDVERENIGINGEN – BASISTOELAGE
AMPL-2 en -3: 186.000
JR 2020: 128.838
JR 2021: 125.000
SPORTVERENIGINGEN
Volgens een basisregel telkenjare 240.000 euro.
Maar inzake sport zijn 11 reglementen van toepassing.
We namen de taak op ons om een keer alle sportsubsidies voor dit jaar samen te tellen, volgens AMPL-3. Totaal: 628.000 euro subsidies, dat wil zeggen: investeringen niet meegeteld.
(Een zware post is nog: “imagoversterkende sportevents”. Voor dit jaar 132.500 euro.)

Nog een beetje demagogie.
De cultuursector krijgt dit jaar 306.630 euro als subsidies. Maar in het kader van het streefdoel om van Kortrijk een Europese culturele hoofdstad te maken zijn er in de toekomst wel gigantische bedragen aan investeringen voorzien. Ongezien. Dat wel.


Schommelende en niet schommelende subsidies (3) volgens derde aanpassing meerjarenplan

Woord vooraf
Tot onze verbazing zijn er over bepaalde subsidies toch meer vraagjes te stellen dan men zou denken…

We volgen de lijst zoals gebruikt in het derde aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (pag. 33-36) en halen daar enkele subsidies uit met een enigszins merkwaardig verloop.
We geven eerst het geraamde bedrag weer voor dit jaar, volgens de eerste en tweede aanpassing.
Dus voor dit jaar 2022 telkens twee bedragen, of ze nu gelijk zijn of niet.

Daarna het verloop ervan, de wijzigingen in het verleden en eventueel andere voor de toekomst.

Hier gebruikte afkortingen:
– MPL-0: bedrag in het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 zoals goedgekeurd in december 2019.
– Dit is dus het IN: het initiële bedrag in het MPL-0 geraamd. Dit bedrag blijft in het MPL-0 bijna altijd, – over al de jaren heen – geheel hetzelfde. Men waagde zich in 2019 duidelijk niet aan een schatting voor de toekomstige zes jaren.
– AMPL-1, of -2, of -3: de drie opeenvolgende, aangepaste versies (dat zijn altijd nog wel geraamde, geschatte, voorgenomen, beloofde bedragen).
– JR: de reële, werkelijk toegekende bedragen volgens de vastgestelde jaarrekening, en dit voor de jaren 2020 en 2021.

Ter verduidelijking misschien even:
AMP-2: slaat op het bedrag van de subsidie voor dit jaar, zoals eerst geraamd in december vorig jaar.
Dat leest u dan samen met AMPL-3: het nieuwe bedrag, heel recent geraamd, wat ten andere nu zal goedgekeurd in de komende gemeenteraad van december.

Nog even opmerken dat in de lijst van “werkings- en investeringssubsidies” van het MPL de term “toelagen” heel vaak wordt gebruikt, terwijl dat strikt genomen onjuist is. (Een toelage is een bedrag dat bovenop een ander bedrag is toegekend.)
Cijfers hierna zijn in euro, vanzelfsprekend.

ALGEMENE DIENSTEN
Designregio (basisbedrag)
(Zoals eerder al is opgemerkt krijgt deze organisatie tot vijf verschillende soorten “toelagen”. We beperken ons hier tot twee ervan.)
AMPL-2: 85.000 / AMPL-3: 35.000
AMPL-3 voor de toekomst: 35.000
IN: 25.000
JR 2020: 25.000
JR 2021: 35.000
Designregio (vzw Interieur)
AMPL-2: 150.000 / AMPL-3: 50.000 (Tja, de zaak gaat niet meer door. Geen haan die ernaar kraait.)
IN: 150.000
JR 2020: 145.000
JR 2021: 150.000
Dorpskranten
Ja, sommige subsidies blijven merkwaardig onwrikbaar onveranderd, inflatie of niet.
Ieder jaar 30.000 euro, ook in de jaarrekeningen.
Wijkbudget
JR 2020 en 2021: nul euro want bestond nog niet.
AMPL-2: en -3: 25.000
Maar volgend jaar AMP-3: 50.000 (!)
Eén van de weinige wijzigingen inzake subsidiëring, te wijten aan beleid.

VEILIGHEIDSDIENSTEN
Brandweerzone Fluvia
AMPL-2 en AMPL-3: 3.893.670
IN: 3.670.110
JR 2020: 3.670.110 (merkwaardig gelijk)
JR 2021: 3.107.014
Politiezone VLAS
AMPL-2: 15.772.124 : AMPL-3: 17.940.375 (inflatie, lonen)
IN: 15.085.724
JR 2020: 15.085.725 (één euro verschil, wegens afronding zeker?)
JR 2021: 15.462.867
En volgend jaar? Volgens eerste raming AMPL-2: 16.166.472. Volgens AMPL-3: 18.334.678 (!)

