Category Archives: cultuur

Ja, en wat kost dat VTM-spelprogramma dan aan Stad (aan ons)? (3)

We hebben het natuurlijk over de serie afleveringen (24!) waarbij volwassen, bekende Vlamingen (96!) zich overleveren aan een spelletje, genaamd “Waarheid, durven of doen“. Een programma dat door VTM als “documentair” wordt bestempeld maar waarvan De Morgen bij het vorige seizoen ooit zei dat het bedacht is door een stel uitgebluste scoutsleiders net na hun jaarlijkse zomerkamp.

Het productiehuis “De Mensen” (de NV DPG Media) krijgt daarvoor van Stad (dus van ons) 25.960,10 euro.
De logistieke steun van het stadspersoneel (schoonmaken, schilderen, onderhoud, enz) niet meegerekend is dit cijfer samengesteld uit volgende componenten: de gratis tickets op parking Broel (710), overnachtingen voor de crew in hotel Ibis (130 maal 60 euro), de overnachtingen voor de gasten en de BV’s in de Damier of het Parkhotel ( 40 maal 115; maar kan meer zijn).

Is dat veel?
Natuurlijk niet, als je de reeks uitzendingen aanziet als een grote ‘commercial’ voor stad Kortrijk. Een TV-advertentie kan naar het schijnt zeer gemakkelijk bijv. 3.000 euro per seconde of meer kosten. En in de eerste aflevering kwam onze Kortrijkse ambassadrice (burgemeester Ruthie Vandenberghe) met enkele streekgerechten even in beeld. Verder zien we zo nu en dan een seconde of twee de Broeltorens opduiken en soms weten we niet eens waarom.
Bij hoeveel kijkers zou Kortrijk nu echt in de picture komen?
Weet er nog iemand in welke gemeente de eerste aflevering van het spel zich afspeelde? (Dat was Oostkamp. Daar nog geweest naar aanleiding van het zien van die serie?)

We moeten dat bedrag van afgerond 26.000 euro evenwel serieus corrigeren.
De site waar het programma zich afspeelt (Broelkaai 6 met de tuin en de Orangerie) was aanvankelijk voorzien voor de organisatoren en spelers van de “Musical 1302” op de Leieboorden. Die zijn met heel hun ‘hebben en houden’ moeten verhuizen naar bijv. containers. Daarvoor kreeg de organisatie niet minder dan 11.910 euro ter compensatie!
Het VTM-programma van DPG Media NV kost ons dus eigenlijk, in feite 25.960 plus 11.910 euro, dat is 37.870 euro.
Staat niet in de gazetten….

Heeft het programma succes?
Tot op heden waren er minder kijkcijfers dan bij het eerste seizoen van “Waarheid, Durven of Doen” in 2021. Het record was toen 386.903 kijkers, bij de eerste aflevering ervan. Met Astrid Coppens! Nu keken er 220.016 naar onze eerste Kortrijkse uitzending op 25 juli van dit jaar. Op 3 augustus laatsleden nog 161.958. Maar het kan zeker beter worden want de uitzending gaat verhuizen naar ‘prime time’.


En wat kost die Cowboy Henk aan Stad (aan ons)? (2)

Vandaag meldt de lokale editie van HLN (de stokebrand Peter Lanssens) dat de buste van Cowboy Henk op de rotonde van de Oudenaardsesteenweg (richting Zwevegem) helemaal toe is aan herstelwerkzaamheden, zelfs aan een “make-over”.
Tja, men zou weleens de passanten moeten tellen die in dat ding (dat gedrocht) van 6 meter hoog ook maar nog ietsje-pietje zien, laat staan de stripheld Cowboy Henk herkennen, bedacht door Herr Seele.
Volgens de krant zou een vervanging van al die tienduizenden plastiek-blaadjes 20.000 euro kunnen kosten. Maar de geraadpleegde ontwerper Peter van Heirseele vraagt zich nu wel af of men niet beter zou switchen van een plantaardige gedaante naar een echt standbeeld in plasticine. Kostprijs voorlopig onbekend, maar Peter is alvast bereid om geen honorarium te vragen.

