Category Archives: demografie

Bevolkingscijfer zonder duiding is betekenisloos

De website van stad liet op 2 februari met trompetgeschal weten dat “Kortrijk blijft groeien en het jaar 2022 begint met een record van 77.835 inwoners”. Het gaat om een eigen telling (dus geen officiële) op basis van het bevolkingsregister. (Er bestaat ook nog een vreemdelingen- en een wachtregister voor vluchtelingen.) Dat maakt dat er 481 inwoners meer zijn dan op 1 januari 2021. Volgens dit rekensommetje ging het vorig jaar dus om 77.354 inwoners. Dat klopt dan weer niet met wat dezelfde website van stad zegt over 2021: 77.370 inwoners. Maar daar willen we nu even niet hebben. Ieder jaar verschillen de cijfers volgens de bron die men raadpleegt.
De lokale “embedded press” nam het bericht van stad met tromgeroffel over, dat wil zeggen: zonder ook maar één mogelijke vraag of randbemerking.
Is dat veel: 481 inwoners méér? Tussen 2009 en 2010 kenden we bijv. een stijging van +622 inwoners. Men moet om te beginnen de zaak procentueel bekijken.
Men kan zich ook afvragen in hoeverre de stijging te wijten is aan een natuurlijk accress: het saldo van geboorten min overlijdens. En spelen de vele RVT’s in Kortrijk een rol?
Vergelijkingen kunnen ook verhelderend zijn. Is het demografische groeipercentage in Kortrijk uitzonderlijk hoog in vergelijking met andere centrumsteden? En hoe is het gesteld met de groei van de bevolking in onze naburige gemeenten?
De hamvraag is natuurlijk deze: in hoeverre heeft het beleid iets te maken met de demografische evolutie?
Rekenkundig is het in deze zin veel belangrijker te weten hoeveel huishoudens er zijn bijgekomen of weggevallen, in plaats van individuen. En wat zijn de motieven van de verhuisbewegingen van stadsverlaters en -toekomers?
Betreurenswaardig is nog altijd dat de tripartite in 2019 niet heeft willen deelnemen aan een wetenschappelijke survey hierover. Men vond de voorgestelde studie te duur. Stad zou zelf wel op eigen houtje enig onderzoek verrichten. Nooit meer iets van gehoord…Vielen de resultaten tegen? Of is er gewoon géén onderzoek gebeurd?

P.S.
HLN vermeldt zopas dat het aantal Kuurnenaren is gestegen met 1,35 %. Vgl. met Kortrijk: 0,62 %.

Aantal en profiel van de erkende vluchtelingen (EV) en subsidiair beschermden (SB)

De meest recente cijfers die we vonden dateren van 27/01/2019. Toen waren er hier 758 EV’s en SB’s samen. Ten aanzien van het aantal inwoners ging het toen om 9,94 procent. Aantal mannen: 493 en aantal vrouwen 265.
Volgens leeftijdscategorie waren 29% tussen 25 en 34 jaar en 23% tussen 18 en 24 jaar.
Top 10 van nationaliteiten:
– Syrië:187
– Afghanistan: 167
– Somalië: 147
– Eritrea: 43
– Irak: 32
– Iran: 31
– Rusland: 30
– Politiek vluchteling: 25 (??)
– Sri Lanka: 11
– Macedonië: 11
De definitie van een vluchteling kent u toch min of meer.
Maar wat is een SB’er?
Dat zijn mensen die niet in aanmerking komen voor de status van vluchteling of voor een verblijf om medische redenen maar een reëel risico lopen bij terugkeer naar hun land. Bijv. doodstraf of foltering of onmenselijke behandeling. Meestal gaat het om mensen die niet kunnen terugkeren naar hun land omwille van een gewapend conflict (oorlog).
P.S.
De cijfers werden opgevraagd door VB-raadslid Wouter Vermeersch in december 2019 en kregen een antwoord in het Bulletin van Vragen en Antwoorden in de maand februari.