DIENSTVERLENING EN SOCIAAL BELEID
CAW
AMPL-2 en -3: 205.000
IN: 180.000 (men dacht voor heel de periode)
JR 2020 en 2021: 180.000 (ok weer merkwaardig gelijk aan IN)
Volgende jaren blijven we het houden bij 205.000
De Poort (luik werk)
Dit begrijpen we niet.
Over al de jaren heen onveranderlijk: 512.100 euro…
Zeer zonderling is dat men het in het MPL-0 heeft over een huursubsidie van 279.300 euro, en dit over al de jaren heen.
Interlokale W13
AMPL-2 en -3: 127.568
IN: 124.671
JR 2020: 124.671 (weerom merkwaardig gelijk)
JR 2021: 125.530
Kanaal 127
Telkens 30.000 euro !
Maar niks meer vanaf volgend jaar. (Overigens kreeg de organisatie ooit eens een heel slechte evaluatie.)
Mentor- VORK
AMPL-2 en -3: 56.000
IN: (slechts)15.000
JR 2020: nul (?)
JR 2021: 28.538
Naadloze Flexibele Trajecten (NAFT)
(Al van gehoord?)
AMPL-2: 50.000 maar AMPL-3: 70.000
IN: 50.000 (en voor ieder jaar aldus geraamd)
JR 2020: 49.999 (één euro verschil)
JR 2021: 70.000
Projecten leren en werken
AMPL-2: 295.250 en AMPL-3 ietwat meer: 300.250
IN: 295.250 (voor heel de periode)
JR 2020: 295.244
JR 2021: 295.243 (hoe kan men eigenlijk zo juist schatten?)
Quindo
Het is héél eenvoudig. 0ver heel de lijn hetzelfde bedrag, ongeacht de activiteiten of evaluaties. De organisatie krijgt jaar in jaar uit 75.000 euro.
vzw EFFECT
AMPL-2: 357.500, en AMPL-3 nogal wat minder : 313.875
IN: 380.000
JR 2020: 380.000
JR 2021: 335.000
Allemaal mooie ronde getallen.
MENTOR vzw
Raar allemaal.
AMPL-2: 45.000 en in AMPL-3: nul euro, ook zo geraamd voor volgende jaren…
JR 2020 en 2021 telkens 45.000 euro.
STADSARTIESTEN
Over heel de lijn netjes 15.000 euro, vanaf dit jaar. Ongeacht activiteiten of aantallen. Hoe kan dat nu??

(Wordt vervolgd. Stuk wordt te lang.)

Derde aanpassing meerjarenplan (2): aantal subsidies en daarvan enkele nogal rare gevallen

Stad verleent momenteel in totaal 187 subsidies allerhande (vaak verkeerdelijk “toelagen” genoemd, – zie voetnoot in vorig stuk) aan allerlei instanties. In het kader van dit bestek is het vanzelfsprekend onmogelijk of ondoenbaar om daar een volledig overzicht van te geven. We zullen ons hier in deze editie – voor de klucht – beperken tot enkele in ons ogen althans nogal opvallende, eigenaardige, zelfs grappig aandoende gevallen.
Onze keuze is dus zeer subjectief en vooringenomen. Toch denken we dat onze lezers content kunnen zijn om een keer iets te horen over die bedragen. (Moeten ze dan niet zelf opzoeken.)

Ooit, en lang geleden (vorige eeuw nog) hebben ijverige ambtenaren een keer veel tijd besteed aan een uitvoerige studie om na te gaan welke subsidies (en ‘toelagen’) er misschien wel een keer konden geschrapt worden. Daar is om electorale redenen natuurlijk helemaal niks van terecht gekomen.
In de opsomming hierna volgen we de rubrieken, zoals aangegeven in het meerjarenplan 2000-2025 (pag. 33-36).

Algemene financiering (1)
– Vrienden van Begijnhof: ieder jaar 1.500 euro.
(Tussen haakjes: die “vrienden” hebben zichzelf benoemd als dusdanig, en de bewoners van het Begijnhof weten daar niks van want overigens betalen zij tevens wel eens lidgeld aan dat ‘bestuur’.)
Waarom die subsidie net hier en als enige post in deze rubriek wordt vermeld is ons een raadsel.

Algemene diensten (12)
– Designregio krijgt niet minder dan vier soorten ‘toelagen’: voor Unesco, Creativity Week, Unesco Creative Cities Network en Interieur. Totaal dit jaar: 150.000 euro. (En de Designregio is in de rubriek ‘ruimte’ nog een keer vermeld.)
– Kortrijk IN: ieder jaar 5.000 euro. Waarover gaat dat? (Schijnt om een minuscuul groepje burgers te gaan die zichzelf belangrijk achten, nu en dan bijeenkomen om wat te eten en dan soms een voorstel doen aan het stadsbestuur, over ergens iets. Het is een soort “Kortrijk Spreekt” voor bobo’s.)
– Dorpskranten: 30.000 euro (bedrag blijft onveranderd over de jaren heen).
– Fractietoelagen: 6.500 euro (geen commentaar!)

Veiligheidsdiensten (3)
– Natuurlijk: Fluvia en de PZ Vlas. (Bedragen voor een volgende editie.)
– Maar ook voor een vzw: Instituut voor medische dringende hulpverlening (1.000 euro). Al van gehoord?

Dienstverlening en Sociaal Beleid (49)
Hier krioelt het van de vzw’s. Over de grote, bekende organisaties die véél geld krijgen hebben we het later nog.
– DYZO: nu 7.716 euro (Bedrag schommelt nogal. En waarop slaat dit?).
– Mayers of Peace: gewoonlijk 1.000 euro, nu plots slechts 50 euro gebudgetteerd.
– MSOC antenne Kortrijk: bedrag altijd begroot op 18.325 euro maar ietwat neerwaarts gesteld naar 16.825 euro. (Heeft iets met drugs te maken en gelieerd aan Oostende.)
– Quindo: onveranderlijk 75.000 euro. Radio of zoiets met jongeren. (Heel geliefd bij de Vooruit-schepenen.)
– Raad intercultureel samenleven: kan 500 euro krijgen maar in de praktijk NUL, want doet niks.
– Vergoeding begrafenis oud-strijders: 3.800 euro, al jaren en dat blijft maar doorgaan.
– Solidaire kinderopvang: nul euro. Maar voor “Ondernemers Kinderopvang”: 30.00 euro.