Het beeld van Cowboy Henk is er gekomen onder auspiciën van Philippe De Coene (toen SP) en ingehuldigd aan de Spoorweglaan in juli 2004. Officiële kostprijs voor “leveren en plaatsen”: 22.421 euro.
Toen al was er bij de gemiddelde Kortrijkzaan voor dat toch wel originele kunstwerk – met klimop bekleed (!) – weinig enthousiasme te bespeuren en vroeg men zich af wat dat zou gaan kosten aan onderhoud bijvoorbeeld. De klimop was immers niet wintervast en zou dus jaarlijks moeten hernieuwd. Al in 2005 is men moeten overgegaan naar een klimopsoort ‘hedera helix – lady Kay’. Kostprijs: 5.342 euro.

Kortrijkwatcher is dat maar beginnen bijhouden wat dat alles “kost aan stad” (dus: aan ons) maar dat is niet echt goed gelukt, zeker niet vanaf het moment dat er zich behandelingen opdrongen omwille van optredende schimmelziekten. (Met de zoekmachine op deze elektronische krant vinden we nog een archiefstuk waarin sprake is van een – overigens mislukte – behandeling ter waarde van 10.698 euro.
We vinden in het Bulletin van Vraag en Antwoord van maart 2010 (in antwoord op een vraag van toenmalig VB- raadslid Maarten Seynaeve) dat het stadbestuur op dat moment 65.442 euro aanzag als de totale kostprijs van het project.
Maar op 29 maart 2011 heeft de ‘stoker’ van HLN (lps) het plots over een bedrag van 100.000 euro!
Vanwaar de gazet dat bedrag haalt weten we niet goed meer. (Honorarium Herr Seele? Misschien ook berekend inclusief de kost om de bekleding van de buste te “plastificeren” (11.599 euro). De kost van de verhuis naar de rotonde? Niet minder dan 15.382 euro !

Sinds tien jaar heeft kortrijkwatcher niet de minste informatie meer over wat Cowboy Henk ons allen kost.

Zo, beste lezer.
Nu weet u niettemin toch al iets over wat er zoal met uw belastinggeld gebeurt.
U hebt intussen wellicht nog een actuele, prangende vraag over wat u betaalt voor de serie VTM-uitzendingen van het infantiele amusementsprogramma “Waarheid, Durven of Doen”
, ineen gefoefeld op onze site Broelkaai 6?
Dat is voor een volgende keer.


Onze Peter Caesens opnieuw in herinnering gebracht

Er was me dunkt eerst een andere datum voorzien (21 juli…), maar het eerbetoon aan wijlen Peter zal nu wel zeker gebeuren op vrijdagavond 1 juli vanaf 20 uur in de Pit’s (Sint Rochustraat 1) met allerhande “optredens”, van zo’n diverse disciplines als de vele waarin de markante Peter zelf in uitblonk of tenminste veel erudiete kennis over had. Die Vlaamse componisten !
Peter is in de nacht van 1 op 2 maart 2020 op een onmogelijk tragische manier omgekomen in een brand tussen zijn eigen onoverzichtelijke stapels papieren en boeken en documenten allerhande in zijn huis in de Vooruitgangstraat. Onvoorstelbaar: ten ondergaan tussen alles wat je jaren aan een stuk met een onverwoestbare ijver hebt verzameld. Peter kon waarlijk nergens een bedrukt papier laten liggen. (Hij sleepte zelfs de boeken mee die de bibliotheek in een smal straatje in de container had gegooid.)