We zullen het dus weer niet te weten komen…

Ergens in maart of april van dit jaar besloot het stadsbestuur principieel om samen met andere centrumsteden deel te nemen aan een survey over stadsverlaters en – toekomers in onze stad. De bevraging zou ergens in september geschieden door “Steunpunt Wonen” en geanalyseerd door KU-Leuven (HIVA).

Kortrijkwatcher verheugde zich daar uitermate over (stuk van 19 april), weliswaar met enig wantrouwen dat het onderzoek niet zou doorgaan.
De enquête zou vooral achterhalen waarom huishoudens (geen individuen) naar Kortrijk komen of integendeel de stad verlaten. Wat zijn de motieven van deze verhuisbewegingen? (Willen onze bewindslieden dat wel weten? Als het bevolkingscijfer ietwat stijgt hebben onze bestuurders daar stante pede een simpel en eenduidig antwoord op: het ligt aan hun schitterend beleid. Bij daling: radio-stilte alom.)

Nu heeft ons schepencollege beslist om in het geheel niet deel te nemen aan de survey…
* Daar wordt om te beginnen een volstrekt doorzichtige drogreden voor opgegeven. Er doen slechts zes centrumsteden mee en tussen deze steden (Sint-Niklaas, Mechelen, Roeselare, Antwerpen, Aalst) en Kortrijk is er weinig “verhuisdynamiek” gaande: minder dan 2 procent. Het stadsbestuur doet dus alsof de bevraging enkel slaat op verhuisbewegingen tussen de centrumsteden.
* Andere reden om te verzaken aan het onderzoek.
Men denkt (vermoedt) nu al dat er te weinig bruikbare enquêtes zullen binnenstromen. Naar ‘schatting zijn er 4 op 7 geldige uitspraken nodig van ingeweken huishoudens, 2 op 3 van verlaters en 4 op 7 van interne verhuizingen. (Dat wist men vroeger al.)
* Ten slotte vindt men plots de nog niet geraamde kostprijs te hoog: 20.000 euro. (Toen stad nog akkoord ging met het onderzoek dacht men aan iets van 20.700 euro, als niet alle centrumsteden zouden deelnemen. )

N.B.
Staat allemaal niet in onze lokale pers. Terwijl dit zéér betekenisvol is.Groot nieuws! Er komt een bevraging over stadsverlaters en -toekomers

Waar gaan we dat schrijven?
Stad Kortrijk gaat principieel akkoord om in samenwerking met andere steden een studie te laten maken over de verhuisbewegingen en vooral de verhuismotieven van inwoners om onze stad te verlaten of omgekeerd te onderzoeken waarom inwoners van andere gemeenten naar Kortrijk komen.

In het verleden was het zo dat bij de minste stijging van het aantal inwoners een of andere schepen uitriep dat dit te wijten was aan het schitterende beleid van de tripartite en de aantrekkelijkheid van onze stad.
Al een tijdje geleden was er een keer een journalist die (met medewerking van het stadsbestuur) wou nagaan wat meer speciaal Gentse Kortrijkzanen bezielde om terug te keren naar hier. Of het dan wel ging omdat Kortrijk er was op vooruitgegaan? Het artikel met de uitslag van de enquête is nooit verschenen. De enige reden waarom er dan toch een keer iemand uit Gent terugkwam naar hier was immers het feit dat min of meer goedkoop wonen in Gent onmogelijk bleek…

Ter info.
Begin dit jaar telde Kortrijk 76.833 ingeschrevenen. De stijging was volgens onze bewindvoerders ongetwijfeld te wijten aan het schitterende beleid. Maar welk beleid werd er dan wel gevoerd in 2091 (76.833 inwoners)? Of in 1977 (zelfs 77.271 inwoners?)