Ruimte (50)
Hier zitten hoge bedragen in: voor IMOG, De Poort, Leiedal, Mobiel, 18 kerkfabrieken. Dat is voor later.
– Stadsboerderij Kortrijk: in 2021 één keer 25.000 euro, nu niets meer. Is Doerak geworden zeker?
– Nog een keer Desingnregio vermeld! In 2020 voor ‘Unesco Spek 2.0’ met niet minder dan 30.000 euro. Is er een schepen die dat even kan uitleggen?
– Creatieve makers en retail: kregen in 2020 en 2021 zelfs telkens 38.500 euro. Geen idee waarvoor of waarom.
– Rozentuin: dit jaar 42.719 euro. (Van wie is die tuin eigenlijk?)
– SPEK: in 2020 één keer 208.645 euro. (Wie weet er waarop dit slaat?)
– Klimaatfonds Zuid-West-Vlaanderen: 38.853 euro. Dat is nieuw.
– Koesterhuis: 2.000 euro (Wie of wat?)
– Corona-premies: 734.446 euro in 2020 wel te verstaan.
– Beschermde zwaluwnesten: 1.500 euro voorzien. (Er wordt nauwelijks duizend euro opgevraagd.)
– Luiers: 2.000 euro. (Hoogst opgevraagde som was in 2020: voor 2.633 euro.)
– Groenbemesters: dit jaar 6.250 euro ingeschreven en dat wordt ongeveer opgevraagd hoor !
– Start@K: nu 4.050 euro gebudgetteerd. In 2021: 179 euro uitgegeven. (Ik weet echt niet wat dit is.)

Vrije Tijd (72)
Hier vinden we ook enkele hoge budgetten: Lago Kortrijk Weide, Lago Abdij en Lagae-Heule, Be-Part, Budascoop, vzw Doerak. Voor later.
– Vzw Kortrijk Spurs: kreeg 15.000 euro in 2020. Nu niks meer gebudgetteerd. (Elitair groepje sporters zeker?)
– Ook sport: “Relance van het verenigingsleven”! : kreeg 54.298 euro in 2020. (Een noodfonds…)
– Nog twee noodfondsen…: Speel/sportruimte Sint-Amandscollege (15.000 euro), Specifieke huurondersteuning (34.000 euro).
– vzw Legato: kreeg een keer 11.634 euro. (?)
– En hoeveel heeft die Musical 1302 wel gekost aan Stad? In 2021 is 30.000 euro uitbetaald. Voor 2022 is 75.000 euro gebudgetteerd.
– Voor de “Rid Side” is ook geld voorzien: 10.000 euro.
– Straatnaamcommissie: 500 euro.
– Sonic City: 16.000 euro. (?)
– Vier specifieke ‘toelagen’ voor Jeugdverenigingen: basistoelage, infrastructuur, kadervorming, kampen: totaal dit jaar voorzien: 253.000 euro. (Wel ditmaal niets geraamd voor kadervorming en kampen.)
– Individuele sporters: onveranderlijk 2.400 euro voorzien.
– Uitpas sport: 27.000 euro. (Heeft succes!)
Derde aanpassing meerjarenplan 2020-2025: de bokkesprongen inzake de subsidies (1): de totalen

(Zie nog voetnoot onderaan.)

Het oorspronkelijke meerjarenplan (MPL) is na goedkeuring gepubliceerd op 4 december 2019.
We kijken daar altijd het liefste naar om dan héél nieuwsgierig te vergelijken naar wat van die gebudgetteerde bedragen (voornemens) is terechtgekomen bij de vaststelling van de jaarrekeningen. Tevens is het interessant om weten hoe de budgetten bij iedere aanpassing (binnen het jaar, én jaar na jaar) kunnen veranderen.
We kunnen het niet laten
In een volgend stuk zullen we de evolutie van de geraamde bedragen inzake subsidies voor dit aflopend jaar bekijken, maar dan speciaal de meer opvallende wijzigingen of bokkesprongen. En voor zover we dat kunnen achterhalen ook de redenen daarvan.

Maar nu willen we toch eerst even een (meer vervelend) lijstje weergeven van de totale uitgaven van stad inzake werkings- en soms investeringssubsidies aan allerhande instellingen en organisaties. Tja, we doen het eigenlijk eerder voor onszelf, voor het actueel bijhouden van ons archief.
Dus, beste lezer, u mag deze editie en volgende gerust overslaan. Alhoewel. Er zitten bij die subsidies (zeker bij de wijzigingen) wellicht pittige bedragen die u kunnen interesseren. En wees gerust, over de grote investeringen voor diverse openbare werken en megalomane projecten hebben we het later nog wel.
Na het initiële MPL van 2019 is een eerste aanpassing gepubliceerd op 14 december 2020, een tweede op 16 december 2021 en heel recent kregen de raadsleden een derde aanpassing, – te bespreken in de raadscommissie van 6 december en de gemeenteraad van 12 december dit jaar. (Let wel, dit zal geenszins de laatste aanpassing zijn voor deze legislatuur, er kunnen er zelfs nog 5 of zelfs 6 “aangepaste” bijkomen!)