Peter was bij het brede publiek bijna uitsluitend gekend als een bijzondere, onnavolgbare belleman.
Dat is jammer want de materies waarmee hij zich onledig hield waren legio.
Wij herinneren hem vooral als “letterkundige”.
We waren zelfs enige tijd zijn leraar nederlands. Uniek was dat hij na de les altijd een praatje kwam slaan (niet over het weer!) en mij ook vaak ter bespreking zijn eigenste gedichten liet lezen. We beoordeelden die met enige vorm van milde humor. En heel zijn leven lang is hij ons – ja! – ervoor dankbaar gebleven voor het simpele feit dat we hem de UDC leerden kennen… Zo kon hij tenminste een poging doen om zijn papieren wat te rangschikken…

Peter was beter in proza.
Zie zijn vaak ironisch getinte stukken op zijn webstek met die moeilijke URL “abibcaesens.blogspot.com“. ABIB stond voor “alles behalve ideale bibliotheek“. Schitterende naam voor die unieke warboel in zijn huis. (Tiens, ik heb nooit iemand ontmoet die ABIB kende, of beter: las.)
Peter is ook “politieker” geweest, onder meer als politiek secretaris (PASI) van Agalev en zelfs even kandidaat voor de SLP. Zijn verhalen (te lezen op ABIB) over zijn wedervaren in de politiek zijn waarlijk hilarisch.

Ik heb Peter ook jaren gekend als collega in het bestuur van de vzw Stedelijke Musea. Zijn voorstellen werden telkens heel minzaam aangehoord, maar er kwam nooit iets van terecht.
Jawel, sommigen beschouwden hem au fond als een soort hofnar…
Hij was een onafhankelijke en oorspronkelijke geest, een dissident, en als medewerker aan de bib (in de muziekkelder) had hij wel eens kritiek op het gevoerde beleid. Stad geeft nu een bescheiden subsidie voor de ‘tribute” van 1 juli aan Peter, maar wees er maar zeker van dat hij bij het bestuur niet echt op de bovenste plank lag.
Mogelijke symposia voor ons Regenboogcafé (4)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

De openingsavond van 16 juli is dus al geregeld.
Zie ons voorstel van gisteren over de organisatie van een (geanimeerd) panelgesprek met een achttal illustere deelnemers over “genderinclusief handelen en denken” en alles wat daarmee kan gepaard gaan.
De volgende avonden moeten de kwaliteit en animositeit van de openingsavond minstens evenaren. We doen het nu met colloquia.

Een symposium over primaten
Daarom dachten we van op die tweede dag (20 augustus) van ons Regenboogcafé als sprekerd niemand minder uit te nodigen dan de beroemde Nederlands-Amerikaanse primatoloog Frans De Waal (een witte cisgender oudere heteroman) die over gender- en sekseverschillen bij mens en dier niet altijd even politiek correcte bevindingen weet te vertellen. (Zie zijn laatste boek: “Anders”.) Zo schrikt hij er niet voor terug om te opperen dat er (inconsistente) would-be experten zijn die doen alsof ‘gender’ een louter cultureel product is, iets wat we ons zelf aanleren, terwijl homo- en transmensen dan tegelijk wél graag zeggen dat zij (=die) zo geboren zijn. De Waal heeft ook bij pertinent, proefondervindelijk onderzoek waargenomen dat mannelijke apen over het algemeen liefst met autootjes spelen en de poppetjes bij de vrouwelijke exemplaren belanden. Hij staat er ook nog steeds versteld van dat mannelijke mensapen een prominente erectie krijgen van zodra een mensenvrouw voorbijloopt en nooit bij het zien van een man, zelfs al is die (ja: die) als vrouw is vermomd. Misschien kan de Vlaamse bioloog Dirk Draulans als machoman en groot kenner, subsidiair gebrandmerkt liefhebber van Afrikaanse N-vrouwen en bonobo’s, op diezelfde avond nog enig pittig weerwerk bieden.