Met de voorgenomen bevraging van stadsverlaters en -toekomers wil men dus nu op enige, zakelijke en wetenschappelijke grond inzicht krijgen over de ware verhuismotieven van inwoners die van, naar en ook intern in de stad verhuizen.
De survey wordt opgemaakt en uitgevoerd in samenwerking met andere centrumsteden, het Steunpunt Wonen van de Vlaamse Overheid en het Kenniscentrum Vlaamse steden en gemeenten.
De huishoudens (niet de individuele personen) zullen in september dit jaar per post en later digitaal gevraagd worden om een enquête van ongeveer 12 bladzijden in te vullen.
Om tot een betrouwbaar en representatief resultaat te komen moet naar schatting volgende steekproefomvang bereikt worden:
– 4 op 7 huishoudens die naar hier komen wonen
– 2 op 3 huishoudens die Kortrijk verlaten
– 4 op 7 intern verhuizende huishoudend.
De analyse van de resultaten gebeurt door KU Leuven-HIVA.

En wat mag dat kosten?
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Gemeenten zal een aanbesteding uitschrijven.
De raming (excl BTW) voor stad Kortrijk voor een bruto-steekproef van 3.000 en een netto-steekproef van 900 eenheden ziet er zo uit:
– als alle centrumsteden deelnemen: 14.400 euro (16 euro per netto-steekproef);
– als sommige centrumsteden deelnemen: 20.700 euro (23 euro per netto-steekproef);
– als elke stad apart een bevraging opstelt en uitvoert: 26.100 euro (29 euro per netto-steekproef)

Er moeten nog heel wat zaken uitgeklaard: inhoud van de vragenlijst, taal, al of niet werken met een beloning, verdeling van de werklast.
WE HOPEN DAT HET LUKT.


Thuistaal “niet-Nederlands” in Kortrijkse scholen

Nu onafhankelijk raadslid (maar intussen bekeerd tot het Vlaams Belang) Steve Vanneste stelde eind november van vorig jaar de schriftelijke vraag naar de thuistaal van de schoolgaande jeugd in Kortrijk.
Het antwoord is nu pas verschenen in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden” van februari 2017.

Maar wanneer voldoen leerlingen aan de indicator thuistaal “niet-Nederlands”?
–  Als het gezin slechts één gezinslid heeft (bijv.  de moeder, of de vader) en met haar of hem geen Nederlands spreekt.
–  Als de leerling meer dan één gezinslid telt en met de anderen geen of maximum met één gezinslid Nederlands spreekt.  (Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.)

Volgens  het bovenvermeld “Bulletin” tellen de basisscholen in 2015 alhier (kleuter en lager onderwijs) 8.252 leerlingen: 1.622 daarvan scoren op de indicator  “thuistaal niet-Nederlands”.  Dat is 19,6  procent.
Op te merken valt dat er bij die basisscholen onderling heel grote verschillen zijn inzake percentages.
Zij lopen uiteen van 1% tot 78%…

Het secundair onderwijs telt (in 2015)  9891 leerlingen en daarvan zijn er 1184 met thuistaal niet-Nederlands.  Dat is 11,9 %.
Ook hier zijn er grote verschillen in percentages; van 3% tot 45%.
Er zijn in Kortrijk dus wel degelijk “zwarte” scholen.

Bovenstaande  cijfers zijn geregistreerd in februari 2015 en slaan derhalve op het schooljaar 2014-2015.  Volgens het “Bulletin” zijn dit de meeste recente gegevens, te vinden op de website van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten” (www.agodi.be).

Dankzij een schriftelijke vraag van N-VA-parlementariër en Izegems burgemeester Bert Maertens beschikken we enigszins over andere en betere cijfergegevens van schoolgaande kinderen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken.  Het Vlaams parlementslid stelde zijn vraag in september vorig jaar en het antwoord kwam al in oktober.
Ook hier is de bron de website  van het “Agentschap voor Onderwijsdiensten”.

En zie:  we krijgen niettemin andere cijfers voor het schooljaar 2014-2015 dan in het “Bulletin” is aangereikt.
–  Basisonderwijs (BAO):  1.691 kinderen met als thuistaal niet-Nederlands (19,9%).
–  Secundair  onderwijs (SO):  1.166 (12,7%).
–  Totaal:  2.961 (16,9%).

Meer recent nu.
Schooljaar 2015-2016:
–  BAO: 1.691 (19,9%)
–  SO:  1.270 (14,0%)
–  Totaal: 2.61 (16,9%).