Van de jaren 2020 en 2021 kennen we intussen de jaarrekening, met andere woorden: de daadwerkelijk gedane uitgaven. De fameuze realisatiegraad. Inzake subsidies die hier nu ter sprake komen is die realisatiegraad traditioneel hoog want geen stadsbestuur haalt het in zijn hoofd om over te gaan tot helse schrappingen op dit gebied. De bevoegde schepenen willen natuurlijk om electorale redenen blijven scoren met hun cadeaus aan hun geliefkoosde clientèle.
Toegestane werkingssubsidies kunnen toenemen, gewoon omwille van de inflatie, of stijgende loonkost. Denk aan de politiezone. Anderzijds kunnen subsidies voor verenigingen enigszins verminderen omwille van aanpassingen van reglementen of voorwaarden, of gewoon wegens “onderaanbestedingen” (onvoldoende werking…)

Om de leesbaarheid toch een beetje in stand te houden laten we wat laatste cijfers van de bedragen vallen, – we hebben het over miljoenen. In het oudste MPL werd bijv. voor dit lopende jaar een uitgave geraamd van 33.167.213 euro. We noteren dit als 33,16 M. Oké?
Daar gaan we.

2020
– MPL-0: 32,19 M (initiëel)
– AMPL-1: 33,04 M (aangepast)
JR (jaarrekening): 32,82 M
(Dat laatste bedrag blijft nu natuurlijk gelijk voor de rest van de legislatuur, het is reëel en blijvend uitgegeven.)

2021
– MPJ-0: 32,66 M
– AMPJ-1: 33,37 M
JR: 32,49 M

2022
– MPJ-0: 33,16 M
– AMPJ-1: 33,85 M
– AMPJ-2: 32,65 M
– AMPJ-3: :32, 97 M
(Over dit jaar in een volgende editie enige bokkesprongen.)

U wou nog de prognose kennen voor volgende jaar?
2023
– MPJ-0: 33,72 M
– AMPJ-1: 34,37 M
– AMPJ-2: 34,21 M
– AMPJ-3: 36.55 M

P.S.
We halen soms de termen “subsidies” en “toelagen” door elkaar. (Stad doet dat ook!)
Dat zou niet mogen.
Subsidies hebben het karakter van een aansporing, willen een bepaald gedrag beïnvloeden. De toekenning ervan gaat dan ook gepaard met doelstellingen, richtlijnen, reglementen en slaat op personeel, werking, onderhoud.
Een toelating is een toeslag, een bedrag bovenop een ander en wel voor bijzondere kosten. Bijvoorbeeld. Fluvia krijgt dit jaar een (investerings)subsidie van 3,89 miljoen. Ja. Maar er komt een nieuwe brandweerkazerne. Kortrijk komt dit jaar daaraan tegemoet met een investeringstoelage van 1,1 miljoen. (Vorig jaar 2,23 miljoen.)
Dienstmededeling

De lokale pers heeft veel werk voor de boeg zeg !
De derde aanpassing van het meerjarenplan 2000-2025 is namelijk uit.
Kortrijkwatcher probeert de lokale persjongens (m/v/x) voor te zijn met enige opvallende vaststellingen. Dus, naar we hopen nog VOOR onze Kortrijkse “correspondenten” een voorgekauwde tekst ter publicatie krijgen van de bevoegde schepen en de financiële directeur.
Nou ja, het is ook mogelijk dat zij aan dat document tot aan de volgende gemeenteraad in december geen woord verspillen want – beste lezer van deze alternatieve stadskrant – weet goed dat die ‘journalisten’ waarlijk van mening zijn dat de Kortrijkzanen totaal geen interesse vertonen voor stadsfinanciën.

Natuurlijk, het zijn sigaren uit eigen doos

Lokale besturen krijgen vanwege hogere overheden meer extra-middelen dan ze graag toegeven of publiek maken. Jawel, we hebben via de fiscus uiteindelijk wel zelf voor die cadeaus (“de sigaren”) betaald maar het mag toch even gezegd worden, want diezelfde overheid had het evengoed niet kunnen doen. Had ons zuur verdiende belastinggeld kunnen potverteren.

Ook onze betrokken schepenen zeggen bij allerhande financiële tegemoetkomingen die zij kunnen uitkeren aan doelgroepen niet graag vanwaar het geld komt, zeker niet als de bevoegde (Vlaamse) minister niet behoort tot de eigen partij.
Schepen Philippe De Coene (van de beweging ‘Vooruit’) bijvoorbeeld vermeldt – in tegenstelling tot vroeger – totaal geen minister meer met naam en toenaam wanneer hij binnen zijn beleidsdomein weer eens wat geld kan rondstrooien of een groots, duur project kan opzetten.

– Zo krijgen onze Kortrijkse zgn. “OCMW-energiecellen” vanwege de Vlaamse overheid extra-middelen om te verhelpen aan de energiecrisis die bepaalde burgers harder treffen dan anderen. Voor onze stad gaat het om 23.210 euro (dit jaar), 99.572 euro (in 2023) en 99.572 euro (in 2024). Totaal: 222.353 euro.
– Kortrijk krijgt voor de e-inclusie van zijn digibeet-inwoners (allemaal digitaal !) van de verfoeide Vlaamse regering nu 321.667 euro, in twee schijven uitbetaald: 257.333,60 euro (80%) en 64.333,40 euro (20%).
En ons bestuur benadrukt graag hoe de personeelskosten (de inflatie) en de energiecrisis vreet aan ons stadsbudget, maar zal aan onze stadsverslaggever Peter Lanssens met zijn stadskrant HLN bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan (in december) vergeten te melden dat we ter compensatie van die mininkomsten 4.967.736 euro van hogerhand zullen krijgen. Te weten: 1.272.390 euro (2023), 1.678.472 (2024) en 2.016.874 euro (2025). (De middelen uit 2022 en 2023 worden uitbetaald in de loop van februari 2023.)
– Stad is ook jammerlijk geconfronteerd met mininkomsten inzake dividenden (Gaselwest). Compensaties? 644.885+647.285+491.002+458.238+247.329 = 2.488.739 euro in de periode 2022-2026.
– Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgen we ook nog steun, maar het kabinet van schepen De Coene heeft het wachtwoord in bezit om dit bedrag te kennen.