Een juridisch symposium over regenboogsymbolen in het straatbeeld
De bekende Kortrijkse advocaat Jan Leysen nodigen we uit op de derde avond ( 17 september) in ons regenboogcafé. Strafrecht is zijn passie. Hij heeft ervaring als verdediger van zowel slachtoffers als van plegers van (zeden)misdrijven. Kenner van “La Flandre Provonde”, – denk aan de kasteelmoord.
Het mag wat kalmer aan nu in ons café, alhoewel…
Stel dat Leysen het onverhoeds over abortus heeft en van oordeel is dat niet alleen de vrouw baas is over haar eigen buik. Er zitten toch ook mannelijke zaadcellen in? En het is toch ook zijn kindje?
Stel dat hij vindt dat een homostel best geen kinderen heeft.
Stel dat hij beweert dat regenboogzebrapaden eigenlijk geheel onterecht gedoogd worden!
In dit verband is enige toelichting wellicht geboden. Er was ooit in maart 2018 een negatief advies van het Agentschap Wegen&Verkeer (AWV) over het aanleggen van dit soort gekleurde zebrapaden op gewestwegen. Méér nog. Volgens het agentschap zou zo’n markering in het algemeen bovendien in strijd zijn met het reglement van de wegbeheerder (de de artikelen 1, 1°, en 1,2° van het MB van oktober 1976) omdat die bepalingen het verbieden om verkeerstekens te gebruiken voor andere doeleinden dan aanwijzingen aan de weggebruiker te geven waarvoor zij bedoeld zijn. Verkeerstekens mogen geen boodschappen weergeven die niet verkeersgerelateerd zijn. (Zie Verslag van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, dd. 30 april 2020, Vlaams parlement.)

Een symposium met het Kenniscentrum RoSA uit Brussel
Op de vierde avond (15 oktober) in ons café krijgt Bieke Purnelle het woord. Zij is de directeur (v) van een kenniscentrum dat informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties én feminisme.
Via workshops en lezingen, video’s ook, gaat deze instelling geen onderwerp dat ons Kortrijks Regenboogplatform kan aanbelangen uit de weg: variaties in sexe en gender, seksisme, feminisme, grensoverschrijdend gedrag, genitale verminking, femi(ni)cide, gedwongen huwelijk, menstruatie, anticonceptie, abortus. Enz. Zelfs “interseksefobie”.
Dit wordt dus een soort afsluitende genderles voor dummies.
Is slechts geslaagd als geen persoon uit het publiek nog iemand “misgendert“, d.w.z. niet de juiste, geijkte genderinclusieve term gebruikt (bijv. iemand aanspreekt als ‘madam’) of “deadnaamt” (de oude naam gebruikt, bijv. Jules i.p.v. Julia).

Geachte schepenen,
Tot zover onze – al zeggen we het zelf – constructieve voorstellen voor een geslaagd eerste actiejaar in ons nieuw Regenboogcafé, dat mooie pand met tuin in Broelkaai 6.
Beste Axel en Philippe,
we zien u graag terug,

Uw,
kortrijkwatcher (m/v)Mogelijke evenementen voor ons Kortrijk Regenboogcafé (3)

Geachte schepenen,
Beste Axel en Philippe,

Kortrijkwatcher is het er volkomen mee u eens dat u het verfoeilijk binair denken dat de maatschappij drastisch verdeelt in man en vrouw – en daarbij ook nog die vrouw onderdrukt – in Kortrijk-centrumstad geen plaats gunt. Genderneutraliteit is op alle mogelijke vlakken geboden: in de opvoeding (het speelgoed), de toiletten, het taalgebruik, de aansprekingen, het schrijven, het onderwijs, de kledij, en dergelijke meer. Ja, het moet gedaan zijn met discriminatie van de LGBTI+, bij uitbreiding de LGBTTTQQIAA of nog beter (vollediger): de LGBTGQJP2SAA.
De voltallige redactie van kortrijkwatcher (inclusief onze floormanager – die we vroeger durfden betitelen als “kuisvrouw” (!), – staat dan ook pal achter de oprichting van een Regenboogplatform (23 juni) en de opening van een maandelijks Regenboogcafé (16 juli) in het stadsgebouw Broelkaai 6.
Die opening mag niet ongemerkt voorbijgaan, moet een knaller worden van formaat.
Vandaar dat we op de vrijwilligersvergadering van 10 juni ter voorbereiding van die opening zonder omwegen (vroeger zeiden we: ‘op de man af’) nu al enkele gedurfde evenementen willen voorstellen om van dit café een gebeuren te maken dat zijn weerklank zal vinden in alle RAINBOW CITIES van de wereld die zijn aangesloten bij dat netwerk dat homofobie en transfobie wil uitroeien.