Interessant is dat de cijfergegevens die Bert Maertens kreeg een evolutie over de jaren heen weergeven, te beginnen met het schooljaar 2011-2012.
Die evolutie is stiigend!
De registratie van februari 2012 gaf voor het Kortrijkse BAO 18,3% aan en voor het SO 10,4%.  Het totaal was toen 14,0%.

Interessant is nog dat de aan Bert Maertens verstrekte gegevens slaan op alle arrondissementen en gemeenten in Zuid- West-Vlaanderen.
Opvallend is dat de stijging niet beperkt blijft tot de steden.
We kijken even naar onze buurgemeenten.
–   Kuurne:  van 8,2% naar 10,3%.
–   Harelbeke: van 10,2% naar 13,3%.
–   Wevelgem: van 4,0% naar 6,5%.
–   Zwevegem: van 3,0% naar 4,1%.

Kortrijk groeit tot 75.646 inwoners

Dit heuglijke nieuws bereikte “Het Laatste Nieuws” op 5 januari bij monde van schepen van bevolking Koen Byttebier (VLD).
De schepen bezorgde de krant meteen gewillig als altijd een structurele uitleg voor deze demografische ontwikkeling.  “We zorgden voor betaalbare woningen, interessante jobs en voor een veilige, groene en (enz.)

Tja.
Tussen 1 januari 2016 en 1 januari  2017 steeg het bevolkingsaantal in Kortrijk dus met 140 inwoners.  140.
Er zijn in het verleden grotere stijgingen genoteerd. (Ook dalingen hoor.)
– Tussen 2008 en 2009 kwamen er 288 inwoners bij.
– Tussen 2009 en 2010 : +682.

Aan wat voor ander en beter beleid was dat dan toen wel te  danken?
–  Kan het zijn dat de door de schepen nu genoteerde bevolkingsstijging gewoon te wijten is aan een natuurlijk accress? (Het aantal geboorten min het aantal overlijdens?)
–  Is het groeipercentage in andere vergelijkbare steden (regionale of centrumsteden) of naburige gemeenten  nu misschien zelfs hoger?
(Het groeipercentage waarvan sprake in 2016  bedroeg alhier in Kortrijk   0,001 % !)
–  Of telt men bij die aangroei van 140 inwoners (140) ook de erkende vluchtelingen erbij?
–  Of kennen de vele rust- en verzorgingstehuizen alhier steeds meer succes?
(De vergrijzing,  ook van immigranten.)

Dat we het niet weten !

Het is wachten geblazen op een weeral nieuwe,  nog meer actuele uitgave in 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake “gemeentelijke profielschetsen”.
Dat Kortrijk behoort tot de steden met meer betaalbare  woningen dan elders , dat is (nu) juist.
Maar hier stelt zich toch weer de vraag of dit ergens ook maart iets heeft te maken  het gevoerde beleid. Is het niet gewoon een kwestie van vraag en aanbod? Kan het zijn dat Kortrijk veel verouderde (dus goedkope) woningen en smalle rijwoningen (dus goedkope)  in de aanbieding heeft?

En dat Stad op eigen houtje in het bedrijfsleven zorgt voor “interessante jobs”, dat  is om te lachen zeker?

Diversiteit ? Moet kunnen !

Het kan alleszins in het voetbal.  (En in de seksindustrie.)

“Het Kortrijks Handelsblad”  (27 mei) beoordeelde de 22 voetballers  van KV Kortrijk die in het voorbije seizoen voldoende hebben gespeeld om ze te kunnen beoordelen. En jawel hoor : 16 van die 22  geëvalueerde spelers hebben een vreemde nationaliteit . En hoe zit het nu, bij de A-kern?

Doelmannen:  3 op 4  ‘vreemden’.

Verdedigers: 4 op  6.

Middenvelders: 7 op 11

Aanvallers: 3 op 5

TOTAAL:  17 op 26.