Ja, kortrijkwatcher is een ware positivo !


Kosten om van Kortrijk een CH2030 te maken? (1)

Ja, het recente ontslag van de adjunct-directeur Team Cultuur – tegelijk gangmaker van DURF2030, een organisatie de ambitie wil waarmaken om van Kortrijk in 2030 een Culturele Hoofdstad (CH) van Europa te maken (zie vorige stukken) – wekte bij de redactie van deze alternatieve stadskrant natuurlijk de ongezonde nieuwsgierigheid op naar de vraag hoeveel geld ons bestuur dan wel wil besteden om dit streefdoel te bereiken.
Dus fluks gekeken naar de enige officiële bron die hier van tel is: het laatste, aangepaste meerjarenplan (MPL) 2020-2025. Op zoek naar een SPECIFIEK begrotingsartikel waarin zowel de ontvangsten als de uitgaven voor dit project zijn voorzien. En ja hoor, – zo lijkt het er op – gevonden op bladzijde 63, een actiepunt 6.6, dat warempel luidt als volgt: “We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030”.

En wat zien we als reële investeringsuitgaven (want het gaat om rekeningen, geen ramingen) voor de voorbije jaren 2020-2021? Om alles wat leesbaar te houden, werken we met afgeronde getallen, waarbij K staat voor duizend en M voor miljoen.
2020: 297,8K
2021: 1,3M
En nu de geraamde investeringsuitgaven voor dit en volgende jaren (zullen bij een nieuw aangepast meerjarenplan in december evenwel gewijzigd worden):
2022: 4,7M
2023: 11,9M
2024: 11,7M (in dat jaar moet het ‘bidbook’ binnen bij Europa)
2025: 6,8M
Dat kan natuurlijk niet!
Een totaal van (sterk naar beneden afgerond) 37 miljoen euro aan investeringen, dan nog zonder de exploitatie-uitgaven??
Onze frank (nu eurocent) is gelukkig nogal gauw gevallen.
Dat artikel 6.6, op pag. 63 in het MPL, slaat op het totaal van alle culturele actieplannen in dat jaar. Dat is dus zeer misleidend.
In heel dat meerjarenplan hebben we in het aanvangsjaar 2020 (met in totaal 19 actiepunten) slechts twee artikels gevonden die SPECIFIEK en rechtstreeks slaan op het streven om van Kortrijk een CH2030 te maken. Later nog één, onder actie nummer 20 pag. 67.
Beste lezer, kunnen jullie zich dat voorstellen? We hebben hier te doen met zowat – extern bekeken dan – de alleszins grootste (megalomane??) historische ambitie van deze tripartite, en we vinden daar in héél het MPL nauwelijks een apart begrotingsartikel van terug, tenzij twee puntjes in het eerste jaar waarop het project van start ging. En in dat jaar dan nog zonder enige financiering!
Zie eens.
– Art. 6.6.13 voor het jaar 2020 heeft het over “het realiseren van een experimenteerruimte“. We vinden niets uit hoor. Dat slaat “in het kader van CH2030” op de opstart van DURF2030. Exploitatie-uitgave? Nul cent gebudgetteerd… Investering? Nul.
– Art. 6.6.17 dan wil “BK6 ombouwen tot een toegangspoort voor het Buda-eiland“.
(BK6 is het gebruikelijke bestuur jargon voor het pand Broelkaai 6; het vroegere stadsmuseum.) In de toelichting bij dit artikel wordt gerept over de opstart van een stuurgroep, de aanwerving van een communicatie- en projectmedewerker en nog een gangmaker en projectmedewerker voor het platform DURF2030. Onder te brengen in BK6. Exploitatie of investering? Nul cent.
Onrechtstreeks is er wel een soort bijdrage van stad voor CH2030 door de schenking van 40.000 euro aan DURF2030.
– Art. 6.6.20 voorziet wel uitgaven, en wel voor dit en volgend jaar. Een nochtans belangrijke post: “We maken Kortrijk warm voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad”. Voor dit jaar is 122.839 euro voorzien en voor 2023 nog 85.971 euro. Dat is te weinig. Voor dit jaar ziet het er al niet naar uit dat we deze bedragen zullen opsouperen. (Vorig jaar gaf de jaarrekening aan dat we daadwerkelijk slechts 9.794 euro hebben besteed voor dit actiepunt. Wat een klucht is me dat.)

Daarmee moeten we het dus tot op heden stellen. Met ongeveer niks.
Na al dat opzoekingswerk in het MJP geen enkele ernstige, doelgerichte uitgave noch ontvangst gevonden voor het project CH2030. Het is alsof die financiering buiten begroting wordt gehouden. Ja toch één iets gevonden.

Maar uiteindelijk is ons opzoekingswerk toch niet helemaal tevergeefs geweest.
De kans of Kortrijk in 2026 volgens de jury in aanmerking komt als kandidaat om in 2030 een Europese CH te worden staat of valt immers duidelijk met de verwezenlijking van (drie) grootse materiële projecten,
Onze stad heeft op gebied van infrastructuur immers een wezenlijke achterstand te verwerken in vergelijking met onze concurrenten als Gent of Brussel…
– Actiepunt 6.6.1: de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip;
– Actiepunt 6.6.5: de ombouw van de Groeningeabdij tot een kunst- en tentoonstellingssite ABBY (met het thema identiteit);
– Actiepunt 6.6.10: de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

Van deze projecten vinden we wat (volgens de twee jaarrekeningen) al reëel is besteed in 2020 en 2021 samen.
(Het bedrag van de gunningen is natuurlijk torenhoog. Voor Abby bijv. 11,9 M, incl. BTW.)
Ter info:
Investeringen (werkelijk gedaan in 2020-2021):
– Buda-tip (minder dan begroot): 985.340 euro;
– Abby: (meer dan begroot): 492.040 euro;
– Schouwburg (nog weinig): 67.479 euro.
Gelukkig zijn er ook ontvangsten (subsidies) en véél.
Voor Abby 4,50 miljoen en voor het masterplan Schouwburg 4,60 miljoen!