DE OPENINGSAVOND: een ongeëvenaard panelgesprek
Hierbij nodigen we enkel een aantal gelijkheidsexperten uit die hun weerga niet kennen, terwijl we tegelijk en ruimdenkend alle discriminatie uit de weg gaan door ook personen het woord te verlenen van wie gekend is dat hun genderinclusief denken zeer controversieel is, of tenminste dubieus kan genoemd. We vernoemen: Jeff Hoeyberghs, Jean-Marie Dedecker, evenals Bart De Pauw, en Jan Fabre. Daarnaast kunnen (ter linkerzijde van de moderator) meer rechtschapen personen plaatsnemen: Anuna De Wever, Sam Bettens, Sarah Vandeursen, Jenna Boeve.
Als moderator kiezen we uiteraard en terecht onze schepen Axel Weydts. (Voor wie niet zou akkoord gaan met die keuze omwille van zijn kort lotje: om gesteggel te vermijden dienen we Weydts tien minuten op voorhand een Clozan van10 mg toe.)

Op die openingsavond kan het er heel geanimeerd aan toegaan.
Stel dat er iemand ironisch-sarcastisch uit de hoek wil komen.
Dat hij/zij/X zich afvraagt of het gendergelijkheidsprincipe al een heikel thema was in het neolithicum, bij de overgang van een samenleving van zwervers (jagers, verzamelaars) naar boeren (sedentairen).
Stel dat er iemand geleerd begint te bakkeleien over verschillen tussen man en vrouw en daar het boek van Soraya Chemaly bijhaalt: “Fonkelend van woede: de kracht van de boosheid van vrouwen“. De schrijfster (oei: de auteur) beweert daar bijvoorbeeld in dat boosheid zich bij vrouwen ‘zijwaarts’ beweegt: de emotie wordt omgezet in een ‘sociaal acceptabele vorm’, zoals fysiek ongemak of mentaal onbehagen. Zij ontwikkelen eerder copingmechanismen die zinvolle verandering in de weg staan.
Wat moet een moderator daarmee? Met zo’n vergadertijgers in de zaal is er geen tijd meer voor een nazit met een drankje.
Een waarschuwing is dus geboden.
Men mag (de nochtans veel voorkomende) verwarring niet laten ontstaan omtrent het concept ‘genderidentiteit‘. Heeft absoluut niets te maken met geslacht of sekse, – dat zijn biologische kenmerken. Aks je dat maar weet! ‘Genderidentiteit”‘ is een innerlijke beleving: men voelt zich of man of vrouw – tja – of geen van beiden.
Dit soort gebakkelei kan opgelost door het organiseren van symposia in de volgende maandelijkse vergaderingen in het Regenboogcafé.

Beste schepenen,
In een volgende editie geven we suggesties voor mogelijke sprekerds in drie colloquia want die data zijn al bekend gemaakt. (Misschien komt er daarna niets meer, het is een pop-up café…)

P.S.
Zondag 5 juni op NPO1 (de VPRO) in ‘Buitenhof’ om 12u10 is de befaamde primatoloog Frans De Waal te gast. Onderwerp: sekse en gender.
Beste allemaal, (2)