De drie ‘vreemde’ doelmannen komen uit Frankrijk, Griekenland, Zuid-Afrika.
De vier verdedigers uit Luxemburg, Frankrijk (2), Montenegro.
De zeven middenvelders uit Servië, Montenegro, Congo, Ghana, Frankrijk (2), Senegal.
De drie aanvallers uit Griekenland, Kroatië, Nigeria.

 

 

 

 

Goed nieuws vanuit de dienst burgerzaken over het jaar 2014

Nu de bevoegde schepen weer eens weg is naar een andere centrumstad waar hij en zijn vrouw zich beter in het sas voelen, vlug dit.

1849 geboorten op Kortrijks grondgebied.
Tegelijk 1443 overlijdens.
347 kistbegravingen en 582 crematies.
287 huwelijken voltrokken.
63 gevallen van wettelijk samenwonen beëindigd.
268 aanvragen tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.
75 gelukt.
3352 aanvragen voor een reispas.
Er werden 10.656 documenten afgeleverd door de dienst  burgerzaken.
Daarvan 28 procent uittreksels uit het strafregister.

Bevolkingsprojecties in de centrumsteden

De voorstelling van de Stadsmonitor 2014 in Mechelen ((17 maart) ging gepaard met een ‘congres’ waarbij ook een overzicht werd gegeven van de bevolkingsprojecties voor de periode 2014-2024 (tegenover de periode 2004-2014) in de 13 centrumsteden met een onderlinge vergelijking. Vooral die onderlinge vergelijking tussen de steden maakt het dossier interessant.
Men vergelijkt de eerste 10 projectiejaren (dus van 2014 tot 2024) met de evolutie van de laatste 10 observatiejaren (2004-2014).

Waar bekleedt in die projecties onze stad een (nogal) opvallende plaats?
Grootste daling van het totale inwonersaantal, van de actieve bevolking en van het aantal kinderen jonger dan twee jaar
.

In de periode 2014-2024 kan men een aangroei van het aantal inwoners verwachten in 11 van de 13 centrumsteden.
– Antwerpen (+ 10 %) en Mechelen (+8 %) stijgen het sterkst.
– Genk, Leuven, Brugge laten een status quo zien.
– In Kortrijk is er een lichte daling (-2,6 %).
Pro memorie het totaal aantal inwoners in Kortrijk in het jaar
2014: 75.128 (saldo aantal geboorten min overlijdens: – 48)
2020: 74.298 (saldo: -46)
2025: 73.366 (saldo: -86)

Er is een toename van het aantal 80 plussers in 10 van de 13 centrumsteden
РGenk, Roeselare, Turnhout: sterke stijging (m̩̩r dan 20 %).
– Antwerpen, Gent, Mechelen: een daling.
Kortrijk: een stijging (met 8 %).
Voor Kortrijk kennen we prognoses van het percentage ‘oudsten’ in
2014: 7,1
2020: 7,8
2024: 7,9

Er is een toename van het aantal 65-79 jarigen in alle centrumsteden
РGenk, Roeselare, Turnhout: sterke stijging (m̩̩r dan 25 %).
– Antwerpen, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Gent: stijging met minder dan 15 %.
Percentage Kortrijkse ‘senioren’ in:
2014: 21,3
2020: 22,6
2025: 24,4

Er is een daling van de 20-64 jarigen in 7 van de 13 centrumsteden
– Antwerpen, Mechelen, Roeselare, Gent: een stijging van 3% of meer.
РGenk, Leuven, Kortrijk, Brugge: daling met m̩̩r dan 3%.
De daling van de actieve bevolking is het sterkst in Kortrijk: min 7 %.
Prognose van het percentage actieven alhier in:
2014: 57,3
2020: 56,2
2025: 54,1

Er is een daling van de 0-2 jarigen in 3 van de 13 centrumsteden.
РGrootste stijgers in Antwerpen, Gent, Roeselare (m̩̩r dan 8 %).
– Daling in Hasselt, Genk en Kortrijk.
Voor Kortrijk gaat het om grootste daling: min 9,7 %.
Prognose van het percentage kinderen jonger dan twee jaar alhier:
2014: 3,4
2020: 3,1
2024: 3,1