Exploitatie-uitgaven, gekend tot op heden
– Buda-tip: nul euro.
– Abby: 176.907 euro;
– Schouwburg: nul euro.

Dat alles tot op heden dus.
Zo weten we toch al iets af van wat tot op vandaag aan deze projecten althans is gespendeerd ter gelegenheid, ter materiële ondersteuning van onze kandidatuurstelling CH2030. We zullen moeten voortmaken.
Nu nog even wachten op de volgende aanpassing van het meerjarenplan (die er zeker dit jaar nog komt) om te weten wat deze drie grootse werken ons in totaal gaan kosten.

Om evenwel heel concreet te achterhalen wat we daadwerkelijk besteden aan de kandidatuur (tender) CH2030 zelf moeten we ergens kunnen vinden 1) wat het team dat zich bezighoudt met het project zoal kost, en 2) de uitgaven en inkomsten (van het DURFFONDS) van het platform DURF2030.

We houden vol, vragen om bijstand. Kortrijk is een transparante stad hoor!
(Wordt vervolgd.)


Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (2): terminologie

Kortrijkwatcher is dus van plan om een serietje artikeltjes te publiceren over de luchthaven, en dit naar aanleiding van de heibel rond het verschijnen van het rapport getiteld: “Opmaak van een MKBA en strategische visie voor de Vlaamse regionale luchthavens”. MKBA staat voor ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse”, en het is op basis van deze studie dat onze komende stukjes zijn gebaseerd.
Om de lectuur ervan te vergemakkelijken en verstaanbaar te maken geven we hierna een lijst van specifieke luchtvaarttermen die van pas kunnen komen. Dit lexicon kan naarmate onze serie vordert wel een keer uitgebreid worden.
Daar gaan we.