Geachte mevrouw, heer, en dergelijke meer,

Zoals gezegd bereidt de voltallige redactie van kortrijkwatcher zich voor op de vrijwilligersdag van 10 juni voor de planning van mogelijke evenementen op de opening van het Regenboogcafé.
Plannen zat. Zie onze volgende editie.
Maar we willen nu al onze verontwaardiging uiten over het feit dat de toiletten van de foyer in de stadschouwburg geheel niet meer genderneutraal zijn. Pas gisteren ontdekt.
We willen vragen aan de bevoegde schepenen (Weydts en De Coene) in de strijd tegen homofobie en transfobie om dit euvel nog voor 10 juni te herstellen. Onze andere Axel, de schepen van cultuur kan ongetwijfeld ook een handje helpen. Geen vernieuwing van de schouwburg zonder gender-neutrale WC’s én dito kleedkamers voor de artiesten! Geen discriminatie! Vrouwen moeten even vlug kunnen bediend worden als mannen.

Groeten,

Uw
LGBTTTQQIAA4’ers

Beste, onthoud deze data en plaatsen ! (1)

Beste geachte,
U weet dat Kortrijk als bijna geen andere stad een positieve, georganiseerde strijd voert VOOR gender- en seksuele gelijkheid. (In heel België – niet in Wallonië – zijn er op dat gebied 6 geëngageerde steden: Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Oostende, Brussel.)

Allemaal herinneren we ons als de dag van gisteren de viering van de Internationale Dag TEGEN Homofobie en Transfobie op dinsdag 17 mei. Het vlaggenvertoon, de inhuldiging van nieuwe regenboogzebrapaden. Niet zonder reden liet schepen Axel Weydts al op 11 mei via alle (ook de sociale) media weten dat hij op straat werd uitgescholden als zijnde een “vuil” soort LGBTI + er. Dat bericht gold als een adequate, knallende vuurpijl om ter gelegenheid van die internationale dag nogmaals te benadrukken dat stad geen discriminatie tolereert op basis van “gelijke welke grond ook” , maar meer in het bijzonder toch niet op basis van 1) inkomen, 2) leeftijd, 3) sociaal-economische positie, 4) huidskleur, en jawel ook 5) geaardheid.
Beste,
Geaardheid slaat hier niet op uw karakter, uw gedragingen of zo, maar wel op de tot op heden alreeds volgende bestaande categorieën, genaamd : LGBTI+.
Geachte Kortrijkza(a)n(e) of plusser,
We mogen er fier op gaan dat niet minder dan twee schepenen (Philippe De Coene en Axel Weydts) instaan voor de uitvoering van een actieplan met vijf punten. We verwijzen naar de officiële website, maar memoreren wel even dat Kortrijk als één van 42 steden (elders leest men 34) in 19 meestal West-Europese landen (het zijn er 20) actief lid is van het alom bekende ‘Rainbow Cities Network‘.
Wat op de internationale dag van 17 mei in de pers minder uit de verf is gekomen is dat stad nu een nieuwe website heeft gecreëerd, genaamd “Over je grens“. U vindt daar alle mogelijke gegevens over wat u kan overkomen en wat u te doen staat als slachtoffer of getuige van discriminatie vanwege enige “geaardheid”.
Onze lokale pers heeft ter gelegenheid van de internationale dag via onze twee bevoegde schepen wel gemeld dat er een Kortrijks Regenboogplatform komt en een (pop-up) Regenboogcafé.
Beste,
Hierna de noodzakelijke nadere gegevens.
* Het Regenboogplatform gaat dus door op donderdag 23 juni om 19u30 in het pand Broelkaai 6 (BK6 was vroeger ons Broelmusem).
* Bij wijze van voorbereiding kan men reeds op vrijdag 10 juni om 19u30 deelnemen aan een “vrijwilligersvergadering“. Die gaat door in het zgn. ‘Dakcafé’ van het stadhuis, te bereiken via de ingang in de Papenstraat. U kunt daar laten weten of u enige rol wenst te spelen in het Regenboogcafé.
* Dat Regenboogcafé zal vanaf juli iedere derde zaterdag van de maand te vinden zijn in Broelkaai 6. Vier data (zonder uur) zijn al bekend gemaakt: 16 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober. Of er daarna nog iets staat te gebeuren (het is een pop-up gebeuren) weten we niet.
Voor al deze activiteiten kan men zich inschrijven via een formulier, te vinden op de Kortrijkse website.