VLIEGVELD / LUCHTHAVEN
Een vliegveld (airfield) is natuurlijk een terrein waar vliegtuigen kunnen landen en opstijgen.
Maar een luchthaven (airport) is wel degelijk een terrein met allerhande speciale accommodaties zoals een verkeerstoren, een luchthavengebouw, een vliegtuig-afhandelaar, kerosine-bevoorrading, grenspolitie, douanefaciliteiten, brandweer, enz. Het terrein op grondgebied Wevelgem (en stukje Bissegem) verdient dus de term “airport”, terwijl bijv. dat van Moorsele een “airfield” is.
INTERNATIONAAL VLIEGVELD / REGIONAAL VLIEGVELD
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem is beide tegelijk, en dat is wat veel mensen niet begrijpen.
Het komt hier op neer. De term “regionaal vliegveld” is een administratief begrip: het terrein valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest en is door overheden gesubsidieerd. Zo zijn in Vlaanderen de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne ook “regionaal”. Ja, én internationaal.
Waarom? Omdat vliegtuigen vanop die terreinen mogen vertrekken naar het buitenland en ook vanuit andere landen mogen terugkeren. Er is op die luchthavens immers grenspolitie en douane beschikbaar.
EBKT
Tja. Dat is de plaatsnaam van onze luchthaven in de luchtvaartterminologie, als de ICAO-code.
E staat voor Europe, B voor Belgium en KT is…Kortrijk. Nu verstaat u ook de afkortingen EBOS en EBAW.
Moorsele is dan EBMO.
ICAO
“International Civil Aviation Organisation”. Een organisatie van de Verenigde Naties die zich onledig houdt met allerhande principes en reglementen voor de internationale luchtvaart. Teveel om op te sommen. Het hoofdkwartier is in Montreal.
Tegenhanger voor Europa is EASA: “European Aviation Safety Agency”. Een agentschap van het Europees Parlement.
KJK
Dat is – jawel – ook een naam voor EBKT, maar nu als handelsbenaming bedoeld, volgens de IATA-code.
Volgens die code is EBOS dan genaamd OST en EBAW wordt ANR.
IATA
“International Air Transport Association”. Een handelsorganisatie.
GENERAL AVIATION
Wordt soms nogal geringschattend “kleine luchtvaart” genoemd. Het is burgerluchtvaart met uitsluiting van lijn- en chartervluchten. De ICAO-definitie luidt: “all civil aviation operations other than scheduled air services and nonscheduled air transport operations for remuneration or hire”.
Op EBKT wordt dus méér gedaan dan “algemene luchtvaart” of puur recreatief vliegen. (Dat laatste is wat tegenstanders van onze luchthaven zich nog altijd inbeelden en zelfs aldus verkeerdelijk publiek durven afficheren: dat het terrein EBKT enkel dienstig is voor de pleziertjes van “dikke nekken”, rijke luizen. Dat is waarlijk misleidende desinformatie)
LUCHTVERKEERSLEIDING (ATC)
“Air traffic control” is de instantie die ervoor zorgt dat alle luchtverkeer veilig navigeert, bijv. zorgt voor separatie. Twee voorname deelgebieden van het gecontroleerd luchtruim zijn de “tower control” die instaat voor de control zone (CTR) onmiddellijk rondom de luchthaven en de “approach control” die verantwoordelijk is voor naderingsverkeergebied (TMA).
EBKT ligt (in tegenstelling tot ABOS en EBAW) niet in een gecontrolleerd gebied en heeft slechts een “beperkte luchtverkeersleiding”.
CTR
“Controlled Traffic Region”. Moet u zich voorstellen als een zuilvormig luchtruim met beperkte straal en hoogte rondom een luchtvaartterrein, een landingsbaan. Je mag daar niet binnenvliegen zonder toelating van de verkeersleiding. En bij het verlaten ervan wordt er van de piloot ook verwacht dat hij dat meldt.
TMA
“TerMinal control Area”. Moet u zich voorstellen als een balkvormige ruimte boven een CTR. Ook hier is toestemming vereist.
RMZ/TMZ
Dat heeft EBKT dan weer wel als “zone”.
Wie wil gebruik maken van ons vliegveld heeft een radio nodig aan boord en moet zorgen voor een 2 way radio communicatie. Het is een “Radio Mandatory Zone”. Er zijn verplichte en aanbevolen ‘reporting points’. Het is tegelijk een TMZ, een “Transponder Mandatory Zone”. (Een transponder is een instrument dat zorgt voor een radarbeantwoordingsysteem met informatie over de identiteit en eventueel de hoogte van het luchtvaartuig.) Vandaar dat we voor EBKT gewagen van een ‘beperkte’ verkeersleiding. De verkeerstoren geeft toelichtingen en adviezen aan de luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld over de landingsbaan in gebruik, de windrichting en de sterkte ervan, de luchtdruk (dienstig voor de hoogtemeter). Dat er een ballon is in de buurt.
Dat wordt wel eens AFIS genoemd: “Aerodrome Flight Information”.
CLEARANCE
“Klaring”. Dat wil zeggen: een machtiging (toelating) aan de gezagvoerder om een vlucht aan te vangen of te vervolgen onder bepaalde gestelde voorwaarden. Het is als het ware een gebod. Het personeel op de verkeerstoren van EBKT geeft niet het statuut om een ‘clearance’ te geven, maar het is duidelijk dat een piloot bijvoorbeeld niet zo gek zal zijn om te gaan landen op de piste die niet is aangegeven als zijnde in gebruik.
RUNWAY (RW)
Landingsbaan, piste. In Wevelgem is er één piste van 1900 meter lang en 45 meter breed.
Men kan landen in twee richtingen. De RW 06 is oostelijk gericht (061,89°) en de RW 24 is westelijk gericht (241,89°). (Nu ook mogelijk met GPS.) Aangezien alhier de wind hoofdzakelijk westelijk is en een vliegtuig best tegen wind landt zul je hier meestal landingen zien gebeuren boven Bissegem. En opstijgende vliegtuigen doen dat ook tegen de wind in , dus meestal zie je die boven Wevelgem.
De RW van EBKT is lang genoeg voor het ontvangen van middelgrote vliegtuigen (zoals de Boeing 737) maar de piste is niet hard genoeg om dat veelvuldig per jaar of per dag toe te laten.
REMOTE (Virtual) TOWER
Een verkeersbegeleiding, niet vanop een toren bij de luchthaven zelf, maar op afstand.
Bestaat in België nog niet, maar voor de luchthavens van Luik en Charleroi zijn er plannen voor een ‘remote tower” in Namen. De bewegingen op en rond die twee luchthavens worden dan vanuit Namen in de gaten gehouden via camera’s en grondradarsystemen. De fysieke torens in Luik en Charleroi worden dan gesupprimeerd.
SAF
“Sustainable Aviation Fuels”. Meer milieuvriendelijk: bio-brandstof, synthetische brandstof (waterstof). Zelfs e-fuel, elektrisch aangedreven vliegtuigen. Te verwachten vanaf 2025 voor lestoestellen?
SKEYES
Tot in 2018 gekend als Belgocontrol. Een autonoom overheidsbedrijf belast met luchtverkeersleiding, opleiding, infrastructuur, enz. Staat ook in voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in het luchtruim boven België en deel van Luxemburg tot een hoogte van 7.500 meter.
LEM en LOM
Mogelijke beheersstructuur van een regionale luchthaven. Al toegepast in EBOS en EBAW.
LEM is de private luchthaven-exploitatiemaatschappij die zorgt voor commerciële uitbating en LOM is de publiekrechtelijke ontwikkelingsmaatschappij, in casu de Vlaamse Overheid en die zorgt voor (financiert) de basisinfrastructuur.
VFR en IFR
In IFR vliegt men volgens “Instrument Flight Rules” en mag dat gebeuren zonder of met fel verminderde zichtbaarheid (in de volksmond noemt men dat “blind vliegen”). De piloot moet daarvoor een speciale licentie behalen. VFR volgt de “Visual Flight Rules”. In een VFR-vlucht mag men niet eens door een wolk vliegen.


Ja, en wat kost dat VTM-spelprogramma dan aan Stad (aan ons)? (3)

We hebben het natuurlijk over de serie afleveringen (24!) waarbij volwassen, bekende Vlamingen (96!) zich overleveren aan een spelletje, genaamd “Waarheid, durven of doen“. Een programma dat door VTM als “documentair” wordt bestempeld maar waarvan De Morgen bij het vorige seizoen ooit zei dat het bedacht is door een stel uitgebluste scoutsleiders net na hun jaarlijkse zomerkamp.