Geachte gewone lezer(es) of gender-non-conformerende lezer van kortrijkwatcher,
We hopen u zeker te zien (iedereen is welkom!) op de “Vrijwilligersvergadering” van 10 juni.
Intussen kunt u immers uitkijken of er in een volgende editie van uw elektronische krant geen suggesties komen te staan, onderwerpen dienstig om te behandelen in het Regenboogplatform of om voor wat animo te zorgen in het Regenboogcafé.

P.S.
De Kortrijkse website heeft het over LGBTI+ terwijl LGBTQ+ meer gebruikelijk is.
Bij ons op de redactie prefereren we de meer accurate afkorting LGBTTTQQIAA.
Onze nieuwe stagiair hanteert evenwel obstinaat de letterreeks met een cijfer: LGBTQQIP2SAA.

“De Krant van West-Vlaanderen” houdt pleidooi voor mediocriteit in het onderwijs in onze provincie (2)

De bouw van een 53 meter hoge woontoren voor 192 studentenkoten op hoog-Kortrijk is voor een redacteur van het weekblad KW de aanleiding om even zijn gedachten te laten uitdeinen over de voor hem althans na te streven doelen voor het hoger onderwijs in onze provincie, en zeker in Kortrijk.
Zoals reeds aangestipt in onze vorige editie vindt kortrijkwatcher (KW!) dat het stuk getuigt van een ongeziene reactionaire mentaliteit.
1.
Vooreerst is voor de auteur het (puur kwalitatieve) doel om van Kortrijk “de grootste Vlaamse studentenstad” te maken een legitieme en zelfs bereikbare doelstelling. Een potsierlijke wensdroom voor wie even wat cijfers over studentenpopulaties nader gaat bekijken.
Kortrijk telt momenteel – in totaal – afgerond 16.000 studenten in onze vier hogere onderwijsinstellingen: de universiteiten KULAK en Ugent (500 inschrijvingen, 1.473 studenten) de hogescholen Vives (10. 300), Howest (3.500). We deden er niet minder dan vijftien jaar over (een halve generatie) om van 12.000 naar 16.000 ingeschrevenen te gaan. Pas de laatste vijf academiejaren is er een opvallende aangroei te constateren. Studies naar de redenen daarvan kennen we niet, maar een en ander zal wel te wijten zijn aan een merkwaardig geweldige wildgroei aan bijkomende studierichtingen, banaba’s, postgraduaten en navormingen, specialisaties.
Vergelijk intussen even die Kortrijkse 16.000-koppige populatie met die van Leuvense universiteit (dus zonder hogescholen) (60.592 ingeschrevenen) en Gent (49.000) ook zonder de hogescholen… De idee om van Kortrijk “de grootste studentenstad van Vlaanderen” te maken is niet alleen volstrekt waanzinnig maar tevens cultureel-maatschappelijk geheel zinloos, absurd en irrelevant. Inteelt ! Een bijzonder staaltje van een vorm van chauvinisme ook nog.
2.
Hoe wil die KW-redacteur nu toch dat puur getalsmatig doel bereiken?
Zorgen voor een exuberante studentenhuisvesting en dynamische uitgangsbuurten is onvoldoende. Om de studententrek naar Gent of Leuven in te dammen is meer nodig. Er is nood aan een groter aanbod aan studiemogelijkheden.
Wat??
We zijn een keer begonnen met het tellen van de aangeboden studieopleidingen in onze vier onderwijsinstellingen en zijn daar al vlug mee opgehouden. Het gaat niet om tientallen maar om honderdtallen met daarbij vele overlappingen. Ik heb tevergeefs gezocht naar een diploma of getuigschrift, een papier of beroep dat men hier niet zou kunnen halen of aanleren.
Een aantal van die studierichtingen lijken ons puur gericht op het aanlokken van inschrijvingen, zijn nergens voor nodig, modieus en of gewoon bij het haar gegrepen. Soms vraag je je af waar men (bij docenten) de expertise ervoor kan vinden. De wildgroei aan opleidingen kan enkel maar de kwaliteit ervan neerhalen, is een ideale voedingsbodem voor mediocriteit en amateurisme.
Enkele voorbeelden van opleidingen die ons hart sneller doen slaan.
Bij Howest kan men ook acupunctuur leren, een navorming “digitaal evalueren van de klas”, een postgraduaat “hoogbegaafdheidscoach”, een graduaat “internet of things” en – verschiet niet – een postgraduaat ” coachen van mensen met paarden”.
Bij Vives zijn er ook mogelijkheden zat. Evenementmanagement, groenmanagement, communicatiesupport, winkelmanagement, logiesmanagement, maatschappelijk veiligheid, specialisatie music en entertainment, frans voor welzijnswerkers, restaurantmanagement.