Het productiehuis “De Mensen” (de NV DPG Media) krijgt daarvoor van Stad (dus van ons) 25.960,10 euro.
De logistieke steun van het stadspersoneel (schoonmaken, schilderen, onderhoud, enz) niet meegerekend is dit cijfer samengesteld uit volgende componenten: de gratis tickets op parking Broel (710), overnachtingen voor de crew in hotel Ibis (130 maal 60 euro), de overnachtingen voor de gasten en de BV’s in de Damier of het Parkhotel ( 40 maal 115; maar kan meer zijn).

Is dat veel?
Natuurlijk niet, als je de reeks uitzendingen aanziet als een grote ‘commercial’ voor stad Kortrijk. Een TV-advertentie kan naar het schijnt zeer gemakkelijk bijv. 3.000 euro per seconde of meer kosten. En in de eerste aflevering kwam onze Kortrijkse ambassadrice (burgemeester Ruthie Vandenberghe) met enkele streekgerechten even in beeld. Verder zien we zo nu en dan een seconde of twee de Broeltorens opduiken en soms weten we niet eens waarom.
Bij hoeveel kijkers zou Kortrijk nu echt in de picture komen?
Weet er nog iemand in welke gemeente de eerste aflevering van het spel zich afspeelde? (Dat was Oostkamp. Daar nog geweest naar aanleiding van het zien van die serie?)

We moeten dat bedrag van afgerond 26.000 euro evenwel serieus corrigeren.
De site waar het programma zich afspeelt (Broelkaai 6 met de tuin en de Orangerie) was aanvankelijk voorzien voor de organisatoren en spelers van de “Musical 1302” op de Leieboorden. Die zijn met heel hun ‘hebben en houden’ moeten verhuizen naar bijv. containers. Daarvoor kreeg de organisatie niet minder dan 11.910 euro ter compensatie!
Het VTM-programma van DPG Media NV kost ons dus eigenlijk, in feite 25.960 plus 11.910 euro, dat is 37.870 euro.
Staat niet in de gazetten….

Heeft het programma succes?
Tot op heden waren er minder kijkcijfers dan bij het eerste seizoen van “Waarheid, Durven of Doen” in 2021. Het record was toen 386.903 kijkers, bij de eerste aflevering ervan. Met Astrid Coppens! Nu keken er 220.016 naar onze eerste Kortrijkse uitzending op 25 juli van dit jaar. Op 3 augustus laatsleden nog 161.958. Maar het kan zeker beter worden want de uitzending gaat verhuizen naar ‘prime time’.


En wat kost die Cowboy Henk aan Stad (aan ons)? (2)

Vandaag meldt de lokale editie van HLN (de stokebrand Peter Lanssens) dat de buste van Cowboy Henk op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg (richting Zwevegem) helemaal toe is aan herstelwerkzaamheden, zelfs aan een “make-over”.
Tja, men zou weleens de passanten moeten tellen die in dat ding (dat gedrocht) van 6 meter hoog ook maar nog ietsje-pietje zien, laat staan de stripheld Cowboy Henk herkennen, bedacht door Herr Seele.
Volgens de krant zou een vervanging van al die tienduizenden plastiek-blaadjes 20.000 euro kunnen kosten. Maar de geraadpleegde ontwerper Peter van Heirseele vraagt zich nu wel af of men niet beter zou switchen van een plantaardige gedaante naar een echt standbeeld in plasticine. Kostprijs voorlopig onbekend, maar Peter is alvast bereid om geen honorarium te vragen.

Het beeld van Cowboy Henk is er gekomen onder auspiciën van Philippe De Coene (toen SP) en ingehuldigd aan de Spoorweglaan in juli 2004. Officiële kostprijs voor “leveren en plaatsen”: 22.421 euro.
Toen al was er bij de gemiddelde Kortrijkzaan voor dat toch wel originele kunstwerk – met klimop bekleed (!) – weinig enthousiasme te bespeuren en vroeg men zich af wat dat zou gaan kosten aan onderhoud bijvoorbeeld. De klimop was immers niet wintervast en zou dus jaarlijks moeten hernieuwd. Al in 2005 is men moeten overgegaan naar een klimopsoort ‘hedera helix – lady Kay’. Kostprijs: 5.342 euro.

Kortrijkwatcher is dat maar beginnen bijhouden wat dat alles “kost aan stad” (dus: aan ons) maar dat is niet echt goed gelukt, zeker niet vanaf het moment dat er zich behandelingen opdrongen omwille van optredende schimmelziekten. (Met de zoekmachine op deze elektronische krant vinden we nog een archiefstuk waarin sprake is van een – overigens mislukte – behandeling ter waarde van 10.698 euro.
We vinden in het Bulletin van Vraag en Antwoord van maart 2010 (in antwoord op een vraag van toenmalig VB- raadslid Maarten Seynaeve) dat het stadbestuur op dat moment 65.442 euro aanzag als de totale kostprijs van het project.
Maar op 29 maart 2011 heeft de ‘stoker’ van HLN (lps) het plots over een bedrag van 100.000 euro!
Vanwaar de gazet dat bedrag haalt weten we niet goed meer. (Honorarium Herr Seele? Misschien ook berekend inclusief de kost om de bekleding van de buste te “plastificeren” (11.599 euro). De kost van de verhuis naar de rotonde? Niet minder dan 15.382 euro !

Sinds tien jaar heeft kortrijkwatcher niet de minste informatie meer over wat Cowboy Henk ons allen kost.

Zo, beste lezer.
Nu weet u niettemin toch al iets over wat er zoal met uw belastinggeld gebeurt.
U hebt intussen wellicht nog een actuele, prangende vraag over wat u betaalt voor de serie VTM-uitzendingen van het infantiele amusementsprogramma “Waarheid, Durven of Doen”
, ineen gefoefeld op onze site Broelkaai 6?
Dat is voor een volgende keer.