3.
De KW-redacteur kent nog een remedie (zelfs de meest broodnodige) om van Kortrijk de grootste studentenstad van Vlaanderen te maken. Het zal niet gaan zonder meer “end-to-end”-opleidingen. Hoogst vermoedelijk heeft de auteur het hier meer speciaal op de faculteiten als recht en geneeskunde aan de Kulak. Na twee of drie jaar studeren op ‘t Hoge moet men wel verhuizen naar Gent of Leuven. En, zo zegt KW daarbij: “meestal keert men dan niet terug naar onze habitat”.
Dat is wel de meest reactionaire gedachte in geheel het stuk.
Aan het eind ervan en tot slot droomt KW-redacteur er zelfs van dat binnen enkel jaren het West-Vlaamse studentenpeleton binnen de eigen provincie grenzen blijft. Jawel! Dat is rechtskundig natuurlijk een puur provincialistische gedachte, maar figuurlijk een waar getuigenis van kleinsteeds, bekrompen denken. Geborneerdheid.
Ons West-Vlaams weekblad wenst dat jongelui alhier onder moeders rok blijven. Onder de kerktoren. Gedaan met kosmopolitische alumni in onze geglobaliseerde wereld en – zoals men wel eens zegt – snel veranderende tijden. Erasmus kan afgeschaft.

Besluit.
Moge “De Krant van West-Vlaanderen” uit de rekken verdwijnen van de bibliotheken in onze Kortrijkse universiteiten en hogescholen.
“De krant van West-Vlaanderen” houdt pleidooi voor mediocriteit in ons “provinciaal” onderwijs (1)

Tja, het weekblad KW (van de stal Roularta) staat nu eenmaal niet bekend als zijnde een progressief, vrijgevochten of ietwat tegendraads medium. Het is geen “Humo”, zelfs geen soort regionale Knack. Het DNA van de redactie is eerder te vergelijken met dat van het parochieblad “Kerk en Leven”, alhoewel K&L soms onverwacht uit de hoek kan komen.
In het KW van vorige vrijdag krijgen we nu als een soort editoriaal een ontstellend reactionair stuk te lezen over hoe het verder moet met het West-Vlaams onderwijsbestel, meer speciaal in de “studentenstad” Kortrijk.
Het staat pront op pag. 2 van het katern Kortrijk-Menen-Waregem en draagt als titel “The Sky is the limit”.
Auteur is ene Jan Steenhoudt, een jongeman nog wel. De aanleiding van het artikel is de voorgenomen bouw van een waarlijk hoge (53 m) woontoren (genaamd “the sky”) voor uitsluitend studenten op de campus van de hogeschool Vives op de wijk t’Hoge in Kortrijk.

Wordt vervolgd.
Het stuk laat ons eigenlijk sprakeloos achter…